(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Střípky ze života církve v roce 2012

 

Starobylé slavnostní zvěstování narození Ježíše Krista

Nachází se v římském martyrologiu na den narození Krista. Začíná od stvoření a dává do souvislosti narození Krista jež se skutečně stalo centrální událostí dějin lidstva, s velkými mezníky historie i dějin spásy
Je čteno jako slavnostní formální prohlášení o narození Krista při úvodu půlnoční mše u sv. Petra ve Vatikánu, po něm bezprostředně následuje Gloria.


Dnes, 25. den měsíce prosince,
mnoho tisíců let poté co Bůh stvořil nebe a zemi a na zemi uvedl muže a ženu, lidi stvořené ke svému obrazu a důstojnosti své svobody a vůle,
mnoho tisíc let po potopě světa, kdy Bůh nechal vysvitnout duhu jako znamení své smlouvy s lidmi,
21. století od času Abraháma a Sáry,
13. století poté co Mojžíš vyvedl lid Izraele z Egypta,
11. století od doby Rut a Soudců,
1000 let od pomazání Davida na krále,
v 65. týdnu podle proroctví Daniela,
v době 194 Olympiády,
752 let od založení města Říma,
ve 42 roce vlády císaře Oktaviána Augusta, když všude po celé jeho říši panoval mír - pax romana,
se narodil v Betlémě Marii Panně, zaslíbené ženě Josefa, tesaře z rodu krále Davida Ježíš Kristus, věčný Bůh a Syn věčného Otce, aby posvětil svět svou přítomností devět měsíců od chvíle svého početí skrze moc Ducha svatého.
Dnes se slavnostně slaví narození našeho Pána Ježíše Krista jako smrtelného člověka.

 

Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa

Drazí bratři a sestry,
ve Svaté noci dnes všechno ztichlo, protože promluvil Bůh, poslal své Slovo, kterým se vyslovil do dějin, Slovo, v němž přebývá veškerá moudrost, protože v něm řekl všechno. Dnes se Slovo stalo tělem. Posvátná radost naplnila naše srdce, které jásá a žasne před Boží velikostí. Zároveň se nám ale tají dech, protože nejsme schopni pochopit to nesmírné tajemství úžasné Boží lásky, která nás zahrnuje, ale i přesahuje.
V duchu hledíme na naše betlémy a máme před očima figurky řezbářů či lidových umělců. Vidíme známou scénu a z hrdel se derou známé koledy. Vzpomínáme na nejkrásnější chvíle dětství. Ale neměli bychom s city a myšlenkami příliš spěchat, zůstat jen na povrchu. Vždyť ta scéna se podstatně týká každého z nás. On přišel kvůli mně a čeká, že ho přijmu. Přišel tak pokorně jak bezbranné dítě, skrývá své božství a neprojevuje svoji moc, abych se nebál, ale on nepřestal být velkým Bohem. Dnes mi Bůh dává novou příležitost být jeho přítelem.
Přátelství chce ovšem čas. Abych s někým vstoupil do společenství, musím ho poznat, setrvat mlčky vedle něj, naslouchat mu, dívat se na něj s láskou. Pravá láska a pravé přátelství žijí vždy ze vzájemných pohledů, ze silného výmluvného mlčení plného uznání a úcty. Jen tak se prožívá setkání hluboce a osobně. (Benedikt XVI.; 7. 6. 2012)
K takové chvíli bude dobré se ještě jednou k betlému vrátit. Či kdykoliv přijít ke svatostánku, kde pod způsobou chleba skutečně přebývá tentýž Ježíš Kristus. Po celý rok tam na mě čeká každý den. Na mně záleží, jestli si vzpomenu a udělám si čas, jestli přijdu upevňovat vztah přátelství a nechám v sobě vyrůst obdiv k němu, který přeroste v klanění.
Tentýž Kristus ke mně přichází ve svatém přijímání. V té chvíli jsou vždycky Vánoce. V té chvíli se mé srdce mění v betlém, ba v kousek ráje. Vždyť kde je Bůh, tam je i ráj. Mé srdce se v té chvíli mění v živý svatostánek. Před svatostánkem v kostele klekáme z úcty ke Kristu, který v něm přebývá. Jak bych měl po svatém přijímání vidět své tělo, v němž přebývá Bůh? Jak bych měl vidět všechny kolem sebe, kteří taky přijali Krista a jsou jeho svatostánky? Kdybych se tak uměl dívat kolem sebe, jak by se svět změnil. Kéž by bylo v mém pohledu více světla víry!
Kdo je ten narozený v Betlémě, který ke mně přichází ve svatém přijímání? Pán nebe i země, ten, jemuž slouží andělé a klanějí se všichni svatí. Je dobře, když v něm vidím přítele a bratra, ale můj pohled by nebyl pravdivý, kdybych v něm neviděl zároveň i velikého Boha, Stvořitele, Vykupitele i Soudce. Tento Bůh přichází ke mně. Velikost okamžiku mi bere dech. Nejsem schopen mu vzdát takovou poctu a čest, jaká mu náleží. Kéž by se mnou v této chvíli bylo celé nebe a vítalo ho v mém srdci spolu se mnou! Pozvu anděly, kteří zpívali při jeho narození v Betlémě. Pozvu prosté pastýře, aby mě učili připravit mu vhodné dary. Pozvu mudrce, aby mě učili pokorně užívat svou inteligenci a sklonit své vědění před cílem lidského hledání. Při každém svatém přijímání prožívám Vánoce.
Jak pozorný jsi, Pane, a ohleduplný. Kvůli mé slabosti skrýváš svou božskou slávu a moc. Tiše nasloucháš mým slovům a žehnáš všem, které nosím v srdci. Podívej se, prosím, na každého z nich tím pohledem, který uzdravuje a vlévá nový život, provázej je svou přízní. Každého z nich ti nyní představuji.
Je u mě Bůh, který je Láska. Je u mě Boží Syn, který je projevem lásky Otce, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna. (Jan 3,16)
Je u mě Ježíš, který za mě dal život, ten, o němž říkám, že ho miluji, že ho dokonce miluji nade všecko. Jak vypadá setkání milovaných a milujících bytostí? I když nám nejde o hledání pocitů, neměli bychom se stydět za důvěrnost pravdivého ušlechtilého citu a za jeho projevy vůči Ježíši.
Ne každý a ne vždy máme možnost přijímat Eucharistii. Ale pokaždé máme možnost pozvat Ježíše aspoň v duchu, aby přišel do srdce, které je pro něj otevřené. Je škoda nevyužít každé příležitosti k důvěrnému setkání s Pánem.
Bratři a sestry,
když s vámi rozjímám o vánočním tajemství a pokouším se spolu s vámi otevřít srdce Pánu, toužím po tom, abychom byli naplněni Boží radostí a velkou posvátností, která vychází z ocenění a úcty. Zároveň vás zvu nejen k častému svatému přijímání a opakovanému hlubokému prožívání vánoční radosti z narození Krista ve svém srdci, nebo k návštěvám svatostánku s tím tichým nasloucháním, přátelským zahleděním a posvátným klaněním, ale i k pohledu víry na sebe a na všechny, kteří jsou taky chrámem Božím. Kéž hloubka setkání s Bohem nás vede k úsilí o čisté srdce dobře připravené pro vzácného Hosta. Kéž ocenění a úcta k Bohu, jemuž je zasvěcen chrám, ve kterém se s Bohem setkáváme, nás vede k zachování posvátného ticha v kostele i mimo bohoslužbu, protože tím ukazujeme, jak hluboký vztah k Bohu máme.
Bratři a sestry,
požehnané Vánoce a hluboké setkání s Bohem, který nám vychází vstříc, posvátnou úctu i zářivou radost z Boha přeje každému z vás a všem ze srdce žehná arcibiskup Jan

 

Vánoční vanilkové rohlíčky od praprababičky

Ingredience
300 g hladké mouky „dvounulky“, tj. nejlepší kvality
2 žloutky
40 g cukru (jemná krupice)
250 g másla
100 g namletých vlašských ořechů
1 navršená (mírně) polévková lžíce kukuřičného škrobu (Maizena); NE bramborový (Solamyl)!

