Listy svatohostýnské

číslo 4
prosinec
2012
ročník XVI

OBSAH

Pošlete svá fota pro Svatohostýnský kalendář 2014
Duchovní slovo
Stručně z jednání MSH
První setkání vdov na Svatém Hostýně
Zhodnocení poutní sezony 2012
Pracovní setkání s olomouckým arcibiskupem
Jak daleko jsou slyšet zvony ze Svatého Hostýna?
Postřehy s střípky z Jubilejního roku 2012
Nových provinciál českých jezuitů
Co nás čeká v roce 2013
Výhledy na rok 2013
Jan Köhler – malíř, na kterého se často zapomíná
Kronika
Na konci Jubilejního roku – jubilejní růženec
Bude vás zajímat
Nový jízdní řád
Zemřelí členové Matice svatohostýnské

 

Pošlete svá fota pro Svatohostýnský kalendář 2014

Pomalu končí Jubilejní rok 2012, ve kterém jsme si připomínali 100. výročí korunovace milostné sochy Panny Marie Svatohostýnské. Tuto mimořádnou událost chceme připomenout všem poutníkům a návštěvníkům našeho poutního místa ve Svatohostýnském kalendáři na rok 2014.
Prosíme proto naše čtenáře, aby obohatili svými fotografiemi tento kalendář, jehož obsah již nyní zpracováváme. Chceme, aby byl připraven k prodeji na valné hromadě Matice svatohostýnské, která bude 5. května 2013.
Posílejte, prosím, své autorské fotografie (nikoli osobní) v co nejlepší kvalitě, pokud možno snímky originální (bez úprav), které zachycují atmosféru celého jubilejního roku.
U každé fotografie uveďte krátkou popisku a také jméno autora snímku a jeho adresu. Autoři vybraných fotografií dostanou autorský výtisk kalendáře; ti, kdo budou chtít fotografie vrátit (které přijdou klasickou poštou), prosíme, aby to uvedli v přiloženém dopisu.
Fotografie posílejte do konce letošního roku, a to nejlépe elektronickou poštou na adresu: pala.josef@volny.cz, nebo klasickou poštou: Redakce Listů svatohostýnských, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.
Josef Pala šéfredaktor Listů svatohostýnských

Duchovní slovo

Dvanáctý měsíc
Zajímavý je ten dvanáctý měsíc v roce. Je to poslední měsíc občanského roku a zároveň první měsíc církevního, liturgického roku. Je to měsíc adventní přípravy na Vánoce, na svátky, které v nás obnoví vděčnost a radost z nesmírné Boží lásky. Bůh je Láska, která nás stvořila ku svému obrazu a k účasti na božské blaženosti v Boží náruči. Člověk, co mohl, pokazil, Boží lásku pošlapal. Bůh, Láska, nemůže nemilovat a znovu a znovu nám odpouští a nabízí spásu, záchranu před věčným neštěstím. Boží láska jde tak daleko, že překonává božskou spravedlnost tím, že zaplatí za naše dluhy. Bůh ve svém milovaném Synu se stal člověkem, aby nás svou krví na kříži vykoupil. Skrze jesličky a kříž nás oslovuje Boží láska: “Tak tě mám rád, že i když si to nezasloužíš, pro tebe jsem se stal člověkem, pro tebe jsem umřel na kříži. Nyní záleží jen na tobě, jestli mé narození a má krev nebudou pro tebe nadarmo.”
Boží láska. Jesličky a kříž. Kolik lidí projde i letos kolem jesliček, kolik lidí nosí na řetízku křížek a přitom svým životem a často i veřejným vystupováním šlapou po Boží lásce. Vnější znamení mají cenu především tehdy, když pravdivě vyjadřují to, co je uvnitř v srdci. Jistě znáte vnější znamení naší adventní přípravy na Vánoce. Je to adventní věnec. Obdržel jsem pohlednici. Děti se dívají se zaujetím na první hořící svíčku na adventním věnci. Na pohlednici můžete číst jednoduché, ale obsažné poučení: “Naděje, Láska, Radost, Pokoj – to jsou čtyři svíce na adventním věnci.” Na rubu pohlednice je vysloveno přání: “Ať pohoda, kterou svíce představují, nepohasne s adventním věncem, ať vydrží po celý příští rok!“ – Opravdová radost a pokoj pramení z božských ctností – víry, naděje a lásky. Nechybí potom pátá svíce? Ani ne! Symbolem víry je sám věnec. Teprve opravdová víra je základem všech opravdových ctností. Když nevěříš v Boha, jak bys mohl uvěřit v jeho lásku! Ani pravý pokoj v duši není možný bez smíření s Bohem. Celý adventní měsíc je dobou pokání, nápravy, smíření a obnovy lásky k Bohu i k lidem. Radostný ráz této doby nám hned od počátku naši duchovní obnovu usnadňuje. Štědrý den je předznamenán svátkem štědrého svatého Mikuláše. S radostí také slavíme Neposkvrněné početí Panny Marie, výsadu, která lidskou matku povyšuje na Matku Boží. Tak je vše připraveno, aby se Bůh stal člověkem. Věříš tomu? – Jenom tak můžeš prožívat pravou vánoční radost nyní a zde a jednou bez konce a bez míry na věčnosti.
AVE MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

Stručně z jednání výboru MSH

12. října 2012
– Jednání s uživateli stánků o jejich zapsání do Katastru nemovitostí
– Jednání se zpracovatelem projektu úprav okolí (zeleň, cesty) venkovního podia a rozhledny – představil návrh řešení
– Studie prostoru pro občerstvení pro poutníky ve stánku u poutního domu č. 1
– Realizace úprav chodníků u křížové cesty – dotace z Místní akční skupiny Podhostýnsko
– Rozpočet předpokládaných nákladů na stavební úpravy Ovčárny
– Publikace a DVD o Jubilejním roce 2012 – bude realizováno ve spolupráci s TV Noe
– Nákup skříní a postelí do rekonstruovaných pokojů do 3. poschodí poutního domu č. 3

9. listopadu 2012
– Informace o jednání o povolení výjezdu na Svatý Hostýn na Obecním úřadu Chvalčov
– Změna Stanov MSH v návaznosti na nový zákon o spolcích (platí od 1. 1. 2014)
– Návrh smlouvy na projektovou dokumentaci úprav okolí venkovního podia a rozhledny
– Renovace Domovního řádu poutních domů Matice svatohostýnské
– Obnovení pamětní desky císaře Františka Josefa I. na rozhledně
– Odsouhlaseny roční odměny zaměstnancům Matice svatohostýnské
– Odsouhlaseno vydání stolního Svatohostýnského kalendáře na rok 2014
– Prodej růženců jubilejního roku
Václav Lednický, zapisovatel

