Listy svatohostýnské

číslo 3
říjen
2013
ročník XVII

OBSAH

Duchovní slovo
Kardinál Dominik Duka na Svatém Hostýně
Svatý Hostýn navštívil prezident Miloš Zeman
Poutní cesta povede až na Slovensko
Co psaly Hlasy svatohostýnské před 100 lety (rok 2013)
První muzikantská pouť
Pouť pedagogů slavila malé výročí
Světelný kříž na Svatém Hostýně
Oprava střechy poutního domu č. 1
Pozoruhodná výstava
Stručně z jednání výboru MSH
Kronika
Bude vás zajímat
Pouť Matice svatohostýnské
Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Duchovní slovo

Znamení na nebi – Žena ozářená sluncem
Vítězná Ochrana Moravy, Panna Maria Svatohostýnská, je zpodobněna nad hlavním oltářem tak, jak čteme v knize Zjevení o ženě oděné sluncem (Zj 12,1). Jejím nepřítelem je ohnivý, rudý drak, starý had, ďábel. Svatý Jan ve své knize Zjevení líčí v dramatických obrazech boj, který vede vůči Bohu a jeho dětem ďábel a padlí andělé. Vítězství, moc a vláda však patří nakonec Bohu a panování jeho Pomazanému (Zj 12,10).
Avšak nešťastný člověk! Hned na počátku své existence volil špatně. Namísto vděčné a poslušné oddanosti a lásky je tu chytračení, neposlušnost a hřích. Byl to člověk, který uvedl do lidského pokolení bolestný boj mezi dobrem a zlem. Dobrý Bůh může nenávidět hřích, ale nemůže nemilovat to, co stvořil. Tak Bůh miluje svět, člověka, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16).
O svátku Povýšení svatého kříže jsme rozjímali v liturgii o kříži, vzácném stromu, na jehož dřevě zvítězil obětovaný Vykupitel světa. Podivuhodná symbolika, podobenství. Dřevo života oproti dřevu v ráji, zneužitému ke smrti. Spasitel prolil za naši spásu svou krev. Nebude pro mnohé prolita nadarmo? Boj o spásu pokračuje. Stále jsou platná slova, která pronesl Stvořitel vůči ďáblovi, hadovi:
“Nepřátelství položím mezi tebe a ženu a mezi potomstvo její i potomstvo tvé” (Gen 3,15). Boží slovo tak jen potvrzuje, že mezi zlem a dobrem není možný nějaký kompromis.
My se zamyslíme nad další velkou pozoruhodností. Na počátku stvoření a na počátku slíbené spásy jsou dvě ženy. Jedna, která svou neposlušností uvedla své potomstvo do slzavého údolí, do údolí smrti. Druhá, Žena ozářená sluncem, vysvobozuje své potomstvo a skrze svého Syna je vede do ráje, do slávy vzkříšení. Dvě ženy, dva osudy. Netýká se to jenom lidstva jako celku, ale každého společenství a především společenství rodiny. Šťastné rodiny, které vytvářejí potomstvo Ženy ozářené sluncem, sluncem Boží lásky. Boží láska však nespočívá v mazlení nebo v tom, že někoho chci a někoho mám. Ochota obětovat třeba i život za štěstí a záchranu milovaného, to je láska, které nás učí Ježíš: Tak tě mám rád, že jsem za tebe vykrvácel, i když si to nezasloužíš!
To je vlastně tajemství boje Ženy ozářené sluncem: bojuj a žij tak, aby krev jejího Syna nebyla pro tebe prolita nadarmo. Její vítězství bude potom i tvým vítězstvím a slávou.
AVE MARIA!
P. Jan Chromeček, SJ

