(Panna Maria Svatohostýnská)

Významné mariánské poutní místo na střední Moravě,
v Olomoucké arcidiecézi, ve Zlínském kraji

Svatý Hostýn

Oficiální, denně aktualizované stránky Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně,
které pro Vás připravujeme s vírou, nadějí a láskou. Jsou zaměřeny do duchovní i světské sféry.

Listy svatohostýnské - textová verze

Číslo 1, březen 2014, ročník XVIII

OBSAH
Přehled poutních slavností v roce 2014
Editorial
Poděkování nunciatury
Novoroční setkání zástupců matic
Navštívili jsme farníky v Lužné
Duchovní slovo
Základní buňka
Otec arcibiskup o svém setkání s papežem Františkem
Pozdrav od P. Jana Chromečka
Společná pouť čtyř matic
Stručně z jednání výboru MSH
Z vašich dopisů
Bohatě naplňuje odkaz svého otce
Co psaly Hlasy svatohostýnské před sto lety (rok 2014)
Přání a poděkování
Každý poutník na Svatém Hostýně = člen MSH
Beseda o Svatém Hostýně za velkou louží
Bude vás zajímat
Pozvánka na valnou hromadu MSH
Mše svaté v letním období (od 28. dubna do 19. října)
Omezení ubytování na Svatém Hostýně
Pokyny pro výjezd autobusů a jejich parkování na Svatém Hostýně (od 1. 1. 2014)
Pokyny pro osobní auta pro výjezd na Svatý Hostýn (od 1. 1. 2014)
Duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2014
Kronika
Matice Velehradská pokračuje v dědictví otců
Vzpomínka na paní Marii Drgovou
Zemřelí členové Matice svatohostýnské

 

Přehled poutních slavností v roce 2014

NE 16. 3. Svatojosefská pouť mužů
PÁ – SO 4. – 5. 4. Pěší pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn
SO 26. 4. Dvacátá první hasičská pouť
NE 4. 5. Valná hromada Matice svatohostýnské, Sedmá pouť bohoslovců za povolání, Pouť Klubu křesťanských žen
SO 17. 5. Dvanáctá pouť podnikatelů a živnostníků
ÚT 20. 5. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
NE 25. 5. Dvanáctá pouť včelařů
SO 31. 5. Devatenáctá pouť Radia Proglas
SO 7. 6. Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska, Pátá pouť zrakově postižených
PO 9. 6. Čtrnáctá pouť píšících křesťanů
SO 14. 6. Čtvrtá pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
SO 21. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
PÁ 27. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
SO 28. 6. Dětská pouť na začátku prázdnin
ST – PÁ 2. – 4. 7. Pěší pouť Svatý Hostýn – Velehrad
SO 12. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
NE 10. 8. Druhá muzikantská pouť
PÁ 15. 8. Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie
NE 17. 8. Hlavní pouť
NE 24. 8. Tradiční orelská pouť
SO 30. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, Šestá pouť pedagogů
SO 6. 9. Dvacátá druhá muklovská pouť
NE 7. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
PÁ – SO 12. – 13. 9. Národní pouť františkánského řádu
NE 5. 10. Růžencová pouť
SO 11. 10. První den dušičkové pouti
NE 12. 10. Druhý den dušičkové pouti
SO 18. 10. Šestnáctá svatohubertská pouť
ST 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku

Editorial

Milí čtenáři Listů svatohostýnských, ctitelé Panny Marie!
Vstoupili jsme již do osmnáctého ročníku Listů svatohostýnských, časopisu našeho poutního místa, který navazuje na Hlasy Svatohostýnské, násilně umlčené po nástupu komunistické moci po únoru 1948. Jsem rád, že náš časopis “žije“, o čemž svědčí stále jeho velký náklad a také spousta dopisů, ve kterých za něj děkujete. Máme radost, že Listy svatohostýnské vytvářejí jakýsi most mezi Vámi a Svatým Hostýnem.
Oblibu u Vás si získal také stolní Svatohostýnský kalendář. Již dnes Vám mohu sdělit, že připravujeme jeho šestý ročník. Bude v prodeji na Svatém Hostýně již na valné hromadě Matice svatohostýnské v neděli 4. května. A máte se na co těšit. Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem nám zapůjčilo staré svaté obrázky našeho poutního místa, jejichž repliky Vás budou provázet každý týden v našem kalendáři. A obrázky jsou to vskutku nádherné!
Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských

Poděkování nunciatury

Členové Matice svatohotýnské zaslali v minulém roce pozdravný list do Říma papeži Františkovi i emeritnímu papeži Benediktu XVI. Na konci loňského listopadu přišla odpověď z Apoštolské nunciatury v Praze.

