Listy svatohostýnské

číslo 2
červenec
2009
ročník XIII

OBSAH

Vyznamenaní zasloužilí členové MSH
Vděčnost je bohumilá ctnost
Zahájení poutní sezony na Svatém Hostýně
Usnesení valné hromady MSH – 3. května 2009
Naše návštěva u nejstarší důvěrnice
Svatohostýnský kalendář 2010
Druhá pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad
Duchovní slovo
Nové logo Matice svatohostýnské
Na Svatém Hostýně hořelo
Spolupráce s arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži
Odešel věrný svatohostýnský poutník
Historie kramářských bud – prodejních stánků
Na Svatém Hostýně se opět setkali “dělníci slova”
Pouť bohoslovců
Kronika
Církevní památky s průvodci
Stručně z jednání výboru MSH
Turistická mapa Velehrad – Svatý Hostýn
Šestnáctá pouť hasičů
Pouť Radia Proglas a TV Noe
Bude vás zajímat
Zemřelí členové MSH

 

Vyznamenaní zasloužilí členové MSH

Vojtěch Buchta, Dolní Bojanovice
Vlasta Čechovská, Příbor
Marie Dobešová, Vacenovice
Čeněk Fryšara, Zubří
Žofie Fryšarová, Zubří
Miloslav Hlavička, Želechovice nad Dřevnicí
Cyril Holba, Brumov-Bylnice
Václav Kocián, Kozlovice
František Kořenek, Vlachovice
Olga Kozlová, Bystřice pod Hostýnem
Jiřina Kryšotofová, Vlčnov
Růžena Miklíková, Mutěnice
Josef Pavelec, Chvalčov
František Polášek, Želechovice nad Dřevnicí
Ladislav Polešovský, Kyjov
Marta Prudičová, Strážnice
Josef Psík, Kojetín
Marie Slunéčková, Uherské Hradiště-Sady
Vladimír Studeník, Šanov
Marie Vlčková, Pozlovice

Vděčnost je bohumilá ctnost

Při letošní valné hromadě po dlouhých letech a také poprvé bylo veřejně poděkováno zasloužilým a obětavým členům matičního společenství. Když otec arcibiskup odevzdával jako protektor Matice svatohostýnské ocenění za jejich práci, byla na tvářích vyznamenaných vidět radost, ale také dojetí.
Jako členové výboru Matice svatohostýnské jsme však trochu opožděně zjistili, že se nějak pozapomnělo poděkovat ještě jedné osobě. Je to paní Mgr. Marie Loučková, která je spoluzakládající členka Matice svatohostýnské i našeho svatohostýnského časopisu. Již téměř dvacet let se velmi obětavě stará o naši členskou základnu. Je to služba velmi náročná, bez níž by naše sdružení nemohlo takřka existovat.
Děkujeme touto cestou paní Loučkové za její velkou službu pro Svatý Hostýn a připojujeme přání, aby ještě dlouhá léta pomáhala budovat naše poutní místo za pomoci a pod ochranou Panny Marie.
P. Jan Chromeček

Zahájení poutní sezony na Svatém Hostýně

Letošní poutní sezonu na Svatém Hostýně zahájil o první květnové neděli olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po slavnostní bohoslužbě následovala valná hromada Matice svatohostýnské, která měla sváteční ráz. Poprvé v historii našeho poutního místa byli oceněni zasloužilí členové Matice svatohostýnské.
Byli to většinou její nejstarší členové (míněno služebně, nikoli podle věku). Většina z nich vstupovala do obnovené Matice svatohostýnské již v letech 1991 a 1992. Vyznamenání – medaili s motivem Svatého Hostýna – a pamětní list všem oceněným předal s osobním slovem díků moravský metropolita a protektor Matice svatohostýnské Jan Graubner. Matice svatohostýnská spolu s duchovní správou na Svatém Hostýně chtěla alespoň touto formou ocenit velký pracovní přínos dvaceti vyznamenaných pro zvelebování našeho poutního místa (služby důvěrníků, brigády, zásobování, finanční pomoc, distribuce Listů svatohostýnských).
Valná hromada měla jinak běžný každoroční průběh. Výroční zprávu přednesl předseda Matice svatohostýnské Mgr. Aleš Dufek, činnost kontrolní komise zhodnotila její předsedkyně Ludmila Vránová. Všem přítomným bylo představeno nové logo Matice svatohostýnské, které zvítězilo ve výběrovém řízení. Autorem moderně pojatého symbolu, který bude reprezentovat naše poutní místo, je grafik Ondřej Jakubíček ze Zlína. Přítomní ocenili potleskem, že autor své logo poskytl Svatému Hostýnu zdarma. Obvyklá cena grafické identity se běžně pohybuje v řádech desítek tisíc korun.
Josef Pala

Usnesení valné hromady MSH – 3. května 2009

Valná hromada schvaluje:
– převod hospodářského výsledku za rok 2008 do základního jmění účet 901 na samostatný analytický účet 208
– nové logo MSH od grafika Ondřeje Jakubíčka ze Zlína
Valná hromada bere na vědomí:
– zprávu kontrolní komise přednesenou Bc. Ludmilou Vránovou, kde z předložené účetní uzávěrky vyplývá, že výsledek hospodaření za rok 2008 je 1 011 458 Kč
– zprávu o činnosti a hospodaření MSH od poslední valné hromady přednesenou předsedou MSH Mgr. Alešem Dufkem
Valná hromada ukládá výboru MSH:
– opětovně vyvolat jednání s firmou KRODOS BUS, a. s., a řešit autobusovou dopravu na Svatý Hostýn (jedná se o autobusovou dopravu hlavně v době konání poutí)
Usnesení bylo valnou hromadou MSH jednomyslně přijato.
Za návrhovou komisi: Mgr. Milan Jelínek

Naše návštěva u nejstarší důvěrnice

Mezi těmi, kteří byli na letošní valné hromadě za svou práci oceněni, nebyla přítomná naše nejstarší důvěrnice paní Marta Prudičová ze Strážnice. Nedovolil jí to její zdravotní stav. A tak jsme se za ní rozjeli s pozdravem od všech. Předali jsme jí Svatohostýnskou medaili jako projev uznání a vděčnosti za aktivní a nezištnou práci pro obnovenou Matici svatohostýnskou a vyřídili vzkaz od otce arcibiskupa. Měla radost. Řekla: “Na všechny na Svatém Hostýně jsem v neděli po celou dobu myslela, bylo mi smutno a moc líto, že jsem tam nemohla být.“
I když jsme se při tomto našem setkání radovali a usmívali i s jejím obětavým a veselým panem manželem, musím přiznat, že se v našich očích zaleskla i slza. Paní Prudičovou trápí, že už nemá sílu na to, aby dále jako pilná včelička pobíhala od jednoho člena ke druhému a otáčela se rychleji a spolehlivěji než vrtule větrné elektrárny na Svatém Hostýně. Při svých bolestech a trápeních přemýšlí o tom, kdo se ve Strážnici rozhodne a bude v její obětavé a vytrvalé práci pokračovat.
I my na Svatém Hostýně se těšíme, že i v jiných farnostech se najdou noví, obětaví spolupracovníci a nahradí ty, kteří už opravdu své síly vyčerpali. Když se u vás ve farnosti místo jednoho přihlásí i více důvěrníků, budete to mít snadnější.
Panno Maria, Vítězná ochránkyně Moravy, přimlouvej se za nás všechny. Chraň nás, ať máme sílu růst v lásce k tobě, tvému Synu a našemu drahému poutnímu místu.
Marie Loučková

