Listy svatohostýnské

číslo 1
březen
2010
ročník XIV

OBSAH

Přehled poutních slavností v roce 2010
Duchovní slovo
Zpráva o hospodaření za rok 2009
Naši jubilanti
Co nás čeká v roce 2010
Vzpomínka
Historie svatohostýnských hospod a nocleháren
Svatý Kopeček očekává vzácnou návštěvu
Dopravní obslužnost poutního místa Svatý Hostýn
Kronika
Stručně z jednání výboru MSH
Z vašich dopisů
Náhled do budoucnosti Svatého Hostýna
Vyznání včelaře
Bude vás zajímat
Zemřelí členové MSH

Přehled poutních slavností v roce 2010

SO 20. 3. Pěší pouť Svatý Kopeček – Svatý Hostýn
NE 21. 3. Svatojosefská pouť mužů
SO 17. 4. Třetí pouť bohoslovců za povolání
SO 24. 4. Sedmnáctá hasičská pouť
NE 2. 5. Valná hromada Matice svatohostýnské
Pouť Klubu křesťanských žen
SO 15. 5. Patnáctá pouť Radia Proglas a Televize Noe
NE 23. 5. Osmá pouť včelařů
PO 24. 5. Desátá pouť píšících křesťanů
NE 30. 5. Osmá pouť podnikatelů
SO 5. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
ÚT 8. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
PÁ 11. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
SO 12. 6. Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
SO 26. 6. Dětská pouť na začátku prázdnin
SO 10. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
NE 15. 8. Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie - hlavní pouť
SO 21. 8. Druhá pouť pedagogů
NE 22. 8. Tradiční orelská pouť
SO 28. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
SO 4. 9. Osmnáctá muklovská pouť
NE 12. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
PÁ 17. 9. První den františkánské pouti
SO 18. 9. Druhý den františkánské pouti
NE 3. 10. Růžencová pouť
SO 9. 10. První den dušičkové pouti
NE 10. 10. Druhý den dušičkové pouti
SO 16. 10. Dvanáctá svatohubertská pouť
PÁ 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku

Duchovní slovo

Vzkříšení a život věčný
Velikonoční svátky – slavnost vzkříšeného Krista. Připomínáme si jeho smrt a zmrtvýchvstání a obnovou křestního slibu vyznáváme svou víru ve vzkříšení a život věčný. Ano, i my jednou vstaneme z mrtvých. Tuto víru vyznáváme nejen o Velikonocích, ale každou neděli, když společně končíme své vyznání víry větou: “Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.“
Jak hluboká a opravdová je tato naše víra? Lidé se snaží poodhalit svou budoucnost třeba za pomoci astrologie, nebo pomocí nějaké kartářky. Přitom nejde o víru, ale o hříšnou zvědavost, protože se člověk upíná na lidskou fantazii, vymyšlené předpovědi a nejednou i zlovolné praktiky.
Dobrý Bůh nám netají naši budoucnost. Naopak, chce, abychom o ní věděli a připravili se na ni: Ano, každý člověk zemře, pak ho čeká soud, věčný život a dokonce i vzkříšení těla. Skutečnost vzkříšení nám nebyla jen oznámena, ale také předvedena a ukázána ve vzkříšení Pána Ježíše a také v tom, jak On sám křísil mrtvé. Vzkříšení těla, těla rozpadlého v prach, spáleného, již neexistujícího?!
Děti v Medžugorji se na to ptaly Panny Marie a dostaly odpověď. Bůh je Stvořitel. Stvořit – znamená učinit z ničeho. Bůh stvoří vaše těla znovu. Bude to obrovská událost nového stvoření. Bůh znovu stvoří tvé tělo, ale ne již jako smrtelné, ale nesmrtelné. Nebude podléhat fyzikálním zákonům, ani nemocem a smrti. A dej Bůh, aby to bylo tělo oslavené, aby mohlo být vtaženo se vzkříšeným Kristem do blaženosti Nejsvětější Trojice. Naše vzkříšení a věčný život ve vzkříšeném těle je dar našeho všemohoucího a milujícího Nebeského Otce. Je to cosi nad naši dosavadní zkušenost a chápání, ale je to skutečnost, kterou dosvědčuje i sv. Pavel v 1. listě Korinťanům: Co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani do lidského srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to zjevil Bůh svým Duchem. Duch totiž zkoumá všechno, i hlubiny Božství (1 Kor 2,9–10). Snadno věří, kdo v Duchu věří, že je milován.
Svatý Pavel působil dva roky v Korintě a když přebýval v Efezu, doručili mu Korinťané list, který obsahoval otázky, na které Pavel odpovídá (1 Kor 7,1). Potvrzuje nerozlučitelnost manželství, potvrzuje tajemství eucharistie, vyžaduje správné chování při bohoslužbách a celá 15. kapitola je věnována víře ve vzkříšení. Vezměte tedy do rukou Písmo svaté a pročtěte si 15. kapitolu z 1. listu Korinťanům. Dozvíte se tak všechno potřebné o vaší vlastní budoucnosti.
Ave Maria!
P. Jan Chromeček, SJ

Zpráva o hospodaření za rok 2009

Výsledky jsou srovnatelné s rokem předcházejícím, nedošlo k žádným podstatným výkyvům. Neprováděli jsme žádnou investiční akci, pouze jsme doplatili 250 000 Kč Dr. Tronečkovi za panely poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn a splatili 184 000 Kč půjčky na auto. To nám umožnilo vytvořit si větší rezervu na běžném účtu do roku 2010.
Stav finančních prostředků k 31. prosinci 2009 činil 2 644 000 Kč.
Některé ukazatele hospodaření (v tisících Kč):
CELKOVÉ NÁKLADY 7 885
spotřeba materiálu 762
spotřeba elektrické energie a plynu 1 553
zboží určené k prodeji 301
opravy a udržování 460
náklady na reprezentaci 35
služby 634
mzdové náklady včetně odvodů 1 702
nájemné 420
odpisy hmotného majetku 1 801
ostatní náklady 217
CELKOVÉ VÝNOSY 9 088
celkové výnosy 9 088
nájmy 1 418
větrná elektrárna 525
Listy svatohostýnské 196
ubytování 2 230
rozhledna – vstupné 128
parkovné 203
muzeum 37
prodej zboží 431
dary 1 565
členské příspěvky 1 978
dotace 80
ostatní výnosy 297
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 1 203
V provozní činnosti jsou náklady na úrovni výnosů, to znamená, že veškeré náklady na zajištění provozu (mimo investice) pokrýváme ze své podnikatelské činnosti. Nejvyšším zdrojem příjmů je samozřejmě ubytování, kde jsme sice dosáhli vyšší tržby, bylo to však proto, že byly navýšeny ceny ubytování. Znamená to, že počet ubytovaných se v roce 2009 snížil. Stabilní částku získáváme z pronájmů restaurací a vysílačů na rozhledně, kde jsme uzavřeli novou nájemní smlouvu s Ministerstvem obrany ČR na roční nájemné 250 000 Kč. Na třetím místě je výroba elektrické energie – elektrárna sice jela pouze půl roku a její tržba činila půl milionu, ale zato jsme dostali od pojišťovny pojistné plnění ve výši 239 000 Kč.
Naděžda Nováková, účetní Matice svatohostýnské