Kardinál Dominik Duka na Svatém Hostýně

Letošní tradiční orelskou pouť v neděli 25. srpna a také již tradiční pouť “muklů“ v sobotu 7. září slavil s tisíci poutníků obzvlášť významný host – kardinál Dominik Duka.
Celkem 58 historických praporů orelských jednot doprovodilo za zvuku slavnostních fanfár vnorovské dechovky pod vedením Antonína Gazárka k venkovnímu oltáři pana kardinála spolu s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a s dalšími kněžími ke slavení mše svaté.
Pan kardinál v homilii ocenil zásluhy Orla v boji proti fašistickému i komunistickému totalitnímu režimu a zdůraznil úlohu Orla ve vedení mládeže ke statečnosti ve všech oblas-tech života. Vyzval všechny přítomné k úsilí o dobro pro celou společnost. Otevřeně se vyjádřil také k současným tzv. kauzám v našem veřejném životě: “Neexistuje korupce, existuje jen zlodějna, lenost, špatná práce, nactiutrhání a pomlouvání. Bojujme proti skutečným nešvarům.”
Oba čelní představitelé naší církve se dožívají letos významného životního jubilea (kardinál Duka 70 let a arcibiskup Graubner 65 let a 40 let kněžství) a tak byli vedením Orla požádáni, aby při této příležitosti připevnili štítky se svými jmény na žerď cyrilometodějského praporu Svatováclavské župy v exilu (prapor vznikl v roce 1931 a po zákazu Orla komunisty byl tajně odvezen do Chicaga a dovezen zpět v roce 1994), na kterém je už umístěno 246 památných štítků významných osobností (např. bl. Jana Pavla II. či kardinálů Josefa Berana a Františka Tomáška).
Po mši svaté následovalo orelské shromáždění za účasti obou představitelů církve a představitelů vedení Orla, starosty Ing. Stanislava Juránka, 1. místostarostky Ing. Miluše Mackové i význačných představitelů politického života v čele s Pavlem Bělobrádkem, předsedou KDU-ČSL.
Na závěr orelské pouti je vždy společná křížová cesta – letos pod vedením P. Kopeckého, předsedy duchovní rady Orla.
Václav Lednický

Svatý Hostýn navštívil prezident Miloš Zeman

Při své první návštěvě Zlínského kraje zavítal prezident České republiky Miloš Zeman ve čtvrtek 5. září 2013 v podvečer také na krátkou návštěvu Svatého Hostýna. Doprovázel ho hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. Hlavu státu přivítali olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a rektor baziliky P. Jiří Šolc, kteří mu zároveň představili zástupce výboru Matice svatohostýnské, předsedu Mgr. Lubomíra Vývodu, místopředsedu Ing. Josefa Dostála a Mgr. Marii Loučkovou.
Prezidenta republiky vítala při vstupu do baziliky skladba Marche Solenelle od Felixe Mendelssona, kterou na varhany hrál Jan Kotas z Holešova.
Moravský metropolita pak krátce seznámil prezidenta s historií našeho poutního místa. Hlavu státu překvapilo, že Svatý Hostýn je nejnavštěvovanějším moravským poutním místem. Myslel si, že je jím Velehrad.
Ve svém krátkém projevu v bazilice pochválil členy Matice svatohostýnské za to, jak se o chrám starají. Vyjádřil překvapení nad tím, že Matice svatohostýnská má sedm tisíc členů. “Znám občanská sdružení, která mají pouze tři členy, ale přesto pilně staví transparenty kolem dálnic a dělají spoustu další neužitečné práce,” neodpustil si ironickou poznámku.
V bazilice ho nejvíce zaujala chrámová kopule. “Hezčí jsem ještě neviděl, a to jsem byl třeba i v chrámu svatého Petra ve Vatikánu,” zdůraznil. Kromě oficiálních hostů přišlo pozdravit hlavu státu na Svatý Hostýn několik desítek dalších lidí.
Prezident Miloš Zeman byl v pořadí čtvrtou hlavou našeho státu, která navštívila Svatý Hostýn. První byl císař František Josef I., který sem zavítal 1. září 1897 u příležitosti návštěvy Bystřice pod Hostýnem, kde se účastnil jako vrchní velitel manévrů rakousko-uherské armády. Podle informací tehdejšího tisku očekávalo Františka Josefa I. na Svatém Hostýně okolo 60 tisíc lidí. Všichni byli svátečně oblečeni, většinou v hanáckých nebo slováckých krojích.
Z dostupných materiálů nevyplývá, že by Svatý Hostýn po císaři Františku Josefovi I. navštívil oficiálně některý z československých prezidentů. Přesto je známo, že v roce 1953, krátce po svém zvolení prezidentem
ČSR sem zavítal Antonín Zápotocký. Tato “státní návštěva“ u mnohých věřících vyvolala jakési malé nadšení, že bude alespoň trochu zmírněno pronásledování věřících, které zahájili noví komunističtí vládci po únoru 1948. Po tvrdém zákroku tajné policie v dubnu 1950 byly ze všech významných poutních míst vyhnáni řeholníci. Tak tomu bylo i na Hostýně (to už byl nový název poutního místa, přídomek Svatý byl zrušen), kde byly zřízeny tzv. dělnické přípravky, jejichž úkolem byla “příprava mladých kádrů na nový život v socialistické společnosti“. Není známo, proč nově zvolený prezident Antonín Zápotocký s manželkou přijel vládním autem na moravské poutní místo. Několik málo pamětníků si vzpomíná, že paní Zápotocká se v kostele pomodlila, její muž si chrám prohlédl. Ředitel přípravky pak oba pozval mezi žáky. Beseda trvala krátce a nepadlo při ní slovo o právě vykonané návštěvě…
Před šesti lety, 15. března 2007, navštívil Svatý Hostýn tehdejší český prezident Václav Klaus s manželkou Livií. Za pěkného předjarního počasí ho zde očekávalo okolo dvou stovek lidí, z nichž třetinu tvořily děti z blízké chvalčovské školy.
Josef Pala

