Mapa stránek

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

 

 

Střípky a události ze Svatého Hostýna ve 2. pololetí 2010

 

Fotografie z přelomu roku 2010/2011

Provoz v bazilice o Vánocích a na počátku nového roku v reportáži ČT

Bazilika bude sloužit svému účelu o Vánocích i na počátku roku

 

Provozně-praktické informace k období od 24. prosince 2010 do 2. ledna 2011

Ve dnech 23.12.- 25.12. 2010 se v poutních domech neubytovává. Recepce zajišťující ubytování nebude ve dnech 24.- 25.12. 2010 v provozu. Není rovněž možnost odpovídat na telefonické hovory. Informace o bohoslužbách a počasí hledejte na těchto stránkách.

Provozní doba v restauracích na Svatém Hostýně

Restaurace s obsluhou v Poutním domě č.2
24.12.2010  8:00 – 15:00
25.12.2010 – 30.12.2010  8:00 – 16:00
31.12.2010 8:00  – 22:00
1.1.2011 – 2.1.2011  8:00 – 16:00

Samoobslužná restaurace v Poutním domě č.3
24.12.2010  zavřeno
25.12.2010 –30.12.2010  7:00 – 16:00
31.12.2010  7:00 – 16:00    Dle návštěvníků i déle
1.1.2011 – 2.1.2011  7:00 – 16:00

Restaurace s obsluhou na Ovčárně
24.12.2010  zavřeno
25.12.2010 –30.12.2010  8:00 – 18:00    Dle návštěvníků i déle
31.12.2010  8:00 – 02:00
1.1.2011 – 2.1.2011  8:00 – 18:00

V tyto dny budou v provozu i některé stánky zajišťující občerstvení. Zde bude jejich provoz ovlivněn množstvím poutníků a počasím.

Autobusová doprava na půlnoční mši sv. na Silvestra

Dle sdělení autodopravce (firma Krodos) zahájí mimořádné autobusy výjezdy na Svatý Hostýn 31.12. 2010 v 19:30 v návaznosti na příjezdy vlaků na nádraží ČD v Bystřici p. Host.
Rovněž po půlnoční mši sv. v bazilice na Svatém Hostýně odvezou mimořádné autobusy poutníky na nádraží ČD.

 

Ze vzpomínek na Vánoce pod Svatým Hostýnem

 

Výstava Putování po Svaté zemi v našem muzeu (autor p. Libor Píštělka ze Švábenic u Vyškova)

 

Již dlouho nebyla v Adventu (vlastně ještě na podzim)

taková pěkná zima jako v letošním roce.

 
 

 

Dnes se tomu říká Hostýnská nádržka

Je to údajně vzácný biotop s výskytem silně ohrožených druhů obojživelníků. Nádrž je v širším okolí jedinou vhodnou lokalitou pro rozmnožování obojživelníků. Nedávno byla obnovena.
Dříve to byl třeba rybníček odkud se v zimě brával led a ukládal do ledárny pod dnešním Poutním domem č. 2 pro potřebu hostinských v létě. Anebo se tomu taky říkalo prostě požární nádrž. Několik snímků zachycuje její podobu pod Ovčárnou v proměnách času.

 

 

Zajímavosti z baziliky v souvislosti s výměnou dlažby

V současné době (konec listopadu) již jsou skryty původní dlažby a vybrána zemina do hloubky 45 cm a je dokončována základní vrstva nové podlahy, kterou tvoří zhutněný makadam od hrubých až po jemné frakce. Byl také proveden archeologický průzkum, který odhalil zajímavé skutečnosti. Byly nalezeny dva stříbrné groše, pravděpodobně z doby Václava II., které platily od 13. do 16. století. Dále pod kulturní vrstvou výzkum objevil úlomky z keramiky a železné úlomky z doby tzv. “popelnicových polí” a keramiky laténské doby z 15. století. Další zajímavostí je objevený základ, který začíná asi čtyři metry před presbytářem, prochází pod ním a končí dva metry za svatostánkem. Jeho šířka je 3,5 m. Základ je monolitický, zřejmě z původního kostelíka. Dále se objevily kolem obvodových zdí baziliky základy asi původního “rottalovského” kostela, který byl o něco menší, než je stávající bazilika. Naopak se nepotvrdily informace o kryptě v lodi kostela.

Jak vidíte na přiložených fotografiích (stav ke dni 26.10.) tak práce pokračují. Při odkrývání podlahové dlažby byly byly objeveny 3 vrstvy, jejichž datování je je zhruba z období let 1850 až 1910.
Nejprve byla položena dlažba z pískovcových desek, později šachovnicová dlažba ze čtvercových břidlicových dlaždic a na závěr vzorovaná keramická dlažba, tak jak jsme ji dosud znali.
Největší diskuze se rozvinula nad střední vrstvou, která byla značně zvětralá. Možná se jedná o málo kvalitní tzv. chřibský mramor použitý také v klášteře na Velehradě.
Dále byl odhalen původní žulový schod mezi hlavní lodí a presbytářem.
Nyní bude vybrána podkladní vrstva do hloubky asi 40 cm pod úroveň dosavadní podlahy.

