Mapa stránek

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

 

 

Střípky ze života církve v roce 2011

 

Rozhovor o zdraví a nemoci vhodný k poslechu během vánočního volna

Zajímavý rozhovor s P. Ladislavem Heryánem

Adventní věnec

Oslava svátku sv. Václava spojená s přivítáním ostatků Jana Pavla II.
Svátek Nanebevzetí Panny Marie
Co se děje v kostele a jak se tam chovat
22. května 2011 - 155 let od narození Antonína Cyrila Stojana

Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa

Drazí bratři a sestry,
naplnila nás velikonoční radost, protože jsme spolu s Kristem přešli ze smrti do života. V postní době jsme se letos zvlášť připravovali na obnovu křtu, který má pro člověka zásadní význam, protože mění jeho hodnotu. Ve křtu jsme dostali poklad, který nám Pán Ježíš získal svou smrtí na kříži. Dostali jsme Boží život a jsme Božími dětmi. Nesmíme se povyšovat nad druhé lidi, ale kdybychom nebyli hrdí na svého Otce, kterým je Bůh, byla by to nejen nevděčnost, ale i hloupost. Kdo má Ducha Svatého, nežije už jako člověk tělesný, ale duchovní, protože má Ducha.
Člověk tělesný se soustřeďuje na tělo. Důležité je pro něho to, co jí, vidí, slyší, cítí. Převládá smyslnost. Když city pominou a člověk se snaží dostat do nitra, aby sebe či druhého opravdu poznal, naráží na jakousi vnitřní hradbu způsobenou dědičným hříchem. Všechno intelektuální bádání skončí na této hradbě v nitru člověka, na níž se prožitky promítají jako film, ale to není výpověď o lidském nitru. Jiní hledají ke vstupu do tajemství lidského srdce cestu různých pohanských přístupů, ale do opravdového nitra nevstoupí.
Kdo přijal ve křtu Ducha Svatého, má nitro naplněné Boží láskou, která prozařuje jeho duši i tělo, pokud má nitro čisté. Křtem byla zbourána ona hradba dědičného hříchu. Pokud člověk nestaví svými hříchy novou hradbu, není v něm překážka pro vyzařování Boží lásky. Křesťan také vnímá tělesnými smysly, ale díky křestní milosti se dívá i duchovním zrakem, dovede vidět ve světle víry víc, dovede vidět a poznávat Boží věci.
Křesťanská moudrost se ukazuje, když necháme působit Boha v nás, když on je náš život. Proto se náš život liší od života světa. Svět se nám může sice smát, jako se posmíval Kristu, ale on nakonec zvítězil. A my, i když musíme podstoupit ještě nějaký boj, už dnes jsme na straně vítěze, když jsme s ním. První křesťané v řadě zemí žili mezi pohany, ale sami budovali novou kulturu, protože jejich hlavním zákonem bylo vyzařování lásky Ducha Svatého. Láska hledá dobro druhého. Proto mezi nimi nebylo nuzných, protože všichni se uměli rozdělit a pomáhat si. Časem vznikl i jakýsi seznam milosrdných skutků, kterým dnes říkáme skutky milosrdenství duchovního: učit, radit, těšit, posilovat, odpouštět a trpělivě snášet. A skutky milosrdenství tělesného: sytit hladové, přijímat ty, kdo nemají střechu nad hlavou, odívat ty, kdo nemají co na sebe, navštěvovat nemocné a vězně, pohřbívat zesnulé. Lidé světa si toho začali všímat a začali o křesťanech říkat: to jsou ti, kteří se milují. A mnozí se začali přidávat.
Dnes to konkrétně pro nás znamená: S láskou přijmout každý počatý život. Jestli je křesťanským skutkem pohřbívat mrtvé z lásky ke Kristu, na jehož pohřbu jsme nemohli být, pak by se mezi křesťany nemělo stát, že zemřelý bude spálen, aniž by měl důstojný křesťanský pohřeb. Nemá-li příbuzné, má sestry a bratry v Kristu. Starý a nemocný by neměl zůstat opuštěný a bez svátostí, když má farní rodinu. Je-li ve farnosti početná rodina, která se díky zvýšeným daním a omezením dětských přídavků dostává do větších problémů než ostatní, láska věřících najde cestu k pomoci. Jsou-li kolem nás lidé nábožensky nevzdělaní – a těch je mnoho, třebas jsou i pokřtění, pak se máme s kým dělit o radost z poznání Krista.
Abychom však dovedli jednat jako lidé duchovní, nesmí naše myšlení řídit svět prostřednictvím veřejného mínění.
Nemůžeme být ve všem jako nevěřící a k pohanskému způsobu života pouze přidat nějakou modlitbu. Tak to často dopadá v rodině, kde je centrem televize. Jako jediná autorita je pak uznáváno veřejné mínění světa a už ne Bůh. Víra takových lidí časem zanikne.
První křesťané po setkání se Vzkříšeným začali slavit každou neděli jako jeho svátek. Vezměme slavení neděle za základ rodinného života. Dejme nedělní mši svaté přednost před vším ostatním a pak ukazujme svou lásku zvláště tím, že budeme mít čas jeden na druhého, že si budeme naslouchat, že se spolu budeme i modlit. Pak budeme moci zažívat radost z přítomnosti vzkříšeného Krista i v našem domácím společenství.
Každému z vás přeji, aby radost z Boha byla vaší silou. K tomu vám ze srdce žehnám.
arcibiskup Jan

