Významné výročí nejen pro celou Moravu

V roce 1913 vyšla nákladem Matice svatohostýnské kniha "Papežská korunovace Matky Boží Svatohostýnské", kterou uspořádal Poutní výbor pod redakčním vedením Prof. Ant. Jandy. Kniha je cenným rozsáhlým dokumentem shrnujícím přípravu a průběh tehdejší papežské korunovace Matky Boží Svatohostýnské. Uskutečnila se na Svatém Hostýně dne 15. srpna 1912 a kniha obsahuje i četné historické fotografie z tehdejší doby.

Při čtení knihy celé knihy se nutně vybaví už jen nepřímo zprostředkovaná vzpomínka na dávno zašlé dobré časy z doby Rakousko - Uherska.
Jak v tehdejší době mohl Svatý Hostýn pojmout v den korunovace 100000 poutníků, za celou dobu korunovačních slavností (od 15. srpna do 25. srpna) zde zavítalo 200000 účastníků ze všech stavů a z každého věku, jaká to byla veliká událost pro zbožný lid na Moravě i za jejími hranicemi, jaká to byla událost pro tehdejší šlechtu a představitelé mocnářství, atd. 
Z některých statí vyzařuje naprostá oddanost tehdejším politickým poměrům, slibuje se věrnost mocnářství a provolává se mu sláva. Někde už slabě zaznívá zmínka o neutěšených poměrech na Balkáně v předvečer vypuknutí světové války a všeho toho, co se následně v Evropě změnilo.
V roce papežské korunovace však ještě panovala v našich zemích idyla, oceňovala a zdůrazňovala se zbožnost moravského lidu a kladl se důraz na moravanství. Tato korunovace je událostí, jíž se na Svatém Hostýně účastnil největší počet významných osob i prostého lidu.

 

(Záhlaví knihy) (Sv. Otec papež Pius X.)
(Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I.)

 

Úvod

Na Svatém Hostýně, hoře památné a pomníku dávné slávy, dne 15. srpna léta Páně 1912 korunami vzácnými ozdobena byla milostná socha blahoslavené Panny Marie a jejího božského Dítka. Mariánští ctitelé z Moravy, Čech, Slezska, Uherského Slovácka, Dolních Rakous i z daleké Ameriky zjednali tyto koruny. A nejen bohatí a vznešení, nýbrž i nejchudobnější přinášeli na účel tento oběti často až dojemné. Po celé budoucí věky tyto koruny, jež i po stránce umělecké jsou pravým skvostem, budou hlásati vroucí vděčnost a lásku k Bohu i něžnou přítulnost k Matce Boží, jakou lid náš se vyznamenává.
Slavnosti korunovační trvaly od 15. do 25. srpna. Účast na nich byla po celý čas velikolepá. V den korunovace dne 15. srpna bylo přítomno dle úsudku vojenských znalců přes 100.000 poutníků. I v ostatní dny přes to, že počasí bylo nepříznivé, přicházely četné tisíce. Za celou dobu korunovačních slavností zavítalo na Svatý Hostýn as 200.000 účastníků ze všech stavů a z každého věku.
Korunovace Matky Boží Svatohostýnské byla již po delší dobu připravována jednak "Maticí Svatohostýnskou" a jednak od kněží Tovaryšstva Ježíšova na Svatém Hostýně.
A Svatý Hostýn svým významem a svými dějinami oslavy této zajisté si zasloužil. Vždyť od počátku křesťanství na Moravě byl místem posvátným. Lid náš křesťanský nebeskou Matku svou vždy tam uctíval a vzýval jako mocnou a vítěznou Ochranu svou. A nesčetné byly milosti, jichž sobě tam vyprošoval.
S počátku na Svatém Hostýně stála jen kaple zasvěcená Panně Marii, od r. 1747 stojí tam chrám. Přišly však doby, kdy chrám byl pobořen a návštěva Svatého Hostýna zakázána. To stalo se roku 1787. Leč i tehdy lid náš tam putoval a na zříceninách chrámu k Matce Boží se slzami v očích se modlíval.
Chrám roku 1845 opět byl obnoven, zaleskl se v bývalé slávě a stal se zase útočištěm našemu lidu. Dne 15. srpna léta Páně 1891 slavnostně byl vysvěcen od nynějšího kardinála olomouckého Františka Sal. Bauera, jenž tehdy byl biskupem v Brně. Tehdejší arcibiskup olomoucký stařičký kardinál Furstenberg sám s velikou radostí zavítal na Svatý Hostýn, aby svěcení to vykonal, ale pro neobyčejně nepříznivé počasí byl nucen pověřiti svěcením pana biskupa brněnského, sám pak týž den v nově vysvěceném chrámě sloužil první slavnou mši svatou.
Po dlouhou již dobu jevila se touha Ochraně Moravy, Svatohostýnské Panně Marii projeviti oddanou vděčnost a obzvláštní úctu slavnou korunovací její milostné sochy. To bylo konečně umožněno v srpnu roku 1912. Byly pořízeny vzácné korunky ze zlata a drahokamů, posvěceny v Římě dne 21. července 1912 od samého Svatého Otce Pia X. a dne 15. srpna téhož roku vloženy na hlavu Panny Marie a božského Dítka za slavností u nás nevídaných.
Na trvalou památku krásných těchto dnů korunovačních, ke cti Boží, k oslavě nebeské Královny a ke slávě zbožné Moravy ,,Matice Svatohostýnská" pamětní tento spis vydává. Jsou v něm stručně vypsány práce přípravné i korunovační slavnosti.