V první fázi rekonstrukce bylo naplánováno snesení sochy Panny Marie Svatohostýnské. Ukázalo se velice obtížné. Manipulace ve výšce na lešení s asi 70 kg vážící sochou bylo pro tři lidi velmi namáhavé a nebezpečné.
Dřevěná socha Panny Marie bude ošetřena odborným ozářením proti červotoči, kterým byla silně napadena. Následně bude zakonzervována a budou opraveny drobné vady na polychromii.

Rekonstrukce dlažby v bazilice reportáž očima ČT dne 29.10. (od 13:55 min)

 

Školící středisko

Začátkem listopadu 2010 nám byla schválena evropská dotace z Operačního programu Podnikání a inovace na realizaci projektu "Školící středisko dr. Leopolda Prečana". Dojde tak k opravě budovy bývalé kotelny na tuhá paliva a jejímu novému využití pro vzdělávací účely. Stojíme na začátku velmi náročného období, kdy se budeme muset vypořádat s obtížnými finančními i organizačními úkoly. Termín dokončení tohoto díla je plánován na červen 2012.
Zbyněk Domanský

 

Zhodnocení poutní sezóny 2010

V polovině listopadu se dá říci, že poutní sezona 2010 je za námi a vše v koloběhu denní práce tak nějak rychle uteklo. Za dveřmi máme konec starého a začátek nejen církevního, ale i kalendářního roku.
Je mnoho pohledů jakým způsobem zhodnotit tuto poutní sezonu. Můj pohled jako vedoucí HS je hlavně o tom jak se nám dařilo po stránce ekonomické a jak jsme zajistili provoz poutních domů, kvalitu ubytování a péči o areál poutního místa ve svěřeném rozsahu. Ačkoliv ještě nejsme na konci roku, mohu říci, že po této stránce se nám dařilo i přes špatnou celkovou ekonomickou situaci. Vše se daří díky Bohu v tradičním duchu, ale vždy se dá něco zlepšovat a doplňovat. Je dobré, že toto poutní místo má svůj řád, kterým se pravidelně řídí. Jedná se zejména o tradiční svatohostýnské poutě, které jsou pořádány od dubna do poloviny měsíce října a které jsou součástí poutního kalendáře Svůj řád mají rovněž tradiční i nově zařazována duchovní cvičení a exercicie a různá setkání společenství věřících, dále soukromé poutě jednotlivců, skupin nebo farností a také pěší poutě. K tomu, aby se na Svatém Hostýně poutníci a také ostatní návštěvníci cítili spokojeně je nutné zajistit odpovídající zázemí a služby.
O fungující zázemí se stará zvolený výbor Matice svatohostýnské, který se schází jednou měsíčně na svých pravidelných jednáních. Je tvořen lidmi, kterým na tomto místě záleží. Při jednáních přicházejí s novými nápady co nového pro toto místo udělat, co starého vylepšit. Každá dobrá myšlenka je podpořena a většinou je dotažena až k realizaci. Tuto práci dělají v rámci svého pracovního volna a bezplatně, ačkoliv vím, že volného času nemá nikdo nazbyt. Při řešen různorodé problematiky dochází občas názorovým rozdílům mezi členy výboru, ale po hlasování dostane hospodářská správa jednoznačný pokyn jak postupovat v té či oné věci. Různorodost názorů je zapotřebí k tomu, aby se nakonec vybralo to nejvhodnější řešení. Obdobně pracuje i kontrolní a revizní komise.
Redakční rada, která připravuje Listy svatohostýnské a taky aktuálnost internetových stránek, má taky svá pravidelná setkání. Prostřednictvím Listů a stránek informuje veřejnost o tom, co se na Svatém Hostýně připravuje nebo co zajímavého probíhalo a tím se stará o jeho propagaci.
Závěrem chci poděkovat Duchovní správě na Svatém Hostýně za dobrou spolupráci a všem Vám skupinám a jednotlivcům, kteří Svatý Hostýn navštěvujete a podporujete ho buď finančně, vlastní brigádnickou činností nebo se za nás modlíte. Výsledky našeho společného úsilí jsou na tomto poutním místě pod ochranou Panny Marie určitě vidět.
Fojtu Dagmar, vedoucí HS Matice svatohostýnské

 

