Listy svatohostýnské

číslo 3
říjen
2011
ročník XV

OBSAH

Obětavé důvěrnice
Nejmladší dárci pro Svatý Hostýn jsou z Olomouce
Duchovní slovo
Přípravy na korunovační slavnost
Informace z výboru pro přípravu jubilejních oslav
Stručně z jednání výboru MSH
Malá obec přispěla na nové podium na Svatém Hostýně
Poděkování za příspěvky na nové pódium
Konala se jedenáctá pouť píšících křesťanů
Učitelé se modlili i vzdělávali na Svatém Hostýně
Vzpomínka na arcibiskupa Františka Vaňáka
Nové publikace o Svatém Hostýně
Zlínský kraj vstoupil do sítě evropských poutních stezek
Socha Panny Marie Lasaletské
Panno Maria, přišel čas...
Zemřel jezuita P. Antonín Holas
Kronika
Jak to bylo s projektem
Z vašich dopisů
Bude vás zajímat
Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Obětavé důvěrnice

Mezi těmi, kteří byli na letošní valné hromadě oceněni za obětavou práci pro Matici svatohostýnskou, nebyly přítomny tři důvěrnice: Anna Hložková z Prakšic a Anna Václavíková z Huslenek se nezúčastnily pro nemoc; Ludmila Toflová z Kozlovic byla v ten den poprvé na pouti na Svaté Hoře, odkud na nás vzpomínala. Všechny jsme postupně navštívili v jejich domovech, předali jim Svatohostýnskou medaili jako projev uznání a vděčnosti za dvacetiletou obětavou práci. Obě Anny při svých bolestech a trápeních přemýšlejí o tom, kdo se v jejich farnostech rozhodne a bude v jejich vytrvalé práci pokračovat, protože ony své síly už opravdu vyčerpaly. Věříme, že když se budou modlit, vyprosí za sebe u Panny Marie náhradnice.
“Panno Maria, prosíme tě, přimlouvej se za nás všechny! Chraň nás, ať máme sílu růst v lásce k tobě, k tvému Synu a našemu drahému poutnímu místu.”
Marie Loučková

Nejmladší dárci pro Svatý Hostýn jsou z Olomouce

Desetiletá Ineska věnovala na zvony 100 Kč. Její osmiletý bratr Davídek, když slyšel a viděl, co udělala, odběhl z pokojíčku a za chvilku se vrátil se svým darem se slovy: “Babičko, to je ode mě na zvony pro Svatý Hostýn.” Vyprázdnil si celou pokladničku a daroval 57 Kč. Oba věnovali všechno, co měli ušetřeno. Patří jim díky!
Marie Loučková

Duchovní slovo

Opravdová láska
Kdo nepracuje, ať nejí! Pravda vítězí! Milujte se navzájem! Uvedl jsem věty, hesla, která můžeme slyšet i z úst politiků. Hesla o lásce můžeme slyšet i od demonstrujících proti papeži a církvi, která prý nepřeje lásce!
Je to známá zkušenost, že polopravdy mohou být horší než sama lež. Uvedená hesla jsou věty, které vycházejí z Bible, jenomže jsou zavádějící pro svou neúplnost. Sv. Pavel napsal: “Kdo nechce pracovat ať nejí!” (2Sol 3,10) Pohanské režimy se rády zbavují těch, kdo nemohou pracovat, nebo nepracují pro ně. Biblický výrok se však týká jen toho, komu se nechce pracovat. – Pravda vítězí! Jaká pravda? Ideologická, politická? Kolik už jich bylo. Biblické výroky jsou úplné: Pravda Páně vítězí! Tedy celá pravda. Pravda o Bohu a věčném životě. O člověku a jeho zodpovědnosti. Pravda Páně je celá pravda a trvá na věky!
Kdysi jsem napomenul v kostele dvojici, která se objímala: “Zde byste měli raději pokleknout a modlit se za sebe navzájem, chrám je dům modlitby!””
“Ale pane faráři, vždyť i v Bibli je napsáno: Milujte se!” Tak zněla jejich odpověď, jejich polopravda. Celá pravda zní: “To je moje přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem miloval já vás!” Slova Ježíšova! Ježíšovo poučení o lásce (Jan 15, 9–17).
Milovat jako Kristus, to je opravdová láska! Jak miluje Kristus? Učí nás ze svého kříže:
“Miluji tě tak, že jsem pro tvou záchranu, pro tvé věčné štěstí vykrvácel.” Svět miluje tak, že chce mít a užívat. Ježíšův výklad lásky nás však vede k lásce, která se obětuje pro druhého. Obětuje se za jeho štěstí, za věčné štěstí. Obětí z lásky může být věrnost nehodnému partnerovi, trpělivost s dlouhodobě nemocným, příklad života podle Desatera Božích přikázání. Ježíš ve své lásce zaplatil svou krví za všechny, i za lotry umírající vedle něho. Matce Boží, která stála pod křížem, působí bolest když vidí, že krev jejího Syna tekla pro mnohé nadarmo. Dává nám do ruky růženec a chce, abychom se modlili za obrácení hříšníků a tak splatili Ježíšovu lásku láskou. – Ano, milujme se navzájem jako On miluje nás!
AVE MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

