Listy svatohostýnské

číslo 2
červenec
2013
ročník XVII

 

OBSAH
Novým papežem byl zvolen argentinský kardinál Bergoglio
Zahájení poutní sezony na Svatém Hostýně
Pozdravný dopis předsedy Matice velehradské
Duchovní slovo
Šestá bohoslovecká pouť na Svatý Hostýn
Co psaly Hlasy Svatohostýnské před 100 lety
Seznam vyznamenaných zasloužilých členů MSH
Zpráva o hospodaření za rok 2012
Vyúčtování zvonů na Svatém Hostýně
Zahájili jsme obnovu aleje z Rusavy na Svatý Hostýn
Pouť elektronických křesťanských médií
P. Stanislav Peroutka osmdesátníkem
Svatohostýnský varhaník slaví 70. narozeniny
Z vašich dopisů
Stručně z jednání výboru MSH
Malování na Svatém Hostýně
Kronika
Na Svatém Hostýně kácíme s rozumem
I vy můžete pomoci Svatému Hostýnu
Bude vás zajímat
Zemřelí členové Matice svatohostýnské

 

Novým papežem byl zvolen argentinský kardinál Bergoglio

Sbor kardinálů – volitelů zvolil 13. března 2013 ve večerních hodinách nového papeže. Stal se jím kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z argentinského Buenos Aires, a zvolil si jméno František. Do úřadu Nejvyššího pastýře všeobecné Církve byl slavnostně uveden ve Vatikánu 19. března 2013.
Nový papež se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires. Na kněze byl vysvěcen 13. prosince 1969 v jezuitském řádu. Působil poté jako novicmistr v San Miguel, kde zároveň vyučoval teologii. V letech 1973 až 1979 byl provinciálem jezuitů v Argentině a v letech 1980 až 1986 rektorem filozofické a teologické fakulty v San Miguel. Po dokončení doktorských studií v Německu působil jako zpovědník v Córdobě.
Papež Jan Pavel II. ho jmenoval 20. května 1992 pomocným biskupem v Buenos Aires, biskupské svěcení přijal
27. června téhož roku. Dne 3. června 1997 se stal biskupem – koadjutorem a arcibiskupského stolce v Buenos Aires se ujal 28. února 1998. Zároveň působil jako ordinář věřících východního ritu v Argentině. V letech 2005 až 2011 byl předsedou Argentinské biskupské konference. Kardinálem ho jmenoval papež Jan Pavel II. 21. února 2001.
Nový papež František je po více než 1200 letech prvním papežem, který se narodil mimo Evropu. Tím předchozím byl Řehoř III., jenž pocházel ze Sýrie a katolickou církev vedl v letech 731 až 741. Před ním bylo několik dalších mimoevropských papežů, vesměs původem z afrických či asijských provincií někdejší římské říše. Nový papež se stal prvním jezuitou, jenž usedl na papežský stolec.
Josef Pala

Zahájení poutní sezony na Svatém Hostýně

Letošní poutní sezonu na Svatém Hostýně zahájil na první květnovou neděli olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po slavnostní mši svaté následovala valná hromada Matice svatohostýnské, při níž bylo oceněno dvacet zasloužilých členů Matice svatohostýnské. Svatohostýnskou medaili spolu s pamětním listem předal osmnácti vyznamenaným (dva se omluvili) s osobním slovem díků moravský metropolita a protektor Matice svatohostýnské Jan Graubner. Matice svatohostýnská spolu s duchovní správou na Svatém Hostýně touto formou oceňuje záslužnou činnost obětavých poutníků a ctitelů Panny Marie Svatohostýnské pro zvelebování našeho poutního místa (služby důvěrníků, brigády, zásobování, finanční pomoc, distribuce Listů svatohostýnských). Od roku 2009, kdy byly uděleny první Svatohostýnské medaile, ocenila Matice svatohostýnská již 90 svých členů.
Po ukončení valné hromady byla poutníkům představena premiéra nového filmu o přípravě a průběhu Jubilejního roku 2012.
I letos poutníci ocenili, že již na začátku května si mohli na Svatém Hostýně zakoupit tradiční stolní kalendář na příští rok. Nový Svatohostýnský kalendář 2014 je jakýmsi ohlédnutím za Jubilejním rokem 2012. Duchovní myšlenky na každý týden připravil dlouholetý svatohostýnský duchovní správce P. Jan Chromeček.
Matice svatohostýnská má v současné době 7058 členů; v loňském roce se do ní přihlásilo 257 nových členů, zatímco 243 členů zemřelo.
Josef Pala

Pozdravný dopis předsedy Matice velehradské

Vážený otče arcibiskupe, náš společný protektore, milí členové a milé členky Matice svatohostýnské,
přijměte pozdrav a požehnání od sesterské Matice velehradské. Jsme vděčni členům vašeho výboru a dalším pracovníkům, že pravidelně jezdí na naši valnou hromadu, a proto nás mrzí, že letos od nás nikdo na Svatý Hostýn nemohl zavítat. Omlouváme se. Sledovali jsme však vaše loňské jubileum a spolu s vámi se těšili, jak se vám, díky Bohu a Panně Marii, podařilo. Můžeme se společně těšit, že s pomocí Boží se podaří i to letošní velehradské.
V uplynulém roce se nám ve spolupráci s Maticí svatoantonínskou podařilo vybudovat poutní cestu z Velehradu na Svatý Antonínek nad Blatnicí, takže čtyři hlavní moravská poutní místa už jsou spojena 136 km dlouhou trasou. Je na ní celkem 56 panelů, u kterých se mohou zastavit jak turisté, tak poutníci. Byl tak dotažen nápad, s kterým jste před šesti lety přišli právě vy.
Kéž to všechno povzbudí k radostnějšímu pohledu na život a svět, na kterém jsme všichni poutníky k věčnosti. Kéž pod ochranou Panny Marie, Průvodkyně na cestách, jak ji zvláště uctívali svatí Cyril a Metoděj, dosáhneme cíle!
Mons. Jan Peňáz, předseda Matice velehradské