Naši jubilanti

V sobotu 3. dubna oslaví 75. narozeniny Mgr. Marie Loučková z Holešova, která stála u zrodu obnovené Matice svatohostýnské.
Od začátku je členkou výboru, byla i jeho předsedkyní. Obětavě a s velkou pokorou pracuje pro naše sdružení již neuvěřitelných dvacet let. Všichni členové Matice svatohostýnské ji znají jako koordinátorku důvěrníků, pečuje o členskou základnu, byla iniciátorkou udělování Svatohostýnské medaile pro zasloužilé členy MSH, účastnila se aktivně první pouti ze Svatého Hostýna na Velehrad, stála u zrodu poutě pedagogů. Od roku 1997 je členkou redakční rady Listů svatohostýnských.
Na konci ledna oslavil šedesáté narozeniny šéfredaktor Listů svatohostýnských PhDr. Josef Pala, rodák ze Zlína.
Pro své náboženské přesvědčení byl nucen pracovat dvacet let v dělnických profesích. Přesto dokázal psát příspěvky do novin, časopisů nebo kalendářů (Lidová demokracie, Katolické noviny, Naše rodina, Cyrilometodějský kalendář aj.). Po listopadovém převratu v roce 1989 zakládal Občanské fórum katolíků ve Zlíně.
Dodnes působí jako katecheta a vyučuje náboženství v ZŠ Želechovice a na zlínské faře. Do roku 2000 byl redaktorem Katolického týdeníku. Napsal deset samostatných publikací z dějin obcí a farností.
Je autorem svatohostýnských kalendářů. Je redaktorem arcidiecézního oběžníku OLDIN, členem redakční rady zlínského Života farnosti a kronikářem obce Jaroslavice. Jeho spisovatelská, redakční a novinářská činnost je velmi obsáhlá.
Třetím jubilantem je P. Ing. Jiří Šolc, SJ, duchovní správce na Svatém Hostýně, který se 22. března dožívá 65 let.
Na Svatém Hostýně působí již čtyři roky.
Všem třem našim jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a vyprošujeme ochranu Panny Marie Svatohostýnské.
Výbor Matice svatohostýnské

Co nás čeká v roce 2010

V letošním roce bude na valné hromadě předložen návrh nových stanov Matice svatohostýnské. Obsahuje změny ve způsobu volby výboru MSH. Doposud volila deset členů výboru valná hromada a jednoho jmenoval protektor MSH. Návrh předpokládá, že by valná hromada volila osm členů výboru a tři by jmenoval protektor. Další změna se týká termínu konání valné hromady. Navrhujeme, aby se konaly v sobotu místo doposud obvyklých nedělí. To jsou ty zásadní návrhy, o kterých budeme rozhodovat na valné hromadě.
V letošním roce budeme pokračovat v oceňování zasloužilých členů MSH. Návrh byl předložen protektorovi MSH. Všichni vyznamenaní členové budou před valnou hromadou včas osloveni zástupci výboru MSH.
V letošním roce počítáme s vybudováním meditační Stezky světla v areálu našeho poutního místa. Při realizaci této akce budeme potřebovat vaši pomoc. Sledujte pozorně naše internetové stránky.
Zdokonalujeme postupně komunikaci se členy Matice svatohostýnské i s poutníky, kteří chtějí být na Svatém Hostýně ubytováni. K tomu nám slouží nově zakoupený software do počítačů na recepci v poutním domě č. 3. Mnozí jste již zjistili, že rezervace ubytování lze provézt jednoduše na našich internetových stránkách.
V letních měsících budeme pokračovat v projektu Otevřené brány, kdy bude opět zajištěna průvodcovská služba na Svatém Hostýně. Dále pokračuje spolupráce se studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, jehož garantem je ze strany školy P. Pavel Stuška.
V oblasti propagace Svatého Hostýna je naší snahou udržet vysokou úroveň našich webových stránek, kde získáte nejvíce informací o akcích pořádaných na našem poutním místě. I v letošním roce vyjde opět před začátkem poutní sezony dnes již tradiční příloha o našem poutním místě v Katolickém týdeníku. Určitě budou vycházet tradiční Listy svatohostýnské.
Již potřetí se vypravíme začátkem července na pěší pouť na posvátný Velehrad, opět vedeni P. Janem Peňázem. Trasa pouti by měla být lépe vyznačena. Na tom spolupracujeme s Klubem českých turistů. První etapa bude končit poprvé ve Štípě, kde bude pro poutníky připraven duchovní program. Druhý nocleh bude opět v Napajedlech. Na večer je připravena beseda s prof. Galáskem, nově jmenovaným zlínským kronikářem, o významných křesťanských osobnostech našeho regionu. I letos nás bude provázet s doprovodným vozidlem pan Miklas. V posledním červnovém týdnu se uskuteční první pouť po nové poutní stezce ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn. Matice svatokopecká právě v těchto dnech dokončuje značení a zastavení, která mají podobný charakter jako ty, co jsou po cestě na Velehrad. Je dobře, že dochází v krátké době k prodloužení naší původní poutní trasy. Zdatní poutníci budou moci o prázdninách vyrazit z Velehradu až na Svatý Kopeček u Olomouce. Čeká je více než 100 km značených cest. Všechny tradiční poutě proběhnou přesně podle poutního kalendáře.
Samozřejmě se zabýváme dopravní obslužností na Svatý Hostýn. Touto velmi těžkou problematikou, která stále není vyřešena ke spokojenosti návštěvníků našeho poutního místa, se v této době zabývá nová komise, jejímiž členy jsou členové výboru MSH, Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem, OÚ Chvalčov a dopravní společnosti KRODOS.
Výbor MSH intenzivně pracuje na projektech, které by pomohly získat finanční prostředky z EU na zvelebení prostředí našeho poutního místa. Věřím, že již na valné hromadě vás budeme moci blíže informovat o této problematice. V závěru loňského roku se podařilo získat dotaci na vybudování osvětlení na Svatém Hostýně. Letos dojde k realizaci tohoto projektu.
Úkolů, které nás čekají i nápadů na zvelebení Svatého Hostýna, je hodně. K tomu, abychom zvládli vše, co máme rozděláno a co do budoucna plánujeme, potřebujeme hodně sil, ochotných brigádnických rukou, vaše modlitby a pomoc Panny Marie, Vítězné ochránkyně Moravy.
Mgr. Lubomír Vývoda, předseda MSH

