Listy svatohostýnské

číslo 2
červen
2008
ročník XII

OBSAH

Vane, kudy se mu zachce
Valná hromada Matice svatohostýnské
Patnáctá pouť hasičů
Matiční představitelé u olomouckého arcibiskupa
Nová poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn
Stručně z jednání výboru MSH
Fotbalový reprezentant poutníkem
Duchovní slovo
Oprava větrné elektrárny
Olomoucký arcibiskup šedesátníkem
Naše poděkování sestře Regině
Bude vás zajímat
Z historie nedávno minulé
Pouť příznivců Radia Proglas a TV NOE
První bohoslovecká pouť na Svatý Hostýn
Osmá pouť píšících křesťanů
Kněžská pouť
Z vašich dopisů
Zemřelí členové MSH

 

Vane, kudy se mu zachce

Léto přede dveřmi
a hostýnská bazilika se otevírá s chladivou náručí před palčivým sluncem
a ještě palčivější politickou situací země.
Svatého Víta zabaleného do potrhaných talárů starých soudců darovali státu.
Dědictvím zla a krve zatížená komsocdem partaj – stydím se říci česky strana – začíná opět vládnout zemi. Snad ani nikdy nepřestala. Co o politických komplotech
ví obyčejný občan…
Z mravnosti se stalo křivé slovo a nesmí se používat. Hrdí muži – ale zatím ne všichni – v ten nádherný čas květů a lásky se za jásotu veřejnosti mezi sebou vdávají a žení
a stvrzují si věrnost husákovsko-brežněvovskými polibky.
Takový je ten náš svět jako květ.
Kdo má ruce krade!
Ze svobody z lidské poctivosti a slušnosti se dávno stala fraška a na staré
lupičství stačí jen živnostenský list.
I sem, do vzdáleného hostýnského chrámu, pronikají všechny zmatky, zklamání a
naděje světa. Bolestné výkřiky, hořké slzy i jásání televizí, tisků a veřejných šašků se zde však mění v tichý šepot zpovědnic.
Že na zpovědi máme psychology, psychiatry a politická grémia? Že musíme jít s dobou?
Jistě, už běžíme – ale přesto průvody poutníků stále stoupají lesními cestami vzhůru
k chrámu. Nad hlavou jásavé léto nebo déšť a mráz, pod nohou rodná země a prameny živých vod. Všude kolem nepochopitelný zázrak života.
Tak to je ON !
DUCH SVATÝ SE SVÝMI PLAMENY – naše nesmrtelná součást.
Ale vane kudy, se mu zachce.
Právě teď a právě tady nemusí ovanout nikoho z nás a tím méně TY, kteří tolik, tolik
touží uchopit se v této zemi moci a jejich duší a opět vládnout.
Pavel Hejcman

Valná hromada Matice svatohostýnské

Letošní valná hromada proběhla za rekordní účasti (téměř 300) členů našeho sdružení. Určitě k tomu přispělo i pěkné slunečné počasí, i když se konala již v poslední dubnovou neděli, 27. dubna, tj. o týden dříve než minulé roky. Bylo to proto, že na první květnovou neděli byla dlouhodobě naplánována pouť Radia Proglas a Televize NOE.
Již tradičně při této příležitosti zahajuje otec arcibiskup Mons. Jan Graubner poutní sezonu a na Svatém Hostýně se schází ke své pouti také Klub křesťanských žen. Není tedy divu, že na Svatém Hostýně bylo živo jako při plné poutní sezoně.
A protože letošní valná hromada byla volební (uplynula tříletá lhůta činnosti výboru MSH a kontrolní komise, jak vyplývá ze stanov našeho sdružení), podstatnou část našeho jednání zabral tento volební akt. Do výboru kandidovalo 13 našich členů, z toho čtyři byli noví (volilo se 10 členů výboru), do pětičlenné kontrolní komise kandidovalo sedm členů, z toho čtyři byli noví. Kandidatury se vzdal dosavadní dlouholetý předseda kontrolní komise (od roku 1996) Ing. Jaroslav Ševčík, jemuž výbor veřejně vyjádřil poděkování za jeho dlouholetou obětavou práci. Volba obou orgánů byla tajná, proto volební komise měla hodně práce se sčítáním hlasů, a tak výsledky volby se kandidáti dověděli až v odpoledních hodinách.
Po oznámení výsledků ihned zasedal nový výbor i nová kontrolní komise, aby ze svých řad zvolili předsedu a místopředsedu. Jména zvolených členů výboru a kontrolní komise jsou součástí usnesení. Na tomto prvním zasedání výboru se své funkce člena výboru vzdala paní Gomolová a místo ní byl povolán do výboru první náhradník
Mgr. Vývoda. Do výboru byli zvoleni tři noví členové – Ing. Domanský ze Zlína, Ing. Dostál a Mgr. Jelínek. Jedenáctého člena výboru jmenuje podle stanov protektor MSH z řad kněží na Svatém Hostýně – opět byl potvrzen P. Jan Chromeček. Za předsedu výboru byl opětovně zvolen Mgr. Aleš Dufek, místopředsedou byl zvolen Mgr. Lubomír Vývoda. Kontrolní komise byla letošní volbou zásadně obnovena – z dosavadních členů tohoto orgánu byl opětovně zvolen jen Ing. Žůrek. Novou předsedkyní byla zvolena Bc. Ludmila Vránová (roz. Solařová – bývalá vedoucí hospodářské správy – vrací se k práci pro Svatý Hostýn po šesti letech).
Všem nově zvoleným blahopřejeme a přejeme hodně sil a Božího požehnání do jejich práce!
Jednání valné hromady probíhalo podle schváleného tradičního programu. Ve zprávách předsedy o činnosti výboru a předsedy kontrolní komise bylo konstatováno, že plynulé období bylo hospodářsky úspěšné (rekordní tržby za ubytování a za prodej elektrické energie z větrné elektrárny). V diskuzi se mluvilo hlavně o tom, jak pokračovat v propagační činnosti MSH ve spolupráci s křesťanskými médii (bylo zakotveno do usnesení). Přítomný otec arcibiskup představil obraz pro jedno zastavení meditační stezky, kterou doporučuje vybudovat na bývalých valech, které obklopují vrchol hory. Závěrem vyslovil své uznání a poděkování za dosavadní práci a všem pak udělil své apoštolské požehnání do další činnosti i do osobního života.
Václav Lednický

