Mapa stránek

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

 

 

Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2009

 

Silvestr po svatohostýnsku a jaké klipy o něm natočila Česká televize

Česká televize natáčela reportáž jak je možno prožít Silvestra

Česká televize

natáčela na našem poutním místě jeden den před Silvestrem tradiční reportáž o tom, že přelom roku se dá prožít i jinde a jinak než to dělá majorita v ČR. Výsledek jsme mohli vidět v Událostech v regionu a je ho možno opakovaně shlédnout zde (od 15:30 minuty pořadu).

 

Několik provozních informací k období přelomu roku
České dráhy vypraví na Silvestra speciální vlaky ke Svatému Hostýnu

 

Vánoční přání o. arcibiskupa Jana

Všem přátelům svatohostýnským přeji pravou vánoční radost z příchodu Krista do našich srdcí.
I svět kolem nás musí mít užitek z toho, že Bůh je s námi. Mějme odvahu přinášet Krista všem a dělit se s nimi o naději!
Všem ze srdce žehná + Jan Graubner

Tiché zamyšlení v bazilice o Vánocích

Vážení přátelé,

ze Svatého Hostýna přeji a vyprošuji Vám všem, Vašim rodinám a drahým požehnané a milostiplné prožití vánočních svátků naplněné duchovní radostí a pokojem od narozeného Spasitele a stálou Jeho ochranu v novém roce 2010 podporovanou přímluvou jeho Matky Panny Marie.
Žehná a do Vašich modliteb se odporoučí P. Jiří Šolc SJ

 

Exercicie s P. Františkem Líznou SJ ve dnech 1.- 5.12. 2009

Věřím Pane a vyznávám, že Ty jsi vpravdě Kristus, Syn Boha živého, který přišel na svět spasit hříšníky, z nichž první jsem já sám. Věřím také, že toto je skutečně pravé, nečistší Tělo Tvé a toto je nejdrahocennější Tvá krev.
Proto Tě prosím: smiluj se nade mnou a odpusť mi mé hříchy, úmyslné i neúmyslné, kterých jsem se dopustil slovem, skutkem, vědomě i nevědomě a učiň mě hodným přijmout bez odsouzení Tvé přečisté svátosti na odpuštění hříchů a pro život věčný.
Přijmi mě dnes, Synu Boží, k účasti na Tvé tajemné večeři: neboť nezradím tajemství Tvým nepřátelům, ani Ti nedám políbení jako Jidáš, ale jako lotr po pravici Ti vyznávám: rozpomeň se na mě, Pane, ve svém království.
Ať není přijetí Tvých svatých svátostí mně k soudu či k odsouzení, ale k uzdravení duše i těla.

Tato nádherná modlitba předcházela přijetí Nejsvětější Svátosti Oltářní, které nám bylo dopřáno prožívat každý den při mši svaté v průběhu Čtvrtého týdne Exercicií sv. Ignáce, jež vedl P. František Lízna S.J. ve dnech 1. – 5. prosince 2009 na Svatém Hostýně.
Třicet účastníků těchto exercicií rozjímalo v prvních dnech začátku církevního roku o poslední etapě života Pána Ježíše zde na zemi a mohlo podle svých dispozic sdílet velkou radost s Kristem Vzkříšeným.
Byli jsme naším duchovním Otcem, exercitátorem, vnímáni a oslovováni jako Carissimi, tak, jak nás vidí a vnímá sám Bůh, náš Pán.
S povděkem jsme přijali, že nám bylo dovoleno přistoupit ke svátosti pomazání nemocných.
Pětidenní exercicie byly zakončeny slavným požehnáním, spojeným s plnomocnými odpustky.
Rozjížděli jsme se do svých domovů , posíleni a osvěženi na duchu i těle, plni radosti a vděčnosti za přijaté dary.
Kéž Bůh žehná a odplatí Otci Františkovi jeho obětavost a lásku, které tak štědře rozdává a nám účastníkům je dáno ve svém dalším životě zúročit, co jsme na Svatém Hostýně, v blízkosti Panny Marie načerpali!
Třicátá exercitantka

 

Svatý Hostýn nad vrstvou inverzní oblačnosti
 

 

Duchovní cvičení pro členy Matice svatohostýnské

Šedesát osm účastníků už tradičního listopadového duchovního cvičení na Svatém Hostýně přijelo většinou v průběhu pátku 27.listopadu. Poutní domy tentokráte nebyly obleženy parkujícími auty - většina seniorů, účastníků cvičení přijela vlaky a autobusy nebo jich přivezly jejich děti a auta odjela. Zahájeno bylo v 18 hod. mši sv. v bazilice, kterou sloužil o. arcibiskup Jan, který také celé cvičení vedl. V homilií připomněl apokalyptická témata, která se připomínají na konci církevního roku.
Po společné večeři v restauraci poutního domu č.3 jsme se sešli ve velkém sále tohoto poutního domu a byli jsme seznámeni s třídenním programem cvičení. Otec arcibiskup osvětlil i překvapivé hlavní téma cvičení, které bylo zaměřeno na Cestu světla - období, které v rámci církevního roku následuje po Zmrtvýchvstání a končí Sesláním Ducha svatého.
Toto téma zvolil o. arcibiskup v souvislosti s výstavbou reálné meditační Cesty světla, která má být zprovozněna na Svatém Hostýně do zahájení poutní sezony v roce 2010, pokud se najde dostatečná podpora tohoto záměru ze strany příznivců našeho poutního místa. Povede po části valu, který obklopuje vrchol Hostýna a to v úseku nad bronzovou sochou Spasitele směrem k rozhledně.
První večer cvičení ale byl zaměřen na témata konce církevního roku a nastávajícího Adventu. Na závěr prvního dne cvičení jsme se sešli v kapli poutního domu ke společným Večerním chválám.
Další dva dny pak byly věnovány hlavnímu zvolenému tématu.
Sobota začala Ranními chválami v kapli, následovala společná snídaně a dvojí dopolední rozjímání nad jednotlivými náměty Cesty světla, jejíchž zobrazení jsou už na Svatém Hostýně a byla v průběhu rozjímání k dispozici na sále. Jsou pojata ve "východnějším" malířském stylu, připomínají zjednodušené ikony a o. arcibiskup se zmínil i o významu hlavních použitých barev.
Jednotlivá rozjímání byla sestavena ze zpěvu vybrané sloky písně, jejíž text byl pro tento účel napsán o.biskupem Josefem, čtení pasáže příslušného evangelia a zamyšlení o. arcibiskupa. Po každém rozjímání jsme byli vyzváni k soukromému zamyšlení nad jeho významem z našeho hlediska.
O poledni celebroval pro nás a pro další poutníky o. arcibiskup mši sv. v bazilice a homilii zaměřil k nastávajícímu Adventu - době očekávání a naděje.
Po obědě a přestávce následovala další rozjímání nad náměty Cesty světla. Po večeři se konala volná beseda s o. arcibiskupem, který v ní odpovídal na otázky účastníků duchovní obnovy. Den byl zakončen adorací před Nejsvětější svátosti oltářní v kapli PD.
V neděli ráno byly Ranní chvály, společná snídaně a následoval blok rozjímání nad posledními pěti zastaveními Cesty světla, která končí sesláním Ducha svatého. V této souvislosti o. arcibiskup upozornil na některé úchylky, které se při pojímání role Ducha svatého objevily u nás i ve světě. Mše sv. v 11 hod. v bazilice již byla plně v duchu 1. neděle adventní a po společném fotografování účastníků duchovního cvičení, společném obědě s poněkud tuhým řízkem v restauraci PD č.3 bylo cvičení zakončeno svátostným požehnáním v bazilice.
O přestávkách cvičení po celou jeho dobu byl o. arcibiskup k dispozici pro vykonání svátosti smíření a k soukromému rozhovoru. Duchovní cvičení se všem jeho účastníkům líbilo a splnilo jejich očekávání jak po duchovní, tak i po společenské stránce. I když se jednalo o velice početnou skupinu účastníků, tak se tato skupina chovala velice disciplinovaně, pozorně naslouchala tomu co se dělo a aktivně se duchovního cvičení účastnila. Určitě k tomu přispěla i autorita, znalosti a schopnosti o. arcibiskupa.
I.B.