Poutní cesta povede až na Slovensko

S myšlenkou vybudování poutní cesty z Velehradu na Svatý Hostýn přišel poprvé na valné hromadě Matice svatohostýnské v květnu 2007 tehdejší předseda Matice svatohostýnské Mgr. Aleš Dufek. K její realizaci pomohla nově založená Matice velehradská. Vznikl společný projekt dvou sesterských Matic, jehož primárním cílem byl duchovní rozměr pouti, při níž si budeme na trase připomínat kandidáty blahořečení z olomoucké arcidiecéze – arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, sestru Vojtěchu Hasmandovou, Aničku Zelíkovou a salesiánského kněze Ignáce Stuchlého. Na každé cestě obdivujeme Boží dílo (obzor, nebe, přírodu), ale zároveň také plody lidské práce (památky, stavby, krajinu).
Dílo se podařilo, i když začátek jeho budování nebyl vůbec snadný. Ne všude jsme se setkávali s pochopením, ne každý úřad byl naší myšlence nakloněný. Vzpomínám si, jak nás na jednom obecním úřadě paní starostka téměř vyhodila… Ale nadšení a elán pro dobrou věc nakonec zvítězily a 3. července 2008 byla na Svatém Hostýně nová poutní cesta slavnostně otevřena. Finanční krytí na její zbudování zajistily obě Matice, a to z darů jednotlivců i úřadů.
Za dva roky byla poutní cesta prodloužena o nový padesátikilometrový úsek, jehož cílovou stanicí bylo poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce. Zajímavý projekt se podařilo uskutečnit díky nesmírné iniciativě jednatelky Matice svatokopecké JUDr. Zory Krejčí. K jeho finančnímu krytí přispěly Olomoucký i Zlínský kraj, Statutární město Olomouc, ale také většina obcí a měst, jimiž trasa prochází.
Na konci roku 2011 se rozhodly Matice velehradská spolu s Maticí svatoantonínskou, že společně vytvoří další větev poutní trasy, a to z Velehradu na Svatý Antonínek. Partnerem, který se do projektu zapojil, byla kromě Zlínského kraje také Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, instituce, která propaguje tzv. církevní turistiku. Její zástupci se pak setkali 14. února 2012 v budově Krajského
úřadu ve Zlíně spolu se zástupci Matice svatohostýnské, Matice svatokopecké, Matice svatoantonínské a Matice velehradské spolu s Klubem českých turistů a pracovníky odboru kultury Zlínského kraje, aby společně jednali o možnostech dalšího rozvoje. A zde je jakýsi mezník v přelomovém jednání o pěším poutnictví. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy viděla, že naše poutní cesta se úspěšně rozvíjí, a proto začala přebírat iniciativu v pokračování budování poutní
cesty a na našich základech budovat svoji “církevní turistiku“, kterou propaguje ve spolupráci s italskou Cammini d´Europa na mezinárodních veletrzích cestovního ruchu v Evropě. Naše poutní cesta byla zapsána do seznamu evropských poutních cest a jako “Cesty sv. Cyrila a Metoděje“ (La via dei santi Cirillo e Metodio) se dostává do podvědomí evropských poutníků.
Mezitím 26. srpna 2012 otevřel olomoucký arcibiskup Jan Graubner zatím poslední úsek poutní cesty na Svatém Antonínku. K 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se zástupci všech Matic dohodli, že celá 135 km dlouhá poutní cesta spojující Svatý Kopeček u Olomouce, Svatý Hostýn, Velehrad a Svatý Antonínek nad Blatnicí, bude mít společný název “Cyrilometodějská cesta”.
V letošním roce Zlínský kraj s partnery z města Gbely a Masarykova muzea v Hodoníně začali s projektem “Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – prodloužení trasy“, který byl schválen k realizaci 24. 5. 2013. Předmětem tohoto mikroprojektu je návrh značení stezky v terénu a návrh místění informačních panelů zajišťujících identitu stezky při respektování principu rovného přístupu na poutní cestě – Svatý Kopeček – Svatý Hostýn – Velehrad – Svatý Antonínek – Kopčany/ Mikulčice Valy – Gbely – Šaštín. K realizaci projektu byl Krajským úřadem ve Zlíně vybrán dodavatel: Domovina – ekologie, venkov, turistika, s. r. o., Lichnov (Ing. Jan Gemela).
Josef Pala