Postup
Prosetou mouku, máslo pokojové teploty a ostatní součásti spojíme v kompaktní hmotu.
Dáme ztuhnout do ledničky (chladné spíže, je-li) a druhý den vytvářime tlustší „hady“. Pak z hadů odkrajujeme menší kousky, z nichž ručně vypracováváme malé rohlíčky, které klademe na plech. Plech nemusí být vymazaný. Rohlíčky ručně tvarujeme co nejmenší.
Pečeme pozvolna v mírně předehřáté troubě (cca 150–170 °C). Dvířka od trouby můžeme nechat mírně pootevřená. V podstatě rohlíčky sušíme.
Hlídáme bedlivě, aby nezačaly hnědnout. Hotové jsou, když začnou být na omak tuhé a trošičku „zrůžovobéžovatí“. Kontrolujeme občas malíčkem pevnost rohlíčku; když drží pevně pospolu, vyndáme plech z trouby.
Upečené a co nejteplejší jednotlivě „mácháme“ ve směsi moučkového cukru s vanilkovým. Na větší vanilkové provonění je možno do misky se směsí cukru dát kousek rozemnuté pravé vanilky.
Klademe vychladlé do uskladňovací krabice vyložené papírovým ubrouskem.
Vanilkové rohlíčky dle tohoto receptu jsou velmi křehké a rozplývají se na jazyku.

 

Pastýřský list k Roku Eucharistie

K nastávajícímu Roku Eucharistie posílá olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner pastýřský list, který bude čten o První neděli adventní ve všech kostelech olomoucké arcidiecéze.

