Mapa stránek

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

 

 

Střípky a události ze Svatého Hostýna v 1. pololetí 2010

 

I. společná pěší pouť po Poutní cestě ze Svatého Kopečku na Svatý Hostýn od 26. do 27.6.

je plánována na poslední víkend v červnu. V sobotu 26.6. vyjdeme v 7:00 od svatokopecké baziliky, předpokládáme přespání v Centru pro rodinu Ráj v Pavlovicích u Přerova ( na přespání doporučujeme vzít spacák, karimatku). V neděli 27. června vyrazíme z Pavlovic v 7:00 a v 15:00 bychom měli společně slavit mši svatou ve svatohostýnské bazilice s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem.
Zajistíme doprovodné vozidlo pro odvoz zavazadel i osobu schopnou poskytnout první pomoc. Za přespání bude vybírán symbolický poplatek, k dispozici budeme mít kompletní sociální zařízení, kuchyňku (navíc restaurace je naproti). Pokusíme se zajistit i večerní bohoslužbu v místě.
Citát z evangelia, název náboženské i národní písně, umístěné na jednotlivých informačních tabulích, budou jistě inspirací pro naše putování, zamyšlení a rozjímání. Při této naší pouti vzpomeneme i na velkého poutníka, který během svého pontifikátu navštívil mnoho zemí ve všech světových kontinentech, na papeže Jana Pavla II., k jehož poctě byla tato poutní cesta otevřena.
Přejeme všem, kteří se vydají na poutní cestu nebo aspoň na její část, příp. se rozhodnou jen pro pročtení průvodcovské brožury – každý dle svých možností a zájmů – aby našli dostatek prostoru k ztišení, poučení a načerpání tělesných sil i duchovního povzbuzení.

Další podrobnosti o pouti

 

Pouť zrakově postižených

Zrakově postižení z olomoucké arcidiecéze se v sobotu 19. června sešli na Svatém Hostýně. Navázali tak na přerušenou tradici poutí z počátku 90. let. Akce, kterou podpořila Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, se zúčastnilo více než padesát zrakové postižených osob především z Olomouce a Zlína. ,,Není to pouť za uzdravení, ale chceme se v modlitbě ptát, jak můžeme nejlépe žít s postižením a sloužit společnosti," řekl iniciátor setkání Kvido Sandroni, který pro poutníky připravil i zpěvníčky v Braillově písmu pro nevidomé a se zvětšenym písmem pro slabozraké. Přáním pořadatelů je, aby se pouť opakovala každoročně vždy třetí sobotu v červnu.
Katolický týdeník (gra)

 

Zlínská farnost putovala na Svatý Hostýn

V neděli 13. června jsme se vydali z farnosti sv. Filipa a Jakuba na pouť k Panně Marii na Svatý Hostýn. Cesta provázená modlitbou a zpěvem rychle uběhla, jen možná nejednoho z nás napadlo, jak to asi nahoře bude s počasím a jestli jsme se neměli víc obléci. Když se nám totiž naskytl pohled na hostýnský kopec, jeho vrchol byl zahalený. Bazilika však nabídla možnost ukrýt se před nepřízní počasí a taky možnost nechat se vnitřně prohřát tou zvláštní duchovní atmosférou, kterou toto místo nabízí.
Po mši svaté jsme se vydali na křížovou cestu, kterou jsme krásně prožili a strávili všichni pohromadě. Po ní jsme se mohli pozdravit a potkat s různými poutníky, mezi nimi s mnoha našimi známými. Potkali jsme se např. s farností Vizovice. Ale jedni poutníci byli nápadně rozeznatelní. Většina z nich opatrně našlapovala. Měli totiž za sebou svoji pěší pouť z Nedašova, kterou šlapou každoročně a po doputování mají zvláštní tradici – ať můžete chodit nebo ne, zahrát si společný fotbal již neodmyslitelně patří k jejich pěšímu putování.
Nakonec s poutníky ze všech možných koutů jsme poklekli při svátostném požehnání a mohli se spokojeně vydat domů. Díky všem účastníkům za společné chvíle rozhovorů a modlitby.
P. Pavel Šupol, Zlínský farní zpravodaj

 

