Listy svatohostýnské

číslo 4
p
rosinec 2011
číslo 4, ročník XV

OBSAH
Duchovní slovo
Pozvánka na slavnostní zahájení Jubilejního roku 2012
Den korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské
Setkání předsedů tří matic
Příprava na Jubilejní rok 2012 na Svatém Hostýně
Stručně z jednání výboru MSH
Výzva pro farní divadelní soubory
Duchovní cvičení na Svatém Hostýně
Exercicie (duchovní cvičení)
Poděkování za dary na svatohostýnské zvony
Svatohostýnské zvony
Zhodnocení poutní sezony 2011
Z vašich dopisů
Bude vás zajímat
Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Duchovní slovo

Projevila se Boží dobrota
Pána Ježíše se ptali, které přikázání je největší. Podobně se můžeme ptát: “Které tajemství naší víry je největší?“ Je to tajemství Vtělení – Bůh se stal člověkem.
“Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem.” Jednoduchou větou z listu sv. Pavla (Tit 2,11) nám církev ve vánoční mši připomíná smysl Vánoc. O Vánocích se jistě potěšíme pohledem na Jezulátko v jesličkách a Svatou rodinu, pohledem na pastýře a jejich ovečky. Budeme slyšet andělské: “ Sláva na výsostech Bohu...”
Pro toho, kdo hledá poezii Vánoc, to bohatě stačí. Prchavá poezie, chvilkový zážitek však nestačí ani ke štěstí, ani ke spáse. Je to naše víra, která poznává v betlémském děcku vtěleného Syna Božího a jeho lásku. Jeho lásku zde na zemi nejsme schopni ani dost pochopit. Nekonečně veliký, mocný Stvořitel, svatý Bůh se stává člověkem, vstupuje do hříšného a nevděčného lidského rodu. Do chléva lidských hříchů přichází v jesličkách, které nakonec zamění za kříž a strašné ukřižování. To všechno jen proto, že nás chce, že o nás stojí a že nás má božsky rád.
Svatý Pavel nám připomněl Boží dobrotu, která přináší spásu všem lidem. Na lásku Spasitele máme odpovědět touhou po společenství s Kristem. Na jeho oběť přinesenou za naši spásu máme odpovědět obětí ctnostného a zbožného života. Ve svém listu sv. Pavel pokračuje: “Boží dobrota nás vede k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně. A přitom abychom očekávali v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a Spasitele Krista Ježíše. On vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil nás tak, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků.”” (Tit. 2, 12–14)
Uskutečňujme tento životní program lásky a velká touha po Kristu nám dá i sílu k dobrým skutkům.
Uplynulo čtyřicet dní od narození Ježíška a my spěcháme do chrámu v Jeruzalémě – je to necelých deset kilometrů od Betléma. Jak asi hořelo srdce Panny Marie vděčnou láskou k nebeskému Otci a k Synu, kterého nese v náručí. Následuje údiv, když stařec Simeon poznává v dítěti Mesiáše. Údiv a radost se však mění v údiv a bolest. Simeon jim požehnal a jeho Matce Marii prohlásil: “On sám je ustanoven k pádu a povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat. Tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.” (Lk 2,34–35)
Která matka by netrpěla, kdyby slyšela takové bolestné proroctví o svém synu. První z mnoha mečů bolesti pronikl srdcem nebeské Matky. Ježíš a Panna Maria jsou i pro nás, pro každého – nejen pro Izrael – znamením. Je jen na nás, aby toto znamení dané nebem bylo pro nás výzvou k povstání a znamením Boží dobroty, která nám přináší spásu.
AVE MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