O korunovaci milostných obrazů a soch bl. Panny Marie

Ukázka korespondence se Svatým otcem před korunovací

Cesta s korunkami do Říma

Příprava ke korunovaci

Předvečer korunovační slavnosti

Slavný den korunovace

Program ohňostrojů

 

Pro informaci je zde obsah celé knihy:

Úvod                                 3
I   O korunovaci milostných obrazů a soch bl. Panny Marie     7
II   První korunovace v Čechách a na Moravě před 1801ety     11
III  Přípravné práce úřední ke korunovaci svatohostýnské     19
IV   Koruny svatohostýnské (původ a popis)            41
V   Cesta s korunkami do Říma                  63
VI   Poslední přípravy ke korunovaci               71
VII  Pastýřský list Jeho Eminence                 85
VIII  Předvečer korunovační slavnosti               91
IX   Slavný den korunovace                    95
X   Obřady a modlitby při korunovaci              129
XI   Slavnostní valná hromada Matice Svatohostýnské       131
XII  V Pánu zesnulí a Svatý Hostýn                139
XIII  Pouť matek a dítek                     143
XIV  Pouť mužů                          147
XV   Pouť kněží                         157
XVI  Pouť Mariánských družin                   165
XVII  Pouť terciářů                        175
XVIII Pouť omladiny                        179
XIX  Pouť studujících, akademiků, učitelů a professorů      191
XX   Pouť Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda            199
XXI  Korunovační pouť z Rajhradu a okolí             207
XXII  Zbožnost poutníků                      209
XXIII Světelné průvody na Svatém Hostýně             213
XXIV  Nejstarší poutníci při korunovaci              217
XXV  Program ohňostrojů                     227
XXVI  Přihlášené spolky a družičky                229
XXVII Pozdravné přípisy a telegramy                235
XXVIII Počasí o slavnostech korunovačních             259
XXIX  Celkový výkaz o slavnostech korunovačních          265
XXX  Stručné dějiny Svatého Hostýna               269
XXXI  Pouť Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I   279
XXXII Posvěcení chrámu Páně na Svatém Hostýně           287
XXXIII Družstvo Svatohostýnské a Matice Svatohostýnská       293
XXXIV O činnosti Tovaryšstva Ježíšova na Svatém Hostýně      303
XXXV  Seznam kněží při korunovačních slavnostech         391
Doslov