Listy svatohostýnské

číslo 1
březen
2009
ročník XIII

OBSAH

Rašení
Přehled poutních slavností v roce 2009
Editorial
Duchovní slovo
Zpráva o hospodaření za rok 2008
Co nás čeká v roce 2009
První pouť pedagogických pracovníků
Z historie nedávno minulé
Dostupnost Svatého Hostýna
Osobní svědectví
Nová kniha člena redakční rady Listů svatohostýnských
Byli jsme na valné hromadě Matice Velehradské
Návrhy loga MSH
Z vašich dopisů
Když můj požadavek nesplníte, vystoupím z matice...
Kronika
Stručně z jednání Matice svatohostýnské
Přehled restaurací na Svatém Hostýně
Bude vás zajímat
Zemřelí členové MSH

Rašení

Slyšíte probouzení země?
Šepot lesů na úpatí chrámu a naděje ve vlastním srdci?
Nebo jsme hluší? Už nás udolali?
Starý svět svíraný dědictvím železných obručí komunistické zloby a nenávisti, zaplavující lidská srdce, duše i celé kontinenty povodněmi lží, klamu a třpytných zločinů i tento starý svět zmítající se na kříži beznaděje a lidské marnosti spěchá ke svému Pátku. K Pátku zoufalství a umírání. Co jiného může očekávat?
Ale pro slyšící a doufající, pro každé otevřené srdce přišel čas rašení – a to nejen v lesích na úpatí chrámu.
Čas naděje, lásky a milosti. A po nekonečných úzkostech smrti
VELKÁ NOC JEHO VZKŘÍŠENÍ.
Pavel Hejcman

Přehled poutních slavností v roce 2009

NE 22. 3. Svatojosefská soukromá pouť mužů
SO 28. 3. Pěší pouť Svatý Kopeček – Svatý Hostýn
SO 25. 4. Šestnáctá hasičská pouť
NE 3. 5. Valná hromada Matice svatohostýnské
Pouť klubu křesťanských žen
NE 17. 5. Sedmá pouť včelařů
SO 23. 5. Čtrnáctá pouť Radia Proglas
NE 24. 5. Sedmá pouť podnikatelů
PO 1. 6. Devátá pouť píšících křesťanů
SO 6. 6. Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
SO 13. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
PÁ 19. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
SO 27. 6. Dětská pouť na začátku prázdnin
SO 11. 7. Pouť obce Slavkov
SO 15. 8. Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie
NE 16. 8. Hlavní pouť
SO 22. 8. Pouť pedagogů
NE 23. 8. Tradiční orelská pouť
SO 29. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
SO 5. 9. Sedmnáctá muklovská pouť
NE 13. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
PÁ 18. 9. První den františkánské pouti
SO 19. 9. Druhý den františkánské pouti
NE 4. 10. Růžencová pouť
SO 10. 10. První den dušičkové pouti
NE 11. 10. Druhý den dušičkové pouti
SO 17. 10. Jedenáctá svatohubertská pouť
ČT 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku

Editorial

Vážení čtenáři!
Právě dostáváte jubilejní padesáté číslo Listů svatohostýnských. Při této příležitosti, kdy otevíráme již třináctý ročník našeho časopisu, chci si s vámi trochu zavzpomínat. Mám před sebou všech čtyřicet devět čísel, která jsme v uplynulých dvanácti letech vydali. Je to pestrá mozaika událostí z našeho poutního místa.
Vytištění “zkušebního“ nultého čísla Listů svatohostýnských v dubnu 1997 mělo být jakýmsi prubířským kamenem, zda je či není nutné vydávat nějaký hostýnský zpravodaj, zda vůbec bude o něj zájem. Po nelehkých problematických letech začátků obnovení činnosti Matice svatohostýnské cítil tehdejší její zkonsolidovaný výbor, že je nutné a potřebné obnovit a zkvalitnit důvěru mezi členskou základnou a vedením Matice svatohostýnské, že je důležité zlepšit oboustrannou komunikaci. A to byl také jeden z hlavních úkolů nového časopisu. Když jsme zjistili příznivý ohlas od čtenářů, rozhodli jsme se pro jeho pravidelné vydávání. Byla vytvořena redakční rada. Poprvé jsme se sešli 22. srpna 1997 v Holešově u Loučků. Čtyři nadšenci – Ing. Václav Lednický, předseda MSH, Marie Loučková, Olga Kozlová a já. Když nyní čtu první zápis z této redakční rady, vidím, že jsme byli skutečnými pionýry, kteří se začínali učit pravé novinářské práci. A práce to nebyla snadná. Záhy jsme však poznali, že kde je zanícení pro dobrou věc, je také Boží požehnání. Redakční rada se postupně rozrůstala až na nynějších deset členů. S klidným svědomím mohu napsat – členů skutečně aktivních. Za celou dobu naší redakční práce nám nikdy nechyběl materiál pro náš časopis, téměř vždy byl jeho nadbytek, museli jsme vybírat, co má či nemá větší důležitost pro zveřejnění. Od Jubilejního roku 2000 každoročně vydáváme svůj Svatohostýnský kalendář, z nichž tři vyšly již v nové grafické úpravě jako kalendáře nástěnné. Zde mám pro Vás jedno malé překvapení. Pro rok 2010 připravujeme kalendář stolní. Věříme, že na letošní valné hromadě bude již k prodeji.
Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských

Duchovní slovo

Pokoj vám!
Pokoj vám! Tento pozdrav uvádí sv. Lukáš a sv. Jan jako první slova, která apoštolové uslyšeli z úst vzkříšeného Krista. Připomeňme si však situaci, ve které se apoštolové tehdy nacházeli. Rychlý a strašný konec jejich Mistra, o němž věřili, že je to Mesiáš. Nyní ve strachu před pronásledovateli jsou zamčeni. Mají sice zprávu o tom, že Ježíš je živý, svůj zážitek jim sdělují i učedníci, kteří se vrátili z Emauz. Pořád však o nich platí to, co čteme u sv. Marka (9,31): Byli poučeni od Pána Ježíše, že bude zabit, třetího dne však vstane z mrtvých. “Ale oni nerozuměli tomu slovu!“ Ještě nevěřili ve vzkříšení a tak když se vzkříšený Ježíš náhle objeví uprostřed nich, ve svém zděšení a přestrašení se domnívají, že vidí ducha. (Lk 24, 36–37)
Pokoj vám! Jak je to s tvou vírou ve vzkříšení, v nebe, v život věčný? Víš dost o těchto skutečnostech, ale dovedeš do hloubky duše věřit ve vlastní smrt a vlastní, skutečné vzkříšení? Víra se neměří znalostí, nebo poznáváním, ale opravdová víra dovede ze svého poznání vyvodit důsledky. Vstanu z mrtvých a uvidím Boha, Vykupitele svého! To je skutečnost, podle které zařídím a seřídím i svůj každodenní život. Když Ježíšovi učedníci konečně pochopili skutečnost vzkříšení, snadno mohli oživovat své představy a naděje v pozemské království Mesiáše. Vzkříšený Ježíš po dobu pobytu mezi nimi je dostatečně poučí o tom, že jeho království není z tohoto světa. Snažíme se to pochopit i my, zvláště když čteme zprávu o vzkříšení u sv. Jana (20,21–23). “I zaradovali se učedníci, že uviděli Pána – ukázal jim ruce i bok. – Tu jim Ježíš řekl opět: “Pokoj vám, jako mne poslal Otec i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: “Přijměte Ducha Svatého!“ Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpouštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
Odpuštění hříchů. A to je všecko? Ne, to je začátek! Je to dar všech darů. Kristus na kříži ukazuje svou nekonečnou lásku a zároveň hrůzu hříchu a potřebu odpuštění a vykoupení. Kristus, Bohočlověk je poslán od Otce, aby odstranil překážku mezi člověkem a Bohem. Hřích je opakem Boží lásky v nás, působí ztrátu pokoje v lidském srdci, ve kterém hryže hřích a špatné svědomí. Neznalí apoštolové se nejdříve zděsili, když se mezi nimi objevil vzkříšený Ježíš. Zaradovali se, když pochopili skutečnost vzkříšení. Dnes církev pověřená Kristem plní své poslání a zve tě právě ve velikonoční době ke svátosti smíření. Nebudeš se děsit a strachovat z vyznání svých hříchů před církví, když poznáš a uvěříš, že právě takto odpouští tvé hříchy Ježíš, který za tebe zaplatil z nepředstavitelné lásky svou vlastní krví.
Pane Ježíši, důvěřuji ti! Pane Ježíši, děkuji ti!
Ave Maria!
P. Jan Chromeček, SJ

 

Zpráva o hospodaření za rok 2008

Letošní hospodářský výsledek ovlivnila především výroba elektřiny z větrné elektrárny. Nejenže tržba za prodej byla o půl milionu nižší než v předcházejícím roce, navíc si vyžádala rozsáhlou opravu v hodnotě 668 tisíc Kč. V našem nejdůležitějším ukazateli – ubytování – jsme dosáhli nárůstu o 7,5 %, i když nás postihlo zvýšení DPH z 5 na 9 %. Ostatní zdroje příjmů byly srovnatelné s rokem 2007. Mimořádnou akcí bylo vybudování poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn (včetně vydání doprovodné publikace), na kterou jsme získali dotaci Zlínského kraje ve výši 100 tisíc korun, zbývajících 750 tisíc se nám podařilo získat od sponzorů.
Rok 2008 jsme uzavřeli s čistým ziskem 1 011 458 Kč. Všechny členské příspěvky jsme opět použili na investice, především splacení dluhu u Metropolitní kapituly v Olomouci v částce 1,5 mil. Kč, doplacení leasingu na traktor, doplacení muzea a akontaci nového automobilu, jehož zbývající část budeme splácet v příštích třech letech. Do budoucna nám zůstává dluh u duchovní správy 1 mil. Kč a u Arcibiskupství olomouckého (ještě z roku 2000) ve výši 2,7 mil. Kč.
K 31. 12. 2008 byl stav finančních prostředků 905 tisíc korun.

Některé ukazatele hospodaření (v tisících Kč)

CELKOVÉ NÁKLADY - 7 476
Spotřeba materiálu (čisticí, hygienické
a kancelářské potřeby, PHM, LSH) 481
Spotřeba elektrické energie a plynu 1 112
Nákup zboží (suvenýry, knihy, kalendář) 182
Opravy a udržování 946
Náklady na reprezentaci 47
Služby (pojištění, stočné, odpady,
telefon, ostatní) 575
Mzdové a sociální náklady, včetně pojištění 1 674
Nájemné nemovitostí 420
Odpisy dlouhodobého majetku 1 906
Ostatní náklady 133

CELKOVÉ TRŽBY - 8 488
Nájmy 1 218
Větrná elektrárna 511
Prodej Listů svatohostýnských 223
Vstupné rozhledna 132
Vstupné muzeum 65
Ubytování 2 161
Parkovné 188
Prodej zboží 354
Ostatní výnosy 129
Členské příspěvky 1 958
Dary (včetně darů na poutní cestu) 1 549
Naděžda Nováková, účetní Matice svatohostýnské

 

