Mapa stránek

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

 

 

Příprava na velké jubileum roku 2012 - nové zvony pro baziliku

 

Stav projektu "Nové zvony pro baziliku" v polovině září 2011

Na schůzi výboru Matice svatohostýnské, která se konala v pátek 9. září 2011 za účasti generálního vikáře a hlavního ekonoma arcidiecéze bylo dohodnuto, že investorem a tedy i objednavatelem celé akce bude Duchovní správa na Svatém Hostýně.
Matice svatohostýnská bude dále organizovat sbírky na zvony a bude přizvána k rozhodujícím jednáním s dodavateli a s dalšími odborníky, kteří se podílejí na přípravě a průběhu tohoto projektu. S ohledem na to, že na financování projektu se podstatným dílem podílejí zejména členové matice, budou její zástupci dohlížet i na účelné a hospodárné vynakládaní finančních prostředků na zvony.
Jednou z cest, jak toho dosáhnout je optimalizace počtu zvonů ve věžích baziliky a přehodnocení jejich umístění jak z důvodu optimálního řešení dispozice ve zvonových komorách obou věží, tak také z důvodu optimálního šíření zvuku zvonů při zvonění. Rozhodně by měl být zachován největší navrhovaný dvoutunový zvon a měly by být nově navrženy a staticky posouzeny stolice s projektovanými zvony tak, aby došlo k optimálnímu šíření zvuku zvonů. Ještě před podpisem objednávky bude formou poptávky zjišťována cena u minimálně tří potenciálních dodavatelů.

 

Svatohostýnské zvony dnes a tak mohou znít po jejich doplnění (Pán Bůh zaplať za modlitbu i krejcárek)

Leták na podporu sbírky na zvony s Poštovní poukázkou A, je k dispozici na Svatém Hostýně

 

Ve středu 13. července 2011 se na Svatém Hostýně sešla skupina odborníků

zabývajících se přípravou a realizací nových zvonů. Svolavatelem schůzky byla duchovní správa a Matice svatohostýnská. Novým účastníkem jednání byli odborníci na statiku staveb z Technické univerzity Ostrava. Ti na základě prohlídky prostoru věží, jejich proměření a posouzení zdiva za účasti dodavatelů doporučili, jak by měly vypadat stolice nesoucí zvony a jak by měly být ukotveny ve věžích. Do 15. srpna 2011 provedou nutné propočty a zpracují  odborný posudek na vhodnost navrhovaného řešení - obměny podlah, stolic a na doplnění dalších šesti zvonů pro baziliku na Svatém Hostýně. Předpokládáme, že jejich hlahol zazní do podhostýnské krajiny v polovině příštího roku.
Probíhá sbírka na zvony a na jejich příslušenství prostřednictvím přímých finančních darů předávaných osobně na recepci Matice svatohostýnské, na duchovní správě, finančních darů zasílaných poštovními poukázkami a bezhotovostními převody na samostatné účty Matice svatohostýnské - 245521402/300 a duchovní správy - 244082778/300. Oba to jsou účty u ČSOB. Finanční dar je možno vložit taky do pokladny v muzeu v Jurkovičově sále.
Snímky z jednání

 

Zvony pro Svatý Hostýn - článek v letních Listech svatohostýnských

 

Jednání o nových zvonech pro baziliku Panny Marie Nanebevzaté

Dne 6. května 2011 se na Svatém Hostýně konalo jednání za účasti zástupců zdejší duchovní správy, Matice svatohostýnské a firem Perner a Slánský za účelem formulace zadání pro to, jak by měly vypadat zvony v obou věžích, jejich počet, zvonové stolice a jak je nutno upravit prostor, kde budou zvony umístěny.
Výsledkem bude projekt, jehož součástí bude cenový návrh a návrh případné etapizace rekonstrukce zvonů. Bylo doporučeno, aby nejdříve byla v jižní věži zcela obnovena zvonová stolice a jako minimum aby byl zde v uveden do provozu nový největší navrhovaný zvon v termínu do 1. srpna 2012.

Posudek arcidiecézního kampanologa

Uvedení do historie zvonů tak jak bylo otištěno v Listech svatohostýnských v roce 2008
 - v jarním čísle
 - v letním čísle.
Zvony pro Svatý Hostýn

Další zajímavosti na zvonařských odkazech (včetně ukázek zvuků zvonů):
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvon
http://zvony.varhanici.info/index.html
http://www.zvonyperner.cz/
http://www.zvony-tomaskova.cz/

 

Co válka vzala – láska k Matce Boží navrátí !