Svatohostýnský kalendář 2010

Se značným předstihem – již na valné hromadě Matice svatohostýnské si mohli poutníci a návštěvníci Svatého Hostýna zakoupit stolní Svatohostýnský kalendář na rok 2010 s přehledem poutí.
V úvodním slově píše šéfredaktor Listů svatohostýnských: Máte v rukou první stolní kalendář v historii našeho poutního místa. Hlásí se do velké rodiny různorodých kalendářů, které po listopadových událostech roku 1989 začaly u nás postupně svobodně vycházet. Naše redakce začala od Jubilejního roku 2000 každoročně vydávat svůj Svatohostýnský kalendář, z nichž tři vyšly již v nové grafické úpravě jako kalendáře nástěnné. Dnešní jedenáctý ročník našeho poutního kalendáře na rok 2010 je však zcela v nové grafické úpravě.
Josef Pala

Druhá pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad

Pořádají ji společně Matice svatohostýnská a Matice Velehradská spolu s dalším partnerem, kterým je cestovní kancelář Miklas-tour, ve dnech 2. až 4. července 2009. Mediálními partnery jsou Katolický týdeník a Radio Proglas.
Duchovní program
Denně mše svatá, u každého zastavení poutní cesty Boží slovo a píseň.
Téma soukromé modlitby růžence po cestě: radostný za naši vlast, růženec světla za křesťanství v Evropě a mír ve světě, bolestný za naše rodiny a farnosti a slavný za celou církev. Poutníci se budou modlit na úmysly, které jim svěříte přes Radio Proglas a TV NOE.
Trasa pouti
Čtvrtek 2. 7. – Svatý Hostýn – bazilika: 8.30 hod. mše svatá, 9.30 hod. odchod, Lukoveček: 12.00hod. Anděl Páně, Fryšták
– hřbitov: asi ve 13.30 hod. modlitba u hrobu P. Ignáce Stuchlého, fara: do 15.00 hod. občerstvení a odpočinek, Zlín – Jižní Svahy: asi v 17.00 hod. zastávka v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů, ubytování ve školní tělocvičně, 20.00 hod. beseda s Dr. Tronečkem o jeho cestách a o sázení aleje kolem poutní stezky, ve Štípě v poutním kostele, v 21.00 hod. malý koncert, možnost přespání v klášteře u sester, 18.30 hod. možnost mše svaté ve starém farním kostele ve Štípě
Pátek 3. 7. – Zlín: 9.00 hod. odchod, spojení s poutníky ze Štípy, kde je v 6.00 hod. mše svatá a po ní požehnání na cestu, Oldřichovice: 13.00 hod. Anděl Páně a hodina oddech, Napajedla – hřbitov: 16.00 hod. sraz u hrobu Aničky Zelíkové, kostel, ubytování asi ve školní tělocvičně, mše svatá s farností v 18.00 hod., pak možnost adorace, ve 20.00 hod. beseda a promítání o pouti do Compostelly s připomínkou prvního výročí poutníka Stanislava Budaře
Sobota 4. 7. – Napajedla: odchod 7.30 hod., Spytihněv: 8.30 hod. spojení s poutníky z Novojičínska, Huštěnovice: krátký odpočinek, Jalubí: v kostele v 13.00 hod. Anděl Páně a občerstvení od Katolického týdeníku, Velehrad: příchod po 15. hodině, mše sv. v 15.30 hod., pak předávání poutnických diplomů, možnost účasti na Večeru dobré vůle, na půlnoční bohoslužbě nebo na celonoční adoraci u hrobu A. C. Stojana v Královské kapli
Ubytování
Ve školách, karimatky a spacáky vlastní, poveze nám je doprovodné vozidlo
Stravování
Jednou denně teplé jídlo pro všechny, ostatní ze svých zásob
Přihlášky přijímá
Matice svatohostýnská (tel.: 573 381 693), Matice Velehradská (tel.: 572 420 144), CK Miklas-tour (tel.: 582 336 490)
P. Jan Peňáz

Duchovní slovo

Škola víry
Nedávno přijely na Svatý Hostýn dva autobusy poutníků ze Slovenska. Po mši svaté bylo v bazilice ticho jako v kostele. Sám bych si toho ani nevšiml, ale upozornil mě na to jeden akolyta: “Otče, co se děje, je po mši a v kostele je ticho!“ V tichu šli poutníci kolem oltáře, mnozí poklekali, když se přiblížili ke svatostánku. Proč se nebavili mezi sebou? Protože se každý zadíval na Pannu Marii a modlil se. Jsou u Panny Marie, to je vzácná a posvátná chvíle.
Jak je to vlastně s naší vírou? Kdysi, když jsem napomenul jednu mladou ženu, aby se ztišila, pokud věří v přítomnost Pána Ježíše, tak mi odpověděla, že ona to má v srdci. Jenomže falešná sebejistota a domnělé pocity nestačí. V takovém případě jde o sebeklam a nikoliv o opravdovou víru. Dosvědčuje to sv. Jakub ve svém listě: “Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje navenek skutky, je uvnitř mrtvá.“ (Jak 2,17 – překlad Petrů) – “Chceš se tedy přesvědčit, ó prázdný člověče, že víra beze skutků je jalová? (Jak 2,20).
Májové pobožnosti jsou letos již za námi. Někde se při pobožnostech četlo z knížek o fatimském zjevení. Vřele takovou knížku doporučuji. Je to velký nedostatek, když v rodinách mariánských poutníků taková knížečka chybí. Mariánská zjevení jsou výzvou k víře a dokonalou školou víry pod vedením samotné Matky Boží. Té matky, která ve svém chvalozpěvu upozorňuje, že “Bůh hladové sytí dobrými věcmi, bohaté posílá pryč s prázdnou“(Lk 1,53).
Pojďme na chvíli do školy víry k Panně Marii. Mnozí ani nevědí, že dříve než začala k dětem ve Fatimě přicházet Panna Maria, měly třikrát návštěvu, zjevení anděla. Aspoň o tom prvním si přečteme z knížky FATIMA (od Feliciho).
Bylo po poledni, děti si hrály a prudký závan větru je pohnul, aby pohlédly vzhůru. Uviděly nad lesíkem náznak bílé postavy, která se rychle přibližovala. Již rozeznávaly rysy její tváře. Celá postava se podobala asi patnáctiletému mladíku nadzemské krásy. Ustrašené děti zklidnila nebeským úsměvem a pokojnými slovy: “Nebojte se, já jsem anděl pokoje. Nyní se modlete se mnou!“ Pak si klekl, sklonil hlavu až k zemi a s hlubokou a vroucí zbožností třikrát opakoval: “Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe, miluji tě. Prosím tě za odpuštění za ty, kteří v tebe nevěří, tobě se neklaní, v tebe nedoufají, a tebe nemilují.“ Potom je ujistil: “Tak se modlete! Nejsvětější Srdce Ježíše a Marie se dají vašimi prosbami pohnout.“
Podle výpovědi Lucie se děti často vrhaly k zemi a opakovaly andělova slova tak dlouho, až únavou padaly.
“Věřím v Tebe a klaním se Ti!“ – Řekni sám, nebyla by tvá víra mrtvá nebo jalová, kdyby ses nedovedl ztišit a s úctou pokleknout před samotným Kristem, přítomným ve svatostánku?
AVE MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