Usnesení valné hromady MSH

Usnesení valné hromady Matice svatohostýnské z 27. dubna 2008
Valná hromada schvaluje:
– zprávu o činnosti a hospodaření MSH od poslední valné hromady přednesenou předsedou MSH Mgr. Alešem Dufkem
– zúčtování hospodářského výsledku za rok 2007 čistého zisku ve výši 1 198 990,60 Kč, nerozdělený zisk
Valná hromada bere na vědomí:
– zprávu o činnosti, kontrolní komise přednesenou Ing. Jaroslavem Ševčíkem k činnosti o hospodaření MSH za rok 2007
Valná hromada zvolila:
– nový výbor MSH ve složení: Ing. Ivo Buráň, Mgr. Aleš Dufek, Ing. Zbyněk Domanský, Ing. Josef Dostál, Petr Janek, Mgr. Milan Jelínek, PhDr. Josef Jurák, Ing. Václav Lednický, Mgr. Marie Loučková, Jaroslava Gomolová (náhradníci: Mgr. Lubomír Vývoda, Ing. Stanislav Hanulík, František Ulrich)
– novou kontrolní komisi ve složení: Bc, Ludmila Vránová, Ing. Josef Žůrek, Ing. Jindřich Pokorný, Ing. Anna Martinů, Veronika Černíčková (náhradníci: Drahomíra Bursíková, Ing. Antonín Pikna)
Valná hromada ukládá výboru MSH:
– nadále pečovat o rozvoj členské základny
– spolupracovat s katolickými médii v propagaci Svatého Hostýna
Usnesení bylo valnou hromadou MSH jednomyslně přijato.
Za návrhovou komisi: Mgr. Marie Loučková

Nový výbor Matice svatohostýnské
Ing. Ivo Buráň (1947), Ostrava, Ing. Zbyněk Domanský (1963), Zlín, Ing. Josef Dostál (1964), Chvalčov, Mgr. Aleš Dufek (1973), Zlín – předseda, P. Jan Chromeček, SJ (1932), Svatý Hostýn, Petr Janek (1962), Bystřice pod Hostýnem, Mgr. Milan Jelínek (1979), Bystřice pod Hostýnem, PhDr. Josef Juráň (1939), Ratiboř, Ing. Václav Lednický (1943), Vizovice – zapisovatel, Mgr. Marie Loučková (1935), Holešov, Mgr. Lubomír Vývoda (1959), Trnava u Zlína – místopředseda

Nová kontrolní a revizní komise Matice svatohostýnské
Ing. Anna Martinů (1958), Všemina, Bc. Ludmila Vránová (1971), Staré Město u Uherského Hradiště, předsedkyně, Ing. Josef Žůrek (1951), Valašská Polanka, Veronika Černíčková (1982), Trnava u Zlína, Ing. Jindřich Pokorný (1964), Brno

Nová vedoucí hospodářské správy
K 1. 5. 2008 odešla na mateřskou dovolenou Naděžda Nováková, vedoucí hospodářské správy Matice svatohostýnské. Na její místo nastoupila zastupující vedoucí Dagmar Fojtů (1960) z Bílavska.

Patnáctá pouť hasičů

Na Svatém Hostýně se v sobotu 3. května konala jubilejní již XV. pouť hasičů ČMS. Hasičská pouť se koná ve dnech okolo svátku sv. Floriána, patrona hasičů.
Jako každoročně podal olomouckému arcibiskupovi Mons. Janu Graubnerovi symbolické hlášení zakladatel hasičských poutí Antonín Zaoral z Kašavy. Za zásluhy založení hasičských poutí mu arcibiskup předal stříbrnou plaketu olomouckého arcibiskupství. Uvítací projev přednesl starosta hasičů ČR Ing. Antonín Richtr. V závěru svého vystoupení předal Mons. Janu Graubnerovi medaili s diplomem Čestný hasič. Rovněž P. Janu Chromečkovi, který jako rektor baziliky byl přítomen dvanácti hasičským poutím, předal Medaili sv. Floriána. Poté vystoupil prezident hasičů SR Dr. Jozef Minarik. Jako dík a uznání předal Mons. Janu Graubnerovi plaketu slovenských hasičů. S krátkými zdravicemi vystoupili předseda Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Ing. Miloslav Vlček, dále ministr vnitra MUDr. Ivan Langer, hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. Za hasičský záchranný sbor vystoupil jeho ředitel generál Ing. Miroslav Štěpán. Přítomen byl také první místopředseda vlády Jiří Čunek.
Následovala mše svatá, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner. Po bohoslužbě byl požádán starostou hasičů ČR o požehnání nových praporů.
Hasičské pouti se zúčastnilo asi sedm tisíc poutníků z 86 hasičských organizací. Přivezli na Svatý Hostýn 74 praporů. Účastníci byli také hasiči z Chorvatska a Slovenska. Nejvzdálenější účastníci z ČR byli z Aše.
Záběry z XV. hasičské pouti natáčela Televize NOE. Pořadatelem byli hasiči okrsku 9 – Kašava. Jako v předcházejících poutích zde vystupovala krojovaná hudba z Lidečka.
PhDr. Josef Juráň, předseda ÚKRR hasičů ČR

Matiční představitelé u olomouckého arcibiskupa

Předseda Matice svatohostýnské Mgr. Aleš Dufek a předseda Matice Velehradské P. Jan Peňáz navštívili 15. dubna v Olomouci arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, kterého informovali o přípravných pracích na poutní cestě Velehrad – Svatý Hostýn, která bude otevřena na začátku července.
Josef Pala

