Mapa stránek

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

 

 

Matice svatohostýnská

Starší historie Matice

Násilné přerušení činnosti Matice v roce 1951 na víc jak 40 let zabrzdilo rozvoj tohoto poutního místa. Všechny budovy patřící Matici byly zestátněny a do poutních domů umístěny mentálně postižené děti, aby tak byly dokonale izolovány od ostatního světa. V r.1992 z podnětu arc. Františka Vaňáka znovu obnovil činnost Matice jezuita P. Vladimír Tomeček. Cesta k navrácení zabavených objektů nebyla jednoduchá, část byla vrácena podle zákona o restitucích, ostatní zdevastované objekty až po několika letech vrátil OÚSP formou daru, za který však Matice zaplatila darovací poplatky více jak půl milionu korun. Hlavním úkolem obnovené Matice bylo vytvořit na Sv. Hostýně základní podmínky pro poutníky a návštěvníky (možnost občerstvení, stravování, sociální zázemí a ubytování). Všechny objekty bylo zapotřebí rekonstruovat. Na vodovod od Leopoldovy studny, která je hlavním zdrojem vody na Hostýně byl vystaven havarijní výměr a hrozilo, že voda bude na Hostýn dovážena v cisternách. Objekty byly nedostatečně vytápěny z kotelny na tuhá paliva (ekologicky v tomto prostředí zcela nevyhovující), rozvody tepla v havarijním stavu (v poutním domě č.1 a 2 se topilo jen částečně elektrickými přímotopy), čistící stanice odpadních vod ve špatném technickém stavu, dimenzovaná jen na obyvatele ústavu s přepadem vypouštěným do lesa.
Po obnově Matice se začalo s rekonstrukcí vodovodu, následovala dešťová kanalizace, rekonstrukce restaurace Ovčárna. Na vrcholu u rozhledny byla v letech 1993-96 vybudována větrná elektrárna (převážně z darů ze zahraničí), ale její výkon neodpovídal původním předpokladům na pokrytí všech potřeb Sv. Hostýna vč. elektrického vytápění. V r.1996-99 se provedla na několik etap totální rekonstrukce dvou podlaží poutního domu č.3 a v r.1997 se vybudoval se státní dotací plynovod. V r.2000 se vestavěla do 2. poschodí poutního domu č.3 kaple pro návštěvníky duchovních cvičení a zrekonstruovaly se veřejné záchody (následně i WC za bazilikou a u jídelny v poutním domě č.3. V r.2002 probíhala rekonstrukce poutního domu č.1, který byl upraven pro pobyt rodin s dětmi, dále se provedla výměna dřevěné nástavby rozhledny. Se státní dotací se v r.2003 provedlo odkanalizování Hostýna do čističky v Bystřici pod Hostýnem. Arcibiskupství zabezpečilo vybudování nového parkoviště pod točnou autobusů. Z posledních akcí je nutno zaznamenat v roce 2004 výměnu oken za eurookna, v roce 2006 zprovoznění opravených poutních domů č. 2 a 3 a Jurkovičova sálu (realizace za finanční podpory Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ČR) a v roce 2007 otevření nového svatohostýnského muzea. V roce 2008 byla vybudována a otevřena nová poutní cesta mezi Velehradem a Svatým Hostýnem.
Pod stálou kritikou jsou nevyhovující prodejní stánky po obou stranách schodiště, které jsou převážně v osobním vlastnictví. Podle schváleného územního plánu mají být do budoucna zrušeny a nahrazeny vybudováním nových, v prostoru nad točnou autobusů, což je závislé na finančních prostředcích.
Obnova MSH začala v r.1992 s osmi členy, v současné době má přibližně 7400 členů. V jejím čele stojí dle současných stanov 11-členný výbor (funkce je v něm dobrovolná, neplacená), volený valnou hromadou na 3 roky. Valná hromada je vrcholným orgánem občanského sdružení a je svolávána každoročně při zahájení poutní sezóny. Protektorem Matice je olomoucký arcibiskup. O každodenní chod a hospodaření se stará hospodářská správa složená z několika placených zaměstnanců.
Kromě Matice působí samostatně duchovní správa, která se stará o sakrální objekty (baziliku, přilehlé ambity, farní budovy, křížové cesty, hřbitov, vodní kapli i rozhlednu). Také duchovní správa v posledních 15 letech provedla řadu rekonstrukcí a oprav na svých objektech a úzce spolupracuje s Maticí (jeden z kněží je členem výboru). Bez této vzájemné spolupráce si vůbec nelze zabezpečení služeb pro poutníky představit.
Olga Kozlová

Další informace o Matici svatohostýnské

Matice svatohostýnská vznikla v roce 1895. V současné době je to občanské sdružení, které v funguje na základě zákona č.83/1990 Sb. Je registrováno u Ministerstva vnitra ČR.