Duchovní slovo

Vyhlásíte za svatý každý padesátý rok
Přesné znění tohoto Božího příkazu najdeš ve Třetí knize Mojžíšově (Lv 25,10). Je to rok svobody od otroctví, rok milosti a rok Božího požehnání. Padesátý rok. Naše vzpomínky přitom zaletí 1150 roků zpátky do roku 863. Je to významný rok nejen pro náš národ, ale i pro národy slovanského rodu. To dobrý Bůh seslal tehdy našim předkům dva významné muže, obětavé Otce a apoštoly sv. Cyrila a Metoděje. Poslal je, aby našim předkům a tak i nám otevřeli bránu do Božího království, do Církve Kristovy. Úžasné se mně jeví to, že dva muži vysokého postavení opouštějí nadstandardní kulturní prostředí. Místo, aby si dobudovali kariéru a společenské postavení, opouštějí svůj domov a odcházejí do daleké krajiny mezi lid, který mohli považovat za barbarský. Dá se to vysvětlit jedině tím, že byli svatí. Jejich snaha o opravdovou moudrost je přivedla k lásce k Bohu, ke Kristu a k jeho Církvi a tak i k obětavému úsilí o spásu lidí. Svatý Cyril to dosvědčuje v Předzpěvu /Proglasu/ ke čtyřem evangeliím: Kristus přichází shromáždit národy, neboť je světlem celého tohoto světa… Proto slyšte, Slované, toto: dar ten je věru od Boha daný, dar duším, které ho přijmou. Slyšte nyní svým rozumem, slyšte všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo, slovo jež krmí lidské duše, jež sílí srdce i rozum, slovo jež vede k poznání Boha. (Překlad: Josef Vašica, Bohemia sancta, str. 13)
Díky Bohu, naši předkové slyšeli a přijali to slovo. Jistě bylo pro ně těžké zříci se jistoty pohanských obětišť a bůžků, přijmout víru v jediného Boha a s tím i nový mravní zákon. Chápeme i nepřátelství těch, kdo to slovo tehdy slyšeli, ale nepřijali. Pravda Páně však nakonec vždy vítězí! Již celé tisíciletí se daří zachovat dědictví Otců, svatých Cyrila a Metoděje.
Radujeme se, slavíme jubileum. Jsou konány bohoslužby za účasti státníků, bohoslužby ekumenické, také koncerty, vědecké přednášky a sympozia. Všechny ty slavnosti snad povznesou našeho ducha, probudí a obohatí naše city... Ale změní také naše srdce? Známe přece náboženskou situaci v našem národě. Dnešní člověk – i ten kdysi pokřtěný – je tu i tam ochotný uznat existenci Boha, ale ne závislost na Bohu. Moderní člověk vyznává svobodu, i svobodu od Boha. Taková svoboda je však falešná, lživá. Je to duchovní droga, která velmi chutná, ale nakonec všechno zničí.
Slyšte tedy znovu a dnes všichni lidé slovanští – v Čechách i na Moravě – a přijměte Slovo, které od Boha přišlo. Ono krmí duši, sílí srdce i rozum a přivede k Bohu.
DEO GRATIAS! AVE MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

Šestá bohoslovecká pouť na Svatý Hostýn

Jak se stalo tradicí, konala se na počátku května, na první neděli mariánského měsíce, pouť bohoslovců olomouckého kněžského semináře. Letos vyrazili na Svatý Hostýn již pošesté, tentokrát dvěma různými cestami.
Celkem třináct bohoslovců napříč ročníky – nadšení začátečníci i ostřílení poutníci z let předchozích – vyrazilo již v sobotu po obědě. Rozhodli se totiž absolvovat pouť pěšky – od olomouckého semináře až k hostýnské bazilice, tedy urazit téměř padesátikilometrovou trať.
Počasí nám přálo a cesta rychle ubíhala. S několika občerstvovacími a modlitebními zastávkami jsme po necelých deseti hodinách stáli před kostelem v Bystřici pod Hostýnem; to už nás čekalo jen finále – čtyřsetmetrové hostýnské převýšení. Ale i to jsme překonali a kolem půlnoci jsme se sešli v cíli pouti.
Zbytek bohoslovců s představenými dorazil na Hostýn v neděli ráno. Autobusem přijeli do Bystřice pod Hostýnem, odtud již pokračovali pěšky. Sešli jsme se všichni nedaleko známé Vodní kaple, kde začíná nová Cesta světla. Společně jsme tedy prošli jejími čtrnácti zastaveními, vedoucími od prázdného hrobu až po Večeřadlo v den Letnic; u každého z nich jsme se zastavili v rozjímání.
Vrcholem pouti byla mše svatá, kterou jsme oslavili v poutní bazilice. Sloužil ji P. Antonín Štefek, rektor semináře, spolu s ostatními představenými, homilii pronesl P. Michal Pořízek, spirituál. Prosili jsme především za povolání – za utvrzení vlastního a za růst nových. Po mši jsme se sešli u rezidence otců jezuitů, abychom popřáli jednomu z jejích obyvatel. P. Karel Říha, SJ, totiž slavil už devadesáté narozeniny.
Vypořádali jsme se s dobrým obědem a nastoupili jsme všichni do autobusu – někteří nahoře na Hostýně, někteří pod ním; zpáteční cesta je totiž vedla kolem mariánského obrazu, který jsme loni na svazích Hostýna požehnali. Autobus nás pak odvezl do Štípy u Zlína. Na tomto mariánském poutním místě jsme pouť završili krátkou májovou pobožností a adorací, pozdravil nás zde a s historií kostela seznámil místní farář P. František Sedláček, bývalý vicerektor semináře. A po této příjemné zastávce jsme se vlahým podvečerem do olomouckého semináře vrátili.
Bohu díky!
Zdeněk Drštka