Nová poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn

Pozvánka na otevření poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn
Všechny čtenáře Listů svatohostýnských zveme na slavnostní otevření poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn, které se uskuteční ve dnech 3. a 4. července.
Začátek je ve čtvrtek 3. července v 8.15?hod. na Svatém Hostýně. Poutníky první den čeká přesun do Zlína, spojený ovšem se zastávkami v jednotlivých obcích na trase, zejména na Rusavě a ve Fryštáku. Zde navíc dojde i ke krátké pobožnosti u hrobu P. Ignáce Stuchlého.
První den poutníci ujdou okolo dvaceti kilometrů a v 18.30 hod. je ve farním kostele svatého Filipa a Jakuba ve Zlíně čeká slavnostní mše svatá, koncelebrovaná biskupy ČR a zvláštním hostem, bývalým apoštolským nunciem v České republice, nyní již kardinálem Giovannim Coppou.
Druhý den bude o poznání náročnější. Vzdálenost mezi Zlínem a Velehradem je cca 30 km, proto bude odchod od zlínského farního kostela už v 7 hod. Cesta povede přes Svatou vodu u Malenovic, Pohořelice, Napajedla (zde je naplánována vzpomínka na Aničku Zelíkovou), Huštěnovice (rodiště boromejky Vojtěchy Hasmandové), Jalubí až na Velehrad. Tam se mohou poutníci zúčastnit slavnostního Koncertu lidí dobré vůle v přímém přenosu České televize. Pokud by se chtěl někdo pochodu zúčastnit alespoň symbolicky, v pátek 4. července v 18 hod. budou poutníci v Modré u Velehradu, odkud je po malé slavnosti čeká poslední kilometr na Velehrad.
Dobu, kdy poutníci budou procházet jednotlivými obcemi, lze odhadnout pouze přibližně, proto by se poutníci chystající se k pouti připojit průběžně, měli ozbrojit trpělivostí.
Pokud bych měl celou novou poutní cestu Velehrad – Svatý Hostýn zhodnotit z finančního hlediska, už nyní (na konci května, kdy píši tento článek) je jasné, že Matice svatohostýnská s Maticí Velehradskou zajistily peníze na vybudování cesty z jiných zdrojů než z darů a příspěvků členů Matice svatohostýnské. To je důležité pravidlo pro naše příští projekty – peníze určené pro Svatý Hostýn by měly být využity pro další rozvoj poutního místa a financování projektů přímo s tímto poutním místem nesouvisejících je nutno zajistit jinak.
Za dodržení tohoto pravidla tak patří velký dík např. holešovské farnosti, protože farníci jednak dvě zastavení zaplatili, na další poskytlo dar přímo Město Holešov a jedno zaplatil místní rodák, fotbalista Juventusu Turín Zdeněk Grygera.
Poděkovat bych chtěl rovněž Katolickému týdeníku jako dárci finančních prostředků pro jedno zastavení, ale rovněž jako zprostředkovateli informací o poutní cestě a tím zajištění některých dalších dárců, které už z nedostatku prostoru nemohu jmenovat jednotlivě.
O celé poutní cestě a místech s ní spojených vychází v těchto dnech rovněž nová publikace šéfredaktora Listů svatohostýnských PhDr. Josefa Paly.
Mgr. Aleš Dufek, předseda Matice svatohostýnské

Stručně z jednání výboru MSH

4. dubna
– příprava valné hromady, kandidátka nového výboru a kontrolní komise
– náhrada za paní Novákovou
– oprava elektrárny
– poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn
27. dubna
– volba funkcionářů nového výboru
– stav opravy elektrárny
– vedení účetnictví po dobu mateřské a rodičovské dovolené paní Novákové
23. května
– přidělení odpovědností členům nového výboru
– nástin úkolů nového výboru na volební období
– stav přípravy poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn
– personální záležitosti zaměstnanců MSH
– stav přípravy nového územního plánu Svatého Hostýna
– návrh jednacího řádu výboru MSH
– pracovní náplň pro zaměstnance MSH (po rozdělení funkcí mezi paní Fojtů a účetní)
– oprava elektrárny – smlouva s dodavatelem, termín realizace
– nedořešené úkoly z minulých schůzí
Václav Lednický, zapisovatel MSH

Fotbalový reprezentant poutníkem

Poutníci, kteří se vypraví v červenci na slavnostní otevření nové poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn, se setkají se Zdeňkem Grygerou. Není to žádná novinářská kachna. Tento slavný fotbalový internacionál, hráč Juventusu Turín, reprezentant České republiky na nadcházejícím Euru 2008 a hlavně rodák z Holešova se rozhodl sponzorovat zastavení poutní cesty, které bude umístěno nad Zlínem na kopci Barabáš. Z Itálie poslal redakci Listů svatohostýnských také svoji fotografii s podpisem pro všechny naše čtenáře.
Lubomír Vývoda