První setkání vdov na Svatém Hostýně

Vdovství postaví ženu do velmi náročného a nečekaného období. Musí zvládat povinnosti, ke kterým nemá vztah ani zkušenosti. Pod tíhou této zátěže často ztrácí víru i naději. Každý z nás potřebuje bytostně zakoušet, že je přijímán a milován. Přesto se dnes často lidé pozůstalým z nedostatku poznání vyhýbají, neumí s nimi navázat kontakt. Přitom Boha jako Lásku zakoušíme především skrze druhého člověka.
Toto bylo motivací pro 1. setkání vdov s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem
Graubnerem 4. října 2012 na Svatém Hostýně. Po společné mši svaté se pokračovalo v poutním domě, kde přítomné vyslechly povzbuzující slova otce arcibiskupa. Hovořil o tom, že církev jim chce, po mnoha staletí, nabídnout pomocnou ruku a vyzval je k aktivnímu zapojení do života farností. Byl čas i na vzájemné sdílení a svědectví. Společný oběd také přispěl k otevřené atmosféře.
Všechny si uvědomují, že život křesťana je i životem služby druhým. Nejen v kruhu rodiny, ale celého společenství církve a má směřovat především k větší slávě a chvále Boží. Proto už teď chtějí nabídnout své modlitby za oživení víry v naší arcidiecézi i národě a za nové vylití darů Ducha pro celou církev. Vycházejí přitom z vyhlášení Roku víry Svatým otcem k 50. výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu a jeho apoštolského listu Porta fidei (Brána k víře). Benedikt XVI. hovoří i o hluboké krizi víry, která postihla množství lidí.
Další setkání v otcem arcibiskupem se uskuteční 11. dubna 2013. Místo a způsob přihlášení budou včas oznámeny v křesťanském tisku a v Radiu Proglas.
Alenka Panáková

Zhodnocení poutní sezony 2012

Pod pojmem poutní sezona se vybaví každému něco jiného. V rámci své činnosti na Svatém Hostýně si poutní sezonu rozděluji na tři části: na vlastní přípravu, průběh a zakončení sezony.
Představuji vám hlavní body letošní významné poutní a jubilejní sezony.
Do přípravné části bych zařadila především úklid celého areálu našeho poutního místa po zimní sezoně, a to poutních domů, rozhledny a veřejných prostranství, dále nákup dárkových předmětů, které budou připomínat jubilejní rok, zajištění průvodcovské služby apod. Do přípravné fáze poutní sezony bych také zařadila přípravu na instalaci nových zvonů – pouť na odlévání zvonů do Pasova, jejich dopravu na Svatý Hostýn, žehnání a zejména jejich umístění do obou věží baziliky. Instalované zvony patří mezi památný dárek, který bazilika k jubileu dostala a zůstanou jak pro věřící a poutníky, kteří svými dary na jejich obnovu přispěli, tak i pro širokou veřejnost nezapomenutelnou připomínkou Jubilejního roku 2012.
Hlavní sezona se řídí kalendářem poutí. Poutě byly v letošním roce doplněny o sobotní odpolední děkanátní poutě. Hlavní sezonu doprovázelo mnoho nových akcí, kterými jsme chtěli přispět k oslavám jubilejního roku. Zde připomínám zejména přehlídku farních divadelních souborů, festival farních schol, koncert Hradišťanu, koncert Václava Hudečka a chrámový koncert vážné hudby, které probíhaly v bazilice.
Vyvrcholením jubilejního roku byla sobota 18. srpna 2012 – hlavní den oslav. Slavnou mši svatou celebrovanou arcibiskupem Janem Graubnerem doprovázelo okolo 500 zpěváků z celé Moravy. V odpoledních hodinách byl hlavní den oslav ukončen příjemným posezením s dechovým orchestrem Haná z Přerova. Další den v neděli se hrálo loutkové divadlo pro děti na venkovním podiu.
Poutní sezonu doprovázelo několik doprovodných akcí. V Jurkovičově sále muzea byly tři výstavy: obrazy Zdeňka Hajného, výstava o životě a díle architekta Dušana Jurkoviče (s připomenutím jeho návrhu křížové cesty na Svatem Hostýně) a výstava věnovaná obětem totalitního režimu.
V rámci celé poutní sezony probíhá již čtvrtým rokem na Svatém Hostýně průvodcovská služba, která je podporována Zlínským krajem, městem Bystřicí pod Hostýnem a obcí Chvalčov. Všem návštěvníkům, kteří se chtějí podrobně seznámit s historií našeho poutního místa, je poskytnut sedmi vyškolenými průvodci zdarma výklad, a to jak v českém jazyce, tak také v dalších třech jazycích. Tato služba je pro návštěvníky velmi zajímavá, a proto určitě bude podpořena i v příštím roce.
Po ukončení poutní sezony – v době krátkých dní a dlouhých večerů – začíná na Svatém Hostýně období pro pořádání duchovních cvičení, která jsou dostupná pro všechny zájemce. O termínech a lektorech se dozvíte na našich webových stránkách: www.hostyn.cz, nebo přímo můžete volat na tel.: 573 381 693-4.
Závěrem děkuji za pracovní nasazení a obětavost všem zaměstnancům, jubilejnímu výboru, výboru Matice svatohostýnské, členům redakční rady Listů svatohostýnských, duchovní správě a všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali připravit a zajistit letošní – pro věřící tak významnou – jubilejní poutní sezonu.
Dagmar Fojtů, vedoucí hospodářské správy MSH

