Listy svatohostýnské

číslo 1
březen
2008
ročník XII

OBSAH

Pašije
Listy svatohostýnské budou dále vycházet
Duchovní slovo
Přehled poutních slavností v roce 2008
Nová poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn
Z jednání výboru MSH
Svatý Hostýn na internetu
Z historie nedávno minulé
Z vašich dopisů
Kronika
Zpráva o hospodaření za rok 2007
Bude vás zajímat
Pozvání na valnou hromadu
Zemřelí členové MSH
Poděkování za novou knížku

Pašije

Alespoň na chvíli se odvrať od třeštícího světa a naslouchej hlasům pašijí.
Zní všude. Zní za bronzovou bránou chrámu na vrcholku Moravské hory, zní z probouzejících se ratolestí, ze zurčících vod jarních sněhů, z úderů kladiv do železa a dřeva.
Ta smrt je JEHO i naše.
Jsme připraveni?
Jsme ochotni vléci ten kříž až do konce, i když na žádném zastavení nečeká Šimon, pomocník, ale jen slzy MATEK a MAGDALEN osušované bičem chátry?
Nebo je lepší skok z Nuselského mostu?
Nebo “všechny krásy světa ti dám“, jak slibuje ten laskavý starý pán – “nic za to nechci, nic to nestojí, k čemu je tvoje utrpení?“
To není pazvuk z hlubin věků, to je naše velikonoční současnost, každého z nás, celé této země, realita bezradného světa. Bloudících a zmatených.
Nebo ještě doufáš, že přijde Bílá sobota?
Že máme ještě naději? Že nám to slíbil?
Že hlasy pučících ratolestí, zoufalství ze starých i nových sněhů jsou vlastně předzvěstí pukajících pečetí dávného hrobu?
Nevíš si rady?
Tak sečkej, ztiš se, to nezní varhany, to je Tvoje srdce a hlasy vracejících se zvonů… Přichází k Tobě zázrak vzkříšení.
Pavel Hejcman

Listy svatohostýnské budou dále vycházet

Dostali jsme do redakce dopis pana Václava Kociána z Kozlovic, který reaguje na článek Setkání na Svatém Hostýně (Listy svatohostýnské č. 4/2007).
Pan Kocián píše: Domnívám se, že již při volbách do výboru Matice svatohostýnské by v letošním roce měl každý kandidát jednoznačně říci, zda je pro zachování Listů svatohostýnských a zda by se finanční prostředky Matice svatohostýnské mohly a nebo nemohly v budoucnu používat na něco jiného než na zvelebování Svatého Hostýna.
Pokud chtějí v Katolickém týdeníku o Svatém Hostýně psát, proti tomu samozřejmě členové Matice svatohostýnské nic nemají a ani mít nemohou. Finančně se však na této činnosti nemůže v žádném případě Matice svatohostýnská podílet. Je ale pravda, že na vydávání Listů svatohostýnských by měla Matice svatohostýnská přispívat ročně větší finanční částkou, než přispívala doposud.
Věřím, že moje názory nejsou mezi členy Matice svatohostýnské ojedinělé.
Na závěr chci pouze podotknout, že značná a podstatná část členů Matice svatohostýnské na valnou hromadu nepřijede, a ti, kteří nepřijedou, jistě též své příspěvky a dary dávají pouze na zvelebování Svatého Hostýna a na nic jiného. Reklamu tu Svatý Hostýn nepotřebuje a není ani důstojné, aby ji používal…
Pan Kocián na závěr svého dopisu vyjadřuje obavy, že Listy svatohostýnské by mohly přestat vycházet, zdůrazňuje jejich význam a potřebu pro naše poutní místo, a jednoznačně se staví za jejich další vycházení.
Děkujeme za pěkná slova uznání na adresu naší redakce. Jako šéfredaktor Listů svatohostýnských mohu pana Kociána a všechny čtenáře ujistit, že Listy svatohostýnské budou i nadále vycházet. O další možné spolupráci s křesťanskými sdělovacími prostředky budeme jednat na letošní valné hromadě Matice svatohostýnské.
Josef Pala

Duchovní slovo

AVE, AVE, AVE, MARIA!
Kdo z nás by neznal tu milou píseň, která opěvuje událost již sto padesát let starou a přece stále tak živou. Letos 11. února to bylo právě sto padesát let od zjevení Panny Marie v Lurdech. Tehdy Bernadetta na dotaz po jménu krásné Paní dostává odpověď: “Já jsem Neposkvrněné početí!“ – Celá staletí teologové, nejednou i velcí světci, bádali a rozjímali o výsadách Bohorodičky, Panny Marie. Byla milostiplná vyňatá i z dědičného hříchu? Kdy se tak stalo? Od počátku, nebo až po narození? Ona, milostiplná, jistě bez osobního hříchu, zároveň však jako člověk pochází z hříšného rodu Adama a Evy. – Františkán Jan Duns Scot ve dvanáctém století přichází s tím, že milý Bůh není vázán naším časem a tak neposkvrněná Panna Maria byla předvykoupena: dostalo se jí plnosti všech milostí předem, právě ze zásluh vykupitelské oběti jejího Syna.
I ten nejskvělejší lidský rozum má svá temná zákoutí. Potřebuje osvítit světlem víry. Psal se rok 1830. V Paříži, v klášteře, v noci 27. listopadu anděl strážný v podobě krásného dítěte probouzí mladou novicku Kateřinu Labouré. Vede ji do kaple, která je celá ozářená. Po straně oltáře se zjevuje Panna Maria. Překrásná Paní s nápisem kolem své postavy: Maria bez poskvrny prvotního hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme! – Snad všichni známe a máme medailku s tímto nápisem. Panna Maria sama nařídila, aby byla zhotovena taková medailka. Rovněž přesně stanovila a vysvětlila vše to ostatní, co medailka obsahuje. První medailky ve větším množství dal razit asi po dvou letech od zjevení sám pařížský arcibiskup. Začíná doba Neposkvrněné, doba, která vyvrcholí zasvěcením lidstva Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Papež Pius IX. dne 8. prosince 1854, téměř 25 let po pařížském zjevení, vyhlašuje dogma o Neposkvrněném Početí. Potvrzuje, že celá církev Kristova vyznává a věří, že Matka Boží od prvopočátku své existence byla vyňata z jakéhokoliv, i dědičného hříchu. Nečekaně brzy, čtvrtý rok po vyhlášení článku víry, přichází Panna Maria znovu. Přichází v Lurdech, aby potvrdila a prohloubila naši víru: nejenže je neposkvrněná, ona je Neposkvrněné Početí, Ona je ten Boží Čin, kterým Bůh připravil a oslavil Vtělení Božího Syna. Devatenácté století je stoletím velikého příchodu Panny Marie mezi nás. Zázračná medailka, mariánské dogma, přítomnost Panny Marie v Lurdech jakoby zahajují řadu dalších mariánských příchodů – zjevení, která pokračují i v našem novém století. Panna Maria přichází ve své mateřské lásce, aby nás bloudící zachránila od zkázy a přivedla zpět ke svému Synu a tak ke spáse. Vyjděme i my vstříc Panně Marii životem obnovené víry s prosbou na rtech i v srdci: “Maria, beze hříchu prvotního počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme!“
AVE, MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