Snímky z průběhu duchovního cvičení

 

Studenti vyrazili na noční pouť

Většina studentů má ráda noční život, Vysokoškolská katolická hnutí jim proto vycházejí vstříc a pořádají pro ně po nocích též duchovní program – noční poutě. V noci z 21. na 22. října 2009 se vydali olomoučtí studenti na Svatý Hostýn.
Po večerní mši svaté vyrazilo dvaačtyřicet studentů ze všech sedmi fakult Univerzity Palackého v Olomouci na nádraží. Odtud cestovali vlakem do Bystřice pod Hostýnem a pak sedm kilometrů pěšky na Svatý Hostýn.
„Letos jsem se pouti účastnil potřetí, a navíc jsem ji poprvé vedl, takže jsem měl možnost přidat nějaký svůj nápad. Připravil jsem na pěší část pouti křížovou cestu s promluvami, které měly být původně jakýmsi ohlédnutím za návštěvou papeže Benedikta XVI. Neměl jsem však dost jeho citátů, takže jsem použil i slova Jana Pavla II.,“ vysvětlil Oldřich Němec z Fakulty tělesné kultury UP. Studenti se střídali v nesení kříže svázaného ze dvou větví, na jednotlivých zastaveních každý pronesl promluvu a přidal něco svého: zamyšlení, modlitbu. „Mimořádným zážitkem pro mě bylo, když jsme v deset večer vyrazili z Bystřice na Hostýn v úplném tichu,“ přiznal Oldřich Němec.
Další část pouti se odehrávala ve svatohostýnském poutním domě, kde poutníky srdečně přivítal P. Jan Chromeček. Při jídle a společných hrách měli studenti možnost si odpočinout, ale také se navzájem poznat napříč fakultami i ročníky a přiblížit se Bohu. Pak na ně čekala adorace v bazilice. A o půl čtvrté ráno se poutníci vraceli na bystřické nádraží.
Katolický týdeník 44/2009

 

Pouť vysokoškoláků z Velehradu na Svatý Hostýn na stránkách KT, snímky z pouti a to, co bylo před touto pouti zveřejněno na webu ČBK

 

Nebyl jsem osobně na svatohubertské pouti na Svatém Hostýně,

prohlédl jsem si fotky v teple domova a nedá mi to, abych nenapsal, že ty fotky jsou nádherné. Počasí, které v tomto čase kralovalo na Svatém Hostýně, bylo docela vhodné pro tento svátek. Fotografie vyjadřují atmosféru této pouti téměř dokonale. Zvláště snímky čerstvého sněhu a detaily různých artefaktů, například pohled přes kamenné anebo železné zábradlí, záběr na zasněženou sochu, na kandeláber, pohled na sněhem obalený kříž, průhled přes větve ještě s plody, ale už suchým listím a všude okolo bílý sníh a vzadu mlha. A tak to všechno spolu působí jako oku lahodící černobílé snímky, jenom sem tam se dokreslující doplňkovou barvou jen jakoby tak mimochodem.
Ale protože svět okolo nás není jenom černobílý, jsou tu i záběry z baziliky a ty jsou zase plné barev a radosti z vydařeného dne. Když se člověk dívá na trubače, kteří hrají halali a na vábení myslivců anebo na psíky sedící na schodech, tak je spokojený s tím, že se ten den vydařil. Ne, nebyl jsem tam, ale článek a hlavně velmi vydařené fotografie mi přiblížily atmosféru svatohuberské pouti, atmosféru celého zalesněného kopce s bazilikou Panny Marie na vrcholu, nádherného poutního místa v srdci Moravy.
Občasný poutník svatohostýnský

XI. svatohubertská pouť

17. října 2009 si počasí v tuto pro myslivce sváteční sobotu nic nezadalo s počasím před dvěma léty. Mlha, sníh, mrholení, cestou k bazilice polámané stromy na silnici. Přesto to nebylo překážkou pro mnohé návštěvníky zvláště, myslivce, kteří jsou při podzimních lovech zvyklí i na takové rozmary přírody. Nenechali si tuto slavnost ujít ani tento rok. Jak již bývá tradici zahájení se ujali trubači z OMS Přerov tentokrát se zpěvem komorního smíšeného sboru Collegium Vocale z Olomouce.
Po desáté hodině se vydal liturgický průvod od baziliky k obrázku svatého Huberta, kde se všichni pomodlili ke svému patronu. Tentokrát bez dechové kapely, která se nemohla zúčastnit pro nemoc některých členů. Po té se průvod, ve kterém se nesla jako oběť trofej jelena, odebral zpět k bazilice na mši svatou, kterou celebroval zakladatel této tradice na Svatém Hostýně o. arcibiskup Jan Graubner.
Po mši sv., na které se bylo po slovech o. arcibiskupa nejen k myslivcům nad čím zamyslet, mohli návštěvníci ještě shlédnout doprovodný program. Ten zahájil Václav Svoboda, který přijel až od Chebu s ukázkou vábení snad všech lovných druhů zvěře. Je to velký znalec a odborník a jeho sbírka vábících pomůcek je opravdu rozsáhlá a věrohodná. Promrzlí diváci a hlavně děti se nakonec dočkaly ukázky výcviku pernatých dravců skupiny Vancoš z ostravské ZOO.
Ti kteří raději volili trochu tepla, se zúčastnili koncertu duchovní hudby v bazilice a mohli si v Jurkovičově sále prohlédnout ukázky umělecké tvorby - obrazy s mysliveckou tématikou Karla Bubílka nebo Václava Nasvětila, nebo si zakoupit něco z doplňků pro myslivce.
Všichni návštěvnici, kteří se i přes letošní nepřízeň počasí zúčastnili této pouti si jistě odnesli pěkný zážitek. Poděkování patří všem organizátorům, duchovním i poutníkům.
František Gajovský

Fotogalérie 1

Fotogalérie 2

Jedno z halali, které zatroubili trubači OMS Přerov v rámci svatohubertské pouti v sobotu 17.10

 

Nové směrovníky na Svatý Hostýn

Dlouhá léta se vedla diskuze o tom, jak označovat nejslavnější moravské poutní místo. Jak se zdá, je tato diskuze již skončena. V rámci projektu označení kulturních památek Zlínského kraje bylo mnoho pamětihodností označeno v dopravním orientačním systému. Mnozí motoristé si již jistě všimli nových směrových tabulí hnědé barvy. Na nich je nové označení Svatý Hostýn. Dokonce i dálkové informační tabule na přístupových silnicích k Bystřici pod Hostýnem upozorňují řidiče na Poutní místo Svatý Hostýn. Tento název odbor dopravy bystřické radnice konzultoval. Jako jeden z konzultantů jsem zastával stanovisko, že se jedná o historický název, který má dlouhou tradici, je obsažen v mapách a s ohledem na posvátnost toho místa pro široký okruh věřících je tento název nanejvýš žádoucí. Je možno použít rovněž analogie s podobnými názvy obcí a míst u nás i v zahraničí.
Ústav pro jazyk český poslal stanovisko, které vyznělo ve smyslu, že s ohledem na význačnost a jedinečnost tohoto místa je vhodné, aby se název používal v podobě Svatý Hostýn, tedy ve tvaru s velkým “S“. Některým z nezasvěcených možná připadnou podobné diskuze jako nepodstatné. Pro věřící je však současné označení Svatého Hostýna satisfakcí.
Pavel Malének

Tradiční  pouť Matice svatohostýnské a setkání s důvěrníky

se konala v neděli 13. září 2009. Pontifikální mši sv. v 9:00 celebroval o. arcibiskup Jan společně s rektorem baziliky o. Jiřím Šolcem a P. Petrem Gatnarem.
Počasí se toho dne příliš nevyvedlo, vrchol Hostýna byl dopoledne zahalen v mlze a tak i účast poutníků byla jen průměrná. O to vřelejší byla homilie, kterou je možno opakovaně vyslechnout společně se záznamem celé mše sv.
Po ukončení mše sv. se v Jurkovičově sále sešli důvěrníci Matice svatohostýnské a společně se členy výboru, hospodářské správy, revizní komise a s o. arcibiskupem Janem vyslechli informace okolo dění na Svatém Hostýně zejména ze zorného úhlu hlavní náplně činnosti tohoto občanského sdružení. Ve druhé časti společného jednání byly položeny otázky většinou na už tradiční témata jako je doprava na Hostýn a na evidenci členských příspěvků. Mnohé z návrhů byly podnětné. Výbor přislíbil, že se jimi bude zabývat a stanou se součástí zápisu z jednání.
V závěru jednání poděkovala p. Loučková, která je odpovědna za práci s členskou základnou, a předseda matice důvěrníkům za jejich obětavou činnost ve farnostech přímo mezi rozsáhlou členskou základnou, jejíž věkový průměr se pohybuje nad 60 léty. Bez této práce, kterou ani není možno ocenit, by nebylo možné to, co se na Svatém Hostýně v posledních létech udělalo pro zvelebení a vylepšení podmínek pro poutníky. Odměnou bylo závěrečné požehnání o. arcibiskupem členům matice a jejich rodinným příslušníkům před ukončením jednání.
Po obědě následovala schůze výboru matice ve svém jednání podle plánu práce.

