Listy svatohostýnské

číslo 3
říjen
2010
ročník XIV

OBSAH

Vzpomínání a děkování
Poděkování našim důvěrníkům
Duchovní slovo
Svatý Hostýn má novou Cestu světla
Základní informace o Cestě světla
Z historie nedávno minulé
Nové osvětlení svatohostýnského schodiště
Opravy v bazilice
Ozvěny z muklovské pouti
Prodejní krámky – letitá bolest Svatého Hostýna
Orelská pouť
Konala se 10. pouť píšících křesťanů
Svatý Hostýn – místo modlitby
Kronika
Stručně z jednání výboru MSH
Bude vás zajímat
Zemřelí členové Matice svatohostýnské

 

Vzpomínání a děkování

Když jsem letos na jaře sdělila panu Františku Synkovi, našemu dlouholetému důvěrníkovi, že na valné hromadě v květnu bude za obětavou práci v Matici svatohostýnské odměněn hostýnskou medailí, řekl: “Já si to nezasloužím, a to už tady taky ani nebudu.“ Již tehdy byl delší dobu těžce nemocný. Pán Bůh mu ale dopřál dožít se května a před valnou hromadou jsme se v telefonním hovoru domluvili, že když už opravdu nemá sílu na cestování, že mu pochvalné uznání a ocenění převezme na Svatém Hostýně jeho manželka. Souhlasil. Tak se i stalo. Řekla jsem mu, že ho u nich doma stejně navštívíme. Tehdy mi odpověděl: “Těším se na setkání s vámi, ale přijeďte brzy, aby nebylo pozdě.“ Za týden po valné hromadě jsme s panem Ing. Lednickým jeli na návštěvu do Svatobořic-Mistřína. Od manželky jsme zjistili, v kterou dobu manžel odpočívá a kdy je schopen s někým komunikovat. Přijeli jsme přesně. Byli jsme překvapeni jeho uvítáním, jeho vzpomínkami a hlavně tím, jak se připravuje na cestu z pozemského života do života věčného. Všechny členy Matice svatohostýnské nechal ještě pozdravovat a poslal na Svatý Hostýn knihu o sv. Vojtěchovi. Za všechno jsme mu poděkovali. Viděli jsme, že prožívá bolesti, ale mysleli jsme si, že to všechno překoná a bude mezi námi ještě další léta. Avšak dříve, než jsme mohli vám všem jeho pozdrav vyřídit, došlo k tomu, že 11. srpna 2010, obklopen svými drahými, ve věku 78 let si ho Nebeský Otec povolal z pozemského života k sobě.
I ve svém pokročilém věku byl stále zapojen do služeb ve své farnosti. Rád s lidmi besedoval, navštěvoval je, mluvil o životě a křesťanské víře, utěšoval, dával jim naději. Odešel laskavý, pracovitý, moudrý člověk. V našich srdcích však zůstává.
Marie Loučková

Poděkování našim důvěrníkům

Dnes patří poděkování poutníkům, kteří v neděli 12. září, v den svátku Panny Marie, připutovali na Svatý Hostýn na pouť Matice svatohostýnské a v hojném počtu se za krásného počasí zúčastnili požehnání meditační Cesty světla otcem arcibiskupem Janem Graubnerem.
Po mši svaté měli setkání důvěrníci Matice svatohostýnské v Jurkovičově sále. Přestože děkování a vděčnosti není nikdy dost, vyjadřujeme velký dík za jejich obětavou a nelehkou práci. Mnozí z nich už nemají dostatek sil tuto činnost vykonávat a tak se opět obracíme hlavně na vás, mladí a zdatní, pomozte nám ve spolupráci.
Ať nás všechny chrání Panna Maria Svatohostýnská a spolu se svým Synem žehná naší společné práci pro Svatý Hostýn.
Marie Loučková

Duchovní slovo

Královna nebe i země je naší Matkou
Jako každý rok i letos jsme prožili krásné mariánské svátky: Nanebevzetí Panny Marie, Panny Marie Královny, Narození a Jména Panny Marie. Sváteční liturgie nás také zavedla ke Kristovu Kříži a k Panně Marii, Matce bolestné. V krátkém zamyšlení obnovme svoji víru, abychom tak prohloubili i svoji lásku.
Panna Maria Královna? Hodí se tento titul i do dnešní doby? Proč ne? Královny a králové dnes reprezentují prosperující národy v Evropě. Proč by naše světové společenství Božího království neměla reprezentovat nebeská Královna? Maria a její Syn jsou přece i co do krve z královského rodu. Panna Maria z andělových úst slyší: Tvůj syn bude veliký, Syn Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn Davida, jeho otce… a jeho království bude bez konce!
(Lk 1,32–33)
Úradek a rozhodnutí Nejvyššího jsou víc než pouhé dědictví krve, jsou věčné. Na královských dvorech mají matky královských synů titul Královna Matka. Panna Maria jako Královna Matka je Královnou nebe i země. Z ustanovení svého Syna je i naší Matkou. Kdo by neznal onu událost u paty Kříže. Umírající Ježíš svěřuje svou Matku svatému Janu a Jana své Matce. Ježíš řekl své Matce: “Ženo, hle tvůj syn!“ Potom řekl tomu učedníkovi: “Hle, tvá matka!“ Od té chvíle si ji vzal ten učedník k sobě. (Jan 19,26–27)
Někdo by zde mohl namítat, že jde o soukromou záležitost. Ve skutečnosti jde o příklad a výzvu adresovanou nám všem. Podobně jako událost ve večeřadle. Když Ježíš promění chleba a víno ve své Tělo a Krev, řekne: To čiňte na mou památku! Víme dobře, že se to netýkalo jenom tehdy přítomných učedníků. Desetitisíce kněží denně zpřítomňují toto tajemství a výzvu: To čiňte na mou památku!
Hle, Matka tvá! To Ježíš daroval nám všem svou Matku a chce, abychom ji jako synové a dcery milovali, abychom ji přijali k sobě. Nebeská Královna k nám přichází zvláště v četných mariánských zjeveních. Přichází jako Matka starostlivá o naši spásu. Kdo by neznal Lurdy, Fatimu a tolik jiných míst. V La Salettě k nám přichází se slzami v očích. Dvojí velkou bolest projevuje Panna Maria ve všech zjeveních: Její Syn se z lásky obětoval za spásu všech lidí a přesto je urážen tolika hříchy. Druhou bolest a výzvu sděluje Panna Maria zvláště ve Fatimě: Tolik duší
jde do pekla, protože se za ně nemodlíte! Modlete se denně růženec za obrácení hříšníků!
Přijměme s láskou Pannu Marii i její výzvu k nápravě života a k horlivé modlitbě svatého růžence. Tak nejlépe porosteme v lásce k Ní a k jejímu Synu.
AVE MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

