Listy svatohostýnské

číslo 3
říjen
2012
ročník XVI

OBSAH

Svatohostýnské zasvěcení
Vyvrcholení oslav na Svatém Hostýně
Výstava k svatohostýnskému jubileu
Poděkování
Svatohostýnské zvony vyzvánějí
Nová kniha poštovní známka k svatohostýnskému jubileu
Duchovní slovo
Zprávy ze setkání důvěrníků na přání nepřítomných
Z historie nedávno minulé
Stručně z jednání výboru MSH
Kronika
Cyrilometodějská cesta
Odpověď na jeden dotaz
Bude vás zajímat
Zemřelí členové Matice svatohostýnské

 

Svatohostýnské zasvěcení

Svatá Panno Maria, Vítězná Ochrano Moravy,
k tobě se utíkali naši předkové a nebyli zklamáni. Nesčetněkrát zakusili tvou pomoc a ochranu. Proto se k tobě vraceli a přiváděli celé rodiny. Svou zkušenost s tvou mateřskou láskou předávali dalším generacím. Tys je nejen ochraňovala, ale i učila a vychovávala, tys jim dávala příklad svou důvěrou a poslušností Bohu. Z tvého příkladu se učili, že Bohu je třeba říkat ANO, i když si neumíme představit, jak zvládneme důsledky své poslušnosti. Podle tvého vzoru tak mnohokrát zakusili, jak věrný a veliký je Hospodin, jak se nedá zahanbit naší velkorysostí, ale vždy nám dá ještě mnohem víc. Od tebe se učili jednat tak, aby se Bůh mohl oslavit na člověku, aby mohl dělat veliké skutky spásy, když najde víru aspoň jako hořčičné zrnko.
Před sto lety ti naši předkové projevili svou vděčnost ozdobením tvé milostné sochy zlatými korunkami. Šlo však o víc. Oni se rozhodli dobrovolně si zvolit tvého Syna Ježíše Krista a tebe za krále svých srdcí. Rozhodli se řídit pravidly Božího království a chtít to, co chce Bůh. K tomu se zavázali viditelnou slavností korunovace tvé sochy.
My jsme jim vděčni za skvělý příklad víry a dnes nejen oslavujeme výročí slavné korunovace, ale připojujeme se k našim předkům a podle jejich vzoru si dnes volíme za krále svých srdcí tvého Syna i tebe. I nás uč svým příkladem a povzbuzuj svou přímluvou. Chraň nás ode všeho zlého, zvláště od ztráty víry a ztráty smyslu života, chraň nás od prázdného života bez Boha, a vypros nám pozornost k Božímu hlasu, který k nám mluví skrze církev i naše svědomí, vypros nám odvahu odpovídat Bohu na jeho lásku s velkorysostí.
Maria, přijmi naše rozhodnutí a předej je svému Synu. Spolu s ním vládni v našich srdcích, aby v nás i ve světě kolem nás rostlo Boží království pravdy, spravedlnosti a lásky. Amen.
Modlitba, kterou přednesl olomoucký arcibiskup Jan Graubner v den vyvrcholení oslav na Svatém Hostýně

Vyvrcholení oslav na Svatém Hostýně

Událostí číslo jedna pro celou olomouckou arcidiecézi a vlastně pro celou Moravu byly srpnové oslavy stého výročí korunovace milostné sochy Panny Marie na Svatém Hostýně, které vyvrcholily v sobotu 18. srpna 2012. Na nejnavštěvovanější moravské poutní místo v tento den přišlo okolo deseti tisíc věřících, aby uctili Vítěznou ochránkyni Moravy. Byla mezi nimi téměř stovka kněží a osm biskupů. Kromě olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity Jana Graubnera a jeho světícího biskupa Josefa Hrdličky přijeli také biskupové František Václav Lobkowicz z Ostravy, Ladislav Hučko, biskup – apoštolský exarcha řeckokatolické církve z Prahy, ze Slovenska sídelní biskup žilinské diecéze Tomáš Galis spolu s nitranským světícím biskupem Mariánem Chovancem, polskou katolickou církev zastupovali dva biskupové – Damian Zimoń, emeritní arcibiskup katovický, a Jan Marian Kopiec, sídelní biskup diecéze Gliwice.
Hlavním celebrantem slavné mše svaté byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Bohoslužba se slavila poprvé na novém zastřešeném venkovním pódiu v blízkosti baziliky. Dominovalo jí obrovské plátno s obrazem Panny Marie Svatohostýnské s Ježíškem. Celou bohoslužbu doprovázel pětisetčlenný pěvecký sbor z celé Moravy. Byli v něm zastoupeni členové farních pěveckých sborů, scholy i duchovní.
Kázání pronesl slovenský biskup Marián Chovanec, který hned na začátku vzpomněl na nedávno skončené olympijské hry. Říkal, že se v Londýně rozdaly desítky medailí, a hlavně mladí lidé tak uviděli své vzory, jimž se budou chtít časem podobat.
“Příklady táhnou. A toho bychom mohli využít i u věřících,“ zdůraznil biskup a pokračoval: “Jaký výkon musela podat Panna Maria, že dostala tu nejcennější medaili od samého Boha...“
Pořadatelé z Matice svatohostýnské počítali s větší účastí lidí. Kvůli horkému počasí jich zřejmě přišlo méně, ale pořadatelská služba z Matice svatohostýnské měla vše bezvadně připraveno – pitný režim, občerstvení, mobilní toalety, kyvadlovou dopravu autobusy...
Na závěr slavné bohoslužby, která trvala přes dvě hodiny, přednesl olomoucký arcibiskup Jan Graubner zásvětnou modlitbu k Panně Marii.
Povznášející slavnost doprovázela řada vydařených akcí, přehlídka farních divadelních souborů, koncerty, výstavy či vydání speciální poštovní známky. Organizátoři také rozezněli nové zvony. Tentokrát za doprovodu střelby z historického kanónu.Nechyběl ani koncert dechové hudby, který na pódiu předvedli členové Základní umělecké školy z Přerova. Mnozí věřící sledovali přímý přenos mše svaté v chládku baziliky, jiní prožívali slavnost prostřednictvím živého vysílání křesťanské televize. Sympatickým počinem byla možnost zpovědi přímo v terénu, třeba ve stínu rozložitého stromu.
Josef Pala