Vzpomínka

In memoriam zakladateli hasičských poutí na Svatém Hostýně a družebnímu poutníku z chorvatské Slavonie
Se zasloužilým hasičem Antonínem Zaoralem, který byl zakladatelem hasičských poutí na Svatém Hostýně, se na hřbitově v Kašavě rozloučila rodina, přátelé a nespočet hasičů. Pohřbu 24. října 2009 se zúčastnili také chorvatští hasiči. Za Sdružení hasičů ČMS se se zemřelým loučili Ing. Hanák a Dr. Juráň, kteří připomněli jeho zásluhy o obnovu hasičských poutí. Své poslední hlášení o připravenosti hasičů k pouti tradičně podal olomouckému arcibiskupovi Mons. Janu Graubnerovi na 16. pouti hasičů v sobotu 25. dubna 2009. To poslední své hlášení podal přímo hasičskému patronu sv. Floriánkovi.
K legendám hasičských poutí na Svatém Hostýně patřil také chorvatský Čech, hasič z Daruvaru, František Doležal. Přijížděl na hasičskou pouť v čele chorvatské delegace hasičů. Na pouti vždy nosil sošku sv. Floriána. Rovněž on se vždy hlásil u otce arcibiskupa. Tento sympatický hasič – poutník byl starostou hasičů v Daruvaru, malebném lázeňském městečku ve Slavonii, kde téměř každý občan mluví česky. František Doležal zemřel letos 1. února. Jeho pohřbu se rovněž zúčastnila delegace českých hasičů.
Oba jmenovaní se těšili na 17. pouť hasičů, která se bude konat na Svatém Hostýně v sobotu 24. dubna. Vzpomínáme s hlubokou úctou na oba obětavé hasiče a kamarády, kteří se zasloužili o tento, pro hasiče významný, církevní obřad na Svatém Hostýně – ke cti a slávě Panny Marie.
PhDr. Josef Juráň, SH ČMS