Svatý Hostýn má novou Cestu světla

Při pouti Matice svatohostýnské na Svatém Hostýně v neděli 12. září požehnal olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner nově vybudovanou Cestu světla.
Při této příležitosti jsme se ho zeptali:
Co je Cesta světla?
Cesta světla je nová pobožnost, která navazuje na tradiční pobožnost křížové cesty. Má také 14 zastavení, při kterých se rozjímá o slavných velikonočních událostech, o setkávání Krista zmrtvýchvstalého s jeho učedníky, o jeho nanebevstoupení a o seslání Ducha Svatého. Zdá se mi, že pro dnešní dobu je důležité, abychom se učili více žít se Zmrtvýchvstalým a tak lépe naplňovali poslání církve, včetně misijního poslání, protože i pro nás platí: “Získávejte mi za učedníky všechny národy, křtěte je… a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ Cestu světla vidím jako školu rozjímavé modlitby a praktického života z evangelia. Potřebujeme se učit v Ježíšově škole.
Podle čeho jste vybírali trasu meditační cesty?
Nová meditační stezka je vybudována podél starobylého valu hostýnské pevnosti, v níž se díky přímluvě Panny Marie, jak ukazuje hostýnský poutní obraz, uchránili místní křesťané před Tatary. Je dobře mít stále na očích veliké Boží skutky, které se staly, abychom měli více odvahy spoléhat na Pána a s větší důvěrou se na něho obraceli.
Kdo se podílel na jejím vybudování?
Jednotlivá zastavení navrhl Ing. Josef Indra z Prostějova. Obrazy namaloval Zdirad Čech z Kladna. Každé zastavení tvoří kamenný blok a dřevěná konstrukce se stříškou, která chrání obraz. Zapojilo se mnoho dárců a dobrovolných pracovníků. Celé dílo je krásným svědectvím dobrých srdcí i mimořádného vztahu lidí k našemu nejnavštěvovanějšímu poutnímu místu.
Takže dárci nejsou jen místní?
Jsou opravdu z celé republiky. Každý kámen je totiž darován z jiného lomu. Konkrétně: Líšeň u Brna, Luleč u Vyškova, Měrotín, Zderaz u Skutče, Vápenice u Sedlčan, Černá Voda u Žulové, Jeseník-Bukovice, Kocbeře u Dvora Králového nad Labem, Bohdaneč u Zbraslavic (Kutná Hora), Markovice u Čáslavi, Chrtníky u Přelouče, Chvaletice u Přelouče, Vlastějovice u Zruče nad Sázavou, Stříbrná Skalice u Říčan. Navíc je každý kámen jiná hornina a tak může být zajímavé i pro turisty či školy prohlédnout si galerii hornin. K tomu je třeba říci, že všechno dřevo je darované a také potřebná technika byla zapůjčena zdarma různými dárci. Velkou pomocí na společném díle byla obětavá práce mužů i žen, starých i mladých, někdy celých rodin.
Kdo si to vzal všechno na starost?
Mám radost z toho, že celá řada lidí ukázala nejen svou ochotu a obětavost, ale i zodpovědnost. Za všechny bych jmenoval aspoň pana Ing. Vitoula, který zajistil darování, opracování i dopravu všech kamenů, nebo P. Jiřího Kopřivu, který organizoval celou realizaci stavby.
Jste rád, že je hotovo?
Jsem, ale ono ještě není hotovo. Už se mnoho změnilo na okolním terénu, kde převládalo křoví a kopřivy, ale než z toho bude hezký park, dá ještě mnoho práce. Je to příležitost zase pro další pracovité ruce.
Ke křížové cestě máme modlitby v Kancionálu, ale kde najdeme modlitby k této pobožnosti?
Vydali jsme knížečku s obrázky i texty. Rozjímání jsem připravil já a pro společnou modlitbu jsou v knížečce i dvě písně se známým nápěvem a textem, který upravil otec biskup Josef Hrdlička. K dostání jsou zvláště na Svatém Hostýně, jak v kostele, tak také v poutním domě.
Děkujeme za rozhovor.
Josef Pala

Při slavnosti žehnání Cesty světla otec arcibiskup předal písemné poděkování těmto dobrodincům:
Za darování kamene a nezištnou pomoc při realizaci Cesty světla na Svatém Hostýně
Ing. Ladislav Vitoul – Chudobín-Mladeč, Vápenka Vitoul, s. r. o.
Za darování kamene pro realizaci Cesty světla na Svatém Hostýně
Ing. Pavel Musil – Brno, Kalcit, s. r. o.
Ing. Roman Koukol – Hradec nad Moravicí, Kamenolom Bohučovice
Petr Dundálek – Mokrá, Českomoravský štěrk, a. s.
Ing. Vlastislav Lux– Uhelná, Ralux, s. r. o.
Ing. František Flídr – Skuteč, Granita, s. r. o.
Za nezištnou pomoc při realizaci Cesty světla na Svatém Hostýně
P. Mgr. Jiří Kopřiva, biskupský delegát pro katechezi – Olomouc
P. Mgr. Petr Gatnar, sekretář arcibiskupa – Olomouc
Martina Orlovská – Hradčovice
Martina Hladká – Bohdalice
Jarmila Kašpárková – Domaželice
Anna Skočovská – Slušovice
Pavla a Jaromír Burdovi – Bystřice pod Hostýnem
Magda a Josef Dostálovi – Chvalčov
František Hladký – Bohdalice
Ing. Stanislav Horák – Olomouc, Horstav Olomouc, s. r. o.
František Topič – Kojetín, Kovo Topič, a. s.
Bohuslav Dvořák – Ostrava-Petřkovice, Dvořák – Lesy, sady, zahrady, s. r. o.
Alois Ondroušek – Všechovice
František Malínek – Chudobín – Mladeč, Vápenka Vitoul, s. r. o.
Miloslav Látal – Olomouc
Stanislav Černoch – Loučka u Valašského Meziříčí
Jiří Bělík – Paršovice
Ladislav Tichý – Rožnov pod Radhoštěm
Za zhotovení všech obrazů pro Cestu světla na Svatém Hostýně
Zdirad Čech – Kladno
Za zhotovení dřevěných konstrukcí pro Cestu světla na Svatém Hostýně
Jiří Jakubec – Chvalčov
Za zajištění a opracování kamenů pro Cestu světla na Svatém Hostýně
Jaroslav Heřmánek – Čáslav
Za pomoc při realizaci Cesty světla na Svatém Hostýně
Ing. Jaroslav Fojtů – Svatý Hostýn, Matice svatohostýnská
Petr Hlava – Bystřice pod Hostýnem – Vitonice, stavební firma
Mgr. Jiří Janál – Kroměříž, Národní památkový ústav
Ing. Klára Hodaňová – Kroměříž, Národní památkový ústav
Ing. arch. Josef Indra – Prostějov, Arcibiskupství olomoucké
Ing. Miroslava Beňová – Polešovice, Projektování, realizace a údržba zeleně
Josef Novák – Brtnice
RNDr. Rostislav Morávek – Hněvotín