Přípravy na korunovační slavnost

Přípravy na korunovaci sochy Panny Marie Svatohostýnské před sto lety
Nesmírný duchovní význam korunovace milostné sochy Panny Marie pro poutní místo Svatý Hostýn a tím i pro celou Moravu se snažili pořadatelé této události zdůraznit i okázalými vnějšími oslavami.
Stejně, jako při ojedinělém otevírání Cesty světla v současnosti, kdy mnoho podnikatelů i věřících dalo k dispozici své schopnosti a prostředky, i tehdejší živnostníci, továrníci i ti věřící, mající jen svou pracovní sílu, si pokládali za čest podle svých možností se zdarma obětavě účastnit těchto příprav.
Mezi první úkoly tehdy patřilo důkladné očištění chrámu a obnova maleb. Dokončen byl velkolepý mozaikový obraz Panny Marie Svatohostýnské v průčelí chrámu, který byl zhotoven podle návrhu českého malíře Viktora Foerstera, a pořízeny nové zlacené svícny. Stará útulna pro poutníky, už zdaleka nepostačující, byla znovu vystavěna a upravena. Postaveno bylo též zvláštní schodiště ke korunovaci.
Hlasy Svatohostýnské již delší čas psaly o pracích a všem dění okolo významné nadcházející události. Nyní bylo zapotřebí podrobně ohlásit celý postup, pořad a význam těchto slavnostních dnů. Ve všech katolických listech, kterých tehdy bylo v Čechách a na Moravě velké množství, byly po čtrnáct dní před korunovací zveřejňovány zprávy a pokyny týkající se této události. Hlavní provolání Matice svatohostýnské spolu s pozváním na korunovační slavnosti vydaly všechny tyto listy v červenci 1912. Pozadu nezůstaly ani české noviny v Americe a katolické listy jiných slovanských národů, které rovněž zvěstovaly Božímu lidu radostnou zvěst o korunování Svatohostýnské Královny.
Celý vrchol Svatého Hostýna byl nádherně vyzdoben. Poutníky, přicházející od Slavkova, vítala slavobrána zdobená chvojím, vlajícími stuhami a prapory. Široké schodiště nad Vodní kaplí, rozdělené tehdy zábradlím, zdobila dokonce slavobrána dvojitá. Celé schodiště bylo pak lemováno ozdobnými stožáry, které byly rozmístěny i po prostranství a rovněž ozdobeny chvojím, vlajkami a stuhami. Tyto věnce a girlandy vázaly dívky z blízkých obcí již několik dní předem.
O výpomoc bylo požádáno Ministerstvo války, které zapůjčilo a postavilo vojenské stany sloužící k ubytování poutníků, i stany pro slavnosti holdovační a pohostinský stan maršálský. Jeden nocležní stan mohl v případě potřeby poskytnout útulek i stu poutníků. Prostranná polní kuchyně, postavená za hospodou, zajišťovala občerstvení.
Vojsko se postaralo i o místní telefonní spojení mezi všemi strategickými místy Svatého Hostýna: mezi poutní kanceláří, sakristií, věží, klášterem, útulnou a ošetřovnou. Ta byla provizorně zřízena v kaplance a po celou dobu trvání slavností zde zajišťovali obětavě dva lékaři ve dne i v noci naléhavou zdravotní péči. Upomínkové předměty si mohli poutníci zakoupit ve stáncích svěřených Mariánským družinám, jejichž členky tak prokázaly Matici svatostýnské nemalou službu.
Na Svatém Hostýně tehdy nebylo zavedeno elektrické vedení, které při takto veliké události bylo potřebné už i pouze z důvodů bezpečnostních. Proto firma z Prostějova ochotně zapůjčila parní stroj i s obsluhou a další firmy z Kroměříže ostatní potřebná zařízení k výrobě, rozvodu a konečnému osvětlení celého prostranství. Zřízení tohoto osvětlení a samotné dopravení lokomobily na Hostýn bylo největším problémem, který za tehdejších podmínek bylo nutno zdolat. Nakonec 45centový stroj vytáhlo po rozmoklých cestách do kopce deset tažných
volů. Námaha vynaložená na zajištění elektrické energie přinesla za odměnu do té doby nevídanou krásu osvětlení baziliky i celého Hostýna. Za zvláštní zmínku stojí zdaleka viditelný veliký světelný kříž, který zářil nad kopulí kostela.
Bylo též učiněno opatření proti požáru. Členové hasičského sboru z Bystřice pod Hostýnem drželi po celou dobu oslav hlídky ve dne i v noci a v pohotovosti hasičskou stříkačku. Spolu s nimi dohlíželi na pořádek vojíni zeměbrany zastávající službu ve stanech.
Při oslavách, nejen náboženských, zastává důležitou roli hudební doprovod. Ten byl šťastně zajištěn kapelou z Beňova a k samotnému ceremoniálu korunovace byli pozváni fanfáristé ze Žerotína. Známá kapela vlčnovská oživila hudbou slavnosti po dva dny a rovněž tak přispěly ke kráse obřadů kapely ze Štítné a hudba Thonetova ze Vsetína. Se svou vlastní kapelou přicházely též mnohé poutní průvody.
Připraveny byly i ohňostroje a hmoždíře k umocnění slavnostních okamžiků. Nemusely na své uplatnění dlouho čekat. Hned v předvečer korunovace byly slavnostně vypáleny tři dělové rány ve jménu Nejsvětější Trojice. Následovalo deset raket na znamení růžencového desátku a další dělová rána s množstvím prskavek. Druhý desátek růžencový představovalo dalších deset vypálených velkých raket. Po opětovné dělové ráně uviděli poutníci na obloze vítěznou palmu církve. Po ní následovala papežská tiára, v jejíž gloriole se objevilo veliké písmeno “M“ s korunou. Na závěr tohoto zahajovacího předvečera vzplála na nejvyšším bodu náspu nad vodní nádržkou poblíž Slavkovské brány mohutná hranice ohlašující nastávající slavnostní den.
V současné době, po 100 letech od těchto událostí, se připravují rovněž oslavy jako
radostná vzpomínka na tehdejší vyznamenání Vítězné ochránkyně Moravy. I když dnes, po několika generacích, jsou lidská mentalita i okolnosti odlišné od myšlení a vkusu tehdejší doby, věříme, že se výboru pro přípravu jubilea podaří zorganizovat jako doplněk ke stěžejní duchovní části oslav i důstojný vnější projev tohoto slavného výročí.
Miroslava Štěrbová