Výstava k svatohostýnskému jubileu

Pozoruhodnou výstavu k 100. výročí korunovace milostné sochy Panny Marie Svatohostýnské uspořádal Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem. Po celý srpen mohli návštěvníci v bystřickém zámku shlédnout desítky předmětů spojených s mariánskou tradicí, staré svaté obrázky, sošky, předměty z keramiky, porcelánu i skla, medaile, knihy, příležitostné tisky, díla umělecká, ale i výsledky lidové tvořivosti.
Raritou výstavy bylo dnes již historické pouzdro, v němž se korunky Panny Marie a Ježíška dopravovaly v roce 1912 do Říma k papežskému posvěcení a v němž poté doputovaly na Svatý Hostýn. Pouzdro nebylo nikdy vystavováno a veřejnost jej naposled mohla spatřit právě v korunovačním roce 1912.
Další zajímavostí byla faksimile jednoho z nejstarších vyobrazení Hostýna získaná z olomouckého archivu a nejstarší známý obraz Panny Marie Svatohostýnské zapůjčený bystřickou farností. Expozici tvořily předměty ze sbírek Městského muzea v Bystřici pod Hostýnem, několika dalších moravských muzeí či archivu; některé předměty zapůjčili také soukromí sběratelé, duchovní správa Svatého Hostýna a také Matice svatohostýnská.
Návštěvníci výstavy mohli také navštívit malou portrétní galerii Loudonů, posledních majitelů bystřického panství, kteří měli nezanedbatelný podíl na obnově svatohostýnského chrámu.
Josef Pala

Poděkování jubilejního výboru

Jubilejní výbor, který připravoval oslavy významného výročí 100 let od korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské, děkuje taky Valašskému sboru portášskému, jehož portáši v historických uniformách a se zbraněmi doprovázeli žehnání zvonů na počátku května a vrchol oslav v polovině srpna. Další velké poděkování patří Robertu Tučkovi z Dřevohostic, jehož 700kilogramová replika historického kanónu z napoleonských válek celkem desetkrát zahřměla v průběhu oslav.

Svatohostýnské zvony vyzvánějí

Po žehnání svatohostýnských zvonů 6. května 2012 se naplno rozběhly přípravy pro montáž nových zvonů do věží baziliky Panny Marie na Svatém Hostýně. Firma Tesařství Josef Slánský – Horní Lideč začala s demontáží starých nevyhovujících zvonových stolic v obou věžích. Po této náročné práci se začaly usazovat nové nosné trámy, na které byly postaveny nové zvonové stolice, do kterých byly zavěšeny nové zvony. Slavnostní vyzvednutí zvonů se uskutečnilo v úterý 10. července 2012 za účasti několika stovek věřících. Díky zručnosti autojeřábníka byly zvony během jedné hodiny vyzvednuty do věží. V následujících dnech již probíhala montáž v jižní věži. V úterý
17. července, v den kdy byl ulit zvon Svatý Jan Sarkander, se v poledne ponejprv rozezněly z jižní věže při modlitbě Anděl Páně tři zvony Panna Maria Nanebevzatá, Svatý Ignác a Svatá Rodina – zvonilo se ručně.
V sobotu 28. července byl přivezen na Svatý Hostýn poslední zvon Svatý Jan Sarkander a o den později jej požehnal generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons Josef Nuzík. V pondělí 30. července zdárně proběhla kolaudace a v podvečer byl zvon slavnostně vyzvednut do severní věže.
Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii přítomní zazpívali píseň ,,Budiž věčně velebena“, po modlitbě svatohostýnský duchovní správce P. Jiří Šolc udělil všem přítomným požehnání.
V první srpnový den se zvon Svatý Jan Sarkander poprvé rozezněl opět na ruční zvonění. Během následujících dní byly práce ukončeny a zvony zapojeny na elektrický pohon. V pátek 10. srpna se zvony na Svatém Hostýně všechny rozezněly a na druhý den byly předány do zkušebního provozu.
Ve výroční den slavnosti 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské slavnostně vítaly všechny příchozí poutníky na posvátnou horu a v odpoledních hodinách byly předány jako dar Panně Marii.
Ať hlas těchto zvonů zní do moravské krajiny k oslavě Matky Boží po mnohá staletí!
Při této příležitosti byl pořízen nový hodinový stroj a odbíjení hodin na zvony. Původní hodinový stroj potřeboval velmi náročnou a drahou opravu.
Již nám zbývají dodělat jen podlahy ve věžích, okenice, schody a vyspárovat zdivo, na které je potřeba kolem 200 000 Kč.
Duchovní správa na Svatém Hostýně a Matice svatohostýnská srdečně děkují všem dárcům, kteří přispěli na uskutečnění tohoto díla jak finančně, tak i v modlitbách. Velké poděkování patří montérům Zvonařství Perner, firmě Tesařství Josef Slánský – Horní Lideč, firmě Jeřáby Petr Dreiseitl z Drahotuš a všem brigádníkům, kteří pomohli vyklidit věže.
Sbírka na nové svatohostýnské zvony u ČSOB bude ukončena k 31. 12. 2012.
Ještě jednou všem upřímné díky a Pán Bůh zaplať!
Josef Psík