Pozvánka na slavnostní zahájení Jubilejního roku 2012

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2011 natáčela na Svatém Hostýně TV Noe v interiérech a exteriérech sekvence, které budou součástí filmu o korunovacích Panny Marie ve světě, na území dnešní České republiky a na Svatém Hostýně.
Ze scénáře filmu s pracovním názvem “Dějiny mariánských korunovací”:
Podnětem ke korunovaci mariánských soch a obrazů byla v pohnutých dobách 8. století idea papeže Řehoře III., že Panna Maria zaslouží být uctívána jako Matka Boží a Královna na prvním místě vedle svého syna Ježíše Krista. Svou myšlenku realizoval v roce 732 slavným korunováním ikonografického obrazu Panny Marie v římském kostele Santa Maria Maggiore zlatou korunou posázenou diamanty. Následovala další korunovace v Římě.
Pak bylo přerušení a korunovace byly obnoveny až v 16. století. Následuje výčet dalších významných korunovací ve světě.
V zemích Koruny české se s korunovanými milostnými obrazy a sochami setkáváme poměrně často. Někdy je ovšem samotný akt korunovace obestřen určitým tajemstvím jako v případě Palladia země české ve Staré Boleslavi.
Následuje reportáž ze Svaté Hory u Příbrami, Starého Bohumína a Píště na severu Moravy a ze Svatého Kopečku u Olomouce.
Pak už film mapuje historii a průběh korunovace sochy Panny Marie s Ježíškem na nejnavštěvovanějším poutním místě v České republice, na Svatém Hostýně.
Tento dvacetiminutový film bude mít premiéru v bazilice na Svatém Hostýně. Bude to v rámci slavnostního zahájení Jubilejního roku 2012, které se uskuteční ihned po začátku nového roku 2012, tedy o půlnoci již 1. ledna 2012. Požehnání do tohoto roku udělí přítomný otec biskup jako součást obvyklé pontifikální mše svaté. Po této mši svaté bude přítomným promítnut tento nový film natočený TV Noe na objednávku Matice svatohostýnské a Duchovní správy na Svatém Hostýně.
Zveme všechny ctitele Panny Marie do baziliky, aby se jako každoročně zúčastnili bohoslužeb na konci roku 2011, které budou zahájeny jako obvykle 31. prosince ve 22 hod. a po půlnoci si všichni společně necháme požehnat do Jubilejního roku 2012.
Sledujte další upřesňující informace o posilových spojích a zabezpečení přístupu na Svatý Hostýn a následného odvozu poutníků na Silvestra a na Nový rok.
Na přelomu roku už taky bude znám rámcový přehled akcí k jubilejnímu roku, který doplní bohatý program poutí. Někdy v únoru tento program vytiskneme, rozešleme jej do farností, uspořádáme tiskovou konferenci za účelem seznámení veřejnosti s termíny akcí, které nás budou po celý rok provázet a dáme informaci i do dalších sdělovacích prostředků.
Doporučujeme průběžně sledovat přípravné dění na našich internetových stránkách (www.hostyn.cz).
P. Jiří Šolc, SJ, rektor baziliky, Ivo Buráň, předseda jubilejního výboru

Den korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské

Obřady předvečera korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně probíhaly do deseti hodin, kdy padla na vrchol kopce hustá mlha a začalo vytrvale drobně pršet. Veliký počet poutníků se uchýlil do útulny a ambitů a množství jich skryly vojenské stany. Značná část musela nocovat venku, ale i přes nepřízeň počasí až do ranních hodin zněly nad Hostýnem mariánské písně, modlitby růžence i litanií.
Po této nevlídné noci však přicházel čtvrtek 15. srpna 1912 a den se probudil do slunného rána korunovačního dne. V 5 hodin beňovská kapela budila spící poutníky písní “Bože, chválíme Tebe“ a prošla s hudbou vrcholem Hostýna. Ve skutečnosti probudila však malé množství nocležníků, protože už od 3 hodin ráno byly na 17 místech Svatého Hostýna, venku i v kostele, slouženy mše svaté a na několika místech se udílelo svaté přijímání. Tento den přistoupilo ke stolu Páně kolem 10 000 věřících. Hned po páté hodině byla v kostele a na několika místech Svatého Hostýna pronesena ranní kázání. Mimo jiné významné církevní osobnosti promluvili také hostýnský superior P. Antonín Ostrčilík a jednatel Matice svatohostýnské Antonín Cyril Stojan. Slavnou mši svatou sloužil pak biskup Pavel Huyn s asistencí. Někteří kněží se k oltáři pro veliký nával ani nedostali. Mezi tím se celý vrchol poutního místa zaplnil nepřehlednými zástupy. Všichni očekávali příjezd hodnostářů církevních i světských a konečně i korunovatele kardinála Františka Bauera. Ten vystoupal po schodech jako poutník, aby jménem Svatého otce vykonal korunovaci sochy Panny Marie. Po uvítacím ceremoniálu se s průvodem odebral za zpěvu “Ecce sacerdos magnus“ do kostela a dále do kláštera pro korunovační klenoty. Hned poté následoval korunovační průvod. Z věží hlaholily zvony, zněly slavnostní fanfáry a tisíce věřících zpívaly za doprovodu kapel mariánské písně. Všude vládla slavnostní nálada a nadšení. V čele průvodu kráčel Dr. Stojan, za ním řady spolků s prapory a stovky družiček z Moravy, Slezska i Vídně. Následoval výbor Matice svatohostýnské, “Omladina“ v národních krojích, “Orlové”, kněžstvo, preláti, biskupové a primas český kardinál Lev Skrbenský.
Za nimi na nosítkách pod zdobeným baldachýnem byly neseny korunky. Této cti se dostalo zástupcům kněží i družiček vybraných ze všech stavů. V nesení baldachýnu se střídali “Orli“ se šuhaji v národních krojích. A konečně za baldachýnem kráčel metropolita moravský kardinál Bauer s asistencí, následováni dlouhým zástupem světských hodnostářů, zastupujících nejrůznější úřady, spolky a obory. Průvod uzavíral sbor ostrostřelců z Kroměříže s důstojnictvem, praporem a hudbou.
Na vyvýšeném místě před kostelem vyslechl korunovatel kardinál Bauer žádost o korunovaci milostné sochy, kterou mu přednášeli zástupci jednotlivých stavů. Jako první z mnoha pověřených přednesl svou prosbu malý chlapec za děti a nakonec dlouhé řady, jako poslední promluvil za americké Čechy biskup z Milwauke. Každá žádost byla ohlášena zvukem fanfáry. Poté slavnostně přečetl superior P. Antonín Ostrčilík dekret papežské kongregace obřadů, jímž byla korunovace sochy Panny Marie povolena. Dnes, kdy nejen přenos zvuku, ale i obrazu i mimo naši planetu je samozřejmostí, si můžeme jen představovat heroldy, kteří prosby žadatelů i čtení dekretu současně slavnostně předčítali na několika místech Svatého Hostýna, aby se i věřící na vzdálenějších místech mohli účastnit tohoto dění.
Předseda Matice svatohostýnské biskup Dr. Karel Wisnar a hostýnský superior P. Antonín Ostrčilík potom složili slib, že “budou zlaté korunky pro slavné korunování divotvorné sochy blahoslavené Panny Marie a jejího Božského děťátka bedlivě opatrovati a střežiti“.
Po kázání vešel kardinál Bauer s průvodem do kostela, aby přistoupil k vlastnímu obřadu. Za zpěvu “Regina coeli, laetare“ vystoupili s asistencí k milostné soše. Se slovy: “Jako rukou naší korunován jsi na zemi, tak kéž zasloužíme od tebe býti korunováni v nebesích korunou věčné slávy“ vložil korunovatel korunku nejprve na hlavu malého Ježíše a se stejnými slovy druhou korunku na hlavu Panny Marie. V tu chvíli se rozzářila okolo milostné sochy světla a zazněl slavnostní hymnus “Te Deum laudamus“. Zvony se rozezněly. Kroměřížští ostrostřelci vystřelili třikrát salvu. Duněly rány z hmoždířů i děla, hudby hrály a fanfáry ohlašovaly radostnou událost. V této atmosféře poklekly tisíce poutníků k modlitbě slavného růžencového desátku “Který tě na nebi korunovati ráčil“, jímž vděčně děkovaly za vyznamenání Svatohostýnské Panny. A ve stejnou dobu chrámové zvony celé Moravy zvěstovaly všem, že úsilí a oběti nepřišly nadarmo, modlitby byly vyslyšeny a Moravané mají od této chvíle svou korunovanou Královnu.
Miroslava Štěrbová