Co psaly Hlasy Svatohostýnské před 100 lety

Ctitelům Cyrilometodějským!
1050 roků tomu, co Hvězdy dvě z východu, berou v svatém průvodu, to jdou blahou bratři snahou, k slovanskému národu.
Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochrannou blahoslavené Panny Marie, Cyrilometodějské družstvo Velehrad a Akademie velehradská v čele s předsedou Dr. J. Pospíšilem, jednatelem ThDr. A. C. Stojanem a rektorem koleje L. Smidtem, T. J., připravili na Jubilejní rok 1913 velkolepou oslavu 1050. výročí příchodu svatých věrozvěstů na Moravu. Bohatý duchovní program začínal již 14. února připomínkou úmrtí sv. Cyrila (+ 14. 2. 869), 6. dubna pokračovaly oslavy ke cti sv. Metoděje (+ 6. 4. 885) a vyvrcholení oslav připadlo na hlavní svátek sv. Cyrila a Metoděje 4. a 5. července s oktávou. Pouť mužů byla plánovaná na 6. 7., následovala valná hromada Družstva cyrilometodějského Velehrad, potom pouť duchovenstva, další den pouť matek a dětí, 10. 7. pouť mariánských družin a terciářů, 11. 7. omladiny, 12. 7. studentů, učitelů a profesorů a poslední den oktávu měli pouť nejstarší poutníci velehradští. Poutní dny začínaly vždy večerem předcházejícího dne s následujícím programem. O půl šesté ranní kázání, pontifikální mše, obnova křestního slibu, zasvěcení se Božskému Srdci Páně a modlitba za sjednocení národů ve víře, ve 14 hod. promluva na rozloučenou a svátostné požehnání s uctěním ostatků sv. Cyrila v Cyrilce. V 18 hod. pak k následující pouti uvítací řeč se svátostným požehnáním, ve 20.30 hod. zastaveníčko, průvod se světly a večerní společná modlitba. Na 24. až 26. 7. byl plánován na Velehradě unionistický sjezd, 27. 7. schůze Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje, 15. 8. svátek Nanebevzetí Panny Marie, 28. 9. svátek sv. Václava a děkovná pouť na ukončení jubilejního roku se konala na svátek sv. Klimenta. Těmito oslavami byla vzdána pocta a dík soluňským bratřím, které před 1050 lety přivítal moravský kníže Rostislav s celým národem. Jejich poslání mělo nesmírný význam nejen náboženský, ale i kulturní a politický. Zavedli u nás slovanský jazyk nejen jako jazyk liturgický, ale současně i spisovný. Sestavili zvláštní abecedu pro slovanskou řeč – hlaholici. Stavěli kaple, školy a mariánské chrámy. Nastala nová doba, doba, kdy byly u nás položeny základy vzdělanosti. Již v roce 880 vydal papež Jan VIII. bulu “Industriae tuae“ adresovanou knížeti Svatoplukovi, jíž bylo schváleno a doporučeno užívání slovanského jazyka v posvátné liturgii. Jejich nesmrtelné zásluhy připomněl i papež Lev XIII. encyklikou “Vznešený úkol“ v roce 1880 a rozšířil jejich liturgickou úctu na celou katolickou církev a v nedávné době (1980) bl. papež Jan Pavel II. se rozhodl prohlásit sv. Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy.
O korunovačních slavnostech v roce 1912 bylo rozhodnuto, že každým rokem po celou oktávu se bude na Hostýně připomínat slavná papežská korunovace. Ale protože v letošním roce (1913) připadají velké jubilejní slavnosti na Velehradě, je třeba se na Hostýně trochu uskrovnit. 3. a 4. července nejen posvátný Velehrad, kolébka naší víry, hostil tisíce poutníků, ale i perla Moravy, Svatý Hostýn byl poutníky obležen. Od Velehradu byly vypravovány zvláštní vlaky, aby poutníci mohli také uctít i korunovanou královnu Moravy, kterou nás naučili milovat sv. Cyril a Metoděj.
Upozorňujeme naše čtenáře, že letošní první číslo nového ročníku Hlasů Svatohostýnských ozdobil titulní stránku novým obrazem, napodobeninou techniky dřevorytu, významný moravský malíř a ctitel Panny Marie, Jano Köhler. V pravé části obrazu vidíme hlavní hostýnský svatostánek, nad nímž je znázorněna korunovaná P. Maria s Ježíškem metajícím blesky na Tatary. Pod sochou je shromážděn modlící se mariánský lid s knězem. Klečí tam i krojovaná rodina z Hané – otec a matka s chlapcem a s nimi stařeček modlící se růženec. Mladá dívka v klobouku soustředěně pohlíží na Matku Boží a za ní pokleká mladík v slováckém kroji. K P. Marii vzhlíží i krojované děvče, v pozadí i starší muž. A tak si můžeme domyslet ty nespočetné davy poutníků, kteří sem, k Matce Boží připutovali se svými prosbami ze všech koutů Moravy. Tvoří je zástupci všech stavů a vrstev našeho národa. Na obraze vidíme i věčné světlo, před kterým poklekají ti, kteří očištěni od svých slabostí a chyb přicházejí od zpovědnic, aby poděkovali za své uzdravení a přijali posilu svatého přijímání na své další putování. Nový obraz v Hlasech názorně ukazuje svým čtenářům, čím je nám korunovaná P. Maria – Matkou svého lidu.
Podle Hlasů Svatohostýnských sestavila Olga Kozlová

Seznam vyznamenaných zasloužilých členů MSH

Josef Adamec, Dědice
Josef Dočkal, Štěpánov
Ludmila Dočkalová, Štěpánov
Marie Fatěnová, Břeclav
Marie Glozová, Švábenice
Václav Hrabovský, Oznice
Anastázie Hrdličková, Milotice u Kyjova
Ludmila Kociánová, Veřovice
Marie Košárková, Albrechtičky
Anna Křižanová, Němčice
Stanislava Kunčarová, Chropyně
Adolf Macík, Kašava
Marie Mahelová, Drválovice
Ludmila Pijáčková, Ostrožská Lhota
Jaromír Polášek, Lubina
Pavel Štefka, Slušovice
Marie Švachová, Benkovice
Květa Večeřová, Pacetluky
Karel Volný, Sviadnov
Marie Zajíčková, Suchdol nad Odrou

Zpráva o hospodaření za rok 2012

Hospodářský výsledek za rok 2012 činil 108 342 Kč. V hlavním ukazateli, což je pro nás ubytování, jsme utržili 2 560 102 Kč. V dubnu 2012 byla dokončena investice jedné poloviny 3. poschodí, kde se rekonstruovaly pokoje včetně sociálního zařízení. Celkem tato investice stála 2 miliony 773 tisíc Kč.
Další větší investicí byla oprava chodníku kolem Jurkovičovy křížové cesty. Celkem náklady na tuto opravu činily 597 tisíc korun. Pomáhali jsme se sbírkovou na nové zvony pro duchovní správu. Na Matici svatohostýnské bylo vybráno 4 172 015 Kč; tyto finanční prostředky byly převedeny na účet duchovní správy. Dotace ze Zlínského kraje činila 387 tisíc korun, z Olomouckého kraje 20 tisíc korun a ze SZIF prostřednictvím MAS z Bystřice pod Hostýnem 499 tisíc korun. Dluh u duchovní správy k 31. 12. 2012 zůstává ve výši 537 tisíc korun.
Stav finančních prostředků k 1. 1. 2013 činil 8 334 000 Kč, zůstatek na účtu
k 31. 12. 2012 byl ve výši 4 161 000 Kč.