Novoroční setkání zástupců matic

Na začátku nového roku se 13. ledna sešli ve Zlíně zástupci Matice svatohostýnské, Matice velehradské, Matice svatokopecké a Matice svatoantonínské, aby společně projednali aktuální problémy, které se dotýkají jejich činnosti v roce 2014. Setkání se zúčastnil Mgr. Pavel Macura, koordinátor poutního putování v olomoucké arcidiecézi, který přítomné seznámil s nejnovější situací v reorganizaci Cyrilometodějské poutní cesty Svatý Kopeček u Olomouce – Svatý Hostýn – Velehrad – Svatý Antonínek – Šaštín.
Ve spolupráci s Klubem českých turistů bude celková trasa poutní cesty nově přečíslovaná a také přeznačena turistickými značkami, v tomto roce zatím k česko–slovenské hranici. Finančního zabezpečení celého projektu se ujal Krajský úřad ve Zlíně.
Na závěr jednání se účastníci schůzky shodli na tom, že od letošního roku zavedou společnou pouť všech Matic. Ta letošní – první – se uskuteční na Svatém Kopečku u Olomouce v neděli 25. května.
Josef Pala

Navštívili jsme farníky v Lužné

Zástupci Matice svatohostýnské (Lubomír Vývoda, Marie Loučková, Dagmar Fojtů a Josef Pala) navštívili 12. února obec Lužnou, kde místní občany seznámili s historií i současným děním na Svatém Hostýně. Beseda se uskutečnila po mši svaté v budově hasičské zbrojnice. Zúčastnilo se jí přes čtyřicet místních farníků v čele se vsetínským děkanem P. Františkem Králem, který patřil k nejaktivnějším diskutujícím. Byla obohacena o stovku světelných obrazů, které přítomným ukázaly, jak se naše poutní místo za poslední čtvrtstoletí viditelně změnilo.
Farníkům se beseda líbila, což bylo vidět nejen na bohaté diskuzi, ale také na zájmu o přivezené propagační materiály a svatohostýnskou vodu pro staré a nemocné.
Setkání v Lužné se vydařilo. Zájem místních předčil naše očekávání, o čemž svědčilo srdečné přivítání a závěrečné bohaté pohoštění. Díky vám, Lužnané! A jako ctitelé Panny Marie neváhejte a rozšiřte řady členů Matice svatohostýnské!
Josef Pala

Duchovní slovo, základní buňka

Milí mariánští ctitelé,
víme, že každý vyšší organismus se skládá z buněk a každá buňka má v tomto organismu svůj důležitý, dá se říci nezastupitelný úkol. Když buňka onemocní nebo zahyne, ovlivní to sousední buňky a může tak postupně dojít k selhání orgánu, které nakonec vede i ke smrti celého organismu.
Základní buňkou celého lidského i křesťanského organismu je rodinné společenství. Je to místo spolupráce rodičů s Bohem při předávání daru života, je to místo, kde se nejzdravěji a nejpřirozeněji může rozvíjet život dětí, kde rodiče své děti chrání a dávají jim, co potřebují k životu. Postupně rodiče své děti připravují na přijetí vlastní zodpovědnosti tím, že jim předávají své životní zkušenosti, učí je vzájemné lásce, pomoci, ohleduplnosti, trpělivosti, překonávání obtíží či nezdarů… Učí je také správně prožívat vztahy k rodičům, sourozencům, prarodičům, kamarádům, starým lidem, ale také k přírodě, k věcem i k sobě.
Je ale úkolem rodičů a prarodičů předávat svým dětem a vnukům i ty hodnoty nejvyšší a učit je správně prožívat i ten nejdůležitější vztah – vztah k Bohu, našemu Stvořiteli a Pánu, a vést je k tomu, aby usilovaly o dosažení nejvyšší možné hodnoty našeho života. Tou nejvyšší hodnotou lidského života ale není kariéra, peníze, sportovní sláva, uznání lidí ani hedonistický způsob života, ale je to dosažení věčného štěstí ve společenství lásky Boha a všech svatých.
Chceme-li dosáhnout tohoto nejvznešenějšího společenství lásky, je potřebí, abychom vstoupili do školy lásky již zde na zemi. Svatý Pavel nám ve Velepísni lásky ukazuje na vlastnosti pravé lásky: “Láska je shovívavá, dobrosrdečná, láska nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad nikým nezoufá, všechno vydrží. Láska nikdy nepřestává.” (1 Kor 13,1–8)
Dívejme se i na příklad života Svaté rodiny, a to nejen o Vánocích, ale představme si i další životní situace sv. Josefa, Panny Marie a postupně dorůstajícího Ježíše a snažme se z toho načerpat duchovní prospěch.
Rodina má tedy nejen ekonomický, psychologický a společenský rozměr, ale má i rozměr duchovní. A právě tento nejdůležitější, vertikální rozměr člověka i rodiny je dnes často opomíjen, a proto jsme svědky velké krize vztahů, vidíme růst závisti, nenávisti, lži, sobectví, pýchy, která si chce hrát na boha. To ale není cesta ke štěstí, protože “člověk je stvořen k Božímu obrazu a podobenství” a jak nám říká sv. Jan: “Bůh je Láska.” Všechno jen pozemské je tedy pro nekonečnou touhu lidského srdce po štěstí malé, jen Bůh je dost velký, aby tuto touhu naplnil. Prosme naši nebeskou Matku o to, aby vzala pod svůj ochranný plášť všechny rodiny, aby se staly zdravými buňkami církve i národa, a byly tak místem, kde se zpřítomňuje Boží láska v tomto světě.
AVE MARIA !
P. Jiří Šolc, SJ rektor baziliky na Svatém Hostýně