Historie svatohostýnských hospod a nocleháren

Dokončení
Přes všechny snahy řešila Matice svatohostýnská neustálé stížnosti na nedostatek ubytování i problémy v hostinci. Na valné hromadě 14. září 1898 jednatel ThDr. Antonín Cyril Stojan s bolestí konstatoval, že v hostinci byly opět na delší dobu pronajaty pokoje židovským rodinám, což způsobilo vlnu nevole. Matice byla proto napadána v různém tisku a musela podávat vysvětlení. Matiční hostinec byl totiž pod neustálou kontrolou a jakékoliv nepřístojnosti se zde nemohly trpět.
V tuto dobu si hostinský Josef Dostál podal žádost na hejtmanství ohledně stavby velkého hostince hned pod valy na slavkovské straně. Matice se proti tomu ohradila a žádost byla zamítnuta s argumentem, že Hostýn je především místem posvátným, poutním a duchovním, ne centrem obchodu a turistiky. Vzhledem k neustálému nedostatku noclehů bylo na schůzi 17. srpna 1899 rozhodnuto, aby před každou nedělí a svátkem sluha odemykal poutníkům ovčírnu k přenocování. Podle návrhu Dušana Jurkoviče se 3. srpna 1903 na místě původní staré stavby započalo se stavbou dřevěné verandy. Stavbu vedl bystřický stavitel Bednařík, trvala jeden rok a náklady činily 10.823 Kč. Velký sál o rozloze 209 m2 sloužil jako shromažďovací dvorana Matice svatohostýnské (až pro tisíc lidí) i jako noclehárna. Vchod do nové verandy vznikl vybouráním otvoru z přilehlého hotelu – starého poutního domu. Výzdobu tvořilo 34 obrazů významných evropských poutních míst, které namaloval bystřický malíř pan Ježek, námět mu poskytl superior P. František Xaver Zimmerhackel. Na valné hromadě v roce 1904 bylo konstatováno, že konečně byla vybudována nová prostorná a krásná noclehárna.
Velká veranda u hostince sloužila k přenocování mužů, sál v prvním poschodí ženám. Cena za noc činila 80 haléřů. Podle fotografií ze slavnostního příjezdu císaře Františka Josefa I. na Hostýn nechala Matice svatohostýnská namalovat akademickým malířem Janem Jáchymem z Prahy dva obrazy, které zdobily verandu při hotelu. Jako nový hostinský nastoupil v roce 1905 František Dostál z Kunovic u Uherského Hradiště, který byl vybrán ze šestnácti uchazečů a sloužil na Hostýně 15 let.
V roce 1905 se stala velmi nemilá příhoda. Z vody v hostinci onemocnělo několik žen, z nichž jedna zemřela. Matice z toho měla velké problémy, bylo nařízeno okamžitě kopat novou studnu – mimo zahradu hostince. Plány na novou stavbu sloužící opět jako noclehárna v přízemí a v patře s 28 pokojíky pro rodiny byly zpracovány v roce 1910. Budova byla situována poblíž lesa v chráněném místě před větry. Na její výstavbu se ale nesehnaly peníze, proto se muselo od ní upustit. Na matiční schůzi 7. ledna 1907 se rozhodlo pořídit do severního ambitu nové lavice ke zdi a pryčny se starými slamníky z hotelu, do hotelu se plánovaly zakoupit nové. V jižním ambitu už taková “dřevěná ležiště“ byla zřízena. Ani zvětšené prostory pro ubytování poutníků nedostačovaly, proto bylo na schůzi v roce 1911 znovu navrženo, zvýšit Ovčárnu o jedno poschodí s 28 pokojíky. O měsíc později se z finančních důvodů od přestavby znovu upustilo. Na jaře roku 1912, před chystanou korunovací, bylo na naléhání superiora přece jen uprostřed Ovčárny přistaveno jedno poschodí s několika pokojíky a možností nocovat i na půdě. Stavební úpravy prováděl stavitel Zeman.
ThDr. Antonín Cyril Stojan se v roce 1921 stal olomouckým arcibiskupem a zároveň byl zvolen i předsedou Matice svatohostýnské. Ještě před svou smrtí (zemřel 29. září 1923) přislíbil věnovat na stavbu plánovaného nového poutního domu částku 200 tisíc korun. Se stavbou se už vážně počítalo, proto se v předstihu kupovaly cihly, hasilo vápno, chystalo dřevo. Cihly, které byly uskladněny v Lázních, přinášeli ochotní poutníci nahoru. Všechny dosavadní návrhy, představy a nákresy byly předány významnému architektu a profesoru na brněnském VUT Ing. Vladimíru Fischerovi, který byl pověřen zhotovit projektovou dokumentaci pro nový poutní dům na Hostýně. Poutní místo bylo už tenkrát pod ochranným dohledem Památkového úřadu v Brně, který dbal na to, aby posvátná hora byla jednotně a důstojně vybudována. Podobný názor měl i projektant, který postavení chrámu považoval za dominantní, a ostatní užitné budovy měly být vůči němu podřízené. Novostavbu navrhl účelnou, s co největší kapacitou (466 lůžek). Místo pro poutní dům bylo definitivně zvoleno na terase proti starému hotelu s tím, že ambity zůstanou ponechány. (Původně se plánovalo se stavbou v návaznosti na klášter a jižní ambity se měly zbourat.) Ing. Fischer plánoval také budoucí dostavbu na sever od chrámu, aby tak byly souměrně umístěny stejné budovy, jak tomu bylo u mnohých klášterů v baroku.
Posvěcení základního kamene se uskutečnilo 31. října 1926 a v únoru 1927 předložil Ing. Fischer definitivní plány schválené i Památkovým úřadem v Brně, který zastupoval Ing. Sochor. V květnu byla stavba zahájena a 19. srpna 1928 byl poutní dům slavnostně posvěcen olomouckým arcibiskupem ThDr. Leopoldem Prečanem a předán sestrám Neposkvrněného početí Panny Marie (NPPM) z Přerova, které se staraly o jeho chod. Stavba včetně zařízení stála dva miliony korun.
Na jaře následujícího roku se začalo s opravou starého poutního domu, jehož provoz i chod Ovčárny převzaly také sestry NPPM. V roce 1937 bylo na schůzi konstatováno jako velmi naléhavé postavit novou ledovnu s restaurací a hospodářskými budovami. Plány od Ing. Metoděje Matušky z Bystřice pod Hostýnem byly Památkovým úřadem schváleny, takže dlouho očekávaná a potřebná stavba, kterou tvořila jednopatrová budova s ledovnou, sálem pro poutníky, výletní restaurací a zázemím pro personál, se v roce 1938 začala stavět. Bylo ale nutné starou verandu mezi stávajícím hotelem (starým poutním domem) a novostavbou o několik metrů posunout dozadu, aby se vyrovnala stavební čára všech staveb. To se uskutečnilo 16. října 1941.
Hevery zatlačili dřevěný sál, jídelnu vedle hotelu do stejné linky s novostavbou ledovny a sálu. Tím se krásně uvolnil průchod u poutního domu k světelnému kříži. Kolaudace ledovny a sálu (dnešní Jurkovičův sál a muzeum) proběhla 1. června 1942.
V roce 1949 byla nad všemi budovami, které byly v majetku Matice svatohostýnské, uvalena národní správa. O rok později došlo k obsazení kláštera a vyhnání jezuitů, koncem následujícího roku byla zrušena Matice svatohostýnská, poněvadž její existence výstavbě socializmu nepomáhá. K umístění mentálně postižených dětí do poutního domu došlo v roce 1962. Na místě už tehdy asanované dřevěné letní restaurace (mezi Jurkovičovým sálem a starým poutním domem) se plánovala přístavba pro účely Ústavu sociální péče. V rámci rekonstrukce části areálu tohoto ústavu byl za novým poutním domem v roce 1963 navržen objekt kotelny s prádelnou a hospodářský pavilon. Projekt na zástavbu proluky po dřevěné verandě přiléhající ke starému poutnímu domu byl dokončen v roce 1975. Tento poutní dům sloužil jako ubytovna pro zaměstnance Ústavu sociální péče, Jurkovičův sál jako tělocvična a nový poutní dům (dnešní poutní dům č. 3) obývaly mentálně postižené děti. V již zmiňované proluce po dřevěné verandě se postavila patrová budova se sedlovou střechou, s obytnými místnostmi a hygienickým zařízením pro zaměstnance, jídelnou a učebnami. Oproti původnímu projektu byl k budově přistavěn z jídelny balkon. Dokončená stavba byla zkolaudována v dubnu 1978.
V roce 1990 se na Hostýn vrátili jezuité a byla obnovena činnost Matice svatohostýnské. Podle projektu Ing. Švásty z Bystřice pod Hostýnem se rekonstruovala Ovčárna (1994-1995), Ústav sociální péče se přestěhoval do nových objektů do Chvalčova (1994) a nastaly opravy a rekonstrukce všech zdevastovaných staveb na Hostýně. Podle projektu Ing. architekta Tomáše Černouška a Ing. Zajíčka se postupně po etapách od roku 1996 (ukončení v roce 2006) rekonstruoval poutní dům č. 3, poutní dům č. 1 (2002) a poutní dům č. 2 (2006). V současné době je na Svatém Hostýně celková ubytovací kapacita 182 lůžek, včetně Ovčárny.
Podle dostupných materiálů zpracovala Olga Kozlová.

