Listy svatohostýnské

číslo 1
březen
2012
číslo 1, ročník XVI

OBSAH
Duchovní slovo
Editorial
Zahájení Jubilejního roku
Zvony na Svatém Hostýně
Cyrilometodějské cesty
Poutní cesta Velehrad – Svatý Antonínek
Korunovační týden před sto lety
Architekt Josef Fanta
Stručně z jednání výboru MSH
Z vašich dopisů
Kronika
Krása ušlechtilá dláždí cestu víře
Duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2012
Bude vás zajímat
Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Duchovní slovo

Radostná zpráva
V době velikonoční se setkáváme s nejvěrnějšími přáteli Ježíšovými. Nejprve u hrobu. Jsou to zbožné a obětavé ženy, které přinášejí látky k balzamování mrtvého Ježíše. On tam však není a andělé balzám nepotřebují. Magdalena tam viděla, že je kámen odstraněn. Běžela k Šimonu Petrovi: “Vzali Pána z hrobu a nevíme kde je.“ (Jan 20,1) Tak se u hrobu setkáváme i s Petrem a Janem. Hrob je skutečně prázdný, protože Ježíš vstal z mrtvých. Ještě ten den se jeho nejvěrnější dozvědí, co to znamená. Prožívejme s nimi fantastickou událost vzkříšení! Celá událost nás vede k zamyšlení nad problémem naší osobní víry v Krista. Jeho učedníci slyšeli několikrát z jeho úst, že bude zabit a třetího dne vstane z mrtvých. (Mt 16,21 a 17,9)
Petr to Ježíšovi rozmlouvá: “Bůh uchovej, to se ti nestane!“ (Mt 16,22)
Co myslíš, Petře – to Ježíš jen tak fantazíruje, a nebo ty se hořce mýlíš, jako už několikrát? Věčné Slovo se nemýlí! Boží skutečnosti a záměry jsou nad náš rozum.
Rozjímejme tedy s hlubším pochopením slova vzkříšeného Krista. Slova, která nám zprostředkovali evangelisté. Svatý Jan píše: Stanul mezi nimi a řekl: “Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Učedníci se zaradovali. – Znovu jim řekl: “ Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: “Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neopustíte, tomu odpuštěny nejsou!“ (Jan 20,19–23)
My víme, ale opravdu věříme? Pravá církev, společenství s Kristem, nestojí na pouhé volbě, ale na postupném (hierarchickém) poslání. Jako mne poslal Otec, posílám já vás. Apoštolé pak posílají biskupy, kněze a jáhny. Děje se tak mocí Ducha Svatého a my to nazýváme apoštolskou posloupností. Můžeme myslet a jednat jinak, jestliže sám Pán Ježíš se nedovolává své moci, ale poslání od Otce?
“Pokoj vám!“ Ježíš nám zjednal smír s Bohem, odpuštění hříchů!
“Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne ten který dává svět, já vám dávám!“ (Jan 14, 27)
Kristův pokoj je dán lidskému srdci, když se usmíří s Bohem. Z evangelia vyplývá, že je nutno uznat svou hříšnost a přijmout odpuštění skrze církev.
Přeji vám k tomu hodně světla a síly Ducha Svatého. Pokoj vám!
AVE MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

Editorial

Milí čtenáři Listů svatohostýnských, ctitelé Panny Marie!
Vstoupili jsme do Jubilejního roku stého výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské a zároveň vstupujeme do šestnáctého ročníku Listů svatohostýnských, časopisu našeho poutního místa, který navazuje na Hlasy svatohostýnské, násilně umlčené po nástupu komunistické moci po únoru 1948.
Jsem rád, že náš časopis, který spojuje členy Matice svatohostýnské, ctitele Panny Marie i jiné zájemce a obdivovatele Svatého Hostýna, vytváří jednu velkou rodinu našeho poutního místa.
Současně s vydáním tohoto čísla Matice svatohostýnská vydává novou publikaci SVATÝ HOSTÝN – nejznámější moravské poutní místo, která je rozšířeným vydání knížky o Svatém Hostýně, jež vyšla před pěti lety.
V úvodu k nové publikaci píše olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Jan Graubner:
Každá země má svá posvátná místa, všude chodí lidé někam na pouť. Některá místa jsou světoznámá a navštěvovaná miliony poutníků, jiná jsou docela malinká a známá jen v blízkém okolí. Všechna mají však něco společného. Opětovně přitahují ty, kteří tam prožili Boží dotek, dostali milost, našli pokoj či novou sílu, zakusili společenství víry a v něm Boží přítomnost… Bez ohledu na to, zda se o tom posvátném místě píše v novinách či mluví v televizi, dozvídají se o něm další lidé především od těch, kteří jim sdělují své duchovní zkušenosti. Proto přicházejí také. Jsou to jednotlivci, celé rodiny, ale i celé farnosti. Zkušenost přechází z generace na generaci, volá k vděčnosti a zve k návratu.
Mezi takovými místy má v naší zemi Svatý Hostýn první místo. I bez velkého organizování je nejnavštěvovanějším poutním místem v zemi. Jsem rád, že poutníci, kteří si toto místo zamilovali, chtějí znát i jeho historii a zkušenosti jiných. To se ukázalo, když první vydání knížky o Svatém Hostýně bylo brzy vyprodáno. V roce stého výročí slavné korunovace milostné sochy Panny Marie Svatohostýnské přichází druhé vydání. Autorovi přeji stejnou radost z jeho přijetí jako u prvního vydání. Čtenářům pak, aby s poznáním rostla i jejich láska k posvátnému místu a především k Té, která je zde uctívána jako Vítězná Ochrana Moravy.
K přání otce arcibiskupa se připojuje redakční rada Listů svatohostýnských a přeje všem čtenářům nové knížky i jarního čísla Listů svatohostýnských spokojené čtení.
Josef Pala