Otec arcibiskup o svém setkání s papežem Františkem

Návštěva u papeže Františka byla pro mne velkým povzbuzením. Náš společný rozhovor v radostné a přátelské atmosféře byl velmi otevřený i hluboký, byl osobním svědectvím Božího působení v člověku, který je pro Boha otevřený. Jako “farář světa” měl zájem o všechny oblasti našeho působení. Za hodinu a půl jsme probrali mnoho témat. Viděl jsem, že jeho zájem je projevem lásky, která roste každým setkáním s lidmi, a sílu čerpá v hovorech s Kristem, u jehož svatostánku adoruje každý večer celou hodinu.
Děkuji všem, kteří nás duchovně doprovázeli, i těm, kteří se s obnoveným zápalem a v prohloubené jednotě s papežem zapojí do budování Božího království kolem nás. Jsem jistý, že nemůžeme dělat nic lepšího. Začněme v našich rodinách.
arcibiskup Jan

 

Pozdrav od P. Jana Chromečka

Na konci loňského října odešel ze Svatého Hostýna na prosbu řeholních sester a se souhlasem jezuitského provinciála do charitního domu v Žernůvce P. Jan Chromeček, SJ. Žernůvka je malá obec s 85 obyvateli v blízkosti Tišnova. Bývalý dlouholetý svatohostýnský duchovní správce ve zdejším Domově sv. Alžběty bude sloužit jejím obyvatelům až do konce letošního března, kdy se chce opět vrátit na Svatý Hostýn.
V polovině ledna ho v Žernůvce navštívili dva členové výboru Matice svatohostýnské – Lubomír Vývoda a Marie Loučková. P. Jan Chromeček vzpomíná na naše poutní místo a už se těší na návrat domů – na Svatý Hostýn.
Společná fotografie z návštěvy je z místní kaple u velké sochy Krista Krále.
Josef Pala

 

Společná pouť čtyř matic

První společná pouť Matice svatohostýnské, Matice velehradské, Matice svatoantonínské a Matice svatokopecké se uskuteční v neděli 25. května 2014 na Svatém Kopečku u Olomouce.
Začne v bazilice Navštívení Panny Marie mší svatou, kterou bude v 10.30 hod. celebrovat olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička. Odpoledne je pro účastníky poutě připravena od 13 hod. komentovaná prohlídka baziliky a přilehlého areálu s tím, že po skončení pravidelné nedělní odpolední mše svaté se uskuteční v 17 hod. v bazilice koncert Ave Maria v podání smíšeného pěveckého sboru Collegium vocale Olomouc pod vedením sbormistryně Růženy Salligerové.
Zora Krejčí jednatelka Matice svatokopecké

 

 

Stručně z jednání výboru MSH

13. prosince 2013
– Další jednání o povolenkách k výjezdu na Svatý Hostýn; výsledky jednání na Obecním úřadě ve Chvalčově – změny od 1. 1. 2014
– Zadání řešení návrhu dopravní obslužnosti Svatého Hostýna firmě Bikeparkitect, s. r. o., Valašská Polanka
– Zrušení možnosti dotace na rekonstrukci pokojů ve druhém poschodí poutního domu č. 3
– Úprava chodníku mezi autobusovým parkovištěm a Ovčárnou
– Slavnostní zasedání výboru MSH a zaměstnanců MSH s protektorem MSH Mons. Janem Graubnerem na závěr roku 2013

17. ledna 2014
– Návrh technického řešení světelného kříže na Svatém Hostýně
– Výborem MSH schválen návrh provozování výjezdu na Svatý Hostýn od 1. 1. 2014
– Projekt “Evropská kulturní stezka sv. Cyrila Metoděje – prodloužení trasy” – je v řešení – domluveno přečíslování zastavení cesty Svatý Hostýn – Velehrad (bude hrazeno z financí na projekt)
– Odsouhlaseno zahájení rekonstrukce pokojů ve druhém poschodí poutního domu č. 3 z prostředků MSH (při případné finanční pomoci arcibiskupství)
– Studie odvodu povrchových vod pod bazilikou nad stánky

14. února 2014
– Jednání s nájemci restaurací – rozšíření jídelníčku o levnější jídla (menu), zkvalitnění obsluhy, změna způsobu vydávání jídel (poutní dům č. 3)
– Příprava na poutní sezonu a valnou hromadu Matice svatohostýnské
– Inventarizace vystavených předmětů ve svatohostýnském muzeu
– Kontrola stavu řešení úkolů z minulých schůzí výboru MSH
– Schváleno vydání stolního Svatohostýnského kalendáře na rok 2015
– Besedy výboru MSH ve farnostech
Václav Lednický, zapisovatel MSH

Z vašich dopisů

Dobrý den, tu a tam sleduji internetové spojení s vaší činností, farními aktivitami.
Nedávno jsem objevil možnost panoramatického prohlížení Svatého Hostýna. Nádherné! Hodně Božího požehnání k vaší činnosti a farnímu společenství přeje J. Dufek, Praha

Ráda jsem putovávala na Svatý Hostýn, dnes – ve svých 95 letech – na toto milované poutní místo putuji už jen v modlitbách… A také na obrazovce TV Noe! Marie Straňáková, Nivnice

 

