Listy svatohostýnské

číslo 1
březen
2013
ročník XVII

 

OBSAH
Přehled poutních slavností v roce 2013
Editorial
Papežská rezignace
Duchovní slovo
Svatí Cyril a Metoděj
Matčina bolest
Naši jubilanti
Stručně z jednání výboru MSH
Naši vyznamenaní
Zvony bez dluhů
Byl jsem při tom
Zemřel jezuitský kněz P. Antonín Vedral
Jubilejní svatohostýnský kalendář
MSH se zúčastnila veletrhu Regiontur
Kronika
Bude vás zajímat
Z vašich dopisů
Duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2013
Zemřelí členové Matice svatohostýnské

 

Přehled poutních slavností v roce 2013

PÁ – SO 15. – 16. 3. Pěší celonoční postní pouť ze Svatého Kopečku u Olomouce
NE 17. 3. Svatojosefská pouť mužů
SO 27. 4. Dvacátá hasičská pouť
ST 1. 5. Prvomájová pouť rodin vsetínského děkanátu
NE 5. 5. Valná hromada Matice svatohostýnské, Šestá pouť bohoslovců za povolání
SO 11. 5. Osmnáctá pouť Radia Proglas a TV Noe
SO 18. 5. Jedenáctá pouť podnikatelů
PO 20. 5. Třináctá pouť píšících křesťanů
NE 26. 5. Jedenáctá pouť včelařů
SO 1. 6. Eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn
ÚT 4. 6. Pouť kněží olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení
PÁ 7. 6. Pouť členů Apoštolátu modlitby
SO 8. 6. Společná pouť Sdružení žáků a žákyň Dona Boska
SO 15. 6. Čtvrtá pouť zrakově postižených
SO 22. 6. Třetí pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
SO 29. 6. Dětská pouť na začátku prázdnin
PO – ST 5. – 7. 7. Šestá Cyrilometodějská pěší pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad
SO 13. 7. Pouť obce Slavkov pod Hostýnem
NE 11. 8. První muzikantská pouť
ČT 15. 8. Titulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie
NE 18. 8. Hlavní pouť
SO 24. 8. Pátá pouť pedagogů
NE 25. 8. Tradiční orelská pouť
SO 31. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin
SO 7. 9. Dvacátá první muklovská pouť
NE 8. 9. Pouť členů Matice svatohostýnské
PÁ – SO 20. – 21. 9. Národní pouť Sekulárního františkánského řádu
NE 6. 10. Růžencová pouť
SO 12. 10. První den dušičkové pouti
NE 13. 10. Druhý den dušičkové pouti
SO 19. 10. Patnáctá svatohubertská pouť
ÚT 31. 12. Děkovná bohoslužba na konci roku

 

Editorial

Milí čtenáři Listů svatohostýnských, ctitelé Panny Marie!
Skončili jsme jubilejní rok na Svatém Hostýně – rok 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. A než jsme se nadáli, vstoupili jsme do roku 2013, ve kterém slavíme společně celocírkevně Rok víry, v olomoucké arcidiecézi pak Rok Eucharistie a zároveň celostátně jubilejní rok sv. Cyrila a Metoděje. Snad je těch výročí nějak mnoho, ale určitě se dají skloubit, jak o tom pěkně píše ve svém duchovním zamyšlení P. Jan Chromeček.
Atmosféru loňského jubilejního roku na Svatém Hostýně se pokusíme zdokumentovat na fotografiích stolního Svatohostýnského kalendáře na rok 2014, který připravujeme. Chceme, aby si jej naši poutníci mohli zakoupit již na valné hromadě Matice svatohostýnské v neděli 5. května. Děkujeme všem, kdo nám poslali své fotografie pro tento kalendář.
Josef Pala

 

Papežská rezignace

Papež Benedikt XVI. v pondělí 11. února 2013 překvapivě oznámil, že 28. února opouští svůj úřad. V latinském projevu řekl, že odchod z čela katolické církve dlouho zvažoval. Z úřadu odchází ze zdravotních důvodů.
Téměř šestaosmdesátiletý Benedikt XVI. svůj odchod ohlásil osobně při zasedání papežské konzistoře. Jeho nečekané rozhodnutí způsobilo po celém světě obrovské pozdvižení, protože dobrovolný odchod papeže z úřadu je naprosto nevídaným jevem. Konkláve – volební sbor kardinálů – by mělo zvolit příštího papeže do Velikonoc.
Benedikt XVI. byl zvolen papežem 19. dubna 2005, po smrti svého předchůdce bl. Jana Pavla II. Do úřadu nastupoval v 78 letech.
Posledním papežem, který opustil papežský stolec, ač nedobrovolně, byl Řehoř XII. (1326–1417), který abdikoval 4. 7. 1415 na Kostnickém koncilu, dva dny před upálením Mistra Jana Husa. Papežem byl zvolen 30. listopadu 1406. Jeho volba měla pomoci vyřešit papežské schisma.
Poslední papež, který dobrovolně rezignoval na svůj úřad, byl Celestin V., který odstoupil z papežského úřadu 13. 12. 1294 po více než pětiměsíčním pontifikátu. V papežských dějinách je znám jako svatý Celestýn (1215–1296). Papežem se stal proti své vůli. Byl to velmi prostý a nevzdělaný muž, původním jménem Pietro Angeleri da Morone, který žil jako poustevník v lesích na hoře Murrone ve střední Itálii.
Josef Pala

