Listy svatohostýnské

číslo 4
prosinec
2010
ročník XIV

OBSAH

Editorial
Duchovní slovo
Jubilejní poutní rok
Zástupci MSH navštívili olomouckého arcibiskupa
Školicí středisko
Z historie nedávno minulé
Nové osvětlení
Přednáška o Svatém Hostýně
Řešení dopravní problematiky našeho poutního místa
Stručně z jednání výboru MSH
Svatohubertská pouť na Svatém Hostýně
Rekonstrukce v bazilice začala
Z vašich dopisů
Zvony pro Svatý Hostýn
Zázračná uzdravení na Svatém Hostýně
Kronika
Bude vás zajímat
Zemřelí členové Matice svatohostýnské

 

RADOSTNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA
A BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
V NOVÉM ROCE 2011
přejí
duchovní správa na Svatém Hostýně
výbor Matice svatohostýnské
redakční rada Listů svatohostýnských

 

Editorial

Milí čtenáři Listů svatohostýnských, ctitelé Panny Marie,
jsme opět na konci roku. Končíme rok 2010 a zároveň končíme již čtrnáctý ročník našeho svatohostýnského časopisu. I dnes, stejně jako v minulých letech, listuji jeho letošními třemi vydanými čísly a snažím se alespoň trochu zrekapitulovat právě končící rok.
Nejvýznamnější událostí letošního roku na Svatém Hostýně bylo slavnostní otevření nové Cesty světla. Druhou velkou akcí, řekl bych, “akcí století”, byla právě započatá rozsáhlá rekonstrukce naší baziliky. Vedle těchto dvou stavebních prací musím také připomenout velké jubileum, které se pomalu blíží. Je to 100. výročí slavné korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské v roce 1912, k němuž olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner vyhlásil na začátku letošního roku pro poutní sezonu roku 2012 Jubilejní poutní rok. Od konce září již pracuje přípravný výbor Jubilejního roku, který zabezpečuje přípravu jubilea jak po stránce technické, tak také z hlediska duchovního.
I když jsme již v květnu vydali náš Svatohostýnský stolní kalendář na rok 2011, v tomto čísle dostáváte ještě navíc nástěnný kalendář našeho poutního místa na rok 2011, čímž znovu plníme přání mnohých z Vás, kteří jste po tomto kalendáři volali.
Všem Vám děkuji za Vaše příspěvky, připomínky, za Vaše dopisy. Prosím, abyste nám i v novém roce zachovali přízeň a nezapomínali na nás ve svých modlitbách.
Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských

Duchovní slovo

Vánoce – tajemství víry
Proměnění chleba v Tělo Kristovo ve mši svaté církev provází zvoláním: Tajemství víry. Tajemstvím víry můžeme také označit početí z Ducha Svatého, zrovna tak jako víru v Matku neporušenou. Neporušenou ve svém panenství i po porodu Syna Božího. Tajemstvím zde nazýváme tedy to, co je nad náš rozum. Naše víra v pravdivost Božího zjevení však nevylučuje otázku, kterou dala i sama Panna Maria Gabrielovi: “Jak se to stane – vždyť muže nepoznávám“ ( Lk 1,34). Odpověď je známá. Nad všechny přírodní zákony je rozhodnutí a působení Božské Trojice a také skutečnost, že u Boha není nic nemožného!
Matka neporušená! Právem nazýváme Matku Boží zároveň Pannou Marií.
“Jak se to stalo?“ Narodil se Kristus Pán. Stalo se to nade všechny přírodní zákony, působením Božské Trojice. A tak mi dovolte, abych k prohloubení vaší víry a vánoční radosti uvedl něco z toho, co bylo sděleno svaté Mechtildě – jak to uvádí v knize Tekoucí světlo Božství.
Při andělově zvěstování Svatá Panna přijímá vůli Boží. I pronikla celá Svatá Trojice silou Božství, působením Ducha Svatého celým jejím panenským tělem. Pán se spojil se vším tím, co v ní nalezl, její tělo se stalo jeho tělem. Jako dokonalé dítě rostl v jejím těle, stala se pravou matkou jeho těla a zůstala neporušenou pannou. Stávala se krásnější a moudřejší. Když vrcholilo a spělo ke konci její těhotenství, Maria se pohybovala lehce a vesele. Neznala čas, kdy se Bůh z ní narodí, uviděla ho ve svém klíně až za noci v Betlémě.
Všemohoucí Bůh se svou moudrostí, věčný Syn se svou lidskou pravostí, Duch Svatý se svou jemnou sladkostí prošli celistvou stěnou Mariina těla v plynoucí rozkoši bez všeliké námahy. To se stalo tak rychle, jako se rozzařuje slunce po sladké rose v milostném pokoji. Když Maria na své krásné dítko pohleděla, sklonila svou hlavu k jeho obličeji a řekla: “ Buď mi vítáno, mé nevinné Dítko, můj mocný Pane, všechno jen tobě náleží…“
Někteří rádoby moudří znalci popisují porodní bolesti betlémské rodičky: přece to byla lidská matka, tak musela trpět!? Nějak přehlížejí, že to byla také a především Matka Boží. Síla a působení Nejsvětější Trojice – píše světice – byly v Marii tak horoucí, že pekelný duch se nemohl k té zemi a tomu místu přiblížit tak, aby uviděl ten zázrak početí, nebo to, jak to dítko přišlo sem na svět.
Tajemství víry! Bylo nám zjeveno! Nám, nám narodil se! Pojďme aspoň v duchu k jesličkám, rozjímejme, děkujme a radujme se z naší spásy.
AVE MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

