Listy svatohostýnské

číslo 2
červenec
2012
číslo 2, ročník XVI

OBSAH
Duchovní slovo
Nová kniha k svatohostýnskému výročí
Vyznamenaní zasloužilí členové MSH
Nové zvony na Svatém Hostýně
Poděkování za nové zvony na Svatém Hostýně
Poděkování výboru Matice svatohostýnské
Pátá pouť bohoslovců na Svatý Hostýn
Ohlédnutí za událostmi před sto lety
Zpráva o hospodaření za rok 2011
Stručně z jednání výboru MSH
Z vašich dopisů
Růženec
Poděkování
Výstava Zdeňka Hajného na Svatém Hostýně
Usnesení valné hromady MSH
Naše blahopřání
Duchovní cvičení
Bude vás zajímat
Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Duchovní slovo

Jubilejní rok
Otevíráme třetí knihu Mojžíšovu, Levitikus (25,8–17) a dozvídáme se, že hebrejské slovo jobel znamená beraní roh. Dobrý Bůh v Desateru přikázání nařizuje slavit sedmý den v týdnu jako zasvěcený den odpočinku u Hospodina, Sabat. Izraelité však dostávají příkaz slavit také sabatový rok. Je to každý padesátý rok, když uplyne sedmkrát sedm roků. V tom roce, zahajovaném zvukem beraního rohu, se nesměla obdělávat země, majetek přecházel na původního majitele, dluhy byly prominuty: “Vyhlásíte za svatý každý padesátý rok (...), svobodu pro každého obyvatele (…), každý se vrátí ke svému majetku, do své rodiny, nebude sít a sklízet plodiny země (...). Půda se nesmí prodávat s konečnou platností, moje je půda a vy jste u mne podruzi, nájemníci.”
Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání: Bůh tam slibuje požehnání a trojnásobnou úrodu před zasvěceným rokem. – Ano, kdybyste zachovávali Boží přikázání všichni a upřímně, nebyla by krize a tolik válek. Nebeský hospodář, nebeský ekonom – to má dobře naplánované!
Jobel, řecky iobelaios. Od roku 1300 se ujal v katolické církvi zvyk slavit jubilejní rok, tzv. milostivé léto. Slaví se původně každých pětadvacet let. Netroubí se na roh, ale papež zahájí milostivé léto otevřením svaté brány, kardinálové tak učiní u dalších tří bazilik. Poutníci získávají plnomocné odpustky, když přijmou svaté svátosti a pomodlí se na úmysly Svatého otce při návštěvě čtyř římských bazilik. Pro ty, kdo se do Říma nedostanou, stanoví místní biskup podmínky k získání plnomocných odpustků ve své diecézi. Jistě víte, že ke starobylým bazilikám římským patří sesterské baziliky místní, obdařené titulem Bazilika menší (basilica minor).
A tak se ocitáme na Svatém Hostýně. Otec arcibiskup Jan Graubner vyhlásil rok 2012 jubilejním rokem a zahájil jej novoroční mší svatou na Svatém Hostýně. Slavíme jubileum, sto let od korunovace sochy Panny Marie. Sto let – nic vám to neříká? Je to dvojnásobný sabatický rok. Dvakrát padesát. Když známe neskonalou dobrotu naší milé Matičky, Matky a Královny Svatohostýnské, jistě těch milostí bude dvakrát i vícekrát tolik.
Nedávná slavnost svatodušní by nám měla být také poučením a napomenutím: Boží dary obdrží člověk tehdy, když o ně stojí a k přijetí se připraví. Apoštolové s ostatními dleli na modlitbách a očekávali Boží zaslíbení po devět dní, s Marií, Matkou Ježíšovou.
Právě před rokem jste mohli číst v Listech svatohostýnských návrh na duchovní přípravu: každý patnáctý den v měsíci obětovat mši svatou, svaté přijímání a slavný růženec ke cti Panny Marie Svatohostýnské. Jubileum vrcholí 15. srpna, jubilejní rok tím však nekončí, pokračuje. Také ty pokračuj v projevech úcty a lásky k nebeské Královně, naší milující Matce.
AVE MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