 

Duchovní slovo - Rok víry a Rok Eucharistie

Svatý otec Benedikt XVI. oslavil padesáté výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu vyhlášením Roku víry. Jde o dobu od 11. 10. 2012 do slavnosti Ježíše Krista Krále 24. 11. 2013. Náš otec arcibiskup Jan Graubner vyhlásil třetí rok duchovní přípravy na Cyrilometodějské jubileum Rokem Eucharistie. Nový církevní, liturgický rok začíná první nedělí adventní, a to je i začátek Roku Eucharistie – 2. prosinec 2012.
Pozoruhodný rok 2013 se takto stává výzvou k prohloubení víry v evangelium a církev Kristovu. Zároveň i výzvou k prohloubení úcty a víry v Krista přítomného v Eucharistii. Jde o milý souběh dvou výzev, dvou pohledů. Rok víry je i Rokem víry v Eucharistii. Ve víře v Eucharistii naše víra vlastně vrcholí. Cituji z pastýřského listu našeho otce arcibiskupa na první neděli adventní: Slavení Eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Nic není většího, čeho by ještě bylo možno dosáhnout. Jíme-li proměněný chléb, sjednocujeme se s láskou Ježíše, který dal za nás své tělo na dřevě kříže. Pijeme-li z kalicha, sjednocujeme se s tím, který za nás prolil svou krev. Tento obřad jsme si nevymysleli. Ježíš sám slavil se svými učedníky poslední večeři. Daroval se svým učedníkům v podobě chleba a vína a vybídl je, aby od toho okamžiku vždycky a všude slavili Eucharistií jeho smrt a naše vykoupení.
Víra bez skutků je mrtvá (Jak 2,17). Obnova víry vyžaduje život podle víry, a to nejde dost dobře bez lásky k Bohu a znalosti Kristova evangelia. Pročítejte šestou kapitolu Evangelia sv. Jana. Dozvíte se, jakým způsobem Ježíš učil a vedl apoštoly k onomu vrcholu víry, k tajemství Eucharistie. Nejprve jim zjevil svou Božskou všemohoucnost, když z pěti chlebů nasytil asi pět tisíc mužů (Jan 6,10–11). Druhý den se potom za Ježíšem hrnuly zástupy. Ježíš je poučuje, že mají usilovat o chléb z nebe, chléb k životu věčnému. On sám je ten chléb, který z nebe sestoupil... Mnohé to pohoršuje a když slyší: “Nebudete-li jíst Tělo Syna člověka a pít jeho Krev, nebudete mít v sobě život“ (Jan 6,53) a další podobné důrazné věty, pohoršeně odcházejí. Pán Ježíš však trvá na svém prohlášení a je ochoten propustit i apoštoly, pokud nevěří jeho slovu. Známá je odpověď sv. Petra: “Pane ke komu půjdeme? Ty máš slova života věčného a my jsme uvěřili a poznali, že jsi Svatý Boží.” (Jan 6,68–69)
Apoštolům se hned a na místě dostalo vysvětlení a poučení: “Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a život.” (Jan 6,63)
Slova Pána Ježíše platí i dnes a platí i pro tebe. Je o čem rozjímat!
AVE MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

 

Svatí Cyril a Metoděj

Vstoupili jsme do jubilejního roku sv. Cyrila a Metoděje
V letošním roce si připomínáme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jedná se o významnou mezinárodní událost. Při této příležitosti se na celostátní úrovni připravují nejrůznější projekty (konference, poutě, dětské soutěže, semináře, film o věrozvěstech atd.). Na základě dohody Pravoslavné církve a Římskokatolické církve jsou oslavy pojímány také ekumenicky. Vyvrcholí v Mikulčicích 25. května v rámci “Setkání kultur“, které pořádá Pravoslavná církev, a na Velehradě 5. července v rámci “Dnů lidí dobré vůle“, které jsou tradičně pořádány Církví římskokatolickou. Vzájemná dohoda dvou církví hlásících se plně k cyrilometodějskému odkazu je historickým krokem, který má poukázat na jednotu křesťanů v naší republice při připomenutí si jednoho z nejvýznamnějších milníků naší i evropské historie.
Josef Pala

Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen.

 

Matčina bolest, rozjímání u XIII. zastavení křížové cesty. Ježíš na klín své milé Matky položen

Zastav se se mnou milý čtenáři v duchu na posvátném chlumu hostýnském u XIII. zastavení nové křížové cesty. Snad jsi již nesčíslněkráte šel kolem tohoto obrazu, ale zda jsi zcela pochopil hloubku, jež je skryta v mistrné malbě umělce J. Úprky? Tyto prosté řádky naučí tě dívati se lépe a s větším porozuměním na jeden z nejkrásnějších uměleckých obrazů z utrpení Páně, jimž je ozdoben jak krásnými perlami svatý vrch hostýnský.
Střed obrazu tvoří scéna, jež slavnému sochaři italskému Michelangelovi získala nesmrtelné jméno – Pieta – Mrtvé tělo Ježíšovo vloženo je do klína Matky Páně. Po obou stranách kalvarské tragedie jsou přidány ještě dva obrazy, jež důstojně doplňují celkový obraz tak, jak zdobí dva krásné drahokamy královskou čelenku.