Nová kniha poštovní známka k svatohostýnskému jubileu

Milovníci filatelie si v sobotu 23. června 2012 přišli na své v Bystřici pod Hostýnem. V místním zámku byla veřejnosti slavnostně představena nová poštovní známka vydaná k 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. Její podobu navrhl Oldřich Kulhánek, který je mimo jiné autorem současných českých bankovek; dílo pak dokončil rytec Miloš Ondráček. Známka hodnoty 21 korun, která vyšla v nákladu 200 000 kusů, byla oficiálně uvedena do oběhu na provizorním pracovišti České pošty právě v bystřickém zámku. Ke známce byly vydány i grafické listy a obálky prvního dne.
“Je to významná událost. První známka s motivem Svatého Hostýna vyšla před osmi lety, ale jen pro tuzemsko. Nominální hodnota nové známky ji však předurčuje i k cestám do zahraničí,“ zdůraznil při slavnosti předseda Matice svatohostýnské Mgr. Lubomír Vývoda, který zvětšenou podobu známky symbolicky odhalil spolu s obchodní ředitelkou České pošty regionu Jižní Morava Alenou Vozábalovou. Ta jeho slova doplnila slovy: “Přeji nové známce, aby obletěla celý svět a stala se královnou mezi známkami. Vždyť je jedinečnou v tom, že poprvé u ní bylo použito více barev se zlatou. Poprvé byla využita kombinace ofsetu – obrázku Panny Marie uprostřed – a ocelotisku.“
Iniciátorem vydání nové svatohostýnské známky k výročí korunovace sochy Panny Marie, stejně jako té, která vyšla v roce 2004, je celoživotní nadšený filatelista z Bystřice pod Hostýnem, člen Matice svatohostýnské a bývalý jednatel výboru Matice svatohostýnské Antonín Mužný.
Zároveň s novou svatohostýnskou známkou byla veřejnosti představena také knížka “Historie poštovnictví v Bystřici pod Hostýnem“, která vyšla v Edici Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem. Jejím autorem je Ing. Vladimír Krečmer z Prahy, bystřický rodák, vysokoškolský pedagog a filatelista. Jedenáctá publikace v ediční řadě mapuje a do historického rámce zasazuje dobu vzniku oficiálního poštovního úřadu, uvádí jména poštmistrů zejména z dob Rakouska-Uherska, rozebírá nejasné zprávy o sběrně dopisů, sleduje objekty, v nichž bystřická pošta působila, různé způsoby přepravy poštovních zásilek v dobách mírových i válečných, popisuje vývoj místních poštovních razítek. Autor se zabývá také historií poštovny na Svatém Hostýně, o jejíž existenci ví jen málo pamětníků.
Josef Pala

Duchovní slovo

Církev trpící
Církev trpící, církev pronásledovaná? Nikoliv! Při pohledu na Církev jako na mystické Tělo Kristovo rozeznáváme tři části Církve. Církev bojující – to jsme my na zemi, Církev trpící, to jsou duše v očistci, Církev vítězná, to jsou svatí v nebi. V apoštolském vyznání víry vyznáváme víru ve společenství svatých. Obnovme svou víru v Církev tak, jak nás vybízí sv. Pavel (Ef 4,2–6): V lásce zachovávejme jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je tajemné tělo, jeden Duch, jedna víra. Jeden Bůh a Otec všech, který proniká všechny a je ve všech. – Nebeský Otec! Ti, kdo zpochybňují existenci očistce, se obvykle ptají: “Proč by mě dobrý Bůh nechával v očistci, když ví, že stejně přijdu do nebe? Bůh je skutečně dobrý a milující bez míry. Nebyl by však dobrý, kdyby nebyl spravedlivý. Bůh je spravedlivý, znamená,že všechno dobré odměňuje a všechno špatné trestá. Existuje spousta zjevení o očistci. Světci by mohli vyprávět! Světice Marie Markéta zažila zjevení zemřelé spolusestry a ptala se jí: “Vidělas v okamžiku smrti Pána Boha?“
“Ano, viděla a propadla jsem se hanbou do očistce.“
Tak to je! Do nebe nevejde nic nečistého. Bůh je milující, odpouštějící, ale také nejvýš spravedlivý a Svatý, Svatý, Svatý, nejvýš svatý. Očistec můžeme chápat jako dar jeho otcovské lásky. Kdo jinak by mohl přijít do nebe?
Naše víra stojí především na Božím zjevení v Písmu svatém: Probudí se ti, kdo spí v podsvětí, jedni k věčnému životu, druzí k potupě a hanbě navěky. (Daniel 12,1–3)
Juda, kníže Izraele, uspořádal sbírku, danou v oběť za hříchy padlých. Kdyby totiž nevěřil, že padlí vstanou z mrtvých, bylo by zbytečné a směšné modlit se za mrtvé! (2 Mak 12,43–46)
Jenom člověk, který nemá dobrou vůli, nebude chtít slyšet slovo Syna Božího: Kdokoliv řekne slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, kdo však je řekne proti Duchu Svatému, tomu nebude odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím. (Mat 12,31–32)
Budoucí věk pro tebe začíná okamžikem smrti. Pán Ježíš hovoří v podobenství o absolutní Boží spravedlnosti, o nutnosti zaplatit do posledního haléře: Vyrovnej se svým protivníkem, dokud jsi na cestě, abys nebyl uvržen do vězení. Odtamtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.
(Mt 5,25–26)
Vyrovnej se, dokud jsi na cestě pozemského života! I to je vynález Boží vstřícné lásky. Nabízí nám odpuštění a možnost pokáním zaplatit již zde a předejít spravedlivému soudu.
A je to Boží láska, která touží po tom, abychom prokazovali milosrdenství také našim zemřelým a zaplatili za ně modlitbou a dobrými skutky. V dušičkovém měsíci, měsíci zemřelých jim darováním odpustků umožňujeme odpuštění očistcových trestů. Na zemřelé vzpomínejme a z očistce jim pomáhejme. Vděčně a rádi!
AVE MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