Nová kniha k svatohostýnskému výročí

Padesát osobností Svatého Hostýna
Významné výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské se stalo inspirací k vydání mimořádného titulu zabývajícího se významnými osobnostmi, které se nesmazatelně zapsaly do historie našeho poutního místa. Životní příběhy a osudy 49 mužů a jedné ženy, kteří během posledních dvou set let ovlivnili vše, co dnes na Svatém Hostýně obdivujeme, jsou součástí této publikace.
Redakci vzal na svá bedra Dr. Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských, redaktor náboženského tisku a autor mnoha publikací o poutních místech a farnostech na Moravě a autor Svatohostýnských kalendářů. Autory jednotlivých medailonků se spolu s ním stali: Mgr. Petr Cekota, publicista, člen výboru MSH, doc. PhDr. Vojtěch Cekota, historik, bývalý proděkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. Pavla Cenková, historička umění z Národního památkového ústavu v Brně, Dalibor Kolbinger, předseda pobočky České archeologické společnosti pro Moravu a Slezsko, Olga Kozlová a Mgr. Pavel Malének, členové redakční rady Listů svatohostýnských, Mgr. Ilona Musichina, redaktorka regionálního měsíčníku Bystřice pod Hostýnem, Mgr. Eva Nedělníková, pracovnice Městského muzea v Bystřici pod Hostýnem, Bohuslav Smejkal, publicista a bývalý knihovník Arcibiskupství olomouckého a Miroslava Štěrbová, dopisovatelka Listů svatohostýnských.
Autorem poutavého úvodníku je arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner. Plejádu osobností zahajuje podle abecedy František Saleský Bauer, nechybí medailon Jana Cibulky, Jana Harny, Dušana Jurkoviče, Jana Köhlera, Ernesta Gideona Loudona, Metoděje Matušky, Leopolda Prečana, Daniela Slobody, Antonína Cyrila Stojana, Joži Uprky, Vincence Vosmíka, Václava Zbořila nebo Františka Xavera Zimmerhackela.
Na závěr jsou ve stručnosti připomenuty významné osobnosti, které navštívily Svatý Hostýn, především vysocí církevní hodnostáři, ale také císař a dva prezidenti. Jsem přesvědčen, že tato publikace vhodně doplňuje mozaiku publikací, které doposud vyšly o nejnavštěvovanějším moravském poutním místě.
Vydání knížky Padesát osobností Svatého Hostýna bylo podpořeno z vydavatelského fondu Zlínského kraje.
Lubomír Vývoda

Vyznamenaní zasloužilí členové MSH

Výbor Matice svatohostýnské rozhodl, že v letošním roce ocenění dvacet zasloužilých členů Matice svatohostýnské. Během valné hromady převzalo patnáct ze dvaceti vyznamenaných z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera medaili s motivem Svatého Hostýna a pamětní list s poděkováním za dlouholetou obětavou práci pro Svatý Hostýn. Pět vyznamenaných se pro nemoc omluvilo. V krátkém fotografickém sestřihu přinášíme fota všech vyznamenaných, ať už při valné hromadě a nebo při návštěvě členů výboru Matice svatohostýnské u těch, kteří pro nemoc museli ocenění přijat jinde.

Vít Blaha, Vracov
Marie Budínová, Otrokovice
Žofie Deverová, Zábřeh
Václav Glos, Těmice
Anežka Hanzelková, Libhošť
Apolena Chmelařová, Žeraviny
Josef Král, Opava
Ing. Václav Lednický, Vizovice
Lucie Macháňová, Palačov
Mgr. Pavel Malének, Bystřice pod Hostýnem
Marie Mudříková, Lhota u Malenovic
Ludmila Němečková, Sudoměřice nad Moravou
Marie Ordáňová, Nový Jičín-Žilina
Marie Pachtová, Vyškov
Ferdinand Petrák, Krnov
Ludmila Petrůjová, Smolina
Jindřich Plaček, Palkovice
Eliška Škarková, Loštice
Jaroslava Zemánková, Radkovy
Věra Zwingrová, Hradec na Moravicí