Nikodem... je zobrazen po levé straně obrazu.
Tajný učedník Krista Pána, člen velerady spěchá s nádobou vzácné masti, aby pomazal ku pohřbu mrtvé tělo Ježíšovo. Miloval Ježíše. Tajně, pod záštitou noci vyhledával příbytek Ježíšův. Hledal upřímně Boha. Byl však úzkostlivě opatrnický. Bál se výtek svých liberálních kolegů, kteří Mistra nenáviděli a proto veřejně se k svému Mistru nemůže přihlásiti. Ale když nastane večer, tu spěchá zahalen v plášť ztichlými uličkami do domu, kde bydlí Ježíš. A dobrý Mistr jej neodmítá. I pro něho je místo v srdci Božím. A Nikodem na tuto lásku nezapomněl. Spěchá nyní na Kalvarii, aby splatil Mistru svou vděčnost. Již se nebojí. Smrt Kristova odstranila z jeho srdce poslední překážky, jež mu bránily veřejně se přiznati ke Kristu. Hluboká bolest jímá jeho srdce a slzy lítosti kanou po vrásčité tváři. – Kolik je mezi námi lidí, kteří se podobají Nikodemovi. I oni mají rádi Krista Pána a hlásí se k němu. A přece něco stojí v cestě jejich lásce. Bojí se veřejně vyznat své přesvědčení. I v jejich duši je něco nezdravého, co brzdí, pokřivuje jejich nadějný růst... A co jest to? Lidské ohledy! Co by tomu řekli moji kolegové, kteří jsou jiného náboženského přesvědčení. A odtud jejich dvojí tvář – venku, v zaměstnání, v úřadě a doma. Jdou s duchem doby, ztrácejí však ducha Kristova.
Křesťane! Dnes přestala pro tebe doba, aby ses musel se svou vírou skrývat a omlouvat se, že se ještě odvažuješ býti katolíkem. Události posledních let válečných nám ukázaly, co pro nás víra v Ježíše Krista znamenala. Nesli jsme statečně strádání v německých věznicích a koncentračních táborech s živelnou nadějí, že na utrpení naše padá stín kříže Kristova a kde Ukřižovaný, tam jest i jisté vítězství. Toto vědomí sílilo nás i všechny ty, kterým jsme byli posilou a oporou v našem společném utrpení.
Býti křesťanem znamená radostně se přiznat k Ježíši Kristu, jenž praví! “Kdo mne vyzná před lidmi, toho já vyznám před Otcem svým v nebesích.” (Lk 12,8).
Křesťan je vyznavač!

Setník... je zobrazen po pravé straně obrazu.
Pohanský setník kopím otevřel bok Ježíšův. Ranil mrtvé tělo Ježíšovo, ale Ježíš zranil jeho duši. Z pohanského setníka se stává jeden z prvních svědků Páně, který se po prvé modlí své Věřím slovy: “Vpravdě Synem Božím byl tento.” (Mk 15,39).
Jak různé jsou cesty milosti Boží!
Někdo slouží Bohu od útlého mládí, jiného Bůh volá k své službě po mnohéch bloudění a životním zklamání. Jedni uchýlí se ke Kristu jako malé dítě do klína matčina, druzí musí býti náhle zasaženi milostí Boží. Bůh má ve svých rukou osudy národů i osudy jednotlivců od prvního jejich počátku. On čeká na každého člověka u nějakého milníku jeho života. Bůh čekal na Šavla na cestě do Damašku. Bůh dovede čekati. Učme se i my čekati a najíti pravý okamžik pro duše, které hledají Krista. Stačí mnohdy dobré, laskavé slovo, skutek lásky, upřímný zájem o bolest druhého a led je prolomen. Duše se radostně otevře Kristu.
Cela číslo 257 v pankrácké věznici. Obývají ji tři mladí političtí vězňové – básník, kasař, kněz. Když snese se soumrak do zatuchlé cely, ozývá se celou tichá modlitba sv. růžence. “Který pro nás těžký kříž nesl...” – Jeden z nich čeká rozsudek smrti. – “Jak je to těžké umírat nyní, když člověk teprve začal žíti. – Svou smrt jsem již prožil zde... Děkuji ti kamaráde, že jsi mi pomohl dobře se na ni připraviti.” – Tak děkuje knězi ten, jenž našel Boha na prahu smrti.
A když všichni tři šťastně se vrátili z vězení, píše opět druhý knězi: “Každodenně na tebe vzpomínám, neb tak upřímného kamaráda a k tomu ještě kněze, jsem v životě nepoznal. Nejraději vzpomínám na ty večery, kdy jsme se spolu modlili růženec, modlím se jej nyní denně se svou rodinou.”