Velikonoční triduum

Letohradský průvodce liturgickými slavnostmi roku - Velikonoční beránek  Slavíme Velikonoce

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje fotografickou soutěž

V roce 2013 oslaví olomoucká arcidiecéze 950 let od obnovení moravského biskupství v Olomouci roku 1063. K tomuto jubileu arcibiskupství připravuje reprezentativní knihu o dnešní arcidiecézi, jejích dějinách i současném životě.
Nosnou část knihy mohou tvořit i vaše fotografie, vybrané v soutěži.
Soutěžit může každý, kdo do 31. prosince 2011 odevzdá fotografie formátu minimálně 15x18 cm. Fotky do soutěže je možné odevzdat buď v papírové podobě kancléři kurie na adrese: Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, nebo e-mailem na adresu: kancler@arcibol.cz ve formátu jpg. Součástí musí být i zpětný kontakt, jméno autora fotografie a popis fotografovaného místa. Hodnotit se bude umělecké a tematické zpracování.
Okruhy témat:
1. Historie arcidiecéze: sem patří památky, osobnosti nebo události
2. Posvěcená krajina: sochy, kříže, kapličky, kostely, místa spojená s životem a působením světců či kandidátů blahořečení
3. Současný život církve: liturgie, pastorace dětí, mládeže, rodin, seniorů a nemocných, život církevních hnutí a společenství, řeholí, semináře a kněží, církevní školy, církevní nemocnice, práce charity, církevní umění, hudba a zpěv
Mimo soutěž je možné pro knihu nabídnout mimořádně zajímavé historické fotografie.
P. Antonín Basler

Květnová akce pro zájemce o chlapskou spiritualitu

První výročí od úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka

Pouť na blahořečení Jana Pavla II.
Modlitba za obdržení milostí na přímluvu Božího služebníka papeže Jana Pavla II.

(Jan Pavel II.)Ó Nejsvětější Trojice, děkujeme ti, že jsi církvi darovala
papeže Jana Pavla II.
a dala v něm zazářit něžnosti svého otcovství,
slávě Kristova kříže a nádheře Ducha lásky.
On nám svou bezmeznou důvěrou v tvé nekonečné milosrdenství
a v mateřskou přímluvu Panny Marie
zosobnil obraz Ježíše, Dobrého pastýře
a ukázal nám tak svatost
jako vysokou míru řádného křesťanského života,
jako cestu k dosažení věčného společenství s tebou.
Podle své vůle nám na jeho přímluvu uděl
milost, o kterou prosíme,
v naději, že bude brzy přiřazen
k zástupu tvých svatých.
Amen.
S církevním schválením Kardinál CAMILLO RUINI
Generální Vikář Jeho Svatosti pro Římskou Diecézi
© Libreria Editrice Vaticana