Bohatě naplňuje odkaz svého otce

Dlouholetý člen Matice svatohostýnské PhDr. Josef Juráň oslavil 24. února 2014 své 75. narozeniny. V roce 1992 poslal na Svatý Hostýn dopis, ve kterém mimo jiné napsal: “Zasílám Vám svou přihlášku za člena Matice svatohostýnské. Činím tak jako rodinný pokračovatel za svého zemřelého otce Josefa Juráně z Ratiboře. K programu zvelebení poutního místa a dalších mohu nabídnout své znalosti a zkušenosti z oblasti obchodu.
Mám eminentní zájem, aby toto nejkrásnější a nejmilejší poutní místo mělo důstojnou obchodní a stravovací síť, včetně základních služeb. V této oblasti mohu nezištně pomoci a řešit záležitosti, které jiným nejsou známy. Vstup těch, kteří mají zájem na Svatém Hostýně podnikat za účelem maximálního zisku, bude mnoho. Právě v tomto managementu Vám chci být nápomocen.”
Dopis jsme pečlivě uložili a 22 let jsme sledovali, jak se daří panu PhDr. Juráňovi plnit to, co nabídl. Svými opravdu bohatými životními zkušenostmi moudře a uvážlivě přispívá k řešení nelehkých situací pro zvelebení našeho poutního místa. Připravuje program a řídí každou valnou hromadu a schůze při setkání důvěrníků. Své schopnosti využívá při organizování každoročních hasičských poutí na Svatém Hostýně. Je milý, obětavý, starostlivý, ochotný. Má pěkný vztah ke starším lidem, kteří jsou vděční za každé setkání s ním. Vzorně spolupracuje s kněžími. Je znalcem zákonů a sleduje všechny jejich změny.
V roce 2011 mu byla na valné hromadě MSH udělena svatohostýnská medaile a děkovný list protektora Matice svatohostýnské Mons. Jana Graubnera jako projev uznání a vděčnosti za aktivní a nezištnou práci pro obnovenou Matici svatohostýnskou.

Našeho oslavence jsme požádali, aby nám odpověděl na naše zvídavé otázky. Možná se dozvíme, co o něm ještě nevíme.

Od koho jste se poprvé dozvěděl o Matici svatohostýnské?
Od svého otce, který byl členem Matice svatohostýnské od roku 1923. Bylo to ale až v 50. letech minulého století.
Jaké informace jste od něho dostal?
Otec začal vyprávění o Svatém Hostýně, jak Panna Maria zachránila zde Moravany ukrývající se před Tatary. Vše mi vyprávěl podle dobových obrazů, zdůraznil, že i on patří mezi ty, kteří musí posvátný kopec chránit a dále budovat.
Určitě jste jezdil na Svatý Hostýn jako dítě…
Jezdil, a to velmi často. Zde jsem si prohlížel vše, o čem otec vypravoval. Poněvadž měl osobní automobil, tak vozíval s námi i P. Antonína Valacha, faráře z Pržna. Ten uměl o Svatém Hostýně vypravovat! V mládí byl kaplanem u hraběte Seilerna na zámku Lešná u Zlína. Na Svatý Hostýn jsme jezdili i s P. Valachem asi do roku 1960. Pak byl provoz velmi omezen.
Kdo bude jednou rodinným pokračovatelem ve vaší práci pro Matici svatohostýnskou?
Věřím, že jako členové to budou dcera a zeť, snad i sestra. I vnuci rádi jezdí za Pannou Marií na Svatý Hostýn. Semínko je zaseto. Ostatní se pozná.
Jak jste reagoval na změny po listopadu 1989?
Po obnovení činnosti Matice svatohostýn-ské jsem se hlásil mezi první členy, abych naplnil odkaz svého otce a byl pokračovatelem jeho členství. Dnes je to více než 22 let.
Po celou dobu jste byl a ještě stále jste členem výboru Matice svatohostýnské. Na co rád vzpomínáte a s čím naopak nejste spokojen?
Začátky nebyly jednoduché. Budovali jsme na starých základech novou neziskovou organizaci zajišťující provoz a služby na Svatém Hostýně. Nápomocen nám byl i nynější otec arcibiskup Jan Graubner, svatohostýnští jezuitští kněží, P. Jan Chromeček, P. Vladimír Tomeček, P. Antonín Holas, P. Václav Ježík a mnozí další. Postupně se prováděly rekonstrukce a obnovy všech poutních domů.
Nelíbí se mi, že nemohu někdy prosadit svůj názor. Tyto názorové tendence se někdy skutečně projevují. Jsme pod dohledem Panny Marie, ale věřím, že i tuto činnost řídí.
Co byste si přál na Svatém Hostýně dořešit?
V prvé řadě dostupnost Svatého Hostýna. Nezbývá než řešit nové parkoviště, vybudovat novou organizaci dopravní obslužnosti. A pak řešit slibovaný světelný kříž z jednání z valných hromad.
Jaké jste měl a máte koníčky?
Dříve to byl motorismus – závody aktivně. Nyní přibyly funkce, nemám čas. Největšími koníčky jsou pro mne čtyři vnuci ve stáří od jednoho roku do 10 let.
Jaká je vaše představa o budoucnosti Svatého Hostýna?
– Aby zde přicházelo co nejvíce lidí v modlitbách s děkováním a s prosbami.
– Vybudované parkoviště.
– Pojízdné schody od autobusové točny až k bazilice.
– Nové stánky, restaurace s výhledem na krajinu a svítící kříž.
– Muzikantské poutě v přírodě – nejméně tři v roce.
Vážený jubilante! Děkujeme Vám za všechno, co jste za ta dlouhá léta pro úctu k Panně Marii a zvelebení Svatého Hostýna udělal. Do dalších let Vám přejeme hojnost Božího požehnání, síly, zdraví a ochranu Panny Marie Svatohostýnské.
Rozhovor připravila
Marie Loučková

 