Základní informace o Cestě světla

Co předcházelo vybudování Cesty světla na Svatém Hostýně?
S návrhem vybudovat Cestu světla na Svatém Hostýně přišel otec arcibiskup. Pro její umístění byl navržen prostor, který byl a je i v současném uzemním plánu Svatého Hostýna navržen jako meditační zóna a nachází se mezi původními keltskými valy nad Vodní kaplí a cestou od schodů k bazilice (pod parkovištěm). V původním návrhu měla být trasa Cesty světla vedena po keltském valu. Tato trasa byla ale z důvodu ochrany tělesa valu zamítnuta ze strany Národního památkové úřadu v Kroměříži. Po různých jednáních byla nakonec odsouhlasena trasa, která je vedena po úpatí valu od sochy Božského Srdce Páně směrem k rozhledně.
Návrh vzhledu jednotlivých zastavení vytvořil Ing. Josef Indra z Prostějova. Podle tohoto návrhu jsou zastavení tvořena dvěma základními prvky – dřevem a kamenem. Kamenné kvádry, tvořící základ stavby, pocházejí z různých lomů Čech a Moravy. Nesou dřevěnou konstrukci, krytou šindelovou střechou, na níž jsou umístěny obrazy jednotlivých zastavení. Vytvořil je malíř Zdirad Čech z Kladna. Celkové zasazení Cesty světla do terénu vyprojektovala Ing. Miroslava Beňová z Polešovic ve spolupráci s Ing. Jaroslavem Fojtů z Bystřice pod Hostýnem.
Jak hostýnská Cesta světla vznikala?
Při jednom z jednání na Svatém Hostýně bylo dohodnuto, že realizaci stavby Cesty světla bude koordinovat za Arcibiskupství olomoucké P. Jiří Kopřiva spolu s P. Petrem Gatnarem a Matici svatohostýnskou bude zastupovat Ing. Josef Dostál. Jako první úkol jsme si dali vyčištění prostoru budoucí stavby od náletových křovin a dřevin. Vzhledem k nastupujícímu jaru bylo nutné s výřezem začít co nejdříve. Práce byly prováděny svépomocí rodinami některých organizátorů svatohubertské pouti a studentkami z olomoucké Stojanovy koleje. Pokácený materiál byl přímo na místě štěpkován a odvážen. Mechanizaci na štěpkování zdarma zapůjčil pan Alois Ondroušek, soukromý zemědělec z Horního Újezdu. Jelikož se nepodařilo práce dokončit během jedné soboty, byla svolána ještě jedna brigáda. Té se zúčastnili kromě uvedených také někteří chlapi z bystřické farnosti a pan Ing. Lednický z výboru MSH. V tomto období P. Jiří Kopřiva zajistil dodání surového modřínového dříví, které darovala firma Dřevo Rakov, s.r.o., a jeho pořez na pile Lesů pod Javorníkem, s.r.o., v Loukově. Tam bylo nařezané dříví i vysušeno. Poté bylo převezeno do stolařské dílny pana Jiřího Jakubce v Bystřici pod Hostýnem. Pan Jakubec se svými zaměstnanci vyrobil podle návrhu Ing. Josefa Indry jednotlivé díly zastavení.
V průběhu přípravných prací byl zpracováván projekt Cesty světla a následně bylo požádáno o vydání územního souhlasu. Jakmile bylo povolení ke stavbě vydáno, což bylo poslední květnový den letošního roku, mohly být započaty práce v terénu. Za účasti projektantky Ing. Miroslavy Beňové jsme vytyčili umístění jednotlivých zastavení. Na těchto místech byl upraven terén a vytvořen podklad pro osazení kamenů. Kotvení kamenů a jejich zajištění proti převrácení je provedeno pomocí speciálních ocelových kotev, které darovala firma Kovo Topič, a.s., z Kojetína.
V době, kdy probíhaly práce na Svatém Hostýně, byly do kamenické dílny firmy Silnice Čáslav, a.s., sváženy jednotlivé kameny, které darovaly různé firmy ze svých kamenolomů. Místa lomů a názvy firem jsou uvedeny na kamenech jednotlivých zastavení. Výběr kamenů, jejich darování a svoz do Čáslavi zajistil Ing. Ladislav Vitoul, majitel vápenky v Mladči u Litovle spolu s RNDr. Rostislavem Morávkem, geologem z Vlastivědného muzea v Olomouci. Opracování surových kamenných kvádrů prováděl pan Jaroslav Heřmánek. Na Svatý Hostýn byly kameny dopraveny 22. července 2010.
Po horkých červencových dnech přišlo srpnové počasí doprovázené častými dešťovými přeháňkami. Za této situace jsme řešili, jak dopravit více než tunové kameny na připravená místa bez toho, že bychom je poškodili nebo že bychom příliš rozjezdili okolní terén těžkou mechanizací. Pan Ondroušek zapůjčil stroj – manipulátor, který by měl jízdu i v tak náročném terénu zvládnout. Prvních osm kamenů se podařilo usadit bez jakýchkoliv problémů. Potom nás ale opět potrápilo počasí. Bouřka rozmáčela terén a osmitunový stroj se stával v některých chvílích takřka neovladatelný. S vypětím všech sil a díky šikovnosti řidiče se nakonec podařilo usadit i zbylé kameny a práce mohly pokračovat.
Dalším úkolem, který na nás čekal, bylo vybudování štěrkového chodníku po celé délce trasy Cesty světla. Při zajišťování kameniva nám vyšla vstříc firma Hlava – stavby, s.r.o. Ocelové pásoviny pro vytvoření obrubníku darovala již zmiňovaná firma Kovo Topič, a.s. Pro lepší ukotvení ocelových obrubníků v terénu bylo nutno na ně přivařit trny z ocelové kulatiny. Tyto svářečské práce provedl pan Jiří Bělík z Paršovic. Zapůjčením malé mechanizace a dobrou radou nám byl při budování chodníku nápomocen Ing. Bohuslav Dvořák, majitel firmy Dvořák – Lesy, sady, zahrady, s.r.o., z Ostravy. Stavbu chodníku nám na začátku komplikovaly, jako při většině prací, dešťové přeháňky. I přesto se podařilo chodník dokončit za neuvěřitelné tři dny. Nyní už zbývalo pouze smontovat vyrobené dřevěné konstrukce, upevnit je ke kamenům a připevnit obrazy. Toto vše zajistil stolař pan Jiří Jakubec.
Usilovným nasazením a obětavostí všech brigádníků, vstřícným jednáním úřadů, firem i jednotlivců se podařilo dílo dokončit ve stanoveném termínu.
Všem jmenovaným i nejmenovaným, kteří se svým dílem zasloužili o vytvoření Cesty světla patří velký dík!
Co mi budování Cesty světla dalo?
Je to poznání, že i v dnešní době, kdy se většina lidí žene za finančním ziskem, existují mezi námi stále takoví lidé, kteří jsou ochotni pro druhého obětovat část svého jmění. Ať jsou to finanční prostředky, majetek nebo třeba “jen“ svůj volný čas či fyzické síly. V průběhu výstavby jsem slýchával i názory typu: “Proč si to vybudování nezaplatíte, nedáte to postavit firmě a jste bez starostí?“ Nechci zde polemizovat o tom, jaká by byla finanční hodnota celého díla, ale pro mě a všechny ostatní, kteří se na stavbě podíleli, má určitě hodnotu nevyčíslitelnou. Nejen seznámení s příjemnými, oddanými a ochotnými lidmi, ale i neskutečná vnitřní radost z dokončeného díla, které jsme budovali ne pro sebe, ale pro všechny poutníky a hlavně k větší slávě Ochránkyně Moravy – Panny Marie Svatohostýnské.
Ing. Josef Dostál člen výboru MSH