   

 

6. ročník Běhu na Svatý Hostýn se konal v sobotu 29. srpna 2009

 

Arcidiecézní pouť dětí a rodin se konala v sobotu 29. srpna 2009

Spolupořadateli této již tradiční pouti bylo Centrum pro rodinný život v Olomouci společně s děkanátními centry, Duchovní správou na Svatém Hostýně a Maticí svatohostýnskou.
Přes nepřízeň počasí děkujeme velkému počtu poutníku, kteří připutovali na Svatý Hostýn, kde jsme mohli společně poděkovat Matce Boží Paně Marii za její ochranu a pomoc v době prázdnin a dovolených a vyprosit potřebné milosti našim dětem a vnukům pro nadcházející školní rok.
Od 10:15 jsme prožili v poutní bazilice Nanebevzetí Panny Marie společně s otcem biskupem Josefem Hrdličkou krásnou mši sv. za účasti mnoha rodičů a prarodičů s dětmi. A přestože byl odpolední venkovní program nachystaný spolupracovníky s děkanátních center pro rodinu, nebylo možné ho z důvodu deště uskutečnit. Snad za rok nám bude počasí příznivěji nakloněno. Svatý Petře, oroduj za nás...
pracovníci Centra

 

Slavnosti 100 let Orla byly završeny na Svatém Hostýně mší sv. za velké účasti poutníků celebrovanou otcem arcibiskupem Janem a Karlem, další sada fotografií z orelské pouti

 

První pouť pedagogických pracovníků

Tato pouť se na poprvé určitě vydařila. Bazilika byla na mši sv. v 10:15 plná poutníků, učitelů z celé republiky a samozřejmě i zásluhou poutí farností Soběchleby, Štípa, Hvozdná, Lovčice, Ždánice a dalších. Mši sv. v 10:15 celebroval o. biskup Josef, připomněl P.M. Královnu a od přečteného úryvku evangelia o Ježíši nalezeném v chrámu přešel ke smyslu učitelského stavu a této pouti.
Na přednášce v Jurkovičově sále na téma Vychovávat společně v katolické škole se sešlo asi 120 pedagogů. Každý účastník pouti obdržel při odchodu ze sálu záložku s P. Marií a s citátem, vztahujícím se k první pouti pedagogů. V příštím roce bude pouť v sobotu 21. srpna a jako hlavní celebrant přislíbil účast převor břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek OSP
Fotogalérie z pouti
Pedagogové se poprvé sešli na Svatém Hostýně
Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži poslalo své nejlepší lidi na naší kantorskou pouť

 

Z bystřického Zpravodaje - první a druhá vzpomínka na koncert v polovině srpna na Hostýně
Záznam zdařilého koncertu barokní hudby, který se konal na svátek P. Marie Nanebevzaté

 

Pořad o Svatém Hostýně a Matici svatohostýnské na Radiu Proglas

(Ve studiu Radim)Již po mnoho staletí putují za P. Marií poutníci na Svatý Hostýn. O zvelebení areálu se již víc než 100 let stará Matice svatohostýnská. Do olomouckého studia Proglasu přišli v 10. srpna pohovořit o Svatém Hostýně a o Matici členové výboru Mgr. Marie Loučková, Ing. Ivo Buráň a Mgr. Lubomír Vývoda. Pořad měl premiéru v pátek 21.8. v 16:00 a reprizy v sobotu 22.8. a v pátek 28,8. na Proglase. Dohodli jsme i podmínky další spolupráce s tímto studiem.

 

Děti z Farnosti sv. Václava z Olomouce se vypravily na Hostýn

 

Pouť ministrantů z Luhačovic na Svatý Hostýn

 

Rekonstrukce kapličky ve Slavkově p.H. a její požehnání o. biskupem Josefem (vč.nového zvonu)

 

Poutní cestou ze Svatého Hostýna na Velehrad ve dnech 2.- 4.července

Poutníci ze Svatého Hostýna se vydali na Velehrad - Události ČT1 od 32:30 min

Několik snímků z Velehradu

Poutní trasa na Velehrad je připravena na sezonu
   

Nová turistická mapa poutní trasy Svatý Hostýn - Velehrad a související popis trasy (2x500kB)

Pozvánka na třídenní pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad, duchovní vedoucí poutě - Poutník Jan, pouť na stránkách Matice Velehradské, pouť na stránkách Cestovní kanceláře Miklas Tour, informace o tom jak to bylo v loňském roce

 

Studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži strávili několik dnů v závěru školního roku 2008/2009.na  ekologickém kurzu na Hostýně.

 

Poutě za vlastní posvěcení kněží

se v úterý 16. června 2009 na Svatém Hostýně zúčastnili oba olomoučtí biskupové a 170 kněží a 7 jáhnů. Po adoraci, kterou vedl od 9:00 o. Michal Pořízek, spirituál kněžského semináře v Olomouci, následovala mše sv. Hlavním celebrantem byl o. arcibiskup Jan Graubner, kázal o. biskup Josef Hrdlička.
Program pokračoval v Jurkovičově sále, kde o. arcibiskup přítomným kněžím a jáhnům představil několik významných kněžských osobností z přelomu 19. a 20. století.
- Hrabě P. Petting – Pörsching, zakladatel řady českých škol
- P. Alois Musil, rodák z Rychtářova - biblista, orientalista, cestovatel, a spisovatel
- P. Josef Konšel, zakladatel moderního českého lesnictví
- Mons Šrámek, zakladatel a sjednotitel řady sociálních a nábožensko - vzdělávacích spolků, pozdější ministr a předseda exilové vlády
- P. Alois Pozbyl, vesnický kněz, který se vyčerpal obětavou službou lidem a zemřel v 45 letech
- P. Ferdinand Chýlek, farář z Přerova, který zahynul v koncentračním táboře
Po obědě následovala pobožnost křížové cesty. Setkání bylo zakončeno zpívanými nešporami v basilice, které na varhany doprovázel o. biskup Josef Hrdlička.
Byl to den intenzivního setkání s Bohem i mezi námi, kněžími navzájem. Bohu díky.
P. Bohumír Vitásek

 

Byli jsme u toho - Svatý Hostýn účastníkem soutěže v níž obsadil ve své kategorii druhé míst

 

Jak se máme v červnu a jak se těšíme na cesty

Červen je měsíc otevřených dveří a oken, dovolí nám vyjít z dusného pokoje vlastního zvyku do nepokoje věcí nezvyklých, na cesty. Nemůžeme se ho dočkat. Splnit si tak nějaké bláhové přání – zůstat třeba potmě v kostele a vleže jen při svíčce pozorovat vysokou klenbu… I to se nám mohlo lehce podařit letos při první brněnské „Noci kostelů“. Možností je mnoho.„Otevíráme brány kostelů,“ píše se například v úvodu k projektu Zlínského kraje a Arcibiskupství olomouckého. „Chceme lidem zpřístupnit církevní památky stejně jako hrady a zámky, chceme jim ukázat nezměrnou historickou a uměleckou hodnotu těchto staveb, poodkrýt příběhy, které vyprávějí.“ Projekt „Otevřené brány“ nenabízí sice noční dobrodružství, zato poskytne každému zájemci o návštěvu nejvýznamnějších chrámů a kostelů v kraji volný vstup i bezplatný odborný výklad průvodce. Mimochodem – víte, že od letošního května si můžete projít také hostýnskou baziliku i další významná místa na Hostýně s průvodcem?