Zahájení Jubilejního roku

Vystoupení dětí ze Skoronic zakončilo vánoční dobu a zahájilo Jubilejní rok 2012
Všichni, kdo se přišli poklonit Spasiteli u oltáře i jesliček ve svatohostýnské bazilice v neděli 8. ledna, byli potěšeni vystoupením národopisného divadelního souboru Děcka ze Skoronic pod vedením Marie Holcmanové. Divadelní pásmo Zdaleka ideme, novinu neseme skvěle doprovodila také Hudecká muzika v čele s primášem Petrem Varmužou. Byl to opravdu zdařilý vstup do kulturních akcí Jubilejního roku 2012.
Baziliku rozezněly dětské hlasy a líbezně znějící koledy, a to již při mši svaté v 11 hodin, kterou sloužil o svátku Křtu Páně P. Jiří Šolc. Po mši svaté pak následovalo samotné dramatické pásmo, které nás přeneslo do minulých dob, kdy na Valašsku v chudých chalupách žila ještě tradice barokního lidového divadla, které jednoduchými prostředky předváděli koledníci malí i velcí. Samotné lidové koledy, které si doma i v kostele zpíváme, vlastně na tyto pochůzkové divadelní hry navazují. Je třeba si uvědomit, že velikonoční a vánoční hry patří k základům evropské divadelní tradice a právě chrámové prostředí bylo jejich místem zrodu.
Děcka ze Skoronic potěšila všechny poutníky, kteří se v krásný zimní den na Svatý Hostýn vydali, a nenechali se odradit ani nesjízdností silnice od točny k bazilice. Také koledníci museli k bazilice poslední metry připutovat pěšky, což ještě zvýrazňuje pravou podobu chudého a přece radostného slavení Vánoc za našich předků. K dobré pospolitosti pak přispělo společné posezení v restauraci poutního domu č. 2.
Představení Zdaleka ideme, novinu neseme si můžeme připomenout také v záznamu, který pořídila TV Noe a který bude využit pro nový dokument o Jubilejním roce na Svatém Hostýně.
Petr Cekota

Zvony na Svatém Hostýně

Slavností Matky Boží Panny Marie 1. ledna 2012 jsme vstoupili do Jubilejního roku 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. Na přelomu tohoto Jubilejního roku bylo objednáno sedm nových zvonů pro baziliku na Svatém Hostýně u firmy Zvonařství Rudolf Perner v Českých Budějovicích. Nové zvony budou odlity v mateřském závodě v německém Pasově. Byla zaplacena záloha na materiál ve výši 2,2 mil. korun. Další finanční prostředky budou použity za odlití zvonů, rekonstrukci prostoru ve věžích, nové stolice, veškeré zvonové zařízení, elektrický pohon a režijní práce.
Nové zvony ponesou tato jména:
Panna Maria Nanebevzatá ladění – c1 2 000 kg
Svatý Jan Sarkander ladění – d1 1 630 kg
Svatý Cyril a Metoděj ladění – e1 1 130 kg
Svatý Josef ladění – g1 660 kg
Svatá Rodina ladění – h1 385 kg
Svatý Ignác ladění – d2 225 kg
Služebník Boží Antonín Cyril Stojan ladění – e2 170 kg
Zvon Služebník Boží Antonín Cyril Stojan nahradí stávající zvon ladění e2 o váze 150 kg z roku 1844, který má nepřesné ladění a je značně vytlučený a hrozí mu puknutí. Bude umístěn v muzeu na Svatém Hostýně. Nové zvony budou odlité v druhé polovině března, aby byly dopraveny na Svatý Hostýn do 28. dubna 2012, kdy se bude konat hasičská pouť. Slavnostní žehnání vykoná otec arcibiskup Jan Graubner při mši svaté v neděli 6. května 2012 u příležitosti valné hromady Matice svatohostýnské a zahájení poutní sezony, na které jsou všichni ctitelé Panny Marie srdečně zváni. Během měsíce května a června budou zvony zavěšeny do věží baziliky.
Duchovní správa a Matice svatohostýnská děkují všem dárcům, kteří na toto dílo přispěli nebo přispějí, a zároveň prosí o modlitbu, aby toto velké dílo do hlavních oslav, které se budou konat ve dnech 15. až 19. srpna 2012, bylo zdárně dokončeno.
Velké poděkování nadaci ČEZ za jejich příspěvek 500 000 Kč na odlití zvonů.
Ještě jednou všem “Pán Bůh zaplať “ a na shledanou na Svatém Hostýně!
Josef Psík

Cyrilometodějské cesty

V budově Krajského úřadu Zlínského kraje se 14. února sešli zástupci Matice svatohostýnské, Matice svatokopecké, Matice svatoantonínské a Matice velehradské spolu s Klubem českých turistů, Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy (Ing. Zdenek Urbanovský) a svými hostiteli, pracovníky odboru kultury Zlínského kraje (náměstek hejtmana Ing. Jindřich Ondruš, vedoucí odboru kultury Mgr. Pavel Macura), aby společně jednali o možnostech dalšího rozvoje pěšího poutnictví.
Centrála cestovního ruchu Výchovní Moravy ve spolupráci s italskou Cammini d´Europa propagují poutní stezku Svatý Hostýn – Velehrad na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu po celé Evropě. Naše trasa je zapsána v evropských poutních stezkách a již se dostává do povědomí evropských poutníků jako “LA VIA DEI SANTI CIRILLO E METODIO“ (“Cesta sv. Cyrila a Metoděje“).
V rámci zlínského setkání dospěli přítomní zástupci k významnému rozhodnutí nadále prezentovat dosud zbudované i připravované poutní trasy navazující na poutní cestu Svatý Hostýn – Velehrad jako CYRILOMETODĚJSKOU CESTU. Jednotlivé úseky, např. Svatý Hostýn – Svatý Kopeček se tak stávají etapami této Cyrilometodějské cesty.
V rámci setkání řešili přítomní zástupci otázky značení, bezpečnost poutníků i sdílení informací na webovém odkazu vytvořeném Centrálou cestovního ruchu: www.poutni-stezky.cz
Informace o poutních stezkách a propagaci Svatého Hostýna najdete také na stránkách: www.vychodní-morava.cz, nebo www.camminideuropa.eu
Vážení čtenáři, zveme vás v roce 2012 na společná putování po Cyrilometodějských cestách, které v letošním roce organizují naše Matice:
Svatý Hostýn – Velehrad 2. – 4. července
Velehrad – Svatý Hostýn – Svatý Kopeček 17. – 21. srpna
Velehrad – Svatý Antonínek 25. – 26. srpna
Velehrad – Svatý Hostýn 27. – 29. září
Podrobnosti najdete na webech jednotlivých Matic a výše zmíněném poutním odkaze.
Věříme, že putování po Cyrilometodějských cestách, ať soukromé či organizované, nebude pro vás jen pěší chůze z bodu A do bodu B, ale půjdete za svým cílem…
Lubomír Vývoda

