Listy svatohostýnské

OBSAH č.1/2001:

Duchovní slovo
Zahajujeme 5. ročník našeho časopisu
Vzpomínka na pouť v roce 1938
Po stopách historie Svatého Hostýna a Matice svatohostýnské (18. pokračování) 
Arcibiskup Jan Graubner se setkal s funkcionáři MSH 
Naše blahopřání 
Jaký byl rok 2000 na Svatém Hostýně 
Bude vás zajímat 
Stručné z jednání Matice svatohostýnské 
A. C. Stojan a Svatý Hostýn 
Před 75 lety zemřel Karel Wisnar 
Vzpomínka na P. Jana Formánka SJ 
Nepřehlédněte

 

 

DUCHOVNÍ  SLOVO

ORODOVNICE NAŠE
Je totiž jeden Bůh a jeden i prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe v oběť jako výkupné za všechny. Tato věta z listu sv. Pavla k Timoteovi (1 Tim 2,5) má stále svou platnost. Jedině Bohočlověk je sto plně usmířit a vyrovnat vinu člověka vůči Bohu z hlediska dokonalé spravedlnosti. Církev připomíná v liturgii 8. května Pannu Marii - Prostřednici všech milostí.
Někteří, zvláště nekatoličtí křesťané, tvrdí, že takový titul je proti Bibli: Vždyť je jen jeden Prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus. Z naší strany však nejde o falešnou úctu k Panně Marii. Jde o důkladnější a ucelenější poznání Pána Ježíše Krista, který přichází do lidstva skrze Pannu Marii. Ta se tak stává zásadním způsobem Prostřednicí mezi Kristem a námi. Jiné je prostřednictví Bohočlověka a jiné prostřednictví Panny Marie. Je to však zároveň pravé prostřednictví mezi Bohem a člověkem, neboť Kristus je zároveň pravý Bůh. K správnému poznání Božích tajemství a úradku spásy je třeba pokory, oné pokory, které se můžeme učit z Mariina chvalozpěvu, v němž Mariina duše velebí Pána. Od sv. Terezie z Avily pochází krátká definice pokory: Pokora je pravda! Pokora je poznání a přijetí pravdy. Je nutno ovšem přijmout celou pravdu. Pravda vítězí! - zní to hezky a přece to není úplné: Pravda Páně vítězí - je v plném smyslu ono úplné biblické znění. Ne jakákoliv pravda, ale celá pravda o člověku, o Bohu, o nesmrtelné duši, o spáse, i o Božím soudu a věčném životě. - Když neznáme nebo nepřijmeme celou pravdu, snadno se dopouštíme omylu nebo dokonce bludu. Platí to v politice i v ekonomice a na výsost to platí v morálce a v náboženství. Platí to i v našem vztahu k Panně Marii. Právě ona je Bohem stvořena a uzpůsobena jako Prostřednice mezi hroznou a propastnou hříšností člověka a nekonečnou svatostí Božího Syna. Teprve poznání hrůzy hříchu a zároveň Božské Velebnosti a Svatosti nám pomáhá nahlédnout na nutnost existence Neposkvrněné Panny, která zprostředkuje příchod Spasitele do hříšného lidstva. - Maria, to je výsostné Boží dílo. V Marii Bůh dovršuje starozákonní přípravu lidstva na Vykupitele. V Marii se každá křesťanská duše optimálně uzpůsobuje k přijetí Spasitele a všech jeho milostí. Nestačí říkat: Pane nejsem hoden! Je to totiž pravda,skutečnost a zbývá jen vyvodit z toho důsledky. Proto církevní otcové a svatí učitelé přicházejí k poznání, že v Marii má Ježíš všechno, co mu dlužíme nebo dáváme nedostatečně: vděčnost, věrnost, lásku. Své Matce, Panně Marii pak Ježíš dává pro nás všechno, co tolik potřebujeme, ale nejsme toho hodni, nebo dokonce pro svoji slepotu o to nestojíme. Mariino prostřednictví je tedy prostřednictvím dobroty a lásky. Mariino prostřednictví neumenšuje Boží slávu, ale naopak vynahrazuje úctu a lásku, kterou my sami nejsme Bohu ani schopni dát. Přicházíme k Bohu s Marií a skrze Marii, protože jsme poznali celou pravdu o Bohu a o nás samých. Ave Maria!