Setkání předsedů tří matic

V neděli 13. listopadu proběhlo setkání předsedů Matice velehradské, svatokopecké a svatohostýnské, na které byly stanoveny přesné termíny dvou významných poutí na trase naší poutní cesty. Ve dnech 2. až 4. července 2012 proběhne již popáté putování po trase Svatý Hostýn – Velehrad, pro kterou se začíná vžívat název Cyrilometodějská pouť. Druhá významná pouť bude II. Moravská Compostela, která se letos půjde z Velehradu přes Svatý Hostýn až na Svatý Kopeček u Olomouce, a to v termínu 17. až 21. srpna 2012. Na Svatý Hostýn dojdou poutníci v neděli 19. srpna v den hlavní pouti a na Svatý Kopeček připutují v úterý 21. srpna přímo na odpustkové slavnosti.
Lubomír Vývoda

Příprava na Jubilejní rok 2012 na Svatém Hostýně

Církevní objekty před zahájením Jubilejního roku 2012
Stavby a objekty na Svatém Hostýně v nadmořské výšce nad 700 m jsou vystaveny velikému působení povětrnostních vlivů a změnám počasí. Vyžadují proto častější opravy a rekonstrukce, než je tomu u staveb s nižší nadmořskou výškou. O mnohé z těchto objektů pečuje Římskokatolická duchovní správa na Svatém Hostýně. Z průběžného posuzování technického stavu vyplynula doporučení odborníků na jednotlivé rekonstrukce.
Začalo se vyjednávat o dotacích na revitalizaci a taky o vyhlášení sbírek mezi věřícími, ctiteli Panny Marie Svatohostýnské. Jsou to zejména členové Matice svatohostýnské. V její působnosti pracuje jubilejní výbor 2012 a ten koordinuje od podzimu 2010 přípravu oslav jubilea.
Projektová příprava rekonstrukcí byla zahájena v předstihu několika let tak, aby mnohé z těchto objektů ještě před zahájením Jubilejního roku 2012 anebo na jeho počátku prohlédly a mohly lépe sloužit svému účelu, pro který byly vybudovány našimi předky.
Máme-li zhodnotit současný stav rekonstrukcí objektů před zahájením Jubilejního roku 2012 (polovina listopadu 2011), je možno udělat tento výčet:

Nová dlažba v bazilice
Rekonstrukce byla zahájena na podzim 2010 výměnou dlažby. Pod novou dlažbou je podlahové vytápění s využitím tepelného čerpadla. Toto vytápění baziliky bylo zprovozněno ještě před položením nové dlažby a tak na přelomu roku 2010/2011 už byla bazilika vytápěna. Při následném pokládání již byla bazilika temperována
na 10 – 12 °C příkonem 20 – 30 kW. Slavnostní zprovoznění baziliky po výměně dlažby se konalo 20. března 2011 a od této doby je bazilika vytápěna. Na hodnocení účinnosti a efektivnosti temperované podlahy je zatím ještě brzy, i když zatím se jeví výsledky velmi optimisticky. Když v červenci a srpnu bylo chladno, tak topení dorovnávalo teplotu v bazilice bez nejmenších problémů. Výsledky zatím ukazují, že spotřeba energie klesne o 30 až 50 % proti spotřebě předcházejících zim, kdy se v bazilice přitápělo akumulačními kamny, topnými koberci a přímotopy a teplota v bazilice byla k jaru -5 až –7 °C. Kvalifikované hodnocení temperování baziliky bude možné provést až po letošní zimě, kdy se bude topit od podzimu do jara.

Kaple sv. Jana Sarkandra
V dubnu a květnu začaly opravy fasády kaple sv. Jana Sarkandra. Byly obnoveny venkovní omítky, štukatérská a kamenická výzdoba, římsy a oplechování a nátěry říms, pilířů a volut. Přes zimu zbývá jen dokončit opravu vitráží a na jaře nátěr vstupních mříží a dveří.
I na tuto akci se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva kultury ČR ve výší 328 tis. Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, ale celkové náklady činí něco přes jeden milion korun.

Socha Panny Marie s Ježíškem metajícím blesky nad tatarským vojenským táborem
Je to hlavní a nejvíce zobrazovaný symbol Panny Marie Svatohostýnské umístěný v presbytáři nad oltářem. V době, kdy byla uzavřena bazilika v důsledku výměny dlažby, jsme také opravili dřevěnou sochu Panny Marie za přispění Ministerstva kultury ČR z programu Restaurování movitých kulturních památek, ze kterého jsme dostali 60 tis. Kč.

“Stará” křížová cesta
V květnu byly zahájeny opravy této křížové cesty, která je využívána v průběhu roku zejména poutníky, kteří mají problémy s chůzí. V plánu bylo opravit 1. až 10. zastavení. I přes špatné počasí v letních měsících se podařilo opravy provést rychleji, než se plánovalo. V září se začalo opravovat i 11. a 12. zastavení. Obě zastavení jsou dokončena po stavební stránce, musí se zazimovat, a na jaře dokončit zbývající rozsah prací a taky 13. zastavení. Schody před jednotlivými zastaveními byly opraveny u zastavení 1 až 5 a ty ostatní budou opraveny na jaře roku 2012.
Rozpočet na celou rekonstrukci je 800 tis. Kč. Na tuto opravu se podařilo získat dotační titul od Zlínského kraje ve výši 220 tis. Kč.

Venkovní pódium jako liturgický prostor i jako pódium pro divadlo a koncerty
Původní konstrukce vlevo od baziliky, která zde byla převezena z Velehradu jako památka na tamější pouť v roce 1985, dosloužila a byla v červnu odstraněna. Během léta a podzimu bylo vybetonováno nové pódium a patky střechy pódia. Záměrem je možnost využívat toto pódium nejen pro klasické poutě Radia Proglas a TV Noe, orelskou pouť, ale i pro další velká shromaždiště, zejména mladých lidí na louce mezi vrcholy Hostýna. Budeme tak připraveni třeba uvítat i Svatého otce.
Nyní je již vybudována nová konstrukce z lepených dřevěných vazníků. Zbývá dodělat pobití palubkami a pokrýt stavbu měděnou falcovanou střechou, snad nám bude počasí přát a podaří se nám vše dokončit ještě v letošním roce. Protože firma Kovohutě zatím nedodala měděný plech na přikrytí podia, bylo další pobíjení vazníků zastaveno a hotové pobití zakryto plachtami. Pobití totiž nesmí namoknout, aby na něm nevznikly skvrny. V současné době to vypadá tak, že se asi bude pokračovat až na jaře příštího roku.

Socha sv. Anny před bazilikou
Ke konci října 2011 byla odvezena socha sv. Anny. Socha je ve velmi zuboženém stavu a bude sochařem vytvořena kopie, která bude hotova v březnu až dubnu příštího roku. Tato kopie bude postavena na původní opravený podstavec. Původní socha, přežije-li dvojí transport, bude umístěna v muzeu.