Co psaly Hlasy svatohostýnské před 100 lety (rok 2013)

Snad všechna čísla nového ročníku Hlasů Svatohostýnských ožívají vzpomínkami na slavnou korunovaci předešlého roku. Nový mozaikový obraz Panny Marie Svatohostýnské, nad kterým se skví prosba “Zůstaň Matkou lidu svému“, je vlastně programem Hlasů Svatohostýnských, které chtěly oslovit nejpočetnější skupinu věřícího lidu – křesťanské rodiny.
Také spisovatelka Maria Alfonsa se ve svých článcích vrací k nádherným uměleckým korunkám, jejichž zhotovitel arch. prof. Fanta napsal: “Vše, co můžeme k oslavě Matky Boží dát, je pouhou chudobkou vedle velikosti Její slávy.” Titulní stránkou tohoto ročníku Hlasů Svatohostýnských je obraz presbytáře hostýnského chrámu s poutníky od známého moravského malíře Jano Köhlera.
Dne 21. 5. 1912 zemřel na Svatém Hostýně místní oblíbený zpovědník P. Filip Malý, SJ. Jeho mladší spolubratr P. Viceník byl požádán o sepsání vzpomínek na tohoto vzácného kněze, misionáře, který po 11 letech v Nebrasce, kde působil ve velice těžkých podmínkách mezi českými vystěhovalci, se vrátil na rodnou Moravu – na Velehrad a později na Hostýn, kde byl jako první pochován na hostýnském hřbitůvku.
Únorové číslo se vrací k vánočním svátkům. Noc před Božím narozením byla jasná, takže putujícím poutníkům se v noci šlo dobře a ve 4 hodiny se kostel zaplňoval. Na jitřní již byl celkem plný, u hlavního oltáře svítilo 140 svíc a z chóru zněly radostné koledy. Také u bočních oltářů se sloužily tiché mše svaté. Jesličky, jako každým rokem, se těšily velké oblibě, především dětí.
Dne 10. dubna byly na Svatý Hostýn přivezeny pamětní korunovační desky s korunovačním dekretem a následně osazeny po obou stranách presbytáře, sloužící jako dokument mimořádné hostýnské události pro budoucí generace. Tyto desky byly zhotoveny podle návrhu Jano Köhlera za dozoru prof. Ant. Jandy v kroměřížské dílně sochaře Ferdinanda Neumanna. Desky z bílého mramoru velikosti přibližně 2 x 1 m, vážící 3 q byly pořízeny z darů poutníků.
Na dubnovém výboru Matice svatohostýnské se jednalo především o úpravě hostince a jeho přístavby a také o dokončovacích pracích na novém hřbitově.
Květnová “Listárna“ upozorňuje na vydání dlouho očekávané knihy Františka B. Vídenského, SJ – “Sv. Hostýn ve svém původu a svých osudech“. Tato kniha je výsledkem šestileté badatelské činnosti a mravenčí píle spisovatelovy a obsahuje nejúplnější a nejlépe sestavené dějiny Svatého Hostýna.
Okolo nové křížové cesty se v květnu upravovala některá těžko schůdná místa a bylo vybudováno 50 schodů 4 m širokých. Před IV. zastavením, ve stínu jedlí a buků, byly pro unavené poutníky zřízeny lavičky.
Zvláštní případ vyslyšení a uzdravení zaslala z Vídně učitelka hudby A. K. Osmiletý, hudebně nadaný chlapec od narození němý se zajímal o obraz Panny Marie Hostýnské visící nad jejím harmoniem. Učitelka ho seznámila s historií tohoto obrazu a učila ho, jak se k Panně Marii modlit. Za jeho uzdravení vykonala v den korunovace pouť na Hostýn a prosila Matku Boží o vyslyšení. Přibližně v tuto dobu chlapec doma začal plynně mluvit. Na naléhání svého zpovědníka tuto zprávu poslala na Hostýn.