Konala se 10. pouť píšících křesťanů

Jubilejní desátá pouť píšících křesťanů se letos konala na svatodušní pondělí 24. května 2010 na Svatém Hostýně. Tradice založená vsetínským básníkem, politickým vězněm 50. let a zakladatelem časopisu Hlas z pasínku Karlem Vysloužilem tak vstupuje do druhé dekády s nadějí, vírou i láskou. Právě trojice malých knížeček pojmenovaných podle kardinálních ctností, kterých básník Karel Vysloužil rozeslal již několik desítek tisíc, šíří do celé naší země novou potřebu, odvahu a připravenost naslouchat Božímu slovu.
“Křesťanství v 21. století potřebuje nástup rozsévačů. Zasejí-li, semena vzklíčí. Nevzklíčí tam, kde nesejí,” zdůrazňuje básník Karel Vysloužil.
Velikost a krása Božího slova, to bylo také hlavním tématem homilie poutní mše svaté, kterou sloužil olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička. “Dnešní svět je v zajetí vizuální kultury a málo se zaměřuje na obsah sděleného. Bůh je Logos, Vtělené Slovo,” připomněl biskup Hrdlička. Poté také zdůraznil, že si jako píšící křesťané máme více uvědomovat hodnotu Písma svatého. “Je to psané slovo lidmi pod vlivem Ducha Svatého. Číst Písmo svaté je také uměním číst mezi řádky, objevovat skryté světlo tajemných významů.” Na závěr vyjádřil otec biskup přání, aby “naše literární, básnické, ediční umění obsahovalo opravdový prorocký rozměr“.
Jubilejní desátá pouť píšících křesťanů pak pokračovala společným setkáním u oběda v poutním domě. Ve společenství přátel slova se objevili kromě “stálého okruhu Pasínku” také noví vzácní hosté: spisovatel Milan Uhde či Petr Slinták, dokumentarista Ústavu pro studium totalitních režimů.
Účastníci pouti byli také seznámeni s novými aktivitami Moravskoslezské křesťanské akademie, která letos převzala předsednictví Federace evropského katolického vzdělávání dospělých (FEECA). Prezidentem na čtyřleté období byl zvolen za MSKA ing. Pavel Jajtner, bývalý velvyslanec ČR ve Vatikánu.
Petr Cekota, Oldin

 

Několik snímků z Osmé včelařské pouti,

která se konala v neděli 23. května na Boží hod svatodušní. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Josef Nuzík. Před mší sv. byly požehnány prapory, stuhy a kroje přítomných včelařů.

Foto Fojtů

 

Patnáctá pouť Radia Proglas a TV Noe

se konala v sobotu 15. května 2010 před 7. nedělí velikonoční.
Jelikož existovalo nebezpečí, že deštivé počasí z předchozích dnů bude pokračovat, tak výbor Matice svatohostýnské uložil jednomu ze svých velice aktivních členů, aby řešil tuto situaci. Ten se obrátil na pravoslavné spolubratry Medvěděva a Putina. V pátek v podvečer nad Slovenskem na propočtených pozicích zakroužila ruská letadla a v oblacích zde rozprášila směs tekutého dusíku se sloučeninami stříbra a cementového prachu. Účinek se dostavil - v sobotu panovalo nad Hostýnem a dokonce nad celou Moravou uspokojivé a bezdeštné počasí. Díky tomu mohla celá pouť proběhnout podle předem připravovaného scénáře a programu:
11:30 mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie, hlavní celebrant – světící biskup pražský Mons. Karel Herbst SDB
13:30 koncert Scholy a orchestru brněnské mládeže v bazilice, který byl proložen vystoupením vedoucích představitelů zainteresovaných sdělovacích prostředků (včetně zástupců Katolického týdeníku a internetových Signálů.cz) a o. biskupa Karla Herbsta. Součástí oslav bylo i holdování P. Holíkovi, který nedávno oslavil své abrahámoviny a převzal spoustu darů v podobě flóry a fauny a dalších zvířecích a rostlinných produktů.
15:00 následoval soutěžní a zábavný pořad pro děti v Jurkovičově sále Než zazvoní zvonec
Pouť byla zakončena pozváním na Jurkovičovou křížovou cestu poté, co ceremoniáři Proglasu a TV Noe zjistili, že v bazilice žádná křížová cesta není.
Přiložené fotografie ilustrují průběh pouti od pátečního večera, kdy technici TV Noe a firmy NWT Computer připravovali osvětlení baziliky, rozložení techniky a zajištění sobotního přímého přenosu. Bohužel se nepodařilo zajistit snímky ruských speciálů odpovědných za sobotní počasí.
Pouť se vydařila, panovala uvolněná nálada, neúčast obvyklých politiků (je s podivem že je před volbami) byla ke prospěchu a ti co se na pouť jen "dívali čuměním do bedny (na televizi) a mohli přijet", nechť litují.

Fotogalérie

O pouti na stránkách Radia Proglas
A takto vypadá ohlédnutí se za pouti na stránkách TV Noe
Takto viděla svou nastávající pouť u nás TV Noe a takto Radio Proglas

 

Vyhlášení Jubilejního poutního roku

V roce 2012 si připomeneme sté výročí slavné korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně. Šlo tehdy o mimořádnou událost. Lidé se nejen složili na krásné korunky pro Pannu Marii i Ježíška. Probošt Antonín Cyril Stojan je v doprovodu poutníků zavezl do Říma, kde je Svatý otec Pius X. posvětil. Slavné korunovace se pak o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie účastnilo opravdu mimořádné množství poutníků, pro které se událost stala duchovní zkušeností celoživotně přitahující k tomuto poutnímu místu.
Sté výročí je příležitostí k slavení Jubilejního poutního roku, který už nyní vyhlašuji na poutní sezonu roku 2012.
Život poutníků na Svatém Hostýně přináší stále něco nového. I když zvláště starší poutníci se raději modlívají tak zvanou starou Křížovou cestu, protože má schůdnější cestu, mnozí mají raději tak zvanou novou Křížovou cestu, která už za pár let bude také slavit své jubileum. V tyto dny však vyrůstá další meditační cesta zvaná Cesta světla. Povede kolem starobylého valu zdejšího opevnění ještě z doby pohanské, ale připomínající zkušenost mimořádné pomoci Vítězné ochrany Moravy při obléhání Tatary. Bude mít také čtrnáct zastavení. Rozjímat se při ní však bude o setkávání se Zmrtvýchvstalým. Končit bude sesláním Ducha Svatého.
Věřím, že dnešním lidem pomůže více žít v přítomnosti Vzkříšeného, povede k vytváření společenství po vzoru prvních křesťanů i naplňování úkolu, který dal Kristus svým učedníkům: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium, získávejte mi učedníky, křtěte a učte je zachovávat vše, co jsem vám přikázal.
Uskutečněním těchto slov se budou rodit noví křesťané a věřím, že i noví poutníci na Svatý Hostýn.
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, protektor Matice svatohostýnské