Přehled poutních slavností v roce 2008

NE 16. 3. Svatojosefská soukromá pouť mužů
NE 27. 4. Valná hromada Matice svatohostýnské
Pouť klubu křesťanských žen
SO 3. 5. Patnáctá hasičská pouť
NE 4. 5. Pouť Radia Proglas
PO 12. 5. Osmá pouť píšících křesťanů
NE 18. 5. Šestá pouť včelařů
SO 24. 5. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
PÁ 30. 5. Pouť členů Apoštolátu modlitby
NE 8. 6. Pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
Šestá pouť podnikatelů
SO 28. 6. Dětská pouť na začátku prázdnin
SO 12. 7. Pouť obce Slavkov
NE 17. 8. Hlavní pouť
NE 24. 8. Tradiční orelská pouť
SO 30. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
SO 6. 9. Šestnáctá muklovská pouť
NE 14. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
PÁ 19. 9. První den františkánské pouti
SO 20. 9. Druhý den františkánské pouti
NE 5. 10. Růžencová pouť
SO 11. 10. První den dušičkové pouti
NE 12. 10. Druhý den dušičkové pouti
SO 18. 10. Desátá svatohubertská pouť
ST 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku

Nová poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn

Matice svatohostýnská chystá společně s Maticí Velehradskou v polovině tohoto roku slavnostní otevření poutní stezky Velehrad – Svatý Hostýn. Konkrétně ve dnech 3. a 4. července, kdy poutníci budou ovšem putovat opačným směrem a měli by dojít na Velehrad na právě probíhající Dny lidí dobré vůle. Jednou z hlavních postav připravujících novou stezku je Dr. Jiří Troneček, kterému jsem položil několik otázek.

Pane doktore, mohl byste se našim čtenářům nejdříve představit?
Jsem soukromý přírodovědec a cestovatel, bydlím v Chvalčově a jako podnikatel se zabývám mimo jiné návrhy a realizacemi výstav a expozic s přírodovědnou tematikou. Jsem autorem přírodovědné části expozice v muzeu na Svatém Hostýně, zpracovával jsem přírodovědnou část expozice ve Středisku ekologické výchovy Jezírko u Brna, jsem spoluautorem stálé expozice Příroda a člověk v Muzeu Kroměřížska a realizoval jsem množství výstav s přírodovědnou tematikou v muzeích.
Při svých cestách po Kanadě jsem vždy obdivoval jejich dokonale připravená informační centra a naučné stezky přímo v terénu, a proto jsem uvítal okamžik, kdy jsem byl osloven Lesy České republiky, abych připravil pro některé lesní správy naučné stezky s lesnickou a přírodovědnou tematikou. A po úspěšné spolupráci s Maticí svatohostýnskou při budování muzea na Svatém Hostýně jsme s jejím výborem připravili projekt poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn s naučnou stezkou, který je v současné době ve stadiu pokročilé realizace.
V čem je cesta Velehrad – Svatý Hostýn výjimečná?
Projekt poutní cesty s naučnou stezkou Velehrad – Svatý Hostýn je zajímavý a výjimečný snahou o obnovení a její zpřístupnění pro širokou veřejnost původní trasy, po které se v minulosti ubírala oběma směry procesí poutníků, a dále taky vytvořením jakési páteřní spojnice těchto dvou nejvýznamnějších moravských poutních míst. Celá trasa měří 50 km a je vybavena informačními panely, na kterých se může návštěvník seznámit s kulturně historickými událostmi, významnými osobnostmi a přírodními zajímavostmi míst v krajině, kterou právě prochází. Bude tedy sloužit nejen věřícím, kteří se vydají na pěší pouť, ale i široké turistické a cyklistické veřejnosti. Na tuto páteřní trasu se navíc budou v dalším období napojovat další stezky z jednotlivých obcí a farností.
Je možné přispět na vybudování cesty a co dárce získá?
Finančním garantem projektu je Matice svatohostýnská, pomůže i Matice Velehradská a Zlínský kraj. Na projektu spolupracujeme i s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem.
Samozřejmě ale vítáme každý příspěvek jak od podnikatelů, tak od jednotlivých občanů. Nejlépe přímo “zakoupením“ jednotlivých zastavení, na kterých bude pamatováno s plochou pro uvedení dárců.
Co zajímavého z přírody může poutník cestou potkat či uvidět?
Ten, kdo absolvuje celou trasu, ať už na jeden zátah nebo po částech, získá kromě razítek do turistického průvodce vydaného při této příležitosti, také informace o událostech, které se přihodily v minulosti, a rovněž o přírodě, kterou prochází, neboť celá trasa je vedena po přírodních stezkách a jednotlivá zastavení informují o přírodních zajímavostech, jež by jinak návštěvník možná míjel bez povšimnutí. Může si tedy udělat obrázek o krajině od údolní nivy řeky Moravy až po nejvyšší vrcholy Hostýnských vrchů, přičemž mou snahou bude upozornit na každý přírodní detail, který by jinak asi unikl jeho pozornosti.
Chtěl bych jen zdůraznit, že k “prodeji“ jsou ještě jednotlivá zastavení (byť například mezi Svatým Hostýnem a Lukovečkem už “je vyprodáno“). Případní zájemci by měli kontaktovat Matici svatohostýnskou nejpozději do poloviny dubna, neboť v tu dobu už bude dán do tisku text jednotlivých zastavení. Cena jednoho zastavení je
30 tisíc korun.