Zástupci výboru Matice svatohostýnské navštívili olomouckého arcibiskupa

Olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner přijal 2. listopadu v Olomouci osmičlennou delegaci výboru Matice svatohostýnské v čele s předsedou Mgr. Lubomírem Vývodou. Schůzky se zúčastnila také vedoucí hospodářské správy MSH Dagmar Fojtů spolu se šéfredaktorem Listů svatohostýnských PhDr. Josefem Palou.
Dvouhodinové jednání bylo téměř celé zaměřeno na přípravu oslav 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské, které se budou konat v roce 2012. Zástupce přípravného výboru Jubilejního poutního roku Ing. Ivo Buráň předložil otci arcibiskupovi souhrn návrhů k svatohostýnskému jubileu.
Otec arcibiskup zdůraznil především náboženský rozměr celého Jubilejního roku na Svatém Hostýně. Navrhl, aby tradiční děkanátní poutě za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání, které se konají na Velehradě a v olomoucké katedrále, se v roce 2012 konaly na Svatém Hostýně. Jako upomínku na toto velké výročí by bylo vhodné vyrobit pro poutníky ve větším množství repliku korunovačních klenotů, popř. sošku Panny Marie Svatohostýnské.
Podle předběžného plánu by hlavní oslavy Jubilejního roku na Svatém Hostýně proběhly v sobotu 18. srpna 2012 za účasti apoštolského nuncia v České republice, našich biskupů, ale i biskupů ze zahraničí. Bude vhodné pozvat také zástupců krajanů z USA a Kanady, kde jsou místa s tradičním názvem Hostýn.
Josef Pala

První sníh na Hostýně se oproti loňskému roku opozdil o dva týdny

Co nás čeká na Hostýnku - reportáž České televize (od 16 minuty)

Rozhovory s účastníky pouti Velehrad - Svatý Hostýn ze dne 28. září (doplněno fotografiemi)

 

Na podzim se na vrcholu Svatého Hostýna

podařilo dokončit pro pohodlí návštěvníků několik venkovních úprav. Kromě osvětlení monumentálního schodiště, Vodní kaple a autobusové točny jsou to např. chodníky k veřejnému WC za bazilikou, venkovní posezení nad prodejními krámky a chodník k Penzionu Ovčárna.

 
     

Stav venkovních úprav k datu 26.9.

 

O výměně podlahy v bazilice psaly internetové noviny iDNES.cz

Začala výměna dlažby v bazilice

Práce uvnitř baziliky začaly vyklizením vnitřního vybavení a zakrytím toho, co zůstává. Bohoslužby se konají v náhradních prostorách v kapli svatého Josefa v pravém ambitu.

   

Bazilika bude od 18. října s přestávkou kolem Silvestra téměř na půl roku uzavřena

 

Svatohubertská pouť v sobotu 16. října 2010

Program Dvanácté myslivecké pouti byl zahájen po deváté hodině na schodišti před bazilikou. Trubači z Přerova a Holešova předvedli ukázky lovecké hudby a signálů.
V 10 hodin byl průvod v čele s nesenou trofejí jelena k obrázku svatého Huberta, patrona této pouti. Před obrázkem se konala krátká pobožnost a pak následovala v bazilice slavnostní troubená mše svatá s hudbou a zpěvy Petra Vacka a Josefa Selementa v provedení zmíněných trubačů a komorního smíšeného sboru Colegium vocale. Mši sv. celebroval o. arcibiskup Jan společně s dalšími kněžími.
Kolem poledne byly jako doprovodný program na louce ukázky výcviku pernatých dravců (skupina Vancoš z Ostravy), děti měly možnost lukostřelby na cíl (makety zvěře) a pan Loučka s rodinnými příslušníky předvedl koně, studenokrevné valachy, jako pradávné pomocníky člověka společně s možností povození se na bryčce a dětí na poníkovi.
Po požehnání byl program pouti zakončen koncertem duchovní hudby v bazilice.
Po celou dobu pouti se konala v Jurkovičově sále výstava umělecké činnosti myslivců s prodejní výstavou obrazů a byla možnost nakoupit z bohatého sortimentu mysliveckých potřeb.
Počasí se muselo obejít bez slunečního svitu, bylo pod mrakem, ale naštěstí nepršelo ani nepadal sníh jako tomu bylo na této pouti před rokem.

Fotogalérie
Fotogalérie p. Františka Gajovského a jeho popis pouti
Pozvánka na tuto pouť

 

Dušičková pouť 9. - 10. října 2010

Sluncem prozářený vrchol Hostýna i prostor baziliky vítal po oba dny spousty poutníků, kteří dojeli nebo doputovali se zúčastnit pouti, která má na Svatém Hostýně tu nejdelší tradici. Je to dušičková pouť a koná se zde pravidelně druhou sobotu a neděli v říjnu. Důvodem pro toto datum je větší nadmořská výška vrcholu - koncem října už zde často napadne sníh.
V neděli padne vždy nesmělá zmínka o tom, že tato pouť uzavírá poutní sezonu na Svatém Hostýně. Vzápětí je ale v ohláškách sděleno, že další sobotu se koná svatohubertská pouť.
Program letošní pouti byl v sobotu po večerní mši sv. rozšířen o slavnostní uvedení do provozu a požehnání rekonstruovaného osvětlení monumentálního schodiště pod bazilikou, osvětlení Vodní kaple a autobusové točny, právě v letošním roce, kdy si připomínáme 100 roků od vybudování samotného schodiště. Požehnání bylo doprovázeno slavnostními fanfárami v podání mládežnických trubačů z Bílavska a Bystřice p.H. Po tomto aktu se poutníci odebrali ve světelném průvodu na idylický lesní hřbitov, kde proběhla krátká bohoslužba se vzpomínkou na zemřelé.
Program pouti vyvrcholil nedělní bohoslužbou a následnou pobožností u druhého zastavení Jurkovičovy křížové cesty, kdy jsme si připomněli oběti první světové války a taky vznik tradice dušičkových poutí. Druhý den pouti nás svou hudební produkcí doprovázela Hrozenkovjanka z Nového Hrozenkova. Všechny uvedené bohoslužby po oba dny pouti celebroval o. arcibiskup Jan, který zde pobýval po celou dobu a dodal oslavám patřičný lesk a důstojnost.