 

Svatohostýnský kalendář 2011

Matice svatohostýnská nabízí farnostem i jednotlivcům nový stolní kalendář Svatého Hostýna již na rok 2011. Kalendář s církevním i občanským kalendáriem obsahuje přehled všech poutních slavností na nejznámějším moravském poutním místě v roce 2011. Cena kalendáře je 40 Kč. Objednávejte na adrese Matice svatohostýnské
(jpa)

 

Zápis z valné hromady Matice svatohostýnské (MSH) konané dne 2.5.2010

Místo : sál svatohostýnského muzea
Přítomní: 271 členů dle přiložených prezenčních listin

• Zahájení a vedení jednání – dle pověření výboru MSH PhDr. Josef Juráň, následovala modlitba (o.arcibiskup Jan)

• Schválení programu jednání – bez připomínek jednomyslně schválen:
- duchovní slovo o.Chromečka
- volba zapisovatelů: Ing.Lednický a pí.Kozlová
- volba ověřovatele zápisu: Mgr.Dufek
- volba návrhové komise: Ing.Dostál a Mgr.Jelínek
- zpráva o plnění usnesení z minulé valné hromady
- zpráva činnosti MSH od poslední valné hromady a zpráva o hospodaření za r.2009
- zpráva Kontrolní komise
- návrh změny stanov
- ocenění zasloužilých důvěrníků a členů MSH
- diskuze
- návrh na usnesení z valné hromady a jeho schválení
- závěr

• Zpráva o plnění usnesení z min.valné hromady – Ing.Domanský: jednání o zlepšení autobusové dopravy na Sv.Hostýn – je to letitý problém, návaznost autobusových spojů na jízdní řády vlaků, časté změny jízdních řádů, nelze uspokojit požadavky všech poutníků, velká pěší i cyklistická frekvence na příjezdové silnici. Proto jednáno s MěÚ Bystřice a OÚ Chvalčov o možnosti vybudování cyklostezky na Sv.Hostýn – v řešení.
• Zpráva o činnosti a hospodaření MSH – Mgr.Vývoda – viz příloha
• Duchovní slovo (o.Chromeček se dostavil později): boj mezi dobrem a zlem – situace ve Španělsku před 2.světovou válkou a současná náboženská situace Španělska v návaznosti na socialistickou vládu, výzva k modlitbám za morální obnovu národa a hlavně mládeže.
• Ocenění práce o.Chromečka pro MSH – udělení Svatohostýnské medaile (o.arcibiskup).
• Zpráva o činnosti Kontrolní komise – Bc.L.Vránová: KK jednala od minulé val.hromady 6krát – seznámení s obsahem jednotlivých jednání a jejich závěry – viz příloha, předán návrh na usnesení týkající se schválení výsledků hospodaření.
• Návrh na změny stanov – přednesl Mgr.Dufek (viz příloha) - hlavní změny:
- návrh na změnu jmenovaných a volených členů výboru (3 arcibiskup, 8 volených val.hromadou)
- způsob svolání mimořádné val.hromady (potřeba žádosti 200 členů místo 2000)
- začlenění hospodářské správy do stanov

• Ocenění zasloužilých důvěrníků a členů MSH – předání Svatohostýnské medaile dle návrhu výboru MSH - přednesla pí.Mgr.Loučková, předal o.arcibiskup:
- p. Josef Bečica – Trnava
- p.Josef Fojtík - Popov
- pí. JUDr. A.Horáčková – Olomouc
- manž.Jan a Stanislava Juráňovi – Bochoř
- pí.Anna Králová - Brno
- pí.Ludmila Molnárová – Kopřivnice
- pí.Marie Motanová – Studénka
- pí.Helena Strakošová – Brušperk
- p.Václav Surý – Štítná n.Vláří
- p.František Synek – Svatobořice-Mistřín (převzala manželka)
- p.Ing.Jar.Ševčík – Holešov
- p.Ladislav Tichý – Rožnov p.Radhoštěm
- pí.Mgr.Marie Loučková (na návrh o.arcibiskupa)