Pracovní setkání s olomouckým arcibiskupem

Tradiční setkání se členy výboru Matice svatohostýnské s arcibiskupem Janem Graubnerem se uskutečnilo 1. listopadu v arcibiskupském paláci v Olomouci. I když venku bylo nevlídno a překvapilo nás rozkopané okolí paláce, tak společné jednání se odvíjelo v pohodě a ku prospěchu obou stran. Zhodnotili jsme společně Jubilejní rok 2012, který se chýlí ke svému závěru. Všechny plánované akce na oslavu 100 let od korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské už proběhly. Informovali jsme o záměru vydat o letošním jubileu publikaci doplněnou filmy a reportážními zkratkami na DVD. Publikaci vydá Televize Noe. Otec arcibiskup se pochvalně zmínil i o podmínkách, které jsou na Svatém Hostýně pro pořádání děkanátních poutí za rodiny a za kněžská a řeholní povolání. Tyto poutě se v letošním roce konaly o sobotách k večeru a vystřídaly se na nich všechny děkanáty arcidiecéze. Informovali jsme i o připravovaných záměrech na další kulturně náboženské akce, které připravíme v příštím roce s využitím zkušeností z oslavy letošního jubilea. V rámci diskuze jsme si připomněli i některé humorné okamžiky, které vyplynuly z vypjaté atmosféry, jež jsme zažívali jako pořadatelé v týdnu, kdy vrcholily oslavy.
Otec arcibiskup se nechal informovat o připravovaných záměrech výboru na zvelebování vrcholu Svatého Hostýna a s našimi návrhy, jak do budoucna řešit jeho dopravní dostupnost, a to nejenom motorovými dopravními prostředky. Probírali jsme i problematiku spojenou s využíváním poutních domů na Svatém Hostýně různými skupinami občanů a otec arcibiskup nám navrhl možnosti, odkud čerpat náměty pro výstavy v našem muzeu.
V závěru schůzky jsme probírali i současnou situaci ve společnosti před přímými prezidentskými volbami a na úplný závěr nám a našim rodinám otec arcibiskup požehnal.
Ivo Buráň

Jak daleko jsou slyšet zvony ze Svatého Hostýna?

Daleko slyšitelným dokladem o největší investiční akci na Svatém Hostýně v Jubilejním roce 2012 je zvuk nových zvonů z věží baziliky, které svým velebným hlaholem znějí do krajiny Hané i Valašska.
Napište nám na e-mailovou nebo klasickou poštovní adresu Matice svatohostýnské, kde až je slyšet zvuk zvonů ze Svatého Hostýna. Uveďte, prosím, název obce nebo popis místa (např. křižovatka ulic, návrší za obcí), kde jste zvony zaslechli a jestli je to pravidelně, nebo náhodně. Uveďte i to, jestli počasí a směr větru ovlivňují slyšitelnost zvonění.
Ivo Buráň

Postřehy a střípky z Jubilejního roku 2012

Postřehy a střípky z Jubilejního roku 2012, o kterých se v Listech svatohostýnských ještě nepsalo
Jubilejní rok přilákal k návštěvě Svatého Hostýna další poutníky i turisty. V průběhu roku se nad rámec běžného poutního kalendáře konaly další poutě, koncerty, divadelní představení, výstavy, festivaly a byla uvedena i nová poštovní známka s námětem korunovace.
O šest procent se zvýšila obsazenost lůžek v poutních domech. V měsících červenci a srpnu byla obsazenost lůžek 57,64 % a 55,56 %. Zajímavý je taky údaj o počtu poutníků, kteří přijali svaté přijímání v bazilice. Zde je nárůst o 30 %. Zvýšený počet návštěvníků se projevil taky v zatíženosti dopravy, kdy byly z Bystřice pod Hostýnem vypravovány posilové autobusy, a taky ve zvýšeném počtu jídel vydaných v restauracích.
V hlavním týdnu korunovačních oslav kolem svátku Nanebevzetí Panny Marie od 11. do 19. srpna se na Svatém Hostýně konaly tyto hlavní akce (v Jurkovičově sále a v Bystřici pod Hostýnem na zámku bylo současně k vidění pět tematických výstav):
11. 8. • Odpoledne proběhla veřejná prezentace děl v Jurkovičově sále vytvořených v týdenním kurzu malování v rámci Školy vidění. Kromě závěrečné reflexe k vytvořeným obrazům zahrála na závěr valašská muzika Ogaři z Rusavy.
11. 8. • V bazilice se konal Večerní koncert absolventů na závěr Letní školy barokní hudby.
15. 8. • Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost s nedělním pořadem bohoslužeb, hlavním celebrantem pontifikální mše svaté byl olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička.
17. – 21. 8. • V těchto dnech se konala pěší pouť z Velehradu přes Svatý Hostýn na Svatý Kopeček u Olomouce po stanovených trasách poutních cest.
18. 8. • Hlavní den korunovačních oslav – popisu bylo věnováno minulé číslo Listů svatohostýnských; jako doplnění je možno uvést, že pořadatelskou službu zajišťovalo 50 dobrovolníků a 20 profesionálů.
18. 8. • Odpolední koncert mládežnického Dechového orchestru Haná na venkovním podiu.
19. 8. • Hlavní pouť na počest slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, mši svatou celebroval olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička.
19. 8. • Odpolední vystoupení Teátru Víti Marčíka na venkovním podiu pro děti s divadelním představením Šípková Růženka.
19. 8. • Večerní slavnostní koncert Václava Hudečka za doprovodu Janáčkova komorního orchestru Ostrava s přímým vysíláním na TV Noe.
Celková účast poutníků a turistů na těchto akcích byla rozložena do devíti dnů a odhadem zde bylo v těchto dnech kolem 40 tisíc osob. Méně poutníků, než se očekávalo, přišlo v hlavní den korunovačních oslav; přišlo 10 tisíc osob. Tento den kolidoval s ukončením Celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, kde byli přítomni také všichni čeští biskupové. Rovněž publikovaná organizační opatření a omezení patrně odradila část poutníků a ti se raději dívali na přímý televizní přenos zajišťovaný TV Noe.
Tento den byl organizačně a dopravně zvládnut a přes veliké horko nedošlo k mimořádným událostem. Poutníkům, kteří sledovali mši svatou na venkovním podiu, bylo rozneseno 200 litrů vody. Lidé, kteří se chtěli skrýt před sluncem, mohli mši svatou z venkovního prostoru sledovat na velkém displeji v bazilice. Rozšířený restaurační provoz zajistil i dostatek občerstvení a jídla.
Propagaci akcí připravovaných v rámci oslav jubilea a jejich následnému zviditelnění se věnovaly zejména elektronické sdělovací prostředky. Na prvním místě je nutno uvést TV Noe a pak Českou televizi, Radio Proglas, lokální rozhlasová studia Českého rozhlasu v Olomouci a ve Zlíně a internetové portály. Z tištěných médií to byl Katolický týdeník a okresní deníky. K propagaci přispěla nemalou mírou i vlastní produkce a distribuce tištěných materiálů, letáků a pozvánek.
Na internetu (www.hostyn.cz) jsou nahrány všechny mše svaté, které se konaly v Jubilejním roce 2012 v bazilice, a je tam i ta hlavní, která byla na venkovním podiu v sobotu 18. srpna. Tyto záznamy jsou v archivu, který je přístupný ze stránky vnitřní kamery, a po půl roce jsou postupně vymazávány. Proto si raději pro vás cenné záznamy uložte na svém počítači, což je možné.
V archivu TV Noe jsou přístupny všechny profesionální filmy a reportážní zkratky. Archiv je přístupný ze stránek www.hostyn.cz a nebo přímo ze stránek www.tvnoe.cz
Všechny tyto nahrávky a filmy budou na DVD, které budou přílohou knihy zachycující přípravu a průběh oslav. O tom je zmínka v jiném příspěvku v těchto Listech svatohostýnských. Svatohostýnský kalendář 2014 přinese zejména fotografické ohlédnutí se za Jubilejním rokem 2012.
S celkovou finanční bilancí Jubilejního roku 2012 na Svatém Hostýně seznámíme členy Matice svatohostýnské na valné hromadě, která se bude konat na jaře 2013. Do té doby už bude známo i vyúčtování dotací jednotlivých sponzorů, a jestli náklady s tím spojené byly uznány. Rovněž už bude uzavřena veřejná sbírka na zvony.
Ivo Buráň