Nové zvony na Svatém Hostýně

Letošní zahájení poutní sezony na Svatém Hostýně v neděli 6. května se neslo ve slavnostní atmosféře žehnání nových zvonů. Vracejí se na poutní místo přesně po sedmdesáti letech, kdy byly za války zabaveny a roztaveny pro výrobu zbraní.
“Ať zvuk těchto zvonů dolétne k lidem a rozezvučí jejich srdce,” těmito slovy zahájil slavnost žehnání šesti nových zvonů olomoucký arcibiskup a protektor Matice svatohostýnské Mons. Jan Graubner.
Obřad na schodech před bazilikou a následující slavnou mši svatou vysílala v přímém přenosu Televize Noe. Ještě před bohoslužbou si tisíce přítomných poprvé mohly poprvé poslechnout zvuk nových zvonů, na jejichž vyladění dohlíželi odborníci.
Nové zvony se jmenují: Panna Maria Nanebevzatá, Svatý Cyril a Metoděj, Svatý Josef, Svatá Rodina, Svatý Ignác a Služebník Boží Antonín Cyril Stojan. Sedmý zvon (Svatý Jan Sarkander) při slavnostním požehnání chyběl; musí být odlit znovu, protože dělníci při výrobě poškodili jeho stěnu. Náklady na výrobu i zavěšení zvonů dosáhnou částky 7,5 milionu korun. Peníze na investici hradí veřejná sbírka, do které se zapojili věřící, farnosti, Češi žijící v zahraničí i soukromé společnosti. Většinu nákladů potřebného finančního objemu se již organizátorům sbírky podařilo vybrat.
“Vždy jsem říkal, že lidé na zvony pro Svatý Hostýn peníze dají. A jsem rád, že jsem se nespletl. Každému za jeho dar děkuji a klaním se mu. Je to životní zážitek, vyvrcholení části mé snahy o to, aby na Svatém Hostýně byly nové zvony,” řekl iniciátor akce Josef Psík z Kojetína, který se před měsícem zúčastnil odlévání nových zvonů v německém Pasově.
Nové zvony se postupně přestěhují do obou věží svatohostýnské baziliky, aby se společně rozezněly při srpnových slavnostech 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské.
Po slavnostní mši svaté ještě před zahájením valné hromady Matice svatohostýnské olomoucký arcibiskup Jan Graubner požehnal v kapli poutního domu č. 3 tapiserii “Kázání na Hoře“, kterou darovala Arcibiskupství olomouckému Eva Pospíšil Hanušová, manželka akademického malíře Josefa Pospíšila (1922 – 2008), rodáka ze Slavkova pod Hostýnem. Toto jeho poslední dílo je vrcholem jeho tvorby a zůstává osobní výpovědí celého jeho nelehkého života.
Během valné hromady Matice svatohostýnské již počtvrté od roku 2009 byli oceněni zasloužilí členové Matice svatohostýnské. Patnáct ze dvaceti vyznamenaných převzalo z rukou olomouckého arcibiskupa medaili s motivem Svatého Hostýna a pamětní list s poděkováním za dlouholetou obětavou práci pro Svatý Hostýn. Pět vyznamenaných se pro nemoc omluvilo.
I letos poutníci ocenili, že již na začátku května si mohli na Svatém Hostýně zakoupit tradiční stolní kalendář na příští rok. Nový Svatohostýnský kalendář 2013 je celý věnován Cestě světla na Svatém Hostýně. Duchovní myšlenky na každý týden připravil olomoucký generální vikář Mons. Josef Nuzík.
Josef Pala

Poděkování za nové zvony na Svatém Hostýně

Neděle 6. května 2012 byla velkým svátkem pro Svatý Hostýn. V tento den dostalo nejnavštěvovanější moravské poutní místo nové zvony. Slavnostně je požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Při této příležitosti děkuji Pánu Bohu a Panně Marii za velkou pomoc, že od valné hromady 2011 jsou zvony do letošní valné hromady na Svatém Hostýně dovezeny a připraveny k zavěšení. Velký dík patří všem dárcům a dobrodincům za jejich dary a modlitby. Děkuji Ing. Ivo Buráňovi, Mgr. Marii Loučkové, kteří mi pomohli ve výboru Matice svatohostýnské a také duchovní správě, aby se mohly nové zvony pořídit. Paní Mgr. Loučkové děkuji za pomoc při zajišťování financí na celou akci. Velký dík patří vedoucí hospodářské správy Matice svatohostýnské Dagmar Fojtů a zaměstnankyním na matiční recepci, které přijímaly a zapisovaly dary od členů Matice svatohostýnské a od ctitelů Panny Marie. Také děkuji rektoru baziliky P. Ing. Jiřímu Šolcovi, SJ, Ing. Josefovi Matelovi za technickou pomoc, jelikož duchovní správa je hlavním investorem.
Zvony jsou zaplaceny a potřebujeme zajistit finanční prostředky ve výši kolem 1,7 mil. korun na nové stolice, stropy ve věžích, okenice, schodiště do věží a kopule. Zvonový soubor dle kolaudátora je mimořádně povedený, že důstojně a na světové úrovni obohatí velebností svého zvuku toto významné moravské poutní místo.
Všem dárcům a lidem, kteří se podíleli na tomto velkém díle “Stojanovské Pán Bůh zaplať!”
Josef Psík

Poděkování výboru Matice svatohostýnské

Pan Josef Psík z Kojetína byl iniciátorem pořízení nových zvonů na Svatém Hostýně – na loňské valné hromadě Matice svatohostýnské tuto akci navrhl a následně se ujal funkce koordinátora. Zasloužil se o to, že se celá akce rozběhla, byla odborně, technicky, finančně i organizačně zajištěna v rekordně krátkém čase. Především jemu patří naše poděkování za úspěšné zajištění celé akce.