Z historie nedávno minulé

Co psaly Hlasy Svatohostýnské před 100 lety
aneb stoleté výročí hostýnských schodů
V roce 1896, kdy byla dokončena přístavba hostince, měla Matice další nezbytný úkol: zkvalitnit přístup na Hostýn. Úpravy a sjízdnost cest urychlila i chystaná návštěva vzácného hosta, císaře Františka Josefa I. S jakou neúnavnou pílí pečoval o hostýnskou svatyni její tehdejší strážce P. Jan Cibulka, tak o venkovní úpravy a zvelebování Hostýna se zase staral matiční hospodář J. N. Harna.
Velká vichřice v roce 1887 způsobila obrovské škody na lesním porostu, kde zůstalo pouze několik jedlí a buků, proto přicházejícímu poutníku od Bystřice se naskytl velice smutný pohled na horu. Stráň byla protkána mnohými těžko schůdnými stezkami, které byly častými dešti místy zaneseny bahnem, někde zase zasypané kamením. Udržovat tyto cesty v pochůzném stavu byl nadlidský úkol a vyžadoval velké náklady. V roce 1896 bylo přikročeno k úpravě řádné stezky na stráni kopce patřící už Matici, která vedla od vozové cesty k Vodní kapli. Tato upravená cesta byla osázena stromy, které svým stíněním výstup na horu nejen usnadňovaly, ale i zkrášlovaly.
Na jaře 1897 byl dokončen přístup ke svaté vodě u Vodní kaple, provedla se i úprava samotného pramene. Rovněž se pracovalo i v okolí kostela, terén byl urovnán a část kolem kostela vydlážděna. Kramářské budky, které nepřispívaly ani k povznesení mysli, ani k okrase okolí se od samého kostela odstranily a byly postaveny na své nynější stanoviště.
Na valné hromadě 16. srpna 1909 upozornil hospodář Harna, že bude nezbytné vybudovat od Vodní kaple až ke kostelu řádné schodiště. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že každoroční opravy cest stojí spoustu peněz, neboť přívalové deště způsobují velké škody. A zvláště pro starší poutníky je cesta velmi nesnadná. Tento návrh hospodáře Harny matiční výbor podpořil a schválil a urychleně zadali vypracovat plány bystřickému staviteli Otto Zemanovi. Matice svatohostýnská, která podle svých stanov je také povinna se starat o pohodlí poutníků, se proto obrátila na své členy a ctitele Panny Marie o podporu tohoto díla. Rovněž rozeslala na farní úřady žádosti o milodary na toto schodiště, které mělo tvořit 221 schodů, nejužší stupně jsou u Vodní kaple, 5 až 6 m, směrem nahoru se rozšiřují na 7 až 8 m. Jeden schod 8 m dlouhý, 16 cm vysoký a 30 cm široký měl stát kolem 120 korun. Jména jednotlivých dárců, farností, obcí i spolků budou vysekána na schodech a v základech schodů se na památku uchovají seznamy všech i sebemenších darů. Se stavbou se začalo už na podzim 1909, v zimě musely být na čas práce přerušeny a pokračovalo se na stavbě od 14. března 1910. Zároveň se vysazovaly na západní planině lesní stromky a podél schodiště vysoké stromy. Celkem nechal hospodář Harna vysázet kolem 22 tisíc stromků. Dne 31. března 1910 se na místě stavby sešel výbor Matice svatohostýnské se stavitelem Zemanem a kamenickým mistrem Korábečným, aby si prohlédli výstavbu a kladení schodů. Konstatovali, že práce probíhají velmi dobře a schodiště vzbuzuje mimořádný zájem poutníků, jak dokazuje množství zájemců o dary na schody. Staré schodiště před kostelem však vyžaduje úpravu, aby se mohlo spojit s novými schody od Vodní kaple. Z tohoto důvodu se výbor na své schůzi 11. dubna 1910 rozhodl staré schodiště před kostelem odstranit a podle návrhu architekta Sochora z Prahy a Ing. Jana Holečka z Olomouce vybudovat nové vkusné a ozdobné schodiště s terasou a balustrádou. Horní schodiště bude tvořit 29 schodů s kamenným zábradlím. Schodišťové stupně 12,5 m široké budou z tvrdé slezské žuly a jeden schod bude stát 720 korun. Práce byla svěřena rovněž staviteli Zemanovi. Výstavba celého schodiště trvala 9 měsíců a stála 50 tisíc korun.
Po valné hromadě konané 12. září 1910 se shromáždilo okolo dvou tisíc poutníků, aby společně se všemi účastníky tohoto velkolepého díla, v čele s olomouckým světícím biskupem ThDr. Karlem Wisnarem s asistencí mnoha kněží, vykonali děkovnou pobožnost, zúčastnili se svěcení a předání schodiště. Po děkovné pobožnosti a výkladu žalmu 125, jenž je radostnou chválou za vše dobré a díkůvzdání Hospodinu, se průvod ubíral po schodišti nahoru a za zpěvu písně Tisíckrát pozdravujeme Tebe světil biskup schody. U kříže byla vykonána krátká pobožnost, v kostele děkovná modlitba a svátostné požehnání. Dodatečně byly na terase před kostelem osazeny sochy sv. Cyrila a Metoděje, které restauroval sochař František Neumann z Kroměříže. Jsou postaveny na nových vyšších soklech, než byly původní, takže průčelí chrámu neobyčejně zvelebují a povznášejí, rovněž i vkusná kamenná balustráda, která monumentální schodiště ukončuje.
S obdivem hodnotíme záslužné dílo našich předků, protože před 10 lety – v roce 2000 – probíhala generální oprava tohoto horního schodiště, která přesáhla částku 1.600.000 Kč. Byly jsme svědky náročné práce spojené s touto opravou, která byla sice komplikovaná, ale nakonec se vydařila. Velký dík znovu patří všem příznivcům a dobrodincům, kteří stejně ochotně jako před 100 lety se do této akce zapojili a svými dary přispěli k zdaru tohoto díla.
Olga Kozlová

Nové osvětlení svatohostýnského schodiště

Při letošní dušičkové pouti v sobotu 9. října požehná olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner osvětlení venkovního schodiště na Svatém Hostýně, které se podařilo vybudovat právě v letošním roce, kdy si připomínáme 100 roků od vybudování samotného schodiště. Požehnání proběhne po mši svaté, která začíná v 17 hod. – před světelným průvodem na místní hřbitov.
Zbyněk Domanský