Nových provinciál českých jezuitů

Generální představený jezuitského řádu P. Adolfo Nicolás jmenoval v minulých dnech představeným České provincie jezuitského řádu P. Josefa Stuchlého, současného superiora brněnské komunity. Nový provinciál převezme svůj úřad v neděli 3. února 2013.
P. Josef Stuchlý se narodil 10. srpna 1966 v Ostravě, kde také v roce 1990 promoval na Vysoké škole báňské jako strojní inženýr. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 1991 a noviciát absolvoval na Svatém Hostýně a v Kolíně. V letech 1993 až 1996 studoval filozofii v Krakově. Pak do roku 1997 působil v Olomouci, kde mimo jiné dohlížel na stavební úpravy budov nové komunity a Centra Aletti. V Dublinu a Londýně vystudoval v letech 1997 až 2002 teologii.
Kněžské svěcení přijal z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně 6. dubna 2002. V následujících letech (2002 – 2004) studoval psychologii v Bostonu. Po návratu do České republiky se stal představeným jezuitské rezidence a studentským kaplanem v Brně.
(www.jesuit.cz)

Co nás čeká v roce 2013

K závěru roku 2012 pomalu hodnotíme vše, co se událo v jubilejním roce na Svatém Hostýně. Máme za sebou mimořádný rok plný mimořádných akcí, které jsme uspořádali k oslavě stého výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské a jejího Syna. Byl to rok náročný pro všechny členy výboru Matice svatohostýnské a další organizátory svatohostýnských oslav. Hlasy hodnotící právě končící rok jsou vesměs příznivé. Nesmíme však usnout na vavřínech. To by byla chyba.
Právě nyní na sklonku roku 2012 je dobré se zamyslet nad tím, co náš čeká v roce příštím. Naším zájmem bude dobudovat poblíž Ovčárny druhou polovinu parkoviště pro automobily. Chceme se dále zabývat intenzivně dopravní obslužností na Svatý Hostýn ve spolupráci s Obecním úřadem Chvalčov a Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem. Pomoc nabízí i krajský úřad. Mezi další investice patří oprava střechy na Ovčárně, dokončení opravy hráze rybníku u této restaurace a dokončení rekonstrukce pokojů v poutním domě č. 3. Chceme vyřešit situaci kolem stánků, které nejsou zapsány v Katastru nemovitostí, kde trváme na doložení nabytí jejich uživateli.
S odbornou firmou pana Strnadela budeme pokračovat v úpravě zeleně na Svatém Hostýně. Dojde k částečným úpravám
Cyrilometodějské cesty ze Svatého Hostýna na Velehrad. V létě bylo přemístěno poutní zastavení č. 15 z lyžařského svahu ve Zlíně pod vrchol hory Tlustá. Dále bude přestěhováno zastavení č. 16 z Jižních Svahů do Štípy ke kostelu. Samozřejmě u obou bude pozměněn obsah informačních tabulí. Vše by mělo být v pořádku do začátku poutní sezony. Zároveň budeme usilovat o vyznačení Cyrilometodějské cesty do turistických map, a to ve spolupráci se zlínskou Centrálou cestovního ruchu.
Chystáme se vyznamenat další aktivní důvěrníky Matice svatohostýnské na valné hromadě na jaře příštího roku. Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (Zákon 89/2012 Sb. – dále “NOZ“) dne 1. 1. 2014 může občanské sdružení Matice svatohostýnská fungovat v dosavadním rozsahu jako spolek, nebo bude třeba pro některé či všechny jeho činnosti volit jinou právní formu. MSH může být zakladatelem obecně prospěšné společnosti či ústavu (podle NOZ je ústav upravený v § 402 – 418), ale některé své funkce si pochopitelně může ponechat (např. ve formě vedlejší “hospodářské” činnosti). I o tom bude rozhodovat jarní valná hromada.
Pro ty z vás, kteří si ještě nestihli zakoupit jubilejní růžence, máme je pro vás připraveny na recepci MSH v poutním domě č. 3 a nebo si je můžete objednat u svých důvěrníků ve farnosti. Vytiskneme tradiční Svatohostýnský stolní kalendář, který bude zaměřen tématicky jako ohlédnutí za jubilejním rokem. V tomto duchu bude vydána ve spolupráci s TV Noe kniha s DVD záznamem akcí uplynulého roku. Pokud se nám podaří zajistit dostatek financí a ochotných rukou ku pomoci, zopakujeme i některé kulturní akce, které se líbily v jubilejním roce. Věříme, že s pomocí Boží bude i ten následující rok úspěšný.
Lubomír Vývoda, předseda Matice svatohostýnské