Poděkování

Díky milým gratulantům
Vzpomínám na vás na všechny a děkuji všem, kdo mně zaslali, nebo projevili blahopřání k mým osmdesátinám. Na projevy přátelství a projevy přání všeho dobrého vděčně odpovídám tím, že vás zahrnuji do svých modliteb a mší svatých a přeji vám všem nejmíň dvakrát tolik, co vy přejete mně.
Zůstávejme pod mocnou ochranou Panny Marie a svatého Josefa, pak to jistě s námi dobře dopadne.
Vzpomíná, děkuje a žehná otec Jan

Zprávy ze setkání důvěrníků pro informování těch, kteří se nemohli setkání zúčastnit

V neděli 9. září 2012 se zaplnila bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně poutníky, zejména členy Matice svatohostýnské, kteří přišli na svoji tradiční pouť. Slavnostní bohoslužbu sloužil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, protektor Matice svatohostýnské. Po mši svaté se uskutečnilo setkání důvěrníků v Jurkovičově sále. Zahájení a řízení vedl PhDr. Josef Juráň. Společnou modlitbou pod vedením otce arcibiskupa začalo jednání. Předseda MSH Mgr. Lubomír Vývoda seznámil s činností výboru, která byla v letošním roce zaměřena na zajištění důstojného průběhu oslav Jubilejního roku 2012.
Informace o členské základně MSH podala Mgr. Marie Loučková. Poděkovala všem důvěrníkům za jejich práci ve farnostech, za ochotu nacházet své nástupce.

Paní Anežka Hanzelková z Libhoště, poskytla originál původního růžence s Pannou Marií Svatohostýnskou pro potřeby zajištění výroby nové edice růžence. Její zásluhou a za pomocí Ing. Josefa Mately vyrobí firma Coralex v Jablonci nad Nisou jubilejní svatohostýnský růženec, který bude trvalou památkou pro další generace v rodinách, třeba zase na dalších sto let. Za tu dobu budou růžence určitě vypadat jinak než dnes. Ostré a jasné hrany budou zbroušeny podle toho, jak často budeme brát růžence k modlitbám do svých rukou. Papež Jan Pavel II. řekl: “Růženec je mou nejoblíbenější modlitbou.“ Ať to platí i pro nás. Jubilejní růženec bude větších rozměrů než normální, na každém zrnku bude vyobrazena Panna Maria Svatohostýnská. Růženec bude k dispozici na recepci v Poutním domě č.3 za 150 Kč, poprvé 13. a 14. října na dušičkové pouti.
Růženec mi nesmíte vzít !

V novém roce bude zhotovena tabule se jmény dárců, kteří na pořízení nových zvonů věnovali částku 10 000 Kč a více. Ti, kteří peníze věnovali přes Matici svatohostýnskou, jsou napsáni na nástěnné tabuli, která je vystavena na recepci v poutním domě č. 3.
Aby vaše jména byla správně zapsána, překontrolujte si, prosím, údaje, opravte háčky a čárky a zjištěné nedostatky nahlaste pracovnicím na recepci Matice svatohostýnské.
O propagaci Svatého Hostýna informoval Ing. Ivo Buráň. Upozornil na provoz internetových stránek, na rekonstrukci počítačové sítě, hovořil o přípravě výměny kamery v bazilice a o vydání knihy o jubilejním roce, a to včetně DVD.
Vedoucí hospodářské správy MSH Dagmar Fojtů seznámila přítomné se strukturou příjmů a výdajů včetně poskytnutých dotací. Zároveň podala zprávu o výsledku hospodaření za první pololetí roku 2012.
Otec arcibiskup poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravách a průběhu oslav, zejména jejich hlavního dne. Informoval o kladném hodnocení hlavního dne oslav ostatními přítomnými biskupy. Modlitbou Anděl Páně a závěrečným požehnáním ukončil setkání.
Marie Loučková