Další ústřední postavou nové stezky je předseda Matice Velehradské P. Jan Peňáz, jehož zkušenosti poutníka jsou při realizaci projektu k nezaplacení. Rovněž jemu jsem položil několik otázek.

Jako předsedy naší sesterské Matice Velehradské bych se nejdříve zeptal na cíle její činnosti. Proč vlastně vznikla?
Matice Velehradská vznikla z popudu našeho metropolity Jana Graubnera, on se také stal jejím protektorem. Má rád obě důležitá poutní místa své arcidiecéze a protože viděl, jak Matice svatohostýnská požehnaně působí, přál si něco podobného i na Velehradě. Podle stanov jsme organizací, ve které se dobrovolně sdružují občané, kteří se členstvím v naší matici snaží uchovat křesťanský ráz Velehradu, který charakterizuje úcta k sv. Cyrilu a Metodějovi, zachování tohoto významného poutního místa pro další generace a spolupracovat na jeho dotváření v evropské duchovní centrum.
Jaký je podle vás největší význam společného projektu našich matic – poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn?
Nejdůležitější v těle je páteř, jak po stránce duševní (zachovat si rovnou páteř), tak i po stránce tělesné (bolesti zad jsou velice nepříjemné a špatně se léčí). Důležitá je i v přeneseném slova smyslu. Naše společná poutní cesta se má stát páteří poutních cest po naší vlasti, protože je přímo ve směru Čenstochová – Řím. Viděl jsem to už na starých mapách a bylo to pojmenováno Via Romea Slavorum – Cesta slovanských poutníků do Říma. První úsek je vlastně základní obratel, ke kterému budou přistupovat další, a tím páteř poroste. K ní se pak ze všech stran budou připojovat menší cestičky, tak jako k páteři vedou, či z ní vycházejí nervy a svaly a vůbec celé tělo.
Cesta je spojená s našimi kandidáty svatosti – Antonínem Cyrilem Stojanem, Vojtěchou Hasmandovou, Aničkou Zelíkovou a Ignácem Stuchlým. Jak by se měl k nim poutník chovat a jak mu mohou pomoci?
Na každé cestě obdivujeme dílo Božích rukou (obzor, nebe, přírodu) i plody lidské práce (památky, stavby, krajinu). Právě při tom druhém si uvědomujeme, za kolik vděčíme našim předkům, kteří na tom pracovali. Jsou to hmotné důkazy jejich lásky a obětavosti. Ta však zanechává i stopy duchovní, proto lidé odjakživa ukazovali svou vděčnost návštěvou hrobů svých dobrodinců, jejich údržbou a modlitbou u nich. To platí v rámci rodiny a příbuzenstva, to platí i v církvi. Je zajímavé, že poutní cesta začíná právě u tatíčka Stojana, vede přes rodiště matky Vojtěchy a Aničky Zelíkové a zastavuje se u hrobu “staříčka“ Stuchlého. Církevní úřady, které rozhodují o prohlášení za svaté, se vždy zajímají, co se děje u hrobu těch kandidátů. Lidová úcta (a vděčnost) musí vždy předcházet úřednímu zkoumání a rozhodnutí. Jde tedy o to, abychom udělali zastávku v lese kvůli kyslíku, u studánky kvůli pitné vodě, ale také u hrobu kvůli modlitbě, která je osvěžením pro duši, dokonce jejím dýcháním, jak kdosi pravdivě připomíná. Teprve po modlitbě děkovné přichází modlitba prosebná, i tyto kandidáty svatosti můžeme prosit o přímluvu, abychom došli, nejen k cíli stezky, ale i k cíli své životní pouti, kde už oni zřejmě jsou, ačkoli se na úřední prohlášení zatím čeká. A když poznáme, že nám pomohli, nenechat si to pro sebe.
Ve kterých okamžicích svého života by měl člověk vyrazit na pouť?
Na pouť můžeme kromě zimní sezony vyrazit kdykoli. Pouť je totiž:
a) znamením pokání, a to za hříchy minulé i současné, kterých se dopustili lidé i skupiny
b) prosbou za spásu svou a svých bližních a na další úmysly
c) poděkováním za Boží přírodu, kterou procházíme, i za schopnosti, které od Stvořitele máme
Je to příležitost, jak mít na sebe více času, protože pěšky to pomalu utíká, ale zároveň zažít, jak jeden druhému pomáhá, jak jsou všichni na sobě v tom dobrém slova smyslu závislí. A napomůže k zlepšení tělesného i duševního stavu. Když se příjemně unavíme, nejen, že se nám lépe spí, ale i další věci v těle se změní k lepšímu.
O tom, zda jsme opravdu na pouti, rozhoduje cíl, nikoliv počet kilometrů, rychlost nebo způsob přepravy. Poutník je sportovec i ochranář, chová se jako veselý zpěvák i zamlčený mystik, kolem sebe se dívá zároveň jako krajinář i bylinkář, od každého trochu, ale všeho s mírou, nic však nepřehání. Krajnosti jsou vždy škodlivé. Pouze oba krajní konce nové cesty patří k těm nejlepším místům, která u nás máme. Oba jako cíl stojí za to. I za těch 50 kilometrů po svých.
A já už jen vzpomenu na letošní 17. únor, kdy jsem jménem Matice svatohostýnské na Velehradě pozdravil na valné hromadě členy Matice Velehradské, která ten den oslavila první rok své existence. Doufám, že 4. července 2008 nebudu na Velehradě v cíli jediným zástupcem Matice svatohostýnské, ale že se slavnostního otevření poutní cesty zúčastní co nejvíce čtenářů Listů svatohostýnských.
Aleš Dufek