Opravy v bazilice

Po několika letech příprav, náročného vyjednávání a sjednocování názorů všech zainteresovaných stran, konečně bude uskutečněna poslední, ale nejnáročnější etapa oprav v bazilice. Takovou rekonstrukcí neprošla minimálně 100 let, ne-li více. Jen pro připomenutí. Před 10 lety jsme měnili měděnou krytinu, včetně části krovu za osm milionů korun. Pak následovaly opravy vitráží, včetně jejich předsklení izolačními dvojskly, za zhruba jeden milion korun a asi ve stejné ceně v loňském roce byl proveden odvětrávací kanál kolem baziliky.
Poslední nejnáročnější oprava začne na konci října a měla by skončit koncem března příštího roku. V bazilice bude odstraněna stará dlažba, vybrána zemina asi 50 cm a zhotovena provětrávaná dlažba, včetně teplovodního topení, izolací a položení repliky současné dlažby. Topení bude teplovodní a zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo “země-voda“, které bylo instalováno na faře v loňském roce. Bude sloužit k temperaci baziliky v zimních měsících na asi 10 stupňů Celsia. Rovněž se provede položení nové elektrické kabeláže a osazení nového elektrorozvaděče. V průběhu prací také opravíme sochu Panny Marie, která je napadena červotočem a má poškozenu polychromii. Celkové náklady budou kolem osmi milionů korun a budou hrazeny výhradně z darů a sbírek věřících. Na tuto akci není v současné době vypsán žádný vhodný dotační titul, ze kterého by se dalo alespoň část nákladů pokrýt. Zatím potřebnou částku nemáme celou, ale pevně věříme, že štědrost poutníků do chrámu Panny Marie Nanebevzaté bude pokračovat jako doposud a potřebné finanční prostředky shromáždíme. Velmi si štědrosti poutníků a dárců vážíme a uděláme všechno pro to, aby peníze byly vynaloženy účelně a, aby všichni, kdo přijdou do baziliky i v zimních měsících, nemrzli a cítili se dobře nejen na duši, ale i na těle.
Také se budeme snažit přemístit internetovou kameru, včetně ozvučení, do kaple sv. Josefa, kde budou bohoslužby probíhat v době oprav, aby mohly nerušeně pokračovat přenosy po internetu, jak jste byli zvyklí z baziliky, i když to bude poměrně technicky náročné.
Na závěr prosíme o modlitby za toto dílo, aby se nikomu nic nestalo, aby nás nezaskočily nepředvídané technické problémy a na jaře, abychom se mohli zase sejít pod sochou naší milované Ochránkyně Moravy.
Petr Janek technický administrátor na Svatém Hostýně

Ozvěny z muklovské pouti

Každoroční muklovská pouť na Svatém Hostýně proběhla v letité tradici o první sobotě v září. Mši svatou sloužil v zaplněné bazilice pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka spolu s řadou dalších kněží v čele se strahovským opatem P. Michaelem Pojezdným.
Nebyla porušena tradice, že u památníku obětí totalitních režimů (poblíž symbolického svatohostýnského hřbitůvku), u něhož byly proneseny projevy zástupců české i slovenské Konfederace politických vězňů a dalších předních činitelů společenského a veřejného života v ČR a na Slovensku, zazněly tóny české a slovenské hymny, přednesené početným vojenským útvarem hudby Hradní stráže. Po tomto aktu se přítomní odebrali do Jurkovičova sálu, aby vyslechli projevy pozvaných hostů. Nechyběl ani předseda vlády ČR Petr Nečas a reprezentace vedení KPV ČR a zástupce našich slovenských “muklovských“ bratří JUDr. Jozef Baník z Bratislavy.
Bouřlivý aplaus přítomných muklů následoval pouze po slavnostních projevech pražského arcibiskupa a dalších představitelů římskokatolické církve, premiéra České vlády a také po zdravici doktora Baníka, ale u ostatních řečníků nebyl v publiku zaznamenán nějaký mimořádný ohlas, jak tomu bývalo dříve. Jistě nejde o nezájem “muklovské rodiny“, nebo o jejich obecnou apatii, ale důsledky “snížené živelnosti“ lze dozajista přičítat jejich věkové hranici, daleko převyšující fyzický průměr osmdesáti let! – Přesto je však obdivuhodné, že se tito seniorové (dědové a babičky) vůbec ještě na posvátném Hostýnku scházívají až do dnešních dnů v tak hojném počtu! S potěšením je možno konstatovat, že v jejich srdcích a duších nepřestal hořet příslovečný plamínek tří evangelijních ctností: víry, naděje a lásky, které je stále ještě “drží nad vodou“, jako kdysi na postech s nesmazatelným znamením občanů na okraji někdejší společnosti – “osob nežádoucích“ – v koncentračních a internačních lágrech a táborech nucených prací (hlavně na těžbě uranu na Jáchymovsku, Sokolovsku, Příbramsku a jinde).
Slušnost velí, abychom poděkovali všem, kdo se na organizaci tak obrovské akce desítky let podílejí, zajišťují účast církevních, kulturních, armádních a politických činitelů, zvláště však kolegiu správy svatohostýnského areálu a v neposlední řadě Arcibiskupství olomouckému, včetně vedení KPV ČR a její pobočky v Bystřici pod Hostýnem, které jsou společnými “pomyslnými motory akce“…
František Cigánek