Svatý Kopeček očekává vzácnou návštěvu

Matice svatokopecká spolu s duchovní správou chce důstojně připomenout 15. výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. na Svatém Kopečku u Olomouce a k jeho poctě uspořádá ve výroční den – v pátek 21. května 2010 v 19 hod. v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce koncert Hradišťanu. Následující den – v 10 hod. bude k témuž účelu v bazilice sloužena slavná mše svatá. V jejím průběhu bude rovněž požehnána a slavnostně otevřena Poutní cesta s naučnou stezkou ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn. Na tuto mši svatou je přislíbena mj. účast olomouckého arcibiskupa Mons. Josefa Graubnera a kardinála Tomáše Špidlíka z Říma.V bazilice i v muzeu Matice svatokopecké bude instalována výstava fotografií z návštěvy Svatého otce v roce 1995 a promítán dobový videozáznam.
Srdečně všechny zveme na tyto akce.
Na vzpomínanou poutní cestu nám stále ještě chybí část finančních prostředků, a proto se současně obracíme na ctitele a příznivce obou významných moravských poutních míst a dále na všechny, kdo podporují rozvoj duchovních hodnot, s prosbou o poskytnutí peněžitého příspěvku na uvedený účel.
Dar, který je odpočitatelný pro daňové účely (na požádání zašleme potvrzení daru), je možno zaslat složenkou na adresu: Matice svatokopecká, Sadové nám. 1, 772 00 Olomouc-Svatý Kopeček, nebo bezhotovostně na účet vedený u Komerční banky a. s., pob. Olomouc, číslo účtu 43-4740250257/0100.
Za vaši štědrost upřímně děkuje Matice svatokopecká.
JUDr. Zora Krejčí, jednatelka Matice svatokopecké

K dopravní obslužnosti poutního místa Svatý Hostýn

Milí poutníci svatohostýnští,
jsem jedním z mnoha řidičů, kteří vás vozí na Svatý Hostýn. Až budete číst tyto řádky, už bude jaro a vy se budete zase chtít dostat na Hostýn ať jako poutníci, nebo jako turisté. Cestování autobusem nikoho asi nenadchne, avšak temeno Hostýna nemůže pojmout všechna auta, jimiž byste chtěli nahoru vyjet. Proto je provoz automobilů nutno regulovat. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je autobusový provoz. Prosím vás proto, abyste to pochopili a snažili se podívat se na celý problém také z mé strany.
Jsem zodpovědný za to, že vás k bazilice dovezu bezpečně. Na strojku, jímž prodávám jízdenky vidím i počet, kolik vás již v autobusu mám. Nezlobte se na mne, když oznámím, že další pasažéry nemohu naložit. Autobus má svou nosnost a i když by se do něj ještě několik lidí dostalo, je nutno brát v úvahu, jaké převýšení budeme muset překonat. I technika má své meze. Jako řidič musím vidět do zrcátek, proto často nabádám ty, kteří stojí na schodech předních dveří, aby si postoupili dál do vozu. Autobus je o něco širší a delší než osobní auto. Jeho váha nedovoluje, abychom, především v zimě, zastavili na zastávkách v Lázních nebo na Schwaigrovce. Už bychom se nerozjeli.
Zkuste si někdy spočítat kolik pěších a cyklistů potkáme cestou vzhůru. Všem se musím bezpečně vyhnout. Přejíždím plnou čáru, která “zdobí” téměř celou vzdálenost od zastávky u bystřického hřbitova až na hostýnskou točnu. Silnice, která byla nedávno vzorně opravena, není nijak široká.Má mnoho zatáček a protijedoucí vozidla – cyklisté, osobní auta i autobusy – znamenají značné nebezpečí. Vyjedou-li, či se spíše vyřítí ze zatáčky a já právě předjíždím skupinu pěších nebo cyklistu lapajícího po dechu, jsem na pokraji infarktu. Mezi vozidly není víc jak několik centimetrů.
V době hlavních poutí a za krásného počasí jezdí na Hostýn nejméně pět autobusů, další jedou jako posila v časech mezi pravidelnými linkami. Proto se někdy může stát, že se autobus po výstupu cestujících vydá prázdný dolů. Nemějte to nám, řidičům, za zlé. Nemůžeme čekat dalších 10 až 15 minut, než nastoupí noví cestující, protože za pouhých deset minut již musíme odjet na pravidelnou linku třeba do Brna. Každá řádná linka má spojovou návaznost, přijíždí k vlakům, navazuje na další autobusové spoje a podobně. S tím souvisí i moje reakce na časté nerudné poznámky na to, že spoje nenavazují na začátky mší. Autobusový spoj je vázán na příjezdy vlaků. Také počet cestujících zpozdí příjezd na Hostýn. Myslím ale, že poutník nejede jen na jednu mši, ale setrvá déle.Nestihne-li jednu, počká na druhou, obejde třeba křížovou cestu, zastaví se na hřbitově, od rozhledny přehlédne Záhoří a Hanou a pak, zklidněn a patřičně soustředěn slaví následující mši svatou. Před tím ovšem odpustí tomu zlotřilému autobusákovi, který mu svojí prací připravil tolik příkoří.
Když již jedu dolů, mám méně cestujících, protože řada poutníků jde pěšky. Těm, kteří dají přednost pohodlnější cestě po silnici, připomínám, že lépe se předjíždějí, jdou-li za sebou a nikoliv ve skupině. Někdy, zejména na jaře, se stává, že autobusy víří prach, který na silnici zůstal po zimné údržbě. Silničáři sice největší nánosy odmetají na krajnice, ale prach úplně odstraní až několik následujících dešťů. Množství prachu, který autobusy zvíří, nejsme schopni ovlivnit.
Hostýnská silnice je krajskou komunikací. Provoz na ní nemůže ovlivnit ani obec Chvalčov, na jejímž katastru Svatý Hostýn leží, ani město Bystřice pod Hostýnem, odkud vede. Návrhy na zvýšení parkovacích míst stáními podél krajnice je nutno odmítnout, šířka komunikace by nesplňovala podmínky obousměrné silnice. A její rozšíření nebo zjednosměrnění s následným vybudováním druhého směru na Slavkov (ano, i takové nápady kdysi padly) by si vyžádaly náklady v řádu desítek a možná i stovek milionů.
Myslím, že při výjezdu na Svatý Hostýn bychom se měli chovat jako slušní a distingovaní lidé. Poutní místo by mělo být především místem modlitby a klidu a nikoliv místem, kde se bude kličkovat mezi auty. Lidé by si měli při potkávání věnovat pohled a úsměv. Snad k tomu napomůže i to, že my, řidiči autobusů, se budeme nadále snažit dostat všechny poutníky rychle a bezpečně tam, kam jejich srdce touží.
Jeden z řidičů firmy Krodos, která zajišťuje linkovou autobusovou přepravu na Svatý Hostýn