P. Jan Chromeček SJ

 

 

ZAHAJUJEME  5. ROČNÍK  NAŠEHO  ČASOPISU

Překročili jsme "magické datum" (tak to chápou někteří naši spoluobčané) - rok 2000, zahájili nové tisíciletí s očekáváním, co nám - lidstvu - přinese. Jak budou hodnotit naši práci naši potomci za 100, 500 nebo 1000 let? Dostane lidstvo rozum a přestane se bezohledně štvát jen za většími materiálními požitky, nebo začne konečně budovat království Boží na zemi? Bůh sice řekl: Podmaňte si zemi!, ale ne tak, že 20% populace bude žít na úkor těch ostatních! K větší solidaritě s chudými národy nabádá i Svatý otec. A tato výzva patří i nám - patříme mezi ty bohatší na zemi, i když většina našich lidí se cítí chudými. Bohužel jsme chudí zejména v oblasti duchovní. A tady je úkol nás - křesťanů (je nás v naší vlasti podstatná menšina - nemyslím ty "papírové", ale ty, kteří se snaží žít podle evangelia), abychom především svým životem mezi nevěřícími ukazovali, že máme jiný žebříček hodnot, že za vše, co materiálně máme, vděčíme nejen své přičinlivosti, ale přijímáme je jako dar Nejvyššího Tvůrce.
No a k tomu chce přispět i náš časopis. Jeho vstup do nového tisíciletí už 5. ročníkem a váš zájem o něj jen potvrzuje, že náš záměr jeho vydávání byl správný. Rozhodně přispěl ke stmelení naší rodiny ctitelů Panny Marie Svatohostýnské a s potěšením můžeme konstatovat, že pod Jejím ochranným pláštěm se nám dílo daří, i když nikdy nemůžeme být úplně spokojeni a mnoho chybí k dokonalosti naší práce. Matice svatohostýnská však žije a rozvíjí se, buduje, zvelebuje Svatý Hostýn, aby byl uchován jeho křesťanský ráz, jako významné poutní místo i kulturní památka pro další generace, tak jak je to zakotveno v nových Stanovách. Naše rodina se zvětšuje - téměř na každém zasedání výboru schvalujeme příjem dalších 20 až 50 nových členů. (Nezapomněl jsi poslat přihlášku také ty?)
Vraťme se ale k našemu časopisu. Jeho vydávání není pro nás výdělečnou činností (a to v nákladech není započítáno poštovné, které činí přibližně 4000 Kč na jedno číslo), ale vždy jsme zdůrazňovali, že nám jde především o informovanost členů MSH i dalších příznivců Svatého Hostýna. Loňské náklady jsou vyšší zejména proto, že jsme ve třech číslech měli ještě přílohu. Za všechny příspěvky do časopisu nevyplácíme žádný autorský honorář, rovněž práce šéfredaktora je prováděna bez finančních nároků. Velice nás těší, že i po této stránce je náš časopis životaschopný - je to především díky vám, kteří na jeho vydávání přispíváte - Pán Bůh zaplať!
V poslední době se zlepšila i dopisovatelská aktivita - to nás také těší, jsme vděčni za každý příspěvek, i když ne všechny jsme schopni otisknout - zvlášť když svým tématickým zaměřením nemají přímý vztah k Svatému Hostýnu.
Děkujeme za každou podporu - i modlitbou.

Václav Lednický

 

 