Závěrem
Velmi si vážíme všech, kteří nám pomáhají finančně, modlitbou, obětavou prací zvelebovat toto nádherné mariánské poutní místo. A za nás, kteří to děláme jako svou profesi, sdělujeme, že při všech starostech, které při tak velkém souběhu mnoha akcí máme a cítíme velkou oporu Ochránkyně Moravy.
Z podkladů duchovni správy zpracoval Ivo Buráň

Stručně z jednání výboru MSH

– Zaměstnání Naděždy Novákové bylo ukončeno dohodou k 31. 10. 2011.
– Proběhla výměna kotlů ve 3. podlaží poutního domu č. 3.
– Spolupráce se stánkaři při přípravách jubilejního roku – bylo přislíbeno natření všech střech stejnou barvou.
– Proběhla návštěva členů výboru Matice svatohostýnské ve farnosti Valašské Meziříčí.
– Vedoucí hospodářské správy Matice svatohostýnské podala žádost na dotaci z Místní akční skupiny v Bystřici pod Hostýnem na opravu komunikace u Jurkovičovy křížové cesty, která byla schválena a dotace byla přidělena.
– Schůzka členů výboru Matice svatohostýnské s otcem arcibiskupem se bude konat 1. prosince v Olomouci.
– Byla podána žádost o finanční podporu Zlínského kraje pro akce Jubilejního roku 2012.
– Probíhá rekonstrukce rozvodů internetu v poutních domech.
– Proběhne vánoční pásmo se zpěvy souboru Skoronice – 8. ledna 2012 v 11 hod. v bazilice, domluveno s P. Šolcem.
– Bylo přijato 36 nových členů Matice svatohostýnské.
Lubomír Vývoda

Výzva pro farní divadelní soubory

V rámci Jubilejního roku 2012, kdy si budeme připomínat výročí 100 let od korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně, plánuje výbor Matice svatohostýnské uspořádat několik koncertů a kulturních a společenských akcí.
Současně s festivalem schol a hudebních skupin by to měl být také festival farních divadelních souborů a skupin.
Vhodným prostorem pro tato vystoupení bude nové venkovní pódium před bazilikou, které se v současnosti buduje.
Vyzýváme proto amatérské divadelní soubory a skupiny (všech věkových skupin), které působí třeba jen nepravidelně v mnoha našich farnostech, aby se pokusily zapojit do této přehlídky na Svatém Hostýně. Pravděpodobným termínem konání bude červen 2012. Pokud se nám podaří získat dotaci ze Zlínského kraje, budou účastníkům přehlídek hrazeny náklady na cestu i ubytování.
Pokud máte ve svém repertoáru hry nábožné i světské, neváhejte je oprášit. Pokud nemáte, zkuste nějaký dramatický text k poctě Panny Marie Svatohostýnské nastudovat a nazkoušet.
Na Svatém Hostýně bude příležitost k vzájemnému poznání všech, kdo chtějí Boha a Pannu Marii oslavit hudbou, tancem, divadlem, pohybem i zpěvem.
Vedoucí divadelních souborů se již nyní se mohou přihlásit, konzultovat své nápady v režii i dramaturgii u člena výboru MSH Petra Cekoty, tel.: 604 738 224, e-mail: cekota@hostyn.cz
Zde můžete také zasílat všechny pozvánky na vaše představení, na která se rád přijedu podívat.
Petr Cekota

Duchovní cvičení na Svatém Hostýně

Duchovní cvičení (exercicie) v Jubilejním roce 2012 a taky v dalších letech
Matice svatohostýnská je pořadatelem veřejně přístupných duchovních cvičení, na která se může přihlásit každý věřící člověk, který je ochoten se podřídit zavedené tradici těchto cvičení. Jejich obvyklý kalendář je uveřejněn na webových stránkách našeho poutního místa (www.hostyn.cz/_exercicie.htm).
Na Svatém Hostýně samozřejmě probíhají i další duchovní cvičení pro uzavřená společenství, na která se není možno přihlašovat.
V dalších letech se chceme zaměřit i na tzv. profesně zaměřená duchovní cvičení a dát tak možnost křesťanským odborníkům využít naše celoroční ubytovací kapacity v přírodním prostředí Hostýnských vrchů, školicí místnosti vybavené moderními prezentačními prostředky a soukromé kaple pro setkání, sdílení, navazování kontaktů a výměnu zkušeností v rámci určité profese spojené s odpočinkem a duchovním prožitkem. Může se jednat například o zdravotníky, učitele, zemědělce, lesáky, právníky, rybáře, včelaře, hasiče, informatiky, pracovníky v sociální sféře, životním prostředí, v energetice, vrcholové managery, kutily a hobbisty (zahrádkáře, akvaristy, sběratele) atd.
V této etapě hledáme kněze (exercitátory), kteří jsou ochotni a schopni taková duchovní cvičení vést.