Některé ukazatele hospodaření za rok 2012

Celkové náklady 12 250 946
Spotřeba materiálu 650 256
Spotřeba energie 2 008 277
Prodej zboží 901 976
Oprava a udržování 1 408 153
Služby 1 491 864
Mzdové náklady,
sociální, zdravotní 2 172 064
Nájemné nemovitostí 420 100
Odpisy 1 756 527
Přeúčtování režií 1 008 543
Ostatní náklady 433 186

Celkové tržby 12 359 288
Nájmy z nemovitostí 1 641 000
Elektrická energie 1 062 755
Listy svatohostýnské 212 220
Ubytování 2 560 102
Rozhledna 189 152
Parkovné 313 008
Muzeum 111 156
Prodej zboží 1 107 588
Členské příspěvky a dary členů 1 930 446
Ostatní dary – nečlenů a obcí 402 567
Přeúčtování režií 1 008 543
Provozní dotace 407 000
Ostatní výnosy 1 413 751

Co chystáme za investice v letošním roce kromě běžných oprav?
Chtěli bychom vyměnit střešní krytinu včetně krovů na poutním domě č. 1, předpokládaný rozpočet je jeden milion 500 tisíc korun, a opravit kamennou zídku, zábradlí a chodník na rozhledně. Oprava rozhledny dle rozpočtu vychází na jeden milion korun.
Zpracovala Dagmar Fojtů, vedoucí hospodářské správy Matice svatohostýnské

Vyúčtování zvonů na Svatém Hostýně

Předkládáme celkové vyúčtování zvonů pro baziliku Panny Marie na Svatém Hostýně. Toto vyúčtování bylo také předloženo a schváleno Krajským úřadem ve Zlíně, který sbírku na Svatohostýnské zvony povolil.
Sbírka na Svatohostýnské zvony pro baziliku Panny Marie Nanebevzaté probíhala
od 20. 10. 2011 do 31. 12. 2012.
Na duchovní správě bylo vybráno 3 219 892,60 Kč
Na Matici svatohostýnské bylo vybráno 4 172 015,00 Kč
Celkem bylo ve sbírce vybráno 7 391 907,60 Kč
Na sbírku přispělo asi 1800 jmenovitých dárců. Další tisíce dárců dalo své dary do pokladniček v bazilice, Svatohostýnském muzeu nebo při sbírkách v bazilice.
Zaplaceno bylo:
Firmě Perner, s. r.o., České Budějovice za 7 nových zvonů, 8 srdcí,
třmenů, pohonů, bicí kladiva, hodiny, ovládání, programování,
dopravu, dubové zvonové stolice,
montáž a uvedení do provozu včetně daně 6 972 318,59 Kč
Kolaudace nových zvonů 25 355,00 Kč
Statické posouzení a stavebně technický průzkum 65 016,00 Kč
Doprava a manipulace se zvony na Svatém Hostýně 61 232,00 Kč
Tesařské práce a opravy stropů ve věžích 716 635,00 Kč
Elektrikářské práce ve věžích 360 572,40 Kč
Ubytování dělníků při montáži 7 190,00 Kč
Celkem bylo zaplaceno 8 210 418,99 Kč
Rozdíl mezi vybranými dary ve sbírce a zaplacenými náklady byl uhrazen ze sbírek v bazilice.
Všem svatohostýnským ctitelům upřímné Pán Bůh zaplať za všechny modlitby i dary.
Josef Matela

Zahájili jsme obnovu aleje z Rusavy na Svatý Hostýn

Každý ze svatohostýnských poutníků, který ve směru od Velehradu překoná namáhavý hřeben z Lukovečka do Rusavy, dobře ví, že po odpočinku u Hurbanovy studánky ho čeká ještě namáhavější výstup po asfaltce vzhůru na Grapy. Zvláště v parném létě, kdy od jihu pálí na hlavu a do zad nelítostné slunce, blahořečí znavený poutník každému stromu, v jehož stínu by na chvíli pookřál. Leč vzrostlé vegetace je na těchto stepních úbočích poskrovnu.
I za tímto účelem a také jako projev dobré péče o podhostýnskou krajinu byla v roce 2008 s pomocí dotace realizována výsadba stromové aleje na cestě z Rusavy na Grapy. Ti, kdo po ní šli na podzim minulého roku, zůstali jistě ve smutném úžasu: Dobrá třetina mladých stromků je po čtyřech letech poničena, některé uschly, některé kmeny byly přeříznuty rukou vandalů, a některé ze stromů zmizely úplně. Přestože udržitelnost v rámci dotace byla pouze tři roky, nemůžeme se s tímto stavem spokojit. Vynaložené dotační prostředky by tak vlastně přišly vniveč, tak jako se to děje u mnoha jiných “projektů s podporou evropských fondů“, které se v konečném důsledku podobají Potěmkinovým vesnicím.
Tato věc však má smysl: Vysazené stromy měly tvořit alej, která by poutníkům zpříjemňovala cestu na posvátné místo. Je třeba ji vlastními silami obnovit. Proto výbor Matice svatohostýnské vyzval na jaře všechny ochotné dobrovolníky, aby pomohli s novou výsadbou stromů podél této cesty a nahradili tak stromy zničené. Jarní měsíce jsou vhodnou dobou pro nápravu škod učiněných i na přírodě, která Svatý Hostýn obklopuje.
Brigáda na obnově aleje začala v sobotu 11. května. V ten den pršelo, vanul studený vítr a hostýnskou horu halily mraky. Přesto se k organizátorovi brigády, členu výboru MSH Petru Cekotovi připojili dva ochotní dobrovolníci. Na naši výzvu zareagoval obětavý člen Matice Radhošťské Ladislav Kohout, který přijel až z Rožnova pod Radhoštěm. Druhým byl obětavý “muž bez domova“ Petr Šulc. Navzdory větru a dešti, rozmoklému terénu i elektrickým ohradníkům jsme zasadili desítku nových stromů do této aleje, s vírou, že přijde někdy doba, kdy poutník znavený vzpomene ve stínu těchto lip či jiných druhů dřevin a připojí krátkou modlitbu za ty, jejichž ruce kdysi tyto stromy zasadily, jejichž jména byla dávno zapomenuta a jejichž duše již přebývají na věčnosti. Možná i kříž nebo svatý obrázek budou jednou zdobit mohutné kmeny těchto stromů, možná i ptactvo v jejich korunách vzdá chválu Nebeskému Otci při pohledu do malebného údolí řeky Rusavy.
Zbývá ještě obnova aleje v dolní části stezky, i v té budeme pokračovat, snad za příznivějšího počasí. Avšak víme, že “kdo sejí v slzách, žnouti budou s jásotem“, a že co v bolestech se rodí, dobré ovoce přináší. Děkujeme rovněž Petru Jankovi a Miloši Minaříkovi za pomoc při dopravě materiálu a nářadí a při zajištění sazenic. Děkujeme ostatním členům a rodinným příslušníkům, že na nás mysleli v modlitbách. A děkujeme naší Nebeské Matce, že nás, tři poutníky svatostýnské, spojila v tomto díle pevným přátelským poutem.
Petr Cekota