Jubilejní poutní rok

U příležitosti 100. výročí slavné korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské v roce 1912 vyhlásil olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner na začátku letošního roku pro poutní sezonu roku 2012 Jubilejní poutní rok.
Při této příležitosti vyzvala Matice svatohostýnská prostřednictvím Listů svatohostýnských své členy, aby se přihlásili do práce přípravného výboru, který bude koordinovat činnost oslav po celý jubilejní rok.
Ustavující schůze tohoto přípravného výboru se sešla 29. září 2010 na Svatém Hostýně.
Členové přípravného výboru Jubilejního poutního roku na Svatém Hostýně:
Ing. Ivo Buráň, člen výboru Matice svatohostýnské a předseda přípravného výboru, Ostrava
Marie Drgová, fotografka, Uherské Hradiště
Ing. Stanislav Hanulík, Trnava
Miloslav Hlavička, Želechovice nad Dřevnicí
Dalibor Kolbinger, předseda pobočky České archeologické společnosti pro Moravu a Slezsko, autor publikace Hostýn v dávnověku, Hulín
Olga Kozlová, členka redakční rady Listů svatohostýnských, autorka publikace Obrazy z dějin Hostýna, Bystřice pod Hostýnem
Mgr. Pavel Malének, člen redakční rady Listů svatohostýnských, Bystřice pod Hostýnem
Antonín Mužný, Bystřice pod Hostýnem
PhDr. Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských, autor publikace Svatý Hostýn, Zlín
Mons. Jan Peňáz, předseda Matice Velehradské, farář Křtiny
Josef Psík, Kojetín
P. Ing. Jiří Šolc, rektor baziliky, Svatý Hostýn
Alois Tkadlec, Francova Lhota
Během dvouhodinového pracovního jednání členové přípravného výboru projednali více než dvacet předložených návrhů k svatohostýnskému jubileu, z nichž bude možno realizovat asi polovinu (vydání poštovní známky s námětem korunovace, vytištění obrázků s modlitbou k tomuto výročí, série článků v Listech svatohostýnských o historii korunovací a samotné korunovaci na Svatém Hostýně v roce 1912, pozvání apoštolského nuncia v ČR na oslavy, návrh koncertů duchovní hudby, vydání jubilejního sborníku, návrh poutí a cyklopoutí na Svatý Hostýn, nové profesní poutě na Svatý Hostýn /rybáři, pekaři, řidiči/, zhotovení nového pódia s venkovním oltářem).
Josef Pala

Zástupci MSH navštívili olomouckého arcibiskupa

Olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner přijal 2. listopadu v Olomouci osmičlennou delegaci výboru Matice svatohostýnské v čele s předsedou Mgr. Lubomírem Vývodou. Schůzky se zúčastnila také vedoucí hospodářské správy MSH Dagmar Fojtů spolu se šéfredaktorem Listů svatohostýnských PhDr. Josefem Palou.
Dvouhodinové jednání bylo téměř celé zaměřeno na přípravu oslav 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské, které se budou konat v roce 2012. Zástupce přípravného výboru Jubilejního poutního roku Ing. Ivo Buráň předložil otci arcibiskupovi souhrn návrhů k svatohostýnskému jubileu. Otec arcibiskup zdůraznil především náboženský rozměr celého Jubilejního roku na Svatém Hostýně. Navrhl, aby tradiční děkanátní poutě za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání, které se konají na Velehradě a v olomoucké katedrále, se v roce 2012 konaly na Svatém Hostýně. Jako upomínku na toto velké výročí by bylo vhodné vyrobit pro poutníky ve větším množství repliku korunovačních klenotů, popř. sošku Panny Marie Svatohostýnské.
Podle předběžného plánu by hlavní oslavy Jubilejního roku na Svatém Hostýně proběhly v sobotu 18. srpna 2012 za účasti apoštolského nuncia v České republice, našich biskupů, ale i biskupů ze zahraničí. Bude vhodné pozvat také zástupce krajanů z USA a Kanady, kde jsou místa s tradičním názvem Hostýn.
Josef Pala

Školicí středisko

Začátkem letošního listopadu nám byla schválena evropská dotace z Operačního programu Podnikání a inovace na realizaci projektu “Školicí středisko dr. Leopolda Prečana“. Dojde tak k opravě budovy bývalé kotelny na tuhá paliva a jejímu novému využití pro vzdělávací účely. Stojíme na začátku velmi náročného období, kdy se budeme muset vypořádat s obtížnými finančními i organizačními úkoly. Termín dokončení tohoto díla je plánován na červen 2012.
Zbyněk Domanský