Výhledy na rok 2013

Než vás seznámím s plány Římskokatolické duchovní správy na Svatém Hostýně na příští rok, musím se ještě vrátit k letošnímu roku. Navzdory negativním zprávám, které slyšíme ze všech stran, navzdory ekonomické krizi, musím konstatovat že nebeská ekonomika je úplně odlišná od té naší, pozemské. Myslím, že nikdy v minulosti se nepodařilo na Svatém Hostýně udělat tolik věcí během jednoho roku jako v letošním roce. Jen pro připomenutí: stavebně byla dokončena oprava klasicistní křížové cesty, vybudován venkovní liturgický prostor, kompletně opraveny podlahy, schody a podpůrné konstrukce pod nové zvonové stolice, provedena celková oprava a výměna elektrických rozvodů ve věžích baziliky a samozřejmě osazen nový zvonový soubor čítající osm zvonů. Dále byla zahájena nesmírně náročná záchrana Koehlerovy mozaiky na 1. zastavení Jurkovičovy křížové cesty, která jen v letošním roce bude stát 800 tisíc korun. Celková obnova je naplánována na tři roky a náklady budou čtyři miliony korun. V letošním roce se podařilo získat na tuto obnovu 420 tisíc korun z ministerstva kultury. A Boží matematika je taková, že za dohledu Panny Marie Svatohostýnské se všechny tyto akce podařilo financovat bez toho, že by se duchovní správa musela zadlužit. Říká se, že Bůh má jen jedny ruce, a to jsou ty tvoje. Myslím, že to rčení je nesmírně pravdivé, protože vaše ruce, ať už sepjaté k modlitbě, nebo otevřené dlaně s vašimi dary, umožnily, že toto místo, našemu srdci tak milé, roste do krásy.
Příští rok již nebude tak hektický jako ten letošní, ale přesto nás čeká dost práce. Bude pokračovat obnova mozaiky, které se ujal akademický sochař Vojtěch Pařík. Dále bude upraven prostor před venkovním liturgickým prostorem tak, že plocha bude srovnána do roviny, bude vybudován zpevněný přístupový chodník k podiu a vysázeny nové keře a stromy. Začneme také postupně opravovat vnější kamenný sokl baziliky. Při opravě 14. zastavení křížové cesty jsme zjistili několik pozoruhodných věcí. Jedna z nich je, že jsme objevili pod vnitřní štukovou omítkou malby, které budeme také v příštím roce restaurovat. O dalších zjištěných skutečnostech vás budeme informovat ke konci příštího roku. Další zkoumání, které nás ještě čeká na jaře, přinese určitě další zajímavé skutečnosti.
Petr Janek, technický administrátor na Svatém Hostýně