Pátá pouť bohoslovců na Svatý Hostýn

Bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci se v neděli 6. května vydali již na 5. společnou pouť k Panně Marii na Svatý Hostýn, aby ji prosili o přímluvu za růst svého osobního povolání ke kněžství a současně se modlili za nová duchovní povolání.
Cesta autobusem byla spojena s modlitbou sv. růžence a zpěvem mariánských písní.
Program pouti pokračoval po příjezdu na Svatý Hostýn rozjímáním velikonočních biblických událostí od Zmrtvýchvstání Páně do Seslání Ducha Svatého při čtrnácti zastaveních Cesty světla.
O deváté hodině jsme byli svědky mimořádné události, kdy před bazilikou otec arcibiskup Mons. Jan Graubner požehnal šest nových zvonů pro hostýnskou svatyni.
O půl jedenácté vstoupil hlavním vchodem do baziliky liturgický průvod a začala mše svatá bohoslovců a představených kněžského semináře za duchovní povolání. V homilii jsme slyšeli, že je třeba na cestě duchovního růstu udělat v sobě místo pro Boží obdarování, zbavit se mnohého nadbytečného ve prospěch jednoho potřebného – živého Krista, aby byl spojen s naším srdcem, mohl v něm blahodárně působit, jako by to bylo jeho vlastní srdce, aby mohl s našima rukama jednat, jakoby to byly jeho vlastní ruce. U Panny Marie se to podařilo, proto je i naším vzorem na cestě k Bohu.
Po obědě jsme měli společnou adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní v kapli svatého Josefa, která vyvrcholila zpěvem “Bože, chválíme tebe“ a svátostným požehnáním. K poctě Panny Marie pak bohoslovci zazpívali modlitbu “Salve Regina“.
Posledním bodem programu bohoslovecké pouti byla cesta od baziliky po schodech dolů k Vodní kapli a poté lesní pěšinou k obnovené kapličce Panny Marie Svatohostýnské, kterou otec rektor požehnal a bohoslovci zazpívali Loretánské litanie, aby se stala oázou, místem, kde se pěší poutníci mohou zastavit, pomodlit a občerstvit.
Před odjezdem domů se bohoslovci vyfotili u nově požehnaných zvonů zhotovených u příležitosti 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské.
V duchu Ježíšových slov z nedělního evangelia: “Beze mne nemůžete konat nic“ – jsme si opět uvědomili, že chceme-li dojít cíle své cesty, potřebujeme k tomu Boží milost a pomoc. A tu jsme měli možnost si vyprosit při společné pouti prostřednictvím Panny Marie.
P. Antonín Štefek, rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci

Ohlédnutí za událostmi před sto lety

Valná hromada Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje v neděli 25. srpna 1912 definitivně uzavřela slavnosti korunování sochy Panny Marie Svatohostýnské a korunovační týden. Ohlasy, jimiž lidé dávali průchod své radosti nad touto událostí, pokračovaly však i nadále. Výbor Matice svatohostýnské proto rozhodl o každoroční připomínce dne korunovace na Svatém Hostýnu, aby památka na tuto významnou událost v našem národě neupadla v zapomnění.
Velmi moudrým počinem Matice svatohostýnské bylo shromáždit práce několika autorů, kteří sepsali historii, průběh a popis korunovačních slavností a vydat je pod názvem Papežská korunovace Matky Boží Svatohostýnské. Je to kniha vzácná a obdivuhodná. Díky tehdejším svědomitým pisatelům z ní můžeme dnes čerpat téměř veškeré informace o korunovačních událostech i o všem, co jim předcházelo, a přiblížit podrobně dnešnímu čtenáři průběh oslav v celém oktávu korunovace sochy Panny Marie. Doplněna mnoha fotografiemi, navrací nám atmosféru, tváře, kostýmy a předměty dávno časem odváté. Kniha obsahuje i celkový výkaz o korunovačních slavnostech. Dočítáme se v ní zajímavé údaje.
Po dobu trvání korunovačních slavností přišlo zhruba 200 000 poutníků, z toho jen ve vlastní den korunovace 15. srpna 1912 jich bylo přítomno na Svatém Hostýně sto tisíc. Poutních průvodů bylo několik set, nejvíce na den korunovace a potom v neděli 18. srpna při pouti mužů. Podle sdělení přednosty bystřického nádraží přijelo ve dnech 14. a 15. srpna celkem 64 zvláštních vlaků. Kniha mluví o obětavosti kněží, zvláště řeholních, kteří mnohdy celou noc zpovídali, aby následující den byli Božímu lidu opět k dispozici pro další zpovědi a liturgické úkony. Po dobu slavností bylo slouženo přes tisíc mší svatých a ke svatému přijímání přistoupilo přes 24 600 poutníků.
Korunovačních slavností se účastnili dva kardinálové, pražský a olomoucký. Mše svaté i v další dny oslav
sloužilo nebo mělo kázání pět biskupů: brněnský, českobudějovický, královéhradecký, český biskup z Milwaukwee v Americe a světící biskup olomoucký, i šest infulovaných opatů: ze Strahova, ze Želiva, z Prahy, z Brna, z Nové Říše a z Rajhradu.
Samozřejmě, že byl přítomen i tehdejší provinciál Tovaryšstva Ježíšova P. Sommer, převorové Hamršmíd a Hendl a mnoho jiných řeholních představených a rovněž tak i preláti a kanovníci z Olomouce, Hradce
Králové a Kroměříže. Kniha zmiňuje i všechny hosty veřejného i politického života a osoby, reprezentující spolky, stavy a obory.
Rok rychle uplynul a bylo zde první výročí korunovace. V tu dobu probíhaly na Velehradě vzpomínkové slavnosti 1050 let od příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Očekávalo se tedy, že hostýnské oslavy budou trochu ve stínu poutí velehradských. Velikou účastí se však ukázalo, jak drahý je Moravanům Svatý Hostýn. A stejně se dělo u příležitosti těchto oslav i léta další, jak opakovaně informovaly Hlasy Svatohostýnské.
Nadčasově i aktuálně znějí dnes slova jednoho z komentářů tohoto měsíčníku z roku 1932 ke dvacátému výročí korunovace: “Nelze dosti oceniti, že vrchol Svatého Hostýna je soukromým majetkem Matice svatohostýnské a tato svěřila péči o hotel a restauraci řeholním sestrám. Nutno uvážiti, kolik dobra poskytují Hostýnu řeholní sestry, aby se tam udržel poutní ráz a Hostýnek se nestal světáckým výletním místem. A tu snad přehlédneme leckterý nedostatek, kterého by snad nebylo, kdyby měl v rukou hotel a restauraci ohebný, podnikavý a vypočítavý člověk, jehož hlavní snahou by bylo – pořádně zbohatnouti.”
Dnes po 100 letech od slavné korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské se ohlížíme zpět.Vidíme, že křesťanství nejen v našich zemích, ale po celé Evropě je cizími vlivy zatlačováno do pozadí. Počet katolických i nekatolických křesťanů značně poklesl.
Dar víry a láska člověka k Bohu se však neměří množstvím věřících. Co se za uplynulých sto let postupně poztrácelo na počtu, vyváží věrní poutníci, kteří přicházejí k Panně Marii Svatohostýnské po celý rok s vroucností víry a lásky, v mrazu i horku a přijdou se jí s radostí poklonit i při letošním 100. výročí její korunovace.
Miroslava Štěrbová