„Přiblížit veřejnosti by se měly v rámci Otevřených bran kromě Hostýna také Velehradská bazilika, chrám Nanebevzetí Panny Marie v Holešově, chrámy sv. Mořice a sv. Jana Křtitele v Kroměříži, poutní chrám Narození Panny Marie ve Štípě, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně a kostel sv. Jiljí v Chropyni,“ vypočítává paní Dagmar Fojtů, vedoucí hospodářské správy Matice svatohostýnské.

Kdy to všechno začne?
Už to začalo – akce běží od května a měla by trvat do konce letošního září.

Jak dlouho se připravovala, co jí předcházelo?
Iniciativa vyšla ze Zlínského kraje a Olomouckého arcibiskupství. Byla uzavřena smlouva o spolupráci - figuruje v ní celkem pět partnerů – kromě Zlínského kraje také Město Bystřice pod Hostýnem, Matice svatohostýnská, Obec Chvalčov a Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn. Kraj a obce poskytly finanční dotaci, kraj se zavázal i k zajištění propagace a proškolení průvodců.

Na celý kraj má připadnout celkem 40 průvodců církevními památkami, kolik jich od května působí na Hostýně?
Je jich sedm, ale nikdy se vlastně nesejdou – budou se střídat po týdnech či čtrnácti dnech, podle svých časových možností. Jsou to hlavně studenti, kteří aktivně ovládají cizí jazyky a mají zájem o historii. Ti budou pracovat o prázdninách, a mimo prázdniny se rozhodla nám vypomoct paní Olga Kozlová, autorka knihy Obrazy z dějin Hostýna a členka matice. Pro ni bylo školení pořádané krajem v dubnu jistě zbytečné. Druhé školení proběhlo 16.6.2009

S průvodcem se tedy můžeme mimo mše dostat do baziliky, provede nás i dalšími místy hostýnského areálu?
Prohlídkový okruh vede z baziliky Jurkovičovou křížovou cestou, přes rozhlednu po staré křížové cestě schodištěm směrem k Vodní kapli. Každý si může vybrat, chce-li projít okruh celý, nebo ho zajímají jen některá místa. Služba průvodce je bezplatná, hradí se pouze vstupné do muzea či na rozhlednu.

Kde mají průvodci Hostýnem své stanoviště, kancelář, kde je najdeme?
Ve Svatohostýnském muzeu – v Jurkovičově sále. Je to výhodné i pro případ špatného počasí – zájemci o výklad se mohou v muzeu pohodlně usadit, vyslechnout vše v klidu a suchu, prohlédnout si stálou expozici, která také mapuje historii našeho poutního místa, nebo si zakoupit publikace. Děti se jistě zabaví prohlížením zvířat a ptáků v přírodovědné expozici v patře.

Když jde průvodce s výpravou do terénu, muzeum je uzavřeno?
Ano, průvodce muzeum zamyká na dobu, po kterou je mimo objekt. Kdyby ovšem byl v době jeho nepřítomnosti o návštěvu muzea zájem, jsme schopni operativně zajistit jeho provoz.

Jaký je o novou službu zájem mezi turisty?
Zatím nepříliš velký, lidé o ní málo vědí. Kraj přislíbil propagační letáky, ale nejspíš ještě žádné nejsou, alespoň o nich nevím. Snažíme se umístit informace o průvodcovské službě na náš web www.hostyn.cz informace byly zveřejněny také ve čtvrtletníku Listy svatohostýnské a informovat prostřednictvím vývěsek přímo na Hostýně. Nejvíce podrobných informací je zatím na stránkách Centrály cestovního ruchu východní Moravy ccr.vychodni-morava.cz. Průvodce si objednávají většinou zájezdové skupiny turistů, hlavně důchodci, ale přibývá také školních výletů.

Kdy jsou průvodci na Hostýně k dispozici?
Od úterý do soboty, vždy od 9 do 12 a odpoledne od 13 do 17 hodin. V neděli je otevřeno muzeum a na objednávku lze získat i průvodce. V pondělí je zavírací den.

Myslíte, že se vzhledem k nabízené průvodcovské službě začne duchovní správa potýkat s náhlým přívalem turistů?
Myslím, že to nebude tak zlé. Lidí bývá na Hostýně hodně o poutích, snad nejvíce o té včelařské, během roku ale není návštěvnost nezvládnutelně vysoká; pamatuji, že na Hostýn jezdívalo více poutníků než dnes. Navíc průvodce je jen malým přídavkem k tomu, co návštěvníkům běžně nabízíme – prohlídku muzea s historickou expozicí i řadu dobrých publikací. Uvidíme, jak se to vše vyvine, jsme zatím na samém začátku.

Ve svatohostýnském muzeu jsem zastihla jednu z průvodkyň Michaelu Macháčovou, studentku pedagogické fakulty UP Olomouc, obor čeština – společenské vědy, a telefonické spojení vmžiku přineslo na Hostýn také Olgu Kozlovou. Zajímala jsem se, jak se oběma na Hostýně pracuje.
M. M.: Mě první průvodcovská akce ještě čeká. Jsem tu už týden, ale zatím průvodce nikdo nechtěl. Myslím, že by se to lidem mělo víc nabízet. Máme jen plakátek na dveřích, ale na stránkách matice jsem zatím nic nenašla. Provádění si před týdnem víc užila moje kolegyně – měla tu školní děti, asi ze šesté třídy ZŠ, (těm je potřeba říct vše stručně, spíš pár zajímavostí) a nějaké další turisty a pak ji taky Otec Šolc narychlo povolal do baziliky. Dostala do ruky mikrofon, a než se mohla vzpamatovat, mluvila k celému kostelu… Zatím jsem v muzeu – no čekám, jaké to tu bude.
O. K.: Víte, že tahle budova, kde je dnes hostýnské muzeum, původně sloužila jako sklad ledu? Sedět tu 8 hodin bylo pro mě dost náročné a pořádně jsem se tu nachladila. Na druhou stranu to ale přece jen není pro průvodce špatné stanoviště – když pršelo, zůstali jsme se skupinou tady. Je tu klid a dobře se tu mluví. Horší to pro mě bylo v bazilice. Tam jsem měla dojem, že svým výkladem ruším lidi mimo skupinu, jiné musím překřikovat. Nejraději bych tam mlčela. Právě v bazilice mě napadlo, že to průvodcování pro mě moc není…
M. M.: S bazilikou máme taky problém, trochu jiný: přesně nevíme, kdy tam můžeme se skupinou turistů vstoupit bez obav, že bychom rušili bohoslužbu. Většina mší je dopředu naplánovaných, některé se ale mohou konat na požádání a mimo plán. Snad se podaří získat od duchovní správy nějaký konkrétnější rozpis bohoslužeb a časů vhodných k prohlídkám.
O co mají turisté kromě baziliky největší zájem?
O. K. Určitě je to Dušan Jurkovič a jeho křížová cesta, tam jsem chodila nejčastěji.
M. M. Uvidíme, jestli budou lidé více chtít průvodce naživo, nebo budou dávat přednost prohlídce stálé historické expozice v muzeu a samostudiu z nabízených publikací. Teprve pak se ukáže, nakolik měly Otevřené brány úspěch.
Díky všem za příjemný rozhovor na vrcholku Hostýna.
Ilona Musichina

 

Na Svatém Hostýně se opět setkali “dělníci slova“

Na Svatém Hostýně se v pondělí 1. června uskutečnila již devátá pouť píšících křesťanů. První proběhla v roce 2001 za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. U základu pouti stála prosba, “aby bylo více rozsévačů dobrého slova“ ve všech druzích umělecké tvorby, slovesné i dramatické. Básník a zakladatel pouti Karel Vysloužil k tomu letos přidává prosbu: “Všichni při mši svaté prosíme Boha o milost pro slova, z nichž vznikají písemnosti šířící víru, dobré knihy, ale také zákony, spravedlivé rozsudky, politická a správní rozhodnutí.“
Otce biskupa Josefa Hrdličku zastoupil jako celebrant mše svaté dlouholetý svatohostýnský duchovní správce P. Jan Chromeček, který v promluvě připomněl jak působení a milost Ducha Svatého, tak i svátek sv. Justina, patrona spisovatelů.
“Poznal jsem v dělnických profesích lidi, kteří se vyhýbali práci, fušery, ale i opravdové mistry, obětavé a pracovité dělníky. I vám přeji, abyste byli nejen dělníky slova, ale opravdovými mistry slova,“ zdůraznil P. Jan Chromeček.
Po mši svaté v bazilice následoval společný oběd v poutním domě č. 3, u něhož se sešlo bezmála třicet hostů. Přítomni byli nakladatelé, redaktoři, političtí vězni i podporovatelé dobré četby. Jako zvláštní pozornost obdrželi všichni přítomní Svatohostýnský kalendář na rok 2010.
Petr Cekota