Z historie nedávno minulé

Dušičkové poutě
Oslava korunovace sochy Panny Marie není jediným stoletým jubileem Svatého Hostýna. Na letošní rok připadají našemu poutnímu místu ještě další stoletá výročí. V srpnu 1912 bylo schváleno zřízení svatohostýnského hřbitova. K roku 1912 se datuje rovněž vznik dušičkových poutí na Svatém Hostýně. V tom roce vyšel z řad katolického spolku Omladina podnět uspořádat na Svatém Hostýně pouť s názvem “Vzpomínka na členy a členky sdružení Omladiny, kteří se s námi rozloučili“. Byla to vzpomínková pouť nejen za zemřelé členy, ale i za vojíny, aktivní i záložní, kteří nastoupili vojenskou službu, protože už tehdy se nad Evropou stahovala mračna válečného konfliktu. Tato první pouť se konala zásluhou Omladiny z Bystřicka v neděli 27. října 1912 a bylo při ní rozhodnuto o jejím každoročním konání. Po vyhlášení války Srbsku v červenci 1914 se seznamy zemřelých členů Omladiny hrozivě rozrůstaly o jména padlých na frontě. Tehdy vojíni, kteří své druhy v boji přežili, začali posílat domů peněžité dary s přáním, aby byl na Svatém Hostýně vystavěn pomník, u něhož by bylo na padlé kamarády pamatováno modlitbou. Na návrh tehdejšího svatohostýnského superiora P. Antonína Ostrčilíka bylo památce padlých věnováno 2. zastavení právě budované nové křížové cesty s Köhlerovou mozaikou “Pán Ježíš bere kříž na svá ramena“ (na snímcích). Architekt Dušan Jurkovič doplnil už hotový návrh o kamenný oltář pod střechou kapličky, aby mše svaté mohly být slouženy přímo zde. Na zadní stěně pomníku měla být umístěna deska se jmény padlých. Základní kámen tohoto památníku byl posvěcen 15. srpna 1915. Časem se ukázalo, že počet padlých překračuje možnost vypsat jejich jména na mramorovou desku. Bylo proto zadáno u sochaře Vincence Vosmíka zhotovení pamětního bronzového reliéfu, který měl být umístěn na zadní straně 2. zastavení křížové cesty. Jména padlých, zapsaná na pergamenu, měla být uložena do kamene oltáře. Posvěcení dokončeného pomníku vykonal 14. září 1919 za široké účasti věřících pozdější olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan.
Velký bronzový reliéf znázorňuje oplakávání padlých vojínů moravskou Omladinou. Nápis na desce zní: BRATŘÍM VOJÍNŮM – OMLADINA 1919 – VÍTĚZNÁ OCHRANO MORAVY – ORODUJ ZA NĚ.
Při dušičkové pouti roku 1921 se mezi Omladinou začala rodit myšlenka, že hroby drahých, rozseté po bojištích vzdálených zemí, by bylo možno pozůstalým přiblížit jediným symbolickým hrobem “Neznámého vojína“. Tato myšlenka zaznamenala velký ohlas, proto v březnu na valné hromadě Omladiny na Velehradě byl arcibiskup Stojan požádán o souhlas a podporu. Po schválení bylo zveřejněno provolání, žádající pozůstalé o zasílání památek na jejich blízké i o finanční podporu na uskutečnění tohoto záměru. Připojeny byly rovněž tiskopisy k sepsání jmen všech padlých. Této akce se ujal P. Dr. Klement Žůrek a na faře v Žeranovicích, kde působil, byly shromažďovány dopisy z války, fotografie padlých spolu s ústřižky šatů, nebo pramínky vlasů. Bronzová rakev s těmito památkami na šest tisíc padlých byla uložena až do připravovaného pohřbu “Neznámého vojína“ v tamním kostele. Z hrobů v cizině byly vyzdviženy ostatky čtyř vojínů a převezeny rovněž do Žeranovic. Po slavných obřadech byly vypraveny na Svatý Hostýn a u pomníku Omladiny znovu pochovány. Tito vojíni v hrobu za 2. zastavením Jurkovičovy křížové cesty nejsou “neznámými vojíny“. Pohřbení je zapsáno ve svatohostýnské matrice a jejich jména k nám zaznívají z dálky počátku minulého století:
Jan Novák * 14. 5. 1892 v Rozseči u Dačic, zemřel ve vojenské nemocnici v Innsbrucku 2. 8. 1915. Znovu zde pochován 6. 10. 1922 P.Františkem Bařinou, opatem Augustiniánů ve Starém Brně.
Josef Freiberger * 4. 12. 1884 v Želči, okr. Vyškov, zemřel 29. 6. 1916 v Podhajsách. Znovu zde pochován 7. 10. 1922 P. Petrem Hlobilem, opatem Benediktinů v Rajhradě.
Antonín Zavadil * 15. 1. 1891 ve Vitonicích, padl 5. 7. 1915 v Kamience Strmilowé. Znovu zde pochován 8. 10. 1922 Dr. A. C. Stojanem, arcibiskupem Olomouckým.
Jan Doležel * 10. 12. 1881 v Osíčku, vojín na ruské frontě, padl 9. 5. 1915 v Polsku. Znovu zde pochován 5. 11. 1922 P. Josefem Stryhalem S. J., superiorem Svatohostýnským.
Všechny bohoslužby, související s pohřbením vojínů a uložením bronzové schrány do oltáře památníku byly konány velmi okázale za přítomnosti vysokých církevních hodnostářů, zástupců veřejného života a mnoha tisíc věřících. Listy “Naše Omladina“ i “Našinec“ píší o těchto obřadech podrobně a emotivně, proto se “Hlasy Svatohostýnské” omezily na odkaz popisu slavností v těchto tiskovinách. Celé líčení pietních obřadů prolíná myšlenka: Položili jste život za vlast, nikdy na vás nezapomeneme! Nedlužíme čtyřem vojínům, očekávajícím vzkříšení v hrobě u památníku Omladiny malou kamennou destičku s připomínkou jejich jmen?
Miroslava Štěrbová

Stručně z jednání výboru MSH

8. června 2012
– Zhodnocení valné hromady
– Kontrola zajištění akcí oslav jubilejního roku – festival divadel a schol, ubytování účinkujících, zajištění promítací techniky, reklamní předměty
– Studie dopravní obslužnosti Svatého Hostýna
– Spolupráce se stánkaři při přípravě oslav jubilejního roku
– Posouzení variant rekonstrukce prostoru pro občerstvení u stánku u poutního domu č. 1
– Posouzení variant rekonstrukce restaurace Ovčárna – návrhy Ing. Fojtů