VZPOMÍNKA  NA  POUŤ  V ROCE  1938

Mládež ze Šanova, malé vesničky na úpatí Bílých Karpat,  často chodila do kostela ve Slavičíně.
V polovině dubna pan farář při smutném kázání, kdy již vojáci začali být povoláváni do zbraně před blížící se válečnou hrůzou, vyzval mládež, aby vykonala prosebnou pouť k Matičce Svatohostýnské. Termín pouti byl určen na první pátek v květnu. Na tuto výzvu se ze Šanova přihlásilo deset hochů a dvě děvčata. Zatěžkáni jídlem na tři dny jsme odhodlaně vyrazili před pátou hodinou ranní do Slavičína, kde již na nás čekala u kostela mládež ze slavičínské farnosti. Pan farář nám ještě požehnal a my jsme se v šest hodin vydali na cestu dlouhou asi 50 km. Nebylo nás sice mnoho, 29 poutníků včetně mladého pana kaplana. Za zvuku kostelních zvonů, plápolající korouhvičky a za zpěvu písně Tisíckrát pozdravujeme tebe, ó Matičko Hostýnská, jsme budili občany Slavičína.
Začátek cesty vedl lesním chodníkem směr Nevšová do Dolní Lhoty, dále pak silnicí přes Horní Lhotu do Zádveřic, odtud kolem kostela polní cestou do Slušovic, silnicí do Hrobic, pak lesním chodníkem do Kašavy, kde nás vítal kostelní zvon. Zde u kostela byl půlhodinový odpočinek na posilnění.
Po krátkém odpočinku a rozloučení s kašavským kostelíčkem jsme pokračovali silnicí do Držkové a odtud lesní cestou a chodníkem až na Svatý Hostýn. Unaveni, ale šťastni, jsme jako první šli do kostela pozdravit Matičku Svatohostýnskou, poděkovat jí za její mocnou ochranu a sílu, kterou nám po celou cestu dodávala. Po milém kněžském přivítání a písničce Máti Páně přesvatá jsme se šli ubytovat do noclehárny do poutního domu. Sobotní ráno nás čekalo překvapení: Svatý Hostýn byl celý v bílém, ale již projasnívající se obloha a vycházející sluníčko nám dávaly naději na pěkný den.
Zcela odpočinuti jsme šli do kostela a při dvou mších svatých a kázáních a radostných písních jsme zase dostávali svoji sílu. Mezi tím ale přišlo velké procesí ze Slovácka, v krojích a s hudbou, takže kostel byl hned plný hudby a zpěvu. Před polednem, když jsme vyšli z kostela, bylo již úplně jasno, slunce pěkně hřálo a po sněhu nebylo ani památky. Odpoledne jsme vykonali pobožnost křížové cesty a po svátostném požehnání jsme měli volnost k procházce májovou přírodou Svatého Hostýna.
V neděli brzy ráno jsme se šli do kostela ještě rozloučit s Matičkou Svatohostýnskou a vrátili jsme se domů, šťastni po tak krásné pouti.

Stanislav Vrba, Šanov - Zlín

 

 

PO STOPÁCH HISTORIE SVATÉHO HOSTÝNA A MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ • 18. pokračování

Článek o pravěku Hostýna je na jiném místě vydáni LSH

 

 

ARCIBISKUP  JAN  GRAUBNER  SE  SETKAL  S FUNKCIONÁŘI  MSH

Poprvé za deset let od obnovení Matice svatohostýnské se sešli ke společnému jednání členové výboru Matice svatohostýnské, její revizní komise, vedení hospodářské správy a redakční rady Listů svatohostýnských. Funkcionáři Matice svatohostýnské se setkali s protektorem Matice svatohostýnské olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem při společném výjezdním zasedání, které se uskutečnilo 26. ledna v Hrobicích na Zlínsku.
Při neformálním setkání byly projednány úkoly, které čekají k realizaci na našem poutním místě nejen Matici svatohostýnskou, ale i duchovní správu na Svatém Hostýně. Jedná se zejména o rekonstrukci poutního domu č. 1 a dokončení rekonstrukce sociálního zařízení pod restaurací v poutním domě č. 3. Největší investiční akcí duchovní správy v letošním roce bude generální oprava varhan, která si vyžádá investici ve výši čtyř milionů korun. Další rozpracovanou akcí pro letošní rok je umístění automatické závory pro výjezd na komunikacii mezi autobusovou točnou a bazilikou (od schodů). Její realizace navazuje na zpracovaný dopravní řád a dává pracovníkům Matice svatohostýnské možnost usměrńování a řízení dopravy v tomto exponovaném místě.
Redakční rada Listů svatohostýnských, které vycházejí již pátým rokem, se kromě běžným redakčních záležitostí zabývala také internetovou stránkou Svatého Hostýna, (www.hostyn.cz), jež funguje od září 1999 a podle její návštěvnosti patří k oblíbeným stránkám katolického internetu.
Na závěr jednání otec arcibiskup Jan Graubner poděkoval všem funkcionářům Matice svatohostýnské za jejich obětavou práci.