• Diskuze:
- A.Mužný – Bystřice p.Hostýnem: návrh na vydání poštovní známky ke 100.výročí korunovace svatohostýnské soch P.Marie v r. 2012 – nutno podat žádost do 30.6.t.r. – předá podklady.
- Ing.arch.Jindra – Olomouc: přimlouvá se za brzkou realizaci nového venkovního liturgického prostoru podle schváleného projektu.
- p. Janek – odpověď: je zažádáno o staveb.povolení, ale realizace závisí na finančních prostředcích, bude se realizovat topení v podlaze baziliky (září 2010 až březen 2011), není ještě dořešena otázka izolace kopule baziliky, počítá se také s opravou mozaiky na Jurkovičově křížové cestě.
- p. Brauner – Brno: proč nejsou sesponkovány Listy svatohostýnské – z důvodů ceny?
- Ing.Domanský – informace o přípravách na jubilejní poutní rok 2012 (viz KT), dále o územní studii Sv.Hostýna, letošním výročí 100 let posvěcení hostýnského schodiště, výzva k zapůjčení historických dokumentů a předmětů pro oslavy a k zapojení do příprav, informace o anketě výboru MSH.
- Poděkování pí.Fryšarové a dalším farnicím ze Zubří za napečení koláčů na valnou hromadu.
- O.arcibiskup Jan Graubner: rok 2012 je vyhlášen jako jubilejní poutní rok, je třeba se na něj řádně připravit, dále informoval o meditační zóně a „Cestě světla“ – představil dva obrazy ze 14, které na této cestě budou instalovány na kamenných podstavcích.

• Návrh na usnesení valné hromady (viz příloha) – přednesl Ing.Dostál : bez připomínek jednomyslně odsouhlaseno.
• Závěrečné požehnání - na cestu domů a do další práce: o.arcibiskup.
• Valná hromada zakončena zpěvem písně „Tisíckráte pozdravujem Tebe“.

Zapsal: Ing. Václav Lednický a Olga Kozlová, ověřil: Mgr. Aleš Dufek

Přílohy: Prezenční listiny
Zpráva předsedy MSH o činnosti a hospodaření
Zpráva Kontrolní komise
Návrh na změnu stanov předloženou výborem MSH
Usnesení z valné hromady

Snímky z neděle 2. května, kdy se v Jurkovičově sále konala Valná hromada matice

 

V neděli 2. května u nás natáčela ČT a zaměřila se na podlahové vytápění baziliky a kramářské boudy(od 4:35 minuty)

Příloha Katolického týdeníku č.17/2010 byla věnována Svatému Hostýnu

Pouť bohoslovců na Svatý Hostýn v sobotu 1. května, fotogalérie č.1 a č.2

 

Celostátní pouť hasičů

Za slunečného počasí se v sobotu 24. dubna konala již 17. celostátní pouť hasičů na Svatém Hostýně. Účastnilo se jí 121 hasičských sborů, uniformovaných mužů, žen i dětí. Přišli si zde pro další duchovní povzbuzení a požehnání u příležitosti svátku patrona hasičů sv. Floriána.
Do baziliky vstupovaly sbory s 93 prapory. Počet všech účastníků této celostátní poutě byl odhadován na téměř osm tisíc. Obdivovat mohli všichni nejen církevní obřady, ale i krásnou valašskou krajinu, její panoráma, výstavbu Svatého Hostýna, krojovanou hudbu z Lidečka a hlavně sborové prapory. Každý hasičský prapor mimo název obce či města vyjadřoval heslem své poslání, vztah k Bohu, lidem a oddanost k rodné zemi. Letošním hlavním hostem hasičské pouti byl olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička, který také celebroval mši svatou.
Za sdružení hasičů ČMS byli přítomni Josef Netík a Josef Juráň, dále starostové hasičů Zlínského a Jihomoravského kraje Josef Krajča a Josef Gargula, starosta zlínských hasičů Ing. Josef Bernatík a vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů Stanislav Juřena. Hasiče před bazilikou pozdravila europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová a stálý účastník hasičských poutí senátor Jiří Čunek.
Prvé požehnání bylo uděleno otcem biskupem Hrdličkou šesti novým praporům a třem soškám sv. Floriána. Na letošní pouti chyběly dvě, dnes již legendární osobnosti - zakladatel hasičských poutí, zasloužilý hasič z Kašavy Antonín Zaoral a chorvatský hasič z Daruvaru František Doležal, který stával vždy v čele delegace poutníků chorvatských Čechů. Své hlášení o příchodu hasičů k bazilice podali v roce 2009 naposledy. Antonín Zaoral zemřel loni v říjnu a František Doležal letos v únoru.
Družebním poutníkům z chorvatské Slavonie na počest zemřelého Františka Doležala byla rovněž předána zástupcem sdružení Netíkem medaile Za mezinárodní spolupráci. Dobrovolní hasiči vykonávají svou hasičskou činnost bez nároků na finanční ohodnocení, obětavě a poctivě ve svém volném čase. Patří jim uznání a poděkování. Zaslouží si důvěru společnosti.
Josef Juráň

Foto - Hasičská pouť 2010 pohledem SDH Prosenice

 

V Informačním centru pod Hostýnem si lidé mohou nově půjčit i kolo

Novou službu turistům nabízí od května Informační centrum v Bystřici p. Host. Jak agentuře Mediafax řekla ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová, ve městě, které je jedním z výchozích bodů cykloturistické Hostýnské magistrály, si mohou půjčit horské kolo.
"Návštěvníci regionu tak mají ideální příležitost si po magistrále vyjet, i když si vlastní kolo nevezmou s sebou. Ke kolu zdarma zapůjčíme i přilbu a také věnujeme cykloturistickou mapu Kroměřížska s tipy odpovídajícími zájmu a kondici. Z Bystřice se dá za pár minut jízdy dostat na lesní trasy Hostýnské magistrály a po nich třeba na poutní místo Svatý Hostýn, nebo po páteřní trase až na druhou stranu Hostýnských vrchů, na Lazy," uvedla mluvčí radnice v Bystřici pod Hostýnem Barbora Janečková.
Informační centrum, sídlící v bystřickém zámku, v souvislosti se zřízením cyklopůjčovny rozšířilo provozní dobu. Nyní je otevřeno od 8 do 18 hodin. K zapůjčení jsou zde kola značky Felt - čtyři pánská, dvě dámská a dvě dětská.