Pieta... Mrtvé tělo Ježíšovo vloženo na klín Matky Sedmibolestné. Střed obrazu tvoří výjev Kalvarského dramatu. Matka Sedmibolestná s mrtvým tělem svého Ukřižovaného Syna. Majestát smrti. Celý obraz dýše žalem velkopátečním. Všichni kolem zdrceni bolem, chýlí hlavy v usedavém lkání.
Sv. Maří Magdaléna naposledy tiskne k svým rtům bezvládnou ruku Božského Mistra.
Tu ruku, která zachytla tonoucí její duši v hlubinách hříchu, tak jako kdysi tonoucího Petra na vlnách moře. Tu ruku životárnou, jejímž pouhým dotekem vracel Kristus Pán slepým zrak, hluchým sluch, němým rozvázal vazbu jejich němoty. Tu ruku, jež všude jen žehnala a zato byla proražena hřebem nelidských katanů. Horké slzy věrné učednice Ježíšovy skrápějí naposled tuto přesvatou ruku Kristovu.
Sv. Jan, miláček Páně zadumán v tichém hoři nad propastmi Boží lásky k nám, lidem. “Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby nikdo, jenž v Něho věří, nezahynul, nýbrž měl život věčný.” (Jan 3,16). Maria Kleofe, Josef z Arimatie se tulí k mrtvému tělu Ježíšovu, jako opuštěné siroty u mrtvoly svého otce.
Matka Sedmibolestná. V náručí svém drží mrtvé tělo svého zmučeného Syna. Ó Matko, zda vzpomínáš těch tichých podvečerů v Nazaretě, když se vinul k tvému srdci tvůj Ježíš? A nyní – jaká změna. Leží posmívaný v náručí královny bolesti, která v nevýslovném hoři sklání se k Synovi, jehož tvář jest sevřena mukami tak, jako když klečel v zahradě Agonie, když svištěly biče u kůlu, když mu byly vmeteny v tvář chrchle a sliny a do ruky dána třtina, jako když vlekl břemeno kříže úpalem popravní cesty, jako když po tři hodiny trpěl v krvi a žízni na Kalvarii a pak sňat, položen do klína Té, která šla s ním, trpěla s ním a nyní obětuje jej Otci.
Uč se drahý křesťane při pohledu na bolest své Matky, snášeti bolesti i utrpení své. Tvé utrpe-ní křesťane, není jen utrpení tvé, nýbrž je to utrpení Kristovo. Každému našemu utrpení se dostalo smrtí Spasitelovou božského posvěcení a před dlouhým průvodem těch, kteří nesou své utrpení, kráčí již od tolika století jeho přesvatá Matka, jež viděla svého Syna umírati na dřevě kříže. Pamatuj, že ten, kdo chce býti blíže Kristu Pánu, ten musí nésti též těžší kříž. Nereptej proto a věz, že až ti snad bude nejbolestněji, tehdy budeš Kristu Pánu nejblíže, tak jako byla jeho přesvatá Matka, Panna Maria Matka Sedmibolestná. Neříkej proto: “Musím trpět, nýbrž smím trpět.” Tak i tobě z bolestných trnů Kalvarského utrpení Velkého pátku vykvetou překrásné růže jitra velikonočního.
Modli se s Církví sv. ony překrásné verše z církevní sekvence na svátek Sedmibolestné Panny Marie:
Prosím o to, Matko milá, bys mi rány v srdce vryla,
dej by můj byl Kristův kříž, každá rána, jež mu dána!
Muka Páně požehnaná se mnou, Matko, rozděliž.
P. Jan Formánek, T. J.

Převzato z časopisu “Zprávy se Sv. Hostýna“ (duben 1946), který po druhé světové válce nahradil “Hlasy Svatohostýnské”.
Autorem postního zamyšlení je jezuitský kněz P. Jan Formánek (1917–2000), který působil na Svatém Hostýně krátce po druhé světové válce a pak od roku 1990 až do své smrti. Zemřel na Svatém Hostýně 26. listopadu 2000 ve věku 83 let. Zde na lesním hřbitůvku je také pohřben.

 

Ing. Václav Lednický sedmdesátníkem

Významného životního jubilea se dožívá 9. dubna dlouholetý člen výboru Matice svatohostýnské a člen redakční rady Listů svatohostýnských Ing. Václav Lednický z Vizovic. Jeho obětavou práci pro církev několikrát ocenil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, z jehož rukou přijal medaili sv. Jana Sarkandra, medaili arcibiskupa ThDr. Františka Vaňáka a na loňské valné hromadě MSH pamětní medaili pro zasloužilé členy Matice svatohostýnské. Pan Lednický hovoří o svém působení na Svatém Hostýně takto:

Kolik let pracujete pro Matici svatohostýnskou?
Od roku 1996, kdy jsem byl na valné hromadě Matice svatohostýnské zvolen do výboru, tedy již 17 let.
Jaký byl impuls k tomu, že jste se zapojil aktivně do tohoto občanského sdružení?
Před tou valnou hromadou mne telefonem oslovila paní Mgr. Loučková (nevím, kdo ji na mne nasměroval), zda bych nechtěl pracovat ve výboru Matice svatohostýnské. Bylo to zrovna v době, kdy výbor byl rozšířen na 11 členů a z původního výboru v něm zůstali pouze paní Loučková a Mgr. Malének. Tvořil se tedy úplně nový výbor. Ke Svatému Hostýnu jsem měl vždy vřelý vztah, k Panně Marii Svatohostýnské jsem se utíkal ve všech důležitých životních rozhodnutích. V té době jsem zrovna ovdověl, a tak jsem to bral jako Boží výzvu. Předsedou výboru jsem byl zvolen asi po třech měsících práce nového výboru.
Co bylo pro vás z počátku nejdůležitější?
Dění na Svatém Hostýně mi na začátku připadalo poněkud chaotické, proto jsem považoval za nejdůležitější dát naší činnosti určitý řád, vymezit pravomoci, stanovit pravidla pro činnost hospodářské správy i pro spolupráci s duchovní správou, zavést určitou pravidelnost v jednání výboru, zápisy z jednání, kontroly plnění zadaných úkolů. Byla to snaha celého výboru, všichni jeho členové se ochotně do této práce zapojili.
Jak se dále vyvíjelo vaše působení v Matici svatohostýnské?
Původně jsem funkci předsedy slíbil vykonávat jenom rok, ale nakonec z toho bylo roků šest, tedy dvě volební období. Na konci druhého období mne postihly zdravotní problémy a ve funkci mne vystřídal Mgr. Dufek. V období od roku 2005 do roku 2008 jsem pak pracoval ve funkci místopředsedy výboru a potom až do dnešní doby jsem ve funkci zapisovatele.
Co vám přineslo nebo přináší v této práci největší radost?
Nejen pro mne, ale i pro celý výbor bylo radostné zjištění, že provoz Svatého Hostýna už není potřeba dotovat z příspěvků a darů, že hospodářská činnost je schopna pokrýt všechny náklady hospodářské správy, a dary a příspěvky mohou být v plném rozsahu využity pro zvelebování Svatého Hostýna. Tolik po hospodářské stránce. Jinak mám velkou radost z toho, že poutníkům se na Svatém Hostýně líbí a jsou spokojeni se službami, které jim Matice svatohostýnská poskytuje. Těší nás také, že je s naší prací spokojen také protektor Matice svatohostýnské, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Jaké jsou vaše plány do budoucna?
Na Svatém Hostýně je ještě velký prostor pro zlepšování a zvelebování, ale “tahouni“ musí být už ti mladší. Pokud mi Pán dopřeje zdraví a budu cítit, že nejsem pro činnost výboru brzdou, rád přispěji “svou trochou do mlýna“. No, a pokud nebudu v příštím volebním období zvolen do výboru, přesto budu dění na Svatém Hostýně sledovat a rád strávím několik dní pobytu v poutních domech – to doporučuji každému bez ohledu na věk.
Vážený pane Lednický, přejeme Vám k narozeninám pevné zdraví, hojnost Božího
požehnání a stálou ochranu Panny Marie.
Za výbor Matice svatohostýnské
Mgr. Lubomír Vývoda, předseda Matice svatohostýnské

 

P. Karel Říha devadesátníkem

(P. Karel Říha)V květnu 2013 si připomínáme významné životní výročí jezuitského kněze P. doc. PhDr. Karel Říha. Své neuvěřitelné devadesátiny oslavuje zcela nenápadně ve stínu našeho poutního místa, kde působí od 1. 9. 1998.
Pochází z Radkova v okrese Žďár nad Sázavou, kde se narodil 11. května 1923. Do jezuitského řádu vstoupil 5. listopadu 1946. Kněžské svěcení přijal 29. 8. 1967 v německém Görlitzu. Od roku 1968 absolvoval v cizině plné jezuitské studium až k doktorátu z filozofie v Innsbrucku (1972). Působil v rakouském a italském exilu jako duchovní správce, jako prefekt a druhý spirituál české teologické koleje Nepomucenum v Římě a jako spolupracovník Vatikánského rozhlasu. Po svém návratu do vlasti vedl v letech 1990 až 1997 Katedru filozofie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl 12. 11. 1997 jmenován docentem pro obor dějiny filozofie. Habilitoval se prací Identita a relevance. V roce 2001 byl emeritován.
AD MULTOS ANNOS!
Josef Pala

 

Stručně z jednání výboru MSH

14. prosince 2012
– Výsledek prověrky zápisu stánků do Katastru
– Informace o jednání o dopravní obsluze Svatého Hostýna
– Stav projektu úpravy okolí venkovního oltáře a cesty k rozhledně
– Schválení renovovaného Domovního řádu poutních domů
– Smlouva o zpracování účetnictví MSH – schválena
– Prezentace MSH na veletrhu Regiontour v Brně
– Úprava nájemních smluv restaurací – schváleno
– Informace o stavu stromů vysazených na poutní cestě před Rusavou

11. ledna 2013
– Postup při zpracování projektu dopravní obslužnosti Svatého Hostýna – jednání se zástupci firmy “Obceservis“
– Žádost o vydání pozemků, které dosud obhospodařují Lesy ČR, ale jsou zapsány v Katastru na MSH
– Řešení příjezdové cesty k rozhledně – jednání se zpracovatelem projektu
– Schválen návrh na vyznamenání zasloužilých důvěrníků MSH
– Zabezpečení účasti ve stánku na veletrhu Regiontour

15. února 2013
– Stav plnění úkolů z minulých schůzí výboru MSH
– Seznam historického majetku, který po roce 1948 přešel z MSH na Arcibiskupství olomoucké – v návaznosti na církevní restituce
– Jednotný postup při přechodu občanského sdružení na jinou formu (dle informace právního oddělení arcibiskupství)
– Postup jednání se Stavebním úřadem v Bystřici pod Hostýnem ve věci prodejních stánků
– Spolupráce s Maticí velehradskou na propagaci oslav Jubilejního cyrilometodějského roku
– Schválení smluv na přípravu tisku Listů svatohostýnských
– Zabezpečení recepce v poutním domě č. 3 proti krádežím
– Příprava projektu na opravu střech poutního domu č. 1 a restaurace Ovčárna
Václav Lednický, zapisovatel MSH

 