Duchovní slovo - Paní všech národů

V sedmém čísle týdeníku Světlo z roku 2004 vyšel článek pod názvem Před historickým rozhodnutím. Jde o poselství Panny Marie. Prostá žena, Ida Peerdemanová (zesnula v roce 1967) obdržela v Amsterodamu od 25. 3. 1945 do 31. 5. 1959 celkem 56 poselství od Panny Marie. Tak jako si kdysi Panna Maria přála zhotovení a rozšiřování medailky s modlitbou k Neposkvrněné, tak si přeje rozšíření obrázků Paní všech národů. Panna Maria zde stojí na zeměkouli před křížem svého Syna a z jejich rukou proudí trojí paprsky, paprsky milosti, spásy a míru. Podle vyjádření Panny Marie, ona sama přichází, aby zlomila moc satana. Paní všech národů nyní dostala tuto moc a také poslání, aby ohlásila, že Duch Svatý přijde, aby obnovil království jejího Syna. Bude to nejprve čas velkých zkoušek, pohrom a kalamit po celém světě. Duch Svatý je stále přítomen, ale bude působit jen, když o to budete stát a budete se o to modlit.
Dne 31. května 1951 vidí Ida Pannu Marii a přijímá následující poselství: Přicházím
a stojím zde proto, abych ti řekla, že chci být Maria, Paní všech národů. Stojím vzpřímena před křížem Spasitelovým, mé nohy jsou pevně položeny na zemi, protože Otec a Syn mě chce poslat do světa jako Spoluvykupitelku, Prostřednici a Zastánkyni. Toto bude předmětem nového a posledního mariánského dogmatu. O dogmatu bude mnoho sporů, ale bude prohlášeno. Dogmatu bude předcházet obraz Paní všech národů.
Potom Paní vysvětluje Idě význam všech zobrazených symbolů: paprsků, oveček, zeměkoule. Dále se dočítáme: Vybrala jsem si tento den – 31. května – teologové a apoštolové Pána Ježíše Krista, poslouchejte dobře. Pracujte a proste za toto dogma. Proste naléhavě Svatého otce, aby dogma vyhlásil. Paní všech národů si přeje jednotu v pravém duchu, Duchu Svatém. Svět je obklopen falešným duchem. Až bude vyhlášeno poslední dogma v mariánské historii, daruje Paní všech národů světu mír, opravdový mír. Národy spolu s Církví se však musí modlit mou modlitbu. Je třeba, aby si uvědomili můj příchod Spoluvykupitelky, Prostřednice a Přímluvkyně.
Mám před sebou obrázek, fotografii z výroční slavnosti v den Paní všech národů. V kongresové hale v Amsterodamu nepřehledné množství lidí a v popředí klečí nejméně dvacet biskupů. Všichni v modlitbách před velkým, slavnostně ozdobeným obrazem Paní všech národů. Dozvídáme se, že den Paní všech národů se slaví na Filipínách,
v Japonsku a Indonézii. I Afričané se svými kněžími konají pouť nejen do Fatimy, ale zároveň též do Amsterodamu k Paní všech národů. Panna Maria jako Paní všech národů oslovuje zvláště národy mimo starou Evropu, všechny rasy, bílou, černou i žlutou. Je to globalizace, ale mariánská, globalizace v Duchu Svatém.
Dne 11. února 1951 vidí vizionářka velký kříž a Paní ji oslovuje: Opakuj po mně před křížem tuto modlitbu: Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, rozlej teď svého Ducha po zemi. Zabydli Svatého Ducha v srdcích všech národů, aby byly zachráněny před zkažením, pohromami a válkou. Nechť Paní všech národů, která původně byla Marií, je naší zastánkyní. Amen.
Text na obrázcích bývá někdy zbytečně vylepšován a vysvětlován. Opravdu důležitý je dovětek a poučení Panny Marie: Ona z lásky přichází zachraňovat duše. I??vy projevujte svou lásku touto modlitbou za záchranu světa a nesmrtelných duší.
AVE MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

Oprava větrné elektrárny

Většina občanů Bystřice pod Hostýnem si určitě všimla, že větrná elektrárna na Svatém Hostýně od letošního 8. března není v provozu. Příčinou byly vylámané zuby na ocelolitinovém ozubeném věnci, na kterém se strojovna s listy vrtule otáčí na vítr, pomocí dvou převodovek s pastorky. Takže bylo nutné tento ozubený věnec vyměnit, což je technicky nesmírně komplikovaná oprava. Bylo nutné nejprve odpojit všechny silové elektrické kabely, datové kabely. Poté přijel jeřáb, na který se musela celá vrtule připevnit, odmontovat od hřídele a velice opatrně uložit vedle sloupu elektrárny. Pak se demontovala celá strojovna od sloupu, včetně vadného ozubeného věnce a pomocí jeřábu sundala dolů. Pak se musel demontovat zničený ozubený věnec, zároveň se vyměnila i teflonová kluzná ložiska, na kterých se gondola otáčí. Zároveň se sklolaminátem vyspravila poškození na listech vrtule. Pak v opačném pořadí se zase všechno namontovalo zpět. Podařilo se to zvládnout za dva dny, “od vidím do nevidím“, aby se zbytečně moc neplatilo za 170tunový jeřáb. Tím skončila práce pro montážní dělníky a nastoupil servisní tým elektráren, který provedl potřebné seřízení hydrauliky, kluzných ložisek, nastavování listů a nakonec elektrárnu tzv. “oživil“. Takže po necelých třech měsících, kdy bylo nutné z Německa objednat potřebné náhradní díly, logisticky celou akci připravit a objednat u Panny Marie příhodné počasí, se podařilo celou náročnou opravu dovézt do zdárného konce. Všechno dohromady přišlo asi na půl milionu korun. Ale vzhledem k tomu, že za první dva měsíce letošního roku větrník vydělal přes 300 tisíc korun, tak se vložená investice snad brzy vrátí. Takže nezbývá než si přát: Duj, větříčku, duj.
Petr Janek

Olomoucký arcibiskup šedesátníkem

V Olomoucké katedrále sv. Václava bude v sobotu 30. srpna 2008 v 10:30 sloužena mše sv. na poděkování za 60 let života arcibiskupa Jana Graubnera. Celebruje sám arcibiskup a biskup Josef Hrdlička.