Josef Pala

 

 

NAŠE  BLAHOPŘÁNÍ

Po ukončení magistersko-licenciátního studia v oboru kanonického práva na Fakultě práva, kanonického práva a administrativy Katolické univerzity v Lublině v Polsku získal dne 29. 11. 2000 licenciát kanonického práva s titulem ICLic. P. František Brázdil, SJ, kaplan duchovní správy a superior na Svatém Hostýně.
K získání titulu srdečně blahopřejeme.

(red)

 

 

JAKÝ  BYL  ROK  2000  NA  SVATÉM  HOSTÝNĚ

Byl to rok jubilejní, tedy v každém případě mimořádný, zejména pokud se týká návštěvnosti, což se projevilo i na výsledku hospodaření Matice svatohostýnské. Poprvé v desetileté historii obnovení její činnosti můžeme konstatovat, že jsme se přiblížili k tomu, aby provoz zařízení MSH byl soběstačný a příspěvky a dary členů mohly být využity na investiční akce, aby příspěvky a dary nemusely dotovat provoz zařízení MSH. Určitě k tomu přispěla i rekonstrukce poutního domu č. 3, provedená v roce 1999. Svědčí o tom i příjmy za ubytování, které jsou oproti roku 1999 vyšší o více než 100%.
Ale ani v minulém roce jsme nezaháleli. Vybudovali jsme více, než jaké byly naše finanční možnosti, a náš dluh se zvýšil o další milion, tedy celkem na 4 mil. Kč. Podrobně tyto práce byly popsány ve 3. čísle minulého ročníku LSH. Připomeňme největší akce:
• vestavba exerciční kaple ve 3. podlaží PD č. 3 za téměř 2,1 mil. Kč
• oprava terasy ve 2. podlaží PD č. 3 za 253 500 Kč
• rekonstrukce veřejných záchodů u stánků pod poutními domy za 604 300 Kč
• oprava (výměna oken) v restauraci
Ovčárna za 235 000 Kč
Součet nákladů za tyto akce činí cca 3,2 mil. Kč. Je pravdou, že vše jsme mohli realizovat jen díky pomoci Olomouckého arcibiskupství i za pomoci ze zahraničí.
Definitivní výsledky hospodaření nejsou dosud potvrzeny, budou předloženy valné hromadě v květnu, ale alespoň předběžně jsou znázorněny na grafech.

Stručný komentář

Příjmy
• V darech jsou zahrnuty položky, které dávali členové jako členské příspěvky,ale překračují rámec určený Stanovami.
• Nízká tržba z provozu elektrárny je dána její dlouhodobou poruchou.

Výdaje
• Nejsou zde výdaje za investiční akce, v opravách zahrnuty jen náklady na výměnu oken v restauraci Ovčárna.
V minulém čísle jsme vás informovali o tom, co chceme udělat v letošním roce. Celá záležitost byla projednána na lednové schůzi výboru MSH za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a došli jsme k následujícímu závěru:
Zatím se nepodařilo získat dostatek finančních prostředků od farností na rekonstrukci PD č. 1. Připravujeme ale projektovou dokumentaci na tuto akci, ale určitě ji nezačneme realizovat do začátku poutní sezóny (nejdříve na podzim - pokud budou peníze). Ještě před začátkem sezony bude zrealizována závora za schody - regulace výjezdu k bazilice a k poutním domům. Dále jsme rozhodli, že provedeme rekonstrukci veřejných záchodů u restaurace v PD č. 3. Do pololetí bychom měli realizovat letošní splátku našeho dluhu, tj. 1 mil. Kč.  Kromě toho máme závazek vůči finančnímu úřadu zaplatit darovací daň za převod nemovitostí z OÚSP Kroměříž. A na víc už v letošním roce asi nebudeme mít finance.
Stále je ve hře otázka odkanalizování Svatého Hostýna, ta ale musí být řešena z jiných zdrojů.