K dopravní obslužnosti poutního místa Svatý Hostýn

Na loňské valné hromadě Matice svatohostýnské byl opětovně vznesen požadavek – pokusit se lépe řešit problémy spojené s dostupností Svatého Hostýna. V posledních měsících se obracíme na příslušných místech s žádostí o pomoc, avšak tato problematika je řešitelná jen velmi obtížně. Má hodně podob, situace je proměnlivá v čase a její řešení závisí na mnoha úřadech a organizacích mimo kompetence samotného Svatého Hostýna.
Dopravní situace na našem poutním místě má svá specifická úskalí. Vede sem pouze jediná přístupová komunikace kroužící po obvodu kopce, v zimních podmínkách s horší kvalitou povrchu. Veřejnou autobusovou dopravu z Bystřice pod Hostýnem provozuje firma KRODOS Kroměříž a s častými změnami různých jízdních řádů se dlouhodobě nedaří koordinovat návaznost spojení v Bystřici pod Hostýnem mezi touto místní autobusovou linkou a ostatními autobusovými či železničními přípoji z jiných míst. Výjezd vozidel směrem k vrcholu Hostýna je na okraji Bystřice pod Hostýnem za hřbitovem omezen dopravním značením a je možný pouze na povolenku vydávanou Obecním úřadem ve Chvalčově. V tomto místě se nachází dostatečně dimenzované odstavné parkoviště a také autobusová zastávka. Povolenky k výjezdu po státní silnici nejsou zpoplatněné a v současné době je jich vydán velký počet. Na parkovišti na kopci, které se nachází již na církevním pozemku a je obhospodařované Maticí svatohostýnskou, je vybíráno parkovné. Povolenka k výjezdu neopravňuje jejího držitele k parkování na tomto parkovišti. V nedávné minulosti toto parkoviště bylo stavebními úpravami rozšířeno a v této lokalitě je malá další využitelná rezerva pro parkování. Omezení k výjezdu neplatí pro držitele průkazu ZTP, stává se však, že držitelé těchto průkazů je někdy zneužívají. Výběrčí parkovného mají pokyn zamezit výjezdu většiny vozidel přes klidovou zónu až k samotné bazilice (s výjimkou speciálních povolení pro personál, pro zásobovací vozidla a pro ubytované v poutních domech apod.), což se však ne vždy daří. Dříve instalovaná automatická závora na dálkové ovládání se neosvědčila. Vzniká tak navzájem provázaný celý komplex problémů, který je nutné vyřešit fundovaným způsobem, a to v návaznosti na územní studii, na omezené kapacity parkovacích míst, na ochranu vodních zdrojů, na zachování klidové zóny apod.
Cílem je nyní navrhnout taková opatření, která by snížila potíže návštěvníků, kteří využívají prostředky hromadné dopravy, a také těch, kteří používají osobní vozidla, taxislužbu nebo zájezdové či poutní autobusy a potřebují sem spolehlivě přijet, zaparkovat a zase se vydat k návratu domů. To vše s ohledem na zajištění bezpečného provozu vozidel, cyklistů i chodců, na ochranu životního prostředí a zejména na zachování duchovního charakteru lokality.
Ing. Zbyněk Domanský, místopředseda Matice svatohostýnské

Kronika

LISTOPAD 2009
6. – 7. 11. • První konference mužů Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne za účasti 86 osob
6. – 8. 11. • Umělecké soustředění folklórního souboru Malá Rusava za účasti 32 osob
7. – 8. 11. • Duchovní obnova • Neokatechumenát z Valašského Meziříčí za účasti 65 osob
8. – 10. 11. • Pracovní setkání děkanů olomoucké arcidiecéze s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem
14. 11. • Pouť studentů ze Stojanovy koleje v Olomouci s P. Jiřím Kopřivou
14. – 17. 11. • Pouť vysokoškoláků z Velehradu na Svatý Hostýn na poděkování za 20 let svobody se nesla pod heslem Na Hostýn jsme putovali, růženec jsme cestou dali, děkujeme za svobodu, sv. Anežce dáme 100 bodů!
27. – 29. 11. • Duchovní obnovu pro studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži vedli P. Antonín Basler a P. Pavel Stuška • duchovní obnovu pro 74 členů Matice svatohostýnské vedl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner
PROSINEC 2009
4. – 6. 12. • Františkánská duchovní obnova pro mládež za účasti 79 mladých z ČR a duchovního vedení společně se Školskými sestrami sv. Františka
28. 12. • 90 poutníků z Hranic s P. Jiřím Doleželem
31. 12. • Poutníci z holešovské farnosti s farním sborem • autobus poutníků z Buchlovic se sborem • půlnoční mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu s dalšími 15 kněžími
LEDEN 2010
10. – 15. 1. • Sekce pro mládež České biskupské konference pořádala na Svatém Hostýně studijně formační týden za účasti 53 osob, z toho 13 kněží v čele s pražským světícím biskupem Mons. Karlem Herbstem
15. – 17. 1. • Křesťanské sdružení mladých lidí YMCA • duchovní cvičení maminek pro 51 osob
29. – 31. 1. • Duchovní obnova • Neokatechumenát z Valašského Meziříčí (67 osob)
30. 1. • P. Jan Kutáč s 20 poutníky z Díla Mariina – z Brna, Zlína, Vizovic, Holešova, Lípy a Provodova
ÚNOR 2010
4. 2. • 17. ročník Zimních sportovních her sociálních služeb za účasti 150 osob
5. – 7. 2. • Umělecké soustředění dětského valašského souboru Malá Rusava za účasti vedoucího a 20 dětí
6. – 7. 2. • Akce pro milovníky jídla a cimbálovky na Ovčárně
12. 2. • Zasedání redakční rady Listů svatohostýnských
Sestaveno podle internetových stránek Svatého Hostýna – www.hostyn.cz