Nové logo Matice svatohostýnské

Ve třetím čísle Listů svatohostýnských z roku 2008 jsme vyzvali naše čtenáře k podávání návrhů na logo Matice svatohostýnské. Bylo to na základě usnesení výboru o tom, že by bylo vhodné, aby Matice svatohostýnská měla vlastní logo – značku, která by vystihovala naše sdružení.
Bylo podáno celkem devět návrhů, z nichž jen některé splňovaly podmínky, které se obvykle od loga nebo logotypu očekávají. Logo by mělo mít profesionální, jasný a zapamatovatelný vzhled, mělo by vystihovat naši základní činnost – službu poutníkům, péči o zachování rázu Svatého Hostýna jako mariánského poutního místa, mělo by být jednoduché, originální, být i v malých velikostech stále čitelné, tisknutelné na všech běžných tiskových strojích.
Výbor Matice svatohostýnské všechny návrhy posoudil a na svém jednání 17. dubna 2009 doporučil předložit valné hromadě ke schválení návrh zlínského grafika Ondřeje Jakubíčka, a ten byl následně schválen.
Popis loga
Stylizovaný chrám na kopci vzdáleně připomínající písmeno M nebo H. Jeho hlavního vchodu se dotýká cesta zakončená náznakem schodiště a stylizovaná do tvaru písmene S. Světle modré probarvení hlavního vchodu naznačuje obvyklou mariánskou barvu nebo přítomnost vodního pramene. Temnější modrá v pozadí chrámu naznačuje setmění, nepohodu, bouři v jejichž temnotě představuje chrám jasný, bezpečný a prosvícený prostor.
Moderní systémový font (Calibri) představuje svěží a současný řez písma, poloprůhledné pozadí, na němž je text položen, dodává těžkým plochám v pozadí odlehčení. Font je změkčen dvojitou konturou v neutrální gradaci, která mu dodává na plastičnosti a evokuje efekt vyhlazení písma, známý z grafického prostředí počítače.
Různá provedení loga, která vycházejí z jednoho stylu, umožní jejich použití v různých velikostech, např. k tisku na papír, pro velkoformátový tisk na vinyl k označení automobilu, je možný tisk na textil, drobné propagační předměty (propisky, přívěšky), bannery na internetu, plastové panely, kulaté razítko apod.
Návrh zahrnuje i černobílé provedení – je nutné tam, kde není možno použít barev.
Každé využití loga nebo logotypu musí být schváleno výborem Matice svatohostýnské a při tisku je nutno dodržet proporce a barvy přesně podle originálu návrhu.
Ivo Buráň

Na Svatém Hostýně hořelo

Poutníci, kteří přijeli v neděli 3. května 2009 na valnou hromadu Matice svatohostýnské, viděli na levé straně dole u schodiště zcela vyhořelý poutní stánek. Začalo v něm hořet v sobotu 2. května večer. Na místě zasahovali hasiči, kteří oheň uhasili. Poté tam však také nalezli tělo mrtvého muže, který se zřejmě udusil kouřem z požáru.
Příčinou požáru byla svíčka, kterou uvnitř stánku zapálil jeden z prodejců a poté odešel.
“Od svíčky někdy v době mezi devátou a desátou hodinou večer vzplanulo zboží. Požár zjistil sedmašedesátiletý muž, který vběhl do stánku. Snažil se oheň uhasit a pravděpodobně se přitom nadýchal kouře, upadl a zůstal uvnitř. Muž byl ze stánku vyproštěn až po zásahu hasičů. Přivolaný lékař konstatoval smrt,“ uvedla mluvčí kroměřížské policie Blanka Králová.
Oheň se hasičům podařilo dostat zcela pod kontrolu až po čtyřech hodinách. Práci jim stěžoval hustý kouř. “Předběžná škoda, kterou oheň způsobil, byla vyčíslena na čtyři sta tisíc korun,“ doplnil mluvčí krajských hasičů Vít Rušar.
Josef Pala

Spolupráce s arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži

Matice svatohostýnská v tomto roce neplánuje žádnou větší investici z důvodu nedostatku finančních prostředků. Výhodou této situace je větší množství energie, které pak zbývá na činnosti, které nejsou závislé na penězích.
Proto jsme oslovili Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži s návrhem na oboustranně výhodnou spolupráci. Středoškolští studenti díky tomu získají zázemí poutního domu č. 2 na některé své akce (duchovní cvičení, přípravy na svátosti, ale i na vzdělávací kurzy), Matice svatohostýnská dlouhodobě zajistí určité omlazení své členské základny. Pevně totiž věříme, že si mladí lidé získají ke Svatému Hostýnu vztah, a někteří z nich se pak mohou stát i našimi členy. Asi nejkonkrétnějším výsledkem naší spolupráce je pak víkendová služba vždy dvou studentů gymnázia v bazilice a jejím okolí, kde mají za úkol sledovat dodržování určitých pravidel chování v bazilice, poskytování informací poutníkům atd.
Pevně věřím, že přes tyto skromné začátky se naše spolupráce s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži ještě rozšíří.
Aleš Dufek