Postní almužna - dobrovolná duchovní formace

Poselství nemocným - postní doba a Velikonoce 2011

„Jeho ranami jsme uzdraveni!“
Drazí nemocní přátelé, bratři a sestry v Kristu!
Spolu s Vámi chceme vstoupit i letos do požehnaného období postu a velikonoční doby, ve které nám Bůh nabízí svou milost a pomoc. Jak jistě víte, letošní rok je prvním rokem přípravy na jubileum 1150 let od příchodu svatých věrozvěstů na Moravu L.P. 863. Cílem tohoto roku je hlouběji pochopit dar svatého křtu. který je branou ke všem ostatním svátostem. Věřící lid Boží v celém národě spojuje tento úkol, který chceme společně vyjádřit obnovou křestního slibu při velikonoční vigilii. Předcházet bude novéna, k níž chceme přizvat i Vás, vždyť víme, že právě modlitba opřená o statečný postoj v utrpení a nemoci má v Božích očích velký význam. Věříme, že tento Váš duchovní přínos pocítí celá církev v našem národě, aby Boží život, který jsme obdrželi při svatém křtu, plněji se rozvinul a stal se znamením a svědectvím i pro ty mnohé, kteří v našem národě dosud nebyli pokřtěni.
Postní doba obrací náš pohled i k těm, za jejichž blahořečení se modlíme: Anička Zelíková, statečná dívka z Napajedel, si ve smrtelné nemoci zapisuje do svého deníku např. tato slova: „Mým štěstím je trpět. Ve chvílích utrpení mohu nejvíce. Sbírám růže pro Ježíše, vinu pro něho korunu z růží a pro sebe si vezmu jen korunu z trní...“ Taková a podobná slova si můžeme spolu s Aničkou opakovat ve chvílích zvláště obtížných a tak proměňovat temnotu ve světlo. Objevme i modlitbu Můj kříži, kterou si zapsal A. C. Stojan, a také želivskou křížovou cestu otce Ant. Šuránka (obě najdete v příloze našeho dopisu a v písňové podobě v nedávno vydaném zpěvníčku Písně k Boží chvále.) Pocítíme v nich tep srdce těchto pastýřů, kteří nás, jak pevně doufáme, podporují svou přímluvou v období, kdy Boží pomoc tolik potřebujeme.
O velikonoční době můžeme obohatit svou modlitbu i nad novou knížečkou CESTA SVĚTLA. Obsahuje rozjímání ke 14 zastavením při setkání se vzkříšeným Ježíšem.
Tak jako v postní době jsme rozjímali křížovou cestu Pánova utrpení a smrti, tato cesta světla nás vede k rozjímání o jeho vítězství, o naději, útěše a světle, které nám dává Pánovo vzkříšení. Vždyť „jeho ranami jsme uzdraveni“. Nedávno bylo 14 obrazů této velikonoční cesty světla instalováno a požehnáno na Svatém Hostýně.
Kéž je toto období, drazí nemocní přátelé, pro Vás i pro všechny, kdo Vám pomáhají, „předjařím“ duše i v duchovním slova smyslu, aby stejně jako probouzející se jarní příroda mohly i naše duše v síle víry a Boží milosti rozkvést a dozrávat k novým květům a plodům.
S díky za Váš přínos v práci na Kristově vinici Vám posílají své požehnání
+ arcibiskup Jan a biskup Josef

Můj kříži
1. Můj kříži! / Všude tě s sebou mám, / ty jsi mi nade vše. / Můj kříži! / Padám-li, zvedáš mne, / když pláču, těšíš mne.
2. Můj kříži! / Trpím-li, hojíš mne, / volám-li, odpovíš. / Můj kříži! / Jak slunce zářivé / svítíš a hřeješ mne.
3. Můj kříži! / Živoucí pokrme, / kráso, jež okouzlí! / Můj kříži! / Potěš mne v samotě, / buď útočiště mé.
4. Můj kříži! / V práci mne podpírej, / svou ochranu mi dej. / Můj kříži! / Ve chvíli poslední / mě k Pánu pozvedni.