Naši vyznamenaní

Na letošní valné hromadě si budou moci všichni přítomní prohlédnout čtyři malé kroniky s fotografiemi a krátkým povídáním o zasloužilých vyznamenaných členech Matice svatohostýnské v letech 2009 až 2012. Každý rok je zpracován samostatně. Někteří v nich najdou sebe, jiní rodiče nebo známé, žel ale i ty, kteří již z tohoto světa odešli. Po valné hromadě budou kroniky v recepci poutního domu č. 3 a můžete si je tam kdykoliv prohlédnout.
Marie Loučková

 

Zvony bez dluhů

Milí ctitelé Panny Marie Svatohostýnské, skončil nám jubilejní rok – 100 let od korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně, který ukončil otec arcibiskup Jan Graubner 31. 12. 2012 při půlnoční mši svaté. Při této příležitosti byla oznámena radostná zpráva rektorem basiliky P. Jiřím Šolcem, že největší akce, dar Panně Marii v podobě sedmi nových zvonů je bez dluhů a taktéž i venkovní liturgické pódium. A byla také k 31. 12. 2012 ukončena sbírka na tyto akce. Během měsíce ledna byly zaplaceny faktury na tyto akce. Ještě je potřeba zhotovit nové okenice do věží a pamětní desku dárců, kteří darovali více než deset tisíc korun. Nedaří se nám však získat jména dárců, jelikož banka neuvedla ve výpisu z účtu jejich jména. Na výzvu, která byla v minulém čísle Listů svatohostýnských, se přihlásilo velmi málo dárců. Na konci pamětní desky bude uvedeno číslo neznámých dárců. Po ukončení všech těchto akcí bude zveřejněno vyúčtování nákladů na nové zvony.
Ještě jednou děkuji všem dárcům Panny Marie za jejich dary a modlitby a všem za pomoc, kdo se podíleli na realizaci tohoto velkého a náročného díla, jež se nám podařilo s pomocí Boží v tak krátké době realizovat.
Pán Bůh zaplať!
Josef Psík

 

Byl jsem při tom

Na začátek jara připravil zlínský malíř a grafik Josef Ruzselák velký nástěnný fotoseriál s názvem “Byl jsem při tom“, který bude umístěn v restauraci poutního domu č. 2 na Svatém Hostýně. Téměř dvě desítky velkých dokumentačních fotografií zachycují jedinečnou historickou událost – vyzvednutí posledního zvonu Svatý Jan Sarkander do věže svatohostýnské baziliky v pondělí 30. července 2012.
Josef Pala

 

Zemřel jezuitský kněz P. Antonín Vedral

Ve věku 78 let zemřel 9. února 2013 v pražské nemocnici Milosrdných sester Karla Boromejského jezuitský kněz P. Antonín Vedral, který dva roky svého života (1997–1999) působil na Svatém Hostýně.
Zde byl také činný literárně. Pro Listy svatohostýnské připravil zajímavý příspěvek s názvem Pravoslavná Rus a tatarskomongolské jho (Listy svatohostýnské č. 1/1998). Jeho zájem o Rusko a ruský jazyk plynul ze studia na Vysoké škole ruského jazyka a literatury v Praze v letech 1954 až 1958. Své vědomosti však nemohl již uplatnit. Během základní vojenské služby byl v roce 1960 zatčen a strávil téměř čtyři měsíce ve vyšetřovací vazbě. Po propuštění a dokončení vojenské služby byl zaměstnancem podniku “PAL“ Kbely.
V roce 1967 nastoupil do kněžského semináře v Litoměřicích a po čtyřech letech přijal z rukou biskupa – apoštolského administrátora pražské arcidiecéze ThDr. Františka Tomáška kněžské svěcení. Kněžskou službu začal jako kaplan v Chebu, v roce 1973 byl přeložen do Jindřichovic v Krušných horách, kde působil až do začátku devadesátých let. Slavné sliby složil 22. dubna 1975 v Brně. V letech 1992 až 1995 byl superiorem komunity Tovaryšstva Ježíšova v Praze a rektorem kostela sv. Ignáce. V následujícím období působil na Velehradě, Svatém Hostýně a v Olomouci. Od roku 2004 byl sekretářem provinciála.
Každý, kdo mohl trochu blížeji poznat tohoto pozorného kněze, na něho nemůže zapomenout.
Josef Pala

 

Jubilejní svatohostýnský růženec

Těm, kteří se ještě nedověděli, že jsme v loňském roce pořídili jubilejní růžence, sdělujeme, že jsou k dostání pouze v recepci v poutním domě č. 3. Můžete si je tam zakoupit nebo objednat na adrese: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693, fax: 573 381 694.
Růžence jsou vhodným dárkem při křtu, biřmování, udělají radost a potěší i jako pozornost při oslavě svátku nebo narozenin.
Marie Loučková

 