Fotogalérie - Svatý Hostýn před a v době dušičkové pouti
Videoklip - žehnání osvětlení schodiště
Videoklip - dušičková pobožnost
Při letošní dušičkové pouti požehná o. arcibiskup Jan osvětlení venkovního schodiště

 

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi

Bude se konat o víkendu 22. až 24. října v poutních domech na Svatém Hostýně. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. V náplni víkendu nechybí promluvy kněze (P. Josef Červenka), společná modlitba, adorace, mše svatá, možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem a pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se sociálním zařízením.
Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

Pěší pouť z posvátného Velehradu na Svatý Hostýn

Tato pouť na stránkách Poutníka Jana

Závěr pouti v bazilice, příchod poutníků a závěrečná mše svatá za účasti zástupců Matice velehradské, Matice svatokopecké, Matice svatoantonínské a Matice svatohostýnské.

 

Videoklip ze třetího dne putování za stálého deště

 

15. pouť Matice svatokopecké se konala v neděli 26. září odpoledne

Byla zahájena ve Francouzském sále fary na Svatém Kopečku promítnutím záběrů z květnových oslav. Následovala modlitba Matice svatokopecké v úvodu valné hromady, která pak pokračovala podle schváleného programu. Tato valná hromada byla volební.
Jako hosté se jednání valné hromady zúčastnili zástupci Matice svatohostýnské a Matice velehradské. Po valné hromadě následovala slavnostní mše sv., kterou celebroval P. Řehoř J. Žáček, OPraem.

 

"Drobná" vylepšení k datu 25.9., která zpříjemní pobyt poutníků i turistů na vrcholu Hostýna

Jedná se o chodníky umožňující snadnější přístup k Ovčárně a záchodům za bazilikou, o nové informační tabule pro zlepšení orientace zejména těch, kteří tady dlouho nebyli, vysoký stožár se svítidlem osvětlí autobusovou točnu a přístup k Ovčárně. Na posledním snímku je důkaz o tom, že začínají růst václavky a ty signalizují, že se blíží zima.

 

Cesta světla a pouť Matice svatohostýnské

Na části valu, který lemuje vrchol Hostýna v úseku nad bronzovou sochou Spasitele směrem k rozhledně byl připraven terén a bylo instalováno čtrnáct zastavení meditační Cesty světla. Znázorňují období církevního roku, které následuje po Zmrtvýchvstání a končí Slavností seslání Ducha Svatého.
Základové kameny pro jednotlivá zastavení jsou dary z různých kamenolomů v ČR. Dřevěná konstrukce se stříškou nese vždy obraz epizod Cesty světla. Obrazy jsou pojaty ve "východnějším" malířském stylu, připomínajícím zjednodušené ikony.

Několik pojednání o Cestě světla
Fotoreportáž ze slavného dne - neděle 12.9.2010, kdy v rámci pouti Matice svatohostýnské byla požehnána a slavnostně otevřena Cesta světla
Cesta světla jako prezentace v PP, autorka p. Miroslava Štěrbová
Videoklip z otevření Cesty světla a z dalšího už běžného dne na Svatém Hostýně
Cesta světla - jednotlivá zastavení (od č.14), základové kameny, název horniny a lomu

Cesta světla v průběhu výstavby

Fotogalérie - stav ke dni 9.9. 2010

 

Fotogalérie - stav ke dni 2. září 2010

 

 

Zasedala redakční rada Listů svatohostýnských

Bylo to v pátek 3. září večer v zasedací místnosti Poutního domu č.3. Jednání řídil PhDr. Josef Pala, šéfredaktor LSH. Připravované podzimní číslo vyjde 1. října 2010.

 

 

 

Prodejní krámky – letitá bolest Svatého Hostýna aneb
„Lepší krámek na Hostýně, nežli statek na Hané!“

Když se zeptáte návštěvníků poutního areálu Svatý Hostýn, co považují za jeho největší bolest, tak vedle připomínek k dopravní obslužnosti spolehlivě vítězí neutěšený vzhled prodejních krámků podél monumentálního venkovního schodiště před bazilikou. Vlastně se ani nemusíte příliš vyptávat a poukazování na tento problém často vyslechnete i tak. Pořád dokola... Proč s tím konečně už něco neuděláte? A vleče se to dlouhá léta.
Ano, vzhled některých krámků je ve srovnání s ostatními budovami tristní. Stojí přitom v zorném poli při hlavním pohledu na baziliku. Krámky hrají všemi možnými barvami, mnohé dřevěné prvky jsou tlející, linie střešního hřebenu je kvůli propadajícím se střešním konstrukcím podivně poskákaná, plechové krytiny jsou mnohdy rezivějící, falcovaný plech střídají střešní šablony z různě profilovaného plechu, místo dešťových žlabů a svodů najdete novodurové trubky, ze zadních stěn krámků trčí plastové odpadní vývody a jeden krámek má dokonce místo prodejního výkladu jakási garážová vrata. V loňském roce navíc došlo k vyhoření dalšího z krámků s následkem smrtelného úrazu.

