Historie po roce 1989

Přes 40 let musel čekat Svatý Hostýn na obnovení činnosti věhlasného spolku, který k tomu poutnímu místu bezesporu patří. Návrat Tovaryšstva Ježíšova na Svatý Hostýn v únoru 1990 z podnětu olomouckého arcibiskupa ThDr. Františka Vaňáka byl také impulzem k obnovení činnosti Matice svatohostýnské. Na popud nově jmenovaného rektora baziliky, jezuity P. Vladimíra Tomečka se 15. srpna 1990 sešla na Svatém Hostýně valná hromada, která rozhodla obnovit činnost Matice svatohostýnské jako nezbytnou podmínku zajištění důstojného provozu tohoto poutního místa. Byly přijaty stanovy Matice svatohostýnské a zvolen nový devítičlenný výbor, v jehož čele stanul Ing. Stanislav Jakubík ze Spytihněvi. Jednatelem se stal P. Vladimír Tomeček.
Při své první návštěvě Československa navštívil generální představený jezuitů P. Hans Peter Kolvenbach kromě Velehradu také Svatý Hostýn, kde při této příležitosti složili 22. listopadu 1990 dva jezuitští kněží věčné sliby – P. Vladimír Tomeček a P. Jaroslav Pilík.
Cesta k navrácení zabaveného majetku nebyla jednoduchá. Nejdříve bylo třeba uvolnit zabrané poutní domy, mentálně postižené děti byly přestěhovány v roce 1994 do nově vybudovaného Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Javorník v Chvalčově u Bystřice pod Hostýnem. Teprve pak mohly být poutní domy vráceny podle zákona o restitucích. Objekty upravené za doby komunistické totality byly Okresním ústavem sociální péče Kroměříž vráceny formou „daru“ až v roce 1999, Matice svatohostýnská zaplatila darovací daň ve výši neuvěřitelných 530 tisíc Kč.
Členská základna se během prvních tří let rozrostla na šest tisíc členů, další růst už byl pomalejší, v roce 2007 má Matice svatohostýnská přes sedm tisíc členů.
Vrácené budovy byly značně zdevastované a pro ubytování poutníků nevyhovující. V některých budovách se netopilo, chyběla voda, která unikala z přívodního potrubí. Proto se začalo se zajišťová- ním základních funkcí: rekonstrukce vodovodu letech 1992 až 1997, dešťová kanalizace v letech 1993 až 1996, stavba větrné elektrárny v letech 1992 až 1993 (z darů ze zahraničí), která měla pokrýt potřeby elektrické energie celého Svatého Hostýna i s vytápěním (ale tento záměr se ukázal jako nadsazený), rekonstrukce stravovacích zařízení (restaurace Ovčárna) v letech 1994 až 1995. V této době se Matice svatohostýnská zadlužila u banky, hrozil převod jejího majetku, proto Arcibiskupství olomoucké vyrovnalo tyto závazky a část budov byla v roce 1997 převedena na Arcibiskupství olomoucké s tím, že Matice svatohostýnská je bude nadále užívat na základě smlouvy o výpůjčce.
Zásadní obrat v hospodaření a činnosti Matice svatohostýnské nastal po roce 1996, kdy byl zvolen nový jedenáctičlenný výbor a ustálen zaměstnanecký tým hospodářské správy. Restaurace byly dány do pronájmu, začalo se se systematickou rekonstrukcí poutních domů. Největší poutní dům č. 3 byl rekonstruován po jednotlivých podlažích tak, aby v něm byly vytvořeny podmínky pro konání exercicií, včetně vestavby nové kaple ve třetím podlaží v roce 2000 a jídelny pro účastníky exercicií ve druhém podlaží, rekonstrukce prvního podlaží a vybudování výtahu. Práce byly dokončeny na začátku roku 2006.
V roce 1998 byla veřejnosti předána do užívání zrekonstruovaná silnice třetí třídy z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn. Na začátku poutní sezony v roce 2000 bylo otevřeno na Svatém Hostýně nové parkoviště u točny autobusů, které vybudovalo Arcibiskupství olomoucké.
V letech 1997 až 1998 byl Svatý Hostýn plynofikován. V roce 2000 byly rekonstruovány veřejné záchody na prostranství pod poutními domy a u restaurace v poutním domě č. 3. V roce 2002 byla provedena rekonstrukce poutního domu č. 1, který byl upraven pro ubytování rodin s dětmi. V letech 2003 až 2004 byl Svatý Hostýn celý nově odkanalizován a napojen na čisticí stanici v Bystřici pod Hostýnem (využito státní dotace). Byla zrekonstruována rozhledna na vrcholu poutního místa, ze které začalo vysílat v roce 1995 Radio Proglas.
V roce 1997 začala Matice svatohostýnská spolu s duchovní správou vydávat vlastní časopis Listy svatohostýnské jako čtvrtletník, který přispívá k lepší informovanosti o dění na Svatém Hostýně. Od roku 1999 má Svatý Hostýn vlastní internetové stránky, na které dostáváme kladné ohlasy z celého světa. V roce 2003 ostravské televizní studio TELEPACE natočilo a vydalo na kazetě film Rok na Svatém Hostýně, který představuje jednak Svatý Hostýn jako poutní místo, jednak průběh hlavních poutí během celého roku. K propagaci Svatého Hostýna přispěla také nová poštovní známka vydaná v roce 2004.
Na podzim v roce 2005 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce a opravy poutních domů č. 2 a 3. Trvala necelý rok a vyžádala si náklady ve výši 32 milionů korun, z toho necelou polovinu hradila Evropská unie ze svých strukturálních fondů. Velkou měrou přispěli samotní věřící svými finančními dary. Díky této rozsáhlé rekonstrukci vzniklo dalších 45 nových ubytovacích míst. Na Svatém Hostýně je k dispozici již 160 ubytovacích míst, což výrazně zvyšuje i turistickou přitažlivost tohoto krásného poutního místa.
Matice svatohostýnská zpřístupnila všechny objekty na Svatém Hostýně tak, aby mohly být celoročně využívány poutníky i ostatními návštěvníky. Poutní domy mohou poskytovat nyní všechny základní funkce, které od nich jejich návštěvníci očekávají.
Svatý Hostýn je nejnavštěvovanějším poutním místem v naší vlasti – ročně jej navštíví přibližně 300 tisíc poutníků. Matice svatohostýnská se snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro všechny tak, aby toto poutní místo bylo oázou klidu a vytvářelo i v budoucnosti prostředí vhodné ke ztišení a modlitbě.