Investice v roce 2000 (v Kč)
Vestavba kaple 2 055 729,80
Rekonstrukce terasy PD 3 253 535,00
Oprava WC 604 305,50
Projekty 98 811,00
Inventář 68 380,60
Celkem 3 080 761,90
Připravil Václav Lednický

Závora
V minulých letech na Svatém Hostýně velmi vzrostl provoz motorových vozidel, především osobních automobilů. Někteří návštěvníci našeho poutního místa vůbec nerespektují zákaz vjezdu. I počet míst určených k parkování v našem areálu je malý. Dnes již nemůžeme a ani nechceme dovolit parkování na louce. Především z hygienického hlediska (blízkost vodního zdroje) není vhodné, aby na ploše u příjezdové cesty parkovalo více než deset automobilů. Výbor Matice svatohostýnské rozhodl o umístění elektronicky ovládané závory na příjezdové cestě. Bude umístěna za schodištěm. Instalace závory by měla být provedena do 31. března.
Víme, že většina poutníků je starších a méně pohyblivých. Předpokládáme, že určitou dobu bude provoz zkušební. Vjezd do areálu bude umožněn držitelům čipové karty a také invalidům, kteří se prokáží průkazem. Závora nijak neomezí chodce a cyklisty.
Jsme si vědomi toho, že toto opatření není populární a jistě se najde mnoho poutníků, kteří s ním nebudou souhlasit, ale přesto je pochopí.

Ludmila Solařová

 

BUDE  VÁS  ZAJÍMAT

Nové osvětlení Svatého Hostýna
Pracovníci firmy Elektromont servis Brno mají bohaté zkušenosti s osvětlováním památkově chráněných objektů.
Z iniciativy této firmy byl vypracován projekt na zachování původních secesních konzol sloužících v minulosti pro osvětlení schodiště. Na těchto konzolách byly provedeny restaurátorské práce s cílem obnovit původní vzhled a funkčnost. Do hlavic konzol bylo doplněno vhodné osvětlovací těleso.
Ve spolupráci s Dr. Kramplem z Kroměříže a Mgr. Bakalovou z Památkového ústavu v Brně se podařilo najít vhodné řešení.
Pracovníci Elektromontu servis Brno použili nejnovější světelnou techniku s cílem tvalých úspor elektrické energie. Jako světelné zdroje použili typy s výkonem na jednotku 1W/58 lumenů a 1W/150 lumenů světelného výkonu. Dále bylo řešeno časování automatického zapínání a vypínání. Použitý prvek - difuzér z polykarbonátu  - je značeně odolný proti mechanickému poškození. Výrobcem tohoto tělesa je francouzská firma PASCAL + BERGES.
Okolí baziliky bylo doplněno stylovými litinovými sloupky se stejným typem světla. Tím se podařilo vytvořit určitou harmonii realizace osvětlení schodiště a okolí baziliky.
Výše uvedená firma se zavázala, že jako sponzorský dar bude provádět údržbu, tj. výměnu zdrojů, čištění a opravy po dobu dalších pěti let.
Tisíce poutníků se mohou přesvědčit, že se dobré dílo podařilo.

Petr Janek

 

Internet na Svatém Hostýně
V minulém čísle Listů svatohostýnských jsme vás informovali o internetových kamerách, které budou přenášet obraz z baziliky a snímat prostor před bazilikou. Obě tyto kamery jsou již v provozu a z kteréhokoliv místa na světě je možno v každou denní i noční dobu sledovat dění na Svatém Hostýně. V současné době je ve zkušebním provozu také přenost zvuku.
Něco podobného se v oblasti českého křesťanského internetu zatím nevyskytuje. Při této příležitosti je vhodné se zmínit o úloze firmy NWT Computer, s.r.o. z Hulína, která řeší a financuje techniku související s přenosem obrazu a zvuku do internetu.
Dostáváme desítky ohlasů z celého světa na naše internetové stránky - od poděkování za informace o mimořádných spojích v době Vánoc a silvestra, poděkování za kvalitní informační servis bez reklam, jak pro poutníky tak i pro turisty, až po kontakty s našimi přáteli v Texasu a jiných místech v USA, kde je ještě povědomí o Svatém Hostýně. Rovněž jsou požadovány a potvrzovány prostřednictvím internetu objednávky noclehů a jsou podávány informace k možnostem uspořádat konference a setkání na Svatém Hostýně.