Hostýnská magistrála se změnila z lyžařské na turistickou a cykloturistickou

Hostýnská magistrála byla vybudována díky dotaci z Regionálního operačního programu EU. V zimě sloužila běžkařům, teď ji mohou pro změnu využít cyklisté i pěší turisté. Projekt Hostýnské magistrály připravil Klub lyžařů Kroměříž s Podhostýnským mikroregionem. Značené trasy v celkové délce 52 kilometrů jsou očíslovány, na významných místech je lemuje 25 dřevěných odpočívadel, dvě velké mapy na parkovištích Tesák a Troják a celkem 22 velkoplošných panoramatických map. Orientaci na cestách usnadní ještě 140 menších šipek. Páteřní trasa magistrály dlouhá 19 kilometrů začíná na Hostýně a končí v místě zvaném Lazy. Na sedmi místech ji kříží odbočky na vedlejší trasy. Turisté a cyklisté se tak dostanou třeba na Rusavu, Ráztoku, Tesák, Chvalčov či do Rajnochovic a na další navazující cyklistické i turistické značené trasy.

Převzato 2x z informačního serveru zlin.cz

 

Svatý Hostýn po jarním úklidu

Na valnou hromadu Matice Svatohostýnské jsem se záměrně vydal pěšky. Vyšlápl jsem si kopec od Bystřice p/H a do areálu poutního místa jsem vstupoval u Vodní kaple tak, jako mnohý poutník. chtěl jsem vnímat pocity příchozího. Byl jsem velice příjemně překvapen čistotou venkovních úprav. Chtěl bych vysmeknout velkou pochvalu všem, kteří se zasloužili o pečlivý jarní úklid prostranství před poutní sezónou, což si můžete prohlédnout v přiložené fotodokumentaci. Teď už jen, aby toho využili samotní poutníci a aby si i takových prostých věcí všímala média.
Zbyněk Domanský

 

Územní a stavební rozvoj Svatého Hostýna

Poutní místo Svatý Hostýn tvoří unikátní soubor staveb a krajinných prvků. Posvátné území s původními historickými stavbami baziliky, klášterních a ubytovacích budov bylo v období před zhruba 100 roky vhodně dotvořeno podle návrhů architekta Dušana Jurkoviče. Po 2. světové válce se rozvoj území ze známých politických důvodů na dlouhá léta zastavil. Až v posledních 20 letech bylo možné pokračovat. Především došlo k rekonstrukci poutních domů, renovaci Jurkovičovy křížové cesty, rekonstrukci vodovodu a kanalizace, k plynofikaci celého areálu, k rekonstrukci státní silnice, k výstavbě parkoviště u autobusové točny, k posvěcení nové exerciciční kaple v Poutním domě č.3, ke generální přestavbě varhan, k opravě rozhledny, k opravě mozaikového obrazu v průčelí chrámu, ke generální opravě fary a obnově Svatohostýnského muzea. V současné době je v přípravách výměna keramické dlažby a instalace podlahového vytápění v bazilice.

Významným počinem pro další rozvoj je nová územní studie „Řešení problematiky poutního místa Svatý Hostýn“, která byla zpracována v rozsahu regulačního plánu. Její příprava trvala asi 2 roky. Pořizovatelem studie je Zlínský kraj, zpracovatelem je autorizovaný urbanista Ing. Jan Slanina z Kroměříže a přípravných jednání na Obecním úřadě ve Chvalčově, v jehož katastru se poutní místo nachází, se účastnili také zástupci místně příslušných úřadů a zástupci všech církevních institucí působících na Svatém Hostýně (arcibiskupství olomoucké, duchovní správa a Matice svatohostýnská). Studie naznačuje způsoby řešení a usnadní následné schvalovací procesy. Je také vhodným základním podkladem k žádostem o finanční příspěvky z dotačních zdrojů.

Prioritou řešení je zachovat obraz poutního místa jako celku a součásti Hostýnských vrchů. Současně s tím i jeho jedinečného exteriéru a urbanistické kompozice založené architektem Dušanem Jurkovičem, dálkových průhledů a historicky daných pohledových perspektiv. Dále rozvíjet koncepci realizovaného řešení souborů stavebních objektů, drobné architektury a hlavně architektonických dominant s cílem důsledně odlišit podle funkčního určení občanské vybavení se službami a hospodářským zázemím od pozemků, ploch a objektů sloužících hlavnímu poslání a ideálu poutního místa – sakrální funkci. Páteřním prvkem, který přirozeně odděluje obě zóny, je centrální schodiště, které je současně spojnicí mezi Vodní kaplí a chrámem Panny Marie a umožňuje návštěvníkům a poutníkům při dlouhém výstupu k cíli své cesty pokojně se na vstup do něj připravit. Navrhované změny v území mají posílit vnímání hlavního poslání Svatého Hostýna jako poutního místa.