13. července 2012
– Schválen nákup triček se symboly Svatého Hostýna
– Zhodnocení přehlídky divadelních souborů a schol
– Organizační zajištění dopravy na Svatý Hostýn při jubilejních oslavách
– Odsouhlasena část realizace projektu “Úprava zeleně vrchu Svatého Hostýna“ (okolí pódia a přístupová cesta k rozhledně)
– Sborník osobností spojených se Svatým Hostýnem – vytištěno, schváleny odměny autorům
– Schválena smlouva s Michalem Gerykem (služba v recepci)
– Schválena smlouva s firmou Rapos na opravu opěrné zdi u Jurkovičova sálu
– Průběh zajišťování akcí jubilejních oslav

3. srpna 2012
– Zabezpečení jubilejních oslav 18. srpna 2012:
– občerstvení pozvaných hostů a účinkujících
– řízení dopravy na Svatý Hostýn
– zdravotnická pomoc, WC a hygiena
– pořadatelská služba
– zabezpečení liturgie
– dokumentace slavnosti

31. srpna 2012
– Zhodnocení průběhu oslav jubilejního roku
– Příprava na výběrové řízení obnovy rybníka u Ovčárny
– Schválení dodavatele projektu “Úprava zeleně vrchu Svatého Hostýna“ (okolí pódia a přístupová cesta k rozhledně)
– Změna v zajištění služby na recepci poutního domu č. 3 – v pracovní dny: Miloslav Minařík, v sobotu a neděli: Richard Rustler
– Oprava vytápění objektu Ovčárna
– Řešení zápisu do Katastru u nezapsaných stánků
– Zadání výroby jubilejních svatohostýnských růženců
Václav Lednický, zapisovatel MSH

Kronika

ČERVENEC 2012
1. 7. • Padesát poutníků z Bohuslavic nad Vláří, Divnice a Slavičína • autobus poutníků ze Žeranovic
2. 7. • Autobus poutníků z farnosti Blazice • poutní zájezd ze Zahnašovic • autobus poutníků z Babic
3. 7. • Autobus poutníků ze Sušic
6. 7. • Farní pouť ze Slavkova u Opavy
7. 7. • Farníci z Bratislavy-Petržalky a z Hrádku si s vďačnosti konajú púť k Matke Božej • farní pouť z Kašavy a Lukova • pouť děkanátu Valašské Meziříčí s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem
9. 7. • Farní pouť z Ostravy-Zábřehu
10. 7. • Poutníci z Beňova a Prusů • dva autobusy poutníků z Vlachovic a Újezdu
14. 7. • Poutníci z Větřkovic a Vítkova • poutníci z Mařatic u Uherského Hradiště • poutníci z Trnavy u Zlína • pouť obce Slavkov pod Hostýnem
15. 7. • Poutníci z farnosti Slavičín • pěší poutníci z Brumova-Bylnice a ze Slavičína • autobus poutníků z Horního Štěpánova
16. 7. • Autobus důchodců ze Slušovic • autobus poutníků z farnosti Korytná
17. 7. • Dva autobusy poutníků z farnosti Halenkov
21. 7. • Stovka poutníků ze Všeminy • čtyři autobusy poutníků z Dolních Bojanovic • 25 pěších poutníků z Lidečka
22. 7. • Dva autobusy poutníků ze Lhoty, Karlovic a Malenovic
24. 7. • Šedesátka poutníků z Moravské Třebové
28. 7. • Sedmdesát poutníků z Vacenovic • 49 poutníků z Lanžhota s P. Josefem Chybou
29. 7. • Autobus poutníků z Kojetína, Měrovic na Hané a Křenovic
31. 7. • Autobus poutníků z farnosti Nový Hrozenkov

SRPEN 2012
1. 8. • Autobus poutníků z Kuželova a z Velké nad Veličkou
4. 8. • Autobus poutníků z Hukvald a Rychaltic
7. 8. • Tři autobusy poutníků z Nedašova
8. 8. • Tři autobusy poutníků ze Zubří a Vidče • pouť z farností Ždárná, Benešov a Boskovice
10. 8. • Autobus poutníků z Chropyně
11. 8. • Poutníci z Lipova
13. 8. • Tři autobusy poutníků z Kozlovic
15. 8. • Poutníci z Tvarožné, Velatic, Mokré a Příboru • šedesát poutníků z Letovic
16. 8. • Devadesát poutníků z Klenovic na Hané
21. 8. • Dva autobusy seniorů z farnosti Valašské Klobouky • pouť z Metylovic
22. 8. • Poutníci z Nové Říše, ze Staré Říše, ze Šaratic a z Vážan nad Litavou • farnost Velehrad a Tupesy
23. 8. • Osmdesát poutníků z Hulína, Pravčic a Záhlinic
25. 8. • Autobus poutníků z farnosti Rataje u Kroměříže • pouť rodin a pedagogů
26. 8. • Orelská pouť s královéhradeckým biskupem Janem Vokálem
27. 8. • Autobus poutníků z Frýdku
28. 8. • Autobus poutníků z Břestu, Kyselovic a Žalkovic
29. 8. • 45 poutníků z Klubu důchodcův Lučině – jsou to z farnosti Domaslavské a Pazderné. Jsou tu i evangelíci, ale přišli v úctě k Panně Marii. • S poďakováním a s veľkou vďakou Panne Márii so Slovenska – s Nitrianského ordinariátu + Viliam Judák, nitranský biskup • Púť učiteľov cirkevnej základnej školy Petra a Pavla v Belej nad Cirochoj – Slovakia. S vďakou Bohu a vďakou Nanebovzatej Matke Syna Ježiša...
30. 8. • Dva autobusy poutníků ze Všeminy a Liptálu