Poutní cesta Velehrad – Svatý Antonínek

Matice velehradská a Matice svatoantonínská se rozhodly navázat na dosud zbudované poutní trasy Velehrad – Svatý Hostýn – Svatý Kopeček a vytvořit větev, která spojí Velehrad s dalším, velmi malebným poutním místem. V rámci všech zbudovaných poutních tras tak budou propojeny mimořádné osobnosti moravského křesťanství: P. Šuránek, A. C. Stojan, T. Špidlík, V. Hasmandová, A. Zelíková, I. Stuchlý. Poutní trasa má potenci pokračování do Šaštína přes Strážnici, Skalici a Kopčany.
Nová poutní cesta povede krásnou moravskou krajinou. Délka trasy je zhruba 24 km. Předpokládá se vybudování dvanácti poutních zastavení – dřevěných přístřešků s tabulemi obsahujícími informace jak náboženského, tak také kulturního, zeměpisného, geologického a přírodovědeckého charakteru (Velehrad, začátek Poutní cesty růžence za humny Starého Města, Staré Město u Uherského Hradiště – kostel Svatého Ducha, zastavení při řece Moravě u plavebního kanálu, druhé zastavení při řece Moravě, Kostelany, Kunovický les, Ostrožská jezera, Ostrožská Nová Ves, zastavení v polích v údolí mezi Ostrožskou Novou Vsí a Ostrožskou Lhotou, Ostrožská Lhota, Svatý Antonínek).
V rámci projektu bude vydán průvodce vytvořený PhDr. Josefem Palou s vloženou skládací mapou. Zbudování trasy je společným dílem Matice velehradské a Matice svatoantonínské. Dodavatelem díla je PaedDr. Jiří Troneček. Významným partnerem projektu je Zlínský kraj a Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – instituce, které se zasazují o rozvoj pěšího poutnictví v našem regionu.
Hledáme dárce, kteří by si “adoptovali“ jednotlivá zastavení, aby se nám dílo podařilo
realizovat. Cena jednoho zastavení je 30 000 Kč. Jméno dárce (jednotlivec, společenství, instituce) je vždy na zastavení uvedeno. Dílo bude dokončeno v srpnu letošního roku.
Již letos budeme po nové (respektive obnovené) poutní cestě putovat oběma směry:
Ze Svatého Antonínka na Velehrad 25. srpna
Z Velehradu na Svatý Antonínek na Děkovnou dožínkovou pouť 26. srpna
Děkujeme za jakoukoliv formu podpory.
Veškeré informace o nové poutní cestě obsahuje nově vytvořená webová stránka:
www.maticevelehradska.cz/dokument/Velehrad---Sv-Antoninek-213/
Petr Hudec, jednatel Matice velehradské