Exercicie (duchovní cvičení)

Tento termín znamená několikadenní duchovní obnovu ve skupině (kurzu), který vede zpravidla kněz. Duchovní cvičení spočívají především v modlitbě, mlčení po celou dobu kurzu, přednáškách vedoucího kurzu a společných bohoslužbách.
Již v dávných dobách se křesťané odebírali podle Ježíšova příkladu na osamělá místa, aby zde určitý čas prožívali intenzivním způsobem v samotě s Bohem. Ve středověku měly mnohé kláštery pro tento účel uzpůsobené pokoje a někdy “poustevny“. V 16. století dal nový podnět k duchovním cvičením sv. Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského řádu. Napsal knihu s názvem “Exercitia spiritualia“ (Duchovní cvičení), ve které popsal tuto asketickou praxi, mající postupný metodický průběh, a hlavně ji svěřil zkušenému duchovnímu vedení. Duchovní cvičení mohou trvat tři dny nebo týden, ale podle svatého Ignáce také celý měsíc. Kodex kanonického práva (CIC) je u duchovních předpokládá každoročně. Exercicie však hojně absolvují i laici a v poslední době se zvyšuje zájem o pobyty v exercičních střediscích s duchovním zaměřením. Programy jsou přizpůsobené potřebám účastníků a výjimku netvoří ani partnerské páry nebo rodiny s dětmi. Víkend nebo dovolená v klášteře patří stále častěji k psychohygienické praxi současných lidí.

Ignaciánské exercicie trvají 30 dní, ale z praktických důvodů jsou rozděleny do čtyř týdnů, které metodicky na sebe navazují.
Témata jednotlivých týdnů
I. týden – Poznat hloubku vlastního hříchu a Božího milosrdenství
II. týden – Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
III. týden – Pociťovat zranění srdce s Ježíšem mučeným a trpícím
IV. týden – Pociťovat velikou radost s Ježíšem zmrtvýchvstalým, kontemplace o lásce

Kdo již absolvoval I. týden může nastoupit do dalších týdnů.

Exercicie – duchovní cvičení se řídí přibližně tímto denním časovým rozvrhem:
6.45 Ranní modlitba
7.00 Mše svatá
7.45 Snídaně
8.45 První úvaha (promluva, rozjímání)
10.45 Druhá úvaha
12.00 Oběd
15.00 Třetí úvaha
17.00 Čtvrtá úvaha
18.00 Večeře
19.00 Sv. růženec v bazilice
19.45 Konference, dotazy, pohovory
21.30 Noční klid

Zachovej mlčení, aby člověk nepřeslechl to, co ti chce říci dobrý Pán Bůh.
Zachovej mlčení a neruš mluvením ty, kdo jsou ochotni v tichu rozjímat.

Poděkování za dary na svatohostýnské zvony

Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská srdečně děkují všem dárcům, kteří přispěli na nové zvony pro baziliku Nanebevzetí Panny Marie za jejich dary. Na obou účtech byla k 11. listopadu 2011 částka 3 165 000 Kč.
Prosíme všechny ctitele o modlitbu za toto velké dílo a prosíme o dary, které můžete dávat na duchovní správě, na recepci Matice svatohostýnské v poutním domě č. 3 a nebo do pokladničky ve Svatohostýnském muzeu. Pro bezhotovostní platby jsou zřízeny dva samostatné účty v ČSOB. S účtem číslo: 244082778/0300 disponuje duchovní správa. Matice svatohostýnská má pro zvony účet číslo: 245521402/300. Zároveň prosíme dárce, kteří darují a darovali více než 10 000 Kč na některé ze dvou kont, aby nahlásili v Matici svatohostýnské své jméno, a to kvůli jejich zveřejnění na pamětní desku. Banka totiž neuvádí ve výpisu účtu jména dárců.
Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!
Josef Psík

Svatohostýnské zvony

V příštím roce si budeme připomínat, jak se naši rodiče či prarodiče rozhodli před 100 lety pořídit a ozdobit krásnými zlatými korunkami sochu Panny Marie s Ježíškem na Svatém Hostýně. Ti, kteří vědí, jak jejich příbuzní podle možností přispěli na zhotovení korunek tím, že darovali zlaté prsteny, náušnice, náramky apod., cítí, jak se jejich srdce naplněná štěstím a radostí chvějí při pohledu na zářící korunky.
Co uděláme my v Jubilejním roce 2012 pro Pannu Marii, aby generace, které přijdou po nás, měly na co vzpomínat?
Budou to zvony… Jejich hlas bude znít do širokého okolí a zvát poutníky na Svatý Hostýn. Na pořízení zvonů je třeba hodně peněz. Láskyplná srdce a štědré ruce dárců všechno dokáží zvládnout.
Dnes děkujeme dárcům z Čeladné, Ludgeřovic, Zlína, Žďáru nad Sázavou, Vizovic, Brna, Prahy, Pozlovic a ostatních míst, která není možné všechna vyjmenovat. Velké poděkování patří otci děkanovi Jerzymu Walczakovi z Holešova za jeho přístup k tomu, jakým způsobem umožňuje vybírání darů ve farnosti. Dobrodinci mohou podle svých možností předávat dary každý den po mši svaté. Od června, kdy jsme začali vybírat na zvony ještě za působení P. Petra Bulvase, do poloviny listopadu věnovali farníci 316 520 Kč. A jaký dík vyslovit klientům Centra pro seniory v Holešově, kteří s vědomím milé paní ředitelky Mgr. Ivany Bozděchové mezi sebou vybrali 7000 Kč... Městský úřad v Holešově věnoval na zvony 12 000 Kč. Všem patří velký dík “stojanovským“ Pán Bůh zaplať! Farníci Holešova a Kojetína mají přání dát dohromady dary na druhý velký zvon a když otec arcibiskup bude souhlasit, mohl by nést jméno sv. Jan Sarkander.
Marie Loučková