Informace z výboru pro přípravu jubilejních oslav

Ve čtyřech posledních číslech Listů svatohostýnských byly podány informace o činnosti výboru pro přípravu jubilejních oslav 100 let korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské.
Obrázky do kancionálů v počtu 2 x10 tisíc ks jsou téměř rozebrány a uvažuje se o jejich dotisku. Pro denní propagaci Jubilejního roku 2012 formou poštovních zásilek se využívají obálky s potiskem připomínajícím toto výročí a odesílá se v nich veškerá klasická pošta Matice svatohostýnské.
Na průčelí poutního domu č.1 byl v květnu instalován velkoplošný poutač o rozměrech 3 x 4 metry. Toto místo je velmi vhodné pro zviditelnění Jubilejního roku 2012 v předstihu pro náhodné i stálé návštěvníky Svatého Hostýna.
Byly vyrobeny první medailky Panny Marie Svatohostýnské ve šperkařské kategorii z ušlechtilého emailu v kombinaci se zlatem nebo se stříbrem ve dvou velikostech a cenách. Úspěšný ověřovací prodej se uskutečnil v rámci schůze s důvěrníky na pouti Matice svatohostýnské. Další prodej se uskuteční na konci listopadu na základě předběžných objednávek.
Byla vydána brožurka k Jurkovičově křížové cestě, je k dispozici v počtu 10 tisíc výtisků. Textová část obsahuje křížovou cestu Jana Pavla II. užitou v Koloseu v Římě doplněnou žalmy a úryvky z evangelií. Fotografie byly pořízeny v průběhu posledních sedmi let. Brožurku v ceně 30 Kč si kupují také obdivovatelé Dušana Jurkoviče.
Byl navržen obal a byly vyrobeny a dodány čokolády o hmotnosti 100 g a rozměru 95 x 95 mm s připomenutím Jubilejního roku 2012. Prodávají se v recepci poutního domu č. 3 za 35 Kč a na dalších místech na Svatém Hostýně.
Byl navržen a vytisknut historicky pojatý reprezentační plakát v češtině propagující Jubilejní rok 2012. Rozměr A3 v počtu 500 ks a rozměr A 4 v počtu 1000 ks byl rozeslán do všech farností olomoucké
arcidiecéze. Je k dispozici zdarma na Sva-tém Hostýně pro další zájemce. Chceme ještě zajistit další jazykové verze – anglickou, německou, slovenskou, polskou, italskou, francouzskou, španělskou, portugalskou a esperantskou – a distribuovat je prostřednictvím internetových stránek.
Je organizačně připraveno vydání poštovní známky s námětem korunovace v roce 1912, která bude vydána 20. června 2012. Je zařazena v edičním plánu. Bude jako první v nové řadě luxusních známek s náboženskými motivy, které se Česká pošta chystá vydávat. Je zajištěno vydání i dalších obvyklých propriet - obálky prvního dne, aršíků, příležitostného razítka atd. Matice svatohostýnská zajistí důstojné prostředí pro průvodní kulturně společenskou akci v tento den.
V Listech svatohostýnských pokračuje seriál článků o historii událostí spojených s korunovacemi všeobecně a zvláště na Svatém Hostýně.
Došlo k dohodě o termínech poutí děkanátů olomoucké arcidiecéze za obnovu rodin a kněžská povolání, které se budou konat v roce 2012 na Svatém Hostýně.
Sbírka na zvony na Svatém Hostýně: k 20. září 2011 je na účtu duchovní správy 800 tisíc korun a na účtu Matice svatohostýnské 1,1 mil. Kč. Sbírky probíhají taky ve farnostech; o těchto prostředcích máme jen zprostředkovaný přehled. Prosíme všechny ctitele Panny Marie o modlitbu za toto dílo. Peněžní dary můžete také složit při osobní návštěvě Svatého Hostýna na duchovní správě nebo na recepci poutního domu č. 3. Svůj dar můžete vložit i do pokladničky, která je umístěna v muzeu v Jurkovičově sále. Upozorňujeme dárce na to, aby své peníze v žádném případě nedávali osobám, které se jim představí jako výběrčí darů pro zvony na Svatém Hostýně s tím, že k výběru mají povolení. Dary můžete svěřit pouze důvěrníkům Matice svatohostýnské, které znáte, a kteří vám předloží průkaz důvěrníka. Jinak nikomu.
Pro bezhotovostní platby jsou zřízeny dva samostatné účty v ČSOB. S účtem č. 244082778/0300 disponuje duchovní správa; Matice svatohostýnská má pro zvony účet č. 245521402/300.
V bazilice a v recepci poutního domu č. 3 jsou vytištěné letáky s informacemi o nových zvonech a o sbírce. Součástí letáku je taky předvyplněná poštovní poukázka A pro bezhotovostní platbu prostřednictvím České pošty. Při identifikaci toho, kdo zaslal dar, se ale v některých případech nemůžeme ze zaslaných údajů dopátrat, o koho se jedná. Pokud je to záměr, tak budiž, ale budete-li pak někdo požadovat zápis do čestného seznamu dárců, tak to nebude možné.
Nejnovější informace a další podrobnosti k Jubilejnímu roku 2012 sledujte na našich stránkách: www.hostyn.cz, kde je tomuto jubilejnímu roku věnována velká pozornost.
Ivo Buráň, předseda výboru

Pracovnímu jednání přípravného výboru ke korunovačním oslavám v roce 2012, které se konalo na Svatém Hostýně 27. září, předcházela dvouhodinová vycházka po areálu našeho poutního místa, při níž archeolog Dalibor Kolbinger, rovněž člen výboru (na snímku uprostřed), seznámil přítomné s nejnovějšími archeologickými nálezy na Svatém Hostýně. Zdůraznil, že hostýnská hora si jako jedinečná archeologická lokalita získává plným právem pozornost mnoha odborníků i laické veřejnosti.
Josef Pala

Stručně z jednání výboru MSH

10. června 2011
– projednání zprávy pracovní skupiny pro přípravu a realizaci školicího střediska
– jednání se zástupkyní firmy Centire Olomouc – spolupráce při udržitelnosti projektu školicího střediska
– stav realizace dokumentace školicího střediska
– další postup při opravě přístřešku pro parkování traktoru MSH
– provoz nového programu pro evidenci členské základny a ubytování v poutních domech
– změna umístění zastavení č. 15 (ve Zlíně) poutní cesty Svatý Hostýn – Velehrad
– kontrola plnění starších úkolů

22. června 2011 (mimořádná schůze)
– nabídka firmy HB Real Vsetín na zajištění technického dozoru při výstavbě školicího střediska a udržitelnosti projektu
– obdobná nabídka firmy Centire Olomouc
– posouzení obou nabídek a rozhodnutí o zastavení realizace projektu školicího střediska
– nástup Naděždy Novákové po rodičovské dovolené
– závěry z jednání přípravného výboru pro oslavy 100 let korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské – souhlas s vydáním publikací (Jurkovičova křížová cesta a Padesát významných osobností Svatého Hostýna)

8. července 2011
– podmínky nástupu Naděždy Novákové po rodičovské dovolené
– návrh na rozvázání pracovního poměru se Zdeňkem Macháčem
– kontrola evidence dokladů o placení parkovného na Svatém Hostýně
– změna pracovních smluv se zaměstnanci MSH
– spolupráce se Zlínským krajem při přípravě oslav výročí v roce 2012
– kontrola plnění starších úkolů