Želivská křížová cesta
Úvod: Je cesta trním posetá, / jež liliemi prokvétá. / Šel po ní s křížem Kristus Pán. / K ní každý z nás je povolán / a jeho vlídným okem zván.
1. Kdo Kristu volá „ukřižuj“, / ten v hřeby mění jazyk svůj, / ten Krista vskutku křižuje.
/A Kristus, to tvůj bližní je, / zášť slov jej k smrti bičuje.
2. Na krutých soudců pokyny / svůj oltář vzal Pán nevinný, / na slabá bedra těžký kříž. / Však srdce zdolá jeho tíž, / ba lidstvo na něm zvedne výš!
3. Hle, zkrvavená kolena / o tvrdý kámen zraněna, / pro naši lenost v modlitbách, / bez nichž je rozum v bludů tmách / a vůle mdlá v zlých hodinách.
4. Kdo vloží ruku na Syna, / ten množí muka Matčina, / neb Matka trpí v dítěti. / To kdo má stále v paměti, / své ruce a rty posvětí.
5. Pán slábne. Třeba člověka, /jenž posměchu se neleká/ a odsouzenci pomůže. / Pán hledí teskně na muže, / zda strach v nich láska přemůže.
6. Čest vzdejme ženě hrdinné. / Na sebe nedbá pro jiné. / Na Pána s láskou pozírá, / zlým zástupem se prodírá, / tvář přesvatou mu utírá.
7. Tím potem, jenž tvář zalije, / Pán rád by svlažil lilie! / By mladým zpevnil nevinnost, / ctnost manželům a poctivost, / padá pro naši smyslnost.
8. Pán okem těší zástup žen, / ač sám je k smrti usoužen. / Pln lásky matky poučí, / ať dětem ve svém náručí / i sobě věčnost zaručí.
9. Ježíš, břemenem obtížen, / potřetí padá pod křížem. / Pro pýchu, kterou v okovy, / s ním k spolupráci hotovi, / se prodáváme ďáblovi.
10. Pán, drzým davem obstoupen, / žluč má pít, o šat oloupen, / by odvahu nám k ctnosti dal, / květ čistoty nám zachoval, / nás před opilstvím varoval.
11. Jak divně ten svět odplácí! / Za láskyplnost, za práci / dá Kristu hřeby proklaté, / dá na kříž ruce přesvaté, / tak chudé, a tak bohaté.
12. Pán „Dokonáno!“ zavolal / na všechny strany v šíř i v dál! / Je dána oběť jediná, / již smyta lidstva provina, / svět je už Boží rodina.
13. Hle, druhá Eva pod křížem / meč sedmerý má v srdci svém. / Jak Matka lidstva jednala, / za plod, jejž Eva odňala, / svůj Otci v oběť podala.
14. Má chudý pohřeb Kristus Král! / Vše vnější mu svět odebral. / Vzít nemohl však Boží jas, / jenž, ztlumen v hrobě krátký čas, / v blesk vyšlehne v den třetí zas!
Závěr: V tvou lásku, Pane, věříme / a srdce svá ti svěříme. / Veď údolím nás slz a běd, / tam, kde skrz tebe budem smět / Trojici věčné chvály pět. /Amen.