MSH se zúčastnila veletrhu Regiontur

Zástupci výboru Matice svatohostýnské se ve dnech 17. až 20. ledna zúčastnili mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2013. Byla to nová a potřebná zkušenost jak více informovat o naší činnosti a možnost obrátit pozornost domácí i zahraniční veřejnosti k našemu poutnímu místu.
Stánek MSH byl součástí výstavní plochy Východní Morava, jejíž rozmanitou prezentaci připravila Centrála cestovního ruchu Východní Morava a Zlínský kraj. Proto
na slavnostním zahájení ve čtvrtek 17. ledna nechyběla ani krajská reprezentace a mnoho významných hostů. Náš stánek, u něhož se během výstavních dnů vystřídali Ivo Buráň a Petr Cekota, nabídl informační materiály, letáky, publikace i upomínkové předměty ze Svatého Hostýna, o které byl velký zájem, a to zvláště mezi sběrateli a starší generací návštěvníků. Našimi výstavními sousedy pak byla Matice velehradská a občanské sdružení starající se o obnovu barokního hřbitova ve Střílkách. Jen o kousek dál nabízely své produkty zámecké vinné sklepy z Kroměříže, což bylo dalším magnetem pro veletržní publikum. Během času jsme mezi sebou jako vystavovatelé navázali dobré pracovní vztahy a vytvořili dělnou atmosféru.
Čtvrteční odpoledne pak patřilo semináři o církevní turistice, jehož se jako hosté
zúčastnili rovněž arcibiskup Jan Graubner, kardinál Dominik Duka a pravoslavný vladyka Kryštof.
V sérii příspěvků zazněla řada podnětů, které mohou i Matici svatohostýnské pomoci vybudovat novou strategii v poutní turistice a cestovním incomingu. Jakým směrem by se měl ubírat destinační management v církevní turistice? Jakou cílovou skupinu návštěvníků chceme jako správci sakrálních památek a poutních domů oslovit? Na jedné straně to jsou to zahraniční turisté hledající “střední a vyšší standard služeb“, na straně druhé naši poutníci z nižších sociálních tříd (senioři, rodiny s dětmi), kteří spíše než atraktivní zážitky hledají duchovní posilu. Oběma skupinám musíme něco nabídnout, aby měly důvod se na Svatý Hostýn vracet.
Hovořilo se dále o projektu evropských poutních stezek, z nichž nás nejvíce zajímá evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Ta se připravuje už tři roky a v roce 2015 by měla být certifikovaná. Nedozvěděli jsme se však nic příliš konkrétního. Naopak jasné cíle a etapy má naše známá stezka spojující Svatý Kopeček u Olomouce, Svatý Hostýn, Velehrad a Svatý Antonínek. Ta by měla dále pokračovat i na sousední Slovensko, do Šaštína.
Čtyři dny veletrhu Regiontour na brněnském výstavišti uběhly jako voda, a my se těšíme, že naše účast přinese v budoucnu plody v zájmu nových návštěvníků o poutní místo Svatý Hostýn. Na novou poutní sezónu se musíme připravit nejen materiálně a prakticky, ale zvláště novým uvědomováním si našeho skutečného poslání přivádět poutníky skrze krásu poutních míst k víře, lásce a naději.
Petr Cekota

 

Kronika

LISTOPAD 2012
12. – 13. 11. • Setkání děkanů olomoucké arcidiecéze s arcibiskupem Janem Graubnerem
18. – 24. 11. • Interfrantiškánské exercicie (24 bratří)
24. – 25. 11. • Pouť mužů z farností Újezd u Valašských Klobouk, Horní Lhoty, Vlachovic, Vizovic a Valašských Klobouk
30. 11. – 2. 12. • Duchovní cvičení 70 členů Matice svatohostýnské s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem

PROSINEC 2012
7. – 9. 12. • Duchovní cvičení 50 členů Matice svatohostýnské s olomouckým arcibisku-pem Janem Graubnerem
30. 12. • Pouť mládeže z Rajnochovic

LEDEN 2013
1. 1. • Novoroční mše svatá olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera
13. – 18. 1. • Exercicie sekce pro mládež České biskupské konference, skupina 25 kněží a 45 laiků – světící biskup českobudějovický Pavel Posád
Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů na Svatém Hostýně
(jpa)

 

Bude vás zajímat

Generální představený jezuitského řádu v Olomouci
Ve dnech 27. až 29. listopadu 2012 navštívil Českou republiku generální představený Tovaryšstva Ježíšova P. Adolfo Nicolás. Jeho návštěva se konala v rámci vizitace provincií střední Evropy. Před příjezdem do České republiky zavítal na Slovensko. Během svého pobytu se seznámil s aktivitami českých jezuitů a jejich spolupracovníků.
V podvečer prvního dne své návštěvy se setkal v Centru Aletti v Olomouci s jezuitskými spolupracovníky, přáteli a dobrodinci. Přišlo jich okolo 130 a byly mezi nimi i dvě desítky jezuitských kněží, a to z Olomouce, Velehradu, Svatého Hostýna a Českého Těšína.
Josef Pala

Kněží, kteří působí na Svatém Hostýně
P. Ing. Jiří Šolc, SJ (1945), rektor baziliky
P. Jan Chromeček, SJ (1932), kaplan
P. Stanislav Peroutka, SJ (1933), kaplan
P. Mgr. MVDr. Richard Greisiger, SJ (1961), kaplan
P. doc. PhDr. Karel Říha, SJ (1923), kněz – důchodce
P. František Měsíc, SJ (1933), kněz – důchodce

V letním období (od 22. dubna do 20. října 2013) jsou slouženy mše svaté na Svatém Hostýně:

ve všední dny 7.00, 9.15, 11.00
v sobotu 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděle 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Valná hromada Matice svatohostýnské
V neděli 5. května – v den zahájení poutní sezony – se bude konat na Svatém Hostýně valná hromada Matice svatohostýnské. Pontifikální mše svatá v bazilice Nanebevzetí Panny Marie bude letos na přání účastníků sloužena v 9.15 hod. Upozorněte na změnu času přátele a známé. Jednání začne po ukončení bohoslužby v poutním domě č. 2 v muzeu (Jurkovičův sál). Prezence bude probíhat od 7 hod.
Všechny členy zveme na valnou hromadu MSH.
Nespoléhejte, že přijdou ti druzí! Přijďte i vy!
Marie Loučková