Vážení ctitelé Panny Marie Svatohostýnské

Chloubou každého kostela jsou zvony. Ty, které vítaly poutníky a zněly do dálky ze Svatého Hostýna, byly v roce 1942 zabaveny na válečné účely, zústaly jen dva menší zvony.
Víme, že stav zvonů v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně neodpovídá významu tohoto poutního místa. Kdo z poutníků a ctitelů Panny Marie by neměl radost, kdyby se podařilo v jubilejním roce 2012 rozeznít nové zvony, kterými by se doplnil zvonový soubor a jejich hlas by se rozletěl do širokého okolí a vítal všechny na Svatém Hostýně při oslavách stého výročí korunovace sochy Panny Marie s Ježíškem.
Do příprav realizace projektu na rekonstrukci zvonových stolic a doplnění zvonů ve věžích baziliky se zapojili příslušní odborníci, kteří se seznámili se stavem severní a jižní věže, kde budou nové zvony umístěny, a se stavem stolic, které nesou současné zvony. Kovovou stolici v jižní věži bude nutno zcela nahradit stolicí novou, dřevěnou. Obě stolice je nutno postavit tak, aby se rázy rozhoupaných zvonů nepřenášely do zdiva věží. Podle předběžného posudku by obě stolice mohly unést až 8 zvonů.
Pokud se podaří zajistit finanční prostředky (celkový náklad je rozpočtován na více než 5 miliónů korun), tak v první etapě budou vyměněny nosné podlahy pod stolicemi, stolice v jižní věži bude zcela nová a v severní bude zrekonstruována. Vlastní zvony jsou navrženy a budou odlity z bronzu podle připojené tabulky. Tabulka neobsahuje cenu úpravy prostor ve věžích baziliky a nové stolice pro jejich zavěšení. Nejdříve bude odlit největší zvon a zvony zcela sponzorsky uhrazené.

Průměr zvonu
(cm)
Ladění Váha
(kg)
Cena zvonu
(Kč)
152 c1 2000 1 211 698
136 d1 1630 910 900
121 e1 1130 668 351
101 g1 660 442 495
83 h1 385 304 409
69 d2 225 220 490
Celková cena souboru zvonů bez DPH (Kč) 3 758 343

Prosíme všechny ctitele Panny Marie o modlitbu za toto dílo a peněžní dary, které můžete složit při osobní návštěvě Svatého Hostýna na duchovní správě nebo na recepci Poutního domu č. 3. Svůj dar můžete vložit i do pokladničky, která je umístěna v muzeu v Jurkovičově sále.
Upozorňujeme dárce na to, aby své peníze v žádném případě nedávali osobám, které se jim představí jako výběrčí darů pro zvony na Svatém Hostýně s tím, že k výběru mají povolení. Dary můžete svěřit pouze důvěrníkům Matice svatohostýnské, které znáte, a kteří vám předloží průkaz důvěrníka. Jinak nikomu.
Pro bezhotovostní platby jsou zřízeny dva samostatné účty v ČSOB. S účtem č. 244082778/0300 disponuje duchovní správa a Matice svatohostýnská má pro zvony účet č. 245521402/300. Stav účtů je zveřejňován čtvrtletně. K dispozici jsou předvyplněné poštovní poukázky.
Farnosti, sponzoři i soukromí dárci, kteří darují 10.000,- Kč a více, budou zapsáni na pamětní desku. Na konci roku 2011 se budeme zabývat i pojmenováním zvonů. Kdyby chtělo nějaké společenství nebo sponzor zaplatit celý zvon, mohlo by dojít k pojmenování zvonu podle jejich návrhu. Ladění zvonů a tím i jejich velikosti a váha jsou dány projektem.
Zvony svým velebným zvukem budou denně připomínat mnoha budoucím generacím 100. výročí korunovace vítězné Ochránkyně Moravy a mnozí budeme rádi, že jsme k tomu také nějak přispěli.

Se stojanovským Pán Bůh zaplať

Josef Psík, člen jubilejního výboru pověřený jednáním ve věci zvonů
P. Jiří Šolc SJ, rektor duchovní správy na Svatém Hostýně
Ing. Ivo Buráň, předseda jubilejního výboru