Korunovační týden před sto lety

Korunováním sochy Panny Marie Svatohostýnské po poledni ve čtvrtek 15. srpna 1912 církevní obřady, slavnosti a vzdávání díků za tuto událost neskončily. V kostele nadále sloužil slavnou biskupskou mši svatou český primas kardinál Lev Skrbenský a venku další biskupskou mši svatou sloužil biskup z Milwaukee Josef Koudelka, delegát amerických Čechů. Mše svaté byly celebrovány rovněž na několika jiných místech Svatého Hostýna.
Po ukončení církevních obřadů se konala slavnost národní. Shromáždění poutníků na prostranství za kaplí Sarkandrovkou oslovil ze své funkce předseda Matice svatohostýnské biskup Karel Wisnar. Byly zahrány hymny papežská i císařská, proneseny slavnostní projevy a odeslány telegramy Svatému otci i císaři Františku Josefovi I. V klášteře i v maršálském stanu bylo pohoštěno na 400 hostů z řad politiků, zástupců obcí i spolků a stavů, šlechty, důstojnictva a duchovenstva. Venku šohaji v krojích podávali hostům moravské víno a hanácké koláče. Všude vládla radostná nálada, v níž se rozloučil s poutníky děkan Jan Daněk z Jevíčka a tisícové zástupy se začaly pomalu rozcházet do svých domovů.
Po tomto slavném korunovačním dnu následoval korunovační týden, jehož jednotlivé dny měly předem přesně určený program.
Hned druhý den, v pátek 16. srpna se konala slavnostní valná hromada Matice svatohostýnské. Byla zahájena ještě ve čtvrtek večer světelným průvodem, modlitbou litanií a za znění zvonů též vzpomínkou na zemřelé dobrodince a členy Matice svatohostýnské. Světelným průvodem a modlitbami začínaly v předcházející večer rovněž všechny poutě dalších dnů.
V pátek ráno tedy následoval obvyklý, v tomto případě však slavnostně pojatý program valné hromady Matice svatohostýnské, vyznamenání zasloužilých členů a pontifikální mše svatá celebrovaná biskupem Koudelkou. Po holdu Matce Boží členové odcházeli do svých domovů s radostí v srdcích.
Třetí den, sobota 17. srpna, byl vyhrazen pouti matek s dětmi. Už v předvečer přicházely maminky, vedoucí za ruce své děti, aby jim vyprosily požehnání. Přes nepřízeň počasí bylo v sobotu ráno na Svatém Hostýně přítomno přes 2000 matek a 1200 dětí.
Čtvrtý poutní den, v neděli 18. srpna uvítal výbor na přípravu oslav pouť mužů. Tento den se pokládal vedle dne korunovačního za zvláště významný. Katoličtí muži celé Moravy se hojnou účastí veřejně přihlásili ke své odvěké víře a úctě k Matce Boží. Bohoslužby se konaly venku, protože kostel nestačil pojmout všechny poutníky pro veliký průvod mužů ze Slovácka.
Pátý den oslav, pondělí 19. srpna, byl určen pouti kněží. Ačkoli již v den korunovace jich na Svatý Hostýn připutovaly stovky a kněží doprovázeli i všechny poutě po celou dobu trvání slavností, přišlo jich v tento den dvě stě, aby se poklonili korunované Královně. Už od 4 hodin ráno se střídali u oltářů v kostele i venku při sloužení mší svatých až do půl jedenácté. Mezi tím měl v 6 hodin ke všem přítomným věřícím, jichž přišlo okolo 2000, kázání známý redemptorista F. X. Novák z Vídně. Slavnou mši svatou sloužil opět biskup Josef Koudelka.V tento den přišlo na svou pouť také úřednictvo arcibiskupských statků.
Den šestý, v úterý 20. srpna se konala pouť mariánských družin. Mnoho sodálů a sodálek bylo přítomno na Svatém Hostýně už v hlavním dni korunovace. To však nijak neumenšilo jejich počet ve dni, určeném jejich pouti. Totéž možno říci o terciářích, kteří rovněž v tento den připutovali ve velkém počtu na Svatý Hostýn.
Po tomto poutním dnu byly rozebrány vojenské stany a vojíni zastávající služby ve stanech a při telefonním spojení byli s hudbou, díky a požehnáním vyprovozeni v průvodu až pod Vodní kapli, aby se navrátili ke svým posádkám. Přesto na Svatém Hostýně zůstalo živo.
V předvečer sedmého dne oslav korunovace, určeném na středu 21. srpna, začala pouť Omladiny. Byla to pouť obzvláště radostná, vždyť k Matce Boží připutovala v hojném množství se svými díky, prosbami a nadějemi věřící mládež, budoucnost celé země.
A konečně den osmý, čtvrtek 22. srpna, patřil studujícím, akademikům, učitelům a profesorům. Očekávala se účast slabší, ježto velká část studentstva i inteligence připutovala již v korunovační den. Přesto se této pouti zúčastnilo sto padesát studentů a sto reprezentantů katolických akademických spolků, zástupců katolických profesorů, učitelstva a různých stavů inteligence.
Tato pouť byla posledním dnem korunovačních slavností. Jednatel Matice svatohostýnské ThDr. Antonín Cyril Stojan se členy slavnostního výboru na Svatém Hostýně zůstali, aby pomohli návratu běžného řádu poutního místa a připravili konání valné hromady Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Touto valnou hromadou byly korunovační slavnosti na Svatém Hostýně, jež trvaly po celý oktáv svátku Nanebevzetí Panny Marie, v neděli 25. srpna před sto lety důstojně zakončeny.
Miroslava Štěrbová

Architekt Josef Fanta

Architekt Josef Fanta patřil v dějinách české architektury k významným zjevům. Svojí univerzalitou se řadil k těm renesančním osobnostem, které ovládly bravurně více oborů výtvarných nebo působily i v jiných oblastech lidské činnosti. V letošním roce si připomínáme 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské korunkami, které Josef Fanta navrhl. Povězme si tedy něco o dlouhém a plodném životě tohoto umělce.
Narodil se v Sudoměřicích u Tábora 7. prosince 1856. Již v dětství projevil výrazné výtvarné nadání. Po studiích architektury pracoval s architektem Josefem Zítkem na výzdobě interiérů Národního divadla. Později získal místo asistenta jiného význačného českého architekta Josefa Schulze na České technice, kde se sám později stal profesorem.
Josef Fanta především vynikl jako architekt. Z jeho tvorby si připomeňme alespoň budovu Wilsonova (Hlavního) nádraží v Praze, budovu pražského pěveckého spolku Hlahol, Hlávkovy studentské koleje a budovu Ministerstva průmyslu ČR.
Vedle své profese architekta se dokázal prosadit jako autor sakrálních předmětů – monstrancí, kalichů mešních rouch, náhrobků; navrhoval interiéry veřejných i soukromých staveb. Z tuto činnost získal v roce 1900 na Světové výstavě v Paříži zlatou medaili. Jako hluboce věřící člověk a autor mnoha bohoslužebných předmětů byl dobře znám v církevních kruzích. Není proto divu, že se na něho v roce 1912 obrátil P. Antonín Ostrčilík, který pokračoval v úsilí předčasně zemřelého P. Cibulky o korunovaci sochy Panny Marie na Svatém Hostýně. Josef Fanta vyslechl rád Ostrčilíkovu výzvu a nabídku na zhotovení korunek přijal. Projevil se jako nesmírně schopný organizátor. Během neskutečně krátké doby dokázal navrhnout a ze shromážděného zlata a dalších cenností nechal zhotovit korunky pro sochu Panny Marie a Ježíška. Při jejich přípravě pouze jednou zavítal na Svatý Hostýn, aby provedl nezbytná měření pro zlatnickou dílnu. Prostřednictvím početné korespondence informoval P. Ostrčilíka podrobně o stavu výroby korunek, jejich vyzdobení, ale také o potížích, které museli všichni, kdo na nich pracovali, překonávat.
Přesto byly korunky včas hotovy. Delegace pod vedením Antonína Cyrila Stojana je zavezla do Říma, kde je papež Pius X. při zvláštní audienci 21. července 1912 posvětil. Na zpáteční cestě byly korunky duchovně propojeny s dalšími mariánskými poutními místy.
Pavel Malének