Zpráva o hospodaření za rok 2011

Hospodářský výsledek za rok 2011 činil jeden milion 210 Kč. Ve srovnání s rokem 2011 jsme navýšili zisk o 538 tisíc korun. V hlavním ukazateli, což je pro nás ubytování, jsme tržbu navýšili o 242 tisíc korun ve srovnání s rokem 2011. Velmi důležitý ukazatel je větrná elektrárna; tržba za energii činila 883 tisíc korun. Zvýšení tržeb jsme dosáhli u pronájmu o 62 tisíc korun, jedná se o pronájem ploch pro vysílače na rozhledně, pronájem sálů, restaurací, pozemků a stánků. Podařilo se nám zvýšit tržby z prodeje zboží o 202 tisíc korun. Stav finančních prostředků 31. 12. 2011 činil 8 milionů 338 tisíc korun; k 5. 5. 2012 je stav finančních prostředků 5 milionů 270 tisíc korun. V letošním roce jsme převedli duchovní správě na účet od dárců na zvony dva miliony 773 tisíc korun. Dále jsme zaplatili firmě Rapos, s.r.o., za opravu 3. podlaží poutního domu č. 3 celkem jeden milion 65 tisíc korun, zbývá doplatit jeden milion 682 tisíc korun.Celková oprava stála dva miliony 747 tisíc korun. Ke konci roku jsme splatili úvěr za služební auto, zbývá nám dluh u duchovní správy, k 31. 3. 2012 výše zůstatku činila 678 tisíc korun. V letošním roce nás čeká oprava chodníku kolem Jurkovičovy křížové cesty v celkové výši 499 tisíc korun, výše dotace na tuto opravu činí 449 tisíc korun.
Dagmar Fojtů, vedoucí hospodářské správy Matice svatohostýnské
Některé ukazatele hospodaření
za rok 2011
Celkové náklady 7 872 621
Spotřeba materiálu 466 491
Spotřeba energie 983 253
Prodej zboží 281 781
Oprava a udržování 867 036
Služby 660 388
Mzdové náklady, sociál., zdravot. 2 068 080
Nájemné nemovitostí 420 000
Odpisy 1 762 082
Ostatní náklady 363 510
Celkové tržby 9 082 908
Nájmy s nemovitostí 1 669 750
Elektrická energie 883 742
Listy svatohostýnské 224 361
Ubytování 2 561 297
Rozhledna 144 255
Parkovné 267 468
Muzeum 48 727
Prodej zboží 644 000
Členské příspěvky a dary členů 2 027 263
Ostatní dary – nečlenů a obcí 352 366
Ostatní provozní výnosy 202 679
Provozní dotace 57 000
Hospodářský výsledek 1 210 287