Stručně z jednání výboru MSH

20. listopadu 2009
– volba nového předsedy a místopředsedy MSH
– odsouhlasení návrhu seznamu členů MSH na vyznamenání
– způsob dodatečného značení poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn
– schválení odměn zaměstnancům MSH za uplynulou poutní sezonu
– schválení zakoupení nové kopírky a sušky na prádlo
– rekonstrukce budovy staré kotelny
– projekt dopravní obslužnosti Svatého Hostýna
– postup při zavádění nového počítačového programu pro hotelový rezervační systém
18. prosince 2009
– celoroční zhodnocení práce výboru MSH
– prověrka povolení rekonstrukce vyhořelého stánku č. 22
– úpravy okolí prostorů stánků, přístupy, vlastnické vztahy
– dluh MSH u duchovní správy
8. ledna 2010
– návrh svatohostýnské medaile
– rekonstrukce budovy staré kotelny
– projekt dopravní obslužnosti Svatého Hostýna
– prověrka smluv o pronájmech pozemků pod stánky
– schválení návrhu úprav stanov MSH
– seznam úkolů MSH pro další období
– postup při realizaci “Stezky světla“
– nový program pro zpracování členské základy
– oprava přístřešku vstupu do restaurace Ovčárna
– zkreslení změn v rozvodech elektrické energie na Svatém Hostýně
– nabídka na opravu střechy poutního domu č. 1 a střechy (krytina) Ovčárny
19. února 2010
– zpráva kontrolní komise
– provoz a úpravy stánků
– výsledek hospodaření MSH za rok 2009
– schválení provedení svatohostýnské medaile
– možnosti získávání dotačních titulů pro další rozvoj Svatého Hostýna
– návrh změny smluv o pronájmech pozemků pod stánky
– nabídka na opravu střechy poutního domu č. 1 a střechy (krytina) Ovčárny
– další spolupráce s Katolickým týdeníkem
– zásady spolupráce s církevními školami
– schválení tisku stolního kalendáře na rok 2011
Ing. Václav Lednický, zapisovatel MSH

Z vašich dopisů

Milí čtenáři!
Poprvé v novém roce otevíráme vaše čtenářské okénko. Z vašich dopisů, kterých došlo tentokrát hodně, vybíráme alespoň některé.
• Děkujeme za vřelá slova uznání paní Jiřině Skýpalové z Chvalčova, která chválí náš stolní Svatohostýnský kalendář 2010: Krásné snímečky pěkně sestavené, dost místa pro případné poznámky, milé úvodní slovo šéfredaktora Listů svatohostýnských. Kalendář se skutečně zařadil mezi tu nejlepší skupinu vydávaných kalendářů. Poslala jsem jej dvěma známým na Opavsko. Dojatě mi s nadšením děkovali...
Naše čtenáře můžeme ujistit, že i v pro příští rok připravujeme stolní kalendář našeho poutního místa.
• Pan Antonín Olšovský z Ostravy vyjadřuje své poděkování našemu panu varhaníkovi, který překrásně preluduje při svatém přijímání písně dávno zapomenuté. A dále pokračuje: Písně mi připomínají krásné chvíle, kdy už od dětství jsme společně s rodiči klečeli před Matkou Boží a mj. jsme tyto písně vroucně zpívali...
• Pan Peter Budzák z Bystřice pod Hostýnem ve svém dopisu píše, že cestou na Svatý Hostýn postrádá sochu sv. Antonína z Císařské cesty. Kde se ztratil? Co kdybyste vypsali odměnu za jeho nalezení...
Zajímavý nápad. Vyzýváme čtenáře, kteří o této soše něco vědí, aby se nám ozvali.
Na dopisy, které nejsou podepsány, naše redakce většinou nereaguje, protože si myslíme, že již dvacet let žijeme ve svobodě a nemusíme se bát vyjádřit svůj názor a pod něj se podepsat. Přesto dnes uděláme výjimku.
• Když jsme na poslední redakční radě Listů svatohostýnských četli dlouhý dopis devadesátileté ctitelky Panny Marie Svatohostýnské z Nivnice, která se zapomněla (či nechtěla) podepsat, všichni jsme z něj vycítili velkou lásku pisatelky k Panně Marii. Podrobně popisuje pěší pouť z Uherského Brodu na Svatý Hostýn v době druhé světové války:
Pár manželů se dohodlo, že půjdou poděkovat za zdraví. Tetka napekla buchetky, vzala na záda do nošky půl pecnu chleba na dva dny... a šlo se na Svatý Hostýn...
• Další anonym (?) nám poslal několik oskenovaných zvětšených fotografií – samozřejmě bez popisků, bez dat, bez udání místa, odkud fotografie pochází... Jsou to fotografie z poutí na Svatý Hostýn, nebo z nějaké velké manifestace (kde?)... Nevíme a je to škoda.
Vážení čtenáři, když už si dáte tu práci, že fotografie necháte “redakčně upravit“, ale pak k nim nenapíšete ani větu, ptáme se: Co to má za význam? Proč jste nám je vlastně poslali?
• Někteří naši čtenáři postrádali ve stolním Svatohostýnském kalendáři dny měsíčních úplňků. Tak vám tady dodatečně předkládáme k doplnění jejich data, jak jsme je dostali: 30. ledna, 28. února, 30. března, 28. dubna, 28. května, 26. června, 26. července, 24. srpna, 23. září, 23. října, 21. listopadu, 21. prosince.
Ještě jednou děkujeme za všechny vaše dopisy. Pište nám i nadále, ale hlavně se nezapomeňte podepsat.
Na všechny vaše dopisy se těšíme.
PhDr. Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských

Náhled do budoucnosti Svatého Hostýna

V poslední době při bádání o historických skutečnostech kolem Svatého Hostýna jsme si uvědomili, že nadchází čas se dobře připravit na oslavy 100. výročí korunovace sochy blahoslavené Panny Marie a jejího božského Dítka, která velkolepým způsobem na Svatém Hostýně proběhla v roce 1912.
Očekáváme, že rok 2012 bude otcem arcibiskupem pro Svatý Hostýn vyhlášen jako jubilejní poutní rok, a počítáme s tím, že na poutní slavnosti budou pozvány významné osobnosti církevního a celospolečenského života. Tak jako před 100 lety, pokusíme se k výročí ještě zrealizovat některou z plánovaných stavebních investic (zatím probíhají složitá finanční jednání) a připravit důstojný celoroční průběh oslav.
Vyzýváme již nyní všechny organizátory poutí (v průběhu jednoho roku je jich pokaždé asi 25), aby při pořádání poutí v letošním a příštím roce předvídali a zamýšleli se nad tím, jak svoji pouť mohou originálním způsobem obohatit v jubilejním poutním roce 2012. Jak je všem známo, některé věci totiž vyžadují dlouhodobou přípravu.
Vás, členy Matice svatohostýnské, žádáme o to, abyste také přispěli svými nápady, které bychom mohli ve výboru zhodnotit a některé potom uskutečnit. Nebráníme se ani všeobecným připomínkám k aktuálnímu dění na Svatém Hostýně. Své podnětné návrhy i případné kritické připomínky adresujte jakýmkoli způsobem výboru Matice svatohostýnské. Můžete také využít diskuze v rámci valné hromady, která proběhne
v neděli 2. května 2010.
Pro zjednodušení se pokusím položit dvě konkrétně definované otázky:
• Co je nejpalčivějším problémem, s nímž je potřeba se na Svatém Hostýně vypořádat?
• Jakým způsobem byste rádi oslavili jubilejní poutní rok 2012 na Svatém Hostýně?
Ing. Zbyněk Domanský, místopředseda Matice svatohostýnské

Vyznání včelaře

V letošním roce je tomu již 65 let, kdy mne maminka, jako pětiletého chlapce vedla poprvé na pouť na Svatý Hostýn. Bylo jaro roku 1945 těsně po ukončení druhé světové války. Po delší době mohlo jít procesí s muzikou, která doprovázela poutníky ze Slušovic a okolí 28 km dlouhou cestou. Od časného rána se putovalo Hostýnskými horami a až v poledne na pasece zvané Poledniska byla zastávka na odpočinek a svačinu. Tou byla vždy uvařená vajíčka s chlebem, která zasytila, určitě lehčeji se nesla a taky v tehdejší době nebylo peněz na nic jiného. Po chvíli odpočinku procesí dál směřovalo na poutní místo. Po šesti hodinách, kdy mne, jako malého chlapce i nohy dosti bolely, jsme dorazili. Žasl jsem nejen nad velkou stavbou kostela, ale nad tou krásou uvnitř s nádherným obrazem Panny Marie Hostýnské, a vnímal posvátnost tohoto místa. . Všechny tyto silné pocity a vzpomínky mne provázejí každoročně, kdy se zde i se svou manželkou účastníme pouti, a jsem nesmírně rád, že uplynulých osm let také jako včelař na celonárodní pouti včelařů na Svatém Hostýně.
Josef Košárek, Hrobice

Bude vás zajímat

Duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2010
Ignaciánské exercicie trvají 30 dní. Jsou rozděleny do čtyř týdnů, které na sebe tematicky navazují.
Témata jednotlivých týdnů
I. týden – Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství
II. týden – Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
III. týden – Pociťovat zranění srdce s Ježíšem mučeným a trpícím
IV. týden – Pociťovat velikou radost s Ježíšem zmrtvýchvstalým, kontemplace o lásce
4. – 8. května
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ
Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
9. – 13. listopadu
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ
Téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným
16. – 20. listopadu
Příprava na advent, vede P. Jan Chromeček, SJ
26. – 28. listopadu
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské (první skupina), vede olomoucký arcibiskup Jan Graubner
3. – 5. prosince
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské (druhá skupina), vede olomoucký arcibiskup Jan Graubner
7. – 11. prosince
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ
Téma: Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným
Organizační informace
Začátek je většinou první den v 18 hod. večeří a končí se poslední den v 8 hod. snídaní.
Přihlášky a bližší informace je možno získat na adrese Matice svatohostýnské. V době vrcholné poutní sezony nevypisujeme termíny exercicií s ohledem na velký počet poutí a poutníků navštěvujících naše poutní místo. Není možno zajistit klidné prostředí nutné pro průběh duchovních cvičení.

V letním období jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny: 7.00, 9.15, 11.00
v neděle: 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
V sobotu dopoledne jsou mše svaté jako v neděli.

Pozvání na valnou hromadu MSH
V neděli 2. května 2010 se bude konat na Svatém Hostýně valná hromada Matice svatohostýnské.
V 9 hod. slouží mši svatou olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, protektor Matice svatohostýnské.
Po ukončení bohoslužby začne jednání v poutním domě č. 2 (v muzeu). Prezence účastníků bude probíhat
od 7 hod.
Hlavní body programu:
• zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2009
• zpráva kontrolní komise
• plán činnosti na rok 2010
• diskuze
Všechny členy zve výbor Matice svatohostýnské.

Zemřelí členové MSH

Božena Bartošová, Hostětín, 87 let
Miloslav Malaník, Želechovice nad Dřevnicí, 77 let
Antonie Dominiková, Ostrožská Lhota, 91 let
Marie Trčálková, Valašské Příkazy, 78 let
Marie Klučková, Nezamyslice, 102 let
Drahomíra Fukanová, Vacenovice, 79 let
Terezie Výstupová, Boršice, 87 let
Eliška Bobáňová, Ostrava-Pustkovec, 81 let
Zdeňka Kadlecová, Žalkovice, 80 let
Marie Machálková, Hlohovec, 82 let
Marie Dytrychová, Vnorovy, 80 let
Božena Mačková, Smolina, 84 let
Františka Nováková, Nedašov, 82 let
Anna Hladišová, Nivnice, 84 let
Anna Juřicová, Poteč, 76 let
Libuše Holáňová, Brno, 79 let
Marie Velecká, Nivnice, 92 let
František Sáblík, Smolina, 78 let
Marie Manová, Poteč, 82 let
Jan Novák, Prostějov, 82 let
Stanislav Gelnar, Studénka, 74 let
Marie Hořínková, Brušperk, 85 let