Z historie nedávno minulé

Poutní knížka svatohostýnská
Snad už od vynálezu knihtisku se začaly tisknout a na poutních místech objevovat Poutní knížečky, které obsahovaly sbírky modliteb a písní. Do našeho archivu jsme získali od členů Matice svatohostýnské tyto staré knížky ještě z konce 19. století. Na mariánských poutních místech sloužily především k uctění Nejblahoslavenější Panny Marie. Zaujala nás jedna z nich, která je z roku 1925, a vlastnil ji pan Josef Procházka, krejčí z Prostějova (narozený v roce 1879 a zemřel v roce 1973). Tuto poutní knížku vydala Křesť. - soc. beseda svatojosefská v Prostějově a sloužila zároveň jako legitimace opravňující k jízdě zvláštním poutním vlakem z Prostějova do Bystřice pod Hostýnem.
Hned v úvodu této Poutní knížky a legitimace zároveň se upozorňují poutníci, že jsou povinni dbát pokynů pořadatelů, dodržovat pořádek a přispět tak k důstojnému průběhu celé pouti: Kdo nehodlá podrobiti se pořádku, raději ať nejezdí nikam a ušetří pohoršení sebe i druhých. Očekáváme-li, aby tato pouť přinesla žádané milosti, je třeba, aby pouť byla vykonána s čistým a pokorným srdcem a vroucí důvěrou. To předpokládá přistoupit během pouti k svátostem a zúčastnit se mše svaté. Využívat poutního vlaku pouze k výletu je nemravné! Je smutné, když tyto “poutníky“ uvidíme všude, jenom ne v kostele.
Po úvodním upozornění poutníkům následuje vlastní neměnný program pouti. Začíná Modlitbou před poutí.
Ve vlaku se potom zpívají mariánské písně a modlí se růženec. Po vystoupení z vlaku v Bystřici se průvod seřadí do čtyřstupu, vpředu děti, mládež, ženy a muži. Potom se zpívají společně bez předříkávání mariánské písně ze zpěvníku. Po skončení písní se opět modlí růženec. U Vodní kaple je krátký odpočinek, osvěžení svatou vodou a zase se průvod seřadí, aby ke svatyni za zpěvu písně Zdrávas Maria! Anděl Páně z nebe… kráčel důstojně. Po vykonání “Velké” mše svaté a společnému zasvěcení Božskému Srdci Páně, následuje ještě pobožnost soukromá. Po obědě v 1 hodinu se koná pobožnost Křížové cesty, zpívá se prostějovská. Po této pobožnosti je u Románské kaple Akademie, která zahrnuje zahájení, pozdravy a promluvy. Potom následuje odpočinek do 4 hodin, kdy je pro poutníky Svátostné požehnání a za zpěvu písně “Děkujeme, ó Maria“ se poutníci loučí se Svatým Hostýnem a putují zpět k Bystřici. Při cestě Bystřicí zpívají píseň “Chvále vzdejme Moravané”, v bystřickém kostele je opět Svátostné požehnání a za zpěvu “O Maria, Boží Máti“ přichází průvod k nádraží.
Touto informací naše Poutní knížka končí. Věříme, že při dodržení všech těchto ponaučení a rad musela každá taková pouť přinést blahodárné ovoce. Možná by i pro některé dnešní poutníky a návštěvníky Svatého Hostýna byly takové Poutní knížky prospěšné k pochopení smyslu a účelu putování na posvátná místa.
Olga Kozlová

Nové osvětlení

Rekonstrukce veřejného osvětlení a doplnění venkovního mobiliáře
Projekt na rekonstrukci veřejného osvětlení (což je na vrcholu Svatého Hostýna osvětlení monumentálního schodiště a Vodní kaple) a na doplnění venkovního mobiliáře byl zpracován v roce 2009.
Předběžný příslib na dotaci jsme dostali od místní akční skupiny Podhostýnsko, o. s. (MAS), která působí na tomto území a realizuje projekty Leader. Celková výše nákladů na realizaci projektu činila 984 tisíc korun, z toho příspěvek dotace ve výši 787 tisíc korun. V březnu 2010 byla podepsána smlouva.
Po podpisu smlouvy jsme mohli začít s přípravou a realizací. V červenci a srpnu probíhala výměna 19 sloupů osvětlení za nové litinové a za svítidla, které jsou ve stejném provedení jako osvětlení kolem baziliky. V letních měsících byl taky dovezen venkovní mobiliář (20 ks nových litinových laviček, 10 ks betonových odpadkových košů, šest stojanů na jízdní kola, dva stojany pro informační tabule a 12 ks objemových kontejnerů na tříděný odpad).
Termín ukončení dle dohody měl být do 31. 8. 2010. Vše se podařilo dokončit v termínu a osvětlení bylo uvedeno do zkušebního provozu.
Program letošní dušičkové pouti byl v sobotu 9. října k večeru rozšířen o slavnostní uvedení rekonstruovaného osvětlení do trvalého provozu a jeho požehnání olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Je to právě v letošním roce, kdy si připomínáme 100 roků od vybudování samotného schodiště. Požehnání bylo doprovázeno slavnostními fanfárami v podání mládežnických trubačů z Bílavska a Bystřice pod Hostýnem.
Dagmar Fojtů vedoucí hospodářské správy MSH