V srpnu bylo založeno otci jezuity Muzeum svatohostýnské. Po opakovaných výzvách čtenářům o přispění všeho, co nějakým způsobem souvisí se Svatým Hostýnem, se začaly sbírky utěšeně rozrůstat, takže
během krátké doby budilo zasloužený obdiv přes 100 exemplářů. Významným přírůstkem byla mimo jiné i sbírka svatohostýnských písní z roku 1773. Velkému zájmu odborníků se těší zejména nálezy archeologické, jako např. šípy, kopí, úlomky z popelnic a tuhových nádob na obilí, brousky, kamenné koule, velký žernov a 10 vojenských kosířů. V muzeu bylo také uloženo fotoalbum z korunovačních slavností, pamětní kniha s podpisy významných návštěvníků tohoto poutního místa. Zakladatelé muzea věří, že sbírky přispějí k poznávání minulosti této hory, a proto opakují prosby o věnování listin, medailí, obrázků, sošek a jakýchkoliv upomínkových předmětů.
Nový hřbitov asi pro 20 hrobů se dokončuje. Je umístěn mezi XIV. zastavení křížové cesty (Rotundy) a XIII. zastavení nové křížové cesty. Má tvar symetrického pětiúhelníka podle návrhu stavitele Zemana. V pondělí 21. července 1913 přivezl a postavil uprostřed hřbitova na mohutný podstavec nový kříž, zhotovený podle Myslbeka, kroměřížský sochař Ferdinad Neumann. Současně zde osadil i první náhrobní kámen na hrob P. Malého. Na druhý den pak přemístil sochu sv. Anny z rohu Sarkandrovky o několik metrů doprostřed trávníku, na vhodnější místo.
Valná hromada, konaná 15. září 1913, kladně hodnotila korunovační slavnosti a pokladník seznámil se stavem financí. I když výdaje spojené s korunovací obnášely 16 174,12 korun, bylo konstatováno, že netřeba toho litovat, “vždyť korunovace je jen jedna a kolik již tady bylo uděleno milostí…“
P. Rozkošný zase popisuje zajímavosti kolem pohřbívání na Hostýně. Když byl na Hostýně postaven chrám a ustavena stálá duchovní správa, pochovávalo se přímo v kostele pod oltářem Sv. Kříže (nyní oltář sv. Šebestiána). Záznamy jsou z let 1754 až 1772. Později byl za nynějším klášterem zřízen hřbitov, kde byl v roce 1781 pochován P. Dohnal ze Želče a o dva roky později poustevník Lucian Veja. Hřbitov sloužil především farníkům z Rusavy. Když byl chrám zpustošen a duchovní správa zrušena, upadl i hostýnský hřbitov v zapomenutí. Po obnovení chrámu se opět začalo pomýšlet na znovuzřízení hřbitova. V roce 1907 byla zamítnuta žádost o pohřbívání v kryptě pod XI. zastavením nové křížové cesty. Za souhlasu Matice svatohostýnské potom vypracoval stavitel Zeman plán na nynější hřbitov, který byl schválen a po valné hromadě 15. září 1913 biskupem Karlem Wisnarem posvěcen.
Prosincové číslo popisuje přijetí poutníků olomoucké arcidiecéze spolu s kardinálem Bauerem papežem Piem X. ve zvláštní audienci. Bylo to poděkování Svatému otci za povolení korunovace a požehnání korunek. Tímto díkem byly korunovační slavnosti důstojně zakončeny.
Podle Hlasů Svatohostýnských sestavila
Olga Kozlová