 

Nález na hradě Chlum

(Valy na Chlumu)Tři chlapci posbírali v květnu při hře na valech zaniklého středověkého hradu Chlum v lese mezi Bílavskem a Slavkovem p. Host. hromádku zajímavých střepů. Šedivé a oranžové střepy z neglazovaných, na kruhu točených nádob, zdobených rytými vlnovkami a linkami pocházejí podle vědců ze 14. století, z doby existence hradu. Ze tří střepů se dokonce podařilo složit polovinu menší kulaté nádobky s úzkým hrdlem.

 

Pouť Radia Proglas a TV Noe

Radio Proglas, které vysílá své programy pro pohlazení uší a Televize dobrých zpráv Noe, která vysílá pro pohlazení očí i uší se opětně setkali se svými přáteli, posluchači, diváky a příznivci v sobotu 23. května 2009 na Svatém Hostýně. Konala se zde již čtrnáctá pouť těchto sdělovacích prostředků. Bylo to den před Světovým dnem modliteb za sdělovací prostředky.
Přípravy na Svatém Hostýně začaly už v pátek večer a v noci, kdy technici připravovali přímý přenos rozhlasového a televizního vysílání z baziliky pomocí přenosového vozu TV Noe. Brzy ráno v sobotu (bylo slunečné, ale svěží jako celý den) se objevili lidé z Proglasu a TV Noe, kteří jinak zastávají zcela jiné, většinou rozhlasácké a televizácké funkce a začali připravovat podium a venkovní areál na odpolední program.
Během dopoledne se na přilehlých stáncích začaly nabízet a prodávat knihy, propagační materiály, hudební a video nahrávky a dalo se taky finančně přispět na činnost těchto médií, které vysílají bez reklamy. Hlavním přínosem byla ale možnost osobních kontaktů a rozhovorů se všemi osobnostmi obou médií a taky s Katolickým týdeníkem.
Hlavní události dne byla pontifikální mše sv. v 11:30 ve zcela zaplněné bazilice. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický společně řediteli obou médií, přítomnými kněžími a kněžími z Verony, z italské Telepace. Celá mše sv. byla přenášena TV Noe, Proglasem a prostřednictvím internetu, kde je i archivována k opakovanému poslechu.
Po polední přestávce začal ve 14:15 odpolední program. Promluvil v něm otec biskup, odpověděl na otázky a požehnal všem přítomným a dalšímu úspěšnému působení Radia Proglas a TV Noe.
V dalším došlo na představení pracovníků Proglasu, TV Noe a hostů, průběžně bylo odpovídáno na dotazy poutníků (bylo s podivem, kde se vzalo tolik zasvěcených dotazů), v souběhu probíhal program pro děti. Výherce dětské soutěže Matouš Sloboda za odměnu slavnostně za asistence techniků zvýšil výkon historicky prvního vysílače Proglasu na rozhledně na Svatém Hostýně z 500 na 1000 W. Došlo i na losování hodnotných cen pro přítomné, kteří vydrželi až do závěru programu okolo 18 hod. spojeného s malým grilováním.
Hudební doprovázení po celý den zajistila schola Venimus z Frýdku.
A na závěr hodnotící citace z internetových stránek Proglasu:
Děkujeme za přátelství, za krásný a požehnaný den a za rok 15. května 2010 na shledanou opět na Svatém Hostýně!
Radost, kterou jsme zde prožívali, je pro nás všechny velkým povzbuzením, vidíme, slyšíme a zakoušíme, že naše práce v křesťanských médiích má smysl a přináší do dnešního světa tolik potřebné světlo.
Ivo Buráň

Fotogalérie z pouti

V souvislosti se 43. Světovým dnem sdělovacích prostředků

vyzval papež Benedikt XVI. na závěr pravidelné středeční generální audience na náměstí sv. Petra v Římě mladé lidi, aby vydávali svědectví o své víře v digitálním světě

 

Matice svatohostýnská má schváleno své logo

Ve třetím čísle Listů svatohostýnských z roku 2008 jsme vyzvali naše čtenáře k podávání návrhů na logo Matice svatohostýnské. Bylo to na základě usnesení výboru o tom, že by bylo vhodné, aby Matice svatohostýnská měla vlastní logo – značku, která by vystihovala naše sdružení.
Bylo podáno 9 návrhů z nichž jen některé splňovaly podmínky, které se obvykle od loga nebo logotypu očekávají. Logo by mělo mít profesionální, jasný a zapamatovatelný vzhled, mělo by vystihovat naši základní činnost – službu poutníkům, péči o zachování rázu Svatého Hostýna jako mariánského poutního místa, mělo by být jednoduché, originální, být i v malých velikostech stále čitelné, tisknutelné na všech běžných tiskových strojích.
Výbor matice všechny návrhy posoudil a na svém jednání dne 17. dubna 2009 doporučil předložit Valné hromadě ke schválení návrh zlínského grafika Ondřeje Jakubíčka a ten byl následně schválen.

Popis loga

Stylizovaný chrám na kopci vzdáleně připomínající písmeno M nebo H. Jeho hlavního vchodu se dotýká cesta zakončená náznakem schodiště a stylizovaná do tvaru písmene S. Světle modré probarvení hlavního vchodu naznačuje obvyklou mariánskou barvu nebo přítomnost vodního pramene. Temnější modrá v pozadí chrámu naznačuje setmění, nepohodu, bouři v jejichž temnotě představuje chrám jasný, bezpečný a prosvícený prostor.
Moderní systémový font (Calibri) představuje svěží a současný řez písma, poloprůhledné pozadí na němž je text položen, dodává těžkým plochám v pozadí odlehčení. Font je změkčen dvojitou konturou v neutrální gradaci, která mu dodává na plastičnosti a evokuje efekt vyhlazení písma známý z grafického prostředí počítače.
Různá provedení loga, která vycházejí z jednoho stylu, umožní jejich použití v různých velikostech - např. k tisku na papír, pro velkoformátový tisk na vinyl k označení automobilu, je možný tisk na textil, drobné propagační předměty (propisky, přívěšky), bannery na internetu, plastové panely, kulaté razítko a pod.
Návrh zahrnuje i černobílé provedení - je nutné tam, kde není možno použít barev.

Každé využití loga nebo logotypu musí být schváleno výborem Matice svatohostýnské a při tisku je nutno dodržet proporce a barvy přesně podle originálu návrhu.

 

Tradiční skautský hvězdicový pochod - XX. ročník

Jeho zakončení bylo na Svatém Hostýně v sobotu 23. května. Akce pokračovala v Jurkovičově sále, kde byla výstava a konala se beseda. Na závěr se ve 13:00 konal pietní akt u pomníčku Dr. R. Plajnera.