Pouť elektronických křesťanských médií

Televize Noe si připomněla v pátek 10. května výročí 7 let od zahájení vysílání. Slavilo se den nato na Svatém Hostýně, dopoledne v bazilice mší svatou spolu s Radiem Proglas (jedním z devíti koncelebrantů byl i ředitel slovenského Rádia Lumen Juraj Spuchľák), odpoledne v Jurkovičově sále komponovaným programem “Děkujeme vám“, a to s posluchači a příznivci televize Noe. Dopolední mše svatá a odpolední program byl v přímém přenosu vysílán televizí Noe.
Sobotní pouť křesťanských médií doprovázelo nepříznivé počasí, silný déšť a vítr po celý den. Projevilo se to i na menší účasti poutníků na této pouti. Neuskutečnil se ani plánovaný pěší výstup na Svatý Hostýn. Mši svatou sloužil v bazilice kardinál Miloslav Vlk. Při ní a také ve všech svých dalších vystoupeních v rámci pouti akcentoval nutnost stálé komunikace jak mezi lidmi, tak i zejména osobní komunikaci s Bohem. Vyslovil i několikrát poděkování za to, jak nové křesťanské sdělovací prostředky působí na občany v naší společnosti. Poděkoval taky televizi Noe za sedm let vysílání. O hudební doprovod při mši svaté se postarala Schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera. Na závěr bohoslužby dostali její účastníci pamětní poutnický lístek.
Před Sarkandrovou kapli měli své stánky Radio Proglas, televize Noe, internetový portál Signály a Katolický týdeník. Po obědě byl v bazilice koncert scholy, která doprovázela mši svatou. Následovala pobožnost Cesty světla, jejíž zakončení se na jejím počátku ztrácelo v mlze a dešti. Ale mnoho statečných poutníků jí prošlo.
Ve slavnostním odpoledni komponovaném jako poděkování divákům televize Noe se představili vedoucí některých programů, které se pravidelně objevují ve vysílání. Byla rovněž představena kniha Jubilejní rok 2012 na Svatém Hostýně, která byla vydána společně Maticí svatohostýnskou a televizí Noe. Tato výpravná kniha čtvercového formátu obsahuje 3 ks DVD dokumentující události roku 2012 na Svatém Hostýně (pět filmů a videoklipů). Hudební složku slavnostního odpoledne pak s pásmem filmové hudby v netradičním provedení na violoncella zajistila čtveřice mladých umělců Prague cello quartet. Na závěr bylo podáno občerstvení s možností diskutovat s přítomnými pracovníky televize Noe.
Ivo Buráň

P. Stanislav Peroutka osmdesátníkem

Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově,
pokvetou v nádvořích našeho Boha.
Ještě ve stáří budou přinášet užitek,
zůstanou šťavnatí a svěží,
aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin.
(Ž 92,14–16)
Tato slova žalmu mne napadla při setkání s P. Stanislavem Peroutkou, který již deset let působí jako kněz důchodce na Svatém Hostýně, když jsem s ním hovořil o jeho životě.
Náš jubilant pochází z Krumvíře, kde se narodil 21. září 1933. Hned po válce v roce 1945 začal studovat na jezuitském gymnáziu na Velehradě. Zde se blížeji seznámil s jezuitskými profesory, zalíbil se mu jejich způsob pastorace i života. A proto již v 16 letech vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova. Chtěl jít pracovat do misií.
Všechny jeho plány však ukončila noc ze 13. na 14. dubna 1950, kdy nový komunistický režim násilně zlikvidoval všechny kláštery a řeholníky poslal do nucené internace.
“Já jsem byl mezi těmi, kteří byli posláni do Bohosudova,“ vzpomíná P. Stanislav na dobu před více než šedesáti lety. Je však vidět, že ji má stále v živé paměti. “Byl jsem příliš mladý, ještě mi nebylo ani 17 let, a proto nás mladé po půlroce oddělili od ostatních “starých“ řeholníků.“
Jeho další životní cesta se začala ubírat zcela jiným směrem. Nastoupil jako dělník do fabriky, odkud byl na dva roky “odvelen“ k neslavně proslulým jednotkám Pomocných technických praporů, samozřejmě zase jako stavební dělník. V prosinci 1955 se vrací z vojenské služby znovu “do výroby“. Jeho touha po vzdělání však byla veliká. Začal studovat na večerní škole pro pracující v Brně. Chtěl mít maturitu potřebnou pro další studium kněžství, po kterém stále toužil. Komunistický režim však mladého muže sledoval, tušil, že tajně studuje, a proto se rozhodl zakročit. V roce 1959 byl šestadvacetiletý Stanislav uvězněn – “za podvracení republiky“. “Socialistická převýchova se na mně nemohla dostatečně realizovat, protože při květnové amnestii prezidenta Antonína Novotného v roce 1960 jsem byl propuštěn. Ale co dál? A tak jsem dalších osm let pracoval jako stavební dělník...“
Teprve nová doba po Pražském jaru 1968 otevřela mladému jezuitovi nové zcela nečekané možnosti, o kterých dříve ani nesnil. Mohl dokončit tajná teologická studia v rakouském Innsbrucku, kde také 6. prosince 1969 přijal kněžské svěcení z rukou tamějšího biskupa Paula Rusche. Jako novokněz se hlásil do služeb své diecéze, ale první kněžské místo získal od brněnského biskupa ThDr. Karla Skoupého až na začátku roku 1971 (zatím ještě více než rok pracoval v JZD ve vinohradě ve svém rodišti), kdy se stal kaplanem v Bučovicích. Mezitím v roce 1975 složil věčné sliby v jezuitském řádu. A pak již následovala další kněžská působiště: Šlapanice u Brna, Žďárec u Tišnova, Pouzdřany, Šatov, Velký Újezd.
“Co říci o těchto štacích? Byly to většinou pohraniční farnosti, kam mne umísťovali okresní církevní tajemníci za trest. Většinou jsem byl z farnosti přeložen, lépe řečeno vyhozen, protože jsem pracoval s mládeží... Ale to už je, díky Bohu, za námi,“ usmívá se otec Stanislav a pokračuje ve svých vzpomínkách: “Častokrát jsem byl vyslýchán Státní bezpečností. U výslechu jsem byl třeba i celou noc... Mnohokrát...“
V roce 1989 se stal duchovním správcem ve Velkém Újezdu u Moravských Budějovic. V září 1991 byl jmenován farářem v Mohelnici (zde ještě exkurendo spravoval další čtyři farnosti: Studenou Loučku, Úsov,
Vyšehorky a Mírov), odkud přešel k 1. červenci 1996 jako farář na Velehrad, kde působil až do 1. září 2003, kdy odešel na Svatý Hostýn.
“Můj život byl velice pestrý, někdy i dramatický,“ říká na závěr našeho setkání P. Stanislav Peroutka. “Nikdy jsem se však necítil osamocený, i když jsem byl třeba v kriminále, počítal jsem s tím, že zde mohu zemřít. Bral jsem svůj život z rukou Božích, jak jsem jej dostával... Nikdy mne nenapadlo, že bych se dočkal svobody... Ale i tato svoboda má svoji druhou stránku. Když člověk všechno má, nenutí ho nic žít duchovně, člověk zapomíná na Boha...“
Děkujme Bohu společně s naším milým jubilantem žalmistovými slovy: Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, ty mně zachováváš můj úděl. Můj podíl padl do rozkošného kraje, mám velikou radost ze svého dědictví. Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, i mé tělo bydlí v bezpečí.
Josef Pala