První muzikantská pouť

Svatohostýnské venkovní prostory se zcela zaplnily v neděli 11. srpna 2013, kdy se na Svatém Hostýně konala I. muzikantská pouť. Za příjemného počasí se jí zúčastnilo jedenáct valašských kapel (Polančanka, Důbravanka, Lidečanka, Kotáranka, Fryštácká Javořina, Mladá dechovka z Kašavy, Trnkovjanka, Miklovci, Lačnovjanka, Hověžanka, Bystřičanka).
Mši svatou celebroval olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička, který své kázání zaměřil na historii hudby v církevním světě. Přítomným muzikantům promluvil skutečně do duše. Vyjádřil tím také svůj upřímný vztah k hudbě a k těm, kteří ji produkují. Poděkování za upřímná slova otce biskupa opětoval jménem všech přítomných muzikantů pan Kozubík z Polančanky.
Atmosféra této pouti, jak ji hodnotí účastníci, byla “krásná”. Závěrečná svatohostýnská píseň “Tisíckrát pozdravujeme Tebe“ za doprovodu 150 muzikantů jistě naplnila poslání této pouti.
Hlavní zásluhu na hudebním poutním setkání 11 valašských hudeb měla Polančanka, jmenovitě bratři Kozubíkové. Duchovní správa zajistila pro každého muzikanta v restauraci Ovčárna guláš a pivo. Pohoštění kapelníků a hostů zajistila Matice svatohostýnská.
Mezi hosty I. muzikantské pouti byli zástupci Zlínského kraje, náměstek hejtmana MUDr. Lubomír Nečas s manželkou, radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Ing. Ladislav Kryštof s manželkou a také senátor Jiří Čunek s manželkou.
Muzikanti ještě odpoledne vystoupili se společným koncertem. Tím se také rozloučili s očekáváním, že příští druhá muzikantská pouť, která se bude konat 10. srpna 2014, bude mít ještě větší hudební zastoupení a účast poutníků.
Josef Juráň

Pouť pedagogů slavila malé výročí

Jednou z nejmladších profesních poutí konaných na Svatém Hostýně je pouť pedagogů.
Letos jsme se sešli již popáté, a to v sobotu 24. srpna. Jako hlavního celebranta jsme si tentokrát pozvali otce arcibiskupa Jana Graubnera a byli jsme opravdu rádi, že naše pozvání
přijal. Slova jeho kázání nás určitě povzbudila před blížícím se začátkem školního roku. Mohli jsme si uvědomit skutečnost, že víra do škol patří, i když nám mnohdy není moc přáno ve školách “světských“. Svým působením však můžeme dětem přiblížit Boží lásku, ukázat jim, že existuje i jiný pohled na naši přítomnost, než je studený materiální pohled dnešní současnosti.
Po mši svaté se sešla většina přítomných učitelů s otcem Janem v Jurkovičově sále. Využili jsme této příležitosti a popřáli mu k jeho blížícím se narozeninám. Jeho přednáška se zabývala převážně církevním školstvím a jeho rolí v našem školství. V krátké diskuzi vystoupili také zástupci Unie křesťanských pedagogů ze Slovenska. Odpoledne jsme v menší skupince za přítomnosti otce Jana prošli meditační Cestu světla a po požehnání, které nám otec arcibiskup udělil, jsme se rozešli do svých domovů.
Stejně jako loni se ve stejném termínu sešli na Svatém Hostýně pedagogové s Orly, kteří houfně přijíždějí v předvečer své slavné pouti, a proběhl již tradiční běžecký závod do vrchu, který je součástí Českého poháru. Vše proběhlo bez nesnází. Nějak jsme se na hostýnskou horu “vešli“. Společně jsme poděkovali Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosili potřebné milosti pro nadcházející školní rok.
Na návrh Centra pro školy v Olomouci se bude příští rok konat společně pouť pedagogů s arcidiecézní poutí rodin a dětskou poutí, a to 30. srpna 2014. Uvidíme, jestli změna termínu a spojení s další poutí přivede na Svatý Hostýn více věřících učitelů.
Lubomír Vývoda