Na konci prázdnin oslaví své 60. narozeniny Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda České biskupské konference a také protektor Matice svatohostýnské.
Náš jubilant se narodil 29. srpna 1948 v Brně, ale dětství prožil ve Strážnici. Po maturitě se hlásil do semináře, nebyl však přijat, protože neměl, jak to vyžadovala praxe komunistického režimu, dělnický původ. Rok pracoval jako dělník v ZPS v Gottwaldově, nynějším Zlíně. Do semináře v Olomouci byl přijat v roce 1968, kněžské svěcení přijal 23. 6. 1973. Působil v duchovní správě v Gottwaldově-Zlíně, Valašských Kloboukách a ve Vizovicích, kde působil až do svého jmenování pomocným biskupem olomouckým (17. 3. 1990). Byl jedním z iniciátorů Desetiletí duchovní obrody národa, vyhlášeného v roce 1987 kardinálem Františkem Tomáškem.
Biskupské svěcení přijal v Olomouci 7. 4. 1990 spolu s dalším nově jmenovaným pomocným biskupem olomouckým Josefem Hrdličkou z rukou arcibiskupa Mons. Františka Vaňáka, který si ho zároveň vybral za svého generálního vikáře. Po smrti arcibiskupa Vaňáka byl zvolen sborem konzultorů 16. 9. 1991 administrátorem olomoucké arcidiecéze. Na svátek sv. Václava, patrona arcidiecéze, 28. 9. 1992 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 70. nástupcem na stolci sv. Metoděje. K slavnostní intronizaci došlo v katedrále sv. Václava v Olomouci 7. 11. 1992.
Za jeho episkopátu kanonizoval papež Jan Pavel II. v Olomouci 21. 5. 1995 společně moravského kněze a mučedníka blahoslaveného Jana Sarkandra a českou vyznavačku blahoslavenou Zdislavu z Lemberka. Tato událost představuje mimořádný jev v dějinách katolické církve, protože došlo ke svatořečení dvou blahoslavených mimo Řím.
Arcibiskup Mons. Jan Graubner je předsedou České biskupské konference (ČBK), předsedou Stálé rady ČBK, členem komise pro veřejné záležitosti ČBK a zároveň vede Radu ČBK pro Charitu a misie. Zároveň je také protektorem Matice svatohostýnské a Matice Velehradské.
Biskupské heslo: Quod dixerit vobis facite – Co vám řekne, učiňte.
K četným blahopřáním, která na konci prázdnin budou směřovat do Olomouce, se připojuje také Matice svatohostýnská spojená v modlitbě s širokou členskou základnou za našeho pastýře.
AD MULTOS ANNOS!
Josef Pala

Naše poděkování sestře Regině

Sestra Regina Podolská letos v červenci bude Bohu děkovat za dar osmdesáti let života.
Narodila se v červenci 1928 v Blížkovicích. Do Kongregace milosrdných sester svatého Kříže vstoupila v roce 1949. Na složení svatých slibů musela vzhledem k těžkým politickým poměrům čekat až do roku 1958 a věčné sliby mohla složit až v období normalizace v roce 1969. Jako juniorka si dokončila vzdělání na ošetřovatelské škole. Téměř celý život obětavě pracovala jako ošetřovatelka. Působila v domovech důchodců a ústavech sociální péče v Kroměříži, v Litoměřicích, v Rakovníku, v Liběšicích a v Nové Horce. V únoru 1995 byla poslána do Olomouce, aby pomáhala na arcibiskupství v kuchyni. V??prosinci 2004 bylo potřeba, aby sestra Regina šla pomáhat do kuchyně na Svatý Hostýn. I k tomuto úkolu řekla ano. Obětavě zde pracovala až do letošního května. Svoji práci vykonávala ráda. Ochotně se zapojovala do služeb v kuchyni i ve společenství. Byla ochotna vždy posloužit, i když se jí zhoršovalo zdraví. Pro trvající zdravotní potíže byla letos 13. května přestěhována do společenství sester v Kroměříži.
Duchovní správa děkuje sestře Regině za její obětavou službu na Svatém Hostýně

Bude vás zajímat

Bohoslužby a poutě na Svatém Hostýně
V letním období jsou slouženy mše svaté:
ve všední dny – 7.00, 9.15, 11.00
v soboty a neděle – 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00 (pouze v neděli)
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
V sobotu dopoledne jsou mše svaté jako v neděli.

Dvě největší pouti na Svatém Hostýně: hlavní pouť v neděli 17. srpna – hlavní mše svatá v 10.15 hod., orelská pouť v neděli 24. srpna.

Dětská pouť na začátku prázdnin bude na Svatém Hostýně v sobotu 28. června, mše svatá v 10.15 hod. je obětována za děti a mládež.

Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin se koná na Svatém Hostýně v sobotu 30. srpna.

Šestnáctá pouť muklů – vězňů totalitních režimů – se koná na Svatém Hostýně v sobotu 6. září, hlavní mše svatá v 10.15 hod.

Pouť členů Matice svatohostýnské na Svatém Hostýně je v neděli 14. září, pontifikální mše svatá v 9 hod.

Z historie nedávno minulé, hlaholiví poslové Svatého Hostýna (2. část)