Prodejní krámky – letitá bolest Svatého Hostýna

Když se zeptáte návštěvníků poutního areálu Svatý Hostýn, co považují za jeho největší bolest, tak vedle připomínek k dopravní obslužnosti spolehlivě vítězí neutěšený vzhled prodejních krámků podél monumentálního venkovního schodiště před bazilikou. Vlastně se ani nemusíte příliš vyptávat a poukazování na tento problém často vyslechnete i tak. Pořád dokola... Proč s tím konečně už něco neuděláte? A vleče se to dlouhá léta.
Ano, vzhled některých krámků je ve srovnání s ostatními budovami tristní. Stojí přitom v zorném poli při hlavním pohledu na baziliku. Krámky hrají všemi možnými barvami, mnohé dřevěné prvky jsou tlející, linie střešního hřebenu je kvůli propadajícím se střešním konstrukcím podivně poskákaná, plechové krytiny jsou mnohdy rezivějící, falcovaný plech střídají střešní šablony z různě profilovaného plechu, místo dešťových žlabů a svodů najdete novodurové trubky, ze zadních stěn krámků trčí plastové odpadní vývody a jeden krámek má dokonce místo prodejního výkladu jakási garážová vrata. V loňském roce navíc došlo k vyhoření dalšího z krámků s následkem smrtelného úrazu.
Proč s tím Matice svatostýnská nic nedělá?
Ale dělá. Matice svatohostýnská (MSH) v průběhu posledních 20 let v této věci konala, co mohla a uměla. Ale na rozdíl od pozemků nemá v katastru nemovitostí zapsána vlastnická práva k budovám krámků. MSH v polovině 90. let vedla právní spory u určení vlastnictví kvůli nesrovnalostem, jak se s vlastnickými vztahy zacházelo v době totalitního režimu. Dohledat však přesnou historickou linii převodů vlastnictví je
doslova sysifovskou prací, a proto pro nedostatek důkazů některé právní spory nedopadly pro MSH úspěšně. Z celkového počtu 38 krámků má MSH pouze ke třem z nich vlastnické či užívací právo. Dalších šest krámků nemá zapsaného žádného vlastníka. U zbývajících krámků katastr nemovitostí za vlastníky nyní označuje různé jednotlivé soukromé osoby.
V následujících letech MSH své úsilí napnula jinam, a to směrem k zušlechťování těch staveb a prostranství, za něž jako jednoznačný vlastník nese jasnou odpovědnost. S těmito úkoly se vypořádala zdárně. Mimo jiné došlo k rekonstrukci a rozšíření podzemních inženýrských sítí v areálu, k vybudování parkoviště a nikdo nepřehlédne nádherně opravené poutní domy i s nově zřízeným Svatohostýnským muzeem. MSH se při těchto akcích na svém majetku osvědčila jako úspěšný investor a přitom získala i finanční podporu z dotačních fondů.
Jak ale nyní dále?
Jednoduché dřevěné stavbičky prodejních krámků s problematickým vlastnictvím mezitím o dalších 20 roků zestárly. Technická životnost takových staveb bez provedení jejich generální rekonstrukce je asi tak 50 roků. Tyto stavby tady stojí a stárnou již více než 100 roků. Tato životnost již byla dávno překročena a stejně tak je tomu i s jejich životností morální. Na to zareagovala nová územní zastavovací studie poutního areálu Svatý Hostýn, která byla zpracována z iniciativy a finančních prostředků Zlínského kraje. Je v ní jednoznačně navržena asanace (demolice, zbourání) prodejních krámků a výstavba nových krámků z kamene a dřeva ve stylu přizpůsobeném Jurkovičově architektuře – buď ve stávající poloze nebo v poloze ve svahu pod poutními domy.
Je možná dohoda?
MSH na tuto studii navázala a pokouší se s krámkaři nějak dohodnout. Proběhlo několik jednání. Za obě strany byly ustanoveny dvojice vyjednavačů. Krámkaři nejprve dali najevo, že myšlenka asanace krámků je pro ně nepředstavitelná, a přišli s návrhem, aby MSH nechala vypracovat projektovou dokumentaci, podle níž by údajně svoje stavby jednotně opravili.
K tomuto příslibu však nemá výbor MSH důvěru. Až na výjimky se totiž krámkaři dosud o tento soubor staveb řádně nestarali. Neprovedli dokonce ani nátěr střech stejnou barvou. Zatímco MSH nelenila, budovala a opravovala, krámkaři využívali svá vlastnická práva, povinnosti vlastníků však přitom zanedbali. Kde je jejich spoluzodpovědnost za vzhled poutního areálu? Zdá se, že jejich hlavním motivem je zisk z prodeje podle rčení: Lepší krámek na Hostýně, nežli statek na Hané! Výbor MSH se tak obává, že někteří krámkaři nemají chuť do nich investovat a jiní zase nemají dostatek finančních prostředků pro jejich důkladnou opravu.
Kdyby měl výbor MSH volné ruce, postupoval by podle územní studie. Přistoupil by k asanaci zastaralých krámků a k vybudování krámků nových, pravděpodobně v nové poloze pod poutními domy. Dá se předpokládat, že by MSH opět dosáhla i na finanční podporu z dotačních titulů a jistě by do realizace vložila i potřebné vlastní finanční prostředky. Byla by zárukou toho, že novou úpravu prodejních krámků provede v jednotném duchu s ostatními stavbami v areálu. Ale dostáváme se opět tam, kde jsme již byli. Problémem je, že většina krámků má nyní podle katastru nemovitostí jiného vlastníka.
Návrh střídá návrh
V této situaci výbor MSH přišel s kompromisním návrhem. Vzdá se představy na okamžitou asanaci stávajících krámků,
resp. odloží tento záměr o dalších 20 let. Nabídne dohodu o dlouhodobé spolupráci spočívající v tom, že krámkaři převedou vlastnictví krámků na MSH a za to recipročně získají adekvátní náhradu – břemeno jejich okamžité opravy a jejich následné údržby po dobu 20 let přejde na MSH. Současně bude krámkařům poskytnuta významná úleva v podnikání – bude jim odpuštěno nájemné z pozemku čítající 5000 Kč ročně a umožněno bezplatné poskytování souvisejících služeb. Po uplynutí 20 letech těm, kdo o to projeví zájem, bude umožněno pokračovat v podnikání v nových krámcích za obvyklých obchodních podmínek.
Tento kompromisní návrh byl ze strany krámkařů prozatím také zamítnut. Suma sumárum – nesouhlasí s asanací a vybudováním nových krámků a nyní ani s převodem vlastnictví krámků na MSH za výše popsaných podmínek. S poukázáním na to, že se prý ve špatném stavu nachází jen některé krámky, naopak vznesli požadavek na odkoupení pozemků pod krámky a opět slíbili, že se budou finančně podílet na potřebných opravách.
Jaké záruky však MSH dostává? Vypadá to tak, že krámkaři nebudou respektovat názory odborníků dané územní studií a místo toho budou udržovat stav dožilých staveb těsně pod hranicí, kdy by mohl stavební úřad z moci úřední nařídit jejich odstranění. Kdo nakonec tento gordický uzel rozsekne?
Za výbor MSH:
Ing. Zbyněk Domanský a Ing. Ivo Buráň

Orelská pouť

Tradiční orelská pouť se konala 22. srpna za pěkného slunečného počasí za účasti tisíců poutníků z celé naší vlasti. Již v sobotu 21. srpna připutovali mnozí na Svatý Hostýn pěšky i na kolech, aby se zúčastnili večerní mše svaté, kterou celebroval P. Petr Dujka, po které následoval závod v běhu do vrchu a pak světelná křížová cesta a následné zpívání na schodech před bazilikou.
Hlavním celebrantem nedělní mše svaté na venkovním podiu byl pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. Po mši svaté následoval program, který moderoval převor břevnovského kláštera v Praze P. Prokop Siostrzonek. Program byl zaměřen jednak na 20. výročí obnovení činnosti Orla a na 80. výročí od první orelské pouti. Následnou křížovou cestu vedl P. Pavel Dokládal.
Václav Lednický

Konala se 10. pouť píšících křesťanů

Jubilejní desátá pouť píšících křesťanů se letos konala na svatodušní pondělí 24. května na Svatém Hostýně. Tradice založená vsetínským básníkem, politickým vězněm 50. let a zakladatelem časopisu Hlas z pasínku Karlem Vysloužilem tak vstupuje do druhé dekády s nadějí, vírou i láskou. Právě trojice malých knížeček pojmenovaných podle kardinálních ctností, kterých básník Karel Vysloužil rozeslal již několik desítek tisíc, šíří do celé naší země novou potřebu, odvahu a připravenost naslouchat Božímu slovu.
“Křesťanství v 21. století potřebuje nástup rozsévačů. Zasejí-li, semena vzklíčí. Nevzklíčí tam, kde nesejí,“ zdůrazňuje básník Karel Vysloužil.
Velikost a krása Božího slova, to bylo také hlavním tématem homilie poutní mše svaté, kterou sloužil olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička. “Dnešní svět je v zajetí vizuální kultury a málo se zaměřuje na obsah sděleného. Bůh je Logos, Vtělené Slovo,“ připomněl biskup Hrdlička. Poté také zdůraznil, že si jako píšící křesťané máme více uvědomovat hodnotu Písma svatého. “Je to psané slovo lidmi pod vlivem Ducha Svatého. Číst Písmo svaté je také uměním číst mezi řádky, objevovat skryté světlo tajemných významů.“ Na závěr vyjádřil otec biskup přání, aby “naše literární, básnické, ediční umění obsahovalo opravdový prorocký rozměr“.
Jubilejní desátá pouť píšících křesťanů pak pokračovala společným setkáním u oběda v poutním domě. Ve společenství přátel slova se objevili kromě “stálého okruhu Pasínku“ také noví vzácní hosté: spisovatel Milan Uhde či Petr Slinták, dokumentarista Ústavu pro studium totalitních režimů.
Účastníci pouti byli také seznámeni s novými aktivitami Moravskoslezské křesťanské akademie, která letos převzala předsednictví Federace evropského katolického vzdělávání dospělých (FEECA). Prezidentem na čtyřleté období byl zvolen za MSKA ing. Pavel Jajtner, bývalý velvyslanec ČR ve Vatikánu.
Petr Cekota