 

 

Včelařská pouť se konala od 16. do 17. května

Poslechněte a podívejte se na nedělní pontifikální mši sv., kterou celebroval o.arcibiskup Jan. Žehnání včelařského praporu a nového včelařského kroje na počátku záznamu se odehrálo ve venkovním ambitu vedle sochy sv. Ambrože a tam kamera nebyla

Fotogalérie ze včelařské pouti

 

Občas se vrchol Svatého Hostýna zaplní sportovci, předvečer Českého poháru XC 2009 zcela proměnil okolí Ovčárny

 

Záznam koncertu varhanního virtuóza Pavla Černého, který se konal v bazilice dne 16.5.2009

 

Valná hromada Matice svatohostýnské (dále MSH)

Letošní poutní sezonu na Svatém Hostýně zahájil o první květnové neděli olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po slavnostní bohoslužbě následovala valná hromada MSH, která měla sváteční ráz. Poprvé v historii tohoto poutního místa byli oceněni zasloužilí členové MSH. Byli to většinou její nejstarší členové (míněno služebně, nikoli podle věku). Většina z nich vstupovala do obnovené MSH již v letech 1991 a 1992. Vyznamenání – medaili s motivem Svatého Hostýna – a pamětní list všem oceněným předal s osobním slovem díků moravský metropolita a protektor MSH Jan Graubner.
MSH spolu s duchovní správou na Svatém Hostýně chtěla alespoň touto formou ocenit velký pracovní přínos dvaceti vyznamenaných pro zvelebování poutního místa (služby důvěrníků, brigády, zásobování, finanční pomoc, distribuce Listů svatohostýnských).
Na závěr jednání bylo všem přítomným představeno nové logo MSH, které zvítězilo ve výběrovém řízení. Autorem moderně pojatého symbolu, který bude reprezentovat nejnavštěvovanější moravské poutní místo, je grafik Ondřej Jakubíček ze Zlína. Přítomní ocenili potleskem, že autor své logo poskytl Svatému Hostýnu zdarma. Obvyklá cena grafické identity se pohybuje v řádech desítek tisíc korun.
Josef Pala

Valná hromada zasedala v Jurkovičově sále s tímto programem:
 1. Zahájení Valné hromady (dále VH)
 2. Úvodní modlitba - o. arcibiskup Jan
 3. Návrh programu VH a jeho schválení
 4. Volba zapisovatelů VH - Ing. Zbyněk Domanský, Petr Janek
     Volba ověřovatele zápisu z VH Ing. - Josef Dostál
     Volba návrhové komise - Mgr. Milan Jelínek
 5. Slovo úvodem - P. Jan Chromeček SJ
 6. Zpráva o plnění Usnesení z poslední VH 27.4.2008 - Ing. Zbyněk Domanský
 7. Zpráva výboru o činnosti a hospodaření od poslední VH - Mgr. Aleš Dufek
 8. Předání ocenění důvěrníkům MSH - o. arcibiskup, Mgr. Marie Loučková
 9. Zpráva kontrolní a revizní komise - Bc. Ludmila Vránová
10. Výklad k novému Logu MSH a jeho schválení - Ing. Ivo Buráň
11. Rozprava z níž vyplynuly podněty a úkoly pro činnost výboru
12. Zhodnocení činnosti MSH o. arcibiskupem Janem
13. Návrh usnesení z VH a jeho schválení - Mgr. Milan Jelínek
15. Závěr - udělení požehnání o. arcibiskupem Janem

Příprava jednacího sálu a ozvučení: Dagmar Fojtů a Petr Janek
Uvítání o. arcibiskupa na Svatém Hostýně: Mgr. Aleš Dufek, Mgr. Marie Loučková
Odpovědnost za prezenci: Ing. Josef Dostál, Mgr. Lubomír Vývoda
Moderátor VH: Mgr. Lubomír Vývoda
Fotodokumentace a video prezentace: Ing. Ivo Buráň

Fotografie z Valné hromady

 

(Ráno po požáru) (Ráno po požáru) Na Svatém Hostýně byl požár a jeden člověk při něm uhořel

 

Tradiční májová pouť rodin z farností Valašská Polanka a Lidečko

se konala 1. května 2009. Malí, mladí i starší poutníci vybaveni pentlemi a dobrou náladou se sešli v 9:15 u Vodní kaple, kde postavili máj. Následovala májová pobožnost s P. Jiřím Šolcem SJ. Pak se šlo průvodem k bazilice, kde byla v 10:15 sloužena mše sv. za rodiny. Po obědě následoval ve 13 hod. program v poutním domě - O životě z víry hovořil P. Jan Bleša a pro děti se konal zábavný program .

     

 

1 máje se konala i 2. bohoslovecká pouť v rámci Týdne modliteb za duchovní povolání

Bohoslovci se svými představenými se vydali v 8:30 na Svatý Hostýn od nádraží v Bystřici p. Host. I se svými představenými jich bylo osmdesát.
Mši sv. v zaplněné bazilice v 11:30 celebroval Mons. Vojtěch Šíma, rektor kněžského semináře a 10 dalších kněží a jáhnů z Arcibiskupského semináře a Teologického konviktu v Olomouci.
Po mši sv. měli bohoslovci oběd, následovalo svátostné požehnání a ve 14 hod. se uskutečnila křížová cesta za účasti bohoslovců a mnoha dalších poutníků, kteří pobývali v této době  na Svatém Hostýně.

Fotogalérie

Týden po návštěvě pražských bohoslovců, v pátek 1. května, nás čekala další cesta - pouť na Svatý Hostýn. Letošní bohoslovecká pouť byla druhá, jedná se tedy o velmi mladou tradici.
Většina bohoslovců vyjela ráno vlakem z Olomouce a pak šli z Bystřice pod Hostýnem pěšky na kopec. Po cestě zpívali písně, modlili se růženec a litanie. Našlo se ovšem pár výjimek – pět spolubratrů jelo na kole z Olomouce (asi 50 km) a deset nás vyšlo pěšky. Protože ve čtvrtek před poutí jsme měli všichni odpolední vyučování, rozhodli jsme se jít na noční pouť. Vyšli jsme tedy ve 23 hodin a šlapali jsme… Po cestě jsme udělali tři krátké přestávky, občerstvili jsme se a šli dál. Do cíle jsme dorazili kolem 10. hodiny dopoledne, tedy po jedenácti hodinách chůze po asfaltu.
Mše svatá v bazilice začala před polednem, po ní následoval oběd a pak adorace se svátostným požehnáním a křížová cesta. Pak jsme se vydali na zpáteční cestu do Bystřice pod Hostýnem a vlakem do Olomouce.
Stanislav Trčka

 

Katolický týdeník č.18 psal o Svatém Hostýně

 

16. mezinárodní hasičská pouť se konala v sobotu 25. dubna

Pontifikální mši sv. celebroval o. arcibiskup Jan ve zcela zaplněné bazilice modrými uniformami dobrovolných a profesionálních hasičů z okolí i ze vzdálených míst. Počasí této pouti přálo.
Poslechněte a podívejte se na mši sv., zdravice na počátku záznamu se odehrávají na schodišti před bazilikou a tam kamera nebyla.
Pojednání o pouti je v Listech svatohostýnských
Fotogalérie je umístěna na stránkách Dolní Lhoty u Luhačovic.

 

Animátoři Svatého Hostýna

Zároveň s průvodcovskou službou se Matice svatohostýnská a místní duchovní správa rozhodli přijít s další novinkou. Oslovili kroměřížské arcibiskupské gymnázium a mezi studenty vybrali tři dvojice, které budou o víkendech pomáhat s organizací poutníků. „Chtěli bychom i v tolik navštěvované bazilice uchovat atmosféru sakrálního prostoru, aby třeba nevědomostí návštěvníků nedocházelo k událostem, které jsou nedůstojné poutního místa,“ vysvětluje Aleš Dufek. Studenti by podle jeho slov měli dohlédnout, aby v chrámu nikdo nerušil hlasitým hovorem, nejedl, nevstupovali tam turisté se psy, nevodil nikdo kolo a v zimě nenosil běžky.
„Přijíždějí k nám i poutníci z daleka a jsou na Hostýně poprvé nebo po velmi dlouhé době. Těm by měli pomoci s orientací a informovat je o všem, co potřebují vědět: kde najdou toalety, o možnostech ubytování, kde jsou restaurace, kde se mohou najíst, či kam se mohou jít ještě podívat,“ doplňuje předseda matice. Studenti by se tak měli stát „animátory Svatého Hostýna“. „Spolupráce s nimi je skvělá. Studenti budou mít v červnu také biologický kurz, v jehož rámci se budou starat o areál Svatého Hostýna, o údržbu poutní stezky Hostýn – Velehrad, ale také připravovat už druhý ročník této pěší pouti,“ prozrazuje Aleš Dufek.
Jak říká P. Pavel Stuška, spirituál kroměřížského gymnázia i pro školu je spolupráce velmi vítaná. „Máme otevřenou cestu na toto poutní místo, které není jen rozměru diecézního, ale celonárodního. Pro mnoho studentů to znamená možnost prohloubení jejich víry. Kdo hostýn zná, tak ví, že tam je Bohu skutečně blíž,“ vysvětluje P. Stuška a doplňuje: „Díky tomu, že pomáhají i s péčí o sázené stromy na poutní cestě, prohlubují úctu ke stvoření i vědomí, že po nich na světě zůstane nějaká pozitivní stopa.“
K oboustranné spokojenosti se spoluprací dodává, že ze všeho nejvíc jej těší, že na Hostýně jsou studenti vždycky vítaní při poutích i jiných příležitostech.
Jiří Macháně, Katolický týdeník č.18)