Přednáška o Svatém Hostýně

Okolo čtyřiceti zájemců o historii i současnost našeho nejznámějšího poutního místa na Moravě se sešlo 20. října v kavárně Pohoda v Kvítkovicích na Zlínsku na zajímavé přednášce šéfredaktora Listů svatohostýnských PhDr. Josefa Paly s názvem Svatý Hostýn v minulosti a přítomnosti. Přednáška, která by se spíše dala nazvat jako beseda, byla doplněna sedmdesáti světelnými obrazy, jež znásobily emotivní vystoupení přednášejícího, který svou deklamací doslova vtáhl posluchače nejen do historie, ale zvláště do současného dění na Svatém Hostýně i jeho blízkého okolí. Hned od začátku bylo vidět, že šéfredaktor Listů svatohostýnských se s přehledem pohybuje na své domácí půdě, že minulost i současnost Svatého Hostýna dobře zná. Každý, kdo na přednášku přišel, jistě nelitoval, protože devadesát minut poutavého vyprávění doplněného o příjemné posezení při kávě či skleničce vína v pěkném prostředí moderní kavárny mu zpříjemnilo jeden obyčejný všední večer.
Pavel Skála

Řešení dopravní problematiky našeho poutního místa

Na radnici v Bystřici pod Hostýnem proběhla 30. září schůzka zainteresovaných stran ve věci komplexního řešení dopravní problematiky poutního areálu Svatý Hostýn. Jednání se zúčastnili zástupci Matice svatohostýnské, starosta obce Chvalčov, úředníci z bystřické radnice a také zástupci státní policie, městské policie a autobusového dopravce.
Nejprve byl zevrubně prodiskutován návrh Matice svatohostýnské zavést na zkušební dobu v zimním období (od Dušiček do Velikonoc) uvolnění dopravního omezení pro výjezd osobních automobilů na vrchol Hostýna. Převážily však obavy z pravděpodobného zneužívání této nové úpravy a z hrozící dopravní kalamity v náročných zimních podmínkách. Návrh tedy přijat nebyl.
Z dopravního hlediska naopak bylo poukázáno na mnohdy až chaotický stav přímo v našem areálu. Další pozornost tedy bude upřena na doladění regulace dopravy, zejména v letním období, kdy kapacita parkovacích míst na vrcholu nedostačuje přílivu automobilových návštěvníků. Na základě odborného posouzení dojde v areálu poutního místa k potřebné úpravě stálého dopravního značení a budou jasně definovány a vymezeny dopravní a pěší prostory, včetně povolených vyhrazených míst k parkování. Poté bude možné zavést nová opatření ve smyslu dozoru nad dodržováním dopravních předpisů uvnitř areálu. Bylo rovněž doporučeno prověřit na jiných místech osvědčená zařízení, jako jsou parkovací automaty a automatické závory.
K přehlednější úpravě areálu a zejména k jeho jasnému rozčlenění na provozní a na meditativní zónu (jižně a severně od venkovního schodiště) by významným způsobem přispělo vybudování nové silnice od autobusové točny přímo k poutním domům. V letošním roce nám však nebyla schválena žádost o dotaci z evropských fondů právě na tuto investici spojenou se záměrem na rozšíření parkoviště pod autobusovou točnou. Hledáme nyní nové možnosti, jak tuto důležitou akci finančně zabezpečit.
Dalším tématem je samotný příjezd po státní silnici od Bystřice pod Hostýnem. Systém povolenek k výjezdu na vrchol vydávaných prostřednictvím městské policie se jeví jako vyhovující. Bylo dohodnuto obnovení střední dělící čáry na této silnici. Největším problémem však zůstává vhodný způsob regulace dopravy. Nelze dopustit zneužívání automatického povolení k výjezdu vozidel s označením pro postižené či firemních vozidel a hlavně není možné na silnici pustit více vozidel, než je schopna uspokojit omezená kapacita parkovacích míst na vrcholu.
Řešením by mohl být signalizační systém mezi vrcholem a úpatím hostýnského kopce a po “nasycení” kapacity Svatého Hostýna odklánění automobilů na odstavné parkoviště u bystřického hřbitova. Na to by navázala kyvadlová hromadná doprava. Dále se hledají možnosti, jak ze silnice alespoň zčásti odvést pěší a cyklistickou dopravu. K tomu je potřeba nabídnout varianty, např. vybudovat další kvalitní zpevněné přístupové stezky směrem k vrcholu Hostýna.
Zbyněk Domanský, místopředseda MSH

Stručně z jednání výboru MSH

11. října 2010
– Stav prověřování zápisů o stáncích na katastrálním úřadě
– Stav prověřování žádosti o příspěvek na vybudování školicího střediska, smlouva s firmou HB Real Vsetín
– Zamítnutí žádosti o výjezd na Svatý Hostýn bez povolenky mimo sezónu
– Návrh smlouvy na odstranění přístřešku trafostanice a zpracování dokumentace elektrorozvodů
– Návrhy témat oslav Jubilejního roku 2012 – 100 let korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské
– Obnova rybníčku u Ovčárny