Zhodnocení poutní sezony 2011

Ani jsme se nenadáli a za chvíli budeme opět vstupovat do nového roku 2012. Počasí s příznivými teplotami nám ani trochu nepřipomíná listopad a velmi nás překvapuje, že za měsíc budou Vánoce a vstoupíme do nového roku 2012. Tento rok bude pro Svatý Hostýn zvlášť významný, protože si budeme připomínat 100 let od korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské.
Co nám přinesl letošní rok?
Na začátku poutní sezony proběhla valná hromada, při které byl zvolen nový výbor Matice svatohostýnské a také nová kontrolní komise. Práce členů výboru a kontrolní komise je dobrovolná a také bezplatná. Věnují svůj volný čas práci pro Svatý Hostýn, čímž přispívají k rozvoji a zachování našeho poutního místa pro další nastupující generace. Také bych chtěla poděkovat všem dárcům, členům za příspěvky, a také důvěrníkům za jejich obětavou a svědomitou práci. Velmi si vážím důvěrníka, který si dal velmi vysoký cíl na počátku sezony a hned na valné hromadě začal rozdávat letáčky a oznámil, že by chtěl k 100. výročí korunovace, aby na Svatém Hostýně byly pořízeny nové zvony do baziliky. Denní modlitbou, svým úsilím a velkým elánem přesvědčil ostatní o důležitosti tohoto díla. Nechali se vytisknout letáky a společnými silami se sbírka na zvony rozjela. Asi většina z vás tuší, že se jedná o důvěrníka z farnosti Kojetín.
Také již třetím rokem probíhá v poutní sezonu na Svatém Hostýně průvodcovská služba, která je podporována Zlínským krajem, městem Bystřicí pod Hostýnem a obcí Chvalčov. Všem návštěvníkům, kteří se chtějí podrobně seznámit s historií našeho poutního místa, je poskytnut zdarma výklad – v češtině i v dalších třech cizích řečech – sedmi zaškolenými průvodci.
V Jurkovičově sále v muzeu v letní sezonu se uskutečnily tři výstavy. Výstava s názvem ,,Cesta ke kráse“ od P. Ing. Stanislava Weigela byla prodejní. Další výstava byla zaměřena na putování po slovenském kraji pod názvem ,,Západní Karpaty – společná hranice“. K orelské a muklovské pouti byla připravena výstava na téma třetího odboje. Tato výstava měla veliký ohlas hlavně u věřících, kteří si prožili tuto těžkou dobu. Výstavy byly zajímavé nejen pro návštěvníky, ale také i pro nás. I v příštím roce se budeme snažit v obdobném duchu pokračovat a něčím novým zaujat.
Dagmar Fojtů, vedoucí hospodářské správy MSH

Z vašich dopisů

Dušičková pouť
Jako každý rok jsem jela i letos na dušičkovou pouť na Svatý Hostýn. Letos jsem s sebou vzala i vnučku “k Panně Marii“. Před 19 lety se nám narodila jako dítě mentálně postižené. Celá naše rodina jsme prožívali velkou bolest, plakali jsme a volali: “Bože, proč?“
Tehdy jsme jeli s manželem prosit k Panně Marii do Lurd, aby se stal zázrak... Zázrak se stal, ale jinak než jsme čekali... Diagnozy se potvrdily na klinikách a zdravotní odborníci nám radili: “Dejte TO do ústavu, abyste neměli těžký a smutný život. My jsme však na jejich doporučení nedali. Poslechli jsme hlas v srdci – vždyť proto jsme jeli do Lurd. Já – babička – jsem tam Panně Marii slíbila, že jí za 10 let přivezu děvčátko ukázat... Léta plynula, děvčátko se v naší rodině stalo takovým malým sluníčkem. Každému darovala úsměvy a pohlazení; život s ní byl a je naplněný... Jsou zde slzy, ale taky radost, pohoda, smír a my říkáme po letech: “Bože, ty víš – proč“. Život v naší rodině se velmi změnil. Poznali jsme a poznáváme jiné hodnoty i smysl života.
Ovšem můj slib Panně Marii? Léta jdou a moje zdraví a okolnosti mi nějak nevycházejí k tomu dodržet daný slib... Tak proto jsme jely letos k Panně Marii na Svatý Hostýn spolu.
Brzy odpoledne jsem v bazilice stála s vnučkou za oltářem u sochy Matky Boží s Ježíškem. Poutníci se modlili růženec a my jsme tři čtvrtě hodiny pobývaly v modlitbě tam u Matky Boží. A tak jsem Jí ve svém srdci vše složila – díky, prosby a naši víru... Děvčátko (je stále jako děvčátko, i ve svém věku) se krásně modlilo s poutníky a já jsem prosila o přijetí mého slibu... Zde na Svatém Hostýně jsem vnučku Panně Marii ukázala... Jak nám tam bylo oběma krásně! AVE MARIA!
Ludmila