 

Další úsek poutní stezky Hostýn – Velehrad osázen stromy

Sto dvacet stromů lemuje nově poutní stezku z Hostýna na Velehrad přímo pod hostýnským vrcholem. „Podařilo se nám vysázet v Rusavě stromořadí javorů, třešní a dalších stromů. Poutníkům časem poskytnou stromy ulevující stín a některé z nich i ovoce,“ vypráví o pokroku při dokončování poutní stezky Aleš Dufek. Matice vede dál jednání s obcemi poblíž Velehradu, kde je otevřená krajina, méně stromů a potřeba sázet vysoká. „Naše aktivita je vítaná a starostové se k ní staví pozitivně. Sázet tam naše partnerská Matice velehradská, je to její spádová oblast. Předpokládáme, že sázet se bude už na podzim a stromy budou nově lemovat stezku v délce několika kilometrů,“ doplňuje předseda Matice svatohostýnské. Jak prozradil, výsadbu stromořadí financuje Agentura ochrany přírody a krajiny. Obě matice celou akci zajišťují od dohod s majiteli pozemků, až po vysázení a pak i ošetřování a nezbytnou údržbu stromů. Jak zástupci obou matic říkají, řídí se heslem P. Jana Peňáze, předsedy Matice velehradské: „Katolíci sázejí stromy.“ P. Peňáz zdůrazňuje, že dnešní doba je typická výsadbou keřů – zejména kolem hypermarketů a průmyslových zón. „Jsou ohebné, přizpůsobivé a rychle rostou. Sázením stromů katolíci ukazují nejen svůj vztah ke stvoření, ale také že věří v budoucnost. Stromy na rozdíl od keřů rostou dlouho, jsou pevné a neohebné,“ vysvětluje P. Peňáz.
Poutní stezku, na níž letos v červenci vyrazí účastníci hromadné pouti na Velehradské slavnosti, čeká zřejmě další rozšíření. Na Hostýn se totiž ozvala Matice svatokopecká, že by chtěla prodloužit poutní cestu až na Svatý Kopeček u Olomouce.
(mach), Katolický týdeník č.18)

 

Svatohostýnský kalendář 2010

(Podoba kalendáře)S předstihem – již od začátku května si mohou návštěvníci Svatého Hostýna zde zakoupit nástěnný Svatohostýnský kalendář na rok 2010.
V úvodním slově píše šéfredaktor Listů svatohostýnských: Máte v rukou první stolní kalendář v historii našeho poutního místa. Hlásí se do velké rodiny různorodých kalendářů, které po listopadových událostech roku 1989 začaly u nás postupně svobodně vycházet. Redakce Listů svatohostýnských začala od Jubilejního roku 2000 každoročně vydávat svůj Svatohostýnský kalendář, z nichž tři vyšly již v nové grafické úpravě jako kalendáře nástěnné.
Nyní nabízíme farnostem i jednotlivcům první stolní kalendář v historii Svatého Hostýna. Kalendář s církevním i občanským kalendáriem obsahuje také přehled všech poutních slavností na nejznámějším moravském poutním místě v roce 2010.
Cena kalendáře je lidová: pouhých 30 Kč. Objednávky posílejte na adresu:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
tel.: 573 381 693, tel./fax: 573 381 694, e-mail: matice@hostyn.cz 
Josef Pala

 

Velikonoce - svátek Zmrtvýchvstání Páně
   
Velikonoce - Bílá sobota
   
Velikonoce - Velký pátek
Velikonoce - Zelený čtvrtek

Velikonoce 2009 formou prezentace v Power Pointu (2,4 MB a z jiné dílny než obvykle na těchto stránkách), asi vhodnější bude v prvním kroku uložit soubor na disk a pak prohlédnout v PP.

Vzpomínka na velikonoční pobyt v roce 2007

 

Svatý Hostýn bude mít svého turistického průvodce

Některé významné církevní památky ve Zlínském kraji budou mít od května letošního roku svého průvodce. Na Svatém Hostýně bude jeho úkolem seznámit zájemce zejména s historií poutního místa a baziliky.
Projekt Otevřené brány má zkvalitnit nabídku turistických cílů a zlepšit informovanost veřejnosti o kulturní a duchovní historii regionu. Provozní doba ještě není dotažena. Krajský úřad poskytne finanční prostředky na průvodce a předpokládá se i vznik nových pracovních míst. Otevřené brány jsou společným projektem hejtmanství, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí regionu.
Celodenní proškolení vybraných průvodců proběhne ve Zlíně 23. dubna 2009.
Ke slavnostnímu podpisu dohody mezi Zlínským krajem a Acibiskupstvím olomouckým dojde 27 dubna 2009 odpoledne ve Zlíně.

Tisková zpráva na Informačním portálu Zlínského kraje

 

Druhá pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad po nové stezce

(Logo poutni cesty)Pořádají ji společně Matice svatohostýnská a Matice Velehradská spolu s dalším partnerem, kterým je cestovní kancelář Miklas-tour, ve dnech 2. až 4. července 2009. Mediálními partnery jsou Katolický týdeník a Radio Proglas.
Duchovní program: denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Boží slovo a píseň.
Téma soukromé modlitby růžence po cestě: radostný za naši vlast, růženec světla za křesťanství v Evropě a mír ve světě, bolestný za své rodiny a farnosti a slavný za celou církev. Poutníci se budou modlit na úmysly, které jim svěříte přes Radio Proglas a Televizi NOE.
Trasa pouti:
Čtvrtek 2. 7. – Svatý Hostýn – bazilika: 8.30 mše svatá, 9.30 odchod; Lukoveček: 12.00 Anděl Páně; Fryšták – hřbitov: asi ve 13.30 modlitba u hrobu P. Ignáce Stuchlého; fara: do 15.00 občerstvení a odpočinek; Zlín, Jižní Svahy: asi 17.00 – zastávka v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů, ubytování ve školní tělocvičně, 20.00 beseda s Dr. Tronečkem o jeho cestách a o sázení aleje kolem poutní stezky, ve Štípě v poutním kostele v 21.00 malý koncert, možnost přespání v klášteře u sester, 18.30 možnost mše svaté ve starém farním kostele ve Štípě
Pátek 3. 7. – Zlín: 9.00 odchod, spojení s poutníky ze Štípy, kde je v 6.00 mše svatá a po ní požehnání na cestu,
Oldřichovice: 13.00 Anděl Páně a hodina oddech, Napajedla – hřbitov: 16.00 sraz u hrobu Aničky Zelíkové, kostel, ubytování asi ve školní tělocvičně, mše svatá s farností v 18.00, pak možnost adorace, ve 20.00 beseda a promítání o pouti do Compostelly s připomínkou 1. výročí + poutníka Stanislava Budaře
Sobota 4. 7. – Napajedla: odchod 7.30, Spytihněv: 8.30 spojení s poutníky z Novojičínska, Huštěnovice: krátký odpočinek, Jalubí: v kostele 13.00 Anděl Páně a občerstvení od Katolického týdeníku, Velehrad: příchod po 15. hodině, mše sv. v 15.30, pak předávání poutnických diplomů, možnost účasti na Večeru dobré vůle, na půlnoční bohoslužbě nebo na celonoční adoraci u hrobu A. C. Stojana v Královské kapli.
Ubytování: ve školách, karimatky a spacáky vlastní, poveze nám je doprovodné vozidlo
Stravování: jednou denně teplé jídlo pro všechny, ostatní ze svých zásob
Přihlášky přijímá: Matice svatohostýnská, Matice Velehradská, CK Miklas-tour
Oldin, P. Jan Peňáz