Co nás čeká v roce 2009

Střízlivost je jedna z ctností, které jsou málo ceněny. Zvláště v době, kdy lidé v momentě ekonomického růstu dokážou vidět všechno růžově, plánovat budoucnost na několik desetiletí dopředu, naopak v čase ekonomické krize si lidé tohoto světa nasadí černé brýle a podléhají depresi.
Křesťan by měl být střízlivý. Za minulých tučných let jsme opravili Hostýn, za nynějších hubených let se zaměříme na udržovací práce. Mnohem více energie musíme například věnovat obnově členské základny. Nesmíme podlehnout pokušení, že jsme druhou největší katolickou organizací a dlouho ještě budeme. Při ekonomickém rozboru roku 2008 jsem si povšiml úbytku našich příjmů z členských příspěvků. Za poslední tři měsíce do našeho sdružení vstoupilo asi jenom dvacet nových členů. Zkrátka věnovali jsme se investicím a zapomněli jsme na práci s lidmi, kteří tvoří naši Matici svatohostýnskou. Všiml jsem si toho například při slavnostním otevření poutní cesty Svatý Hostýn – Velehrad. Zatímco Matice Velehradská měla všude nachystané publikační materiály, případně přihlášky nových členů, my jsme tuto situaci naprosto podcenili. Přitom duch Matice svatohostýnské je tvořen právě jejími jednotlivými členy.
Výbor Matice svatohostýnské nachystal na letošní rok projekt spolupráce s církevními školami. V první fázi jsme oslovili Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, nabízíme této škole zvýhodněné pobyty jejich žáků na Svatém Hostýně, na oplátku očekáváme, že z těchto studentů by se mohli rekrutovat postupně noví členové Matice svatohostýnské. První akcí bude červnový týdenní pobyt patnácti studentů gymnázia na Svatém Hostýně, kdy v rámci této akce budou mladí lidé zároveň například pomáhat s údržbou poutní stezky a přípravou červencové pěší pouti na Velehrad.
Já bych chtěl oslovit všechny čtenáře Listů svatohostýnských, kteří nejsou členy Matice svatohostýnské, aby vyplnili přiloženou přihlášku a vstoupili do našeho sdružení. Stanou se členy naší velké rodiny se všemi právy (budou za ně slouženy mše svaté a obětovány modlitby na Svatém Hostýně) i povinnostmi (platba členského příspěvku a pomoc v rámci možností našemu poutnímu místu). Stejně tak vyzývám i naše členy, aby nabídli vstup do Matice svatohostýnské svým rodinným příslušníkům a přátelům.
Jak jsem již zmínil výše, využijme této doby krize (velmi vzdáleně nám může i připomínat postní dobu) k obrácení se dovnitř našeho sdružení a k jeho obnově. Až přijde zase Hospodinovo milostivé léto, budeme na to připraveni.
Aleš Dufek

 

První pouť pedagogických pracovníků

Na poutní místa konáme různé druhy poutí. Buď chodíme individuálně, se skupinou známých, víceméně náhodných poutníků, zapojujeme se do tradičních poutí farností, účastníme se poutí konfesních. Často využíváme možnosti přihlásit se svou účastí na profesní pouti ke své zálibě, ke svému koníčku či ke svému povolání.
Poutní kalendář na rok 2009 oznamuje, že se na Svatém Hostýně bude konat v letošním roce více než dvacet poutí. Některé mají stoletou tradici, jiné se objevily před několika lety. Hledat vhodný termín pro další novou pouť bylo velmi obtížné. Myšlenka uspořádat pouť pro pedagogy uzrávala několik let.
Povolání, které se dotýká každého z nás. Mnozí jsme prošli mateřskými školami, každý školou základní. Pamatujeme si své oblíbené kantory ze střední nebo vysoké školy. Na ty, kteří nás neoslovili, jsme dávno zapomněli. Mnozí jsme si zvolili kantořinu z různých pohnutek jako svou profesi.
Zástup pedagogických pracovníků je opravdu velký. Jejich práce je náročná, zodpovědná a v posledních letech začíná být i nebezpečná. O postavení učitele v současné společnosti bych na stránkách Listů svatohostýnských polemizovat nechtěl. Jsem ale přesvědčen o tom, že početný kantorský zástup svou profesní pouť potřebuje. Máme za co prosit Pannu Marii, máme jí za co děkovat a určitě nebude na škodu vymodlit si její ochranu v následujícím školním roce.
Zvu vás, vážené paní učitelky a páni učitelé, v sobotu 22. srpna 2009 na první pouť pedagogů. Mše svatá bude v 10.15 hod. za účasti olomouckého pomocného biskupa Mons. Josefa Hrdličky. Při mši svaté zahraje DĚS – schola vizovického děkanátu. Po bohoslužbě vás zveme na setkání s otcem biskupem v Jurkovičově sále. Od 11.30 hod. si poslechneme přednášku na téma Vychovávat společně v katolické škole. Věřím, že zůstane i prostor na diskuzi.
Náš program je na poprvé velmi skromný. Uvidíme, kolik se nás sejde o prázdninách na Svatém Hostýně… Přijďte, i vy můžete stát u zrodu nové poutní tradice.
Za přípravný výbor vás zve
Mgr. Lubomír Vývoda, ředitel ZŠ Emila Zátopka ve Zlíně

Z historie nedávno minulé

Další numismatické zajímavosti s tématikou Svatého Hostýna
V minulém čísle Listů svatohostýnských (4 / prosinec 2008) se Pavel Malének pokusil odkrýt historii artefaktů souvisejících s tématikou našeho poutního místa. Jeho podrobný článek dnes doplňujeme několika vyobrazeními zmíněných předmětů.