Jan Köhler – malíř, na kterého se často zapomíná

Sgrafito a freska vábily ho zcela, k novým zdem lnul láskou, pilný byl jak včela, rád měl chlad a přítmí v klenbách božích stanů, častým hostem býval u velebných pánů, slovácké si písně při kytaře zpíval, o spor věru nestál, na všechno rád kýval, z hospod nikdy nechodil až ráno, “Sdružení” byl kasír – malíř Köhler Jano. (Oldřich Lasák)
Hlavním programem Sdružení, jehož byl spoluzakladatelem, byla podpora slovanství a společně se stejně smýšlejícími umělci v čele s Jožou Uprkou vybudovali v Hodoníně pro své výstavy a různé akce, kroužky apod. Dům umělců. Köhler tam vedl kroužek hrnčířský a obvykle po hodinách sedával s přáteli a za doprovodu kytary zpíval. Právě Jižní Morava, prostředí kde vyrůstal a žil, může podat nejvěrnější obraz jeho osobnosti jako umělce. Hluboké křesťanské cítění ho vedlo především k duchovní tvorbě. Spolupracoval s architekty Dom. Feyem,
Vl. Fischerem a Antonínem Blažkem při výzdobě rekonstruovaných či nových kostelů a kaplí. Díky výbornému zvládnutí kresby ilustroval mnohé knihy a časopisy, které jsou spjaty s vůdčí osobností katolické moderny Karlem Dostálem-Lutinovem. Podle Köhlerových předloh se tiskly pohlednice, plakáty, různé pozvánky a také známky.
Blízká mu byla také malba. Maloval portréty své rodiny i přátel, ovládal mnoho malířských technik – pracoval perem, tužkou, uhlem, maloval akvarely, tempery, oleje, zabýval se i grafikou, dobře zvládal fresko, sgrafito, byzantskou mozaiku i kachlíkovou mozaiku. Svou uměleckou poctu vzdával i svatým věrozvěstům. Cyrilometodějský motiv se objevuje na jeho 45 výtvarných pracích, v roce 1933 byla litografie soluňských bratří použita na poštovních známkách. Za svého života nebyl malíř příliš ceněn. Kritiky byly rozporuplné – jedni ho odsuzovali, druzí chválili. Sám Köhler říkal: “Malíř a prase nesou užitek až po smrti.” Celý svůj život byl nesmírně skromný, zdráhal se uveřejňovat jakékoliv životopisné údaje, proto literatura o jeho umělecké tvorbě byla za jeho života velmi skoupá.
Jano Köhler se narodil 9. února 1873 v Brně jako mladší z dvojčat. Otec, kočí u městské dráhy v Brně, zemřel pět týdnů po jejich narození, matka, přestože se potýkala s problémy hmotného zabezpečení, umožnila dětem studovat. Vytvořila citlivému a jemnému chlapci domov sice velmi chudičký, který byl ale místem porozumění, křesťanské zbožnosti a estetického cítění, které si přinesla ze slováckého venkova. Z gymnázia v Brně musel po nedorozumění s jedním profesorem odejít, proto poslední ročník a maturitu složil v Praze. Köhler ve svém životopise píše: “Byl jsem slabým matematikem už tenkrát, a proto byli brněnští páni profesoři rádi, když jsem se do oktávy prokousl do Prahy. Z kreslení jsem míval výborně a z řečtiny jen dostatečně a mimo to byl jsem chudák (matka vdova posluhovala) a co ti potřebují studovat.”
V roce 1893 nastoupil na pražskou uměleckoprůmyslovou školu, po jejím absolvování se přihlásil na pražskou akademii, kde jeho hlavním profesorem se stal František Ženíšek a celá řada dalších osobností; Kamil Hilbert ho učil techniku fresky a sgrafita, Stanislav Sucharda všeobecnému modelování, Felix Jenewein aktu, Otakar Hostinský a Karel Mádl dějinám umění. Po studiích si ho vybral architekt Hilbert ke spolupráci na sgrafitech a freskách, kde se v tomto oboru zdokonalil a na základě jeho doporučení získává Köhler první samostatnou zakázku na obnově prostějovského Pernštejnského zámku a díky své úspěšné práci se konečně dostává do povědomí širší veřejnosti.
Köhler vzpomíná: “Hilbert byl jmenován stavitelem chrámu sv. Víta a já jsem se usadil v Nenkovicích, abych lépe vyžil. Koupil jsem chalupu za 360 zlatých. Mnoho si mne tam venkované nevážili. Jednou se o mně vyjádřili: kdyby po něm něco bylo, nebyl by v Nenkovicích. Později, když jsem se oženil, přestěhoval jsem se do Strážovic u Kyjova a tam jsem zůstal podnes. Hilbert mne volal do práce. Říkal mi, že jsem měl studovat architekturu, protože mám smysl pro rozvržení. Pracoval jsem v Praze, např. hotel Paříž je vyzdoben mozaikou podle mého návrhu.”
Od roku 1926 Köhler žil a tvořil v samotě moravského venkova ve Strážovicích. Tady koupil bývalé kancelářské stavení a přestavěl si jej na obytný dům. Na vesnici se tento skromný a plachý člověk cítil nejlépe. O své práci povídá: “Freska se musí pracovat rychle, než malta uschne. Musí se napřed vědět, jak malba vypadne. Některá barva ztemní, ultramarín začne svítit. Schwaiger mi poradil zelenou barvu. Byl znalec fresky. Řekl mi: ‚To mají jednoduché. To vezmou
chromoxid‘ a dal mi adresu do Německa.”
Trvalou zásluhou prostějovského faráře a literáta Karla Dostála-Lutinova zůstane, že získal Köhlera ke spolupráci a pověřil ho výzdobou farního kostela sv. Kříže v Prostějově i spolu se sochařem
Františkem Bílkem. Podle Köhlerových návrhů se vyšívala i kněžská roucha. Do vestibulu tohoto kostela namaloval velký obraz Panny Marie Svatohostýnské zachraňující Bystřici před Tatary. Lutinov ve svém
časopise Nový život seznámil čtenáře s Köhlerovým dílem a umožnil mu zde také publikovat své kresby, grafiky i návrhy pro větší práce.
Köhler sám na tuto dobu vzpomíná: “Na Moravě mi Karel Dostál-Lutinov dal příležitost pracovat o chrámové výzdobě v Prostějově. Tím jsem byl k ní přiveden a zdobil jsem kostely v letech 1904 až 1905. Bylo mi líto, že jsou malovány na jeden způsob. Architektura bývá krásná, ale výzdoba nevkusná. Malbou získal oltář prostor. Kromě Dostála–Lutinova zvláště olomoucký arcibiskup dr. Leopold Prečan, veliký znalec umění a starožitností, dodal mi důvěry.”
Chrámové malbě zůstal Köhler věrný i přes občasné práce na světských námětech a zůstal jí věrný až do své smrti.
Ke kostelním malbám přistupoval svědomitě po zralé úvaze, ve snaze oživit a podporovat výzdobu architektonickou. Za účelem studia dekorativního umění v sakrálních interiérech podnikl studijní cestu do Itálie, kde navštívil Florencii, Benátky a Ravennu. Brzy získal zakázky na monumentální výzdobu světskou i profánní v Luhačovicích, Uherském Hradišti, Holešově, Prostějově, Otrokovicích a Napajedlech. V roce 1909 začal pracovat v Kroměříži na výzdobě právě dokončené kaple léčebného ústavu, kde aplikoval jednu z variant obrazu sv. Cyrila a Metoděje (jedna z největších fresek u nás, měří 45 m2) a interiér stavby dotvořil ornamentálním dekorem. Téhož roku se svými stejně smýšlejícími přáteli zakládá “Sdružení výtvarných umělců moravských“, aby potom společně vybudovali Dům umělců v Hodoníně, jehož stavbu svěřili architektovi Antonínu Blažkovi a slovácký charakter budovy dotvořil v souladu s architekturou Köhler zcela zdarma. Ve Sdružení zastával Köhler také funkci pokladníka. Spolu s Jožou Uprkou a bratry Mrštíky prosazoval moravský kolorit, lidové umění, regionální zvyky a svým způsobem se tak bránili “moderně“ přicházející z Paříže. V následujících letech pracoval na sgrafitové výzdobě radnice v Tišnově, na fasádách škol v Otrokovicích, Kyjově, Přerově a Hvězdlicích. V Tišnově pracoval potom ještě třikrát.
Už jako student rád kreslil různé alegorické postavy a historické příběhy. Upozornil na sebe lepty, rytinami i oleji, na nichž se často objevoval motiv šaška s rolničkami na hlavě, člověka, jehož tvář i přes všechny útrapy čišela optimismem a v jehož rysech bylo lehce poznat samého Köhlera. “Pracoval jsem v kostelích v Přívoze a v Mariánských Horách v r. 1912. Je tam výzdoba skutečně umělecká: obraz Uprkův “Nanebevzetí Panny Marie“, pražský sochař Novák zhotovil pro tento chrám sochy podle návrhu arch. Blažka.”
Z prací náboženského charakteru se významně projevil v případě výzdoby křížové cesty na Svatém Hostýně. Jednotlivá zastavení, vyprojektovaná Dušanem Jurkovičem, navrhl poté, co byl osloven, Joža Uprka. Jím navržená skleněná mozaika se ukázala být nevhodnou pro drsné hostýnské klima. Ze tří dokončených Uprkových obrazů tak byl v křížové cestě ponechán jen jeden, a to třinácté zastavení, obraz Piety. Když Uprka od další práce odstoupil, ujal se v roce 1912 výzdoby oltářů Köhler a navrhl pro Hostýn více než tři desítky obrazů z řezané mozaiky značky Rako s použitím typických folklorních prvků. Problematika mariánského kultu mu byla velmi blízká a provázela ho v nesčetných podobách po celý život, jakož i námět Krista Vykupitele. Své pašijové obrazy přizpůsobil realističtějšímu pojetí provedené v pestrobarevné mozaice. Jednotlivé detaily obrazu vypracovával sám, aby co nejlépe vystihly myšlenku výrazu. Köhlerův obraz pro třinácté zastavení však místo na slavném moravském poutním místě skončil v Rakovníku. Jeho myšlenkou bylo vytvořit z keramiky obrazy, které by připomínaly malovaná chrámová okna, jen olovo nahradil spárami a sklo keramikou. S rakovnickými keramickými závody úspěšně spolupracoval 34 let. Pravděpodobně v této době Köhler vytvořil i sedm freskových obrazů pro kostel sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem a navrhl výmalbu kostela, kterou provedl bystřický malíř Jan Ježek.
“Také mozaika na náhrobku Dostála-Lutinova v Prostějově a freska hrobky Hilbertovy jsou mojí prací. Na budově reálky v Litovli jsem udělal 4 historické obrazy z dějin Litovle. V Olomouci je více mých prací, zvláště v kapli a na schodišti arcibiskupské rezidence, znova jsem vyzdobil olomoucký orloj, v aule Cyrilometodějské fakulty je můj veliký olej sv. Cyril a Metoděj, vyzdobil jsem kapli blahoslaveného Sarkandra, moderním kostele v Hejčíně je má veliká mozaika, největší u nás vůbec. Měří 63 m2.” Mozaikový obraz “Chvalte Pána všichni národové” pro farní kostel v Olomouci-Hejčíně objednal olomoucký arcibiskup Leopold Prečan v roce 1932 a je největším mozaikovým obrazem. Je to jedna z nejzdařilejších Köhlerových prací. Jde o konečnou odpověď umělce na otázku po smyslu cyrilometodějské mise u nás. Stejně jako i jinde, soustřeďuje se na to, co pokládá v lidském životě za nejdůležitější – víru a mravnost. “Udělal jsem skicu k sv. Václavovi do Dolních Bojanovic, Večeře Páně a Hory Olivetské pro Prostějov. Vyzdobil jsem seminární kapli v Olomouci a to je také moje labutí píseň. Od roku 1937 trpím revmatismem a nemohu již chodit po lešení.”
Jeho onemocnění, způsobené mnohaletou prací ve studených interiérech kostelů, pracích na lešeních i v zimních měsících mu znemožňovalo nejen pracovat, později se i pohybovat. Jeho úplně poslední zakázkou byla v roce 1940 fresková výzdoba domu svého přítele Ing. Součka v Prostějově. Když ho po provedení prací přítel žádal o sdělení výše honoráře za práci, Köhler odpověděl: “Moc mně pucuješ knoflíky… Já ubohý tolik jsem vázán Tvým pánům rodičům… a tím starým Kerelem už zůstanu, neboť jsem se nehnal za kšeftem, ale za prací a máš-li rád moji práci, to mi úplně stačí…”
A tato práce už byla skutečně jeho poslední. Zemřel 20. ledna 1941 v zemské nemocnici sv. Anny v Brně. Z poslední vůle Jano Köhlera cituji: “Pracoval jsem s láskou ve svém povolání, a hlavně pro kostely, protože jsem měl pro to porozumění. Vyneslo mi to pohrdání u lidí pokrokových a cítil jsem tíhu toho, kdykoliv jsem vystavoval. Byl jsem umlčován a stavěn na slepou kolej. Proto také moje obrazy, o které nikdo nestál a kterých se za čas nahromadilo mnoho čísel, odevzdával jsem dětem – ať se o ně rozdělí, ať je třeba i prodají, kdyby jim bylo zle…“
Jano Köhler, tento v minulosti opomíjený umělec, vyzdobil přibližně 70 kostelů, 55 světských staveb, celkem vytvořil přes 2500 prací. Zájem o náboženskou malbu pramenil z jeho hluboké víry a křesťanské zbožnosti. Hodně čerpal z byzantského umění, z duchovního citu gotické malby, čistých barev renesance i monumentální freskové výmalby baroka. Přispěl i k rozvíjení secese na Moravě, poukázal na lidové umění použitím ornamentu vycházejícího ze slováckých či hanáckých tradic. Zvláštní barevný odstín kobaltově modré, která nezaměnitelně určuje řadu jeho děl je převzatá z podrovnávek fasád slováckých domů. Maloval jasně a srozumitelně, což přispělo i k jeho oblíbenosti. Podařilo se mu povýšit lidové motivy a zapojit je přirozeně nejčastěji do křesťanské tématiky, čímž zdůraznil sepětí především venkovských obyvatel s křesťanskou vírou.
Tímto životopisným příspěvkem jsme chtěli splatit dluh, který vůči Janu Köhlerovi máme. Ve chvilkách rozjímání před jeho pašijovými obrazy věrně znázorňujícími Ježíšovo utrpení si můžeme připomenout i jejich skromného tvůrce a příkladného člověka. Krása i ztvárnění tragického děje křížové cesty vybízí k zamyšlení a rozjímání nejen svatohostýnské poutníky, ale přiláká a osloví i hledající turisty.
Olga Kozlová