Ivo Buráň

 

Nabídka služeb
Matice svatohostýnská nabízí:
• ubytování v 1-3 lůžkových pokojích, možnost přistýlky
• ubytování s vlastním spacím pytlem
• pronájem sálů
• možnost konání exercicií, duchovních obnov
• možnost konání rodinných akcí, setkání farností atd.
Bližší informace vám poskytneme na tel.: 0635/381 693, 381 694, e-mail: hostyn.msh@ado.cz

Uřední hodiny v kanceláři MSH v poutním domě č.3:
pondělí až pátek 7.30 - 15.30 hod.
sobota a neděle 8.00 - 15.30 hod.

Odjezdy autobusů platí do 9. 6. 2001. Od 10. 6. 2001 budou pravděpodobně minimální změny, které budou mít návaznosti na odjezdy vlaků z Bystřice pod Hostýnem.

Ludmila Solařová

 

STRUČNÉ  Z JEDNÁNÍ  MATICE  SVATOHOSTÝNSKÉ

14. prosince 2000

Silniční závora
- omezení vjezdu a finanční náhrada za výjezd a použití pozemků za závorou
- povolený vjezd zdravotníkům, hasičům, zásobování, DS a MSH

Oprava Ovčárny, řešení kanalizace, opravy elektrárny aj.
Inventarizace pokladen a inventáře k 31. 12. 2000
- jmenování inventurních komisí, vypracování inventurních seznamů
- vyřazení nepotřebného inventáře a jeho odprodej

Hospodaření MSH k 30. 11. 2000
- nižší příjmy z příspěvků a darů oproti roku 1999
- vysoké náklady za likvidaci odpadů, vodné a stočné
- příznivě hodnoceny příjmy z ubytování a z nájmu

26. ledna 2001

Výjezdní zasedání MSH, revizní komise a redakční Listů svatohostýnských v Hrobicích za účasti otce arcibiskupa Jana Graubnera
- darovací daň - výbor řešil úhradu vyměřené darovací daně z vrácených objektů
- silniční závora
- hospodaření MSH k 31. 12. 2000
- nezaplacené příspěvky některých členů, nižší příspěvky od obcí
- oprava poutního domu č. 1 pro rodiny s dětmi za spoluúčasti farností

16. února 2001

- projednání oprav poutního domu č.1
- příprava schůze důvěrníků MSH
- hospodaření MSH za leden 2001

Antonín Mužný, jednatel Matice svatohostýnské

 

 

A. C. STOJAN  A  SVATÝ  HOSTÝN

V letošním roce si připomínáme několik významných dat pozemské pouti služebníka Božího arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana:
22. května - 150. výročí jeho narození, 5. července  - 125. výročí jeho kněžského svěcení, 3. dubna - 80. výročí jeho biskupského svěcení, 30. května - 120. výročí založení Družstva svatohostýnského, jehož jednatelem se stal A. C. Stojan.