Proč s tím Matice svatostýnská nic nedělá?
Ale dělá. MSH v průběhu posledních 20 let v této věci konala, co mohla a uměla. Ale na rozdíl od pozemků nemá v katastru nemovitostí zapsána vlastnická práva k budovám krámků. MSH v polovině 90. let vedla právní spory u určení vlastnictví kvůli nesrovnalostem, jak se s vlastnickými vztahy zacházelo v době totalitního režimu. Dohledat však přesnou historickou linii převodů vlastnictví je doslova sysifovskou prací, a proto pro nedostatek důkazů některé právní spory nedopadly pro MSH úspěšně. Z celkového počtu 38 krámků má MSH pouze ke třem z nich vlastnické či užívací právo. Dalších šest krámků nemá zapsaného žádného vlastníka. U zbývajících krámků katastr nemovitostí za vlastníky nyní označuje různé jednotlivé soukromé osoby.
V následujících letech MSH své úsilí napnula jinam, a to směrem k zušlechťování těch staveb a prostranství, za něž jako jednoznačný vlastník nese jasnou odpovědnost. S těmito úkoly se vypořádala zdárně. Mimo jiné došlo k rekonstrukci a rozšíření podzemních inženýrských sítí v areálu, k vybudování parkoviště a nikdo nepřehlédne nádherně opravené poutní domy i s nově zřízeným Svatohostýnským muzeem. MSH se při těchto akcích na svém majetku osvědčila jako úspěšný investor a přitom získala i finanční podporu z dotačních fondů.

Jak ale nyní dále?
Jednoduché dřevěné stavbičky prodejních krámků s problematickým vlastnictvím mezitím o dalších 20 roků zestárly. Technická životnost takových staveb bez provedení jejich generální rekonstrukce je asi tak 50 roků. Tyto stavby tady stojí a stárnou již více než 100 roků. Tato životnost již byla dávno překročena a stejně tak je tomu i s jejich životností morální. Na to zareagovala nová územní zastavovací studie poutního areálu Svatý Hostýn, která byla zpracována z iniciativy a finančních prostředků Zlínského kraje. Je v ní jednoznačně navržena asanace (demolice, zbourání) prodejních krámků a výstavba nových krámků z kamene a dřeva ve stylu přizpůsobeném Jurkovičově architektuře – buď ve stávající poloze nebo v poloze ve svahu pod poutními domy.

Je možná dohoda?
MSH na tuto studii navázala a pokouší se s krámkaři nějak dohodnout. Proběhlo několik jednání. Za obě strany byly ustanoveny dvojice vyjednavačů. Krámkaři nejprve dali najevo, že myšlenka asanace krámků je pro ně nepředstavitelná, a přišli s návrhem, aby MSH nechala vypracovat projektovou dokumentaci, podle níž by údajně svoje stavby jednotně opravili.
K tomuto příslibu však nemá výbor MSH důvěru. Až na výjimky se totiž krámkaři dosud o tento soubor staveb řádně nestarali. Neprovedli dokonce ani nátěr střech stejnou barvou. Zatímco MSH nelenila, budovala a opravovala, krámkaři využívali svá vlastnická práva, povinnosti vlastníků však přitom zanedbali. Kde je jejich spoluzodpovědnost za vzhled poutního areálu? Zdá se, že jejich hlavním motivem je zisk z prodeje podle rčení: „Lepší krámek na Hostýně, nežli statek na Hané!“ Výbor MSH se tak obává, že někteří krámkaři nemají chuť do nich investovat a jiní zase nemají dostatek finančních prostředků pro jejich důkladnou opravu.
Kdyby měl výbor MSH volné ruce, postupoval by podle územní studie. Přistoupil by k asanaci zastaralých krámků a k vybudování krámků nových, pravděpodobně v nové poloze pod poutními domy. Dá se předpokládat, že by MSH opět dosáhla i na finanční podporu z dotačních titulů a jistě by do realizace vložila i potřebné vlastní finanční prostředky. Byla by zárukou toho, že novou úpravu prodejních krámků provede v jednotném duchu s ostatními stavbami v areálu. Ale dostáváme se opět tam, kde jsme již byli. Problémem je, že většina krámků má nyní podle katastru nemovitostí jiného vlastníka.