Co psaly Hlasy svatohostýnské před sto lety (rok 2014)

Začátkem ledna se odebrali hostýnští misionáři P. Ostrčilík a P. Černý na pravidelné zimní misie do hanáckých Duban.
O Dubanských bylo známo, že “i kdyby šídla padaly, dubanští vždycky na 1. hostýnskou pouť přijedou“. Zůstali tak věrni odkazu svých předků, kteří vůbec jako první poslali už v roce 1809 prosbu slavnému moravskému guberniu o povolení obnovení polorozpadlého hostýnského chrámu. Proto má tato hanácká obec velkou zásluhu o znovuvzkříšení Hostýna. I přes třeskutý lednový mráz byl při misijních přednáškách kostel naplněn do posledního místečka a poslední dny misií dokonce i zpovědnice “praskaly ve švech“. Známé přísloví, že “Hanák se mosí rozkévat, ale potom už to de“, se v Dubanech beze zbytku naplnilo.
P. Zimmerhackel ve svých “Dějepisných paběrkách ze zápisných knih hostýnských” vzpomíná na významné osobnosti, především z řad řeholníků, kteří navštěvovali Svatý Hostýn. Jedním z nich byl slavný moravský historik a profesor filozofie na brněnském gymnáziu Dr. Beda Dudík (1815–1890), rajhradský benediktin. Často putovával na Hostýn, někdy i se svými bratry – Antonínem, farářem z Vyškova, a Eduardem, kojetínským občanem. Oba bratři mu také pomáhali při zaměřování hostýnských valů. Beda Dudík byl totiž prvním badatelem, který se začal podrobněji zabývat hostýnským hradiskem. Uvědomoval si, že tato zajímavá lokalita s rozsáhlým opevněním nebyla dosud ještě systematicky prozkoumána, změřena a popsána. V roce 1859 se stal docentem středověkých dějin a ve svém stěžejním díle – dvanáctisvazkové “Historii Moravy” se zabývá i dějinami Hostýna. Tato jeho práce byla tak podrobná, že došel pouze k roku 1350. Nejen jeho odborná práce historiografika, ale i časté pobyty na Hostýně svědčí o jeho velké úctě a lásce k Matce Svatohostýnské.
Dalším z významných ctitelů hostýnských byl P. Placidius Mathon, který spolu s Antonínem Cyrilem Stojanem a Dr. Schneiderem stál u zrodu Družstva svatohostýnského, které se později změnilo v Matici svatohostýnskou. Byl to on, kdo na přerovském shromáždění v roce 1881 nadchl účastníky myšlenkou výstavby hostýnského kláštera se stálou duchovní správou. A při památné moravské pouti, kterou byla zakončena slovanská pouť do Říma, stál na zříceninách okolo hostýnského chrámu a vybízel posluchače ke vstupu do Družstva svatohostýnského, čímž by podpořili finanční sbírku na stavbu kláštera. Sám si vyžádal od svých představených povolení k častějším návštěvám Hostýna, aby vypomáhal při mších svatých, kázáních i zpovídání. Díky jeho neúnavné agitaci a především pak po římské pouti vzrostl počet členů Družstva svatohostýnského na deset tisíc a tím se zvýšila i finanční hotovost, takže už v roce 1884 se mohlo začít se stavbou kláštera. I když P. Mathon (1841–1888) předčasně podlehl zákeřné nemoci, zůstane jméno tohoto vzácného benediktina zapsáno zlatými písmeny v dějinách Svatého Hostýna.
Prof. Janda, autor knihy “Papežská korunovace” upozorňuje na blížící se sedmdesátiny monsignora Jana Schneidera, které v duševní svěžesti oslaví 19. 4. 1914. Celá katolická Morava vděčně vzpomene na jeho poctivé a neúnavné práce pro církev a vlast a také pro Svatý Hostýn. Ještě jako kaplan v Příboře společně s mladším kolegou
Antonínem Cyrilem Stojanem neúnavně pracoval pro Svatý Hostýn i Velehrad. Za svou všestrannou činnost byl oceněn mnoha řády a vyznamenáními. S jeho jménem je spojen kus dějin české katolické Moravy.
Podle Hlasů Svatohostýnských sestavila
Olga Kozlová

Přání a poděkování

Dne 17. února 1964 přišla v nemocnici ve Vyškově na svět dvojčata – Miloslav a Stanislav Minaříkovi. Nyní tedy mají za sebou již 50 let života. Miloslav se po základní škole vyučil soustružníkem a udělal si nástavbu s maturitou. Kromě techniky ho ale také velmi zajímala hudba a učil se doma ve Švábenicích hrát na varhany. Od roku 1985 již ve Švábenicích působí jako varhaník. V roce 2002 převzal tuto službu na Svatém Hostýně po panu Ladislavovi Procházkovi a na většině bohoslužeb nás doprovází na tomto královském nástroji.
K významnému životnímu výročí milému jubilantovi blahopřeje nejen duchovní správa na Svatém Hostýně, ale také členové Matice svatohostýnské, kteří mu děkují za každodenní výpomoc v odpoledních a večerních hodinách na recepci v poutním domě č. 3, za práci “nočního strážce” poutních domů, za udržování pořádku na našem poutním místě, zejména o víkendech, a v zimě za obětavou údržbu cest a odstraňování sněhu.
Jménem duchovní správy a všech poutníků mu děkujeme za tuto obětavou službu a vyprošujeme mu ochranu Panny Marie, dobré zdraví a rodinnou pohodu do dalších 50 let jeho života.
P. Jiří Šolc, SJ jezuitská komunita na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská

Každý poutník na Svatém Hostýně = člen MSH

V jednom podzimním rozhovoru mi nabídl můj kolega a současně předseda Matice svatohostýnské Lubomír Vývoda, že by zástupci jejího výboru byli ochotni přijet za námi do farnosti. Jeho bezprostřední srdečná nabídka mě překvapila a potěšila. Bez zaváhání jsem ji předběžně přivítala. Věřila jsem, že i náš pan farář bude s takovým setkáním souhlasit. Žijeme nedaleko od tohoto nádherného poutního místa, rádi tam každoročně putujeme a cítíme se být upřímnými ctiteli Panny Marie Svatohostýnské.
Vzpomněla jsem panu Vývodovi, že jsem kdysi na konci 90. let vzala v kostele “namátkou” do rukou Listy svatohostýnské a ze zvědavosti se do nich začetla…. “Matice” je takové starobylé slovo… Tak jsem díky “Listům” Matici svatohostýnské od počátků její obnovené činnosti fandila a do řad jejích členů se krátce nato přihlásila.
Pamatuji, jak nejen manželova tehdy už starší maminka, ale i všechny její kamarádky se záhy po listopadové revoluci 1989 staly členkami Matice svatohostýnské a její činnosti pomáhaly příspěvky ze svých důchodů. Prvním důvěrníkem byl náš soused Antonín Dočkal, bývalý politický vězeň 50. let a také dlouholetý obětavý podporovatel všeho “kostelního” dění v naší vesnici bez ohledu na politické podmínky.
S postupujícími roky však řady sousedů – členů Matice svatohostýnské prořídly. Opustili náš svět. Za posledních dvacet let jsme svědky velkého díla, jež nelze přehlédnout. Svatý Hostýn rychle a podivuhodně rozkvétá. Díky neúnavné činnosti Matice svatohostýnské a zásluhou duchovní správy otců jezuitů je opečováván a zvelebován. A právě úspěšná činnost Matice svatohostýnské pod vedením pana arcibiskupa Mons. Jana Graubnera si zaslouží podporu i současné generace.
Beseda na počátku letošního ledna se vydařila. Paní Dagmar Fojtů popsala možnosti kvalitního zázemí pro poutníky a návštěvníky Svatého Hostýna. Z poutavého vyprávění paní Marie Loučkové vyplynulo, že roční přírůstky členské základny již nyní zdaleka nejsou takové, jako byly po roce 1989. Je tedy potřeba aktivně pomoci naplňovat myšlenku: Každý poutník na Svatém Hostýně = člen Matice svatohostýnské. Právě střední a mladší generace by měla převzít starostlivost o toto místo, odkud Panna Maria Svatohostýnská chrání Moravu i celou naši zemi.
Naši hosté nám kromě mnoha informací přivezli obrázky, památeční výroční růžence, kalendáře, programy exercicií aj. Obzvláště nás potěšil zejména dárek v podobě lahví svatohostýnské vody, jíž jsme mohli udělat radost i starším a nemocným lidem, kteří na besedu nemohli přijít.
Úcta k Matce Boží je životodárným pramenem, ze kterého můžeme čerpat.
Vážení přátelé, díky za vaši milou návštěvu!
Zdeňka Jančíková, Sazovice

Beseda o Svatém Hostýně za velkou louží

Při své druhé cestě do USA (tentokrát do Kalifornie) jsem se několikrát setkal s otcem biskupem Petrem Esterkou a s místními krajany. Naši krajané, kteří tam emigrovali v několika vlnách po roce 1945, se scházejí a vzájemně se informují o dění v naší republice a taky se rádi něco dozvědí od těch, kteří tam přijedou od nás. Jsou to už většinou starší lidé a často si přivádějí na setkání své potomky, nejčastěji vnoučata. V San Franciscu a okolí jsme navštěvovali mše svaté v různých katolických kostelech, ale byly to mše svaté v angličtině nebo ve španělštině. Po celých státech je spousta kostelů
různých církví a Američané je navštěvují podle svého vyznání. Procento praktikujících věřících je zde o hodně vyšší, než je tomu v Evropě. V době, kdy jsem pobýval v San Franciscu, tak jednou za měsíc přijížděl mezi krajany (z Česka i Slovenska) otec biskup Esterka. Jeho působnost byla (a snad po nedávném odchodu do důchodu i je) pro katolíky “zbytku světa” (mimo ČR, kde v každém biskupství nebo arcibiskupství máme alespoň jednoho biskupa nebo arcibiskupa). Mons. Esterka má trvalé bydliště v Los Angeles. Česká katolická církev tam má svůj “Velehrad” a on se odtud vydává na své pastýřské cesty, většinou letadlem. Není už nejmladší, ale je stále vitální. Tyto mše svaté se uskutečnily v tělocvičně civilního dětského internátu v blízkosti farního kostela Church – Star of the Sea, 4420 Geary Blvd. San Francisco, CA, kde se české bohoslužby konaly dříve. V Americe je vše za peníze a tak si naše společenství musí zaplatit i za pronájem kostela. Zvolilo proto levnější variantu, mše se konají v tělocvičně. Na mši svaté celebrované v češtině (s některými čteními ve slovenštině) se nás účastnilo asi šedesát. Mše svatá neměla tak striktní pořad, na jaký jsme zvyklí u nás. Otec biskup obřad občas přerušil, aby reagoval na dotazy účastníků. Celá bohoslužba byla připravena krajany, trochu se improvizovalo, ale bylo to velice milé. Po ní následovalo pohoštění (malý oběd) z vlastních zásob a posezení krajanů. A pak bylo moje vystoupení, které uvedl otec biskup. Po mém popisu našeho poutního místa, jeho historii a současného významu v rámci České republiky jsem odpovídal na četné dotazy. Měl jsem k dispozici i fotografie, letáčky, brožury a videoklipy ze Svatého Hostýna. Možná, že se někdo z přítomných přijede z té velké dálky ještě v tomto roce na Svatý Hostýn za Pannou Marií podívat. Krajané dostali srdečné pozvání.
Na Svatém Hostýně víme, že k nám Čechoameričané a nebo jejich potomci přijíždějí, a to zejména skupiny z Texasu. Menší besedy o Svatém Hostýně jsem ještě zopakoval pro malé skupiny krajanů v rodinách a na piknicích, které se tam občas pořádají.
Ivo Buráň