 

Dostupnost Svatého Hostýna

Vážení čtenáři,
pustil jsem se do psaní článku, který bude nakonec vypadat úplně jinak, než jsem si původně předsevzal. Všechno začalo na loňské podzimní schůzi důvěrníků Matice svatohostýnské, kde si někdo z valašských končin v rámci diskuze postěžoval na to, že byl zrušen vlakový spoj od Brumova a že se vlastně nemají jak na Hostýn dostat. Jako člen výboru jsem si vytýčil úkol – na internetu prozkoumat možnosti dopravního spojení z různých směrů pomocí prostředků veřejné dopravy. V listopadu jsem provedl šetření a zaměřil jsem se na možnosti cestování na nedělní mši svatou v 9.15 hod. a v 11 hod., tj. podle pořadu bohoslužeb v zimním období. Cestování od Brumova je skutečně krkolomné. Nalezl jsem řadu slušných spojení z různých míst, např. ve směru od Ostravy, Brna, Olomouce, Prostějova, Kroměříže, Zlína, Břeclavi apod. Současně však musím konstatovat, že jízdní řády nejsou šité pro potřeby našeho poutního místa, spojení mnohdy není ideální. Dalo to hodně práce vše utřídit a nastylizovat do podoby vhodné ke zveřejnění. Následovalo však zjištění, že se 5. 12. 2008 mění vlakový jízdní řád. Následovala změna autobusového jízdního řádu od 14. 12. 2008 u spoje z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn a zpět. A mohl jsem začít zkoumat a stylizovat znovu. A nyní je už třeba zase rozlišovat cestování do 26. dubna nebo později, kdy se mění pořad bohoslužeb v bazilice. Od 27. dubna do 18. října bude platit letní pořad bohoslužeb. V průběhu roku bude i v budoucnosti průběžně docházet k různým změnám a není reálná představa, že by bylo možné z naší strany jízdní řády dokonale ovlivňovat. Nakonec jsem dospěl k názoru, že tento úkol vyžaduje neúměrně velké množství času, který lze pro naše poutní místo vynaložit účelněji.
Přesný návod, jak právě od vás cestovat na Svatý Hostýn, vám tedy neposkytnu. Ale naše poutní místo není na druhém konci světa! Kdo se rozhodne cestovat, jistě si způsob najde. Možná to bude cestování obtížnější než snadné, ale to přece k pravé pouti patří. Je v pořádku, když je pouť spojena s vynaložením obětí. O to je cestování pojaté jako pouť cennější. Základní informací je, že sobotní a nedělní bohoslužby v zimním období začínají v 7.15, 9.15 a 11 hod., v letním období v 7.15, 9.00, 10.15 a 11.30 hod., v neděli ještě navíc v 15.00 hod.
Poskytnu jen několik praktických rad. Informace o aktuálním pořadu bohoslužeb a jízdní řád autobusů z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn a zpět kdykoliv najdete na webových stránkách: www.hostyn.cz, dálkové spojení do Bystřice pod Hostýnem z míst a v době, který právě vám vyhovuje, hledejte na: www.idos.cz, některé dálkové spoje jsou také na našich webových stránkách
(www.hostyn.cz). Pokud by jednodenní putování bylo pro vás neuskutečnitelné, máte možnost cestovat o den dříve a přespat v poutním domě. Informace o ubytování samozřejmě také najdete na našich stránkách (www.hostyn.cz).
Že neumíte pracovat internetem? Když v této věci s láskou požádáte o pomoc zkušeného člena vaší rodiny, jistě vás neodmítne. Dnes už vyhledávání na internetu běžně zvládá i školní mládež. Výsledkem může být, že se někteří z nich tímto způsobem vlastně dozví o existenci Svatého Hostýna a jeho webových stránek. Ruku na srdce, kdy naposledy jste byli na těchto webových stránkách vy sami? Je tam zveřejňována spousta zajímavých článků a informací. Také je možné požádat členy rodiny či přátele o odvoz automobilem. Může z toho vzniknout hezký rodinný výlet. Automobilem se dá vyjet až na vrchol, ale také si ti zdatnější mohou vyšlápnout trasu od Bystřice pod Hostýnem, od Slavkova, od Chvalčova či z Tesáku. Zatímco se budete modlit v bazilice či na křížové cestě, turisticky ladění výletníci mohou navštívit rozhlednu nebo vykonat malou túru na Skalný a zpět. Stravování pro všechny návštěvníky našeho poutního místa je v poutních domech také zajištěno. Nakonec se tak zlé může obrátit v dobré. Vynalézavosti se meze nekladou a láska dokáže být vynalézavá.
Zbyněk Domanský

Osobní svědectví

Už na Vás čekám…
I když se člověku někdy hodně “zamotá život“ a neví si rady sám se sebou, Pán Bůh vždy najde řešení.
Nemoc má i mých rodičů se zhoršovala, ubývalo sil. Nebyla jsem schopna soustředit se na ranní a večerní modlitbu, roztěkaná mysl neustále řešila, co ještě musím stihnout, udělat a zařídit.
A najednou “něco“ uvnitř mně řeklo: “Dost, takto žít nemůžeš.“
Aniž jsem sama věděla proč, jela jsem další den na Svatý Hostýn.
Řada lidí čekala, aby se vyzpovídala. Stála jsem bezradně u vchodu baziliky. Co vlastně chci? Vyzpovídat se, poprosit Pannu Marii, nebo odejít z toho zmatku?
V tu chvíli vyšel mladý kněz, podíval se na mě a řekl: “Už na Vás čekám. Chcete se vyzpovídat, že?“
Následovala jsem jej plná pochybností. Byla to nejdelší zpověď v mém životě.
Rozhovor ze mě snímal vše, co mě trápilo. Ale nešlo jen o to. Nebylo by těžké se takto “vypovídat“ přátelům, navštívit psychologa.
Jenže pocit úžasného prostupujícího klidu mně nemohl dát žádný člověk.
Vše jsem odevzdala Bohu.
Pak jsem klečela u oltáře a děkovala Panně Marii za světlo naděje, za novou sílu. Nikdy jsem tento pocit dřív nezažila.
Vyšla jsem ven. Slunce svítilo stejně jasně jako korunky na oltáři. Kraj zářil.
A zářila i má duše.
Vděčností, láskou, nově nalezenou vírou…
Eva Václavíková