Stručně z jednání výboru MSH

9. března 2012
– Podpora Zlínského kraje pro financování oslav 100 let korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské
– Úpravy zeleně na Svatém Hostýně – částečná realizace návrhu Ing. Kubeši
– Postup realizace rekonstrukce pokojů ve 3. podlaží poutního domu č. 3
– Nové vydání publikace “Svatý Hostýn – nejznámější moravské poutní místo“ – schválení prodejní ceny, odměny autorům
– Zájezd do Pasova – odlévání zvonů pro Svatý Hostýn
– Průvodcovská služba na Svatém Hostýně v roce 2012
– Návrh na ocenění zasloužilých členů Matice svatohostýnské na valné hromadě
30. března 2012 – mimořádná schůze
– Výsledek soudního řízení s paní Novákovou (neplatnost ukončení pracovního poměru) – schválení dohody o ukončení pracovního poměru – oboustranný souhlas
20. dubna 2012
– Příprava valné hromady Matice svatohostýnské
– Stav zajištění akcí oslav Jubilejního roku
– Rekonstrukce rozvodů internetu na Svatém Hostýně
– Návrh rekonstrukce prostoru pro občerstvení u stánku u poutního domu č.1
– Smlouva s MAS na rekonstrukce chodníků u Jurkovičovy křížové cesty, schválení realizátora
– Stav realizace úprav zeleně na Svatém Hostýně
– Dokončení realizace rekonstrukce pokojů ve 3. podlaží poutního domu č. 3 – dílo dokončeno a převzato, zahájeno ubytovávání
– Sborník osobností Svatého Hostýna – připraveno do tisku
– Odsouhlasena služba v recepci poutního domu č. 3 od 7 hod. do 22 hod. po dobu poutní sezony
– Varianty rekonstrukce restaurace Ovčárna – návrh Ing. Fojtů
– Výměna kotle na ohřev vody v restauraci poutního domu č. 3
– Posílení tlaku vody pro 3. podlaží poutního domu č. 3 (domácí vodárna)
Václav Lednický, zapisovatel MSH

Z vašich dopisů

Milí čtenáři!
Máme radost, že v poslední době se rozrůstá vaše dopisové aktivity. Snad je to dáno letošním svatohostýnským výročím. Proto se krátce vracíme k vašim dopisům.

Pozdrav až ze Saralandu v Alabamě v USA, kde pracuje na montáži, nám zaslal Jan Kundera. Píše mj.: “Přesto, že žiji 38 roků v Litoměřicích, mám kořeny na Holešovsku a na naši svatou horu se pravidelně vracím. Nuže, k věci. Jsem tady na montáži už od ledna. Je zde mnoho kostelů různých církví pro bílé i černé. Zatím jsem nenatrefil na katolický kostel, nejsem zase tak zdatný v angličtině, a mám rád kázání.
Stručně, bez návštěvy kostela a mše pro mě není neděle dokonalá. Teď se to změnilo. Pořídil jsem si tady notebook, jsou to dva týdny a učím se. Je mi 59 roků a díky Hostýnu a vám mohu být na mši svaté živě. Zaplať vám za to Pán, sláva Jemu! Tak, ahoj, v neděli na mši!”

Pan Jaroslav Orlík ze Studénky si pochvaluje internetové spojení se Svatým Hostýnem: “Pokud mi to zdravotní stav umožňoval, tak jsem se téměř každoročně na Svatý Hostýn zajel podívat. Nyní to pro mne začíná být obtížné a protože mám přístup k internetu, tak Vás poměrně často navštívím alespoň tímto způsobem. Pokud se pro nemoc nemohu zúčastnit mše svaté u nás v kostele, tak se jí účastním přes Vaše internetové stránky (...).”

Naše stálá čtenářka Marie Straňáková z Nivnice nám zaslala obsáhlý dopis, ze kterého vyjímáme: “I ve svých 93 letech sleduji dění na Svatém Hostýně... Nové zvony! Kéž Panna Maria Vám všem pomáhá – při jejich svěcení a upevnění do věží! ´Zvoňte zvony na vše strany, na Balkánce, nad Tatrami, svolávejte odevšad na posvátný Svatý Hostýn!´ Vidím v duchu Vaše finanční starosti, ale věřím, že Panna Maria bude žehnat těm, kdo prosí (...).”

Akademický malíř Josef Ruszelák ze Zlína vzpomíná na dobu někdy po druhé světové válce, kdy byl poprvé na Svatém Hostýně: “Jsem s rodiči na Svatém Hostýně na pouti. Slyším společné modlitby poutníků u křížové cesty. Vidím krojované tetičky a také děti v krojích. Louka je plná lidí, sedí v trávě a rozvážně pojídají, co si kdo přinesl. Moje žena si vybavuje ze svého dětství podobný obraz – také ona vidí sebe i rodiče na té samé hostýnské louce. A já se bavím představou, že jsme už tenkrát seděli docela blízko sebe. Taky tvrdím, že to hezké děvčátko v hanáckém kroji, které se mně tenkrát líbilo, byla určitě ona – moje budoucí žena. Slušelo jí to.”