Odešel věrný svatohostýnský poutník

Takřka v předvečer svých 94. narozenin zemřel v Praze 9. května 2009 Mons. Jan Machač. Odešel věrný svatohostýnský poutník, který i přes svůj vysoký věk každoročně navštěvoval naše poutní místo, k němuž měl zcela osobitý vztah.
P. Jan Machač se narodil 1. června 1915 na Valašsku v obci Horní Lideč. Po absolvování gymnázia ve Vsetíně a studiu v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze přijal 30. května 1943 v katedrále sv. Víta v Praze kněžské svěcení z rukou tehdejšího pražského světícího biskupa ThDr. Antonína Eltschknera. Začal působit v Pražské arcidiecézi. Během krátké doby byl dvakrát uvězněný.
O svém druhém zatčení píše ve svých Vzpomínkách, které vydala v roce 2005 Horní Lideč u příležitosti jeho 90. narozenin: V roce 1951 jsem byl pozvaný na školení do semináře v Praze. Když jsem se 30. listopadu vracel a u pokladny si kupoval lístek, přistoupili ke mně dva muži, kteří mě legitimovali, dali pásku přes oči a odvezli mě někam pryč. Nevěděl jsem, kam jedu, až po čase jsem se dozvěděl, že jsem v Ruzyni… Po půl roce byl odsouzen pro velezradu a špionáž pro západní mocnosti na sedm let. Po soudu se dostal do Kartouz, následovala Mladá Boleslav, Jáchymov, Bory a znovu Kartouzy.
Po propuštění z vězení 30. listopadu 1958 musel nastoupit do nemocnice, protože měl vředy na dvanácterníku. Následoval příkaz k okamžitému nástupu do zaměstnání, ať je jakékoliv. V nemocnici bylo volné místo zahradníka, ale úřady nedovolily, aby tuto práci přijal, zamítly i místo metaře kvůli údajnému pohoršení. Nakonec skončil jako dělník u okružní pily TONu v Bystřici pod Hostýnem. Zde pracoval sedm let.
Po několika letech se pak mohl postupně vrátit do duchovní správy; nejprve jako zpovědník na našem poutním místě a v Holešově a od 15. dubna 1966 mu byl udělen tzv. státní souhlas a on mohl nastoupit jako administrátor ve farnosti Gottwaldov-Malenovice.
V době Pražského jara 1968 se vrátil do Prahy a v následujících třech letech působil jako blízký spolupracovník pražského apoštolského administrátora, biskupa ThDr. Františka Tomáška. Zde však mohl zůstat jen do listopadu 1971. Období husákovské normalizace přineslo jeho nucený odchod z konzistoře. Prozatímně dostal souhlas ke kněžské službě v Praze-Dejvicích u sv. Matěje. Tato přechodná doba trvala nakonec 31 let. Roku 1998 byl jmenován monsignorem.
Službou u sv. Matěje se před otcem Machačem místo kariéry preláta otevřela cesta pastýře. Využil ji k prospěchu několika generací svých farníků, které získával díky své vzácné osobnosti, hluboké schopnosti porozumění i smyslu pro humor.
Poslední rozloučení s Mons. Janem Machačem se konalo 14. května v pražské katedrále, odkud bylo jeho tělo uloženo do hrobu na hřbitově u kostela sv. Matěje v Praze.
Josef Pala