Z jednání výboru MSH

29. 2. 2008
Dne 12. 12. 2007 se uskutečnilo veřejné projednání ke změně Územního plánu Obce Chvalčov, kterého se zúčastnil předseda Matice svatohostýnské Mgr. Aleš Dufek.
Výbor Matice svatohostýnské:
–podal vyjádření k návrhu loga poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn
–vzal na vědomí vydání publikace o Svatém Hostýně od autora Dr. Josefa Paly v nákladu 15 tisíc kusů a stanovil prodejní cenu brožury na 30 Kč
–jednomyslně odhlasoval dar pro TV Noe ve výši 50 000 Kč
–stanovil jako bod programu jarní valné hromady projednání podpory katolických médií
–stanovil odměny zaměstnancům Matice svatohostýnské za rok 2007
–pověřil Petra Janka oslovením montážní firmy Elektro Schuster Jeseník, aby zaslala nabídku na výměnu ozubeného kola na větrnou elektrárnu, která by se měla uskutečnit do konce června 2008 (výměna ozubeného věnce)
–pověřil Petra Janka prověřit možnost vybudování nové větrné elektrárny
–vzal na vědomí zprávu revizní komise za uplynulé období
–vzal na vědomí stížnost k uzavření restaurací, nepřístupnosti WC v poutních domech na Silvestra 2007 s tímto závěrem:
–konstatujeme, že se změnil zaužívaný stav a veřejnost reagovala nepřiměřeně
–sociální zařízení byla otevřena v Ovčárně, za stánky a u Červeného kříže
–pro příště bude zajištěno otevření jedné restaurace na Silvestra pro potřeby poutníků
–vyhodnotil Kulatý stůl v televize NOE a vzal na vědomí konání přímého přenosu TV Noe z pouti Radia Prohlas na Svatém Hostýně
–schválil přijetí 82 nových členů Matice svatohostýnské
–předseda MSH Mgr. Aleš Dufek informoval o poutní cestě Velehrad – Svatý Hostýn – její slavnostní otevření se uskuteční 3. a 4. července 2008, a to poutí ze Svatého Hostýna na Velehrad – s noclehem ve Zlíně
–Dr. Juráň podal informaci, že XV. mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýně 3. května se zúčastní prezident slovenských hasičů Dr. Minárek, předseda polských hasičů, hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, předseda KDU-ČSL Jiří Čunek, ministr vnitra Ivan Langer aj.
–výbor MSH rozhodl, že v roce 2008 bude uhrazen dluh Metropolitní kapitule u sv. Václava v Olomouci ve výši 1,5 mil. Kč
–výbor MSH schválil vydání nástěnného kalendáře na rok 2009
–výbor MSH pověřil Mgr. Loučkovou vydáním kartiček důvěrníka MSH – s termínem do valné hromady
Lubomír Vývoda, zapisovatel MSH