12. listopadu 2010
– Jednání s nájemci restaurací na Svatém Hostýně o zlepšení služeb poutníkům i turistům, oprava WC v restauraci Ovčárna
– Schválení dotace na vybudování školicího střediska rekonstrukcí staré kotelny – jednání se zástupcem firmy HB Real Vsetín, další postup při zajišťování realizace
– Další postup jednání o dopravním značení komunikací na Svatém Hostýně
– Jmenování Ing. Ivo Buráně předsedou výboru pro oslavy 100 let korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské
– Zkušební provoz nového programu evidence členské základny
– Odměny zaměstnancům Matice svatohostýnské
– Jmenování inventarizační komise
– Projednání zprávy kontrolní komise
Václav Lednický, zapisovatel MSH

Svatohubertská pouť na Svatém Hostýně

Cesta k bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně byla letos lemována zářícími barvami podzimu. Stromy sklánějící se nad silnicí vytvářely nepopsatelnou kulisu a nejinak tomu bylo i na samotném vrcholu, kam se vydali v sobotu 16. října věřící, myslivci, či lesáci na XII. svatohubertskou pouť, aby vzdali hold patronu myslivců sv. Hubertovi.
Pouť zahájili na schodech před bazilikou již tradičně trubači OMS Přerov vedeni Ing. Vladimírem Sekerou. Na programu byla lovecká hudba a lovecké signály. Jako hosté zatroubili a zazpívali své skladby Holešovští trubači. K obrázku sv. Huberta se vydal průvod, v němž ani letos nechyběli členové Řádu sv. Huberta a taktéž Černí myslivci pobeskydští. Zde k zúčastněným promluvil olomoucký arcibiskup Jan Graubner a také jeden z organizátorů pouti P. Jiří Kopřiva. Průvod s nesenou trofejí jelena desateráka se pak vydal zpět vzhůru k bazilice.
V přeplněném chrámu bylo jen stěží možno vytvořit uličku, aby průvod mohl projít a uložit jelena k oltáři. Hlavním celebrantem mše svaté byl otec arcibiskup Jan. Z jeho promluvy bylo cítit, jak sám má rád přírodu a zvěř v ní žijící. Každý se mohl zamyslet nad jeho slovy, která jistě promlouvala všem přítomným do duše. Mši svatou doprovázeli trubači OMS Přerov skladbami Petra Vacka a Josefa Selementa a zpěvem smíšený sbor Collegium vocale z Olomouce. Vskutku pěkný zážitek.
Letošní svatohubertské pouti na Svatém Hostýně se zúčastnil za Ministerstvo zemědělství ČR vrchní ředitel sekce lesního a vodního hospodářství Ing. Martin Žižka, který pozdravil všechny poutníky a poděkoval nejen myslivcům a lesákům, ale i organizátorům za jejich práci ve prospěch naší přírody.
Po skončení mše svaté mohli poutníci shlédnout jako již tradičně při této příležitosti skupinu Vancoš z Ostravy se svými dravci. Ti početnému obecenstvu předvedli výcvik dravců při lovu škodné. Nejvíce přihlížející zaujal mladý orel bělohlavý, který se předvedl lovem lišky. Kdo měl zájem, mohl se svézt koňskou bryčkou, nebo děti na poníkovi.
Kdo si chtěl něco koupit z mysliveckých doplňků, měl možnost vybrat si z nabídky oblečení, výrobků z kůže, dalekohledů apod.
František Gajovský

Rekonstrukce v bazilice začala

Přesně podle plánu začaly 18. října práce na rekonstrukci podlahy v bazilice. První věcí, kterou jsme udělali, bylo snesení sochy Panny Marie Svatohostýnské, které se ukázalo jako technicky velice obtížné. Manipulace ve výšce na lešení s asi 70 kg vážící sochou bylo pro tři lidi velmi namáhavé a poměrně nebezpečné, nicméně se nám to podařilo zvládnout a dřevěná plastika Panny Marie bude ošetřena proti červotoči, kterým byla silně napadena, a budou opraveny drobné vady na polychromii.
V současné době již jsou skryty původní dlažby a vybrána zemina do hloubky 45 cm a je dokončována základní vrstva nové podlahy, kterou tvoří zhutněný makadam od hrubých až po jemné frakce. Byl také proveden archeologický průzkum, který odhalil zajímavé skutečnosti. Byly nalezeny dva stříbrné groše, pravděpodobně z doby Václava II., které platily od 13. do 16. století. Dále pod kulturní vrstvou výzkum objevil úlomky z keramiky a železné úlomky z doby tzv.“popelnicových polí” a keramiky laténské doby z 15. století. Další zajímavostí je objevený základ, který začíná asi 4 m před presbytářem, prochází pod ním a končí 2 m za svatostánkem. Šířku má 3,5 m. Základ je monolitický, zřejmě z původního kostelíka. Dále se objevily kolem obvodových zdí baziliky základy asi původního “rottalovského“ kostela, který byl o něco menší, než je stávající bazilika. Naopak se nepotvrdily informace o kryptě v lodi kostela. Zajímavé také bylo odkrytí původních vrstev dlažby. Ta první, asi z roku 1850, byla pískovcová, byla jen v části kostela, nejvíce u hlavního vchodu. Zřejmě se našim předkům nezdála dost důstojná pro baziliku a tak byla částečně vytrhána a částečně překryta černobílou mozaikou z břidlice a mramoru. Jenže se brzy ukázalo, že byl asi vybrán špatný lom s nekvalitním materiálem a zejména černé čtverce se začaly velmi brzy rozpadat, a proto byla v roce 1910 překryta keramickou dlažbou, jak ji všichni znali.
Tolik o postupu prací a poznatků, které byly dosud učiněny. O dalších vás budeme informovat v příštím čísle Listů svatohostýnských. Další překvapení už nečekáme, práce jdou podle harmonogramu, počasí nadmíru přeje,takže jsme o krok blíže k tomu, aby vánoční pořad bohoslužeb byl v bazilice, jak jsme zvyklí. Jen výzdoba a betlém budou skromnější, vzhledem k tomu, že po vánočních svátcích se bude pokládat dlažba a tudíž bazilika bude muset být vyklizena.
Petr Janek, technický administrátor na Svatém Hostýně