 

Z vašich dopisů

• Rád bych Vám poděkoval za přístup k on-line vysílání mší a jejím záznamům. Jsem studentem na vysoké škole v Brně a vždy když pracuji dlouho do noci, tak si rád pustím nějaký záznam mše, strašně krásně se poslouchají. Ještě jednou děkuji moc.
Bc. Jindřich Stodůlka

• Nedávno jsem našla vaše vysílání z web kamery “náhodně“ a jsem Bohu a Vám za to moc vděčná. Nemohu do kostela, jak bych si představovala, pečuji o invalidní dceru a moc mi chybí kontakt nejen s lidmi, ale i s kostelem. Vlastně to, že mi Pán nabídl tuto možnost, mi splnil přání. Velmi též děkuji všem, kteří se tam modlí růženec, jsem tak krásně spojená se společenstvím bratří a sester... Pán a Panna Maria ať vám všem žehnají.
Jana Janíková, Pardubice

• Byla radost veliká, nečekaná – Vaším prostřednictvím mně přišla k mým narozeninám popřát naše milá Matička Svatohostýnská. Ukápla i slzička radosti a když si to čtení opakuji, tak kape znovu...
Marie Molitorová, Rožnov pod Radhoštěm

• Přijměte, prosím, mé upřímné poděkování za blahopřání, které jsem dostala ke svým narozeninám. Bylo to nejen nečekané pozdravení, ale hřejivé pohlazení duše, zvláště s pozdravy od Panny Marie Svatohostýnské...
JUDr. A. Horáčková, Olomouc

• Zdraví Vás všechny na Svatém Hostýně žena ze Slovácka. Děkuje za dárky. Památné! Ano, zhostili jste se veliké slavnosti, i starostí a práce, ale Panna Maria Vám všem požehnala. Když mně Bůh nedopřál na slavnosti na Svatém Hostýně být, byla jsem přítomna alespoň prostřednictvím Televize Noe...
Marie Straňáková, Nivnice

 

Duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2013

20. – 24. března
Postní duchovní obnova pro všechny – doprovází P. Richard Greisiger, SJ
9. – 13. dubna
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého
Téma: Poznat hloubku hříchu a Božího milosrdenství
18. – 21. dubna nebo 18. – 26. dubna
Ignaciánské exercicie pro všechny – doprovází P. Richard Greisiger, SJ
(lze zvolit individuálně délku exercicií)
7. – 11. května
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého
Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
26. – 31. května
Duchovní obnova s P. Jiřím Pleskačem, knězem katolické církve východního obřadu
18. – 22. června
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého
Téma: Pociťovat zranění srdce s Ježíšem zraňovaným
10. – 14. září
Duchovní cvičení pro všechny, doprovází P. Josef Čunek, SJ
8. – 12. října
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého
Téma: Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným
12. - 16. listopadu
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého
Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
29. listopadu – 1. prosince
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
I. skupina od pátku do neděle, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
6. – 8. prosince
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
II. skupina od pátku do neděle, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
10. – 14. prosince
Duchovní cvičení pro všechny, doprovází P. Josef Čunek, SJ
Organizační informace:
Začátek je většinou první den v 18 hod. večeří a končí se poslední den v 8 hod. snídaní.
Přihlášky a bližší informace:
Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693, fax: 573 381 694,
e-mail: matice1@hostyn.cz, www.hostyn.cz

 

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Anežka Moštková, Vlčnov, 90 let
Marie Pavelčíková, Vlčnov, 78 let
Marie Fialová, Kroměříž, 82 let
Marie Stojaspalová, Dolní Němčí, 86 let
Emilie Nováková, Vyškov, 99 let
Marie Bělíková, Vracov, 84 let
Marie Maňásková, Babice, 97 let
Anna Macháčková, Vnorovy, 86 let
Božena Dvořáčková, Zábřeh, 76 let
Marta Jančíková, Mysločovice, 86 let
Jaromír Krejčí, Oprechtice, 84 let
Gabriela Bayerová, Janovice, 84 let
Božena Ondračková, Palkovice, 87 let
Bohumil Slovák, Želechovice nad Dřevnicí, 77 let
František Brhel, Valašské Meziříčí, 80 let
Marie Šulcová, Studénka, 77 let
Bohuslav Pořízek, Kroměříž, 73 let
František Bartoš, Hostětín, 75 let
Josef Šobáň, Veletiny, 70 let
Anna Dostálková, Jarošov, 91 let
Antonín Špiruda, Kroměříž, 76 let
Markéta Pešková, Kroměříž, 72 let
Emilie Šálková, Ludslavice, 93 let
Jindřiška Valvodová, Holešov, 76 let
Helena Putnová, Kyjov, 81 let
Ludmila Macháčková, Vnorovy, 81 let
František Géryk, Mořkov, 92 let
Marie Majerová, Zubří, 66 let
Marie Bradáčová, Nivnice, 93 let
Bohumil Grufík, Vacenovice, 91 let
Marie Janů, Zábřeh, 77 let