Svatý Hostýn na internetu

Jedním ze způsobů, jak se téměř ihned dostat na Svatý Hostýn, je internet. Tato možnost je zde už od roku 1999. Jsme-li patřičně vybaveni, můžeme se tam vydat i přímo z našeho domova. Tato návštěva je sice poněkud neosobní, je zprostředkována internetem prostřednictvím zobrazovací jednotky, a zvuk je z reproduktoru. Pro většinu lidí je to jenom náhražka skutečné pouti vykonané osobně. Ale pro mnoho těch, kteří se jen s obtížemi pohybují anebo jsou v daleké cizině, třeba i na opačné straně zeměkoule, je to jediná možnost, jak se na Svatý Hostýn v kteroukoliv denní i noční dobu podívat.
A že je takových lidí hodně, o tom svědčí statistiky o sledovanosti našich stránek na adrese: www.hostyn.cz. Od prosince 2007 do únoru 2008 překračoval měsíční součet sledovaných stránek na této adrese číslo 100 tisíc. Za tato čísla se v rámci křesťanského internetu nemusíme stydět – naše stránky vykazují stabilně se zvyšující vysokou sledovanost.
Ze statistiky vyplývá, že asi polovina těch, kteří se připojili ke stránkám, chtěli vidět nebo slyšet prostřednictvím kamer to, co se na Svatém Hostýně děje. Ti další byli zvědaví na to, co se na Svatém Hostýně připravuje, jaké jsou ohlášky, kdo bude sloužit mši svatou, jaký je kalendář poutí a jaké budou exercicie, odkud byly poutní zájezdy, kolik poutníků se jich zúčastnilo, jaká společenství měla duchovní cvičení a kdo se na Svatém Hostýně třeba “jen“ rekreoval.
Někdo se zajímá o duchovní stránku dění na Svatém Hostýně a jiný dává přednost spíše světským aspektům tohoto mariánského poutního místa, které současně oplývá i přírodními krásami. Někteří si chtěli jenom přečíst něco o objektech na Svatém Hostýně, o jeho historii, o přírodě, chtěli si upřesnit jízdní řády, podívat se na ceny za ubytování, chtějí vědět, jaké jsou provozní doby v restauracích a jak je otevřena rozhledna nebo muzeum, jaké jsou turistické trasy a památky v okolí. Mnoho lidí si prohlíželo fotografie a další snímky, které dokumentují to, co se na našem poutním místě událo – někdy i se zvukem a v pohybu.
Jedna ze zmíněných kamer zabírá baziliku a schodiště zvenku – tu využívají spíše turisté, kteří chtějí vědět i doplňující informace o ranním počasí, zajímá je současná teplota, není-li mlha, a kolik je třeba a jakého v zimě sněhu. K této kameře jsme zaznamenali i kuriózní požadavek, aby zabírala jen přírodu – bazilika údajně nikoho nezajímá. Často je možno na schodišti před bazilikou pozorovat poskakující postavičky. To si lidé zavolali mobilem těm doma a předvádějí se, že už jsou před bazilikou.
Druhá kamera je zavěšena uvnitř pod kůrem a monitoruje dění v bazilice. Umožňuje tak přímé přenosy obrazem i zvukem všech bohoslužeb a dalšího dění v bazilice (svátostné požehnání, modlitby růžence, pobožnosti, koncerty atd.). Tento moderní sdělovací prostředek je současně prostředkem hlásání evangelia. A aby toho nebylo málo, tak se všechny pravidelně opakující akce nahrávají a jsou pak k dispozici v archivu pro opakované shlédnutí. Mnozí posluchači Radia Proglas a nebo TV Noe si mohou poslechnout svůj oblíbený pořad přímo z živého vysílání a teprve pak si vyberou mši svatou, která se konala na Svatém Hostýně, a na jejímž kázání se podílel ten či onen kněz a nebo biskup. Za ta častá kvalitní kázání do celého světa patří především dík otcům jezuitům z duchovní správy. Archiv využívají i naši krajané – “protinožci“, kterým se třeba nehodí poslech ranní mše svaté o půlnoci místního času. Také v charitních domovech je možno sledování mše svaté načasovat tak, aby se vyhovělo dennímu režimu klientů. V mnoha rodinách, kde pečují o staré rodiče, se stal pravidelný poslech mše svaté na internetu obohacením dne nebo bezesné noci. O těchto skutečnostech jsme informováni z mnoha ohlasů. Při nich často poskytujeme i technické rady, jak zprovoznit nebo zlepšit sledování bohoslužeb ze Svatého Hostýna prostřednictvím internetu.
Stránky jsou především svatohostýnské, matiční a poutnické, ale někdy zabrousí i do obecnějších církevních námětů
(stejně jako Listy svatohostýnské). Stránky se snaží přiblížit i ty, kteří spoluvytvářejí atmosféru poutního místa. Je určitě mnoho námětů, jaké informace o Svatém Hostýně by se mohly na stránkách objevit a ty se tak staly ještě operativnějším partnerem Listů svatohostýnských, které vycházejí jen jako čtvrtletník. A mimochodem Listy svatohostýnské jsou taky součástí internetových stránek. Uvítáme vaše náměty na doplnění stránek a pokud budou rozumné a budeme je schopni naplnit a naplňovat, tak to uděláme.
Věříme i v ochranu a pomoc Panny Marie Svatohostýnské a chceme tak přispět k tomu, aby na její poutní místo přicházelo stále více skutečných poutníků, kteří zde mohou odložit všednodenní starosti a požádat Ji v modlitbě o požehnání.
Ivo Buráň

Z historie nedávno minulé

Hlaholiví poslové Svatého Hostýna
Vystoupáme-li po schodech až k hostýnské bazilice, můžeme slyšet a spíše jen tušit, že v levé věži visí dva zvony. Levý je menší, pravý větší. Oba jsou zavěšeny na dřevěné stolici. Na ní jsou položeny zvonové hlavy. Jsou kovové, a u obou lze mít pochybnost o jejich odborném provedení. Zejména pravý zvon má posunuté uchycení.
Oba zvony pocházejí z 19. století a jsou ulity ze zvonoviny. Pravý zvon nese důkaz, že ani svatohostýnské zvony se nevyhnuly válečné rekvizici. Svědčí o tom vybroušený nápis Svatý Hostýn, který dokládá německou důkladnost. Označování zvonů, byť byly určené k roztavení, bylo samozřejmostí. Oba se, díky Bohu, vrátily zpět, a dnes zní nad poutníky. Všimněme si vzhledu obou zvonů.
Levý má krásnou korunu. To jsou oka, za něž je zvon uchycen k hlavě. Koruna je tvořena krásnými lidskými hlavičkami. Má průměr 23 cm a výšku 10 cm. Zvon je shora uzavřen tzv. čepcem. Má obvod 104 cm a je ozdoben páskem s rostlinným motivem. Prohnutá stěna zvonu se nazývá korpus nebo někdy také krk. Obvykle je zdobena a nese nápisy. Zvon dole končí věncem a spodní, zpravidla ostrá hrana, se nazývá špice. Uvnitř zvonu je zavěšeno srdce, železná tyč, vykovaná z jediného kusu. Srdce úderem do vnitřní strany korpusu zvon rozezní. Menší zvon má vnější délku korpusu 56 cm, vnitřní délka korpusu měří 46 cm. Zvon má na špici obvod 186 cm. Srdce měří 62 cm.
Horní pás výzdoby tvoří rostlinný ornament. Pod ním je další pás s nápisem: ZUR EHRE DER HEILIGEN MUTTER GOTTES MARIA GEWEMET IN JAHRE 1844 (ke cti svaté matky Boží Marie v roce 1844).
Hlavní část výzdoby tvoří reliéf Panny Marie znázorněné tak, jak ji známe podle svatohostýnské tradice. Pod reliéfem je rozdělený nápis: GEGOSSEN WOLFG. STRAUB IN OLMÜTZ (ulito Wolfgangem Straubem v Olomouci). Na protilehlé straně korpusu je nápis: RUFFE DIE ANDAECHTIGEN CHRISTKATHOLISCHEN KINDER DAMIT SIE AUF DIESEN BERG IN DAS HAUS GOTTES KOMMEN UND IHRE HEILIGSTE
MUTTER MARIA VEREHREN (volej nábožné dítky křesťanskokatolické, aby přišly na tuto horu do domu Božího a svou nejsvětější Matku ctily).
Na věnci je připomenut dárce zvonu nápisem: DIESE GLOCKE OPFERT FRANTZ PIPPAL IN KREMSIR BÜRGER UND EISENHAENDLER FÜR DIE HEILI: KIRCHE AUF DEN BERG HOSTEIN NECHST BISTRITZ (tento zvon věnuje František Píppal z Kroměříže, měšťan a obchodník se železem, svatému kostelu na hoře Hostýn nedaleko Bystřice).
V roce 1846 zdounecký farář Martin Vyskočil věnoval další zvon Martin. Víme o něm, že nesl nápis: Volej ctitelů Marie s přívětivostí, na to jsi daný sem, abys zval k pobožnosti. Tento zvon se však ve věži dnes nenachází, kdy byl zrekvírován, zatím nevím.
Zde povídání o svatohostýnských zvonech přeruším. Budu v něm pokračovat příště, kdy si povíme o dalším zvonu, který dnes ve věži visí. Dovolím si však malé zamyšlení. Všichni, kdo na Svatý Hostýn přicházíme, oba zvony často slyšíme. Zamysleli jste se však někdy nad tím, kam až jsou zvony slyšet? Mohu vás ujistit, že jejich slyšitelnost není nijak velká. Řídí se obvykle směrem větru. I při příznivém směru jsou však zvony hostýnské baziliky slyšet v Bystřici pod Hostýnem jen málokdy. O vzdálenějších obcích ani nemluvě. Náboženský a historický význam Svatého Hostýna by si bezesporu zasloužil alespoň jeden zvon, který by zněl do dalekého kraje, a jeho hlas by oslavoval Matku Boží a jejího Syna. Jeho tón by vybízel k modlitbě a díkůvzdání. Dnes najdeme nové zvony v každé vísce, v každé zvoničce. Oč je Svatý Hostýn slavnější a významnější, o to větší a zvučnější zvon by si zasloužil.
Pavel Malének