Stručně z jednání výboru MSH

9. prosince 2011
– kontrola plnění starších úkolů
– prověrka pojištění nemovitostí na Svatém Hostýně
– ozvučení sálu v poutním domě č. 3
– řešení zveřejnění děkovných tabulek za vyslyšení proseb
– jmenování komise pro inventarizaci pokladen
– rekonstrukce pokojů ve 3. podlaží poutního domu č. 3
– střídavý provoz restaurací v poutních domech v zimním období
– příprava tisku sborníku osobností Svatého Hostýna
– schváleno externí zpracování účetnictví Matice svatohostýnské
13. ledna 2012
– stav jednání o podpoře Zlínského kraje financování oslav jubilejního roku
– stav jednání o řešení dopravní obslužnosti Svatého Hostýna
– schválena oprava obložení vstupu do restaurace Ovčárna
– nabídka Ing. architekta Kubeši na úpravu zeleně Svatého Hostýna a publikace o historii Svatého Hostýna za období 1938 až 2002
– nabídka firmy Rapos na rekonstrukci 3. podlaží poutního domu č. 3 – schválena realizace poloviny podlaží
– schválení nákladů na tisk sborníku osobností Svatého Hostýna
– zajištění provozu recepce poutního domu č. 3 po dobu 24 hod. za den – návrh
– renovace Domovního řádu poutních domů
– žaloba paní Novákové na neplatnost ukončení pracovního poměru
10. února 2012
– jednání se zástupcem firmy Obceservis o zpracování návrhu projektu dopravní obslužnosti Svatého Hostýna
– spolupráce se stánkaři při přípravě jubilejního roku
– řešení převodu stánku paní Skybinské
– stav realizace rekonstrukce 3. podlaží poutního domu č. 3
– stav realizace sborníku osobností Svatého Hostýna
– zpracování projektu úprav restaurace Ovčárna – výběr zpracovatele
– informace o postupu realizace nových zvonů
– informace o zajištění akcí oslav Jubilejního roku 2012
Václav Lednický, zapisovatel MSH

Z vašich dopisů

Kramářské boudy na Svatém Hostýně – jak dál?
Vážení přátelé!
Děkuji, že se vzorně staráte o zvelebení Svatého Hostýna. Děkuji, že jste zachránili Hostýn před konzumními silami, které se snažily udělat z Hostýna lyžařské středisko. Svatý Hostýn je posvátná hora Moravanů a takovou “pomoc“ určitě nepotřebuje. Jsem sportovec a nemám nic proti sportu. Ale sportovní areály lze dělat kdekoliv jinde. Svatému Hostýnu je nutné zachovat jeho neopakovatelného ducha místa.
Na Vašich stránkách jsem se dočetl, že máte v úmyslu odstranit údajně nevyhovující stánky. Zde bych se přimlouval za to, aby stánky zůstaly tam, kde jsou, neboť za ta léta k tomu místu už jaksi patří. Stánky jsou vidět i na pohlednicích z roku 1908 a kresbách bez udání data, ale pravděpodobně starších. Když mne před více než 50 lety babička brávala s sebou na hostýnské poutě, tenkrát byla pro mne jako šestiletého špunta nezapomenutelným zážitkem právě obchůzka stánků, cukrová vata, pendrek, růženec z ovocného komprimátu a nafukovací balónek. Pro babičku také růženec, ale jiný, opravdový (ten nebylo možno na rozdíl od toho mého sníst), křížek a těžítko s padajícím sněhem.
I v dnešní době, kdy několikrát do roka navštívím starobylé poutní místo, kudy kráčela historie našeho moravského národa, po pěší či lyžařské túře po hřebenovce z Trojáku přes Skalný nebo po cyklistickém výjezdu po silnici po prohlídce baziliky a výhledu od paty rozhledny, která bývá většinou nebo spíše téměř vždy zavřená, rád posedím u stánků při zaslouženém občersvení s výhledem na baziliku s nádhernou mozaikou Panny Marie, Vítězné ochránkyně Moravy, od níž se odráží zlato odražených paprsků slunce sklánějícího se k západu. Tam vstřebávám a vychutnávám atmosféru lokality a hlavou mi probíhá děj dávné události, kdy hostýnský zázrak v podobě prudké bouře, kdy blesk stíhal blesk, za doprovodu přívalového deště donutil hordy Tatarů (Mongolů) opustit hořící vojenské ležení a posléze celou Moravu.
Domnívám se, že stánky dokreslují starobylý kolorit místa a díky nim prostor před bazilikou žije. Jejich přemístění někam k parkovišti a nahrazení nějakou modernou by odsunulo tep života Svatého Hostýna někam do ústraní a prostor před bazilikou by se mi zdál osiřelý....
Panna Maria a Bůh nadále ochraňuj Svatý Hostýn, Moravu a její lid.
Mgr. Jindřich Žaludek, Zlín

Jako dlouholetá svatohostýnská poutnice jsem si se zájmem přečetla informace o dalších plánovaných změnách na Svatém Hostýně. Od léta roku 1995, kdy jsem se mohla poprvé ubytovat v tehdy provizorních a skromných podmínkách čerstvě navráceného poutního domu, zaznamenal Svatý Hostýn velmi mnoho změn ke svému prospěchu, až na věc jedinou. Na kramářské boudy.
Protože nejsem Moravanka a tudíž jsem nepoznala Svatý Hostýn jako dítě, nedívám se na toto místo očima vzpomínek, v nichž by dominoval obrázek, jak jdu s maminkou do schodů podle kramářských stánků, kde mně kupuje občerstvení, dárky a upomínky z pouti atd. Proto mě výše zmíněné, nevzhledné stánky, na první pohled hyzdící monumentální schodiště i celkový pohled na baziliku, nepříjemně překvapily tehdy a vadí mně i po sedmnácti letech při každé návštěvě dodnes.
Ve starých číslech tehdejších “Hlasů svatohostýnských“ je dobová fotografie, kde nové schodiště, stoupající mezi upravenými, travnatými břehy, lemují pouze půvabné stromy. Takže nemyslím, jak jsem se už několikrát dočetla, že “stánky tam patří, protože tam byly vždycky“. Nepatří, protože původně tam nebyly.
Také kovové zábradlí, stoupající středem nových schodů, svědčilo o soucítění tehdejších zřizovatelů s méně zdatnými a nemocnými, snahou ulehčit jim výstup.Myslím, že i to by dnes stálo za úvahu, protože věk se znatelně prodloužil, čímž přibylo i občanů s pohybovými obtížemi. Chápu, že poutník se potřebuje občerstvit mimo ducha i tělesně, a to rychle a lacino, protože ne každý si s sebou veze, jako v minulosti, krajíc chleba a vajíčko natvrdo. Rovněž tak chce dovézt domů nějakou upomínku. Jako bývalá zdravotnice ale nechápu, že současný stav je už tolik let tolerován hygienou, která všude jinde má podmínky nastavené až velmi přísně.
Chtěla bych se dožít toho, aby stánky z blízkosti schodiště a baziliky zmizely a přesunuly se nad parkoviště po vrstevnicích, jak navrhuje jeden z plánů. Byly by pohodlněji přístupné a nerušily estetický dojem, ani duchovní zážitek.
Miroslava Štěrbová, Třebechovice pod Orebem