Historie kramářských bud – prodejních stánků

Po dostavbě chrámu v roce 1747 budoval hrabě František Antonín Rottal další stavby kolem kostela, jako např. ambity, příbytek pro kněze, kostelníka a varhaníka, školu a hostinec. Všechny tyto stavby byly kvůli bezpečnosti ohrazeny vysokou zdí. S rozvíjejícími poutěmi a zvýšeným množstvím poutníků je bylo zapotřebí uspokojit nejen po stránce duchovní, ale také zajistit to nejnutnější občerstvení. Malý hostinec svou kapacitou nestačil zajistit občerstvení pro všechny zájemce, proto se zejména o velkých poutích začaly kolem kostela objevovat dřevěné kozlíky, stoly a lavice, později i kramářské boudy.
Josef Hrdina ve svých Dějůvkách hostýnských z roku 1833 popisuje, že někde v místech 1. zastavení dnešní křížové cesty vlevo od Sarkandrovky narazil na základy malé chaloupky, která v minulosti sloužila kramáři ze Slavkova, který tady prodával různé zboží. V čas poutí přicházeli “tovarkáři“ z blízkého okolí a nabízeli své zboží už u Vodní kaple.
František Pravda zanechal své svědectví z pouti v roce 1863: Cestu lesem lemovaly dřevěné lavičky. Pod Vodní kaplí z památné studánky vytékala kovovou trubicí voda do kamenné nádoby. Nad ní kramářka prodávala různé svaté obrázky, písničky a modlitbičky. Kolem kostela už byly vidět pouze zříceniny ohradní zdi a staveb a kramářské boudy.
Při příchodu jezuitů v roce 1887 popisuje P. Zimmerhackel hostýnskou situaci takto: Stál tu chrám, před ním sochy sv. Cyrila a Metoděje… a četné krámky, z nichž některé skoro u kostela stály.
Ve zprávě z pouti v roce 1891 je zmiňována dřevěná bouda naproti staré přízemní hospodě, kde se hladoví poutníci sytili zasmaženou houbovou a lukšovou polévkou za 4 kr., okurkovým salátem nebo se osvěžovali kvašenými okurkami. Za 2 kr. se zde také prodávaly veliké rohlíky, jaké jinde nebylo vidět.
Brzy po založení Matice svatohostýnské bylo na výborové schůzi (v roce 1895) rozhodnuto, že výbor musí dohlížet na kramáře, jaké zboží a za jakou cenu prodávají, a poplatky za boudy aby se řádně splácely. Jelikož Matice svatohostýnská měla mnoho starostí s vymáháním nájemného i s tím, že někteří kramáři prodávali nepatřičné zboží, bylo na výborové schůzi 28. ledna 1897 rozhodnuto, že všechny kramářské boudy se odstraní na místo pod hostinec a nová místa se pronajmou veřejnou dražbou.
Matice svatohostýnská kromě svého hlavního poslání – povznášeti poctu Panně Marii, zabezpečit duchovní správu, zvelebovat a udržovat poutní místo, pečovat o potřeby poutníků – měla i hluboké cítění sociální. Proto bylo rozhodnuto pronajímat kramářské boudy lidem sociálně slabým, těm nejchudším z okolí Hostýna, kteří se živili pouze z toho, co si při poutích v letním období vydělali. Za povinnost ovšem měli postarat se po poutích o úklid a čistotu Hostýna.
V roce 1903 byl na jednání výborové schůze Matice svatohostýnské přizván architekt Dušan Jurkovič, kterému bylo svěřeno vypracování generálního situačního plánu pro novou křížovou cestu a všech budoucích staveb a úprav. Mělo se tím předejít různým nešvarům z minulosti, jako např. hyzdícím krámkům vybujelým jako příživné houby před bazilikou. Příští rok předložil Jurkovič velkolepý plán výstavby, regulace a architektonických úprav vrcholu Hostýna. Většina z navrhovaných staveb, jako např. shromažďovací síň, zvonice, sousoší Golgota a Příchod sv. Cyrila a Metoděje na Moravu od Františka Bílka, Mariánská píseň
od J. Úprky, 15 zastavení růžencové pouti, úprava kolem Svaté vody – se však z nedostatku financí nemohla realizovat. Zároveň navrhl i prozatímní umístění krámů prodavačů po obou stranách schodiště, v budoucnu chtěl obchodní bazar situovat směrem na západ od hotelu a tím oddělit část komerční od části duchovní. V červenci 1904 vyhořelo všech 19 krámků po pravé straně. Tehdy Jurkovič navrhl čtyři krámky zrušit a nové postavit o něco užší, ale hlubší. Místa se měla pronajímat veřejnou dražbou pouze na jeden rok (1905) a každý další rok žádat o prodloužení. Tento stav se považuje ale pouze za prozatímní. Páter superior určoval maximální ceny a druh zboží v jednotlivých boudách a také začátek i konec prodejní sezony. V případě oprav schvaloval i barvu stánků. Všechny stánky vybudovala na svých pozemcích Matice svatohostýnská a na základě živnostenského oprávnění je pronajímala sociálně slabším lidem k provozování poutního kramářství a prodeje cukrovinek. Z pozemků, na kterých stály prodejní stánky, se do roku 1940 platil nájem od 160 do 280 Kč. V roce 1940 byla plocha mezi hlavním schodištěm ke kostelu a stánky zpevněna dlažbou.
Po násilné internaci členů duchovní správy v roce 1950 a zrušení spolku Matice svatohostýnská (28. 11. 1951) z důvodu, že “jeho existence nepomáhá výstavbě socialismu“, činí ONV Holešov opatření o majetku tohoto spolku, který sestává z nemovitostí….., mimo jiné stav. pl. 91/3 s krámskými boudami. Veškerý majetek měl být tímto aktem předán Arcibiskupské konzistoři v Olomouci. V srpnu 1952 výměrem ONV v Holešově byla nad prodejními stánky soukromých živnostníků zavedena národní správa. Národním správcem byl ustanoven Julius Přikryl z Chvalčova. Za jejího vykonavatele bylo určeno Chrámové družstvo, z. s. s., v Pelhřimově se sídlem v Praze, z důvodu nutnosti plynulého a nerušeného chodu socialistického hospodářství. Toto družstvo si zřídilo své sklady v ambitech. Stav prodejních stánků byl už tenkrát nevyhovující, ani v jednom nebylo WC a voda. V roce 1953 požadoval ONV v Holešově o odstranění některých stánků. Tehdy probíhal ve 23 stáncích Chrámovým družstvem prodej devocionálií, ve třech stáncích měl “Vzlet“ prodej s občerstvením a v pěti stáncích “Pramen“ prodával cukroví a ovoce. Nájemné v tuto dobu nebylo placené, protože v roce 1954 došlo k roztržce mezi duchovním správcem P. Majarem a zástupci Charity. Ti odmítali nájem – prý promlčený – zaplatit, proto chtěl P. Majar stánky i ambit se skladem zbourat. Dne 1. 2. 1954 po likvidaci Chrámového družstva převzala stánkové prodejny Charita, která údajně sežrala a možno i vyžrala předchozí Chrámové družstvo, které přivedla ke krachu. Tehdy prý měli stánkaři možnost pozemky pod stánky vykoupit, což však neučinili. Dne 5. 1. 1955 vydala rada ONV rozhodnutí o zrušení národní správy nad stánky s upozorněním majitelům na možnosti zapojení se do státního nebo výrobního obchodu na smluvních podkladech. O tomto aktu věděla Charita už předem, neboť v předstihu uzavřela s vlastníky nevýhodné smlouvy, což následně vyvolalo spory. Tenkrát bylo na Hostýně 43 stánků, z nichž Charita obhospodařovala 28. Na její činnost byly četné stížnosti, od dodávání neprodejného, poškozeného a předraženého zboží apod. Později byly některé stánky pronajímány socialistickým organizacím, jiné se postupně měnily na rekreační objekty s přístavbami zadních částí pro ubytování, udírny apod.
Po roce 1950 probíhaly nejrůznější návrhy opatření na snížení účasti návštěv Hostýna pod názvem “Akce Hostýn“, na které dohlížel a zprávy do Gottwaldova podával církevní tajemník František Soudil. Po zahájení poutí měly na Říce probíhat odpolední čaje, byly zvány lunaparky, byly naplánovány různé trhy i vystoupení lidových souborů a umělců, sportovní utkání, cesta pro hromadnou dopravu na Hostýn byla uzavřena, přesto bylo v roce 1955 konstatováno, že přes značné náklady vynaložené na všechny tyto akce, výsledky nejsou takové, jaké se očekávaly. Počet poutníků se dokonce zvýšil.
V této době po zabrání majetku Matice svatohostýnské, za okolností, které na Hostýně panovaly, neměl nikdo valný zájem udržovat svěřený majetek. Svědčí o tom skutečnost, že v roce 1956 v pronajatých skladových prostorách Charitou, v domě č. p. 111 – Útulna, byly nosné stropní trámy uprostřed prolomeny.
V roce 1961 přešel nemovitý majetek z vlastnictví spolku Matice svatohostýnská, zastoupeným Arcibiskupskou konzistoří v Olomouci, do vlastnictví Československého státu. Na základě kupní smlouvy užíval tento majetek podnik Restaurace a jídelny se sídlem v Kroměříži.
Veškeré převody stánků, které byly prováděny, se děly až po roce 1950, přičemž nikde nebylo prokázáno vlastnické právo převodce. V pozemkové knize až do roku 1961 je vlastníkem pozemků p. č. 93/1 st. pl. s kramářskými boudami Matice svatohostýnská. Do majetku fyzických osob byly krámky převáděny v letech 1961 až 1990, kdy vlastníkem byl stát. Dnešní majitelé stánků tvrdí, že mají všechny doklady o vlastnictví v pořádku. Na Geodézii byly např. zjištěny podivné převody majetku (stánků) před rokem 1989. Z jedné nabývající listiny cituji: Dnes se dostavila paní XY, bytem XY na zdejší notářství ohledně prodeje stánku na Sv. Hostýně. Tato paní místopřísežně prohlašuje, že stánek č. XY ji patří a chce jej prodat paní YZ. Státní notářství neshledává žádnou překážku a proto se doporučuje a sepisuje kupní smlouva. Z toho je patrné, že kupní smlouvy se prováděly pouze na základě místopřísežného prohlášení, bez jakýchkoliv nabývajících listin.
Na Státním notářství v Kroměříži tehdy pracoval i JUDr. Skácal, majitel jednoho ze stánků a do roku 1993 právní zástupce stánkařů. Poté byla zastupováním stánkařů pověřena JUDr. Palatinová. Dokončení příště
Olga Kozlová

Na Svatém Hostýně se opět setkali “dělníci slova”