Z vašich dopisů

Vážení čtenáři,
byl jsem velmi mile překvapen tím, kolik dopisů jsme od Vás dostali po Novém roce. Pokusím se alespoň na některé ve stručnosti odpovědět.
Znovu upozorňuji, že mnozí posíláte své dopisy nepodepsané. Píšete v nich např. básně věnované Panně Marii, příspěvky o poutích na Svatý Hostýn, Vaše vzpomínky… Vše ale bez podpisu. Je to škoda, protože tyto příspěvky, ač jsou často pěkné, zůstávají pro naši redakci anonymní, a proto je nehodláme ani v budoucnu zařazovat do našeho časopisu. Přátelé, zapomeňte na to, že už nežijeme v totalitě… Zároveň však nezapomeňte, že i Váš podpis pod článkem je jakýmsi vyznáním Vaší víry pro Vaše okolí…

Z historie nedávno minulé – Ze vzpomínek prvního předsedy obnovené Matice svatohostýnské
(Ad Listy svatohostýnské č. 3/2007, č. 4/2007)
K článkům Ing. Stanislava Jakubíka jsme dostali dva kritické hlasy.
Pan Pavel Sigmund z Kroměříže ve svém obsáhlém dopisu nazvaném Jak to vidím polemizuje s názory autora. Nesouhlasí s jeho názorem, že s opravami v Napajedlech začal až P. Vladimír Tomeček, ale dávno před ním zde začali s rozsáhlou rekonstrukcí kostela již salesiáni P. Vinklárek a P. Honka. Široce se rozepisuje o stavebních pracech, které se ve farnosti mohli uskutečnit díky Pražskému jaru 1968. Svůj dopis končí: Vzpomínám si, jak tehdy soudruhy na radnici štvalo, že se jim práce (taktéž fasáda) vlečou, zatímco na faře odsýpají. Dokonce kdysi jeden z nich přišel hecovat, ať slezu a jdu naproti, na radnici. Řekl jsem mu, ať radši odejde, že by mi mohlo vypadnout kladivo... Při všech opravách nám šli otcové příkladem a rozuměli každé práci. Léta v kriminálu udělala své…Je pravda, že si později stará budova fary asi opět vyžádala opravu, avšak nemohla být v dezolátním stavu. To v žádném případě! Takže je pěkné, když několik brigádníků ze Spytihněvi a okolí odvedlo v Napajedlech kus práce a Pán Bůh zaplať za jejich pomoc, avšak rozhodně nestavěli “na zelené louce“, a to ani na faře, ani v kostele sv. Bartoloměje, nýbrž vše bylo tak trochu jinak, než to vyznělo z výše uvedeného článku.
Druhý dopis (rovněž dlouhý) k danému tematu jsme dostali od pana Antonína Mužného. Jako bystřický farník se pokouší hodnotit dobu působení P. Františka Různara, který působil na Svatém Hostýně v totalitní době v letech 1975 až 1990. Snaží se ho v mnohém obhajovat, vidí však i jeho činnost v kolaborantské kněžské organizaci Pacem in terris.
Na poslední redakční radě Listů svatohostýnských jsme se dohodli spolu s duchovní správou na Svatém Hostýně, že se k této problematické kněžské osobnosti nebudeme již vracet. Pán Bůh jistě nejlépe na věčnosti zhodnotí jeho kněžský život.
Oba dopisy jsme předali Ing. Stanislavu Jakubíkovi.
P. Josef Kohoutek, duchovní správce poutního chrámu Jména Panny Marie ve Slupi u Znojma, nám poslal foto antipendie, které od Velikonoc do adventu zdobí obětní oltář v kostele ve Slupi. Děkujeme.