Kronika

ČERVENEC 2011
Poutní zájezdy:
1. 7. • Pouť členů Apoštolátu modlitby
2. 7. • 80 poutníků ze Svatého Kopečku u Olomouce došlo v rámci 1. moravské Compostely a společně s 80 dalšími pokračovalo na Velehrad • poutníci z Kostelce na Hané • z Velkých Karlovic • ze Zahnašovic
3. 7. • Žeranovice • Racková • Horní Lapač • Lechotice
5. 7. • Zubří
6. 7. • 16 mladých poutníků z rumunské farnosti Gernik a P. Palie Jeniamin
7. 7. • Ostrava-Zábřeh
9. – 10. 7. • Brumov-Bylnice
12. 7. • Halenkov • Stará Bělá
13. 7. • Klenovice na Hané • Pivín • Dobromilice • Skalka • Tvorovice • Čelčice • Hradčany • Doloplazy
14. 7. • Vracov
15. 7. • Jindřichov • Sazovice
17. 7. • Karlovice • Malenovice • Šanov • Hněvotín • Těšetice • Slatinice • Drahanovice • Horní Štěpánov
19. 7. • Bochoř
20. 7. • Kuželov • Havířov • Tvarožná
21. 7. • Nivnice • Korytná
23. 7. • Lidečko • Vacenovice • Hukvaldy • Rychaltice • Hájov • Dolní Bojanovice
25. 7. • Čeladná
26. 7. • Kostelany nad Moravou
28. 7. • Třebíče • Nový Hrozenkov • Kunovice
30. 7. • Milotice u Kyjova
31. 7. • Jestřabí
SRPEN 2011
2. 8. • Vlachovice • Slušovice
3. 8. • Zubří • Vidče • Brodek u Prostějova • Otaslavice • Želeč
6. 8. • Český Těšín
7. 8. • Březová u Vítkova
9. 8. • Nedašov • Pustá Polom • Uherské Hradiště-Sady
10. 8. • Žďárná • Boskovice • Benešov
13. 8. • Nemotice • Milonice • Nový Jičín • Šenov • Kunín • Lipov • Dub nad Moravou • Věrovany
14. 8. • Hlavní pouť s biskupem Josefem Hrdličkou
15. 8. • Malá Morávka • Václavov • Rudná pod Pradědem • Světlá Hora • Andělská Hora • Chropyně
16. 8. • Uherský Ostroh • Valašské Klobouky • Kozlovice • Staré Město u Moravské Třebové
17. 8. • Tichá • Frenštát pod Radhoštěm
20. 8. • Orelská pouť • pouť děkanátu Vizovice za obnovu rodin a nová duchovní povolání s biskupem Josefem Hrdličkou • Větřkovice • Vítkov • Březová
24. 8. • Tupesy • Břestek
25. 8. • Hulín • Pravčice • Záhlinice • Vlkoš u Přerova • Říkovice
26. 8. • Kyjov
27. 8. • Bytča • Rataje u Kroměříže • Sobělice • Popovice • Šelešovice
29. 8. • Povážská Bystrica • Buchlovice • Zlechov • Boršice
30. 8. • Starý Hrozenkov • Komňa • Chropyně • Kyselovice • Žalkovice • Břest
ZÁŘÍ 2011
2. 9. • Ohrozim • Plumlov • Krumsín • Myslejovice • Otaslavice • Vřesovice • Brodek u Prostějova
3. 9. • Muklovská pouť s hlavním celebrantem opatem Michaelem Pojezdným z Prahy • AG Kroměříž • Libhošť • Březce • Štěpánov • Žerotín
6. 9. • Němčice na Hané • Hrušky • Pavlovice
7. 9. • Velký Týnec • Pustá Polom
8. 9. • Markvartovice • Ludgeřovice u Ostravy • pouť 31 polských poutníků s knězem z Poznaně • senioři z MESITu Uherské Hradiště
9. 9. • Kojetín
10. 9. • Valašské Klobouky
11. 9. • Vlčnov
12. 9. • Slušovice
12. – 13. 9. • Setkání 30 kněží České provincie Tovaryšstva Ježíšova
13. 9. • Dolní Němčí • Roštění • Rymice • Karlovice • Kostelec • Němčice
14. 9. • Želechovice nad Dřevnicí • Provodov
15. 9. • Charita Uherský Brod • Rožnov pod Radhoštěm • Hutisko • Vigantice • Valašská Bystřice • Zašová • Kněždub • Tvarožná Lhota
17. 9. • Luhačovice • Pozlovice • Blansko • Bílovice
18. 9. • Drahotuše • Rohatec • Prakšice • Paršovice • Čadca
20. 9. • Prusinovice • Místek • Lysůvky • Sviadnov • Hodoňovice • Skalice u Frýdku-Místku • Baška
21. 9. • Charita Hranice na Moravě • Olomouc • Doloplazy
22. 9. • Valašské Meziříčí • Lešná • Konice u Prostějova • Jesenec • Vnorovy
23. 9. • Trnava
23. – 25. 9. • Svatováclavská pěší pouť z Velehradu
24. 9. • Nová Hradečná • Libina • Oskava • Šumvald • Náměšť nad Oslavou • Hartvíkovice • Březník
27. 9. • Napajedla • Ostrava
28. 9. • Fryšták • Břest • Chropyně • Žalkovice • Kyselovice • Svatováclavská pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce
ŘÍJEN 2011
1. 10. • Svatý Hostýn navštívil Mons. Štefan Sečka, spišský biskup ze Slovenska
1. 10. • Pouť rosického děkanátu brněnské diecéze • pouť Blažovic a Tvarožné
2. 10. • Růžencová pouť
3. – 4. 10. • Jednání Rady Charity České republiky
4. 10. • Sto farníků z Lidečka
5. 10. • Autobus farníků z Ostravy-Poruby
8. 10. • První den dušičkové pouti, večerní mši svatou celebroval Mons. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický, následoval světelný průvod a pobožnost na lesním hřbitůvku • provinciál slovenské provincie jezuitů P. Peter Bujko, SJ • farská púť z Topolčian • dva autobusy farníků z Litovle • farní pouť z Lanžhota • pouť ze Stříbrnic a Medlova • farní pouť z Jalubí
9. 10. • Druhý den dušičkové pouti, mši svatou celebroval olomoucký světící biskup Josef Hrdlička • farníci z Vlčnova • autobus poutníků ze Závišic, Rybího a okolí
10. –12. 10. • Setkání ředitelů Charit olomoucké arcidiecéze
15. 10. • Třináctá myslivecká pouť s arci-biskupem Janem Graubnerem • pěší pouť z Drahotuš
16. – 21. 10. • Kněžské exercicie (fokolare) s kardinálem Miloslavem Vlkem
21. – 23. 10. • Duchovní obnova pořádána Centrem pro rodinný život
25. – 27. 10. • Duchovní obnova pro ředitele Ostravsko-opavské diecézní charity
26. – 30. 10. • Duchovní obnova pro salesiánské spolupracovníky pod vedením P. Leoše Ryšky, SDB
LISTOPAD 2011
4. – 6. 11. • Neokatechumenát Valašské Meziříčí
6. – 8. 11. • Pracovní setkání děkanů olomoucké arcidiecéze s arcibiskupem Janem Graubnerem
8. – 9. 11. • Adaptační kurz pro nové pracovníky Arcidiecézní charity Olomouc
11. – 13. 11. • Setkání rodin v rámci Schönstattského hnutí
12. 11. • Pouť děkanátu Vsetín za obnovu rodin a nová povolání s Mons. Josefem Nuzíkem
18. – 20. 11. • Neokatechumenát Valašské Meziříčí
19. – 20. 11. • Pěší pouť z Újezdu u Valašských Klobouk
21. – 23. 11. • Exercicie pro zlínskou farnost sv. Filipa a Jakuba za účasti P. Ivana Fišara a P. Josefa Čunka, SJ
25. – 27. 11. • Exercicie členů Matice svatohostýnské s arcibiskupem Janem Graubnerem
PROSINEC 2011
2. – 4. 12. • Exercicie členů Matice svatohostýnské s arcibiskupem Janem Graubnerem (2. část)
7. 12. • Svatý Martin přijel na bílém koni na Svatý Hostýn se značným zpožděním, první sníh lehce “pocukroval“ hostýnský vrchol
9. – 10. 12. • Umělecké soustředění dětského valašského souboru Malá Rusava
10. – 11. 12. • Duchovní cvičení slovenské farnosti Rajec u Žiliny
27. – 29. 12. • Ministranti z Jablunkova se svým duchovním otcem
31. 12. • Silvestr 2011, novoroční půlnoční mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem zahájila Jubilejní rok 2012, po ní slavnostní premiéra filmu o korunovacích soch Panny Marie ve světě a na Svatém Hostýně