Letos vyznamenaná Marie Budínová z Otrokovic ve svém dopise děkuje za poctu, které se jí dostalo: “Jak řekl P. Chromeček, málo děkujeme za milosti, které nám byly uděleny. Stejně se ptal i Pán Ježíš po uzdravení deseti malomocných: Kde je těch devět? Proto chci napravit naše jednání, že jsme hned v neděli veřejně, třeba při obědě, nepoděkovali za poctu, která nám byla v tomto jubilejním roce Panny Marie udělena. Tak z celého srdce velké díky nejdříve našemu nebeskému Otci, že nás stále udržuje, abychom mohli dělat tuto práci. Také Duchu Svatému, který nás neustále vede a dává nám vnuknutí pro tuto práci, a také Panně Marii, která nás ochraňuje svým ochranným pláštěm, abychom neklesali a stále pomáhali v jejím díle (...).”

Paní Anna Jandová z Horní Moštěnice chválí Listy svatohostýnské: “Statečně se staráte o výborné doručení Listů svatohostýnských. Moc Vám děkujeme. Přeji Vám hodně tvůrčích myšlenek pro nám tak milý časopis.”
Samozřejmě, že slova poděkování potěší. I my děkujeme.

Paní Eva Pospíšil Hanušová, která darovala Svatému Hostýnu tapisérii jejího manželka, zaslala na Matici svatohostýnskou děkovný dopis, ve kterém píše mj. “Velice si vážím udělení medaile sv. Jana Sarkandra Otcem arcibiskupem. Přijala jsem ji s pokorou a považuji ji i za ocenění celoživotního díla mého manžela. (...)”

Mám před sebou ještě dalších několik dopisů, k jejichž obsahu se alespoň krátce vyjádřím. Dostáváme od vás různé básničky, ale jistě pochopíte, že je nemůžeme uveřejňovat – Listy svatohostýnské nejsou žádnou kulturní revue či kulturně osvětovým sborníkem. Tím odpovídám např. panu S. Š. z Prahy, jehož básnička je sice pěkná, ale značné rozsáhlá, má deset slok.
Paní A. P. (neuvedla odkud) píše mj.: “Můj věneček let mně dovoluje cestovat už jen s TV NOE nebo Proglasem. (...)”

Další dopisy se věnují poutním krámkům na Svatém Hostýně. Je to jistě odezva na dva příspěvky shrnuté pod nadpisem Kramářské boudy na Svatém Hostýně – jak dál? – uveřejněné v letošním prvním čísle Listů svatohostýnských. Děkujeme za iniciativu vašich názorů, ale zdůrazňujeme, že situaci s poutními krámky na našem poutním místě musí řešit odborná komise, která dovede celou situaci zhodnotit ze všech možných úhlů pohledu. Jistě proto pochopíte, už nebudeme uveřejňovat vaše polemické a často velmi emotivní příspěvky k tomu tématu.
Srdečné díky za vaše dopisy!
Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských

Růženec

Asi před rokem jsem cestovala vlakem z Olomouce do Hulína. V kupé se mnou jela jedna paní. Jak už to bývá zvykem, nemlčely jsme, ale vyprávěly o všem možném. Dostaly jsme se až na Svatý Hostýn a na modlitbu růžence. Moje spolucestující mi ukázala krásný bílý perleťový růženec, který dostala od své maminky. Na první pohled mě upoutalo to, že místo obvyklých kulatých zrníček v desátcích byly malé postavičky Panny Marie Svatohostýnské. Často o tomto růženci vyprávím členům Matice svatohostýnské, ale mezi nimi je dosti takových, kteří jako Tomáš – dokud neuvidí, neuvěří. Ráda bych jej proto všem ukázala, ale nevím, jak jej sehnat. Věřím, že takový růženec není jen jeden jediný v naší zemi. Proto prosím ty, kdo vlastní tento růženec a nebo vědí o někom, kdo jej má, aby se mi ozvali na tel.: 573 398 102, 733 741 435, nebo písemně na adresu: Marie Loučková, Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.
Děkuji všem, kteří mi podají jakoukoliv zprávu.
Marie Loučková

Poděkování

Duchovní správa vyslovuje velké poděkování mužům z farnosti Brumov-Bylnice. Jako každý rok přijelo 18 mužů na pomoc s kácením, štípáním a odvozem dřeva. Je to již krásná tradice, kdy tito velcí pracanti věnují celou sobotu pomoci Svatému Hostýnu. Škoda jen, že zdraví nedovolilo dlouholetému organizátorovi této pomoci panu Cyrilu Holbovi tentokrát přijet. Ochrana Matky Boží ať je všechny provází za jejich nezištnou pomoc!
Petr Janek