Paní Marie Hošková z Olomouce vzpomíná na svoji první pouť na Svatý Hostýn před 70 lety, kdy ji jako dvouletou holčičku vedli rodiče pěšky do kopce a místy ji nesli v chůvce.
Šla s námi maminčina teta, s kterou jsem pak každý rok v létě trávila na Hostýnku nejméně týden. Bydlely jsme v poutním domě nebo na Ovčárně. Den jsme začínaly mší svatou a pak jsem s tetou trávila celý den v přírodě. Když jsem byla malá, myslela jsem, že je les jenom na Hostýnku… Na Hostýnku jsem si vymodlila i hodného muže, se kterým jsme tam strávili i týdenní svatební cestu. A teď rok co rok chodíme děkovat a prosit za ochranu Pannu Marii…

Manželé Poláškovi z Lubiny popisují své dojmy z pouti v La Salettě a v Lurdech: Při prohlídce Růžencové baziliky v Lurdech nás průvodce upozornil na kapli tajemství růžence – který tě, Panno, do nebe vzal – kde je v kopuli znak země české, moravské a slezské. Více nám o putování našich předků do Lurd neřekl…Víme, že ve starých Hlasech Svatohostýnských byl článek, že pouti vlakem do Lurd organizoval P. Kolísek, ale víc si jž nepamatujeme…
Ozve se nějaký čtenář, který zavzpomíná na tradici českých poutí do Lurd?

Mgr. František Mrázek z Fryštáku chválí internetové stránky našeho poutního místa, zvláště děkuje za přenosy mší svatých a modlitby růžence. K modlitbě růžence z baziliky připomíná: U této pobožnosti by bylo možné recitovat člověkem celou modlitbu – myslím Otče náš a Zdrávas Maria – kompletně, nebo si předávat mikrofon přenosný. Možná by byl i vhodný stojánek proti kolísání hlasu jednotlivých recitátorů.

K dalším dopisům jen krátce v naší listárně:
Antonín Olšovský, Ostrava 1: Děkujeme za slova uznání, Listy svatohostýnské Vám budeme i nadále posílat.
Za dopisy děkujeme: paní Marii Kratochvílové z domova důchodců v Holešově a paní Marii Slavíkové z Mutěnic.

Milí čtenáři!
Děkujeme za všechny Vaše dopisy. Pište dále – obyčejnou poštou nebo poštou elektronickou – ale nezapomínejte se podepsat.
Těším se na další Vaše dopisy.
Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských

Kronika

LISTOPAD 2007
11. – 13. 11. • Pracovní setkání děkanů olomoucké arcidiecéze za účasti arcibiskupa Jana Graubnera a pomocného biskupa Josefa Hrdličky
17. 11. • Pouť farnosti Jablunkov
22. – 25. 11. • Umělecké soustředění souboru Malá Rusava a cimbálové muziky Voděnka
23. – 25. 11. • Na Svatém Hostýně se konala duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské, kterou vedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner
30. 11. – 1. 12. • Setkání společenství Ježíše Krista pod vedením P. Hájka za účasti 82 osob

PROSINEC 2007
7. – 9. 12. • Duchovní cvičení pro akolyty a pastorační pracovníky olomoucké arcidiecéze vedl světící biskup Josef Hrdlička
20. 12. • Devadesát poutníků z farnosti Hranice a 40 poutníků z farnosti Všechovice
27. – 31. 12. • Pouť mladých poutníků z Moravské Třebové pod vedením P. Šebestiána Smrčiny
31. 12. • Závěr roku a pontifikální mše svatá na zahájení roku nového s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem

LEDEN 2008
11. – 13. 1. • V rámci programu YMCA setkání 44 maminek
13. – 18. 1. • Studijně formační kurz sekce pro mládež ČBK pod vedením českobudějovického biskupa Jiřího Paďoura
18. 1. • Výbor Matice svatohostýnské společně s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem zasedal v Ostravě, odkud byl pak ve večerních hodinách z televizního studia TV Noe přenášen přímý přenos besedy u kulatého stolu na téma Svatý Hostýn a Matice svatohostýnská
31. 1. • Tradiční olympiáda chovanců domovů pro osoby se zdravotním postižením Zlínského kraje

ÚNOR 2008
2. 2. • P. Jan Kutáč s farníky z Vizovic • autobus poutníků ze Zlína
3. – 8. 2. • Psycho-sociální kurz pro studenty VOŠs Caritas z Olomouce za účasti 25 studentů a dvou lektorů
4. – 5. 2. • Zasedání vedení Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za přítomnosti otce arcibiskupa Jana
8. – 10. 2. • Kurz za vnitřní uzdravení pod vedením Mgr. Jany Ungerové za účasti 71 účastníků a devítičlenného týmu Charismatické obnovy
11. – 15. 2. • Jazykový kurz angličtiny pro pracovníky Univerzity Palackého z Olomouce za účasti 43 osob

Sestaveno podle internetových stránek Svatého Hostýna – www.hostyn.cz

Zpráva o hospodaření za rok 2007

Celková koncepce byla zaměřena především na splácení dluhů z předchozích let, především doplatek faktury firmě Rapos ve výši 1,3 mil. Kč, 200 tisíc splátka úvěru u České spořitelny, 1,3 mil. Kč splátky půjček členům. Z investic jsme pořídili vybavení muzea – a to horní část za 250 000 Kč, spodní, včetně zařízení domácího kina za 160 000 Kč. Kromě toho splácíme leasing traktoru ve výši 187 000 Kč, tento bude koncem letošního roku doplacen. Některé ukazatele hospodaření (v tisících Kč):

Celkové náklady 7 185
Spotřeba materiálu (čisticí, hygienické a kancelářské potřeby, PHM) 235
Listy svatohostýnské 120
Spotřeba elektrické energie a plynu 830
Brožura Svatý Hostýn 188
Svatohostýnský kalendář 86
Ostatní prodej (suvenýry, knihy) 86
Opravy a udržování 263
Náklady na reprezentaci 36
Pojištění 132
Stočné 107
Ostatní služby 565
Mzdové a sociální náklady včetně pojištění 1 688
Nájemné nemovitostí 430
Odpisy dlouhodobého majetku 2 213
Ostatní náklady 206