Z vašich dopisů

Milí čtenáři!
I dnes se krátce vracíme k vašim dopisům, které jsme v minulých dnech od vás obdrželi.
• Elektronická pošta nám doručila dopis pana Aleše Brandnera z Brna, který reaguje na článek Vyhlášení Jubilejního poutního roku uveřejněný v minulém čísle Listů svatohostýnských: Snad by nebylo špatné vydat také sborníček vzpomínek poutníků (zejména dříve narozených), jak putovali na Svatý Hostýn, popř. i jiné jejich zážitky z poutě. Chtělo by to však celou akci co nejdříve “rozjet“, aby publikace byla včas vytištěna. Bude to samozřejmě také otázka finanční.
• Naše pravidelná čtenářka 91letá M. Straňáková z Nivnice, která nechala na Svatém Hostýně zasadit nový javor, nám k dopisu přiložila také zdařile zhotovenou fotografii (fotomontáž), ke které připojila: Na památku a vděčnost, tak jsme to seřadili – javor, já na fotce, bazilika... To je radost, kterou snad každý nepochopí. Fotka se zdařila díky hodným lidem, já do města k fotografovi už nemohu... Ani k Panně Marii Svatohostýnské se už asi nedostanu, jen si zpívám: “Maria, slyš mé prosby hlas, mou matkou buď po všechen čas...“
• Pěkná slova povzbuzení pro naši práci jsme obdrželi od paní Ludmily Dvořákové z Jarohněvic: Modlím se za zdar díla Matice svatohostýnské a za všechny, kteří Matici obětavě vedou a spravují...
• Z nezvykle dlouhého dopisu kronikáře Josefa Kučery ze Lhoty u Malenovic vybíráme alespoň tu část, kde píše o poutích z jeho obce na Svatý Hostýn: Roku 1946 o Svátcích Svatodušních vykonala zdejší farnost pouť na Svatý Hostýn za veliké účasti farníků, hudby a duchovního správce. Pouť se konala pěšky. Byla to první pouť hromadná po době válečné... Za totality Lhocané se zúčastňovali dušičkových poutí na Svatém Hostýně s dechovou hudbou. Přes všechny zákazy si našli způsob, jak se dostat na Svatý Hostýn na dušičkovou pouť...
Srdečné díky za všechny vaše dopisy!
Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských

Zvony pro Svatý Hostýn

Na schůzce vzniklého přípravného výboru k oslavám 100 let korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské byly podány různé návrhy, jak důstojně oslavit toto výročí, mezi jinými padl i návrh pořízení nových zvonů pro baziliku. Byl by to dar Matce Boží za její mateřskou ochranu a pomoc.
Takže při budoucích oslavách 200 let výročí korunovace budou Panně Marii vyzvánět i jubilejní stoleté zvony. Aby se mohlo toto dílo realizovat, byl na Svatý Hostýn pozván arcidiecézní kampanolog František John, který jako odborník na zvony posoudí stav stávajících zvonových stolic ve věžích baziliky a zároveň navrhne soubor zvonů, jak v tóninách, tak také ve velikosti váhy.
Doufám, že se dílo s pomocí Boží a Vítězné ochránkyně Moravy podaří. Vždyť při pořizování korunek před sto lety byla také krize a chudoba byla větší, než je dnes, a korunky Matce Boží se staly skutečností. Tak by se mohly nové zvony za štědré finanční podpory dnešních ctitelů Panny Marie opět stát skutečností a nad Svatým Hostýnem se zase rozezní hlas zvonů po sedmdesátileté odmlce, kdy byly původní zvony odebrány pro válečné účely.
Josef Psík