Nová kniha člena redakční rady Listů svatohostýnských

Již od roku 2004 vydává město Bystřice pod Hostýnem vedle svého zpravodaje také příležitostné publikace, v nichž si všímá historických a společenských událostí, které v různých epochách poznamenávaly zásadním způsobem prostor, v němž nyní žijeme.
V loňském roce v této edici vyšla dvě prozatím nejrozsáhlejší díla, která mají úzký vztah k Panně Marii a Svatému Hostýnu. O publikaci Olgy Kozlové jsme referovali.
Druhou knihou, která v Bystřici pod Hostýnem vyšla v roce 2008, je vzpomínková publikace Pavla Hejcmana Stébla ve vichřici. Pavel Hejcman je dlouholetým členem redakční rady Listů svatohostýnských. Je však také známým autorem řady populárních knih s historickou a detektivní tematikou. Připomeňme několik jeho nejznámějších děl, např. Roxelanin meč, Cesty knížecí, Zlatý solid nebo Moravská válka. O jeho nové knize píše Mgr. Ilona Musichina ve své editorské zprávě:
Autor po letech vystupuje ze stínu a stává se sám hlavním hrdinou svého příběhu, opustil románový žánr a rozhodl se vytvořit vzpomínkový proud, textovou koláž. Kniha je sestavena z chronologicky řazených pointovaných životních epizod, jež se v nepravidelných intervalech prolínají s texty dříve napsaných povídek. Spisovatel bere čtenáře s sebou na cestu 20. stoletím – od starých časů první republiky, kdy se v Praze jako malý chlapec polekal koně, na němž seděl pan prezident Masaryk, přes hrůzy druhé světové války, jak je prožíval mladík plný ideálů a divoké odvahy, prchající z libeňského školního sklepa před německým popravčím komandem, k zoufalství roku osmačtyřicátého, kdy v kavárně Obecního domu držel za ruku svou lásku a nikdo netušil, jak se časy změní. Ke zmatkům a neštěstím let padesátých, s nimiž se těžce, ale vítězně potýká vysokoškolák hledající v životě své místo. Dospějeme k nečekanému konci nadějí po roce 1968 a normalizaci, která znamená zneuznání a ponížení dospělého muže žijícího v malém moravském městě, jenž si zvykl myslet svobodně, nelhat a nebýt součástí stáda. A příběh nás dovede až k sametovému finále, které však není šťastným koncem do doby, kdy se zralý, životem těžce zkoušený člověk stává skeptikem… Všemi malými příběhy, komickými i tragickými, které zachycují zmatení hodnot, zvrácenost a absurditu doby, přesto proniká silná touha po řádu, jistotě a rovnováze – hlavní hrdina ji nachází v nezdolné, stálé postavě ženy – anděla, představující lidskou lásku i víru v Boha.
Charakteristická pro autorův styl je úspornost a básnivost výrazu ve spojení s živým dramatickým dialogem. Sympatická je i plachost, s níž hovoří o věcech příliš osobních, stejně jako filosofický nadhled, s nímž zachycuje zmítání jediného lidského života podobného stéblu trávy ve vichřici velkých dějin.
Text knihy doprovázejí dobové fotografie. Její obálku navrhl chvalčovský výtvarník Karel Bubílek. Lze ji zakoupit v bystřickém informačním středisku a knihkupectví a některých obchodech v regionu.
Pavel Malének

Byli jsme na valné hromadě Matice Velehradské

Přijali jsme pozvání Matice Velehradské a v neděli 15. února jsme přijeli na Velehrad, kde se konala její již III. valná hromada. Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Na oběd byl dobrý guláš. Ve 13 hodin začalo zasedání valné hromady v krásném prostředí Slovanského sálu.
Z Ročenky Matice Velehradské a ze slov protektora, předsedy a dalších řečníků jsme se dověděli, jak přibývá členů a jak se rozvíjí činnost Matice Velehradské. Byl schválen plán činnosti na letošní rok s výhledem do let následujících, nové logo a hospodaření v loňském roce. Matice Velehradská mimo jiné převzala na sebe úkol vybudovat v poutním areálu důstojnou připomínku návštěvy papeže Jana Pavla II. na Velehradě v roce 1990.
V diskuzi potom vystoupili zástupci sesterských Matic ze Svatého Hostýna a ze Svatého Kopečku u Olomouce.
Potěšilo nás, že Svatokopečtí mají zájem prodloužit poutní cestu Velehrad – Hostýn – Olomouc. Nechť Panna Maria jejich dílu žehná!
Lubomír Vývoda

Návrhy loga MSH

V loňském říjnovém čísle Listů svatohostýnských jsme vyhlásili soutěž o nové logo Matice svatohostýnské, a to s termínem konec ledna 2009, a předpokládali jsme, že výsledky zveřejníme v tomto čísle.
Do konce ledna jsme obdrželi asi 20 návrhů, ale zatím jsme je nestačili zodpovědně vyhodnotit – je třeba, aby návrhy posoudil grafik, následně výbor Matice svatohostýnské. Proto výbor rozhodl posunout termín vyhodnocení na konec března 2009 s tím, že nejlepší návrhy budou předloženy valné hromadě 3. května 2009.
Je tedy možné ještě do konce března podávat další návrhy.
Václav Lednický