9. září 2011
– projednání dopisu firmy HB Real Vsetín k rozhodnutí o ukončení projektu školicího střediska za účasti zástupců Arcibiskupství olomouckého a Ing. Zbyňka Domanského
– odpovědnost za realizaci nových zvonů pro Svatý Hostýn
– příprava setkání s důvěrníky MSH
– postup prací při realizaci rekonstrukce rozvodů internetu a počítačové sítě na Svatém Hostýně
– pojištění komunikací na Svatém Hostýně
– výměna kotlů ve třetím podlaží poutního domu č. 3
– spolupráce se stánkaři při přípravě oslav v roce 2012
– pronájem nově zakoupeného stánku č. 16
– personální záležitosti MSH – úprava platů zaměstnanců
Václav Lednický, zapisovatel MSH

Malá obec přispěla na nové podium na Svatém Hostýně

Vážená Římskokatolická duchovní správo na Svatém Hostýně,
věřící naší malé obce Rakůvka na Prostějovsku, osloveni Vaší žádostí o příspěvek na venkovní pódium, sesbírali určitou částku peněz a z prostředků obce jsme částku dorovnali na 1.500 Kč, která Vám byla odeslána poštovní poukázkou dne 27. 6. 2011.
Je nám jasné, že tato částka není nikterak “závratná”, ale jsme malá obec (pouze 104 obyvatel), která se také potýká s nedostatkem finančních prostředků. Chápeme však Vaše potřeby, které jsou vlastně i potřebami nás věřících, pro které je Svatý Hostýn místem posvátným.
V naší obci tvoří dominantu návsi kaplička Nanebevzetí Panny Marie, která se pyšní tím, že sochou nad oltářem je socha Panny Marie Svatohostýnské. Kaplička byla vysvěcena 12. 7. 2003 Mons. Josefem Hrdličkou, olomouckým světícím biskupem, při příležitosti žehnání symbolů obce – znaku a praporu. Tento den byl a zůstává pro nás všechny svátkem uloženým v našich srdcích.
Potěší nás, když i tato malá pozornost našich občanů přispěje k vytvoření díla, které přinese užitek všem budoucím poutníkům, kteří Svatý Hostýn navštíví.
V příloze Vám posílám několik obrázků z naší kapličky, ze svátečních chvil dne 12. 7. 2003, kdy jsme v naší obci měli velice vzácnou návštěvu, a upravené návsi, kterou jsme dokončili v roce 2010 (více na webových stránkách obce – www.rakuvka.cz).
Josef Mikulka, starosta

Poděkování za příspěvky na nové pódium

Římskokatolická duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská děkují posluchačům Radia Proglas a dalším dárcům za jejich příspěvky na vybudování venkovního liturgického prostoru na Svatém Hostýně. Současné provizorní pódium bylo demontované a probíhají stavební přípravy na nové moderní zastřešené pódium podle návrhu arch. Františka Zajíčka.
Nový liturgický prostor bude využit zvláště pro akce Jubilejního roku 2012, v němž si připomeneme 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské.
Sbírka s podporou Radia Proglas nadále pokračuje, můžete ji podpořit příspěvkem na číslo účtu: 1040641691/0100, var. symbol: 111
Předpokládaná cena venkovního pódia jsou dva miliony korun. Na Svatém Hostýně zároveň probíhají opravy fasády kaple sv. Jana Sarkandra a staré křížové cesty.
Petr Cekota

Konala se jedenáctá pouť píšících křesťanů

V pondělí 13. června po slavnosti Seslání Ducha Svatého se na Svatém Hostýně konala již 11. pouť píšících křesťanů. Do nové desítky tak vkročili spolu s mnoha dalšími i ti, kteří stáli na počátku tradice těchto poutí v roce 2001 v čele s jejím zakladatelem, básníkem a politickým vězněm Karlem Vysloužilem.
Mezi ostatními profesními poutěmi na Svatém Hostýně tato poněkud vybočuje. Je to dáno tím, že neusiluje o početní převahu těch, kdo pracují se slovy, obrazy či zvuky, ale spíše o pravost a opravdovost jejich poslání, které se symbolicky odráží i v tomto každoročním putování k Panně Marii Svatohostýnské.
Jak zdůraznil v promluvě při mši svaté arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner, spoluzakladatel pouti, slovo nemá být vodovodním potrubím, které plyne od autora k příjemci, ale spíše kašnou, kde se pramen rozvine v plnosti pravdy, dobra a krásy, a tak občerství a nasytí duši člověka.
Tři desítky autorů se pak setkali na tradičním slavnostním obědě v poutním domě 3. Mezi hosty byli tentokrát i významné osobnosti: bývalý český velvyslanec u Svatého stolce Ing. Pavel Jajtner či hudebník a primáš Hradišťanu Jiří Pavlica. A tak bilanci prvního desetiletí pouti píšících křesťanů vhodně doplnila i hudba a slovo zpívané.
Zakladatel poutí, básník Karel Vysloužil, připomněl, že myšlenka poutí na Svatém Hostýně vznikla v roce 1951 v těžkém žaláři, a mohla se realizovat přesně po 50 letech. Dnes dostává novou dimenzi, která se projevuje ve spolupráci kněží a laiků.
“Rok každého člověka má 365 dní. Křesťanské učení ukazuje cestu, jak má vypadat těch 365 dní s konečným cílem ve věčnosti. Většinu kolem nás tvoří lidé hledající. Inteligence prostá i vzdělaná reaguje tehdy, má-li v ruce základ. To splňuje mini-knížečka Víra. Její slova Nic nevysvětlují – zakládají víru v Boha,” zdůrazňuje básník Karel Vysloužil, který při této příležitosti vydal sedm různobarevných sešitků své poezie a druhé vydání vzpomínkové knihy Návrat.
Karel Vysloužil byl mezi čtyřmi významnými osobnostmi, které byly oceněny Českou biskupskou konferencí při letošní Národní cyrilometodějské pouti, která se konala 5. července na Velehradě.
Petr Cekota