Jak to bylo v roce 2008

 

Železný poutník - 27.-28. března

Letošní noční pěší pouti „Železný poutník“ ze Svatého Kopečka u Olomouce na Svatý Hostýn se zúčastnilo 107 poutníků.
Duchovním otcem této akce s dvanáctiletou tradicí je premonstrátský kněz P. Marian Husek, rodák ze Zlína, nyní sloužící ve Znojmě.
Pouť začínala a končila bohoslužbami na dvou významných moravských poutních místech. V půlce trasy v Prosenicích u Přerova byla krátká zastávka v místním kostele a občerstvení v hasičské zbrojnici.
Všichni poutníci, kteří došli až do konce, na závěr obdrželi diplom o absolvování pouti.
Zbyněk Domanský - foto Petr Pleva a Z. Domanský

Fotogalérie a další informace o pouti

 

Chlapi na Svatý Hostýn

U příležitosti tradiční Svatojosefské soukromé pouti mužů, která na Svatém Hostýně vlastně otevírá poutní sezónu, se uskutečnil v neděli 22. března poutní pochod z Tesáku na Svatý Hostýn (asi 9km za zimních podmínek). Poutníci dorazili na mši svatou začínající v 11 hodin. Po obědě, svátostném požehnání a křížové cestě se poutníci, kteří byli většinou ze Zlína, spustili do Chvalčova na autobus a odtud pokračovali domů.
Foto Z. Domanský a J. Priessnitz

 

Klienti sociálních ústavů soutěžili na Hostýně

Ostrý vítr a sněhové přeháňky přivítaly ve čtvrtek 29. ledna 2009 v areálu baziliky na Svatém Hostýně sportovce z řad seniorů a postižených občanů. Na zasněženém Hostýně se konal 16. ročník Zimních sportovních her sociálních služeb. Své síly přijelo poměřit na sto padesát klientů sociálních ústavů a domovů pro seniory nejen z kroměřížského regionu. Tak jako v několika uplynulých letech se tradiční setkání neslo v mrazivém, avšak sportovním duchu, a veselé náladě.
Pro klienty sociálních ústavů je tato akce jednou z hlavních událostí v roce a v dostatečném předstihu se na ni připravují. Nejde však ani tak o sportovní výsledky, které bývají limitovány zdravotním stavem účastníků, ale především o společenskou událost spojenou s dobrou zábavou. O tu se postaraly soutěžní disciplíny inspirované skutečnými zimními olympijskými hrami. „Soutěžící si ve stylizované podobě zahráli lední hokej, curling, biatlon a projeli se na bobové dráze. Všechny disciplíny jsou samozřejmě přizpůsobeny zdravotnímu stavu a schopnostem našich klientů,“ uvedla Vladimíra Marková, vedoucí výchovné a obslužné péče Sociálních služeb města Kroměříže. Podle ní se akce zúčastnila nejen všechna zařízení spadající pod kroměřížské sociální služby, ale také některá zařízení sociálních služeb Uherské Hradiště, konkrétně z Chvalčova, Zborovic a Uherského Brodu. „Letos se nás tu sešlo daleko více než v uplynulých letech. Je vidět, že popularita tohoto sportovně společenského setkání stoupá, což nás velmi těší. Věřím, že v příštích letech bude zájem ještě větší, a máme-li dnes za sebou šestnáctý ročník této akce, věřím, že stejný počet nás ještě čeká,“ poznamenal ředitel Sociálních služeb města Kroměříže Ivo Vojtek.
Závěr celého sportovního dne patřil diskotéce v poutním domě Matice svatohostýnské. Podobné akce pořádají Sociální služby města Kroměříže i v průběhu celého roku. Vedle zimních her se klienti každoročně těší i na hry letní, olympiádu, plesy, vánoční či velikonoční besídky, exkurze, výlety a celou řadu dalších zajímavých aktivit.
Z tiskové zprávy

 

Po mši svaté v poutní bazilice

si vaše drobotina určitě dobře zalyžuje na louce mezi vrcholy Hostýna. Vlek je určen zejména pro děti s lyžemi nebo laminátovými boby, ale svést se mohou i dospělí. Vlek a přilehlý svah je rovněž velice vhodný pro výuku lyžování malých dětí jejich rodiči a pro školní výlety.

Na travnatém svahu pod odbočkou k rozhledně je vždy v zimním období od roku 2003 nainstalován vlek s nízkým vedením lana. Ocelové lano s unášeči je volně vedeno nad terénem bez mezipodpor. Jeho délka je 98 m. Vlek je opatřen regulátorem rychlosti, aby ho bylo možno přizpůsobit věku a zdatnosti lyžařů. Obsluhu a dozor zajišťuje Jednota Orel z Bystřice p. Hostýnem a za symbolické jízdné dopřejete svým nejmenším mnohonásobnou radost z pohybu.
Dodržujte pokyny obsluhy vleku !
Provoz vleku v případě dostatku sněhu bude zajištěn vždy v sobotu a v neděli v době od 10 do 15 hod.
Na tel. čísle 573381693 si můžete objednat provoz vleku i na jiný den (pro větší skupinu dětí).

 

První dny nového roku 2009

Přelom roku 2008 a 2009 byl ve znamení půlnoční mše sv.

Od Štědrého dne na počátku vánočních svátků bylo stabilní, většinou slunečné a mrazivé počasí a na vrcholu Hostýna bylo na přelomu roku dokonce i skoro 10 cm sněhu. Přispělo to i ke zvýšené návštěvnosti poutního místa jak turisty tak i poutníky ve všech dnech a volné dny si bylo možno prodloužit až do 4. ledna 2009. Zimní sluníčko se přes okna dostalo i do baziliky a zajímavě osvětlilo některé detaily uvnitř.
Mnozí návštěvníci baziliky patřili mezi ty, kterým se někdy jemně říká, že jsou hledající. Chodí do kostela jen jednou ročně nebo jenom na Hostýně. Muži měli často na hlavě zapomenutou čepici, skupinky se v kostele živě bavily o všedních i nevšedních záležitostech, objevili se i pejskové, kteří se přece přišli podívat na Ježíška v betlémě (podle názoru jejich páníčka).
Touha vidět Hostýnský betlém i během mše sv. byla u těchto "hledajících" tak silná, že nechtěli počkat ani tu chvíli co trvá bohoslužba a rušili ty, kteří zde přišli na bohoslužbu. Jediným účinným opatřením v těchto případech je P. Chromeček a jeho okamžitý zásah nebo jiná, ale olivrejovaná oficiální stráž baziliky.
Charakteristika tohoto vánočního období na Svatém Hostýně je vystižena i popisem vztaženým ke konci roku 2007.
Rozdíl byl jenom v tom, že půlnoční pontifikální mši sv. sloužil letos otec biskup Josef s dalšími 15 koncelebranty, kteří se společně s několika tisíci poutníky rozhodli strávit přelom roku 2008 a 2009 na Svatém Hostýně. Všechny obřady této noci včetně homilie je možno si opakovaně prohlédnout a poslechnout na internetu. Kolem půlnoci měli ale někteří virtuální návštěvníci problémy s připojením s ohledem na jejich veliké množství.
Česká televize si zde natočila reportáž, půlnoční mše sv. byla vysílána přímým přenosem i na Radiu Proglas.

Na Silvestra na Hostýn

Čelovkou osvětluji ledové plotny, které místy pokrývají Císařskou cestu vedoucí turisty o silvestrovské noci na Svatý Hostýn. Tempo výstupu naší čtyřčlenné skupinky je ostré, odpovídá skutečnosti, že nás vedou dva soutěživí muži. Díky nim máme na zasněženém vrcholu v 735 metrech nad mořem dost času na Jurkovičovu křížovou cestu i na malé občerstvení. Když se před mrazem ukrýváme do bezpečí baziliky, nevadí mi nebývalý ruch uvnitř ani dočasné omezení mého životního prostoru na plochu jedné poloviny čtverečního metru. Nad ránem Nového roku opouštíme Svatý Hostýn a já si s sebou domů nesu dar. Naději z homilie biskupa Josefa Hrdličky.
KT, Ivana Hubáčková, Svárov

Fotogalérie z posledního dne roku 2008

Noční fotografie pořízené panem Jiřím Machovským

 

Rok 2008