Svatohostýnský varhaník slaví 70. narozeniny

Většina poutníků, kteří přicházejí na Svatý Hostýn, naše varhaníky nezná, ale všichni znají jejich krásné melodie, které dovedou vykouzlit na varhanách. Jedním z nich je také Ladislav Procházka, který vstupuje 1. září mezi sedmdesátníky.
Pochází z Bylnice. Již od mládí měl lásku a nadání k hudbě, ale špatný “kádrový profil“ jeho hluboce věřící maminky se stal signálem proto, aby se nedostal na studium hudební konzervatoře. Je přesto paradoxem, že celý život se pak živí jako profesionální varhaník.
Za svatohostýnské varhany usedl poprvé v roce 1962 jako voják základní služby. Stalo se tak díky vstřícnosti tehdejší varhanice Jany Šmídové, po jejímž odchodu v roce 1966 na popud svatohostýnského duchovního
správce P. Jindřicha Weihricha nastupuje jako varhaník a zároveň údržbář na Svatém Hostýně. Po dvanácti letech ho nový duchovní správce P. František Různar propustil pro “špatný vztah k socialistickému zřízení”. A pak dalších téměř dvacet let čekají Ladislava Procházku nové varhanické “štace“ ve zcela jiných podmínkách (Opava, Staré Brno /zde si konečně mohl – díky profesoru Stanislavu Vrbkovi – dokončit konzervatoř – obor varhany/, Praha Strahov). Jeho srdce však patřilo našemu poutnímu místu, a proto v polovině 90. let sem adresuje svůj dopis s prosbou, že by rád znovu na Svatém Hostýně působil jako varhaník. Odepisuje mu P. Antonín Holas: “Přijeďte osobně. Domluvíme se.“ A tak již v pokročilém věku znovu usedá za svatohostýnské varhany a cítí, že je opět doma... I nyní již v důchodovém věku podle možností a potřeby stále vypomáhá, stále hraje k oslavě Boží a k poctě Panny Marie Svatohostýnské.
Na milého jubilanta myslíme v těchto dnech a ze srdce mu vyprošuje Boží požehnání, pevné zdraví a stálou ochranu Panny Marie.
Josef Pala

Z vašich dopisů

Dnes jsme vybrali z naší redakční pošty několik dopisů z elektronické i klasické pošty. Za všechny dopisy děkujeme.
---
Upřímné Pán Bůh zaplať otci Chromečkovi za dnešní (3. dubna) mši svatou a za všechny mše svaté, které můžeme prostřednictvím internetu sledovat každý den. Velikou radost jsem pocítila při jeho úvodních slovech homilie – že v kostele jsou pouze dva lidé, ale homilii nezkrátí, protože se mše účastní také lidé u internetu. Opravdu nám každodenní přenos mší svatých přináší veliké požehnání – slyšet denně Boží slovo a homilii, i naučit se duchovnímu svatému přijímání Těla Kristova – no to jsme si ani v nejlepším snu nedovedli představit, když jsme se učili i v našem věku používat internet. Snažíme se alespoň naplňovat poslední slova mše svaté: Jděte ve jménu Páně – a o této možnosti říkáme všem známým i neznámým, všem, kteří mají internet, aby i oni mohli alespoň takto žít z víry, když se do kostela denně nedostanou.
Jan a Růžena Krajčovi, Uherský Brod
---
Právě jsem si poslechla ze záznamu dnešní (3. dubna) dopolední mši svatou od vás z Hostýna. Děkuji otci, který ji sloužil, bylo vidět že pro nepřízeň počasí byly přítomny jen dvě osoby, ale otec řekl, že nebude krátit kázání (krásné, povzbuzující), protože někdo si mši svatou poslechne na internetu. Já se hlásím, jsem jedna z těch osob, i když mám možnost téměř denně být na mši svaté u nás v kostele, dost často poslouchám mši svatou i od vás z Hostýna. Děkuji za tuto službu i nám vzdáleným věřícím, ať Vám dá Bůh hojnost svých milostí.
Hana Dobiášová, Mikulov
---
Na elektronické stránce Svatého Hostýna jsem se dočetl otázky: “Jak daleko jsou slyšet zvony ze Svatého Hostýna.“ Hlas těchto zvonů je slyšet až do Prahy, odkud Vám píšu. Pustím si v počítači hlas těchto zvonů velice často , tento hlas je v mém srdci již pevně uložen. Díky Bohu za tento dar. Prožil jsem dětství v Bystřici pod Hostýnem a k Panně Marii Hostýnské jsem s dědou chodil často a velice rád a dodnes je mojí patronkou a ochránkyní...
Josef Trlica, Praha 2
---
Letos je to právě 70 roků od mé první pouti na Svatý Hostýn. Bylo to ještě za války, kdy nás tam maminka ještě s mým tříletým bratrem přivedla a také Panně Marii zasvětila. Celý život toto krásné poutní místo ráda navštěvuji. Tenkrát se ještě chodilo pěšky od bystřického nádraží až na Svatý Hostýn, a to lesem různými pěšinkami a zkratkami. Když malého bratra bolely nožky, nesla ho maminka chvílemi i na zádech, a to jsme nesly ještě i tašky s jídlem a potřebnými věcmi, protože jsme tam i přenocovali a jídlo bylo na lístky...
Helena Nováková, Prostějov
---
Za dopisy (mnohdy několikastránkové) děkujeme našim čtenářkám: Marii S. z Nivnice, Miluši D. z Vizovic a dalším, kteří neuvedli svoje adresy. Mnozí nám posíláte okopírované texty (zvláště básně a písně) z různých starých časopisů s prosbou, abychom je zveřejnili. Děkujeme za ně, ale nemůžeme je v našem časopisu otiskovat, protože Listy svatohostýnské chtějí být listem poutníků svatohostýnských.
Ještě jednou díky za Vaše dopisy!
Josef Pala, šéfredaktor Listů svatohostýnských