Matice svatohostýnská pokračuje v tradici péče o toto poutní místo a snaží se uchovat a zvelebovat tuto významnou církevní a kulturní památku České republiky i pro příští generace.
Stará se především o světské objekty a budovy, jejich drobné a velké opravy, zajišťuje projekty, plánování a zúčtování finanční prostředků na tyto projekty, provozuje rozhlednu, muzeum, parkoviště, toalety, zajišťuje úklid vrcholu Hostýna, péči o zeleň, odklízení sněhu.
Společně s duchovní správou a organizátory velkých poutí vytváří podmínky, aby se tato velká shromáždění konala v důstojných podmínkách. Reguluje dopravní přístupnost tak, aby zejména pěší poutníci a zdravotně postižení měli zajištěnou dobrou dosažitelnost vrcholu Hostýna.
Provozuje ubytování v poutních domech, formou smluvních pronájmů zajišťuje jídlo a občerstvení pro poutníky a ubytovací hostinec Ovčárnu. Dohlíží na provoz prodejních stánků, zajišťuje doplňkové služby a prodej upomínkových předmětů.
Matice taky zajišťuje výrobu a prodej ekologické elektrické energie.
Společně s duchovní správou vydává 4x ročně Listy svatohostýnské, provozuje internetové stránky a vydává další písemné, obrazové a zvukové materiály o Hostýně a spolupracuje se zástupci sdělovacích prostředků.
Matice nabízí své služby poutníkům nejen v období velkých slavností, ale působí na Hostýně celoročně. Služby hojně využívají i turisté.

Nejvyšším orgánem Matice je její valná hromada, která se koná každoročně na počátku poutní sezóny. V meziobdobí řídí činnost volený výbor a kontrolní komise. Matice má i několik placených zaměstnanců. Protektorem Matice je olomoucký arcibiskup.
Členy občanského sdružení se mohou stát křesťané starší 15 let, kteří žijí podle Desatera. Členy přijímá výbor Matice na základě došlých přihlášek. V případech definovaných ve stanovách dochází k ukončení členství.

Jako další práva a povinnosti mají členové Matice možnost účasti na valné hromadě, podávat tam návrhy a hlasovat o nich, jednou za tři roky volit a být voleni do výboru a kontrolní komise, podílet se dle možností na rozvoji a činnosti Matice a to jak po stránce duchovní, tak i materiální, jsou povinni dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutím orgánů Matice.

Staňte se členy Matice svatohostýnské

Již od roku 1895 působí na našem nejznámějším moravském mariánském poutním místě Matice svatohostýnská. Jejím posláním je všestranné zabezpečení služeb poutníků a návštěvníků Svatého Hostýna.
Svatý Hostýn nemá vlastní farnost. Zveme Vás do velké svatohostýnské rodiny s prosbou:
Staňte se členy Matice svatohostýnské a tím přispějete svým podílem, službou a prací k rozkvětu Svatého Hostýna. Pomozte zvelebovat naše poutní místo zasvěcené Panně Marii Nanebevzaté. Uvítáme zejména takové, kteří mají odborné znalosti a profesní dovednosti, které by rádi uplatnili ve prospěch poutního místa.
Pokud máte zájem o vstup do MSH, kontaktujte důvěrníka ve vaší farnosti nebo se při návštěvě Svatého Hostýna zastavte na recepci v Poutním domě č.3, kde můžete vyplnit a předat přihlášku.
Roční členské příspěvky jsou dobrovolné podle sociálních možností každého člena. U nevýdělečně činných se předpokládá minimálně 100 Kč ročně. Horní částka není omezena, je možno i předání daru oproti potvrzení pro daňové přiznání.
Za členy Matice a dobrodince Svatého Hostýna je sloužena každou neděli mše svatá. Za zemřelé členy Matice svatohostýnské je sloužena mše svatá každé první pondělí v měsíci.

Přihláška za člena Matice svatohostýnské

Stanovy občanského sdružení Matice svatohostýnská