Návrh střídá návrh
V této situaci výbor MSH přišel s kompromisním návrhem. Vzdá se představy na okamžitou asanaci stávajících krámků, resp. odloží tento záměr o dalších 20 let. Nabídne dohodu o dlouhodobé spolupráci spočívající v tom, že krámkaři převedou vlastnictví krámků na MSH a za to recipročně získají adekvátní náhradu – břemeno jejich okamžité opravy a jejich následné údržby po dobu 20 let přejde na MSH. Současně bude krámkařům poskytnuta významná úleva v podnikání – bude jim odpuštěno nájemné z pozemku čítající 5000 Kč ročně a umožněno bezplatné poskytování souvisejících služeb. Po uplynutí 20 letech těm, kdo o to projeví zájem, bude umožněno pokračovat v podnikání v nových krámcích za obvyklých obchodních podmínek.
Tento kompromisní návrh byl ze strany krámkařů prozatím také zamítnut. Suma sumárum – nesouhlasí s asanací a vybudováním nových krámků a nyní ani s převodem vlastnictví krámků na MSH za výše popsaných podmínek. S poukázáním na to, že se prý ve špatném stavu nachází jen některé krámky, naopak vznesli požadavek na odkoupení pozemků pod krámky a opět slíbili, že se budou finančně podílet na potřebných opravách.
Jaké záruky však MSH dostává? Vypadá to tak, že krámkaři nebudou respektovat názory odborníků dané územní studií a místo toho budou udržovat stav dožilých staveb těsně pod hranicí, kdy by mohl stavební úřad z moci úřední nařídit jejich odstranění. Kdo nakonec tento gordický uzel rozsekne?

Za výbor MSH Ing. Zbyněk Domanský a Ing. Ivo Buráň

 

Muklovská pouť 2010

V nejtěžších chvílích mukly posilovala víra
Muklovská pouť v záznamu České televize
Videoklip z muklovské pouti 2010
Snímky z muklovské pouti 4. září 2010
Záznam mše sv. na muklovské pouti - hlavními celebranty byli pražský arcibiskup Dominik Duka a Michal Josef Pojezdný, opat strahovský
Pozvánka na muklovskou pouť 2010

 

Orelská pouť a snímky z této pouti dne 22.8.2010

Orelská pouť na orelském webu
Záznam venkovní mše sv. v rámci orelské pouti, kterou celebroval Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický
Program Orelské pouti 2010

 

Pouť pedagogů na Svatém Hostýně

Snímky z pouti pedagogů dne 21.8.2010

Koncem srpna se pedagogové sešli na Svatém Hostýně, aby spolu se svými žáky a jejich rodiči prosili o Boží pomoc a požehnání pro nastávající školní rok. Mši svatou celebroval P. Prokop Siostrzonek, převor břevnovského kláštera v Praze. Pro učitele měl připravenou promluvu o službě vedení a vlastnostech toho, kdo vede, podle zakladatele benediktinského řádu sv. Benedikta. V tématu pokračoval i v následujícím setkání v Jurkovičově sále. Ze všech jeho slov se ozývala základní myšlenka, že ten, kdo vede, učí, by měl pracovat především sám na sobě, protože člověk nejvíce vychovává svým vlastním příkladem a musí tedy umět napřed zvládat sám sebe.
A jaký by tedy měl být ten, kdo stojí před žáky?
Moudrý – z latinského sapiens, od sapere – chutnat, mít chuť. Kdo něco ochutná, ví jaké to je “zevnitř“, nejen vidí, ale také se dotýká. Skutečně moudrý vidí věci tak, jak jsou.
Zralých mravů – lidská zralost. Jen zralé ovoce je chutné. Ovoce dozrává za různého počasí, kterému je vystaveno.
Sv. Benedikt uvádí některé vlastnosti zralosti:
Střízlivý – střízlivý vidí věci tak, jak jsou, nezamlžuje je svým způsobem vidění. Znamená to nevidět jen fasádu, ale i vnitřek.
Ne povýšený – pokora. Člověk povýšený musí ponižovat jiné, aby sám byl vysoko.
Ne vznětlivý (non turbulentus) – turbulentus znamená nespokojený, rozbouřený, probouzející nepokoj, plný neklidu. Někteří vydávají svůj vnitřní nepokoj za pracovitost a nasazení, ale může to být jen slupka vnitřní nerovnováhy.
Ten, kdo vede, by měl být také bohabojný, ne urážlivý, ne liknavý, ne marnotratný. Jako otec by měl při výchově posilovat “páteř“ dítěte, dodávat mu odvahu při rozhodování. Tyto a mnohé jiné myšlenky si odnesli účastníci pouti i ve psané formě, aby se k nim mohli vracet během celého školního roku.
V další části programu představilo olomoucké Centrum pro školy chystané vzdělávací semináře pro pedagogy. Vystoupili také zástupci Unie křesťanských pedagogů, kteří představili stručně své aktivity a pozvali všechny přítomné učitele nejenom k účastni na nich, ale také ke vstupu do jejich sdružení. Je totiž důležité, aby měli dostatek členů, a tak aby byli pro ministerstvo školství rovnocenným partnerem při prosazování různých aktivit. Unie se totiž snaží mimo jiné o předávání křesťanského duchovního dědictví na školách.
Celé setkání se uskutečnilo díky Matici svatohostýnské, která je iniciátorem a hlavním organizátorem této nejen pro pedagogy velmi potřebné pouti. Patří jim tedy dík, stejně jako všem učitelům, kteří každý rok začínají s novým předsevzetím předávat dětem to nejlepší, co vědí a co pomůže jejich žákům být dobrými občany.
Helena Polcrová