Zázračná uzdravení na Svatém Hostýně

Již delší dobu vedeme ve výboru Matice svatohostýnské diskuzi o tom, jak vést záznamy o zázračných uzdraveních na Svatém Hostýně. Zprávy o těchto událostech se dozvídáme většinou z doslechu, nebo z “druhé ruky“, což snižuje jejich autentičnost, a nelze je proto nijak využít k tomu, abychom je mohli zveřejnit v Listech svatohostýnských pro povzbuzení ve víře pro ostatní bratry a sestry.
Prosíme proto ty, do jejichž životů na přímluvu Panny Marie Svatohostýnské Bůh mocně zasáhl, aby se nám ozvali, napsali, nebo přišli osobně se svým svědectvím na faru, kde je zaznamenáme do kroniky a po dohodě případně také zveřejníme. Samozřejmostí je, že jména uvedeme jen s výslovným souhlasem autora, jinak zůstanou zapsána jen ve farním archivu.
V žádném případě nám nejde o honbu za senzacemi, ale o duchovní obrácení k víře, nebo návrat do církve po mnoha letech odpadu od víry. Vždyť obrácení duše k Bohu je pro spásu mnohem důležitější než uzdravení těla, i když i to může být počátečním impulzem k uzdravení duchovnímu.
V příštím roce plánujeme ve Vodní kapli obnovit umístění děkovných cedulek za uzdravení, které zde byly v minulosti. Pokud by chtěl někdo přidat své poděkování, ať se přihlásí na faře. Takže se nebojme a podělme se s ostatními o zkušenost, jak Boží moc dokáže změnit život, dát mu smysl, a člověka učinit šťastným poutníkem do Božího království.
Petr Janek

Kronika

ČERVENEC 2010
20. 7. • Halenkov
21. 7. • Slušovice
22. 7. • Poutníci z Veselíčka, Oseku a Dolního Újezdu
23. 7. • Nivnice • Korytná
24. 7. • Lidečko • Vacenovice • Žlutava • Halenkovice • Milotice • Dolní Bojanovice
27. 7. • Biskup Pavel Posád z Českých Budějovic
28. 7. • Kostelany nad Moravou
29. 7. • Uherský Brod • Újezdec

SRPEN 2010
1. 8. • Jestřebí • Štítná
3. 8. • Sazovice
4. 8. • Tečovice • Lhotka • Chlum • Brodek u Prostějova • Ondratice
5. 8. • Čachtice na Slovensku • Český Těšín • Lipov
7. 8. • Troubsko • Střelice
10. 8. • Nedašov
11. 8. • Zubří • Vidče • Žďárná • Benešov • Boskovice
12. 8. • Uherský Ostroh
13. 8. • Všemina • Liptál
14. 8. • Smržice • Mostkovice • Dub nad Moravou • Pozděchov • Bratřejov • Nemotice • Milonice
15. 8. • Hlavní pouť s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem
16. 8. • Chropyně • Kozlovice • Nezamyslice • Tištín
17. 8. • Vlachovice • Buchlovice • Zlechov • Sedliště • Bruzovice • Frýdek
19. 8. • Olomouc
20. 8. • Farní tábor dětí z náboženství děkanátu Vizovice, Zlín a Vsetín
21. 8. • Pouť učitelů • dále farnosti: Hvozdná • Štípa • Lovčice • Ždánice
22. 8. • Orelská pouť s hlavním celebrantem českobudějovickým světícím biskupem Pavlem Posádem
23. 8. • Hovězí
24. 8. • Vlkoš u Přerova • Říkovice
25. 8. • Tupesy • Břestek • Modrá • Rajnochovice
26. 8. • Břest • Kyselovice • Žalkovice
27. 8. • Kyjov • Nedakonice
28. 8. • Arcidiecézní pouť rodin, dětí a mládeže • dále farnosti: Rataje • Morkovice • Pačlavice • Prasklice • Poproč ze Slovenska
29. 8. • Salesiánští dobrovolníci ze Zlína
31. 8. • Studenti primy Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži • dále farnosti: Starý Hrozenkov • Komňa

ZÁŘÍ 2010
1. 9. • Slovenské farnosti Bošáca a Lutila
2. 9. • Ostrožská Lhota • Žarošice • Hulín • Záhlinice • Pravčice
3. 9. • Vřesovice • Otaslavice • Ohrozim • 86 studentů prvního ročníku z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži s pedagogy
4. 9. • Pouť muklů • dále farnosti: Březce • Žerotín • Štěpánov • Šternberk • Mladějovice • Horní Loděnice
5. 9. • Pohořelice
7. 9. • Místek • Němčice nad Hanou • Hrušky • Pavlovice u Kojetína • Napajedla • Metylovice • Malenovice
8. 9. • Veselá • pouť z Klubu důchodců z Uherského Hradiště
10. 9. • Trnava u Zlína • Kojetín • Měrovice • Křenovice • Uherský Brod
11. 9. • Újezd u Uničova • Olomouc-Nové Sady • Slavonín • Charváty • Pozlovice • Luhačovice • Valašské Klobouky
12. 9. • Pouť Matice svatohostýnské s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem • dále farnosti: Hluk • Vlčnov
13. 9. • Charita Rožnov
14. 9. • Staré Město • Slušovice
16. 9. • Kněždub • Domov seniorů Holešov
18. 9. • Opava • Bílovice • Březolupy • Libhošť • Vamberk • Ptení
19. 9. • Rohatec • Drahotuše
21. 9. • Olomouc farnost sv. Mořice
22. 9. • Prusenovice
23. 9. • Vřesina u Hlučína
25. 9. • Nová Hradečná • Libina • Oskava • Šumvald • Hodslavice • Životice
27. 9. • Frýdek-Místek • Nymburk
28. 9. • Pěší pouť salesiánské rodiny z Fryštáku
30. 9. • Ústí • Vnorovy