Drazí bratři a sestry,
právě jsme ukončili druhý rok přípravy na Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme se častěji vraceli k myšlenkám na svátost biřmování. Zároveň jsme zaznamenali některé plody Roku křtu, protože v tomto roce významně stoupl počet dospělých, kteří přijali křest, ale také počet dospělých různého věku, včetně seniorů, kteří přijali svátost biřmování. V některých farnostech je vidět oživení právě skrze tyto nově zapojené lidi do živého společenství církve.
Dnes, o První neděli adventní, zahajujeme Rok Eucharistie, třetí svátosti uvádějící do křesťanského života. Ta je jejich tajemným středem, protože je nekrvavým zpřítomněním Ježíšovy historické oběti na kříži. Slavení eucharistie je “zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“. Není nic většího, čeho by ještě bylo možné dosáhnout. Jíme-li proměněný chléb, sjednocujeme se s láskou Ježíše, který dal za nás své tělo na dřevě kříže. Pijeme-li z kalicha, sjednocujeme se s tím, který za nás prolil svou krev. Tento obřad jsme si nevymysleli. Ježíš sám slavil se svými učedníky poslední večeři. Daroval se svým učedníkům v podobě chleba a vína a vybídl je, aby od toho okamžiku vždycky a všude slavili eucharistií jeho smrt, naše vykoupení.(Youcat 208)
Mnozí z vás už byli na pouti ve Svaté zemi a klečeli na Kalvárii, na místě, kde Ježíš umíral. Kéž by nám došlo, že při každé mši svaté máme možnost být při největší události lidských dějin, když se Kristova oběť zpřítomňuje na oltáři. Pak bychom využili každé příležitosti jít na mši a dovedli bychom odložit tolik věcí, protože všechny by byly méně důležité!
Nejsme však pozváni jen jako diváci, ale jako spoluúčastníci. Máme možnost přidat všechny svoje těžkosti, problémy a kříže ke Kristově oběti a jako spoluobětníci je nabídnout nebeskému Otci na smír za hříchy světa. Boží slovo, v němž k nám hovoří sám Kristus, nás učí Boží moudrosti. Ve svatém přijímání vrcholí naše sjednocení s Bohem, který se nám dává za pokrm, abychom v jeho síle dovedli žít jako noví lidé.
Duchovní užitek mše svaté však závisí také na naší připravenosti a opravdovosti. Vzpomeňme, že už ve Starém zákoně čteme: Neukážeš se před Hospodinem s prázdnýma rukama. I první křesťané přinášeli do shromáždění dary ve prospěch společenství a Skutky apoštolů dosvědčují: Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je, a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak kdo potřeboval. Předání daru má však své podmínky. Evangelista Matouš píše: Přinášíš-li svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Představte si, co by se stalo, kdybychom to vzali opravdu vážně. Mohlo by trvat mezi námi nějaké nedorozumění déle, než do nejbližší mše svaté? Jak by to změnilo náš život a naše vztahy v rodinách i na pracovištích a v sousedství! Kolik trápení a infarktů by nebylo! Kolik by se zlepšilo i v našich vztazích s okolním světem! Ano, musíme to brát vážně. K oltáři je třeba přicházet pravdivě.
Mohlo by se říkat o naší zemi, že je bezbožecká, kdyby z každé mše svaté vycházeli do světa všichni, kteří byli u svatého přijímání, jako živé svatostánky, jako živí svědkové Boží lásky, kteří přijali poslání nést Boha do světa? Nám všem řekl Kristus: Vy jste světlo světa… Rozžaté světlo se neschovává pod kbelík nebo pod postel, ale dává se na svícen, takže svítí všem v domě. Nemáme právo Boha před světem schovávat, ani ze strachu, že budeme přísněji posuzováni jako lidé na svícnu, ani z falešných ohledů na ty, kteří nechtějí být světlem. Bloudí-li však někdo díky tomu, že naše světlo nesvítí, čí je to vina?
Využijme tohoto roku k hlubšímu poznání i prožívání mše svaté. Rozdělme se o své zkušenosti s prožíváním mše svaté a svého přátelství s Ježíšem se svými blízkými či známými. Pozvěme na mši svatou ty, kteří se odcizili, nebo chodí jen jednou za čas. Nabídněme přípravu ke svatému přijímání těm, kteří nebyli ani jednou u svátosti oltářní, nebo už všechno zapomněli. To se týká jak dospělých, tak mládeže a dětí, které nechodily do náboženství. Ve všech farnostech bude možnost mimořádné přípravy. Zvláště pamatujte taky na nemocné a staré v rodině, ulici či paneláku, kteří nemohou do kostela, aby v tomto roce měli příležitost svatého přijímání aspoň jednou za měsíc doma. Protože šťastné setkání s Kristem ve svatém přijímání může prožívat jen čisté srdce, prosme o očištění při časté svaté zpovědi. A pokud vám nějaká překážka brání v přijetí Eucharistie, přijímejte Pána Ježíše aspoň duchovně. Když druzí přijímají, pozvěte ho do srdce a nepochybujte, že přijde a bude pozorně naslouchat každému vašemu slovu.
Pán Ježíš zůstává pod způsobou chleba v každém svatostánku, abychom za ním mohli kdykoliv přijít na návštěvu. Využijme každé příležitosti, kdy jdeme kolem kostela, abychom aspoň na chvíli Pána pozdravili. Udělejme si čas na společnou adoraci, kterou v tomto roce doporučuji všem farnostem častěji, než jindy. Zvláštním vrcholem tohoto roku by měla být mimořádná oslava Božího Těla a adoračního dne farnosti. Kristus v Eucharistii se pak jistě ukáže jako lék na mnohé naše neduhy a když prohloubíme svůj vztah k němu, posílí i naši víru.
V lásce k Ježíši v Eucharistii každému z vás přeje požehnané dny Adventu a ze srdce žehná
arcibiskup Jan

 

Církev vstupuje do adventní doby

 