Ručně psaný text o tom, jak byla založena tradice této pouti

Záznam mše sv. v rámci poutě pedagogů vč. homílie o. Prokopa Siostrzonka, převora břevnovského kláštera

Pozvánka na pouť pedagogů

 

Hlavní pouť - 15. srpna 2010
 

Bystřický zpravodaj - Srpen – v bazilice znělo baroko v předvečer hlavní pouti
Záznam koncertu barokní duchovní hudby, který se konal v bazilice v předvečer hlavní pouti

 

VII. ročníku běhu na Svatý Hostýn se konal v sobotu 14. srpna 2010

Pouť luhačovických a pozlovických ministrantů na Svatý Hostýn 30. 7. 2010

 

Osvětlení schodiště a Vodní kaple

(společně s osvětlením autobusové točny) bude už brzy v provozuschopném stavu. Slavnostní zprovoznění proběhne v sobotu večer první den dušičkové poutě v říjnu 2010. Současně tak oslavíme i 100 let od slavnostní požehnání nového schodiště olomouckým světícím biskupem Karlem Wisnarem v roce 1910.

Na Svatém Hostýně realizujeme a připravujeme i tyto další projekty:

Hlavní přístupová cesta pro automobily na vrchol Hostýna má být vedena nad současnou autobusovou točnou a povede pod Poutními domy č. 1 a č.2 s napojením na komunikaci u Poutního domu č.3. Bude se na ni najíždět z točny v protisměru. Automobilům nebude povoleno přejíždět osu schodiště a nalevo od ní bude klidová a meditační zóna.

Snad se podaří i realizace "Školícího střediska arcibiskupa Prečana" na místě bývalé koksové kotelny za Poutním domem č.3.

Podařilo se nám odstranit zatékání dešťové vody do vodojemu na vrcholu Hostýna. Zakoupili jsme nové lavičky pro venkovní posezeni a odpočinek poutníků a turistů. Další "drobná vylepšení" v areálu

Na Hostýnku, tam to žije

a to nejen poutním ruchem, duchovními cvičeními, dětskými výlety, turisty kteří obdivují zdejší přírodu ale i opravami a zvelebováním areálu jak v interiérech tak v exteriérech. Hledáme příčinu vlhnutí zdí v poutním domě, renovujeme osvětlení monumentálního schodiště pod bazilikou, slavnostní zprovoznění je plánováno na dušičkovou pouť, opravujeme střechu na Ovčárně a prostor před Ovčárnou, byly zde vyměněny stropní nosné trámy a bojujeme i s ničivou činností vandalů.

 

Pouť olomouckých farností svatého Václava a Hodolan

 

Velké grilování na Ovčárně v sobotu 10. července 2010

 

V sobotu 10. července 2010 byla tradiční pouť obce Slavkov p.H.

Poutníky přivítal a mši sv. v 10:15 celebroval o. Jiří Šolc.

   
 

 

Milí dobrodinci pěších poutníků,

(Logo poutní cesty)kteří se po stezce vybudované společným úsilím obou Matic letos už potřetí vypravili ze Svatého Hostýna na hlavní velehradskou pouť, ať vás potěší, co jeden z nich napsal do poutní pamětní knihy:
Naše ubývající síly
dobří lidé chutným jídlem doplnili...

Ať vás také povzbudí slovo našeho Pána, jak je zapsal v evangeliu sv. Matouš v 37. a 38. verši 25. kapitoly.
Všem vám děkujeme křesťanským Pán Bůh zaplať.
P. Jan Peňáz
předseda výboru Matice velehradské i jménem sesterské Matice svatohostýnské
Ve Křtinách 10.VII. 2010