Bude vás zajímat

 

Pozvánka na valnou hromadu MSH

V neděli 4. května se bude konat na Svatém Hostýně valná hromada Matice svatohostýnské. Mše svatá bude sloužena v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v 9.15 hod. Po ní začne jednání v poutním domě číslo 2 (v muzeu). Na letošní valné hromadě se budou volit noví členové výboru a revizní komise.
Pokud máte zájem pracovat v Matici svatohostýnské, přihlaste se do konce března osobně v kanceláři MSH, nebo písemně na adrese: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, telefonicky na čísle: 573 381 693 nebo na e-mailové adrese: matice@hostyn.cz
K přihlášce je třeba přiložit písemné vyjádření duchovního správce z farnosti. Všechno potřebné projednáme s každým přihlášeným osobně. Práce ve výboru i revizní komisi je dobrovolná, bezplatná, ale i náročná. S pomocí Boží a Panny Marie je zvládnutelná a přináší radost. Těšíme se na pracovníky z mladší generace, jejich nové nápady a přínos pro práci celé Matice svatohostýnské.
Všechny členy srdečně zveme na letošní valnou hromadu.
Marie Loučková

 

Mše svaté v letním období (od 21. dubna do 19. října)
ve všední dny: 7.00, 9.15, 11.00
v sobotu: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděle: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Omezení ubytování na Svatém Hostýně
V pondělí 10. února byla zahájena rekonstrukce druhé poloviny druhého patra v poutním domě č. 3 na Svatém Hostýně. Po dobu rekonstrukce tam nebude možnost ubytování, a to až do konce letošního května. K dispozici nebude ani tamní kaple.

Pokyny pro výjezd autobusů a jejich parkování na Svatém Hostýně
(od 1. 1. 2014)
Výjezd pro autobusy všední den – neomezeně bez povolení
Výjezd pro autobusy víkendy a svátky – neomezeně bez povolení (od 1. listopadu do 31. března)
Parkování všední den – na parkovišti pod autobusovou točnou, omezená kapacita parkoviště pro osm autobusů, při naplnění parkoviště nutné odjet na parkoviště u hřbitova do Bystřice pod Hostýnem, parkoviště je placené, cena 200 Kč, platí se službě nebo na recepci poutního domu č. 3
Parkování sobota, neděle a svátky – od 1. listopadu do 31. března na parkovišti pod autobusovou točnou, omezená kapacita parkoviště pro osm autobusů, při naplnění parkoviště nutné odjet na parkoviště u hřbitova do Bystřice pod Hostýnem, parkoviště je placené, cena 200 Kč, platí se službě nebo na recepci poutního domu č. 3
Výjezd soboty, neděle a svátky – od 1.dubna do 31. října – na povolenku, povolení distribuuje Matice svatohostýnská, pověřena Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem dopravy; povolení pouze na základě písemné žádosti, výjezd omezen pro 16 autobusů
Parkování soboty, neděle a svátky – od 1. dubna do 31. října – na povolenku, povolení distribuuje Matice svatohostýnská, pověřena Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem dopravy; povolení pouze na základě písemné žádosti; omezená kapacita parkoviště pro osm autobusů, cena za parkování je 200 Kč, placení předem na účet nebo složenkou, kterou obdrží žadatel; doklad o zaplacení přeložit při kontrole dopravní službě Matice svatohostýnské

Pokyny pro osobní auta pro výjezd na Svatý Hostýn
(od 1. 1. 2014)
Výjezd na Svatý Hostýn – pouze na povolenky. Tyto povolenky jsou jednorázové, nevratné, k dostání jsou na Městské policii v Bystřici pod Hostýnem (v zámku u kostela), jejich výdej je od 6 hod. do vyčerpání denního limitu.
Obecní úřad Chvalčov žádné jednorázové povolenky vydávat nebude.
Celoroční povolenky v barvě oranžové, modré a zelené zůstávají v platnosti se stejným režimem jako v předcházejícím období. Tyto celoroční povolenky bude Obecní úřad Chvalčov vydávat i nadále podle dosud platných pravidel.

Duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2014
18. – 22. 2. Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ
Téma: Poznat hloubku hříchu a Božího milosrdenství
26. – 2. 3. Ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází P. Richard Greisiger, SJ
18. – 22. 3. Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ
Téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným
28. 3. – 5. 4. Postní duchovní obnova pro všechny – doprovází P. Richard Greisiger, SJ
20. – 24. 5. Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ
Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
1. – 6. 6. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem řeckokatolické církve
9. – 13. 9. Duchovní cvičení doprovází P. Josef Čunek, SJ
7. – 11. 10. Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ
Téma: Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným
24. – 26. 10. Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem řeckokatolické církve
11. – 15. 11. Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ
Téma: Poznat hloubku hříchu a Božího milosrdenství
28. – 30. 11. Duchovní obnova pro hasiče a členy Matice svatohostýnské, první skupina, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
5. – 7. 12. Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské, druhá skupina, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
9. – 13. 12. Duchovní cvičení doprovází P. Josef Čunek, SJ
16. – 20. 12. Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ
Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
Přihlášky podávejte na adresu: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693 – 4, www.hostyn.cz, e-mail: matice@hostyn.cz

Kronika

LISTOPAD 2013
11. 11. • Porada děkanů olomoucké arcidiecéze s arcibiskupem Janem Graubnerem
24. 11. • Pěší pouť 40 mužů z Loučky u Vizovic
29. 11. – 1. 12. • Duchovní cvičení 75 členů Matice svatohostýnské s olomouckým
arcibiskupem Janem Graubnerem

PROSINEC 2013
6. – 8. 12. • Duchovní cvičení pro členy Matice svatohostýnské a hasiče (40 osob) s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem
30. 12. • Parta mládeže z Přístavu Rajnochovice

LEDEN 2014
1. 1. • Novoroční mše svatá olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera
12. – 17. 1. • Exercicie pro členy Sekce pro mládež České biskupské konference s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem

Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů na Svatém Hostýně
(jpa)

Matice Velehradská pokračuje v dědictví otců

Necelá stovka členů Matice velehradské spolu s dalšími hosty (byli mezi nimi zástupci Matice svatohostýnské a Matice svatokopecké) se zúčastnila VIII. valné hromady Matice velehradské, která se konala na Velehradě v neděli 16. února. Pracovnímu jednání předcházela mše svatá, kterou sloužil v bazilice olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička u příležitosti 1145. výročí úmrtí sv. Cyrila. Věřícím tlumočil pozdrav olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, který byl na návštěvě v Římě.
Při valné hromadě Matice velehradské se členové dozvěděli, co se jí v uplynulém roce podařilo uskutečnit, co v její činnosti chybělo a kam upne své síly v letošním roce. Jménem Matice svatohostýnské pozdravil účastníky jednání místopředseda MSH Ing. Josef Dostál.
Josef Pala

Vzpomínka na paní Marii Drgovou

Paní Marii Drgovou z Uherského Hradiště jsem znal jako členku jubilejního výboru pro přípravu oslav 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. Od samého počátku činnosti tohoto výboru v roce 2010 se účastnila pravidelných schůzek na Svatém Hostýně.
Měla výtvarné cítění a tak se ráda podílela na přípravě grafiky a podoby upomínkových předmětů s námětem výročí korunovace. Zúčastňovala se taky diskuzí na témata připravovaných akcí, a to zejména z kulturně společenské oblasti. Vždy splnila to, co přislíbila zařídit. V roce 2012 se taky podílela na praktické realizaci těchto akcí.
Teprve nedávno jsem se dozvěděl o jejím profesionálním záběru ve fotografování, ve filmování, v dekoratérství a v obchodní činnosti. Její práce vítězily v uměleckých soutěžích. Byla to taky vzorná matka a manželka, která se v poslední době věnovala dětem svých dětí a ani v době odpočinku neutrácela čas nicneděláním.
Hodně mě překvapila zpráva, že paní Marie zemřela po těžké nemoci 22. prosince 2013 ve věku 67 let. Pohřeb se konal 27. prosince 2013 v kapli v Mařaticích.
Ivo Buráň, předseda Jubilejního výboru 2012

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Marie Besedová, Veřovice, 73 let
František Běloň, Vlachovice, 70 let
Václav Krištof, Vacenovice, 82 let
Irena Macáková, Příbor, 83 let
Anna Zemková, Vlčnov, 88 let
Marie Grňová, Vnorovy, 87 let
Emilie Miškářová, Lopeník, 88 let
Emilie Adamišová, Čeladná, 88 let
Marie Polsterová, Strážnice, 81 let
Věra Drnovská, Brušperk, 74 let
Anna Konečná, Vnorovy, 91 let
Josef Krupík, Kašava, 71 let
Anna Horáková, Jalubí, 90 let
Jaroslav Pavlík, Skalička, 91 let
Marie Kovářová, Rataje, 90 let
Marie Selucká, Bukovany, 82 let
Ladislav Zelina, Machová, 90 let
Zdenka Krabicová, Bochoř, 86 let
Ludmila Bořecká, Bukovany, 86 let
Helena Hubíková, Staré Město, 88 let
Rozina Štipčáková, Nová Lhota, 86 let
Anežka Kubíková, Nová Lhota, 91 let
Božena Fišerová, Ponětovice, 92 let
Františka Kratochvílová, Huslenky, 79 let
Marie Kučerová, Dolní Bojanovice, 96 let
Vladimír Blaha, Dolní Bojanovice, 72 let
Blažena Lenhartová, Nedakonice, 78 let
Marie Drgová, Mařatice, 67 let