Na Svatém Hostýně se v pondělí 1. června uskutečnila již devátá pouť píšících křesťanů. Připomeňme, že ta první proběhla v roce 2001 za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. U základu pouti stála prosba, “aby bylo více rozsévačů dobrého slova“ ve všech druzích umělecké tvorby, slovesné i dramatické. Básník a zakladatel pouti Karel Vysloužil k tomu letos přidává prosbu: “Všichni při mši svaté prosíme Boha o milost pro slova, z nichž vznikají písemnosti šířící víru, dobré knihy, ale také zákony, spravedlivé rozsudky, politická a správní rozhodnutí.“
Otce biskupa Josefa Hrdličku zastoupil jako celebrant mše svaté P. Jan Chromeček, který v promluvě připomněl jak působení a milost Ducha Svatého, tak i svátek sv. Justina, patrona spisovatelů.
“Poznal jsem v dělnických profesích lidi, kteří se vyhýbali práci, fušery, ale i opravdové mistry, obětavé a pracovité dělníky. I vám přeji, abyste byli nejen dělníky slova, ale opravdovými mistry slova,“ zdůraznil P. Jan Chromeček.
Po mši svaté v bazilice následoval společný oběd v poutním domě č. 3, u něhož se sešlo bezmála třicet hostů. Přítomni byli nakladatelé, redaktoři, političtí vězni i podporovatelé dobré četby. Jako zvláštní pozornost obdrželi všichni přítomní Svatohostýnský kalendář na rok 2010, kde již je uvedeno jako datum desáté jubilejní pouti píšících křesťanů pondělí 24. května. Všichni se opět těšíme na toto setkání.
Petr Cekota

Pouť bohoslovců

V pátek 1. května nás čekala pouť na Svatý Hostýn. Letošní bohoslovecká pouť byla druhá, jedná se tedy o velmi mladou tradici. Většina bohoslovců vyjela ráno vlakem z Olomouce a pak šli z Bystřice pod Hostýnem pěšky na kopec. Po cestě zpívali písně, modlili se růženec a litanie. Našlo se ovšem pár výjimek – pět spolubratrů jelo na kole z Olomouce (asi 50 km) a deset nás vyšlo pěšky. Protože ve čtvrtek před poutí jsme měli všichni odpolední vyučování, rozhodli jsme se jít na noční pouť. Vyšli jsme tedy ve 23 hodin a šlapali jsme… Po cestě jsme udělali tři krátké přestávky, občerstvili jsme se a šli dál. Do cíle jsme dorazili kolem 10. hodiny dopoledne, tedy po jedenácti hodinách chůze po asfaltu. Mše svatá v bazilice začala před polednem, po ní následoval oběd a pak adorace se svátostným požehnáním a křížová cesta. Pak jsme se vydali na zpáteční cestu do Bystřice pod Hostýnem a vlakem do Olomouce.
Stanislav Trčka bohoslovec 3. ročníku

Kronika

ÚNOR 2009
23. 2. • P. Daniel Vícha a P. Petr Kříbek a 23 dětí z náboženství z farnosti Karviná
27. 2. – 1. 3. • Klub přespolňáků Dolní Bojanovice • duchovní obnova s P. Benediktem Mohelníkem, OP
BŘEZEN 2009
1. – 6. 3. • Psycho-sociální kurz pro studenty VOŠs Caritas z Olomouce
6. – 8. 3. • Duchovní obnova dominikánských terciářů z Kroměříže
7. 3. • Pouť Díla Mariina – 30 poutníků z Vizovic, Valašských Klobouk, Zlína, Brna, Lužkovic, Lípy, Provodova a Holešova
12. – 14. 3. • Duchovní cvičení v rámci farnosti Veřovice (rodiny s dětmi)
22. 3. • P. Pavel Stuška s katechumeny a prvokomunikanty z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži • jedenáct mužů a tři mládenci přišli pěšky z Tesáku na mši svatou v rámci Svatojosefské pouti mužů
27. – 28. 3. • Celonoční pěší pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn
27. – 29. 3. • Duchovní obnova biřmovanců z Brna • exercicie pro manželské páry z farnosti Pruské (Slovensko)
DUBEN 2009
1. – 5. 4. • Exercicie pro muže pořádané Centrem pro rodinu ostravsko-opavské diecéze
12. – 18. 4. • Poutní duchovní obnova farnosti Matky Boží před Týnem v Praze pod vedením P. Vladimíra Kellnara
14. – 18. 4. • Základní a mateřská škola ze Slavkova u Opavy pořádala pro svých 19 děti školu v přírodě
15. – 19. 4. • Exercicie pro 20 osob (manželské páry z okolí Brna) pod vedením P. Petra Pilera, SDB
16. – 19. 4. • Exercicie pro 15 žen z farnosti Brumov-Bylnice
19. – 24. 4. • Psycho-sociální výcvik pro studenty VOŠs Caritas z Olomouce
24. – 25. 4. • Duchovní obnova pro matky s dětmi (101 osob)
24. – 26. 4. • Duchovní obnova pro 45 členů Schönstattského hnutí
25. 4. • Pouť děkanátu Holešov za obnovu rodin a nová kněžská povolání za účasti olomouckého pomocného biskupa Josefa Hrdličky
29. 4. – 3. 5. • Salesiánské exercicie pro manželské páry z Moravy za účasti 19 osob
30. 4. – 3. 5. • Duchovní obnova pro deset žen z Trnavy a Bratislavy
KVĚTEN 2009
1. 5. • Dva autobusy poutníků z Lidečka • dva autobusy poutníků ze Sadů a Vésky
1. – 3. 5. • Duchovní obnova pro 25 členů Schönstattského hnutí
3. 5. • Obnovená druhá pěší pouť farníků z Ostrožské Lhoty • 43 poutníků ze Svatobořic-Mistřína • 45 poutníků z Vacenovic
7. 5. • Poutníci ze Spálova, Hranic a Nového Jičína
7. – 8. 5. • Pěší pouť 30 poutníků z Otrokovic
8. 5. Pěší poutníci z farnosti Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína a Kunína • poutníci z Lipníku nad Bečvou, Hranic a děkanátu Přerov • pěší poutníci z farnosti Vlkoš u Přerova, Říkovice, Stará Ves a okolí • první sportovně naladěná pouť z Holešova • P. Jaroslav Kapuš a 20 seniorů z farnosti Hluk • P. Josef Zelinka a 30 mladých ze zlínského děkanátu • 130 farníků Moravské Nové Vsi a 70 farníků z Prušánek • pouť dětí a mládeže z Vyškova • poutníci z Hodonína od kostela sv. Vavřince
9. 5. • Tři autobusy poutníků z farnosti Velký Ořechov • poutníci z farnosti Lichnov u Nového Jičína a Vlčovice
10. – 12. 5. • Setkání děkanů olomoucké arcidiecéze s arcibiskupem Janem Graubnerem
12. 5. • P. Jan Bleša a 48 prvokomunikantů z obcí Mistřice, Kněžpole, Topolná, Bílovice, Včelary, Nedachlebice, Březolupy a Zlámanec v doprovodu katechetů a rodičů • poutníci z farností Nový Hrozenkov a Karolinka
13. 5. • Pouť 45 poutníků z Ostravy-Pustkovce a Krásného Pole
14. 5. • Děkovná pouť farností Ludslavice a Kurovice • 27 dětí z Nedašova, které byly u prvního sv. přijímání • 110 poutníků, většinou seniorů z Hustopečí nad Bečvou, Poruby, Vysoké, Milotic, Špiček, Heřmanic, Kunčic, Bělotína, Hluzova a Černotína
15. 5. • Na Svatém Hostýně zasedala redakční rada Listů svatohostýnských
15. – 16. 5. • Příprava tratě, trénink a sobotní závod Českého poháru XC 2009 zcela proměnil okolí Ovčárny
16. 5. • Věřící z Lazů pod Makytou ze Slovenska • děkovná pouť farností Guntramovice a Budišov nad Budišovkou
16. – 17. 5. • Duchovní cvičení pro učitele Katolické základní školy v Uherském Brodě
17. 5. • Sedmá pouť včelařů s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem
19. 5. • Pouť 40 poutníků z Prusinovic a Pacetluk • pouť dětí z Velkých Bílovic
20. 5. • Pouť studentů Stojanova gymnázia z Velehradu a Arcibiskupského gymnázia Kroměříž • pouť Charity Uherský Brod
21. 5. • Dva autobusy seniorů z Nového Hrozenkova • poutníci z Vnorov
22. 5. • Autobus poutníků z Tečovic, Lhotky a Chlumu
22. – 23. 5. • Pouť dětí z Mateřské školy v Jalubí se dvěma učitelkami
Sestaveno podle internetových stránek Svatého Hostýna – www.hostyn.cz