Územní studie poukazuje na nutnost pravidelné údržby a restaurace staveb zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (kostel Panny Marie, kaple sv. Sarkandra, Vodní kaple, socha Krista Božského srdce, Křížová cesta Jurkovičova – Köhlerova a Archeologické hradisko Hostýn, lidově Keltský val). Doporučuje posouzení a zajištění prořezávky nebo smýcení dřevin ohrožujících svým pádem nebo pádem větví tyto významné kulturní památky, odstraněním vzrostlých vysokokmenů uvolnit průhledy a dosáhnout zviditelnění Svatého Hostýna, vytvořit alej středně vzrostlých stromů, provést základní ošetření dřevin (nevyjímaje 14 památných stromů) a dosadbu nových dřevin a kvalitně upravit povrch cest a ploch v areálu pro snadné pěší užívání.

Obdobně je potřeba zacházet s dalšími významnými sochami a církevními stavbami, které nejsou zapsány v seznamu kulturních památek v ČR, ale mají subjektivní význam pro veřejnost a celkový obraz poutního místa (socha svatých Cyrila a Metoděje před vstupem do kostela, pískovcová socha sv. Anny, socha sv. Antonína, socha sv. Ambrože, hostýnský horský hřbitov, venkovní klasicistní křížová cesta z roku 1900, budova fary a kaple v Poutním domě č. 3). Další významnými stavbami z hlediska urbanistického a architektonického dědictví i obecně přijímaného obrazu místa jsou poutní domy s Jurkovičovým sálem, ubytovací pension Ovčárna, rozhledna s kaplí sv. Kříže a monumentální pískovcové schodiště v délce 242 m.

Do budoucna územní studie navrhuje nové využití pozemků pro rozšíření parkoviště, pěší Cestu světla s meditační zahradou, venkovní liturgický prostor, alternativně řešené umístění prodejních stánků, chodníky a obslužnou komunikaci k poutním domům a hospodářskému zázemí. Studie rovněž řeší adaptaci objektu bývalé kotelny a parkovou úpravu celého prostoru.

Duchovní pěší „Cesta světla“ s nástupem u sochy Krista Božského srdce a s cílem na rozcestí staré křížové cesty vzniká z podnětu olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Bude vybudována v blízkosti Keltského valu, přičemž bude respektovat ochranná archeologická opatření.

Charakter poutního místa bude posílen realizací nového oltáře a venkovního liturgického prostoru. Toto řešení využije zastavěný pozemek, na kterém již dnes stojí provizorní konstrukce venkovního oltáře.

Prodejní stánky umístěné vedle schodiště neodpovídají svým vzhledem, architektonickým výrazem a zejména hygienickými parametry danému místu a současným obecně technickým požadavkům. Územní studie tento problém řeší variantně – asanací stánků a jejich novou realizací na původním místě nebo asanací stánků a jejich přemístěním do svahu nikoliv po spádnici, ale po vrstevnicích v místě nad točnou autobusů. Tato varianta by uvolnila prostor okolo schodiště a zdůraznila jeho hlavní funkční určení.

K ochraně hodnot území přispěje také nová obslužná komunikace od točny autobusů k poutním domům. Sníží se tak frekvence využití stávající asfaltové cesty v klidové zóně vedoucí od točny autobusů k bazilice, která má spíše charakter pojízdného chodníku.

Nově navrhovanou síť splaškové kanalizace tvoří přípojky k prodejním stánkům v jejich nové poloze. Pro zachycení povrchových vod bude využita i vodní plocha „Hostýnská nádržka“, která je významným krajinným prvkem. Cílem je její revitalizace a rekultivace, navrácení původnímu účelu. Vodní plocha bude opět přizpůsobena biologickým nárokům obojživelníků (zejména čolků). Navrženo je rozšíření zásobníku vody pod rozhlednou. Požární voda bude zajištěna z nově vybudované požární nádrže umístěné v těsné blízkosti hospodářského zázemí. Venkovní vedení elektrické sítě a další sdělovací rozvody budou uloženy pod zem.

Hromadná linková autobusová doprava zůstane ve formě kyvadlového provozu s ukončením v prostoru stávající točny. Zájezdové autobusy zaparkují na parkovišti u točny do naplnění její kapacity, ostatní mohou využít točny k nástupu a výstupu a poté budou odstaveny záchytném parkovišti v Bystřici pod Hostýnem. Osobní vozy se řídí režimem zvláštních povolení k výjezdu na vrchol, s nímž je potřeba se předem obeznámit. Cyklistická doprava bude ukončena před centrálním schodištěm, průjezd a pohyb cyklistů na kolech uvnitř poutního místa nebude povolen. Územní studie navrhuje cyklotrasy umožňující přístup cyklistům pod vrchol Svatého Hostýna bez rizika střetu s motorovými vozidly na státní silnici, z níž bude cyklistická doprava odkloněna Císařskou cestou s nástupem ve Chvalčově nebo kolem Leopoldova pramene ve směru od Slavkova pod Hostýnem. Turistické trasy dlouhodobě vymezené v Hostýnských vrších jsou řešením územní studie respektovány a stabilizovány. Vyznačeny jsou také dálkové pěší poutní trasy, jejichž cílem je Svatý Hostýn.