Z vašich dopisů

Vážení čtenáři,
nevím čím to je, ale v poslední době jsme od Vás dostali jen několik dopisů. Rád bych na některé alespoň trochu reagoval.
Znovu upozorňuji, že na nepodepsané dopisy neodpovídáme. Dnes však uděláme malou výjimku. Dostali jsme anonymní dopis s pozoruhodným názvem Když můj požadavek nesplníte, vystoupím z Matice… Na poslední redakční radě se bývalý dlouholetý předseda Matice svatohostýnské Ing. Václav Lednický rozhodl, že tomuto anonymovi odpoví. Jeho odpověď je velice výstižná a snad “otevře oči“ všem kritikům, kteří rádi hodně mluví, ale ke spolupráci se nepřidávají.

Pan Antonín Olšovský z Ostravy 1 nám poslal hřejivý dopis, kde oceňuje naši redakční práci. Píše v něm mj.: Moc rád čtu (čteme) čtvrtletník Listy svatohostýnské pro jeho krásný a hodnotný obsah a vše jiné, které mi (nám) tolik přibližuje dění na tak krásném, svatém mariánském poutním místě... Moc se těším na další vydání LSH, na hodnotné a krásné čtení, za což Vám všem z upřímného srdce moc děkuji a přeji hodně zdraví a přímluv a ochrany Panny Marie.

Pan Vlastimil Jurčák z Lutoniny poslal neobvyklé přání: Dobrý a zdravý rok Vám vinšuje hostýnský poutník Vlaďa Jurčák.
V čem je zcela originální? Posuďte sami. Pan Jurčák vydal svoji recesní poštovní známku s námětem našeho poutního místa. Není to zcela originální, osobitá prezentace Svatého Hostýna?

Milí čtenáři!
Děkujeme za všechny Vaše dopisy. Pište dále a hlavně více – obyčejnou poštou nebo poštou elektronickou – ale nezapomínejte se podepsat.
Moc se těším se na další Vaše dopisy.
Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských

Když můj požadavek nesplníte, vystoupím z matice...

Těmito slovy končí jeden anonymní dopis, který jsme dostali. Pokud by byl dopis podepsán i s adresou, pak na něj můžeme reagovat, s autorem o kritizované záležitosti diskutovat, vysvětlit si stanoviska a pohledy na věc z obou stran a dojít k nějakému rozumnému závěru.
Zásada je, že na takové dopisy nebereme vůbec zřetel, i když je možné, že kritizovaný předmět skutečně existuje. Anonym sice podotýká, že k nám má důvěru, ale kdyby to myslel vážně, pak stačí uvést, že nechce, aby bylo zveřejněno jeho jméno (z jakýchkoliv důvodů) a dá se kritizovaná věc řešit. K anonymům nemáme důvěru. Starší generace si jistě vzpomíná, že psaní nepodepsaných dopisů byl jeden z bodů Zpovědního zrcadla v bývalé Boží cestě. Katolický křesťan by se k takovým praktikám vůbec neměl uchylovat.
A nyní se vracím k nadpisu tohoto článku.
Proč jsem vlastně členem Matice svatohostýnské? Proto, že jsou tam samí stoprocentní lidé, bez vad? Nelze se zalíbit všem členům, jsme velká organizace s různými názory na různé věci, řešení určité záležitosti v každém společenství je kompromis a často se musíme podřídit názoru většiny nebo volit řešení, které není vždy ideální. To platí i v daleko menších společenstvích, než je Matice. Svým členstvím v Matici svatohostýnské dávám také najevo svůj vztah ke Svatému Hostýnu, svoji snahu o větší slávu Panny Marie a jejího Syna, bez ohledu na to, že se mi jedna věc zrovna nelíbí.
Nebráníme se kritice, naopak vítáme i jiné názory, ale musí být věcné, konkrétní, nejlépe s návrhem jiného lepšího řešení dané situace. A autor si musí za svým názorem stát alespoň tím, že se k němu jmenovitě přihlásí.
Václav Lednický

Kronika

LISTOPAD 2008
21. – 23. 11. • Exercicie zaměstnanců a rodinných příslušníků arcibiskupského gymnázia Kroměříž
22. 11. • Pouť chlapů na Svatý Hostýn z farnosti Fulnek
22. – 23. 11. • Pěší pouť z Valašských Klobouk
27. – 30. 11. • Duchovní cvičení pro členy Matice svatohostýnské za účasti 60 exercitantů vedl olomoucký arcibiskup Jan Graubner

PROSINEC 2008
4. – 7. 12. • Umělecké soustředění souboru Malá Rusava
12. – 14. 12. • Mládežnická duchovní obnova farnosti Moravská Třebová
13. 12. • Pouť farností Žeranovice, Ludslavice a Kurovice
30. 12. • Poutníci z Archy a z Přístavu v Rajnochovicích
30. 12. • Pouť ministrantů z Lidečka s P. Karlem Hořákem
31. 12. • Hlavním celebrantem půlnoční mše svaté byl olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička, mši svatou doprovázel pěvecký sbor z Ludslavic