Krása ušlechtilá dláždí cestu víře

Pod tímto mottem se uskutečnilo setkání přátel básníka a politického vězně 50. let Karla Vysloužila ve vsetínském hotelu Magister, aby právě v den jeho životního jubilea, 24. ledna 2012, opět zazněl hlas básníka k dnešnímu světu.
“Tíha úpadku, velikost chaosu, bezradnost politiků, zmatek v Evropě i jinde... už je tak do nebe volající, že nastává čas slova,“ zdůraznil básník Karel Vysloužil ve svém úvodním slově.
Obranou proti dotírajícímu světu chaosu může být jen pevná víra, která se projevuje pravdivými a krásnými verši. Lyrická působivost, něha a úzké spojení se smyslovou krásou stvořeného díla, to je opět základem nově vydané knihy Poezie s podtitulem Má lásko dívám se na tebe. Další knihu lyrické poezie pak básník ohlásil na první jarní den letošního roku.
Karel Vysloužil oslavil své 85. narozeniny v kruhu přátel svého Pasínku, kde duše zraněná spěchem a hlukem nalézá útočiště. Bylo vzácnou příležitostí vyslechnout si jeho verše v uměleckém přednesu Táni Medvecké a s hudebním a zpěvním doprovodem Zuzany Lapčíkové. Po obědě pak následovala další část poezie v uměleckém přednesu Aleny Trunečkové.
Děkujme Pánu za dar života pro velkého ctitele krásy a vytrvalého poutníka, který každoročně zve píšící křesťany na Svatý Hostýn. A vyprošujeme mu hodně tvůrčích sil do dalších let, náš národ i církev jeho hlas potřebuje.
Petr Cekota

Duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2012

13. – 17. března
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého
Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
26. – 29. března
Postní exercicie pro všechny – doprovází P. Richard Greisiger, SJ
27. května – 1. června
Duchovní obnova o svátosti smíření s řeckokatolickým knězem P. Jiřím Pleskačem
Téma: Ježíš uzdravuje tvé zraněné srdce
19. – 23. června
Ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází P. Josef Čunek, SJ
Téma: Bůh mluví. Jak ho uslyším?
4. – 8. září
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého
Téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným
6. – 10. listopadu
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého
Téma: Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným
30. listopadu – 2. prosince
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
I. skupina – vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
4. – 7. prosince
Adventní ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází P. Richard Greisiger, SJ
7.– 9. prosince
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
II. skupina – vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
11. – 15. prosince
Ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází P. Josef Čunek, SJ
Téma: Domine, quo vadis? Pane, kam Ty? A kam já?
Organizační informace:
Začátek je většinou první den v 18 hod. večeří a končí se poslední den v 8 hod. snídaní.
Přihlášky a bližší informace:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693, fax: 573 381 694, e-mail: matice1@hostyn.cz, www.hostyn.cz

Bude vás zajímat

Děkovné tabulky
Ctitelé Panny Marie, kteří jí chtějí vyjádřit lásku a vděčnost za vyslyšení proseb, za uzdravení, pomoc v těžkých životních zkouškách, mají možnost pořídit děkovnou tabulku, která bude vystavena na určeném místě na Svatém Hostýně.
Podmínky pro zhotovení tabulky:
– všechny tabulky musí být vytvořeny ze dřeva
– všechny musí mít rozměry: výška = 15 cm, šířka = 25 cm, tloušťka = 1,8 cm
– na tabulce by měl být vyřezán motiv poděkování (narození dítěte, uzdravení z nemoci, zachránění života při autonehodě, atd.) NE NA VÝŠKU!
V každé rodině se najde někdo, kdo má šikovné ruce a dovede na tabulce ztvárnit prožitou událost.
Pokud se rozhodnete pořídit si tabulku, je třeba oznámit to na Svatý Hostýn P. Jiřímu Šolcovi (tel.: 573 308 169 nebo 573 308 161), který vám podá přesné informace o všem, co je nutné, co potřebujete vědět a schválí také váš návrh textu a obrazu.
Pokud se rozhodnete a budete chtít tímto způsobem poděkovat Panně Marii, neváhejte a zhotovte své tabulky co nejdříve, aby mohly být na Svatém Hostýně vystaveny již v tomto Jubilejním roce.
Marie Loučková

Valná hromada Matice svatohostýnské

V neděli 6. května – v den zahájení poutní sezony – se bude konat na Svatém Hostýně valná hromada Matice svatohostýnské.

V 9 hod. olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, protektor Matice svatohostýnské, požehná nové zvony, které se rozezní na Svatém Hostýně v srpnu, kdy se bude slavit 100 let od korunovace sochy Panny Marie s Ježíškem.
V 9.15 hod. bude sloužena pontifikální mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.
Po ukončení mše svaté začne jednání v poutním domě č. 2 v muzeu (Jurkovičův sál). Kromě zpráv o činnosti a hospodaření Matice svatohostýnské budou za svou nelehkou dlouholetou práci oceněni obětaví důvěrníci, členové Matice svatohostýnské. Od otce arcibiskupa obdrží čestné uznání a Svatohostýnskou medaili.
Na závěr valné hromady, asi ve 12.30 hod., zveme všechny členy do kaple v poutním domě č. 3, kde bude požehnána krásná tapiserie KÁZÁNÍ NA HOŘE od Josefa Pospíšila.
Těšíme se se všemi na společné setkání.
Marie Loučková

 

V letním období (od 23. dubna do 21. října) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny 7.00, 9.15, 11.00
v sobotu 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděle 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
V sobotu dopoledne jsou mše svaté jako v neděli.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

 

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Anežka Kučerová, Lhota u Malenovic, 74 let
Ludmila Langrová, Kašava, 87 let
Jan Havlík, Kašava, 79 let
Miroslav Šikula, Studénka, 71 let
Drahomíra Palová, Soběchleby, 66 let
Zdeňka Oplocká, Němčice nad Hanou, 80 let
Otilie Slováčková, Lípa, 87 let
P. František Adamec, Kroměříž, 89 let
Marie Tvrdoňová, Komárno, 75 let
Anežka Fojtíková, Popov, 72 let
Františka Šomanová, Mirošov, 88 let
Anna Hrochová, Moravičany, 73 let
Kristina Můčková, Vacenovice, 82 let
Filomena Kovaříková, Všemina, 82 let
Anna Dobešová, Staré Město, 90 let
Kamila Staňková, Studénka, 77 let
Marie Vlková, Hlohovec, 82 let
Vojtěška Javorová, Hvozdná, 81 let
Františka Pavlincová, Francova Lhota, 80 let
Věra Židlíková, Kyselovice, 83 let
Ludmila Bočková, Trnava, 85 let
Marie Šálková, Ostrožská Nová Ves, 86 let
Anna Kupková, Těškovice, 84 let
Milada Vavrečková, Těškovice, 86 let
Anežka Kopčáková, Lhotka, 77 let
Marie Pilková, Veletiny, 83 let
Josef Pilka, Veletiny, 89 let
Marie Bábíková, Vacenovice, 90 let
Antonín Řehák, Bylnice, 76 let
Alois Gregurek, Pašovice, 80 let
Aloisie Neprašová, Pašovice, 85 let
Ludmila Kalíková, Šanov, 66 let
Marie Divoká, Loučka, 79 let
Marie Křiváková, Staré Město, 87 let
Marie Němcová, Staré Město, 91 let
Václav Mičulka, Palkovice, 86 let
Vojtěch Chuděj, Velké Karlovice, 60 let
Zdenka Jedličková, Kroměříž, 83 let
Cecílie Umlaufová, Dolní Němčí, 72 let
František Michalčík, Lopeník, 60 let
Marie Rolincová, Rouské, 82 let
Anna Gregorovičová, Vracov, 67 let
Zdenka Dostálová, Renoty, 80 let
Miroslav Šikula, Studénka, 71 let
Kamila Staňková, Studénka, 77 let
Vlasta Marková, Příbor