Učitelé se modlili i vzdělávali na Svatém Hostýně

V sobotu 20. srpna 2011 se za krásného počasí sešlo několik desítek pedagogů, ale také rodičů a dětí, které přišly prosit za své učitele, při tradiční pouti na Svatý Hostýn. Hlavním hostem a celebrantem mše svaté byl P. Petr Piťha, který ve svých promluvách povzbuzoval pedagogy k tomu, aby se za svou víru nestyděli, ale ukázali svému okolí, že právě víra je nosným pilířem jejich života.
Ve své přednášce v Jurkovičově sále připomněl prof. Piťha, ministr školství v letech
1992 až 1994, že dnešní společnost je nemocná a očekává od věřících, že jí vrátí ztracený morální kredit. Příležitosti k tomu jsou v současnosti dvě – výročí narození svaté Anežky a blížící se výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje.
Zástupkyně Centra pro školy Arcibiskupství olomouckého nabídla pedagogům plán dalšího vzdělávání pedagogů a také účast na projektu “Vstupy do škol s náboženskými tématy“, který pomáhá na školách šířit informace o křesťanských svátcích. Podělila se s nimi také o radost z minulého období, kdy se zásluhou 60 proškolených lektorů asi 5000 dětí zapojilo do akce “Den kostelů“ a mnozí z nich tak poprvé navštívili kostel ve svém bydlišti.
Krátkou zprávu podali i zástupci Unie křesťanských pedagogů a pozvali přítomné učitele k vstoupení do svých řad, protože pouze při dostatečném počtu členů mohou komunikovat s ministerstvem školství a prosazovat zájmy věřících rodičů a učitelů.
Pedagogové se s poutí rozloučili Cestou světla a po závěrečném požehnání se rozešli do svých domovů a škol.
Helena Polcrová

Vzpomínka na arcibiskupa Františka Vaňáka

Studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia (AG) v Kroměříži 14. září s vděčností vzpomněli na obnovitele školy, arcibiskupa Františka Vaňáka. Právě toho dne totiž uplynulo 20 let od jeho smrti a gymnazisté se svými učiteli se proto vydali na Svatý Hostýn k arcibiskupovu hrobu.
Ve výroční den byla zájemcům nabídnuta více než třicetikilometrová pěší pouť od školy k hrobu arcibiskupa Vaňáka na Svatém Hostýně. Pod vedením spirituála P. Pavla Stušky na ni vyšlo celkem 160 studentů a 10 pedagogů.
Poutníci během cesty zažili ostrý žár slunce i prudký déšť, který ztížil poslední dvě hodiny pouti a závěrečné stoupání k bazilice. Přesto většina studentů, včetně nevidomého studenta tercie, dorazila do cíle. Na závěr pouti sloužil P. Stuška mši svatou v bazilice a potom se poutníci odebrali pomodlit, zapálit svíčku a položit květiny k hrobu zemřelého arcibiskupa.
Pro zbývajících téměř 300 studentů měli připraveny přednášky světící biskup Josef
Hrdlička, P. Arnošt Červinka a další. Všichni posluchači se také mohli zúčastnit mše svaté, kterou ve školní kapli slavil biskup Hrdlička s P. Červinkou.
Iva Bekárková

Nové publikace o Svatém Hostýně

Nová publikace k svatohostýnskému jubileu
V souvislosti s přípravou jubilejních oslav 100. výročí korunovace sochy Panny Marie, které se budou konat v roce 2012 na Svatém Hostýně, rozhodl výbor Matice svatohostýnské vydat publikaci o význačných osobnostech, jejichž život byl spojen s nejnavštěvovanějším poutním místem na Moravě.
Plánovaná nová knížka v rozsahu většího sborníku bude obsahovat životopisná data i životní příběhy 50 mužů, kteří “tvořili“ historii Svatého Hostýna v uplynulých 200 letech. Na tvorbě publikace přislíbil účast kolektiv sedmi autorů, jejichž editorem je šéfredaktor Listů svatohostýnských PhDr. Josef Pala. Ze jmen, která budou sborník obsahovat, připomínáme alespoň některá: první hostýnský duchovní správce Jan Cibulka, světoznámý byzantolog František Dvorník z Chomýže, slovenský architekt Dušan Jurkovič, malíř Jan Koehler, archeolog Karel Ludikovský, evangelický farář a významný botanik Daniel
Sloboda z Rusavy, olomoucký arcibiskup a mecenáš Svatého Hostýna Antonín Cyril Stojan, sběratel lidové slovesnosti František Sušil, obnovitel Matice svatohostýnské Vladimír Tomeček, starosta Bystřice pod Hostýnem a předseda Matice svatohostýnské Václav Zbořil aj.
Závěr publikace bude obsahovat jména a fotografie z návštěvy dvaceti významných osobností na Svatém Hostýně od 19. století až po dnešní dobu. Byli to např. císař František Josef I. (1897), francouzský kardinál Jean Verdier (1935), nejvyšší představitel jezuitského řádu Hans Peter Kolvenbach (1990), apoštolský nuncius Giovanni Coppa (1991), bývalý polský prezident Lech Walesa (1998) nebo prezident Václav Klaus (2007).
První “vlaštovkou“ svatohostýnského výročí je Jubilejní Svatohostýnský kalendář na rok 2012, který si mohou poutníci kupovat na Svatém Hostýně již od začátku letošního května. Kromě kalendáře s církevním i občanským kalendáriem je zde tradiční přehled všech poutních slavností na Svatém Hostýně v roce 2012. Kalendář doplnil myšlenkami na každý týden olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Jan Graubner.
Pavel Skála

Nová publikace – Jurkovičova křížová cesta na Svatém Hostýně
Brožuru malého formátu (A6; 72 stran) s texty a fotografiemi Jurkovičovy křížové cesty vydala v minulých dnech Matice svatohostýnská společně s duchovní správou na Svatém Hostýně. Texty k zastavením křížové cesty vybrala a připravila Olga Kozlová, která napsala i historii cesty v závěru brožury. Rozjímání křížové cesty byla převzata z Kolosea, kde cestu vedl Svatý otec Jan Pavel II. Knížečka obsahuje i modlitbu za obdržení milostí na přímluvu tohoto blahoslaveného papeže. Úvodní slovo napsal P. Jan Chromeček, SJ. Knížka obsahuje 37 fotografií pořízených v průběhu posledních pěti let.
Konečně je na Svatém Hostýně k dispozici publikace spojující duchovní dimenzi této křížové cesty a architektonického skvostu, citlivě umístěného v krásné přírodě. Této publikace se dožadovali jak věřící, tak i ti, kterým se někdy říká “hledající”.
Ivo Buráň