ŘÍJEN 2010
1. 10. • Poutníci z farnosti sv. Jakuba v Týně nad Vltavou
2. 10. • Dolní Bečva • Litovel • Drahotuše
5. 10. • Lidečko
6. 10. • Ostrava-Poruba
7. 10. • Skalička • Opatovice • Valašské Meziříčí • Lešná
9. 10. • Bohdalice • Kučerov • Roštěnice • Dolní Lutyně • Lanžhot • Určice • Prostějov • Trnava • Odry • Mankovice • Staříč • Chlebovice • Petřvald • Mošnov
9. – 10. 10. • Dušičková pouť s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem
10. 10. • Vlčnov • Slavičín • Závišovice • Rybí • Valašská Senice
13. 10. • Olbramice u Ostravy
16. 10. • Svatohubertská pouť s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem
22. – 24. 10. • Duchovní obnova pro rodiny s dětmi pod vedením P. Josefa Červenky
24. – 25. 10. • Poutní zájezd farnosti Hosín
24. – 26. 10. • Duchovní cvičení Charity Konice
26. 10. • Svatý Martin přijel na bílém koni na Svatý Hostýn, první sníh lehce “pocukroval“ hostýnský vrchol
27. – 31. 10. • Duchovní obnova pro salesiánské spolupracovníky
28. – 30. 10. • Duchovní pobyt pro děti z farnosti Ostrava-Kunčičky
28. – 31. 10. • Duchovní obnova pro farnost Nový Jičín

LISTOPAD 2010
12. – 14. 11. • Neokatechumenát Valašské Meziřičí (duchovní cvičení)
13. – 14. 11. • Schönsttatské hnutí – duchovní obnova pro rodiny s dětmi

Sestaveno podle internetových stránek Svatého Hostýna – www.hostyn.cz

Bude vás zajímat

V příštím roce budeme volit nové vedení Matice svatohostýnské
V roce 2011 ukončí svou práci členové Matice svatohostýnské, kteří byli zvoleni do výboru a revizní komise na valné hromadě 27. 4. 2008. Připomínáme již dnes zájemcům, kteří chtějí v dalším volebním období pracovat ve výboru nebo revizní komisi, aby se již od začátku nového roku 2011 přihlašovali v kanceláři Matice svatohostýnské osobně, písemně, prostřednictvím důvěrníků, telefonicky na čísle 573 381 693 nebo na e-mailové adrese: matice@hostyn.cz
Všechno potřebné projednáme s každým přihlášeným osobně. Je nutné přiložit písemné vyjádření duchovního správce z farnosti.
Práce ve výboru i revizní komisi je dobrovolná, bezplatná, náročná. S pomocí Boží a Panny Marie je zvládnutelná a přináší radost.
Těšíme se na spolupráci s Vámi!
Marie Loučková

Naše poděkování
Pro svůj věk požádal pan Pavel Hejcman o zproštění z funkce člena redakční rady Listů svatohostýnských. Jménem redakce mu děkuji za jeho osmiletou aktivní činnost v naší redakční radě. Věřím, že náš časopis i nadále alespoň občas obohatí o svá aktuální zamyšlení.
Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských

V zimním období (do 24. dubna 2011) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny: 7.00, 9.15
v sobotu a neděli: 7.15, 9.15, 11.00
V neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Jiřina Jasná, Šumperk, 71 let
Božena Žůrková, Racková, 78 let
Jan Hrabě, Hrušky, 96 let
Marie Kovaříková, Vlachovice, 79 let
Jan Makudera, Lužice, 77 let
Marie Švadleňáková, Pradlisko, 78 let
Marie Librontová, Radslavice, 71 let
Jitřenka Šlechtová, Sušice, 81 let
Marie Pfeilerová, Sušice, 83 let
Ludmila Šůstková, Slopné, 84 let
Milena Pšenková, Slušovice, 78 let
Růžena Lopraisová, Vracov, 87 let
Marie Burešová, Rokytnice, 74 let
Veronika Pavličíková, Chropyně, 83 let
Marie Dorazilová, Hůrka, 83 let
Anežka Škradová, Třebíč, 80 let
Štěpánka Vodáková, Břeclav, 61 let
Marie Lekavá, Dolní Bojanovice, 85 let
Božena Jelénková, Ostrožská Nová Ves, 83 let
Marie Hanáčková, Hradčovice
Josef Januš, Vsetín
Elfrída Ondrušová, Dolní Benešov