Svatý Hostýn – místo modlitby

Výbor Matice svatohostýnské projednal záměr na oživení Svatého Hostýna jako místa modlitby. Připravujeme občasná modlitební setkání spojená s adorací Nejsvětější svátostí a s možností předložit u Panny Marie Svatohostýnské přímluvné modlitby za těžkosti, kterými v životě procházíme, a také za samotné poutní místo Svatý Hostýn. Vyzýváme modlitební společenství či jiné církevní skupiny, aby se přihlásily převzít patronát za jedno takové modlitební setkání v průběhu roku. Bližší informace na tel.: 731 402 122, e-mail: doming@volny.cz
Zbyněk Domanský

Kronika

ÚNOR 2010
12. – 14. 2. • Setkání turistů na téma Poznáváme přírodu
19. – 21. 2. • Duchovní obnova pro rodiny v rámci hnutí fokoláre za účasti 69 osob
28. 2. – 5. 3. • Vyšší odborná škola sociální Caritas z Olomouce: psycho-sociální výcvik pro 23 studentů

BŘEZEN 2010
5. – 7. 3. • Duchovní cvičení pro terciáře řádu sv. Dominika pod vedením P. Martina Dvořáka
19. – 20. 3. • Tradiční celonoční pěší poutě ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn se zúčastnilo 200 účastníků, z toho 7 kněží
25. 3. • Jezuitský provinciál P. František Hylmar na vizitaci komunity na Svatém Hostýně

DUBEN 2010
Poutní zájezdy:
2. 4. • Starý Jičín a Kopřivnice
23. 4. • Farnost Ohradzany na Slovensku
24. 4. • Hasičská pouť s olomouckým pomocným biskupem Josefem Hrdličkou
27. 4. • Pouť nemocných s Charitou Litovel • Trojanovice
KVĚTEN 2010
1. 5. • Pouť olomouckých bohoslovců v doprovodu 5 kněží • Břidličná • Opava • Kravaře • Sady
1. – 2. 5. • Ostrava-Třebovice
2. 5. • Zahájení poutní sezony, valná hromada Matice svatohostýnské • Vacenovice
4. 5. • Bochoř
7. 5. • Kyjov, Sobůlky a Bukovany
8. 5. • Olbramice • Přerov • Moravská Nová Ves • Velký Ořechov • Sloup
9. 5. • Vyškov, Dědice a Topolany
9. – 11. 5. • Pracovní setkání děkanů olomoucké arcidiecéze s arcibiskupem Janem Graubnerem a pomocným biskupem Josefem Hrdličkou
11. 5. • Ratíškovice
12. 5. • Ostrava-Pustkovec • Veselá • Hovězí • Hustopeče nad Bečvou a okolní farnosti
13. 5. • Choryně • Skalica na Slovensku • Mokré Háje ze Slovenska
13. – 14. 5. • Poutníci ze západních Čech • Sokolov, Chlum svaté Máří a Chodov
13. – 16. 5. • Setkání křesťanských zdravotníků
14. 5. • Ludslavice, Žeranovice a Kunovice • Nedašov
15. 5. • Pouť Radia Proglas a Televize Noe s pražským pomocným biskupem Karlem Herbstem • Melč, Moravice, Radkov a Nové Lublice • Nový Jičín, Kunín a Šenov
15. – 16. 5. • Nedašov • Ostrava-Třebovice
17. 5. • P. Juraj Torok, farář z New Yorku (USA), a Fr. Vladimír Chripko Trenton z New Jersey (USA)
17. – 18. 5. • Setkání ředitelů oblastních a farních charit olomoucké arcidiecéze za účasti arcibiskupa Jana Graubnera
18. 5. • Bílovice • Březolupy
20. 5. • Pouť kněží z nemšovského děkanátu na Slovensku • pouť prvokomunikantů z Mutěnic • Vnorovy
21. 5. • Uherský Brod • Nivnice
22. 5. • Velký Týnec • Grygov, Krčmaň, Majetín
23. 5. • Včelařská pouť
23. – 28. 5. • Zájezd křesťanských žen z Německa
24. 5. • Pouť píšících křesťanů s biskupem Josefem Hrdličkou • Kunovice
24. – 27. 5. • Mezinárodní konference Keltové 2010
25. 5. • Prusinovice • Charita Zlín
26. 5. • Mutěnice • Spytihněv • Holešov
27. 5. • Velké Karlovice • Lidečko
28. 5. • Nová Lhota, Suchov a Boršice u Blatnice • Velké Bílovice a Moravský Žižkov
30. 5. • Osmá pouť podnikatelů a živnostníků s arcibiskupem Janem Graubnerem • Francova Lhota a Valašská Senice
31. 5. • Ostrava-Poruba

ČERVEN 2010
1. 6. • Veselí nad Moravou
3. 6. • Kojetín, Křenovice a Měrovice na Hané
5. 6. • Eucharistický průvod z Bystřici pod Hostýnem na Svatý Hostýn • slovenská farnost Malé Kršteňany Brumov-Bylnice • Jeseník nad Odrou, Vražné, Suchdol nad Odrou a Mankovice • Nahošovice • Ostrožská Nová Ves • Dubany a Olšany
6. 6. • Slušovice
8. 6. • Pouť 150 kněží olomoucké arcidiecéze s arcibiskupem Janem Graubnerem a biskupem Josefem Hrdličkou • farnost Brušperk
9. 6. • Hroznová Lhota
10. 6. • Kroměříž • Strážnice a Petrov • Boršice u Buchlovic a Polešovice
12. 6. • Starý Jičín a Bernartice nad Odrou • Karviné • Rokytnice, Brodek, Citov a Císařov
12. – 13. 6. • Pěší pouť rodin z Nedašova
13. 6. • Zlín • Vizovice • Kelč
15. 6. • Podhradní Lhota • Kunovice • Všechovice • Loukov • Přímětice • Valašská Polanka • Kostelec na Hané • Boršice u Buchlovic • Míškovice, Mysločovice a Machová • Otrokovice • Kostelec u Holešova
16. 6. • Vsetín • Popovice
17. 6. • Brumov-Bylnice
18. – 20. 6. • Duchovní obnova pro rodiče a děti organizovaná Centrem pro rodinný život v Olomouci
19. 6. • Pouť zrakově postižených • 90 poutníků ze Slovenska (Závod, Moravský Sv. Ján, Sekule) • Zborovice, Zlobice a Počenice • Kvasice, Těšnovice a Zlámanka • Jindřichov a Střítež nad Ludinou
20. 6. • Trojanovice a Frenštát pod Radhoštěm
22. 6. • Vyškov, Dědice, Rychtářov, Topolany, Studnice a Krásensko • Nový Hrozenkov • Bánov
23. 6. • Pouť představených kněžských seminářů Slovenska, Čech a Moravy
25. – 27. 6. • Pouť tatínků s dětmi z Velehradu na Svatý Hostýn s duchovním doprovodem
26. 6. • Dětská pouť na začátku prázdnin • Praha-Lhotka • Břidličná (Lomice u Rýmařova, Vajglov) • Čejkovice • Kostelec na Hané • Fryčovice • Lovčice
26. – 27. 6. • První společná pěší pouť po nové poutní cestě ze Svatého Kopečku u Olomouce na Svatý Hostýn
27. 6. • Uherský Brod a Prakšice
28. 6. • Hradisko u Kroměříže