Světelný kříž na Svatém Hostýně

Jedním z bodů oslav stého výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské byl také návrh pana Miloslava Hlavičky ze Želechovic nad Dřevnicí – obnova světelného kříže na Svatém Hostýně. Protože bylo mnoho akcí, které se měly uskutečnit k tomuto výročí, hlavně pořízení nových zvonů, nemohl být tento návrh uskutečněn. Po oslavách se začalo znovu o této náročné akci uvažovat. Na schůzi důvěrníků Matice svatohostýnské konané 8. září 2013 na Svatém Hostýně, byl oficiálně podán návrh na obnovu tohoto světelného kříže na našem poutním místě.
Původní kříž byl postaven v roce 1939 Středomoravskými elektrárnami v Přerově.
Jeho výška byla 30 metrů a rozpětí ramen 20 metrů. V roce 2017 uplyne 70 let, kdy mezi Vánocemi 1947 a Novým rokem 1948 za velkého větru se kříž zlomil a spadl. Následně bylo zjištěno, že kotevní lana kříže byla přeřezána – to už se blížil komunistický “vítězný únor 1948”.
Někteří členové Matice svatohostýnské navrhují, aby tento kříž byl obnoven. Návrh na jeho realizaci měl již k oslavám stého výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské pan Hlavička připraven. Po domluvě je ochoten se této akce ujmout a být po technické stránce nápomocen i s rodinou, za což mu patří velký dík.
Už teď prosíme všechny ctitele Panny Marie o modlitbu za toto náročné dílo, aby se uskutečnilo co nejdříve.
Vítězná Ochrano Moravy, žehnej tomuto dílu! Ať je Svatý Hostýn viditelný co nejdále i v noci!
Josef Psík

 

Oprava střechy poutního domu č. 1

Na rozdíl od minulého roku, kdy bylo naším prvořadým úkolem zajistit důstojný průběh oslav Jubilejního roku 2012, bylo v letošním roce výborem Matice svatohostýnské rozhodnuto věnovat se opravám stávajících nemovitostí. Jelikož nás již delší dobu zneklidňoval stav zprohýbané střešní konstrukce na poutním domě č. 1, byla její oprava prvořadým úkolem pro letošní rok. Na jaře byl proto zpracován předběžný soupis prací. Jelikož nebylo možno posoudit stav střešní konstrukce podrobnou prohlídkou, a to z důvodu nepřístupnosti půdního prostoru, obsahoval soupis prací pouze předpokládaný rozsah prací spojených s výměnou střešní krytiny a malé části bednění. V červnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele prací. Na jeho základě byla vybrána firma RAPOS, spol. s r. o., Holešov s cenou 1,282 mil. Kč. Po odkrytí části střešní krytiny bylo zjištěno, že stav dřevěného krovu a záklopu střechy je velmi špatný a bude nezbytně nutná jeho výměna. Dodavatelskou firmou byly proto oceněny a na schůzi výboru Matice svatohostýnské dne 23. 8. 2013 projednány a schváleny nezbytně nutné vícepráce, které cenu navýšily na 2,406 mil. Kč. Po odkrytí i zbylé části střechy se objevily další technické problémy, proto byl osloven statik, který ve své zprávě konstatoval havarijní stav celé střešní konstrukce. Na základě jeho posudku bude nutné vyměnit téměř všechny dřevěné části krovů, které byly díky technicky špatně provedeným odtahům ventilace a odvětrání kanalizace (vše bylo vyústěno do půdního prostoru) napadeny hnilobou. Celkové náklady na výměnu krovů a střešní krytiny, včetně souvisejících prací, se tak vyšplhají na částku 3,335 mil. Kč. Tato částka se může zdát velmi vysoká, nicméně kdybychom ponechali střechu v původním stavu, mohlo v zimním období při vyšší sněhové pokrývce dojít ke zborcení střechy a vzniku daleko větších škod. Věříme, že firma RAPOS, spol. s r. o., odvede kvalitní práci a i při zvýšeném rozsahu opravy stihne střechu zakrýt včas.
Josef Dostál