Církevní památky s průvodci

Nejvýznamnější církevní památky ve Zlínském kraji, které byly veřejnosti zatím přístupné jen v omezené míře, mají od 1. května 2009 pravidelný návštěvnický režim. Turistům se zde věnují proškolení průvodci.
Spolupráci na projektu Otevřené brány podepsali 27. dubna ve Zlíně hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Kostely budou zpřístupněny do 30. září, zpravidla od úterý do soboty od 9 do 17 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin.
Díky tomuto projektu, na němž se podílejí také Matice svatohostýnské, Obec Chvalčov a Město Bystřice pod Hostýnem, mohou tuto průvodcovskou službu využívat i návštěvníci Svatého Hostýna.
Co je jeho podstatou?
Iniciátoři z našich územně samosprávných celků tvrdí, že jde především o zkvalitnění služeb turistům ve Zlínském kraji, neboť se v něm nachází hodně významných církevních památek (kromě nás jde např. ještě o Velehrad, Štípu, Holešov). Průvodci by turistům měli poskytnout základní odborné informace o těchto stavbách, zároveň by však byli zárukou, že chování turistů bude respektovat důstojnost našich posvátných míst. Je nutné zdůraznit, že turisté za tuto službu nemusí nic platit, na druhou stranu budou provedeni pouze po sakrálních stavbách na Hostýně, tzn. na rozhledně a v muzeu se nadále bude platit vstupné.
Pro nás je výhodné, že odměnu průvodcům stoprocentně hradí právě výše uvedené subjekty – tedy kraj, obec a město.
Aleš Dufek

Stručně z jednání výboru MSH

20. března 2009
– průvodcovská služba na Svatém Hostýně
– spolupráce s Arcibiskupským gymnáziem Kroměříž – služba u vstupu do baziliky
– zápis kontrolní komise k výsledku hospodaření za rok 2008
– software pro evidenci ubytování
– obsah přílohy Katolického týdeníku
17. dubna 2009
– výběr loga Matice svatohostýnské
– příprava valné hromady a ocenění důvěrníků
– tisk mapy poutní cesty Velehrad –Svatý Hostýn
– organizace pouti Svatý Hostýn –Velehrad (červenec 2009)
– články do přílohy Katolického týdeníku – kontrola textů
– stavební úpravy bývalé kotelny
– změna Jednacího řádu výboru
– tisk kalendáře na rok 2010
– projekt osvětlení schodiště k bazilice
29. května 2009
– výběr recepční MSH – místo Kateřinu Kotasovou byla vybrána Hana Procházková
– výběr hotelového rezervačního systému – schválena varianta bezplatného používání na dva roky
– odsouhlaseno zahájení opravy vodojemu
– spolupráce s Radiem Proglas – bude projednáno s vedením Radia Proglas
– hodnocení valné hromady MSH
– spolupráce s Arcibiskupským gymnáziem Kroměříž – služba u baziliky
– pouť Svatý Hostýn – Velehrad – mapa, organizační zajištění
– dořešení smluvních vztahů k pozemkům a dalším nemovitostem na Svatém Hostýně
– projekt osvětlení schodiště – zamítnuta dotace
– schválení nových členů MSH (103 přihlášek za poslední měsíc)
Václav Lednický zapisovatel MSH

Turistická mapa Velehrad – Svatý Hostýn

Letos ve dnech 2. až 4. července se opět pořádá organizovaná pěší pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad. Při loňské premiéře si mohli účastníci pouti koupit tématickou brožurku a zpěvník poutníka. Matice svatohostýnská u příležitosti letošní pouti připravuje vydání podrobné turistické mapy v měřítku 1 : 100 000, do níž je zakreslena hlavní trasa pouti a také alternativní odbočky v místech, kde je příliš náročný terén pro vozíčkáře, rodiče s kočárky apod. Tato mapa obsahuje také typický zákres stávajících značených turistických cest na mapovém podkladu s vrstevnicemi a topografickými značkami. V její textové části najdete slovní popis hlavní trasy včetně popisu tras alternativních odboček, jejich výškové profily a řadu dalších užitečných informací.
Zbyněk Domanský