LEDEN 2009
9. – 11. 1. • Exercicie farnosti Veřovice
11. – 16. 1. • Sekce pro mládež České biskupské konference pořádala studijně formační týden pro 55 osob
16. – 18. 1. • Víkendová obnova pro manželky pod hlavičkou YMCA
29. 1. • Tradiční olympiáda chovanců domovů pro osoby se zdravotním postižením Zlínského kraje za účasti 150 osob
31. 1. – 1. 2. • Na Svatém Hostýně bylo ubytováno 35 osob pěveckého sboru z Polska, který se podílel na slavnostním otevření zrekonstruovaného zámku v Holešově

ÚNOR 2009
13. 2. • Mládežnická pouť z farnosti Hněvošice
13. 2. • Na Svatém Hostýně zasedala redakční rada Listů svatohostýnských
Sestaveno podle internetových stránek Svatého Hostýna – www.hostyn.cz

Stručně z jednání Matice svatohostýnské

12. prosince 2008
– nová mapa poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn
– prodej starého automobilu MSH
– změny v nájmu restaurací v poutním domě č.3 a v Ovčárně
– územní studie Svatého Hostýna
– schválení splátek dluhu Arcibiskupství olomouckému
– průběh inventur majetku MSH
– informace o zdrojích vody na Svatém Hostýně

16. ledna 2009
– smlouvy s novými nájemci restaurací
– výsledky inventarizace majetku MSH
– oprava starého vodojemu a splaškové kanalizace
– plán práce výboru MSH na rok 2009
– porucha větrné elektrárny
– organizace pouti Velehrad – Svatý Hostýn v roce 2009
– spolupráce s Katolickým týdeníkem

20. února 2009
– nový nábytek do pokojů poutního domu č. 3, odprodej starého nábytku
– vypořádání s minulým nájemcem restaurace Ovčárna
– porucha větrné elektrárny – spolupráce s dodavatelem vadného dílu
– spolupráce s cestovní agenturou Miklas (pouť Velehrad – Svatý Hostýn v roce 2009)
– obsah přílohy Katolického týdeníku
– uzávěrka hospodaření za rok 2008
– připomínky ke Stanovám MSH
Václav Lednický, zapisovatel MSH

Přehled restaurací na Svatém Hostýně

Restaurační provozy jsou v majetku Matice svatohostýnské, která je dlouhodobě pronajímá. Stravování je možné v restauracích poutních domů č. 2 a č. 3 a v Ovčárně.
Průměrná cena hlavního hotového jídla se pohybuje okolo 70 Kč, minutky jsou dražší. Většina jídel je připravována podle receptů české kuchyně. Je zde možno snídat, obědvat a po dohodě i večeřet.
Stravování při hromadných zájezdech je lépe objednat předem. Při požadavku na plnou penzi je možno počítat s cenou 180 Kč/den.
Některé venkovní stánky rovněž poskytují rychlé občerstvení v průběhu dne.
Upozornění: Nemáte-li předem dohodnuto stravování, jsou po většinu roku všechny restaurace na Svatém Hostýně po 16. hodině uzavřeny.

Nekuřácká samoobslužná restaurace za poutním domem č. 3
Provozovatelem od 1. 1. 2009 je Stanislav Rozehnal (tel.: 603 282 379, 573 381 028).
V restauraci je 96 míst u stolů pro čtyři osoby. Salonek pro 36 osob (vedle hlavní jídelny) je vhodný i pro uzavřenou společnost.
V době platnosti letního času je restaurace otevřena denně od 8 do 16 hod. V době zimního času je restaurace otevřena v pondělí až pátek od 9 do 14 hod. a v sobotu a v neděli od 8 do 16 hod. Je-li dostatek hostů a po vzájemné dohodě může být provozní doba prodloužena.
V době hlavně mimo poutní sezonu je možno po dohodě uspořádat i větší rodinné a společenské akce s využitím sálů v prvním a druhém patře, a to s ukončením do 22 hod.

Nekuřácká restaurace v poutním domě č. 2
Provozuje ji Marek Sanitrák (tel.: 608 381 134, e-mail: sanitrak.LM@centrum.cz).
Je to restaurace s obsluhou, s kapacitou 60 míst plus 10 míst v částečně odděleném boxu. Je zde k dispozici denní tisk a časopisy. Je možno využít i oddělený salonek pro 28 hostů, vhodný i pro uzavřenou společnost.
Restaurace má i letní venkovní terasu s markýzou a pěknou vyhlídkou na Podhostýnsko.
V době poutní sezony je restaurace v provozu denně od 8 do 18 hod. (mimo pondělí, kdy je otevřena od 8 do 16 hod.). Mimo sezonu je restaurace denně v provozu od 8 do 15 hod. (v sobotu do 16 hod.).