Stručně z jednání výboru MSH

8. března 2013
– Stav plnění úkolů z minulých schůzí výboru Matice svatohostýnské
– Obnovení pamětní desky císaře Františka Josefa I. na rozhledně
– Informace o nákladech na opravy střech poutního domu č.1 a restaurace Ovčárna
– Návrh na umístění orelského pomníku – odsouhlaseno
– Oprava stromořadí na poutní cestě Svatý Hostýn – Velehrad (nad Rusavou)

3. dubna 2013 – mimořádná schůze
– Stanovisko výboru k nabídce spol. JVM-RPIC Zlín na vypracování přihlášky na výzvu ROP na dotaci na titul: “Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblasti podpory“ – zvýšení kvality poskytovaných služeb stávajícího zařízení

12. dubna 2013
– Cenové nabídky na výměnu krytiny na poutním domě č.1 a restauraci Ovčárna – odsouhlasen měděný plech
– Vydání pozemků, které obhospodařují Lesy ČR, Matici svatohostýnské
– Konečné vyúčtování sbírky a nákladů na nové zvony v bazilice, seznamy dárců na zvony nad 10 000 Kč
– Zabezpečení recepce v poutním domě č. 3 kamerovým systémem
– Příprava informačního systému pro poutníky
– Přihláška do výzvy na dotaci rekonstrukce druhého poschodí poutního domu č. 3
– Příprava valné hromady, zajištění osobního pozvání vyznamenaných členů
Václav Lednický, zapisovatel MSH

Malování na Svatém Hostýně

Pokud budete putovat mezi pondělkem 5. až pátkem 9. srpna na Svatý Hostýn, tak tam patrně potkáte malující malíře, podobně jako během loňských prázdnin. Společné malování i malířský kurz tzv. Školy vidění pod vedením švýcarské malířky Doris Windlin pořádá občanské sdružení Za zdravé a krásné Holešovsko ve spolupráci s Maticí svatohostýnskou a s Expozicí karpatského salašnictví v Hostýnských horách v Držkové.
Na salaši nedaleko nad touto obcí pak v sobotu 10. srpna od 18 hod. proběhne neformální vernisáž obrazů, které vzniknou na Svatém Hostýně. Před vernisáží (od 15 hod.) proběhne ukázka přípravy pravého švýcarského sýra a oficiální program ukončí vatra ve 20 hod. Hudební doprovod zajistí valašská muzika Ogaři z Rusavy.
K základnímu východisku malířské Školy vidění patří přesvědčení, že malování by mělo být pro člověka tak samozřejmé, jako je dnes již naprosto běžné to, že všichni umíme psát (vždy tomu tak nebylo). Malování se tak může zúčastnit každý, kdo má zájem, bez ohledu na věk, vzdělání, profesi či “nadání”. Zájemci o účast se dozví další informace na internetových stránkách: www.zaholesovsko.wordpress.com nebo na emailové adrese: zaholesovsko@centrum.cz
Zdeněk Krajcar

Kronika

BŘEZEN 2013
1. – 3. 3. • Postní rekolekce pro 60 katechetů olomoucké arcidiecéze s pomocným biskupem českobudějovickým Pavlem Posádem
2. 3. • P. Aleš Písařovic, kaplan z Kravaří u Hlučína, a animátoři děkanátu Hlučín
9. 3. • Návštěva českobudějovického biskupa Jiřího Paďoura, OFMCap.
17. 3. • Pouť farnosti Olomouc-Hejčín
24. 3. • P. Jiří Kopřiva se studenty z Olomouce

DUBEN 2013
5. – 7. 4. • Rekolekce pro 70 poutníků do Svaté země s pomocným biskupem českobudějovickým Pavlem Posádem
22. 4. • Zájezd poutníků z jižního Tyrolska
27. 4. • Pouť koadjutorů slovenské a české provincie Salesiánů Dona Boska
30. 4. • Autobus poutníků z Hovězí

KVĚTEN 2013
1. 5. • Pouť farníků z Hodonína • pouť děkanátu Vsetín • poutníci ze slovenského Starého Tekova
3. 5. • Autobus poutníků ze Sobůlek, Kyjova a Bukovan
4. 5. • Stovka poutníků z Bohuslavic u Hlučína
5. 5. • Zahájení poutní sezony a valná hromada Matice svatohostýnské s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem • pouť 49 bohoslovců z kněžského semináře v Olomouci • poutníci ze slovenské Rožňavy
8. 5. • Pouť farnosti Mutěnice • pouť farnosti Orlová u Karviné • 120 poutníků z farnosti Moravská Nová Ves • padesátka poutníků z děkanátu Přerov
9. 5. • Padesát poutníků z farnosti Trhové Sviny (českobudějovická diecéze)
Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů na Svatém Hostýně
(jpa)