Generální představený jezuitského řádu v Olomouci

Ve dnech 27. až 29. listopadu 2012 navštívil Českou republiku generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Adolfo Nicolás. Jeho návštěva se konala v rámci vizitace provincií střední Evropy. Před příjezdem do České republiky zavítal na Slovensko. Během svého pobytu se seznámil s aktivitami českých jezuitů a jejich spolupracovníků.
Návštěvu české provincie Tovaryšstva Ježíšova zahájil mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, kde přijal závěrečné řeholní sliby dvou českých jezuitů - P. Pavla Bača a P. Jiřího Kováře.
V podvečer prvního dne své návštěvy se setkal v Centru Aletti v Olomouci s jezuitskými spolupracovníky, přáteli a dobrodinci. Přišlo jich okolo 130 a byly mezi nimi i dvě desítky jezuitských kněží, a to z Olomouce, Velehradu, Svatého Hostýna a Českého Těšína.
“Myslím, že katolická církev v České republice má velice solidní historii lidí, kteří navzdory silným těžkostem zachovali víru a jsou stálí vůči evangeliu a k naději. Doufám, že to pokračuje, protože to pomáhá celé církvi,” poznamenal na adresu hostitelské země nejvyšší představil jezuitského řádu, kterého 28. listopadu přijal v arcibiskupském paláci v Olomouci arcibiskup Mons. Jan Graubner.
P. Adolfo Nicolás jako generální představený zavítal do Česka poprvé od svého zvolení do úřadu v únoru 2008; navázal tak na návštěvu svého předchůdce P. Hanse-Petera Kolvenbacha v říjnu 2002. Ve svých sedmdesáti šesti letech je třicátým generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova. Pochází ze Španělska, ale většinu svého života prožil v Asii. Mimo jiné zde vyučoval systematickou teologii na Sophia University v Tokiu, vedl Japonskou provincii Tovaryšstva Ježíšova či moderoval Jezuitskou konferenci Východní Asie a Oceánie.
Josef Pala

 

Českou republiku navštíví generál jezuitů

 

Vyjádření k šíření tzv. "Velkého varování Ježíše Krista" a různým poselstvím o konci světa

 