Ubytovací hostinec Ovčárna
Nachází se pod autobusovou točnou (tel.: 573 380 173 nebo 733 720 150).
Od 6. 1. 2009 jsou jejími provozovateli Pavel Plhal (tel.: 731 464 265) a Ondřej Havránek, který je zároveň i odpovědným vedoucím.
Záměrem provozovatelů je poskytovat stravovací a ubytovací služby zejména turistické klientele – sportovcům, školám v přírodě, rodinám s dětmi, seniorům. Je zajištěno klidné prostředí pro odborné semináře a školení, výuku. Provozovatelé zajistí i rodinné a firemní oslavy s bohatým občerstvením.
V objektu v přízemí jsou dvě jídelny. Pokud je menší návštěvnost, tak jsou s obsluhou, v případě velké návštěvnosti si hosté objednávají a odebírají jídla a nápoje u okýnka formou samoobsluhy. Nekuřácká jídelna vlevo má 40 míst u stolů a kuřácká jídelna vpravo má 44 míst. Vstup je tvořen výčepem s barem pro 16 osob. Dále je k dispozici i oddělený salonek pro 12 lidí.
Před budovou je možné letní posezení v zahrádce a je zde i venkovní stánek s občerstvením.
V současné době je ubytovací kapacita 22 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích bez příslušenství v prvním patře. Oddělené koupelny se sprchami, vanou a WC jsou přístupné z chodby. Na pokoje je možnost zapůjčení televizorů.
Cena ubytování za osobu a noc: 250 Kč včetně snídaně za první dvě noci, další noci za 220 Kč. V případě hromadného ubytování zejména dětské klientely je možná dohoda o slevě.
Provozní hodiny: Stravování je k dispozici denně od 8 do 16 hod. (mimo pondělky, kdy je zavřeno). Provozovatelé tak chtějí vyhovět i těm turistům, kteří vyjedou (vyjdou) na vrchol Hostýna a chtějí pokračovat např. hřebenovkou směrem na Tesák a Troják. Rovněž ti, kteří čekají na autobus do Bystřice pod Hostýnem, se mohou občerstvit před nástupem do autobusu. V pátek a v sobotu je otevřeno do 18 hod. Po dohodě bude otevřeno do 22 hod., v případě objednaných akcí uzavřenou společností i déle.
Ivo Buráň

Bude vás zajímat

Pozvání na valnou hromadu
V neděli dne 3. května 2009 se bude konat na Svatém Hostýně valná hromada Matice svatohostýnské. V 9 hod. slouží mši svatou olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, protektor Matice svatohostýnské. Po ukončení bohoslužby začne jednání v poutním domě č. 2 (v muzeu). Prezence účastníků bude probíhat od 7 hod.
Hlavní body programu:
– zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2008
– zpráva kontrolní komise
– plán činnosti na rok 2009
– diskuze
Všechny členy zve výbor Matice svatohostýnské.

V letním období jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně
ve všední dny – 7.00, 9.15, 11.00
v neděle – 7.00, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
V sobotu dopoledne jsou mše svaté jako v neděli.

Duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2009
Ignaciánské exercicie trvají 30 dní. Jsou rozděleny do 4 týdnů, které na sebe metodicky navazují.
Témata jednotlivých týdnů
I. týden – Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství
II. týden – Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
III. týden – Pociťovat zranění srdce s Ježíšem mučeným a trpícím
IV. týden – Pociťovat velikou radost s Ježíšem zmrtvýchvstalým, kontemplace o lásce
5. – 9. května – Ignaciánské exercicie – II. týden – P. František Lízna, SJ
10. – 14. listopadu – Ignaciánské exercicie – III. týden – P. František Lízna, SJ
1. – 5. prosince – Ignaciánské exercicie – IV. týden – P. František Lízna, SJ
17. – 21. listopadu – Příprava na advent – P. Jan Chromeček, SJ
27. – 29. listopadu – Exercicie pro členy Matice svatohostýnské – arcibiskup Jan Graubner
Organizační informace
Začátek je většinou první den v 18 hod. večeří a končí se poslední den v 8 hod. snídaní.
Přihlášky a bližší informace je možno získat na adrese Matice svatohostýnské. V době vrcholné poutní sezony nevypisujeme termíny exercicií s ohledem na velký počet poutí a poutníků navštěvujících naše poutní místo. Není možno zajistit klidné prostředí nutné pro průběh duchovních cvičení.

Večeřadlo
Znovu po Velikonocích 2009 zveme všechny k prameni živé vody k modlitbě každou první sobotu v měsíci ve 14 hod. s knězem k Vodní kapli Panny Marie (dole pod schody). Zpěvy, růženec, litanie, modlitba za uzdravení těla i duše. První sobota v květnu 2009 je před nedělí, kdy se koná valná hromada Matice svatohostýnské.

Pouť Radia Proglas a TV Noe
Letošní pouť bude v sobotu 23. května a ne v neděli, jak tomu bylo doposud. V 11.30 hod. bude pontifikální mše svatá přenášená Radiem Proglasem a Televizí Noe. Chceme zkusit sobotu s tím, že bude zajištěn delší časový prostor pro doprovodné akce související s touto už tradiční pouti.

Zemřelí členové MSH

Božena Žmolíková, Pozlovice, 70 let
Julie Turzíková, Prakšice, 77 let
Marie Kalmusová, Místek, 96 let
Antonie Jiříková, Lubina, 87 let
Ludmila Joklová, Zubří, 85 let
Josef Zavadil, Machová, 75 let
Antonín Mikulec, Vlčnov, 75 let
Josef Vožda, Zlobice, 89 let
Veronika Dulínková, Lopeník, 77 let
Božena Marečková, Prakšice, 77 let
František Majer, Zubří, 66 let
Marie Gbelcová, Vlachovice, 75 let
Marie Psíková, Kojetín, 86 let
Marie Daňková, Hvozdná, 47 let
Josef Janča, Vlčnov, 85 let
Josef Zemek, Vlčnov, 73 let
Anna Mňačková, Poteč, 95 let
Jaroslav Vlček, Lačnov, 81 let
Anna Helísková, Radějov, 86 let
Zdeňka Mončeková, Ústí u Vsetína, 75 let
Zdeňka Oškerová, Otrokovice, 93 let
Ludmila Sýkorová, Stará Ves nad Ondřejnicí, 85 let
Stanislava Pšejová, Lukoveček, 67 let
Anna Káčerková, Radějov, 77 let
Vlasta Umělá, Kojetín, 89 let
Josef Hort, Hlávkov
Jaroslav Hlaváč, Kyjov, 72 let
Miroslava Navrátilová, Bukovany, 54 let
Alois Folwarczny, Studénka, 82 let
Ludmila Pšenicová, Zubří, 72 let