ČERVENEC 2010
1. 7. • Slovenské farnosti Bzince pod Javorinou a Adamovské Kochanovce • Babice a Huštěnovice • Velké Karlovice
1. – 3. 7. • Katecheté s rodinami z českobudějovické diecéze
2. 7. • Sovadina a Zahnašovice
2. – 4. 7. • Třetí společná pěší pouť po poutní cestě ze Svatého Hostýna na Velehrad za účasti 200 poutníků
3. 7. • Poutníci z Kašavy, Lukova, Držkové, Vlčkové a Velíkové
4. 7. • Žeranovice, Racková, Lechotice, Ludslavice a Kurovice
6. 7. • Kokory • Ostrava-Zábřeh
7. 7. • Kunovice • Kostelec na Hané
8. 7. • Pouť mládeže z Rajnochovic
10. 7. • Slavkov pod Hostýnem • Větřkovice a Březová u Vítkova • Olomouc
10. – 11. 7. • Brumov-Bylnice
11. 7. • Hněvotín u Olomouce
13. 7. • Beňov – Zábřeh – Loučka
14. 7. • Kuželov
16. 7. • Havířov
18. 7. • Lhota, Karlovice a Malenovice • Šanov• Horní Štěpánov

Sestaveno podle internetových stránek
Svatého Hostýna – www.hostyn.cz

Stručně z jednání výboru MSH

11. června 2010
– Výsledek jednání s majiteli stánků, koncepce výboru o další spolupráci se stánkaři
– Směrnice pro parkování na Svatém Hostýně
– Změna ve vedení kontrolní komise MSH
– Smlouva s duchovní správou o způsobu vyrovnání dluhu MSH
– Aktuální situace v řešení žádostí o dotace z fondů EU
– Aktuální stav projektu osvětlení schodiště na Svatém Hostýně
– Aktuální stav realizace Cesty světla
– Spolupráce s nájemcem restaurace Ovčárna na opravách tohoto objektu
– Postup při opravě roštů na vpustích dešťové kanalizace u schodů

9. července 2010
– Nová nabídka spolupráce s majiteli stánků – podmínky provedení oprav stánků a jejich další provozování
– Seznámení s projektem rekonstrukce staré kotelny – studie pro žádost o dotaci
– Projekt osvětlení schodiště doplněn o osvětlení točny autobusů
– Aktuální stav realizace osvětlení, Cesty světla, oprav u restaurace Ovčárna, oprava vodojemu
– Ustavení přípravného výboru pro přípravu oslav 100 let korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské

20. srpna 2010
– Negativní stanovisko majitelů stánků k návrhu výboru MSH (podmínky pro opravu a další provozování stánků)
– Seznámení se záporným stanoviskem na příspěvek z fondů EU na rozšíření parkoviště a novou cestu k poutním domům
– Poplatky firmě HB Real za zpracování žádosti o příspěvek na školicí středisko (rekonstrukce staré kotelny)
– Pověření kontrolní komise MSH prověrkou nabývacích titulů ke stánkům
– Aktuální stav realizace osvětlení, Cesty světla, oprav u restaurace Ovčárna
– Návrh na pronájem provozu veřejných WC
– Příprava pouti MSH a setkání důvěrníků

10. září 2010
– Další postup spolupráce s majiteli stánků
– Oprava zastavení poutní cesty Svatý Hostýn – Velehrad
– Stav prověřování žádosti o příspěvek na vybudování školicího střediska, smlouva s firmou HB Real
– Zadání zpracování skutečného stavu rozvodů elektřiny na Svatém Hostýně odbornou firmou
– Zhodnocení schůzky s důvěrníky a realizace Cesty světla
– Hodnocení poskytovaných služeb v pronajatých restauracích
Václav Lednický zapisovatel MSH

Bude vás zajímat

V zimním období (od 18. října 2010 do 24. dubna 2011) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně: ve všední dny – 7.00, 9.15 hod., v sobotu a neděli – 7.15, 9.15, 11.00 hod. V neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně
• Mše svaté na Štědrý den: 7.00, 9.15, 11.00 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
• Se starým občanským rokem se rozloučíme v pátek 31. prosince 2010.
• Mše svaté: 7.00, 9.15, 11.00 a 24.00 hod. Před půlnoční mší svatou ve 22.30 hod. je svatý růženec, adorace a ve 23.45 hod. Te Deum a svátostné požehnání.

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Jaroslav Bouda, Přerov-Lhotka, 86 let
Anna Gábíková, Štítná nad Vláří, 80 let
Josefa Olšová, Kroměříž, 86 let
Jiří Šperlín, Krmelín, 71 let
Františka Sehnálková, Žákovice, 89 let
Františka Motyčková, Vnorovy, 85 let
Josef Soukup, Štítná nad Vláří, 86 let
Anna Bučková, Lopeník, 90 let
František Polster, Strážnice, 81 let
Jaroslav Kovář, Dubany, 78 let
Marie Kristová, Vacenovice, 57 let
Františka Vávrová, Traplice, 84 let
Anežka Chalupová, Tichá, 92 let
Marie Ševelová, Mutěnice, 77 let
Anna Křížková, Milotice, 79 let
Marie Hanáčková, Mutěnice, 93 let
Jitřenka Šlechtová, Sušice, 81 let
Marie Pfeilerová, Sušice, 83 let
Božena Hrazdirová, Želechovice, 87 let
Václav Kupka, Lípa, 67 let
Alois Čuřík, Želechovice, 81 let
František Juřík, Vracov, 77 let
Antonín Fridrich, Vracov, 85 let
Anna Cigánková, Sudoměřice, 83 let
Františka Ivanová, Vnorovy, 89 let
Jiřina Obdržálková, Nedakonice, 82 let
Anežka Komárková, Nedakonice, 85 let
František Synek, Svatobořice-Mistřín, 78 let
Anděla Kořenková, Vlachovice, 79 let
Jaroslava Filipová, Lubina, 86 let
Antonín Stojaspal, Nivnice, 93 let
Františka Svačinová, Vsetín, 83 let
Marie Štipčáková, Nová Lhota, 84 let
Anna Machalová, Březová, 82 let
Anna Antošová, Šanov, 69 let
Ján Winkelbauer, Opava, 64 let
Anna Špačková, Nezamyslice, 65 let
Františka Kristová, Vacenovice, 90 let
Marie Grufíková, Vacenovice, 86 let
Ludmila Šůstková, Slopné, 84 let
Ferdinand Hanzlík, Přerov-Popovice, 85 let
Kateřina Benešová, Malé Hoštice, 80 let
Ludmila Nováková, Ostrožská Lhota, 82 let