Zlínský kraj vstoupil do sítě evropských poutních stezek

Dohodu o přistoupení Zlínského kraje do sítě evropských poutních stezek podepsali na začátku září v sídle Zlínského kraje Alessandro Cardinali, prezident sítě Evropského hospodářského zájmového sdružení I Cammini d´Europa, Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, a Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Zlínský kraj je prvním krajem v České republice, který byl evropskou sítí poutních stezek osloven ke spolupráci. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dohodu o vstupu do této sítě poutních stezek již na svém zasedání 29. června 2011.
Evropské poutní stezky (italsky I Cammini d'Europa) je celoevropský projekt, jehož cílem je obecně udržitelný rozvoj regionů, podpora kulturních a vzdělávacích aktivit, propagace a turistické využití hlavních evropských poutních stezek.
“Vnímáme Zlínský kraj jako velmi významného partnera. Uvědomujeme si historický odkaz regionu a jeho rostoucí potenciál v oblasti cestovního ruchu. Slovanští věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj, kteří jsou s tímto krajem bezprostředně spojeni, jsou spolupatrony Evropy a Velehrad je v tomto kontextu vnímán jako místo, ve kterém se spojuje západní a východní křesťanství. Zlínský kraj je prvním regionem střední a východní Evropy, který jsme na základě viditelných výsledků přizvali ke spolupráci. Rozvoj nesmírně významné poutní cesty obohatí nabídku evropského poznávání,” uvedl Alessandro Cardinali.
Od roku 2012 bude poutní stezka z Velehradu na Svatý Hostýn uvedena v katalogu Evropských poutních stezek, který se vydává v angličtině, italštině a španělštině a je distribuován na nejvýznamnějších evropských veletrzích cestovního ruchu. Společnost I Cammini d´Europa taktéž poskytuje certifikaci stezek – takto se k putujícím z celé Evropy dostává určitá garance kvality, bezpečnosti a schůdnosti trasy.
Petr Cekota

Socha Panny Marie Lasaletské

Letos 19. září to bylo 165 roků od zjevení Panny Marie v La Salettě. Je to ale jen pár roků, co jsme v Listech svatohostýnských požádali případné pamětníky, aby nám sdělili, co vědí o původu sochy
Panny Marie Lasalettské na Svatém Hostýně. S díky uvádíme zprávu, kterou nám tehdy zaslala Ludmila Kostihová z Kroměříže:
Sochu Panny Marie Lasalettské zhotovil pan Kafka z Červeného Kostelce. Iniciátorem byl P. Jan Nesvačil a katechetka Terezie Huťková, oba tehdy v Koclířově. Dřevěná socha, pořízená za 11 000,– měla tehdy stát pod přístřeškem oproti soše Božského Srdce Páně na schodišti. Na sochu přispělo á 1000,– několik zdravotních sester z kroměřížské psychiatrické léčebny v duchu smíru za hříchy lidí.
Podzim 1956 až 1957 ? Akci povolil a schválil P. František Tomášek, tehdy byl v Moravské Húzové. On také sochu posvětil. – Jména sester? Vyorálová, Straková a jiné...
P. Jan Chromeček, SJ

Panno Maria, přišel čas...

V pátek 8. července 2011 si Pán povolal k sobě Mojmíra Trávníčka, literárního znalce, kritika a především vzácného člověka a křesťana.
Narodil se 17. prosince 1931 ve Vsetíně jako syn řídícího obecné školy. Na Valašsku strávil celý svůj život a byl znalcem duše tohoto kraje, jeho stránek světlých i stinných. Většinu života pracoval jako správce plicního sanatoria v Huslenkách, takže svět knížek a literatury se stal jeho povoláním jaksi nad rámec vlastního zaměstnání.
Když jsme společně v roce 2005 připravovali pro Matici cyrilometodějskou obsáhlý výbor mariánské poezie českých autorů, vybral jako název jeden z veršů svého oblíbeného básníka Jana Zahradníčka: Maria Panno, Matko Slova.
Chtěli jsme společně ještě připravit konferenci u příležitosti Jubilejního roku 2012, která by se věnovala zpracování motivu Svatého Hostýna v české literatuře. Poslední e-mail, v němž vyjadřuje radost z tohoto “námětu k práci“, mi poslal 8. května. V ten den slavíme památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí. V tomto dopise píše: “Mám hojnost, snad až úplnost ohlasů a obrazů svatohostýnských ve verších českých básníků. Horší je to s prozaickými ohlasy, kde toho u klasiků jistě je dost, ale člověk si nepovzpomíná na všechny Mrštíky a ostatní. Ale dáme to jistě nějak dohromady.”
Nyní se nám Mojmír Trávníček stává přímluvcem, který již nevidí “jako v zrcadle”, v symbolice jazyka, slov a obrazů, ale Tváří v Tvář.
---
Nám zbývá vrátit se pro tento čas k veršům Jana Zahradníčka:
By zapálil blesk slova mého,
dej Matko Boží Hostýnská,
všem skrytým v blankyt pláště tvého
splň jejich přání dětinská,
však pravá přec, když biče sviští
a strach si kráčí zbaven pout,
v strhané oči hrůzy příští
jak pohlédnout, jak pohlédnout!
Petr Cekota

Zemřel jezuita P. Antonín Holas

Ve věku 85 let zemřel 14. září 2011 v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně jezuitský kněz P. Antonín Holas. Poslední rozloučení se zemřelým knězem i s jeho spolubratrem P. Karlem Weichselem, který zemřel 19. září 2011 v Nemocnici Milosrdných sester v Kroměříži ve věku 87 let, se konalo na Velehradě 22. září 2011 za účasti asi 60 kněží. Pohřební obřady vedl olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička spolu s královéhradeckým pomocným biskupem Mons. Josefem Kajnekem.
P. Antonín Holas se narodil roku 1926 v Moravském Písku, kde vychodil základní školu. V roce 1938 nastoupil
do jezuitského gymnázia na Velehradě. Když bylo roku 1942 zavřeno, dokončil pátý rok gymnázia ve Strážnici a vrátil se na Velehrad, kde vstoupil do jezuitského řádu. V letech 1945 až 1950 dostudoval gymnázium a absolvoval tříleté studium filozofie v Brně. Po likvidaci klášterů 13. dubna 1950 byl pět měsíců v “centralizačním klášteře“ v Bohosudově, poté následovalo čtyřicet měsíců u PTP. Kněžské svěcení přijal tajně 30. července 1953. Když byly pracovní útvary PTP v roce 1953 zrušeny, pracoval nejprve u vojenských staveb, dále v n. p. Svit v tehdejším Gottwaldově a nakonec v Lidovém družstvu kožešníků v Ostravě. Zde byl zatčen a po devíti měsících odsouzen na 13 let. Z vězení byl propuštěn na amnestii v roce 1962 a až do Pražského jara 1968 pracoval ve svém rodišti v podniku KOVO jako soustružník a skladník.
V letech 1968 až 1971 studoval teologii v Eegenhovenu v Belgii. Po návratu do Československa nesměl vykonávat kněžské povolání veřejně. V letech 1971 až 1976 byl vychovatelem v ústavu pro postiženou mládež v Žampachu. Od státních úřadů dostal nakonec povolení k výkonu duchovenské činnosti pro řeholnice, které byly v ústavu také zaměstnány. Pak pracoval v Kutné Hoře, nejdříve v podniku Rudné doly, potom u výrobce nábytku Interiér a nakonec jako průvodce v tamější kostnici. V roce 1983 konečně získal státní souhlas, nastoupil jako kaplan v Krnově, po dvou letech byl přeložen do Štěpánova u Olomouce, kde sloužil šest let. V roce 1991 nastoupil jako superior na Svatý Hostýn, kde působil do roku 1995, dva roky zde byl také duchovním správcem (1994 – 1995). Pak byl znovu sedm let ve Štěpánově. V letech 2002 až 2011 působil v Českém Těšíně.
Ještě za totality napsal knihu Ježíš v evangeliu sv. Marka, která vyšla nejprve v samizdatu a poté i v Křesťanské akademii v Římě. V roce 2004 vyšla jeho kniha vzpomínek Mých prvých šedesát let v Tovaryšstvu Ježíšově. Otec Antonín s oblibou rozesílal k pobavení spolubratří a přátel své humorné dopisy, smysl pro humor si zachoval do poslední chvíle.
Josef Pala