V roce 1987 předávali v Římě zástupci olomoucké arcidiecéze několik desítek kartonů, do kterých byla vložena veškerá dokumentace pojednávající o příkladném kněžském a veřejném působení olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Šlo o výmluvné doklady s četnými svědeckými výpověďmi, ze kterých vanula vřelá touha diecézanů, aby A. C. Stojan byl uctíván jako blahoslavený, a dán budoucím generacím za vzor kněžské, biskupské a především blíženské služby.
Stojan patřil k velkým horlitelům usilujícím o rozvoj dvou poutních míst moravských - cyrilometodějského Velehradu a mariánského Svatého Hostýna. Byl přesvědčen, že ona místa jsou zdrojem obrody duchovního života, proto sám všemi silami podporoval vše, co přispívalo k rozkvětu těchto míst.
O málokteré osobnosti našich církevních dějin bylo napsáno tolik hodnotících pojednání jako o Stojanovi. První jeho životopis byl vydán již v roce 1911, ještě za jeho života (A. Jašek - J. Staněk).  Publicisté mu věnovali pozornost i v době nedávné, náboženskému životu nepřející: např. Katolické noviny tiskly po celý rok 1986 Stojanův životopis, beletristicky zpracovaný Marií Holkovou (nedávno vyšel knižně), a o dva roky později vydala Česká katolická charita dílo Apoštol křesťanské lásky a jednoty církve. Do českých zemí se v oné době dokonce dostala dvě biografická díla Josefa Olšra a Bohumila Zlámala, vydaná Křesťanskou akademií v Římě. O vydání stručného Stojanova životopisu, jehož autorem byl Zdeněk Pospíšil, se zasloužila v roce 1993 orelská župa v Zábřehu na Moravě, nesoucí Stojanovo jméno. Nedostižným a nejrozsáhlejším dílem však zůstává práce Františka Cinka, vydaná tiskem v roce 1933 k desátému výročí Stojanova úmrtí, ale také dosud nevydaný rukopis služebníka Božího Antonína Šuránka Světlo z Beňova z roku 1981, čítající 3450 stran!
V každém letošním čísle Listů svatohostýnských budou připomínány Stojanovy nesmírné zásluhy o duchovní i hmotný rozvoj Svatého Hostýna, tohoto nejvýznamnějšího moravského poutního místa. Nelze také zapomínat na mnoho dalších Stojanových aktivit, týkajících se Velehradu, Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje, farností, ve kterých působil, včetně poslaneckých a senátorských povinností, vykonávaných převážně ve prospěch občanů.
Svatý Hostýn byl každoročně cílem poutí Stojanova rodiště Beňova, od kterého jej dělily dvě desítky kilometrů. Stojan se účastnil těchto poutí již od dětství. Srovnával přitom tehdejší chudobu v roce 1845 obnoveného interiéru svatohostýnského chrámu s krásou novostavby beňovského kostela sv. Františka Serafínského, dostavěného v roce 1855. Na poutním místě ho rmoutila nepřítomnost stálé duchovní správy i devastace okolí chrámu. V jeho nitru však již zde klíčila touha po kněžské povolání a trvalá úcta k Matce Boží.
Hned druhý den po své primici, kterou slavil v Beňově 9. července 1876, Stojan spěchal na Svatý Hostýn, aby jako kněz poprvé vzýval Pannu Marii.

Bohuslav Smejkal

Pokračování příště

 

 

PŘED  75  LETY  ZEMŘEL  KAREL  WISNAR

Letos 15. dubna si připomeneme 75. výročí úmrtí světícího biskupa olomouckého ThDr. Karla Wisnara, který stál patnáct let v čele Matice svatohostýnské.
Pocházel z Příboru u Nového Jičína, kde se narodil 25. října 1852. Kněžské svěcení přijal v Olomouci 19. března 1875. Dlouhá léta působil jako představený olomouckého arcibiskupského semináře (vícesuperior 1877-1889, superior 1889-1901). V letech 1881 až 1898 byl profesorem bohoslovecké fakulty, v roce 1890 byl zvolen jejím děkanem. Od roku 1901 byl kanovníkem olomouckým, v letech 1906 až 1916 byl olomouckým generálním vikářem, proboštem kapituly (1912-1920), děkanem kapituly (1921-1926). Titulárním biskupem kalipolským a světícím biskupem olomouckým byl jmenován 14. listopadu 1904.Biskupské svěcení přijal v Olomouci 18. prosince 1904 z rukou nově jmenovaného arcibiskupa Františka Saleského Bauera.
Do historie našeho poutního místa se jméno biskupa Karla Wisnara zapsalo zvláště tím, že po smrti prvního starosty Matice svatohostýnské olomouckého světícího biskupa Jana Weinlicha (zemřel 24. 12. 1905) byl v roce 1906 zvolen jeho nástupcem a v čele Matice svatohostýnské stál až do roku 1921, kdy rezignoval.
Biskup Karel Wisnar zemřel 15. dubna 1926 v Olomouci, kde je také pohřben.