Výstava Zdeňka Hajného na Svatém Hostýně

Na Svatém Hostýně byla 26. května zahájena výstava malíře Zdeňka Hajného pod názvem O cestách ke Světlu. Úvodní slovo pronesl Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. V prostorách Jurkovičova sálu budou až do konce srpna instalovány obrazy předního českého výtvarníka (nar. 1942 ve Vsetíně), který se proslavil především jako autor obrazů s meditativní a duchovní tematikou. Zdeněk Hajný je známý také jako průkopník arteterapie a využití umění v psychologii a psychoterapii.
V roce 1994 spolu s americkým spisovatelem Robertem Fulghumem otevřel svou Galerii Cesty ke světlu v Praze-Chodově, kde rovněž poskytuje prostor pro terapii postiženým dětem. V roce 1998 zde uskutečnil projekt Vesmírná píseň, která je tvořena unikátním spojením projekce Hajného obrazů se snímky z Hubbleova teleskopu. Obrazy Zdeňka Hajného si vybrala japonská pěvkyně a skladatelka Yoshié Ichige do multimediálního projektu Starvoice.
Zdeněk Hajný je autorem desítek výstav v předních českých i světových galeriích. Podílel se rovněž na výzdobě sakrálního prostoru nových katolických kostelů, z těch nejvýznamnějších je třeba zmínit kostel Nejsvětější Trojice v Bešeňové na Slovensku a kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ve Vyšnom Sliači. V letošním roce proběhla výstava k jeho 70. narozeninám v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně. Výstava Zdeňka Hajného na Svatém Hostýně se koná v rámci oslav 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. Nad výstavou převzal záštitu arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner.
Monika Engelová

Usnesení valné hromady MSH

Valná hromada MSH schvaluje:
– Úhradu největšího zvonu C1 “Panna Maria Nanebevzatá” ve výši 1 250 000 Kč z finančních prostředků MSH.

Valná hromada MSH bere na vědomí:
– Zprávu o činnosti a hospodaření MSH od poslední valné hromady přednesenou předsedou MSH Mgr. Lubomírem Vývodou.
– Zprávu kontrolní a revizní komise MSH přednesenou předsedou kontrolní komise Ing. Jindřichem Pokorným, kde z rozboru hospodaření vyplývá, že hospodářský výsledek za rok 2011 je ve výši 1 210 286 Kč.

Valná hromada ukládá výboru MSH:
– Pokračovat v zajištění důstojného průběhu oslav “Jubilejního roku 2012“.
Josef Dostál

Naše blahopřání

V těchto dnech se dožívá významného životního jubilea – 80 let – dlouhodobý člen výboru Matice svatohostýnské P. Jan Chromeček, SJ, který ve výboru působí jako zástupce duchovní správy Svatého Hostýna jmenovaný protektorem Matice svatohostýnské olomouckým arcibiskupem.
Výbor Matice svatohostýnské se připojuje k četným gratulantům s přáním Božího požehnání, pevného zdraví a hojnosti darů Ducha Svatého a zároveň vyslovuje poděkování za dlouhodobou spolupráci a osobní úsilí o zvelebování Svatého Hostýna a služeb poutníkům i za duchovní vedení a moudré rady při jednáních výboru Matice svatohostýnské.

Duchovní cvičení

Duchovní cvičení na Svatém Hostýně ve druhém pololetí roku 2012
4. – 8. září
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého
Téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným
6. – 10. listopadu
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého
Téma: Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným
30. listopadu – 2. prosince
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
I. skupina – vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
4. – 7. prosince
Adventní ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází P. Richard Greisiger, SJ
7. – 9. prosince
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
II. skupina – vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
11. – 15. prosince
Ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází P. Josef Čunek, SJ
Téma: Domine, quo vadis? Pane, kam Ty? A kam já?

Organizační informace:
Začátek je většinou první den v 18 hod. večeří a končí se poslední den v 8 hod. snídaní.
Přihlášky a bližší informace:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
tel.: 573 381 693, fax: 573 381 694, e-mail: matice1@hostyn.cz, www.hostyn.cz

Bude vás zajímat

V letním období jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny – 7.00, 9.15, 11.00
v sobotu – 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděle – 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
V sobotu dopoledne jsou mše svaté jako v neděli.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Marie Kotková, Nivnice, 85 let
Božena Václavíková, Huslenky, 92 let
Jiří Voldán, Malhotice, 65 let
Anna Absolonová, Vnorovy, 84 let
Jaroslav Malík, Zubří, 82 let
Marie Netopilová, Žalkovice, 86 let
Marie Holáňová, Nedakonice, 89 let
Anděla Vaňatková, Vrbětice, 84 let
Marie Skácelová, Zdounky, 81 let
Žofie Soukeníková, Nivnice, 92 let
Rosina Haničáková, Dinotice, 91 let
Karel Staněk, Rožnov pod Radhoštěm, 81 let
Anežka Mikulenková, Huslenky, 85 let
Josef Húsek, Ostrožská Nová Ves, 88 let
Anna Ševčíková, Vsetín, 78 let
Miroslava Kubošová, Vsetín, 87 let
Růžena Orlovská, Drslavice, 86 let
František Bartoň, Veřovice, 80 let
Marie Jahodová, Pašovice, 83 let
Marie Biernátová, Francova Lhota, 84 let
Alois Burget, Kyjov, 80 let
Jiřina Jahodová, Kyjov, 84 let
František Vařeka, Strážnice, 92 let
Jaroslav Debef, Lichnov