Zbyněk Domanský

 

Předvelikonoční brigáda

Na Svatý Hostýn lze putovat, Svatému Hostýnu lze i pomáhat. Tak, jak kdo umí a dokáže. Někdo modlitbou, někdo finančním příspěvkem, někdo fyzickou prací. V úterý před velikonocemi parta nejmenovaných mužů klestila hostýnský park.
Z.D.

 

Velikonoční pozdrav

„Což nemusel Mesiáš to všechno vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ /Lk 24,26/

Požehnané a milostiplné prožití svátků zmrtvýchvstání našeho Pána, které nám dodá radost a pokoj, protože i my ve spojení s Ježíšem směřujeme do slávy.

Žehná a modlitbách pamatuje P. Jiří Šolc SJ

Velikonoce na Svatém Hostýně formou prezentace v Power Pointu (3 MB). Jinak než je obvyklé na těchto stránkách. Můžete rozeslat svým známým e-mailem. Soubor si nejdříve uložte na disk a pak ho prohlédněte v PP

Duchovní slovo o. Jana Chromečka SJ před Velikonocemi

 

Svatojosefská pěší pouť mužů

Letošní pouť účastníkům připravila kvalitní postní zážitek. Přírodní podmínky na 9 km trase z Tesáku nebyly nepřekonatelné, nicméně bylo nutné se vypořádat s ledovými plotnami. Na Svatém Hostýně jsme tradičně stihli včas přijít na mši svatou v 11 hodin a odpolední program obohatit o svátostné požehnání a poklidnou křížovou cestu.
Zbyněk Domanský

 
 
       

 

50 km dlouhá adorace pod širým nebem

Pod tímto titulkem by se dalo shrnout naše noční putování z pátku (svátek sv. Josefa 19.3) na sobotu 20.3. ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn. Byla to pouť se vším všudy. Začátek byl mší svatou v 18h na Svatém Kopečku. Po mši jsme dostali základní instrukce a skupinka o počtu asi 200 poutníků vyrazila směr Velká Bystřice. V Bystřici byla první větší zastávka, kde byla snaha se spočítat a představit. Pak jsme pokračovali dál směr Tršice, Prosenice ...
Do Prosenic jsme dorazili něco po půlnoci. Půlka cesty byla za námi. V kostelíku nás přivítal tamější pan farář a místní hospodyňky nás pohostily výbornými koláčky a teplým čajem. Dlouho jsme však neposeděli, po čtvrť hodině jsme opět vyrazili. Každý už svým tempem. Člověk si sáhl na dno svých sil, ale právě to bylo příležitostí, kdy si mohl uvědomit smysl pouti a nejen té, kterou šel, ale té celoživotní. Během cesty na Hostýn se člověk potkával s různými lidmi, s některými prohodil pár slov, vedle některých šel v tichu - jen je doprovázel. S některými vtipkoval a popovídal, s některými se modlil.
Tak jako v životě, každý den se potkáváme s lidmi, které nějak doprovázíme, modlíme se za sebe, povzbuzujeme se, abychom došli do cíle.
Kolem půl páté ráno někteří doráží do Bystřice pod Hostýnem a mají před sebou nejtěžší část, dostat se na vrchol. Po cestě vzhůru kloužeme na ledu, který tu zapomněla odcházející zima. A konečně po hodině stoupání se před námi vynoří kaplička nad hostýnským pramenem. Poslední část je před námi, výstup po schodech a naskýtá se nám krásný pohled na Pannu Marii Svatohostýnskou. 5:55 - vrchol dosažen. Kostel je ještě zamčený. Zázemí nacházíme v poutním domě, kde mají připravený výborný čaj a místo na odpočinutí. V 7:15 je mše svatá v kostele. Na závěr mše si poutníci odnášejí diplom Železného poutníka.
Ještě pár technických informaci. Pouť pořádají premonstráti, konkrétně otec Marián z farnosti Louka u Znojma. Na odkazu se můžete dočíst další svědectví lidí, kteří pouť absolvovali v minulých letech.
Jsem moc ráda, že jsem se pouti zúčastnila. Byla to netradiční adorace pod hvězdami, kde člověk pocítil Boží blízkost nejen v přírodních krásách, ale také v lidech, kteří putovali s ním.
Verča Drlíková, 23

Fotogalérie ze začátku a z průběhu pouti

Jurkovičův sál po putování a před ranní mši sv. na Svatém Hostýně

Pouti se zúčastnili i "mladí běžci" z nichž první byl na vrcholu Hostýna Jiří Skalický z Litomyšle ve 4:50, následovaný Václavem Olšanským z Prahy a Martinem Zezulou ze Znojma o 1/4 hod. později. Jako první z děvčat dorazila Anna Musilová a Klára Zindulková (obě z Prahy) v 5:10. Jinak byla pouť velice náročná a někteří z poutníků, kteří neodhadli její náročnost, se nechali přivézt na Svatý Hostýn "sběrným automobilem". První odpadlíci byli dopraveni už v 1:45 a poslední, z nichž někteří zabloudili, až v průběhu závěrečné mše sv.
I.B.