Josef Pala

 

 

VZPOMÍNKA  NA  P.  JANA  FORMÁNKA  SJ

Na slavnost Krista Krále v neděli 26. listopadu 2000 zemřel na Svatém Hostýně ve věku 83 let známý jezuitský kněz P. Jan Formánek.
Pocházel z Prahy, kde se narodil 23. února 1917. V září 1936 vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. Po filozofických studiích v Benešově vykonával v letech 1941 až 1942 magisterskou praxi v Praze.
Teologii studoval ve válečných letech na řádovém učilišti v Praze. Za nacistické okupace (1944 až 1945) byl vězněn na Pankráci a v Terezíně.
Kněžské svěcení přijal v Praze v jezuitském kostele sv. Ignáce 29. června 1945. Po třetí probaci na Velehradě působil od roku 1947 jako profesor náboženství a
spirituál Biskupského gymnázia v Brně.
Při násilném rušení klášterů jej nový komunistický režim poslal do nucené internace do Bohosudova a pak až do roku 1954 pracoval u neslavně proslulých jednotek PTP. Následovala léta, kdy pracoval jako stavební dělník v Čáslavi. Stejně jako nacistický režim i komunistická totalita jej záhy poslala do vězení. V letech 1955 až 1960 zažil "socialistickou převýchovu" ve vězeních na Pankráci, v Ruzyni, v Terezíně a ve Rtyni. Po propuštění pracoval jako dělník v cihelně a topič.
Teprve nová doba po pražském jaru 1968 umožnila P. Formánkovi, že v roce 1969 mohl nastoupit jako duchovní správce řeholních sester Dcer Nejsvětějšího Spasitele v Borotíně u Boskovic. Následná husákovská normalizace jej znovu na dva roky přesunula mezi dělnické kádry, kdy v letech 1975 až 1976 pracoval jako skladník ve Svitavách. V roce 1977 mohl znovu nastoupit do duchovní správy u řeholních sester Dcer křesťanské lásky v Janově u Litomyšle.
V roce 1990 přišel na Svatý Hostýn jako Socius magistra noviců, zpovědník a spirituál domu. P. Jan Formánek byl oblíbeným zpovědníkem našeho nejznámějšího moravského poutního místa. Až do posledních dnů své nemoci neúnavně vypomáhal jako zpovědník v hostýnské bazilice.
Pohřební obřady za zesnulého vykonal 4. prosince 2000 na Svatém Hostýně arcibiskup Karel Otčenášek z Hradce Králové spolu s olomouckým světícím biskupem Josefem Hrdličkou a provinciálem českých jezuitů P. Vojtěchem Suchým. Pohřbu se zúčastnilo přes padesát kněží. Rozloučil se s ním bývalý dlouholetý jezuitský provinciál P. Jan Pavlík, který ve své homilii zdůraznil, že P. Formánek měl rád své kněžství, mši svatou a eucharistii, což se cele odráželo v jeho pohnutém životě, kdy byl vždy - i v těch nejtěžších chvílích - "nesen vírou". Jménem místní pobočky Konfederace politických vězňů v Bystřici pod Hostýnem se ze zesnulým rozloučil její předseda, osmaosmdesátiletý Václav Libosvár, který připomněl každoroční přípravné práce P. Formánka o zdárný průběh tradiční muklovské pouti na Svatém Hostýně.

Josef Pala

 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE

Pozvánka na valnou hromadu Matice svatohostýnské
která se koná v neděli 6. května na Svatém Hostýně. Zahájení v 9 hod. mší svatou, kterou celebruje Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a
protektor Matice svatohostýnské.
Jednání začne po ukončení bohoslužby v tělocvičně poutního domu č. 2
Prezence účastníků bude probíhat od 7 hod.
Hlavní body programu:
• zpráva o činnosti a hospodaření MSH v roce 2000
• zpráva revizní komise
• plán činnosti v roce 2001
• diskuze
Všechny členy zve výbor Matice svatohostýnské

V letním období (od 28. dubna do 21. října 2001) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny 7.00 9.15 11.00
v neděle 7.00 9.00 10.15 11.30 15.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání
V sobotu dopoledne jsou mše svaté jako v neděli

Upozorňujeme na nové adresy elektronické pošty Listů svatohostýnských a duchovní správy na Svatém Hostýně:
pala.josef@volny.cz (šéfredaktor LSH)
hostyn.msh@ado.cz
hostyn.fara@ado.cz

Na žádost výboru Matice svatohostýnské hostýnští kněží slouží každou neděli mši svatou za všechny živé i zemřelé poutníky a dobrodince Svatého Hostýna. Od 1. března je navíc sloužena každé první pondělí v měsíci mše svatá za všechny zemřelé členy Matice svatohostýnské.

Marie Loučková