Celkové tržby 8 384
Nájmy 1 250
Větrná elektrárna 1 053
Prodej Listů svatohostýnských 217
Vstupné rozhledna 201
Vstupné muzeum 75
Ubytování 2 010
Parkovné 199
Prodej zboží 214
Vodné 33
Ostatní výnosy 19
Členské příspěvky 2 324
Dary 789

Rok jsme uzavřeli s čistým ziskem 1 198 990,60 Kč. Poprvé v historii se nám podařilo překročit u ubytování částku dva miliony korun a u výroby elektrické energie z větrné elektrárny jeden milion. Do nového roku nám zůstává dluh u Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci 1,5 mil. Kč, u Duchovní správy Svatý Hostýn jeden milion a u Arcibiskupství olomouckého 2,7 mil. Kč.
Naděžda Nováková, vedoucí hospodářské správy Matice svatohostýnské

Bude vás zajímat

V letním období jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny – 7.00, 9.15, 11.00
v soboty a neděle – 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00 (pouze v neděli)
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
V sobotu dopoledne jsou mše svaté jako v neděli.

Pozvání na valnou hromadu

Zveme vás na valnou hromadu Matice svatohostýnské, která se bude konat na Svatém Hostýně v den zahájení poutní sezony v neděli 27. dubna.
V 9 hod. bude sloužit mši svatou olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, protektor Matice svatohostýnské.
Jednání začne po ukončení bohoslužby v poutním domě č. 2. Prezence účastníků bude probíhat již od 7 hod.
V letošním roce ukončí svoji práci členové výboru a revizní komise, kteří byli zvoleni do funkce před třemi lety. Na valné hromadě se uskuteční volba nových členů, kteří mají dobré nápady a jsou ochotni ve výboru a revizní komisi pracovat. Je třeba, pokud tak ještě neučinili, aby se zájemci do konce března přihlásili v kanceláři MSH osobně, písemně, prostřednictví důvěrníků nebo telefonicky na číslo 573 381 693. Všechno potřebné projednáme s každým přihlášeným osobně. Je nutné přiložit vyjádření duchovního správce z farnosti.
Práce ve výboru i revizní komisi je dobrovolná, bezplatná, náročná. S pomocí Boží a Panny Marie je zvládnutelná a přináší uspokojení a radost.
Všechny členy zve výbor Matice svatohostýnské.

Zemřelí členové MSH

Marie Šebestová, Švábenice, 85 let
Otakar Adámek, Frýdek-Místek, 74 let
Ludmila Vlčková, Sazovice, 100 let
Milada Bujnošková, Rychaltice, 63 let
Anna Bernátková, Němčice, 81 let
Marie Kováčová, Žeranovice, 81 let
Michal Komosný, Dolní Bojanovice, 86 let
Anna Komosná, Dolní Bojanovice, 74 let
František Uřičář, Tvarožná Lhota, 74 let
Aloisie Hoferová, Zubří, 94 let
Hedvika Frkalová, Zdounky, 83 let
Zorka Geryková, Brno, 85 let
Oldřich Barták, Holešov, 78 let
Anežka Minářová, Holešov, 81 let
Bedřiška Žáková, Holešov, 81 let
Jaroslav Janošek, Zubří, 88 let
Adéla Dostálová, Žákovice, 79 let
Julie Turzíková, Prakšice, 75 let
Ludmila Kovářová, Prakšice, 74 let
Helena Měchurová, Vacenovice, 88 let
Ludmila Rybová, Vacenovice, 86 let
Kateřina Králíková, Lopeník, 75 let
Věra Vandrlíková, Jarošov, 69 let
Marie Bienková, Starý Jičín, 74 let
Vladimír Pilka, Veletiny, 78 let
Ludmila Opletalová, Kyselovice, 73 let
Marie Kubalová, Palkovice, 76 let
Johanna Skrývalová, Vsetín, 79 let
Ludmila Vlčková, Sazovice, 100 let
Ladislav Talanda, Olomouc, 84 let
Marie Marášková, Pašovice, 68 let
Cecilie Strnadlová, Třebovice, 90 let
Jaromír Adámek, Bystřice pod Hostýnem, 80 let
Alena Mikulenková, Zubří, 85 let

Poděkování za novou knížku

Svatý Hostýn
Knížka tak stručná a dokumentární v zeměpisném popisu a hlavně pojetím kapitol od “pravěké doby” po dnešek, tematicky uspořádaná se vstupem slova osobností, jež jsou nám živým dneškem, si zasluhuje vděčnost autorovi. Svou praxí již vícekrát přispěl k uložení pokladů v literatuře. Při tom tato knížka je velmi poučná pro mnohé, kteří se sem po přečtení vracejí s očima více otevřenýma, se srdcem hlouběji zasaženým poutí k důležitému místu naší Moravy. Odtud byla nejdříve strážena jantarová cesta – to až později po osídlení doby bronzové – nyní už po několik staletí místo navštěvované poutníky zdaleka. V pozadí nad hlavním oltářem socha Panny Marie s Ježíškem je takovým unikátem s ozářením na všechny strany, i s blesky metanými dolů na Tatary (a na všechny zlé), že přímo přitahuje utéci se pod Její ochranu. I to je napsáno v průčelí baziliky. Přicházejte sem i vícekrát každoročně, abyste si odnesli požehnání od oltáře a v nitru Boží milost posvátně svatohostýnskou až do domova. Je cenná Božím vyvolením tohoto místa, je poznamenaná generacemi věřících – dříve hojnými, dnes prosme, aby i hledající našli cestu sem.
Autor PhDr. Josef Pala zachycuje významné události a osobnosti spjaté se Svatým Hostýnem i se založením poutních tradic. V závěru přehled jím vydaných publikací a knih ukazuje na zkušenost a rozhled.
Za to vše mu patří naše poděkování a přání ochrany Panny Marie Svatohostýnské. Pán Bůh zaplať!
Karel Vysloužil