Šestnáctá pouť hasičů

Deset tisíc lidí, většinou hasičů, ale také z řad nehasičské veřejnosti, zahájilo v sobotu 25. dubna letošní bohatou poutní sezonu na Svatém Hostýně. První pouť byla již tradičně svatofloriánská. Pošestnácté ji zahájil dobrovolný hasič z Kašavy Antonín Zaoral. Za Matici svatohostýnskou přivítal předseda ústřední kontrolní revizní rady hasičů a člen výboru MSH Josef Juráň ministra vnitra v demisi Ivana Langera, který na pouť přišel se synem Patrikem. Přivítal starostu hasičů ČR Karla Richtera a přední hasičské funkcionáře.
Poutníky pozdravil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Všechny pozval do baziliky ke slavnostní bohoslužbě. Hasiči do chrámu vešli s jednaosmdesáti prapory českých, polských, německých a chorvatských sborů za velebného zvuku fanfár. V závěru mše svaté potom arcibiskup požehnal nové prapory a také dřevěnou sochu sv. Floriána, kterou vytesal dobrovolný hasič Jan Vitásek z Nýdku na Jablunkovsku pro ústřední hasičskou školu v Jánských Koupelích. Nakonec byl požehnán hornický kahan, v němž ve dnech 10. až 17. června bude ve štafetové jízdě historického požárního automobilu Praga RN 1934 převezen oheň světové hasičské olympiádě CTIF z Přibyslavi do Ostravy.
Starosta hasičů ČR Karel Richter ve svém projevu řekl: “V souladu s dlouhou tradicí jsme dnes opět zavítali na Svatý Hostýn. K bráně slavné baziliky minor jsme vystoupali po 221 schodech, které na tomto místě stojí rovných 100 let. Na některých stupních žuly již za jedno celé století zvětrala jména dárců a zub času zahladil příjmení obětavých lidí, kteří na své náklady nechali vylomit kámen, zaplatili osekání, vyhlazení a uložení do temene svatohostýnské hory. Bezejmenní jsou už také lidé, kteří od dávna chodili na legendami opředenou dominantu Hostýnských vrchů, aby na ní našli duchovní posilu a obhlédli modré obzory kopců, které se v roce 1241 staly nepropustnou hradbou tatarského nájezdu na křesťanskou Moravu. Naše současné řady však jména mají. Přišli jsme opět s prapory, starými a historickými, zvětralými a vybledlými, ale také novými, na nichž plátno, satén a nitě ještě září čerstvými barvami. Na všech jsou vyšity názvy našich sborů, jména, erby a znaky příslušných obcí. Čitelná jsou různými slovy vyjádřená hesla našeho poslání a našeho vztahu k lidem a oddanosti rodné země. Některé dnes dostanou své prvé požehnání.“
Josef Juráň

Pouť Radia Proglas a TV Noe

Radio Proglas, které vysílá své programy pro pohlazení uší, a Televize dobrých zpráv, Noe, která vysílá pro pohlazení očí i uší, se opět setkaly se svými přáteli, posluchači, diváky a příznivci v sobotu 23. května na Svatém Hostýně. Konala se zde již čtrnáctá pouť těchto sdělovacích prostředků.
Přípravy na Svatém Hostýně začaly už v pátek večer a v noci, kdy technici připravovali přímý přenos rozhlasového a televizního vysílání z baziliky pomocí přenosového vozu TV Noe. Brzy ráno v sobotu (bylo slunečné, ale svěží jako celý den) se objevili lidé z Proglasu a TV Noe, kteří jinak zastávají zcela jiné, většinou “rozhlasácké” a “televizácké” funkce, a začali připravovat podium a venkovní areál na odpolední program.
Během dopoledne se na přilehlých stáncích začaly nabízet a prodávat knihy, propagační materiály, hudební a video nahrávky a dalo se taky finančně přispět na činnost těchto médií, které vysílají bez reklamy. Hlavním přínosem byla ale možnost osobních kontaktů a rozhovorů se všemi osobnostmi obou médií a taky s Katolickým týdeníkem.
Hlavní události dne byla pontifikální mše svatá ve zcela zaplněné bazilice. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, společně řediteli obou médií, přítomnými kněžími a kněžími z Verony, z italské Telepace. Celá bohoslužba byla přenášena TV Noe, Radiem Proglas a prostřednictvím internetu, kde je i archivována k opakovanému poslechu. V odpoledním programu promluvil otec biskup, který odpověděl na otázky, a požehnal všem přítomným a dalšímu úspěšnému působení Radia Proglas a TV Noe. Pak došlo na představení pracovníků Radia Proglas, TV Noe a hostů, průběžně bylo odpovídáno na dotazy poutníků (bylo s podivem, kde se vzalo tolik zasvěcených dotazů), v souběhu probíhal program pro děti. Výherce dětské soutěže Matouš Sloboda za odměnu slavnostně za asistence techniků zvýšil výkon historicky prvního vysílače Proglasu na rozhledně na Svatém Hostýně z 500 na 1000 W. Došlo i na losování hodnotných cen pro přítomné, kteří vydrželi až do závěru programu okolo 18. hodiny, spojeného s malým grilováním. Hudební doprovázení po celý den zajistila schola Venimus z Frýdku.
A na závěr hodnotící citace z internetových stránek Radia Proglas: Děkujeme za přátelství, za krásný a požehnaný den a za rok 15. května 2010 na shledanou opět na Svatém Hostýně! Radost, kterou jsme zde prožívali, je pro nás všechny velkým povzbuzením, vidíme, slyšíme a zakoušíme, že naše práce v křesťanských médiích má smysl a přináší do dnešního světa tolik potřebné světlo.
Ivo Buráň

Bude vás zajímat

V letním období jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny: 7.00, 9.15, 11.00
v neděle: 7.00, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
V sobotu dopoledne jsou mše svaté jako v neděli.

První pouť pedagogických pracovníků se uskuteční v sobotu 22. srpna 2009.
Srdečně zveme všechny učitele, vychovatele, katechety a také rodiče a děti, kteří se modlí za své učitele, abychom společně vyprosili všem pedagogickým pracovníkům Boží požehnání do nového školního roku. Mši svatou v 10.15 hod. slouží olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička, v 11.30 hod. následuje jeho přednáška téma Vychovávat společně v katolické škole.

Zemřelí členové MSH

Božena Žmolíková, Pozlovice, 70 let
Julie Turzíková, Prakšice, 77 let
Marie Kalmusová, Místek, 96 let
Antonie Jiříková, Lubina, 87 let
Ludmila Joklová, Zubří, 85 let
Josef Zavadil, Machová, 75 let
Antonín Mikulec, Vlčnov, 75 let
Josef Vožda, Zlobice, 89 let
Veronika Dulínková, Lopeník, 77 let
Božena Marečková, Prakšice, 77 let
František Majer, Zubří, 66 let
Marie Gbelcová, Vlachovice, 75 let
Marie Psíková, Kojetín, 86 let
Marie Daňková, Hvozdná, 47 let
Josef Janča, Vlčnov, 85 let
Josef Zemek, Vlčnov, 73 let
Anna Mňačková, Poteč, 95 let
Jaroslav Vlček, Lačnov, 81 let
Anna Helísková, Radějov, 86 let
Zdeňka Mončeková, Ústí u Vsetína, 75 let
Zdeňka Oškerová, Otrokovice, 93 let
Ludmila Sýkorová, Stará Ves nad Ondřejnicí, 85 let
Stanislava Pšejová, Lukoveček, 67 let
Anna Káčerková, Radějov, 77 let
Vlasta Umělá, Kojetín, 89 let
Josef Hort, Hlávkov
Jaroslav Hlaváč, Kyjov, 72 let
Miroslava Navrátilová, Bukovany, 54 let
Alois Folwarczny, Studénka, 82 let
Ludmila Pšenicová, Zubří, 72 let