Církve berou lesy i pole, městům to uvolní ruce

Restituční zákon, který prošel rukama prezidenta Klause, vrací církvím ve Zlínském kraji hlavně lesy a polnosti. Ale také plochy v obcích, které je budou chtít vzápětí získat, aby je mohly využít po svém.
Církevní restituce v Zlínském kraji sice nezpůsobí zemětřesení, nicméně jejich dopad na život lidí ve městech a obcích bude někde velmi patrný.
Velké baziliky na Velehradě či Svatém Hostýně nebo zámek v Chropyni už církvi patří a o Arcibiskupský zámek v Kroměříži nemá zájem.
Restituce se tak budou týkat především nezastavěných pozemků: hlavně lesů a polností. Arcibiskupství v Olomouci MF DNES poskytlo první oficiální informace o rozlohách ploch v jednotlivých obcích a okresech.
Dohromady jde asi o 14 tisíc hektarů. "Nutné je ovšem dodat, že jde o historický majetek církve. Předmětem skutečné restituce bude z celkového objemu jen asi polovina, za zbytek má být vyplácena finanční náhrada," upřesnil mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.
"Celý seznam dál upřesňujeme a doplňujeme ve spolupráci s farnostmi a dalšími subjekty," dodal.
Mnohé z měst a obcí trápí to, že se v jejich katastru – někde přímo v centru – nacházejí pozemky, které si církev nárokuje. Proto byly blokovány a nedaly se zastavět. To se teď k radosti starostů mění. Samosprávy je teď budou moci od církve získat a využít po svém.
Třeba ve Velehradě jde o dvě rozlehlé plochy, které mají být zastavěny rodinnými domy.
"Ta místa jsou pro nás velmi důležitá a na zákon čekáme 20 let. Když se pozemky vrátí církvi, můžeme s ní jednat o tom, jestli by nám je prodala," vysvětlil starosta Velehradu Stanislav Gregůrek.
A tak se dá pokračovat dál, v mnoha dalších městech a obcích je to podobné. V Uherském Brodě, Liptálu, Pozlovicích nebo ve Fryštáku. Tam mají dvě blokované lokality: na jedné je skládka, druhá by se dala využít pro silniční obchvat nebo výstavbu domů.
"Skládka je velký problém a naše hlavní priorita," upřesnil starosta Fryštáku Lubomír Doležel.
Město skládku potřebuje zrekultivovat, protože kontaminuje půdu těžkými kovy. Stát to bude asi 40 milionů korun. K tomu, aby mohlo získat až 90 procent nákladů z Evropské unie, však potřebuje mít náležitý právní vztah k pozemku. Ten mu umožní získat právě zákon o restitucích. V Pozlovicích se zase už dlouho mluví o nadstřešení části sportovního areálu. Vše však vázlo na tom, že hřiště je na pozemku, který patřil církvi. "Nechtěli jsme vkládat peníze do něčeho, co může ležet roky v šuplíku," řekla starostka Olga Tkáčová. Podobný je případ školy v Liptálu, tu chtějí opravit a nastěhovat tam školku. Leží ovšem na církevním pozemku.
Jiné než v mnoha obcích je to ve Zlíně, kde žádné plochy blokované restitucemi nejsou.
Továrník Tomáš Baťa totiž na začátku minulého století církevní pozemky skupoval, aby se jeho obuvnický podnik mohl dál rozšiřovat.
"Je známo, že firma měla zájem o každý volný pozemek, který byl k mání," potvrdil zlínský historik David Valůšek.

Bašta církve
Nejvíce církevních pozemků v kraji leží na Kroměřížsku. Jde hlavně o lesy na katastrálních územích Chvalčova a Rajnochovic. Obce to nijak nepostihne.
"V podstatě se nás to netýká, protože pozemky patří Lesům České republiky, které na nich hospodaří," řekl starosta Chvalčova Antonín Stodůlka.
Církve by měly dostat také hektary lesů v okolí Vsetína a Buchlovic. "Nevím, co s tím bude církev dělat," ptá se šéf zlínské lesní správy Martin Pavlíček.
V Halenkovicích ovšem na vracení lesů církvím jednu pozitivní věc vidí. Spočívá ve finančním zisku. "Církev z těch ploch začne platit daně a budeme mít příjem kolem sto tisíc ročně. Každá koruna je dobrá," naznačil starosta Halenkovic Jaromír Blažek.
Jak už naznačil mluvčí olomouckého arcibiskupství Gračka, přesný výčet církevního majetku bude znám později. A to z více důvodů.
"Kromě arcibiskupství samotného jsou tu jednotlivé farnosti, v některých z nich fungují různé nadace a vedle toho stojí řády a řeholní společenství," vypočítal Gračka.
"Úplný seznam majetku, který vlastní zmíněné církevní subjekty, nemáme. Řeholní řády v tomto směru jednají samostatně," dodal.
Další věcí je, že samotný převod majetku může být hodně komplikovaný a zdlouhavý.
Což si uvědomují i církevní hodnostáři. "Komplikace se dají předpokládat, protože v některých katastrech docházelo ke scelování a rozdělování pozemků, k opakovanému přečíslování," nastínil olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
"Podle návrhu zákona by měla většina vydání projít bez problémů, ale počítáme s tím, že nedohody skončí u soudů," říká.