Je vždycky dobře v náručí Matky
a když můj krok je nejistý a vratký,
ruku svou položím do její dlaně,
aby nás vedla vždy po cestách Páně
a před zlem chránila nás pláštěm svým.
Ó, Maria, Matko naše, skryj nás pod svůj plášť.
--
Paní Ludmila napsala své celé jméno i adresu, avšak s prosbou, abychom napsali jen její křestní jméno, což také činíme a za pěkný příspěvek jí děkujeme.

Poděkování
Děkuji výboru Matice svatohostýnské za milé blahopřání k mým pětasedmdesátinám. Velmi mne potěšilo, že přání je právě ze Svatého Hostýna.
Jsem svázán se Svatým Hostýnem už od útlého dětství. Putovával jsem za Pannou Marií se svým hulínským dědečkem a rodiči již koncem první republiky. Později sám jako poutník a turista a především jako ctitel Panny Marie. V době totality pak se svými dětmi a v posledních desetiletích s celými třídami svých středoškolských studentů. Teď ve stáří většinou jezdím na Svatý Hostýn s manželkou a svými vnoučaty.
Svatý Hostýn jsem si přenesl také do svého obydlí. Obraz se siluetou Svatého Hostýna krášlí můj byt, a velká fotografie Panny Marie Svatohostýnské mne provází každé ráno, když vstávám a večer, když uléhám.
Přeji vám, celému výboru Matice svatohostýnské a všem jeho zaměstnancům hojnost Božího požehnání a všeho dobrého pro rozkvět a krásu Svatého Hostýna. Panna Maria ať nad vámi drží svou ochrannou ruku.
Ing. František Rýznar, Vsetín

Bude vás zajímat

V zimním období (do 22. dubna 2012) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny: 7.00, 9.15
v sobotu: 7.15, 9.15, 11.00
v neděli: 7.15, 9.15, 11.00, 14.15
V neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně:
Mše svaté na Štědrý den: 7.00, 9.15, 11.00 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme v sobotu 31. prosince.
Mše svaté: 7.00, 9.15, 11.00 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší svatou ve 22.30 hod. je modlitba růžence, ve 23 hod. adorace a ve 23.45 hod. Te Deum a svátostné požehnání.

Zdaleka ideme, novinu neseme
Přijměte pozvání na vánoční pásmo v bazilice na Svatém Hostýně v rámci kulturních akcí Jubilejního roku 2012
V neděli 8. ledna 2012 při mši svaté v 11 hod. vystoupí národopisný soubor Děcka ze Skoronic vedený Marií Holcmanovou v doprovodu Varmužovy hudecké muziky s primášem Petrem Varmužou. Ve vánočně vyzdobeném kostele nám u oltáře a jesliček připomenou nejen vzácné chvíle narození Ježíška, ale i lidové zvyky a tradice z okolí Kyjova. Pásmo koled a povídání Zdaleka ideme, novinu neseme nás přenese do atmosféry Vánoc o několik let zpět a připomene nám, jak skromně, ale srdečně trávili tyto svátky naši dědečkové a babičky.
Národopisný soubor ze Skoronic má za sebou 22 let činnosti, téměř 800 vystoupení
a 24 zahraničních zájezdů do většiny evropských zemí.

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Marie Macháčková, Vnorovy, 87 let
Ludmila Orlovská, Hradčovice, 79 let
Anežka Petříková, Smolina, 83 let
Ludmila Gerychová, Trnava, 96 let
Emil Vlček, Luhačovice, 86 let
Ludmila Buršíková, Kyselovice, 86 let
Ludmila Plachá, Vlčnov, 88 let
Marie Podškubková, Vlčnov, 90 let
Milada Fischerová, Tlumačov, 90 let
Marie Sudolská, Starý Jičín, 83 let
Marie Navrátilová, Tlumačov, 89 let
Vladimír Studeník, Šanov, 76 let
Františka Pospíšilová, Pivín, 62 let
Marie Mikuláštíková, Hradčovice, 81 let
Josef Hájek, Branka u Opavy, 85 let
Růžena Buchtová, Dolní Bojanovice, 70 let
Jaroslav Novosad, Otrokovice, 84 let
Marie Gazárková, Vnorovy, 77 let
Marie Zemčíková, Holešov, 76 let
František Dujka, Holešov, 86 let