Druhým hostýnským zvonem, jehož hlas dnes slýcháváme, je zvon Bedřich. Je větší a nejnovější. Nechal jej ulít olomoucký arcibiskup Bedřich Fürstenberg v roce 1855. Zvon je ulit ze zvonoviny a má podobnou korunu jako zvon první. Tvoří ji dvě ramena, na ně kolmo je ulito jedno rameno. Všechna mají v ohybu motivy lidské hlavy. Koruna je vysoká 13 centimetrů. Čepec zvonu má obvod 155 cm. Po jeho obvodu je rozvinut rostlinný motiv, nejspíše vavřínový. Krk zvonu zdobí z jedné strany kardinálský znak, pod ním nalezneme nápis: FREDERICUS PRINCEPS ARCHIEPISCOPUS OLOMUC. CAMPANAM HANC PRO ECCLESIA HOSTINIENSI FUNDI FECIT IN MEMORIAM SOEMNISSIMAE PUBLICATIONIS DOGMATICAE DEFINITIONIS DE IMMACULATA CONCEPTIONE B. MARIAE V. IBI. S. GENERALI VISITATIONE DIE 6. MAI A.D. 1855 PER ACTAE (Bedřich, kníže arcibiskup olomoucký, zvon pro kostel hostýnský věnoval na památku nejsvětějšího vyhlášení dogmat Neposkvrněného početí Panny Marie při generální vizitaci dne 6. května Léta Páně 1855).
Na opačné straně krku najdeme nápis: UT INSONET IN LAUDEM DEI ET HONOREM B.M. VIRGINIS NEC NON S. FRIDERICI (Ať zní ke slávě Boha a cti blahoslavené Marie Panny nejen sv. Bedřichu). Nad nápisem vidíme na reliéfu klečící postavu, asi samotného donátora, kardinála Fürstenberga, modlícího se před křížem. Zajímavý je nápis Svatý Hostýn, který je vrytý do zvonu za postavou. Jde patrně o označení zvonu po jeho snesení z věže před válečnou rekvizicí pro potřeby zbrojního průmyslu.
Věnec zvonu je ozdoben jednoduchou ozdobou, napodobeninou řetězu. Špice zvonu je bez jakýchkoliv ozdob. Vnější strana krku je dlouhá 63 cm, obvod špice měří 280 cm. Ve zvonu bije železné srdce, dlouhé 86 cm.
Zvon, o němž jsem se zmiňoval již posledně, zvon Martin, věnoval zdounecký farář Martin Vyskočil hostýnskému chrámu v roce 1846. Jeho konec jsem ke svému překvapení dešifroval na fotografii, která se objevila v minulém čísle Listů svatohostýnských. Fotografie, jak jsem zjistil, pochází z druhého čísla Hlasů Svatohostýnských z roku 1947. Tvoří ji nejméně tři různé části, které asi pro ušetření místa její autor sestříhal a sestavil do značně nepřehledného obrázku. Lze z ní však vyčíst osud tohoto zvonu.
Fotografii i bližší osobní vzpomínky mně poskytli manželé Janečkovi ze Slavkova pod Hostýnem. Zejména pan Janečka vzpomíná na vyprávění přímých pamětníků likvidace zvonu: “Zvon nejprve navrtali po obvodu kolem spodní části a pak do něj kladivem bušili tak dlouho, až věnec praskl a oddělil se od zbylé části zvonu. Zvon byl totiž tak velký, že nemohl projít oknem bez poškození svého, nebo okna. Všichni říkali, jak strašný zvuk zvon vydával, podivně smutný a zvláštní.“
Při pečlivé prohlídce fotografie vidíme v horní části, jak před skupinou mužů leží na zemi věnec zvonu a tvoří protizávaží kladkostroje. Vlevo ve spodní části koláže je detail uraženého věnce zvonu před skupinkou tří postav. Vpravo pak vidíme muže, stojícího v okně věže a manipulujícího se zavěšeným zvonem Bedřichem těsně před jeho spuštěním. Na druhé fotografii vidíme nešťastný zvon Martin již bez věnce. Zvon je naložen na automobilu. Jasně vidíme, že zvon má jinou korunu. Na rozdíl od obou popsaných zvonů, které mají víceramennou korunu, má Martin tzv. talířovou korunu. Tento typ koruny není tolik náročný na lití a snadněji se upevňuje na zvonovou stolici. S pomocí tzv. šarnýrů také umožňovala zvon pootáčet a předcházet vytloukání zvonu v místě, kde srdce zvonu tlouklo do jeho věnce.
Dnes už ale vím, že se zachoval i další zvon ze Svatého Hostýna. O tom však zase až příště.
Pavel Malének

Pouť příznivců Radia Proglas a TV NOE

Světový den sdělovacích prostředků má připomenout, že díky závratnému technickému rozvoji získaly tyto prostředky obrovskou sílu a zároveň předložily nové nečekané otázky a problémy. Přínos, kterým jsou pro šíření zpráv, pro znalost faktů a předávání vědomostí, je nepopíratelný.
Bohužel, však nechybí riziko, že se promění v systémy zaměřené na porobení člověka, logice diktované zájmy, které momentálně panují. To je případ komunikace používané pro ideologické cíle anebo pro agresivní reklamu spotřebních předmětů. Zatímco předstírá, že znázorňuje realitu, směřuje ve skutečnosti k legalizaci a k prosazování zkreslených modelů osobního, rodinného a společenského života. Kromě toho za účelem zvýšení sledovanosti často neváhá uchýlit se k překračování míry, k vulgaritě a k násilí.
Na Svatém Hostýně nemůžeme samozřejmě tyto převažující jevy zvrátit. Chceme ale přispět k poznání a propagaci toho, že to jde i jinak. Nejnovější příklad rodinné televize TV Noe s trvale rostoucím počtem diváků a s jinou programovou náplní, než je běžná u komerčních televizí, vzbuzuje naději, že i sdělovací prostředky, jejichž programová náplň je odvozena od křesťanské morálky, může být divácky úspěšná.
Nabízíme i dalším (třeba i tištěným sdělovacím prostředkům nebo nakladatelstvím) prostor pro poutní slavnost a prezentaci svého působení v duchu křesťanské morálky a vyzkoušení si interakce s diváky, čtenáři nebo posluchači.
Světový den sdělovacích prostředků připadl v letošním roce na neděli 4. května. Byla to Sedmá neděle velikonoční. Tento den se na Svatém Hostýně slavilo. Pouť to byla už třináctá v řadě. Desetkrát se konala jako pouť Proglasu, ale v posledních třech letech se na její přípravě a průběhu podílela taky TV Noe. Minulý ročník pouti se konal na Svaté Hoře u Příbrami. Poslední poutě byly ale postiženy nepříznivým počasím – v květnu, v době poutí dokonce padal sníh.
Tentokrát se počasí vydařilo, sluníčko se usmívalo, jen ten vítr nemusil tolik foukat.
Mši svatou v bazilice slavil královéhradecký pomocný biskup Mons. Josef Kajnek společně s arcibiskupem Mons. Karlem Otčenáškem, emeritním biskupem královéhradeckým, a dalšími kněžími. U obětního stolu se dále sešli všichni ředitelé elektronických sdělovacích prostředků: za Radio Proglas P. Martin Holík, za TV Noe P. Leoš Ryška, SDB, a za slovenské Rádio Lumen P. Juraj Spuchľák. Mše svatá byla přímým přenosem vysílána Televizí Noe i Radiem Proglas a můžete ji opakovaně shlédnout na internetu: www.hostyn.cz (jako i všechny další mše svaté, které se konaly v průběhu roku v bazilice na Svatém Hostýně).
Po mši svaté a malé přestávce na oběd se na pódiu konal další program. Představovalo se, povídalo se o životě v rádiích a televizi. Bavilo se, detektivové z proglasácké detektivní kanceláře Lorňon se činili, soutěžilo se a nakonec i losovalo o ceny. Hlavní cena byla satelitní komplet pro příjem všech zastoupených médií ze satelitu Astra 3A.
Děkujeme všem poutníkům za milou atmosféru a pěkná setkání.
Příští rok plánujeme malou změnu – pouť bude již v sobotu 23. května 2009. Těšíme se na setkání!
Ivo Buráň