ZÁŘÍ 2012
1. 9. • 45 poutníků z Petřvaldu u Nového Jičína • jubilejní již 20. muklovská pouť s P. Michaelem Pojezdným, s pražským strahovským opatem • pouť děkanátů Svitavy a Konice s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem
4. 9. • Čtyři autobusy poutníků z Frýdku--Místku
5. 9. • Dva autobusy poutníků z farností Vlkoš u Přerova, Bochoř a Říkovice • studenti prvního ročníku z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži s P. Pavlem Stuškou
6. 9. • Autobus poutníků z Velkého Týnce u Olomouce
7. 9. • Padesát poutníků z farností Kojetín, Křenovice a Měrovice na Hané • tři autobusy poutníků z farností Ohrozim, Plumlov, Krumsín, Myslejovic, Vřesovic, Kelčic, Otaslavic
8. 9. • Dva autobusy poutníků z farnosti Valašské Klobouky • pouť děkanátu Vsetín s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem
9. 9. • Pouť Matice svatohostýnské s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem • autobus poutníků z Rohatce • padesát poutníků z Vacenovic
11. 9. • Pouť farností Radešínská Svratka a Olešná u Nového Města nad Moravou
12. 9. • Pouť Základní školy sv. Zdislavy v Kopřivnici
14. 9. • Pouť s rodiči ze Zděchova • pouť Charity Valašské Meziříčí (pět autobusů) • pouť Církevní školy Salvátor z Valašského Meziříčí (180 dětí a jejich učitelé)
15. 9. • Pouť děkanátu Zlín s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem
Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů na Svatém Hostýně
(jpa)

Cyrilometodějská cesta

Na poutním místě Svatý Antonínek byla otevřena nová poutní cesta
Když byla na začátku července 2008 otevírána nová Poutní cesta Velehrad – Svatý Hostýn, málokdo si tehdy pomyslel, že za dva roky bude prodloužena o nový padesátikilometrový úsek, který bude mít cílovou stanici na Svatém Kopečku u Olomouce. A po dvou letech má poutní cesta další pokračování – z Velehradu na Svatý Antonínek nad Blatnicí. Právě na tomto známém moravsko–slováckém poutním místě ji slavnostně otevřel v neděli 26. srpna 2012 olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Slavnostnímu aktu jejího požehnání předcházela mše svatá, kterou zde u venkovního oltáře sloužil moravský metropolita.
Na sedmadvacetikilometrové trase nové poutní cesty je nainstalováno celkem 12 zastřešených panelů s informačními tabulemi a lavičkami – první je na Velehradě, dvě ve Starém Městě, další zastavení je při řece Moravě u plavební komory, následuje zastavení v Kostelanech nad Moravou, v Nedakonickém lese, u Ostrožských jezer, deváté zastavení je v Ostrožské Nové Vsi, další v polích u sochy sv. Antonína Paduánského nad Ostrožskou Novou Vsí, jedenácté je v Ostrožské Lhotě a poslední “na Blatnické hoře“. Matice velehradská s Maticí svatoantonínskou společně vydaly průvodcovskou brožuru, která obsahuje nejen mapu celé trasy, vzdálenost jednotlivých zastavení, ale i podrobnější informace o historii, význačných osobnostech, památkách a zajímavostech daného místa včetně fotodokumentace, ale zároveň i odkaz, kde lze získat otisk razítka do brožury.
K blížícímu se 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se zástupci všech Matic – svatohostýnské, velehradské, svatokopecké i svatoantonínské – dohodli, že poutní cesta spojující Svatý Kopeček u Olomouce, Svatý Hostýn, Velehrad a Svatý Antonínek nad Blatnicí – bude mít společný název “Cyrilometodějská cesta“. Jak zdůraznil “známý poutník“ Mons. Jan Peňáz, předseda Matice velehradské, na tento název máme být právem hrdi, a to nejen u nás, ale zvláště ve světě. Délka celé Cyrilometodějské cesty měří 135 km.
Josef Pala