Kronika

BŘEZEN 2011
14. 3. • Poutníci z Vracova
20. 3. • Pontifikální mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem na ukončení stavebních prací v bazilice

DUBEN 2011
1. – 3. 4. • Biskup Pavel Posád na setkání hostů a přátel z Česka a Slovenska po stopách sv. Pavla s CK Awertour
10. 4. • Poutníci z Drahotuš
16. 4. • Poutníci z farnosti Panny Marie Královny z Ostravy-Hrabůvky • z Nového Jičína
18. – 20. 4. • Rekolekční setkání pracovníků rodinných center s biskupem Josefem Hrdličkou
28. 4. • Pouť seniorů z Litovle
30. 4. • Hasičská pouť • poutníci z farnosti Lidečko a Valašská Polanka • z farností Tlumačov a Mysločovice

KVĚTEN 2011
Poutní zájezdy:
1. 5. • Brumov • Vacenovice a Vracov
4. 5. • Hovězí
7. 5. • Poutníci z přerovského a hranického děkanátu • Ostrava-Stará Bělá • Karviná • Prušánky, Moravská Nová Ves • Hodonín • Týnec• Velehrad
8. – 10. 5. • Setkání děkanů z olomoucké arcidiecéze s arcibiskupem Janem Graubnerem
10. 5. • Boršice u Buchlovic
11. 5. • Ostrava-Pustkovec
12. 5. • Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín
13. 5. • Padesát poutníků z Centra seniorů Charity Uherský Brod • Nedašov
14. 5. - První pouť lékařů • Hošťálková • Opava--Kateřinky • Ludslavice
15. 5. • Sobůlky, Bukovany a Kyjov
16. 5. • Spytihněv
16. – 18. 5. • Pouť a pracovní setkání ředitelů Charit olomoucké arcidiecéze
18. 5. • Brumov-Bylnice
19. 5. • Kunovice • Vnorovy • Charita Zlín
21. 5. • Lichnov a Vlčovice • Fryšták • Olomouc od sv. Michala
22. 5. • Devátá pouť včelařů s arcibiskupem Janem Graubnerem • Hluk
23. 5. • Slušovice • Lukov a Kašava
24. 5. • Tučapy, Vážany a Polešovice • Prusinovice
25. 5. • Ostrava-Poruba • Vsetín
26. 5. • Farní charita Mutěnice • Choryně
28. 5. • Pouť za obnovu rodin a kněžská povolání děkanátu Kroměříž s arcibiskupem Janem Graubnerem
29. 5. • Devátá pouť podnikatelů s arcibiskupem Janem Graubnerem • Slavkov pod Hostýnem • Francova Lhota a Valašská Senice • Hostišová
31. 5. • Rajnochovice • Bílovice • Velké Bílovice • Zábřeh • Opava • Kylešovice

ČERVEN 2011
1. 6. • Brušperk • Mrlínek
2. 6. • Osek a Dolní Újezd • Veselíčko
3. 6. • Moravské Budějovice • Babice
4. 6. • Pouť křesťanských sdělovacích prostředků; hlavní celebrant biskup Václav Malý z Prahy • Olšany, Dubany a Kralice • Uničov
5. 6. • Slušovice • Uherský Brod
7. 6. • Charita Veselí nad Moravou • prvokomunikanti z Mutěnic
8. 6. • Hroznová Lhota • Charita sv. Anežky Otrokovice • Strážnice a Petrov
10. – 12. 6. • Duchovní obnova pro rodiny z Olomouce
11. 6. • Břidličná, Vajglov, Rýžoviště, Lomnice u Rýmařova • Provodov • Velký Týnec
12. 6. • Vizovice • Kelč, Komárovice, Kladeruby, Němetice, Zámrsky, Těšice
13. 6. • Jedenáctá pouť píšících křesťanů s arcibiskupem Jan Graubnerem
14. 6. • Bánov, Bystřice pod Lopeníkem a Suchá Loz • Popovice a Podolí • Holešov • Březová
15. 6. • Pouť dětí z náboženství prostějovského děkanátu
17. 6. • Malenovice, Tečovice, Lhotka a Chlum
18. 6. • Druhá pouť zrakově postižených • Rokytnice u Přerova • Fulnek • Hošťálková a Pržno • Čejkovice a Starý Podvorov • Starý Jičín
19. 6. • Francova Lhota • Frenštát pod Radhoštěm a Trojanovice
21. 6. • Kostelec u Holešova a Rymice
22. 6. • Seniorů z Domova důchodců Zlín
24. – 26. 6. • Pěší pouť tatínků a dětí z Velehradu
25. 6. • Průvod Božího Těla z Bystřice pod Hostýnem • Domov důchodců Stará Ves • Mikulčice • Brumov-Bylnice • Fryčovice • Jeseník nad Odrou, Suchdol nad Odrou a Vražné
28. 6. • Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení

Sestaveno podle internetových stránek Svatého Hostýna – www.hostyn.cz

Jak to bylo s projektem

V dubnu 2010 se začal výbor Matice svatohostýnské zabývat možností revitalizace kotelny na Svatém Hostýně. Seznámení s možností podání žádosti o spolufinancování projektu vybudování metodického školicího střediska pro podnikatele z OPPI (Operační program podnikání a inovací), jehož udržitelnost je tři roky a spoluúčast 40 procent, provedl Ing. Zbyněk Domanský v květnu 2010. Po asi dvouhodinové diskuzi bylo jednotně schváleno vypracování projektu a podání žádosti o dotaci na opravu kotelny.
Žádost na realizaci projektu byla schválena 5. listopadu 2010. Na jaře 2011 byla dokončena projektová dokumentace a s Arcibiskupstvím olomouckým byl dohodnut úvěr. Po volbách nového výboru Matice svatohostýnské se sešli jeho členové na mimořádné schůzi 10. května 2011. Na žádost Ing. Zbyňka Domanského byla ustavena pracovní skupina pro výstavbu školicího střediska, která prověřila realizovatelnost projektu v návaznosti na finanční možnosti Matice svatohostýnské. S několika firmami byla konzultována udržitelnost projektu.
Na základě všech získaných informací a zvážení všech okolností rozhodl výbor Matice svatohostýnské na svém dalším mimořádném jednání 22. června 2011 při tajném hlasování většinovými osmi hlasy o tom, že v realizaci projektu nebudeme pokračovat. Jedním z rozhodujících faktorů byla skutečnost, že oproti původnímu návrhu narostl rozpočet o sedm milionů na částku 22 mil. Kč bez DPH. Velmi problematická se začala jevit i tříletá udržitelnost projektu školení. Z prostředků Matice svatohostýnské jsme zaplatili projekt budovy školicího střediska a jsme připraveni v budoucnu využít tento dokument k realizaci stavby postupně z vlastních zdrojů a chátrající objekt kotelny upravit pro využití poutníky. Dne 9. září 2011 bylo naše rozhodnutí schváleno generálním vikářem olomoucké arcidiecéze Mons. Josefem Nuzíkem, který byl přítomen jednání výboru Matice svatohostýnské spolu s P. Ing. Vojtěchem Kološem, biskupským vikářem pro ekonomiku.
Lubomír Vývoda, předseda Matice svatohostýnské

Z vašich dopisů

• Dnes jsme vybrali z redakční pošty tři dopisy, ve kterých naši čtenáři vzpomínají na poutě na Svatý Hostýn. Ing. J. D. z Brna (nechtěl, abychom uváděli jeho adresu, což samozřejmě respektujeme) píše o své první pouti na Svatý Hostýn v roce 1938: Bylo mně čtyři a půl roku a hlavním důvodem, proč mne maminka na pouť vzala, byl v tom, že jsem v té době už celý rok po úrazu hlavy ztratil schopnost mluvit. Doktoři jen nad mým stavem krčili rameny a mamince nedávali žádnou naději na uzdravení. Tehdy právě rok před poutí jsem doma vylezl na fůru s naloženým nákladem, a když jsem uviděl otce, jak za mnou běží, aby mne sundal, neotálel jsem a rovnou skončil na zemi, zřejmě ze strachu před výpraskem. Mám několik živých vzpomínek po této události, jak mne maminka povzbuzovala, abych po ní opakoval třeba slovo “tati“, ale já byl ke všemu němý... Jeli jsme vlakem z Brna do Bystřice pod Hostýnem a potom pěšky podél trati a dál lesní cestou na vrchol hory... Vzpomínám si na první zastávku u pramenů hostýnské vody. Pamatuji si, jak stojím bosý ve vodním korýtku a maminka mne omývá, nejprve nohy a u tekoucí vody hlavu a horní část těla. Potom jsme se vydali po schodech ke kostelu, závěrečné schody vystupovala maminka po kolenou... A z této pouti na Svatý Hostýn jsem dostal nádherný dárek – vrátila se mi řeč. Když jsme se vrátili večer domů, tato událost se rychle roznesla po rodině i po blízkém okolí. Pamatuji si, jak se u nás sešla ze sousedství řada žen a já jim musel odpovídat na jejich otázky. Pro naši rodinu a pro mne samého bylo toto uzdravení skrze pomoc Panny Marie...
• Paní Anna Prchlíková z Bojkovic vzpomíná na vyprávění své maminky, kdy jako sedmnáctileté děvče putovala sama ve sněhu v noci na půlnoční štědrovečerní mši svatou.
Do hrobu jsem mamince musela dát velký obraz Panny Marie Svatohostýnské. Kdysi prý obraz hrál “Tisíckrát pozdravujeme Tebe“, ale my děti jsme se musely podívat do jeho útrob, “kdeže ta Matička je a zpívá” a pak už nehrál... Sama mám dnes již téměř 89 roků, ale nikam už sama nemohu, kostelíček mám sice “nad hlavou“, ale na kopci, jednou za rok mne vyvezou autem až ke hrobům...
• Naše pravidelná čtenářka 92letá Marie Straňáková z Nivnice, která před časem nechala na Svatém Hostýně zasadit nový javor, nám napsala obsáhlý dopis. Je to pestrá všehochuť vzpomínek, zamyšlení i modliteb.
Svět se točí, Panna Maria žehná a javory šumí a rostou a já z toho mám radost, že po mně aspoň něco zůstane. Modlím se za všechny, kdo putují na Svatý Hostýn...
Srdečné díky za všechny vaše dopisy!
Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských

Bude vás zajímat

V zimním období jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny: 7.00, 9.15
v sobotu a neděli: 7.15, 9.15, 11.00
V neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Anna Jančaříková, Uherský Ostroh, 78 let
Metoděj Klučka, Víceměřice, 94 let
Anežka Župková, Nezamyslice, 81 let
Anna Štefková, Hrobice, 84 let
Stanislav Bochňák, Plesná, 82 let
Anežka Bršlicová, Nivnice, 91 let
Marie Sigmundová, Cetechovice, 69 let
Otilie Pavelková, Zubří, 89 let
Marie Ivanová, Vnorovy, 88 let
Zdeňka Klečková, Košatka, 87 let
Marie Škubalová, Kyselovice, 81 let
Anna Matějíčková, Březová, 77 let
Františka Jiříková, Radslavice, 76 let
Marie Žídková, Brušperk, 79 let
Josef Štěrba, Lomnice, 88 let
Anežka Bršlicová, Nivnice, 91 let
Marie Seidlerová, Březová, 76 let
Marie Fojtů, Vlachovice, 92 let
Jiřina Šrubařová, Čeladná, 84 let
Ladislav Burget, Prostějov, 72 let
Božena Kubicová, Trnava, 85 let
Marie Koláčková, Jezernice, 85 let
Marie Josefčáková, Poteč, 86 let
Marie Machů, Příbor