První bohoslovecká pouť na Svatý Hostýn

Možná se může zdát, že poutí je dnes celkem plno, vždyť svoji pouť mají hasiči, Orlové, skauti, včelaři… Jenom my bohoslovci jsme tak nějak “přicházeli zkrátka”. A to se právě letos změnilo. Na jeden sobotní den jsme opustili pohodlí našeho seminárního domova a vydali se k Panně Marii na Svatý Hostýn. Někteří z kluků využili možnost začít pouť o den dřív a vyrazili tak na trasy o délce 25 a 50 km s cílem – Hostýn. Ostatní poutníci začínali své putování v Bystřici pod Hostýnem. Celou cestu nahoru jsme se modlili a zpívali (ale prozradím, že i občas šeptali nebo se smáli) a spolu s námi i několik dalších poutníků. Přiznávám, že zpočátku bylo pro mě trochu obtížné přivyknout onomu “poutně – pomalejšímu“ tempu chůze (bohužel, už jsme tak nějak zvyklí všude pospíchat), ale i to časem člověk přestane vnímat. Zvlášť, když si uvědomí, proč a za jakým cílem vlastně putuje. Zasvěcených osob, kněží i bohoslovců není zrovna hojnost, snad tedy i tato pouť bude jedním z kamínků do pestré mozaiky Božího (po)volání.
Po příchodu na Svatý Hostýn následovala mše svatá s otcem arcibiskupem, poté krátký oběd a adorace. Během následné besedy s bohoslovci zaznělo také několik dotazů z řad přítomných poutníků a tři různá svědectví o tom, jakým způsobem Pán i dnes oslovuje mladé muže a volá na cestu svého následování. Naši pouť jsme zakončili společnou křížovou cestou v okolí baziliky.
Věřím, že tato letos započatá tradice bude i v následujících letech pokračovat, že nás bude na Svatý Hostýn přicházet stále víc, a že plody společných modliteb i poutí jednou uvidíme v našich farnostech a životech.
Něco “malého“ z oněch Boží milostí jsme mohli “okusit“ již v neděli Dobrého Pastýře, kdy naši spolubratři ze 3. ročníku přijímali službu lektorátu z rukou ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze. Věřím, že služba Božímu slovu jim, i nám ostatním, bude přinášet plno radosti a směřovat je stále blíže k naplnění jejich povolání.
To jim, a také nám ostatním, ze srdce přeji.
Richard Vysloužil, bohoslovec

Osmá pouť píšících křesťanů

Já nemám poklady / jen srdce rozdávám / v úsměvech bohatších / o Tvůj dar Bože náš / v lásce a ve verších. Tyto verše nalezneme na zadní straně knížky Návrat, kterou básník a vydavatel časopisu Hlas z pasínku Karel Vysloužil představil a rozdal účastníkům již 8. ročníku pouti píšících křesťanů. Návrat k duchovním hodnotám – takové bylo motto letošní pouti.
“Opravdu si někdo myslí, že návrat k těmto hodnotám a k řádu nastane bez vytrvalých
a cílevědomých modliteb?“ ptá se básník a s radostí oznamuje, že se k úmyslu pouti letos přidalo již přes 30 kostelů v celé zemi a také se v nich na tento úmysl sloužily mše svaté. V duchovním spojení se Svatým Hostýnem byli však i kněží a poutníci, kteří v těchto dnech konali pouť do Svaté země. “Otec Pavel z Valašského Meziříčí mně poslal textovou zprávu, že na náš úmysl sloužil mši svatou v chrámu národů v Getsemanské zahradě,“ řekl s dojetím Karel Vysloužil.
Mši svatou v bazilice na Svatém Hostýně sloužil olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička a spolu s ním koncelebrovali také všichni děkani olomoucké arcidiecéze, kteří ve stejný den zde měli pracovní setkání. V promluvě při mši svaté otec biskup zdůraznil duchovní rozměr písma a psaní. Zdaleka to nezahrnuje pouze literární a uměleckou činnost, ale například i psaní dopisů má velký duchovní rozměr, jak nám to potvrzují novozákonní epištoly. “Bůh umí psát i do tvrdosti kamene lidských srdcí, ale stejně tak umí psát i do křehkého písku lidských slabostí,“ zdůraznil na závěr promluvy biskup Josef Hrdlička.
Poté následovalo setkání asi třiceti autorů a příznivců v poutním domě Matice svatohostýnské. K účastníkům promluvil hlavní organizátor a zakladatel tradice poutí, básník Karel Vysloužil. “Je dobré, když se přátelé opět vidí a jsou chvíli u oběda spolu. Je-li pak důvod k radosti, dostavuje se chuť po návratu domů dělat více než dosud. Vždyť je důležitá doba a do široké náruče literatury patří i zákonodárství a umění tvořit zákony v souladu s Boží vůlí! Prosíme-li o milost i pro toto, a bude-li nás mnoho klepajících a volajících, Bůh Otec milost dá i tam! Či si někdo myslí, že stačí na to poslanci, senátoři a zástupci církve?“ zdůraznil Karel Vysloužil.
Petr Cekota