Odpověď na jeden dotaz - Krádež svatozáře sochy Panny Marie na Svatém Hostýně

Šest let po slavné korunovaci sochy Panny Marie Svatohostýnské byla milostná socha ozdobena dalším atributem – svatozáří s hvězdovým věncem vinoucím se kolem její hlavy, jak ji popisuje sv. Jan ve svém Zjevení (12,1–2). Byla vytvořena dvanácti velkými hvězdami upevněnými na pozlaceném stříbrném kruhu. Jádro hvězd tvoří velké broušené topasy, kolem nich je sedm paprsků symbolizujících sedm bolestí Panny Marie. Topasy, které byly nalezeny na přibických polích u Vranovic, věnovali přibičtí farníci spolu s finančními dary Hostýnu. Návrh na hvězdový věnec vypracoval P. Josef Jaroš, jezuitský kněz Velehradu, odbornou zlatnickou práci provedl pražský zlatník Josef Hoffman, který spolupracoval už na svatohostýnských korunkách. Když 3. října 1919 brzy ráno přišel bratr sakristián otevírat kostel, zjistil, že dveře do sakristie byly násilně vypáčeny, proraženy sekerou, zavírací skoby vytrženy ze zárubní a dveře do presbytáře otevřené. Na svatostánku byly stopy po dobývání, ale naštěstí se zloději nepodařilo svatostánek otevřít. Za oltářem pod sochou Panny Marie stály na sobě tři lavice, čtvrtá byla opodál a na ní žebřík. Kolem dokola spoušť po řádění zlodějů. Panna Maria Svatohostýnská byla okradena o korunku a svatozář. Naštěstí to nebyla ta drahocenná korunka, kterou byla korunována v roce 1912, ale původní z roku 1845, kterou při opravách chrámu věnoval benediktin Řehoř Volný. Byla z pozlaceného stříbra a ozdobena nepravými kameny. Způsob, jakým se zloději zmocnili korunky a hvězdového věnce, byl velmi barbarský. Protože ani z přistavených lavic se nemohli dostat ke své kořisti, použili dlouhého zhasínáku na svíce, kterým pak násilně ulámali šrouby, jimiž byla korunka i svatozář připevněna. Při této surové a bezohledné krádeži bylo obrovské štěstí, že samotná socha Panny Marie zůstala nepoškozená. Tato potupná noční “návštěva“ způsobila všem velikou bolest. Ještě týž den se v hostýnském chrámu konala smírná pobožnost a následující neděli za velké účasti věřících další. Velmi brzy byli vypátráni a usvědčeni z krádeže vojíni Jan Stružka z Přerova, František Kuchařík a František Hošťálek a krejčí Josef Michálek z Bystřice pod Hostýnem. Všichni čtyři byli uvězněni a podle vyšetřování bylo zřejmé, že mají na svědomí krádeží více.
Toto je připomínka na jednu z bolestných událostí na Svatém Hostýně. S podobným znesvěcováním v kostelech a kaplích se v dnešní době bohužel setkáváme častěji. Ztratila se veškerá úcta k posvátným předmětům, které se dnes stávají pouze nejvýhodnějším artiklem k rychlému zbohatnutí. Vyprošujme si proto u Vítězné ochránkyně Moravy, aby se v našich vykradených kostelech uchoval ten nejvzácnější poklad – víra.
Olga Kozlová

Bude vás zajímat

Bohoslužby na Svatém Hostýně v zimním období
V zimním období (od 22. 10. 2012 do 21. 4. 2013) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:
ve všední dny: 7.00, 9.15
v sobotu a neděli: 7.15, 9.15, 11.00
v neděli: navíc ve 14.15 a ve 13.00 je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně
Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.15 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme v pondělí 31. prosince 2012.
Mše svaté: 7.15, 9.15, 11.00 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší svatou ve 22.30 hod. je modlitba růžence, ve 23 hod. adorace a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.

Duchovní cvičení na Svatém Hostýně
6. – 10. listopadu
Ignaciánské exercicie – P. Františka Lízny, SJ – určené pro každého
Téma: Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným
30. listopadu – 2. prosince
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
I. skupina – vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
4. – 7. prosince
Adventní ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází P. Richard Greisiger, SJ
7. – 9. prosince
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
II. skupina – vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
11. – 15. prosince
Ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází P. Josef Čunek, SJ
Téma: Domine, quo vadis? Pane, kam Ty? A kam já?
Organizační informace:
Začátek je většinou první den v 18 hod. večeří a končí se poslední den v 8 hod. snídaní.
Přihlášky a bližší informace:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem,
tel.: 573 381 693, fax: 573 381 694, e-mail: matice1@hostyn.cz, www.hostyn.cz

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Anežka Martínková, 86 let, Grymov
Václav Vlček, 80 let, Mysločovice
Zdeňka Čočková, 85 let, Jezernice
Vladimír Čoček, 85 let, Jezernice
Bohumil Novák, 74 let, Ostrava-Poruba
Drahomíra Slováčková, 78 let, Pacetluky
Jaroslav Nelhýbl, 83 let, Slezská Ostrava
Vladimír Studený, 90 let, Majetín
Božena Jurásková, 80 let, Uherský Ostroh
Aloisie Hynčicová, 103 let, Drahotuše
Alžběta Konečná, 76 let, Sudoměřice
Mons. Jan Kutáč, 70 let, Vizovice
Marie Juráňová, 80 let, Francova Lhota
Marie Varmužová, 70 let, Svatobořice-Mistřín
František Vyhlídal, 74 let, Přerov-Předmostí
Marie Pospíšilová, 82 let, Brodek u Prostějova
Josef Šumbera, 78 let, Brno
Josef Marek, 73 let, Machová
Rozália Molnárová, 90 let, Říkovice
Anna Danihlíková, 65 let, Kopřivnice
Marie Holásková, 83 let, Nezamyslice
Marie Vyškovská, 86 let, Studénka
Libuše Šimečková, 86 let, Vacenovice
František Rygar, 79 let, Olomouc
Josef Kočička, 81 let, Kojetín
Františka Tvrdoňová, 99 let, Kunovice
Ludmila Polášková, 82 let, Lubina
Anna Strnadová, 83 let, Mirošov
Ludmila Gajdůšková, 76 let, Pašovice
Ludmila Taláková, 82 let, Staré Město
Petronila Turečková, 77 let, Šanov
Václav Vrána, 82 let, Zlín-Lužkovice
Ludmila Čalová, 86 let, Všemina
Antonie Glosová, 84 let, Domanín
František Chrastina, 71 let, Malhotice
Anna Bartková, 92 let, Nivnice
Věra Velísková, 84 let, Mysločovice
Alois Coufalík, 58 let, Pozlovice
Marie Slováčková, 87 let, Hrobice
Ludmila Olšanská, 79 let, Chropyně
Zdenka Sotolářová, 81 let, Pozlovice
Marie Vyškovská, 86 let, Studénka
Vladimír Studený, 90 let, Majetín
Bohuslav Adamus, 56 let, Slušovice
Anežka Martínková, 86 let, Grymov
Josef Sládek, 81 let, Liboš
Marie Karasová, 82 let, Tučín
Milada Sváková, 88 let, Zubří
Božena Surmová, 88 let, Vlčnov