 

Náhled do budoucnosti Svatého Hostýna

(Socha P. Marie Svatohostýnské)V poslední době při bádání o historických skutečnostech kolem Svatého Hostýna jsme si uvědomili, že nadchází čas se dobře připravit na oslavy 100. výročí korunovace sochy blahoslavené Panny Marie a jejího božského Dítka, která velkolepým způsobem na Svatém Hostýně proběhla v roce 1912.
Očekáváme, že rok 2012 bude otcem arcibiskupem pro Svatý Hostýn vyhlášen jako jubilejní poutní rok, a počítáme s tím, že na poutní slavnosti budou pozvány významné osobnosti církevního a celospolečenského života. Tak jako před 100 lety, pokusíme se k výročí ještě zrealizovat některou z plánovaných stavebních investic (zatím probíhají složitá finanční jednání) a připravit důstojný celoroční průběh oslav.
Vyzýváme již nyní všechny organizátory poutí (v průběhu jednoho roku je jich pokaždé asi 25), aby při pořádání poutí v letošním a příštím roce předvídali a zamýšleli se nad tím, jak svoji pouť mohou originálním způsobem obohatit v jubilejním poutním roce 2012. Jak je všem známo, některé věci totiž vyžadují dlouhodobou přípravu.
Žádáme členy Matice svatohostýnské, aby také přispěli svými nápady, které bychom mohli ve výboru zhodnotit a některé potom uskutečnit. Nebráníme se ani všeobecným připomínkám k aktuálnímu dění na Svatém Hostýně. Své podnětné návrhy i případné kritické připomínky adresujte jakýmkoli způsobem výboru Matice svatohostýnské. Můžete také využít diskuze v rámci valné hromady, která proběhne v neděli 2. května 2010.
Pro zjednodušení se pokusím položit dvě konkrétně definované otázky:
• Co je nejpalčivějším problémem, s nímž je potřeba se na Svatém Hostýně vypořádat?
• Jakým způsobem byste rádi oslavili jubilejní poutní rok 2012 na Svatém Hostýně?
Ing. Zbyněk Domanský, místopředseda MSH

 

6.- 7.února 2010 byla na Ovčárně téměř folklórní akce

pro milovníky tradiční zabíjačky, která patří k masopustu, jídla, koštu slivovice a cimbálové muziky

 

Fotogalérie z akce

 

17. ročník Zimních sportovních her sociálních služeb

se konal na Svatém Hostýně ve čtvrtek 4. února za slunečného zimního počasí za účasti asi 150 osob.
Na zahájení byl v 9:45 byl zapálen olympijský oheň za přítomnosti starosty města Kroměříže a ředitele Sociálních služeb města Kroměříže.
Jednalo se o zimní soutěže pro klienty sociálních ústavů Zlínského kraje. Nešlo zde o rekordy, ale spíše o soutěživost a zábavu pro účastníky tradiční zimní akce, která je dlouho v předstihu připravovaná. Soutěžní dispciplíny byly jízda na běžkách (zde se měřil i čas), sjezd na bobech, trefování do papírového sněhuláka, lední hokej atd. Všichni byli odměněni sladkou odměnou na základě ohodnoceni za provedení.
Dagmar Fojtů

 

Nová Hostýnská běžecká magistrála je v provozu

Informovala o tom ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová.
Díky víkendové sněhové pokrývce mohli provozovatelé s pomocí nové rolby upravit prozatím jednu z tras. "Upravili jsme páteřní devatenáctikilometrovou trať magistrály. Další vedlejší úseky upravíme zřejmě v tomto týdnu, záleží na aktuálních sněhových podmínkách," uvedl Jakub Juračka z kroměřížského Klubu lyžařů, který se o údržbu magistrály stará.
Magistrála v Hostýnských vrších na Kroměřížsku měří 52 kilometrů. Její základ položily dosavadní běžecké tratě, které dosud vznikaly spíše živelně, běžkaři si je sami vyšlápli. Klub lyžařů je ve spolupráci s Podhostýnským mikroregionem a díky dotaci Evropské unie loni modernizoval, doplnil o přístřešky, mapy a směrová značení a povýšil je tak na evropskou úroveň.

   

Páteřní trasa magistrály dlouhá 19 kilometrů začíná na Svatém Hostýně a končí v místě zvaném Lázy. Na sedmi místech ji navíc kříží odbočky na vedlejší trasy. Všechny jsou očíslovány, na významných místech je lemuje 25 dřevěných odpočívadel, dvě velké mapy na parkovištích Tesák a Troják a celkem 22 velkoplošných panoramatických map. Orientaci na cestách usnadňuje ještě 140 menších šipek. Pro úpravu tratí byl v rámci projektu zakoupen speciální stroj s frézou, který je schopen pracovat v různě obtížných terénech. Součástí projektu jsou weby www.hm52.cz a www.hostynsko52.cz s interaktivní mapou a aktualizovanými informacemi o upravených tratích, záběry z webkamer na trati, aktuálním stavem počasí a informacemi o různých programech. Náklady na akci dosáhly 4,2 milionu korun, z toho přes 3,5 milionu korun činila dotace z Regionálního operačního programu, zbytek hradil Klub lyžařů Kroměříž.
Na 13. únor se na magistrále připravuje po dlouhé době první velký běžecký závod přes celé Hostýnské vrchy.
Zlínský informační server

 

Silvestr po svatohostýnsku a jaké klipy o něm natočila Česká televize

 

Rok 2009