Kněžská pouť

V úterý 27. května se na Svatém Hostýně sešlo na 130 kněží a jáhnů olomoucké arcidiecéze se svými biskupy Mons. Janem Graubnerem a Mons. Josefem Hrdličkou k pouti za vlastní posvěcení. Pouti se zúčastnil také královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka, který ke kněžím promluvil v přednášce.
V bazilice se sešla také řada laiků. Pouť zahájil adorací otec biskup Josef. Následovala mše svatá, při níž v homilii otec arcibiskup seznámil přítomné s některými myšlenkami prefekta Kongregace pro klérus kardinála Cláudio Hummese z listu vydaného k této příležitosti:
Rád bych připomněl prvenství modlitby ve vztahu k činnosti, protože na ní závisí účinek činnosti. Poslání církve velice závisí na osobním vztahu každého jednotlivce s Pánem Ježíšem, proto musí být živeno modlitbou. Nadešel okamžik, abychom opětovně potvrdili, jak důležitá je modlitba v konfrontaci s aktivismem a hrozícím sekularismem. Neúnavně čerpejme z jeho milosrdenství, nechejme ho, aby zkoumal a uzdravoval bolestné rány našeho hříchu, aby nás naplnil úžasem tváří v tvář stále novému zázraku našeho vykoupeného lidství.
V přednášce, která pak následovala v sále poutního domu č.3 promluvil otec biskup Duka ke kněžím o Božím slově v jejich životě a poslání. Kněz má žít v průsečíku Božího slova, což znamená, že nejdříve
z Písma svatého rozjímá, uskutečňuje je ve svém životě a pak z takto prožitého slova předává věřícím.
Po společném obědě se všichni povzbuzeni na duchu i na těle rozjeli domů.
P. Bohumír Vitásek

Z vašich dopisů

Díky kameře na Svatém Hostýně se nemocní mohou “účastnit“ mše svaté
Prosím, nevypínejte (pokud to není nutné) kameru – viz večerní obřady Zeleného čtvrtku.
Naše stařenka patřila mezi věrné poutníky k Panně Marii Svatohostýnské, dnes již nevydrží ze zdravotních důvodů ani mši svatou v našem kostele.
Ing. Buráň správně psal v některém ze svých článků “o kamerách na Svatém Hostýně“ – jedná se o poněkud neosobní účast na bohoslužbách. Současně je ale vhodné uvědomit si, že se jedná kolikrát o jedinou možnost, jak se dotyčný člověk bohoslužeb může zúčastnit. Prosím zohledněte to při úvahách, zda vypnout, nebo nevypnout kameru.
Josef Bučo, Valašské Meziříčí

Tradice českých poutí do Lurd
(Ad Listy svatohostýnské č. 1/2008)
Pamětníky poutí do Lurd samozřejmě nejsme. Ale máme v rodinné knihovně vázaný výtisk knihy P. Leopolda Kolíska První česká pouť do Lurd 1903 a Druhá česká pouť do Lurd 1907. Je v ní mnoho zajímavostí, mimo jiné i o české kapli Nanebevzetí Panny Marie. Knihu vydala Papežská knihtiskárna benediktů rajhradských v Brně 1904.
Anna a Václav Pomikálkovi, Studénka

Ráda bych reagovala na výzvu týkající se vzpomínek na pouť do Lurd. Máme totiž knížku Lurdy a pouť do Lurd r. 1896 konaná od P. Kolíska v originálním vydání z r. 1899.
Protože je to opravdu krásné a zajímavé čtení, dáváme k úvaze, jestli by nemohla být znovu vydaná? Třeba by se nového vydání ujalo některé křesťanské vydavatelství.
Anna Kyseláková, Brno

V Růžencové bazilice v Lurdech je 15 kaplí s růžencovými tajemstvími. Mozaika se 14. tajemstvím byla v roce 1907 darována poutníky z Čech, Moravy a Slezska. Nad ní jsou zemské znaky a nápis: Panně Neposkvrněné národ český. Je to v celé bazilice jediný nápis v jiné řeči než francouzské a latinské.
P. Jan Peňáz, Velké Meziříčí

Při prohlížení starých časopisů jsem doma objevil ilustrovaný týdeník Ozvěny z roku 1939 (č. 27),
z něhož vám posílám snímek hostýnské baziliky. Jak vidíte, ta se nezměnila, ale ženy si jistě všimnou,
v čem chodívaly jejich předchůdkyně na pouť.
Antoní Ležák, Radkovy

Zemřelí členové MSH

Amalie Melárová, Nový Jičín, 79 let
Zdenka Kopaczková, Nový Jičín, 79 let
Marie Vajdíková, Vnorovy
Alois Kotek, Hvozdná, 84 let
Božena Šuranská, Jarošov, 80 let
Antonín Richter, Kašava, 71 let
Rudolf Navrátil, Pacetluky, 93 let
Ludmila Ječmínková, Želeč, 66 let
Ludmila Holíková, Pitín, 91 let
Růžena Majerová, Rožnov pod Radhoštěm, 93 let
Eva Omelková, Jarošov, 56 let
Justina Ševčíková, Březová, 85 let
Jaroslav Jurčiček, Zubří, 85 let
Ludmila Unzeitigová, Jestřebí, 86 let
Jiřina Sovová, Šardice, 72 let
Josef Olbrecht, Studénka, 67 let
Marie Šmachová, Vnorovy, 88 let
František Kuryviál, Vnorovy, 99 let
Růžena Líčeníková, Dolní Bojanovice, 76 let
Marie Salajková, Dolní Bojanovice, 70 let
Jaroslav Nelic, Kopřivnice, 70 let
Marie Blahová, Vacenovice, 70 let
Františka Stašová, Vacenovice, 84 let
Anna Klvaňová, Drahotuše, 57 let
Marie Matyášová, Přerov, 87 let
Anna Nešporová, Hlohovec, 80 let
Marie Fatěnová, Břeclav, 88 let
Marie Drugová, Zábřeh, 80 let
Jiřina Machalová, Uherský Ostroh, 81 let
Václav Maršálek, Staré Město, 87 let
Ludmila Šmaková, Kyjov, 75 let
Marie Pekárková, Jalubí, 76 let
Blanka Františáková, Poteč, 76 let
Antonín Měsíček, Vracov, 88 let
Jarmila Škrabalová, Prosenice, 73 let

Na četné dotazy čtenářů sdělujeme podmínky pro uveřejnění jmen zemřelých členů Matice svatohostýnské:
– příbuzní zemřelého musí poslat parte na Matici svatohostýnskou
– nezáleží na důvěrnících MSH, ale na členech rodiny
Každé první pondělí v měsíci slouží
P. Jan Chromeček mši svatou v bazilice na Svatém Hostýně za zemřelé členy Matice svatohostýnské.