III. společná pěší pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad od 2. do 4. 7. 2010

Najde-li skupina stejně naladěných křesťanů (v počtu něco pod 200 poutníků od sedmi do sedmdesáti let zahrnujíc i mnoho rodin s dětmi) z různých koutů naši vlasti a taky ze Slovenska dobrého a zkušeného duchovního vedoucího (P. Jana Peňáze) a vyjde-li na poutní cestu ze Svatého Hostýna na Velehrad s podporou Matice svatohostýnské, Katolického týdeníku, CK Miklas Tour a pekárny Topek v Topolné a mnoha farností po trase, přidá-li se pěkné počasí, tak je výsledek jasný - tři dny krásného putování.
Je pak možnost povídat si i mlčet, zamýšlet se nad svým životem a smyslem celoživotní pozemské pouti, modlit se růženec společně s ostatními, zazpívat si píseň z kancionálu a do pochodu si zanotovat lidovou píseň a taky pomoci a povzbudit toho, kdo , jak se mu zdá už nemůže na pouti dále.
A taky v pozorovat krásnou krajinu a přírodu, která je pro pěšího zcela jiná než ta, pozorovaná z jedoucího automobilu. Ti, kteří chtěli sdílet své pocity a dojmy s jinými tak mohli a atmosféra poutě byla nakloněna i těm, kteří chtěli ve společenství a současně být sami a s Pánem. Se spoustou duchovních, relaxačních a jiných zážitků (patří k nim i puchýře na nohou a spaní ve spacáku v tělocvičnách i pod širákem) ve společenství lidí, kteří se vydali za stejným cílem. A na druhé straně s lidmi a kněžími ve farnostech, kteří nám zajistili občerstvení a jídlo, žehnali nám a přáli šťastné putování. Určitě je nutno jmenovat Lukoveček, Štípu, Oldřichovice, Napajedla a Jalubí po trase putování. Několik autentických osobních vyznání obsahuje i přiložená fotogalerie.
Po příchodu na Velehrad v neděli odpoledne jsme ale byli pohlceni komercí a tím, jak se dnes dělá zábava. Hluk z jednotlivých prodejních a "uměleckých" vystoupení se sléval do randálu, ve kterém se snažili umělci, kejklíři, hudební skupiny a kolotočáři přitáhnout pozornost právě na to jejich představení. To byl pro mne konec pouti a zamýšlel jsem se i nad jejím smyslem. Jednoznačně je to to putování a na Velehrad za duchovními zážitky si raději zajedu jindy autem a ne před hlavní pouti.
Program pouti.
I.B.

Poutník Jan má na svých stránkách mnoho informací k pěší pouti na Velehrad ve dnech 2.-7.7., další barvitá fotogalérie z této pouti

Zahájení poutě na Velehrad očima ČT1 v kontextu dalších významných cyrilometodějských událostí (od 2 minuty 50 vteřiny záznamu) ...

Poutníci se chystají na Velehrad

III. společná pěší pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad od 2. do 4. 7. 2010- itinerář

Převoz větších zavazadel ze Svatého Hostýna do Štípy, odsud do Napajedel a z Napajedel na Velehrad bude zajištěn.

Pátek 2. července - 16,2 km
8:00 - registrace poutníků v Jurkovičově sále
9:15 - mše svatá s ostatními poutníky - bazilika SVATÝ HOSTÝN
10:15 - odchod od zastavení č. 25
10:45 - odchod po rozdání křížků u zastavení č. 21 (pod valy)
11:45 - 12:15 - RUSAVA - zastavení č. 20
13:20 - 13:30 - ONDŘEJOVSKO - zastavení č. 19
14:00 - 14:15 - LUKOVEČEK - příchod ke kapli Panny Marie Pomocné (1879)
15:15 - odchod z LUKOVEČKU
16:15 - 17:00 - FRYŠTÁK - dům Ignáce Stuchlého
17:30 - odchod z FRYŠTÁKU směr ŠTÍPA
18:30 - ŠTÍPA - poutní chrám Narození Panny Marie (ubytování, večeře)
21:00 - Popelka Nazaretská od Václava Renče - chrámový sbor TRNAVA a hosté (vystoupení v poutním chrámu)

Sobota 3. července - 22,1 km
7:00 - snídaně na faře ve Štípě
7:30 - požehnání v kostele, odchod směr ZLÍN
9:00 - kostel sv. Filipa a Jakuba ve ZLÍNĚ - mohou se přidat další poutníci
9:25 - 9:35 - zastavení č. 15 - rozdávání křížků novým poutníkům
12:20 - 12:45 - MALENOVICE - Svatá voda (zastavení č. 13)
13:15 - 13:20 - OLDŘICHOVICE - kostel sv. Zdislavy - motlitba
13:30 - 14:45 - postní oběd
15:30 - 15:50 - NAPAJEDLA - hrob Aničky Zelíkové
16:30 - ubytování
18:00 - mše svatá s farností v chrámu sv. Bartoloměje
20:00 - přednáška prof. Bohumila Galáska (kronikář města Zlína) - Významné osobnosti kulturního života zlínského regionu

Neděle 4. července - 21,3 km
6:30 - čaj a pečivo ve farní zahradě u kostela
7:00 - odchod od chrámu sv. Bartoloměje
7:35 - NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA - zastavení č. 10
8:25 - 8:35 - SPYTIHNĚV - u jezu
10:10 - 10:25 - HUŠŤENOVICE - setkání s poutníky z Nového Jičína
12:00 - 12:10 - SUŠICE
12:35 - 13:30 - kulturní dům v JALUBÍ - guláš a občerstvovací stanice Katolického týdeníku (mediální partner pouti) s projektem Cesta 121
13:30 - 13:55 - modlitba v kostele sv. Jana Křtitele
14:25 - 14:35 - vrchol kopce nad JALUBÍM
15:03 - 15:10 - MODRÁ - přivítání starostou obce (zastavení č. 2)
15:25 - VELEHRAD - u Cyrilky (zastavení č. 1)
15:35 - vstup do baziliky
16:00 - mše svatá, po ní předávání poutních listin

Tato pouť na stránkách cestovní kanceláře Miklas tour

 

 

 

První pololetí roku 2010