Drazí nemocní,
všechny Vás zdravím jménem svým i svých spolupracovníků a také jménem mladých naší arcidiecéze.
Postní doba, do které vstupujeme, nás zve k obrácení. Jedním z předpokladů, aby mohlo nastat, je ochota zklidnit běh života a zorientovat se. Kéž Vám k tomu pomohou i následující řádky.
Od adventu neuplynulo zase tolik času, ale přece jenom se toho za ty tři měsíce v životě mladých lidí z našich farností událo mnoho. Příprava na Vánoce je čím dál více spojována s nejrůznějšími aktivitami, kterými mládež pomáhá dětem a vlastně i sama sobě objevovat krásu čekání. Velkou oblibu si získávají ranní mše svaté, na které děti pospíchají brzy ráno, ještě před začátkem vyučování. Promluvy určené speciálně pro ně i nejrůznější adventní činnosti dávají tomuto krásnému období nezaměnitelný ráz.
Přelom roku se na mnoha místech diecéze nesl nejen ve slavení, ale i v duchu křesťanské vděčnosti za uplynulý rok.
Mezi Vánocemi a postní dobou byl dostatek příležitostí k prožívání radosti ze společenství s druhými při rozmanitě pojatých plesech. Diecézní centrum v Rajnochovicích uspořádalo již XV. ples a musím říct, že byl velice podařený.
První březnový víkend se nesl v duchu pozorného naslouchání. Po čtyřech letech se uskutečnilo v Kroměříži Fórum mládeže. Otec arcibiskup se svými nejbližšími spolupracovníky, kněžími a zástupci řeholních společenství, se zaposlouchal do příspěvků delegátů ze stovky farností naší arcidiecéze. Společným tématem byla společenství mládeže. Fórum dalo mladým lidem příležitost nechat zaznít svůj hlas a představitelům církve zaslechnout názor těch, kteří během několika málo let budou fakticky ovlivňovat dění církve.
V sobotu před Květnou nedělí se uskuteční arcidiecézní setkání mládeže s našimi biskupy, jedinečné hned ze dvou důvodů. V pátek večer nás do blížících se Velikonoc uvedou zhudebněné a scénicky zpracované pašije v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci.
Hlavní program v sobotu začne katechezí o. arcibiskupa, po které se vydáme na pěší pouť na Sv. Kopeček, místo nezapomenutelně spojené s postavou Jana Pavla II., jehož beatifikaci toužebně očekáváme.
Posledním velkým počinem letošního roku, o kterém chci hovořit, bude srpnové Světové setkání mládeže se Sv. otcem v Madridu. Španělsko se na tuto mimořádnou událost dlouhodobě připravuje. Mladé poutníky z naší země bude před samotným setkáním několik dnů hostit diecéze Tarragona.
Událostí, které s mladými lidmi prožíváme, je hodně a přesahují omezený prostor
tohoto poselství. Proto Vás, drazí nemocní, moc prosím o modlitbu podepřenou Vaší bolestí obětovanou na výše zmíněné úmysly.
S přáním všeho dobra a požehnáním
P. Kamil Obr, biskupský delegát pro mládež

Drazí nemocní!
Andrej Rublev na své světoznámé ikoně zobrazuje Nejsvětější Trojici jako tři anděly, sedící u stolu, na kterém leží mísa s jídlem. Toto zobrazení je inspirováno biblickou událostí (Gn 18,1–15), ve které se dovídáme, že Hospodin (který je rozeznán ve třech hostech) navštívil Abrahama a Sáru s radostnou zprávou, že Sáře se do roka narodí tolik očekávaný a slíbený syn. Abrahám návštěvníky pohostí.
Ikona vyjadřuje jednotu božství i rozdílnost osob. Když se na ni díváme, můžeme vnímat ušlechtilost, majestát, vzájemné sdílení. Vnitřní život Nejsvětější Trojice je dávání, přijímání a opětování. Otec dává vše Synovi, Syn vděčně přijímá a opětuje, to vše bez jakéhokoli stínu nedorozumění nebo odmítání. Jejich vztah je ryzí láska, která je tak úžasná, že není něco, ale někdo, Duch Svatý.
Stůl, kolem kterého tři osoby sedí, je otevřen dopředu. Tam je místo pro Vás osobně.
Bůh, který není samotář, ale žije ve společenství tří osob, každého člověka zve do tohoto důvěrného vztahu porozumění, obdarování, přijímání a opětování. Zve úplně každého, i toho, kdo v něj nevěří. Kdo uvěřil a je pokřtěn, již má místo u tohoto stolu, už teď je vtažen do sdílení Boží obětavé lásky. Tomu věříme, i když to vždy necítíme a neprožíváme. Občasné silnější prožití Boží přízně i řada drobných podnětů posilují naši víru, že i v těžkostech a nemoci je Bůh s námi, posilují naše odhodlání vytrvat, nevzdávat se, abychom už teď přispívali k vytváření bratrštějšího světa, a až přijde čas, mohli v Božím království na věčnosti prožívat toto krásné společenství naplno.
Přeji Vám a vyprošuji stále větší jistotu víry v toto společenství, do kterého patříme, naději z ní pramenící i lásku, projevovanou v maličkostech.
P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc

19. března - Svátek sv. Josefa

Řeholníci oslavili den zasvěcených osob

U příležitosti Světového dne zasvěceného života se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci 2. února sešlo téměř 130 řeholníků a řeholnic olomoucké arcidiecéze.
Dopolední mši svaté předsedal arcibiskup Jan Graubner a spolu s ním celebroval i světící biskup Josef Hrdlička, který také přednesl homilii, a více než dvacet kněží. Téma celého setkání bylo zvoleno s ohledem na probíhající přípravu k 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů do naší země a bylo zaměřeno na křest.
“K tomu, abychom mohli dobře žít svůj život zasvěcený Bohu, musíme správně žít své křesťanství a k tomu je zase třeba být dobrým člověkem,“ řekl hned v úvodu mše svaté arcibiskup Graubner a pokračoval: “Od křtu nepatřím sám sobě, ale Kristu, do něhož jsem byl pokřtěn. Pokud tento křest žiji, mám důvod k důvěře a klidu, protože Bůh se umí dobře postarat o to, co mu patří. Je ale dobré neukrádat po částech zpět to, co jsem Bohu daroval, když jsem se mu odevzdal,“ uzavřel olomoucký arcibiskup.
Přednášku ke shromážděným kněžím, řeholníkům a řeholnicím přednesl Mons. Vojtěch Šíma, bývalý rektor kněžského semináře. Po obědě pak všechny přítomné pobavila scénka v podání představených a studentů teologického konviktu.
Jiří Gračka