Kronika

ZÁŘÍ 2012
16. 9. • Autobus poutníků z Březců a Štěpánova • 250 poutníků z Bílovic a Březolup • farní pouť z farnosti Nitra-Klokočina
18. 9. • Farská púť z Urminiec (okres Topoĺčany) a z Trávnice (okres Nové Zámky). Ďakujeme za milé prijatie.
19. 9. • Pouť důchodců ze Slušovic • padesát poutníků z Ostravy-Poruby • autobus poutníků z Prusinovic
20. 9. • Padesát poutníků z Velké Polomi • sedmdesátka poutníků Kněždubu a Tvarožné Lhoty
21. 9. • Pouť zaměstnanců kurie Biskupství ostravsko-opavského s biskupem Mons. Františkem Lobkowiczem • autobus poutníků Pusté Polomi • autobus poutníků z Trnavy
22. 9. • Pouť 48 poutníků ze Starého Jičína a z Bernartic nad Odrou • farní pouť z farnosti Papradno ze Slovenska • osmdesát poutníků z Bohdalic • slovenská pouť z farností Abrahám, Hoste, Pusté Úĺany (98 poutníků) • pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání z farností holešovského děkanátu s generálním vikářem olomoucké arcidiecéze Mons. Josefem Nuzíkem
23. 9. • Farská púť z farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Petržalke po pútnych miestach Moravy. Otec Peter Mášik, farár a 47 pútnikov. Hostýnská Matka Božia, oroduj za nás!
24. 9. • Poutníci z Olomouce a okolí v počtu 130 osob zde prosí o přízeň Matky Boží. P. František Hanáček, probošt u sv. Mořice
25. 9. • Pouť z farnosti Lidečko (90 poutníků)
27. 9. • Autobus poutníků z farnosti Provodov
28. 9. • Staříčkova pěší pouť z Fryštáku na Hostýn. Dnes je tomu 85 let, co přišel P. Ignác Stuchlý založit české salesiánské dílo v Fryštáku. P. František Bezděk, SDB; P. Maxmilián Dřímal, SDB • pouť mládeže z Havířova
29. 9. • Poutníci ze Staříče • pouť farnosti Krahoravy ze Slovenska • pouť děkanátu Uherský Brod s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem

ŘÍJEN 2012
2. 10. • Autobus poutníků z Vnorov
3. 10. • Pouť z farností Valašské Meziříčí a Lešná (čtyři autobusy)
4. 10. • Setkání a pouť vdov s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem
6. 10. • Autobus poutníků z farnosti Litovel • pouť z farností Tvarožná a Blažovice • padesátka poutníků z farností Letovice, Dražovice a Křižanovice u Bučovic • pouť děkanátu Kroměříž za povolání s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem
8. 10. • Pouť farností Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem
13. 10. • Dušičková pouť s olomouckým generálním vikářem Mons. Josefem Nuzíkem
14. 10. • Poutníci ze Závišic • poutníci z Francovy Lhoty a z Valašské Senice
17. 10. • Dva autobusy poutníků z farností Hustopeče nad Bečvou, Špičky, Černotín a Bělotín
19. 10. • Exercicie 25 kněží z hnutí fokolare, které vedl biskup Mons. Ladislav Hučko, exarcha Řeckokatolické církve v ČR
21. 10. • Poutníci z Drahotuš
23. 10. • Autobus poutníků z farnosti Štípa
25. 10. • Poutníci z Vlachova Březí
26. 10. • Autobus poutníků z ostravsko-opavské diecéze v P. Marcelem Tesarčíkem
27. 10. • První sníh na Svatém Hostýně, sv. Martin přijel na bílém koni o 15 dní dříve
Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů na Svatém Hostýně
(jpa)

Na konci Jubilejního roku – jubilejní růženec

Přiblížil se čas, kdy začínáme hodnotit uplynulý rok a přemýšlíme, čím potěšíme naše drahé o Vánocích. Na Svatém Hostýně jsme také přemýšleli, co dáme ctitelům Panny Marie na památku tohoto jubilejního roku. Všechny drobnosti, i velké věci, které jsme kdy dostali, jsou nám drahé pro hodnotu lásky, s jakou nám byly věnovány. Všichni máme vzácnou památku od Panny Marie – růženec. Má větší cenu než zlato, než diamanty světa!
Nejsvětější Panna, Královna růžence jej zjevovala svatým duším, a když přichází z nebe na zemi, vždy jej sama drží ve svých rukou a prosí: “Modlete se růženec!“
V našich rodinách je mnoho růženců, které jsme si přivezli z různých poutních míst a zatím si pamatujeme i ze kterých. Ale jaký osud je čeká, až my z tohoto světa odejdeme? A budou se na ně dívat naši potomci? Ti těžko poznají, který je z Lurd, z Fatimy, z La Sallety nebo ze Svatého Hostýna koupený třeba před 50 lety.
Letošní jubilejní svatohostýnský růženec poznají všichni i za 100 let. Je větší, těžší, má netradiční tvar zrnek. Na každém je jemně vyrytý portrét Panny Marie Svatohostýnské. Na křížku jsou významné dva letopočty: 1912 – rok korunovace, 2012 – 100. výročí a místo Svatý Hostýn. Na středovém díle je z jedné strany obraz Panny Marie a z druhé svatohostýnská bazilika.
Tímto růžencem můžeme obdarovat naše drahé. Potěší je nejen o Vánocích, ale i jako milý dárek, který dostanou při biřmování, svátku, křtu, narozeninách, a to hlavní: stane se jejich nejlepším průvodcem při každodenní modlitbě.
Někteří naši potomci pochopí opravdovou cenu svatého růžence, až se dožijí našeho věku, zůstanou sami se svými nemocemi, od všech opuštěni.
Ať mezi nejdražší a nejvzácnější poklady v každé rodině přibude jubilejní svatohostýnský růženec z roku 2012!
Jubilejní růžence si můžete prohlédnout a zakoupit v recepci v poutním domě č. 3. Objednat si je můžete u svých důvěrníků, nebo telefonicky na čísle Matice svatohostýnské: 573 381 693. Cena jednoho růžence je 150 Kč.
Růžence zhotovila firma Coralex Marek, s. r. o., Nová Ves 116, Jablonec nad Nisou.
Marie Loučková

Bude vás zajímat

V zimním období (od 22. 10. 2012 do 21. 4. 2013) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně: ve všední dny: 7.00, 9.15
v sobotu a neděli: 7.15, 9.15, 11.00
v neděli: 7.15, 9.15, 11.00, 14.15
V neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně:
Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.15 a také v 15.30 hod. V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme v pondělí 31. prosince 2012.
Mše svaté: 7.15, 9.15, 11.00 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší svatou ve 22.30 hod.
je modlitba růžence, ve 23 hod. adorace a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.

Muzeum na Svatém Hostýně uzavřeno
Svatohostýnské muzeum bude až do poloviny dubna 2013 uzavřeno. Návštěvu případné větší skupiny zájemců o prohlídku je nutno v dostatečném předstihu projednat předem s vedoucí hospodářské správy Matice svatohostýnské (tel.: 573 381 693, e-mail: matice@hostyn.cz

Nový jízdní řád

Pro velký zájem poutníků uveřejňujeme na protější straně nový jízdní řád autobusové linky z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn a zpět.

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Anna Chmelenská, 84 let, Vizovice
Hedvika Kubišová, 83 let, Březová
Libuše Demelová, 90 let, Vsetín
Marie Světlíková, 80 let, Plzeň
Anežka Bartlová, 82 let, Podhoří
Emil Holba, 84 let, Štítná nad Vláří
Pavel Topenčík, 67 let, Dolní Bojanovice
Štěpán Komosný, 91 let, Dolní Bojanovice
Marie Pospíšilová, 81 let, Dolní Bojanovice
Marie Sedláčková, 84 let, Zábřeh
Anna Dočekalová, 98 let, Popovice
Helena Pobořilová, 70 let, Zubří
Milada Sváková, 88 let, Zubří
Božena Surmová, 88 let, Vlčnov
Milena Číhalová, 83 let, Moravská Ostrava
Vlasta Kamasová, 85 let, Želechovice nad Dřevnicí
Marie Jahodová, 82 let, Pašovice
Jaroslav Hladiš, 86 let, Pašovice
Václav Všetula, 86 let, Vnorovy
Marie Kolková, 86 let, Hradčovice
Marie Horáková, 83 let, Kyselovice