FAKTA
Církevní restituce Kroměříž Asi 8 100 ha, z toho lesy 6 700 ha, zemědělská půda 1 300 ha. Nejvíce lesních pozemků leží v prostoru katastrálních území Chvalčov a Rajnochovice. Nejvíc zemědělské půdy má Hulín, Chropyně, Kroměříž a Rajnochovice. Uherské Hradiště Asi 4 200 ha, z toho lesy 3 400 ha, zemědělská půda 750 ha. Nejvíce lesních pozemků má Velehrad, Košíky, Jankovice a Salaš. Nejvíce zemědělské půdy má Velehrad, Polešovice, Ořechov a Břestek. Vsetín Asi 500 ha, z toho lesy 135 ha, zemědělská půda 330 ha. Nejvíce lesních pozemků má Kelč, nejvíce zemědělské půdy má Choryně, Kelč. Zlín Asi 1 320 ha, z toho lesy 1 200 ha, zemědělská půda 120 ha. Nejvíce lesních pozemků mají Halenkovice a Žlutava. Nejvíce zemědělské půdy zase Mysločovice. Pramen: Olomoucké arcibiskupství
Milan Libiger, Mladá fronta DNES

 

Dvacáté výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého

Dvacet let arcibiskupem: výročí Jana Graubnera
Arcibiskup Graubner: Budoucnost vyžaduje změnu smýšlení

Ve středu 7. listopadu 2012 si připomeneme 20. výročí uvedení Mons. Jana Graubnera do úřadu arcibiskupa olomouckého. Otec arcibiskup Jan bude za 20 let své služby v čele naší arcidiecéze a za všechny spolupracovníky a diecézany děkovat a prosit při pontifikální bohoslužbě v katedrále sv. Václava v Olomouci v neděli 11. listopadu v 10 hodin. Prosím, vzpomeňme v přímluvné modlitbě na tento úmysl.
Mons. Josef Nuzík, generální vikář

 

Růženec mi nesmíte vzít (kardinál Meissner)

Slovo k volbám

Pouť od oceánu k oceánu za ochranu života, rodin a demografickou situaci

Na Svatém Kopečku se slavilo 110. výročí založení Kongregace sester premonstrátek

Kající modlitba

Slovo biskupů k situaci ve společnosti

 

Velikonoce po česku: Místo rozjímání vejce (letos čokoládová), alkohol a vítaný den volna

Jsou to zvláštní svátky, Velikonoce. Pro křesťany vůbec největší, významnější než Vánoce. Ne tak ovšem v Česku, jedné z nejateističtějších zemí světa.
Tři pětiny Čechů by sice Velký pátek, uzákonily za státní svátek, jak ukázal průzkum společnosti Sanep. Nejspíš však z prozaičtějších důvodů, než že by si oslav ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista tak vážily.
Podle jiných výzkumů si totiž Velikonoce jako křesťanské svátky připomíná jen devět procent Čechů, jak vloni informovala agentura Mediafax. Pro čtvrtinu lidí jsou jen vítaným prodlouženým víkendem. Velikonoční zvyky udržuje pouze třetina lidí, a to ještě většinou v souvislosti s pohanskými tradicemi – pomlázkou a vajíčky, v novodobé zpotvořené praxi pak litry prolité "kořalky".
Ostatně, cizinci ze zemí se silnou katolickou tradicí nad naší pomlázkou, bujarým veselím a všudypřítomným alkoholem často nechápavě kroutí hlavou.
Však si také obchodníci v tomto období mnou ruce. "Velikonoce jsou v Česku vnímány nejen jako oslava příchodu jara, ale i jako příležitost k dobrému jídlu a pití," shrnula výsledky zákaznického průzkumu mluvčí českých marketů Tesco Eva Karasová.
Pikantní je v tomto ohledu fakt, že čokoládová vajíčka lze v marketech nyní sehnat kvůli "vajíčkové krizi" často levněji než ta opravdová...
Hradecký deník

Velikonoční pozdrav arcibiskupa Graubnera

Připojme se k akci 40DA - čtyřicet dnů bez alkoholu, počátek postní doby k tomu přímo vyzývá

Modlitba neznámé kajícnice z Afriky - vždyť to je skoro o mě, akorát že nejsem ženská

Úmysly Apoštolátu modlitby pro rok 2012

 

 

 

 

 

 

Pokračování