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa k první postní neděli

(Popelec)Drazí bratři a sestry,
v roce 2013 si připomeneme 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Jejich příchod znamenal pro naše předky nejen hlásání evangelia srozumitelným jazykem, ale i základ naší kultury. Oni založili naše písemnictví. První písmeno v jejich abecedě vypadalo jako kříž. První kniha v našem jazyku byla Bible. První světské zákony v Říši velkomoravské byly připraveny v duchu evangelia. Naše kultura stojí od samého počátku na křesťanství. To umožnilo, abychom se mohli postavit na jednu rovinu s vyspělými národy Evropy.
Výročí je pro nás nejen příležitostí k oslavě, ale i k duchovní a kulturní obnově, abychom měli svůj podíl na skvělém díle slovanských apoštolů a abychom přispěli k předání jejich odkazu dalším generacím, které pro rozvoj svého křesťanství potřebují naše svědectví živé víry. Naše křesťanství stojí na víře a na svátostech, kterými jsme získali účast na Božím životě a byli uvedeni do života v církvi. V jednotlivých letech přípravy se tedy zaměříme na první tři svátosti. Dnes vstupujeme do postní doby, kterou prožíváme jako přípravu na obnovení křestního slibu o Velikonocích. Každého z vás zvu k osobnímu prožití Noveny, pro kterou máte příručku.
Zamysleme se nad základní otázkou víry. Když jsem byl pokřtěn v Krista, byl jsem mu zasvěcen. Už tedy nepatřím sobě, ale Kristu. Pokud žiju jako ten, který se v životě řídí podle Krista, mohu spoléhat na to, že On se dobře postará o to, co mu patří, jak zde na zemi, tak na věčnosti. Pokud je mou hlavní starostí, abych se mu líbil, mohu být klidný. Pokud mi chybí klid duše, pokud mě více tíží jiné starosti, pak je třeba využít této postní doby a přeskládat si hodnoty života, častěji se zahledět na Krista a upevnit přátelství s ním. Rozejít se se vším, co poznám jako neslučitelné s důvěrným přátelstvím s ním. To by mělo být hlavní téma naší velikonoční zpovědi.
Pro slavnostní obnovu křestního slibu o velikonoční vigilii, kdy se budeme zříkat ďábla a vyznávat svou víru v Krista, si každý najděme, čeho konkrétního se chceme zřeknout, s čím skončit, co změnit, abychom mohli prakticky žít jako svobodné Boží děti. Podobně se snažme každý říct, čím se chci Kristu přiblížit, abych na něj mohl více spoléhat a mít v duši pokoj, přesto, že budu muset nést nějaký svůj kříž, protože ke Kristu kříž patří. Když chci být jeho přítelem, nemohu být lhostejný k břemenu, které nese On.
Když první učedníci objevili Ježíše jako Mesiáše, přiváděli k němu své příbuzné a přátele. To je konkrétní úkol i pro nás, jestli jsme opravdoví. Nemůžeme za druhé rozhodovat, ani je nutit, ale můžeme jim na sobě ukázat život Ježíšových přátel, můžeme jim ukázat společenství církve, můžeme jim o Ježíši hovořit.
To první však, čím je třeba takový apoštolát začít, je modlitba za ně. Podívejme se po svých příbuzných a známých. Modleme se zvláště za ty, kteří se nestali Ježíšovými přáteli třeba i naší vinou, našim slabým svědectvím, naší malou láskou.
Povězte takovým lidem, že v tomto roce křtu mají mimořádnou příležitost přijmout svátost křtu všichni, kteří z jakýchkoliv důvodů nebyli pokřtěni, třeba i proto, že tehdy rodiče nesplňovali podmínky křtu. V tomto roce mohou kněží udělit křest i cizím farníkům. Ti, kteří se přihlásí o křest do Velikonoc, začnou po svátcích společnou přípravu. U křtu předškolních dětí bude jedinou podmínkou účast rodičů (výjimečně aspoň jednoho) na třech přípravných katechezích. U školních dětí vedle přípravy na křest aspoň jednoroční účast na náboženské výuce s tím, že první svaté přijímání budou mít až po druhém roce výuky, v němž se také pravidelně budou zúčastňovat nedělních bohoslužeb. Dospělí mají také po jednoročním katechumenátu možnost přijmout křest. Aby při přípravě na křest měli možnost prožít větší společenství, doporučuji kněžím, aby dali příležitost společné přípravy ve větších farnostech, zvláště děkanských.
Za všechny pokřtěné nese církevní společenství spoluodpovědnost a musí je provázet modlitbou i skutečně přijmout mezi sebe do farního společenství, kde se noví členové zapojí. Zrodit někoho pro Krista a dát mu Boží život je veliká a krásná věc, ale o nový život je třeba zodpovědně pečovat, abychom neměli vinu na jeho duchovní smrti. Křest přináší nesmírný dar duchovního uzdravení a věčné spásy, ale zároveň také zodpovědnost. Zavazuje ke křesťanskému způsobu života, k přátelství s Kristem. Prosím proto všechny věřící, aby se snažili dávat ostatním dobrý příklad. Hned v postní době, kterou právě začínáme, můžeme ukázat svou ochotu ke skromnosti a odříkání například zapojením se do programu Postní almužna. Při sčítání lidu, které se koná 25. března, je třeba se hrdě přihlásit ke Kristu a jeho církvi označením se za věřícího a člena římskokatolické církve. Naše křesťanské svědectví se skládá z jednotlivých činů.
Do dnů duchovní a kulturní obnovy každého z nás i celého společenství arcidiecéze všem ze srdce žehnám.
arcibiskup Jan

Tříkráloví koledníci navštívili olomouckého arcibiskupa

 

 

Střípky ze života církve v roce 2010