Na Svatém Hostýně kácíme s rozumem

Jak jste si mohli všimnout, tak jsme letos na Svatém Hostýně poměrně intenzivně káceli, což se některým z vás moc nelíbí. Kácíme proto, že většina lip a buků je na hranici životnosti a tyto stromy začínají být nebezpečné pro návštěvníky našeho poutního místa. Jistě jste viděli půl odpadlé lípy, která v zimě zasahovala až do poloviny schodů. Zdravotní stav stromů vyhodnocujeme za přítomnosti odpovědných pracovníků z odboru životního prostředí na OÚ Chvalčov a MÚ Bystřice pod Hostýnem, takže nic nekácíme zbytečně. Letos budeme vysazovat stromy v okolí venkovního podia, kde bylo kácení v minulých dvou letech nejintenzivnější.
Jak se již stalo tradicí v minulých letech, tak nám se zpracováním dřeva pomáhalo 19 mužů z Brumova–Bylnice, kteří nezištně pracovali celou květnovou sobotu, za což jim patří náš veliký dík. Navíc je potěšitelné, že již to nejsou jen starší ročníky, ale také střední generace i mládež, což nás velmi těší, že berou Svatý Hostýn jako “svoje“ poutní místo. Zkrátka, Valaši vždycky rádi putovali k Panně Marii a vždycky uměli i přiložit ruku k dílu a tato tradice, jak vidět nemizí. Bohu díky za to!
Petr Janek, technický administrátor na Svatém Hostýně

I vy můžete pomoci Svatému Hostýnu

Také v letošním roce před zahájením poutní sezony se podařilo zorganizovat Valašské nadaci dobrovolný úklid prostorů kolem baziliky na Svatém Hostýně, a to společně s farníky z Brumova, Nedašova, Návojné a Francovy Lhoty.
Čistění dlažeb, schodů a drobných stavebních oprav se již poněkolikáté zúčastňují v rámci odborného výcviku žáci se svými pedagogy oboru zednické práce a zedník SOU Valašské Klobouky, za což jim patří velký dík. Odstranění dřevin z velkého polomu starých stromů, které duchovní správa Svatého Hostýna nechala odstranit odbornou firmou kvůli bezpečnosti návštěvníků našeho poutního místa, se však nestihlo všechno odstranit. Výzvu na dokončení těžkých prací pojal odpovědně starosta Lidečka Vojtěch Ryza, který ve své farnosti spolu s P. Janem Stonem zorganizovali dokončení díla.
Na jarní a podzimní úklidy a úpravy prostor kolem chrámu, ve dvorní části, schodů k Vodní kapli a kolem Jurkovičovy křížové cesty s přilehlým pozemkem by však bylo potřeba daleko více ochotných dobrovolných rukou, aby prostory zůstaly čistým a důstojným místem i pro další generace.V případě SOU Valašské Klobouky se to stává důkazem.
Tento článek je zároveň výzvou do řad vás věřících, kteří se mohou se svou jarní a podzimní pomocí obrátit na Petra Janka, technického administrátora na Svatém Hostýně, Jenž brigádníkům poskytne bližší informace (e-mail: fara@hostyn.cz).
Josef Kliš

Bude vás zajímat

Mše svaté na Svatém Hostýně v letním období (do 20. října 2013)
ve všední dny 7.00, 9.15, 11.00
v sobotu 7.15, 9.00, 10.15, 11.30
v neděle 7.15, 9.00, 10.15, 11.30, 15.00
Každou sobotu a neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Členské příspěvky
Základní členské příspěvky členů Matice svatohostýnské
– pracující: 200 Kč
– důchodci: 100 Kč

Duchovní cvičení na Svatém Hostýně v roce 2013
10. – 14. září
Duchovní cvičení pro všechny, doprovází P. Josef Čunek, SJ
8. – 12. října
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého
Téma: Pociťovat velkou radost s Kristem vzkříšeným
12. – 16. listopadu
Ignaciánské exercicie P. Františka Lízny, SJ, určené pro každého
Téma: Poznat, milovat a následovat Ježíše Krista
29. listopadu – 1. prosince
Duchovní obnova pro členy Matice svatohostýnské
I. skupina od pátku do neděle, vede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
6. – 8. prosince
Duchovní obnova pro hasiče – vede ji Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
10. – 14. prosince
Duchovní cvičení pro všechny, doprovází P. Josef Čunek, SJ
Organizační informace:
Začátek je většinou první den v 18 hod. večeří a končí se poslední den v 8 hod. snídaní.
Přihlášky a bližší informace: Matice svatohostýnská, Svatý Hostýn č. 115, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, tel.: 573 381 693, fax: 573 381 694, e-mail: matice1@hostyn.cz, www.hostyn.cz

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Josef Žniva, Krhová, 64 let
Josef Fojtík, Popov, 81 let
Anežka Strnadová, Svatý Štěpán, 67 let
Františka Bobčíková, Dolní Němčí, 86 let
Marie Fajková, Hradec nad Moravicí, 85 let
Martin Příkazský, Strážnice, 69 let
Milada Bayerová, Bernartice nad Odrou, 86 let
Jan Šťastný, Kyjov, 80 let
Josef Kadlec, Žalkovice, 86 let
Františka Jahodová, Mirošov, 84 let
Zdeňka Odehnalová, Kroměříž, 92 let
Cyrila Slováčková, Kyjov, 84 let
Anna Mališová, Příbor, 73 let
Zdenka Kokešová, Zubří, 77 let
Čestmír Durďák, Hostětín, 85 let
Ludmila Brázdilová, Sazovice, 87 let
Ludmila Brzicová, Kopřivnice, 80 let
Jan Pavlík, Holešov, 76 let
Zdenek Šnajder, Prostějov, 83 let
Marie Čagánková, Nedakonice, 84 let
František Mikuláštík, Hradčovice, 88 let
Marie Tykalová, Vlčnov, 84 let
Marie Zemková, Vlčnov, 85 let
Anežka Vichorcová, Jarošov, 73 let
Růžena Tůmová, Brušperk, 68 let
Olinka Dostálová, Ondratice, 81 let
Ludmila Šenková, Větřkovice, 82 let
Jiřina Křižanová, Kněždub, 86 let
Františka Slováková, Poteč, 65 let
Anna Prchlíková, Bojkovice, 90 let
Marie Večeřová, Mysločovice, 83 let
Božena Bídová, Uherský Ostroh, 87 let
Marie Botková, Uherský Ostroh, 85 let
Blažena Matulová, Šanov, 83 let
Marie Jurásková, Uherský Ostroh, 91 let
Anna Jurásková, Uherský Ostroh, 85 let
Zdeněk Andrýsek, Opatovice, 70 let