Několik ilustračních snímků

 

 

Pozoruhodná výstava

Přes dvě stovky zájemců o dílo Jano Köhlera, moravského malíře a autora mozaiky křížové cesty na Svatém Hostýně, navštívily výstavu z jeho díla, která byla otevřena po dobu prázdnin v zámku v Bystřici pod Hostýnem. Výstavu uspořádalo městské muzeum k 140. výročí malířova narození. Byla to první Köhlerova výstava po 40 letech a zatím největší u nás. Návštěvníci mohli obdivovat více než stovku obrazů, grafik a návrhů na keramickou mozaiku pro svatohostýnskou křížovou cestu, ale také poštovní známky nebo třeba keramiku vytvořenou pro olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana. Vrcholem expozice byla dvě dosud nevystavovaná díla – velkorozměrové plátno Žehnání polím (1908) a skleněná vitráž Madona s dítětem (1940).
Ačkoli je Jano Köhler (1873–1941) znám především výzdobou sakrálních staveb,
jeho dílo je mnohem širší. Je autorem výzdoby i desítek civilních staveb, ale například také návrhů hraček a zdobení jídelních souprav. Během své čtyřicetileté výtvarné kariéry vytvořil kolem 2500 prací nejrůznějšího druhu.
Josef Pala

Stručně z jednání výboru MSH

14. června 2013
– Schválen dodavatel opravy střechy poutního domu č. 1 – Rapos Holešov
– Řešení parkování osobních aut na Svatém Hostýně
– Realizace obnovy rybníčku u restaurace Ovčárna
– Odsouhlasení realizace kamerového systému v recepci poutního domu č. 3
– Žádost vedení Orla na umístění orelského pomníku na Svatém Hostýně
– Řešení vlhkosti v kuchyni restaurace Ovčárna
– Řešení služby v recepci poutního domu č. 3
– Schválení prodeje knihy “Jubilejní rok 2012 na Svatém Hostýně“
23. srpna 2013
– Hodnocení 1. pouti muzikantů
– Postup prací při opravě střechy poutního domu č. 1
– Projekt Zlínského kraje “Evropská kulturní stezka sv. Cyrila Metoděje – prodloužení trasy“ (z Blatnice do Šaštína) – informace PhDr. Josefa Paly
– Schválení dodavatele řešení vlhkosti v kuchyni restaurace Ovčárna
– Postup schvalování dotace na úpravu druhého poschodí poutního domu č. 3
– Poskytování služeb restaurací v odpoledních hodinách ve všední dny
– Kniha připomínek v restauracích
– Odvod povrchových vod pod bazilikou nad stánky
– Příprava setkání s důvěrníky a pouti členů Matice svatohostýnské
8. září 2013
– Hodnocení setkání s důvěrníky
– Řešení úpravy terénu nad stánky
– Kniha připomínek bude v recepci poutního domu č. 3
Václav Lednický, zapisovatel MSH

Kronika

Květen 2013
31. 5. • Padesát poutníků ze Zábřehu a okolí • poutníci z Čejkovic

Červen 2013
3. 6. • Pouť dětí z Halenkova
4. 6. • Pouť 170 kněží a jáhnů z olomoucké arcidiecéze s arcibiskupem Janem Graubnerem a pomocným biskupem Josefem Hrdličkou
6. 6. • Autobus poutníků z Vracova • pouť dětí z Francovy Lhoty • dva autobusy poutníků z Nedašova, Brumova-Bylnice a Valašských Klobouk
7. 6. • Poutníci z Kojetína, Měrovic na Hané, Křenovic a Stříbrnic
8. 6. • Poutníci z Ostrožské Nové Vsi • autobus poutníků z Uničova • poutní zájezd z farností Dubany, Olšany a Kralice • dva autobusy poutníků z Rokytnice u Přerova, Brodku u Přerova a Cítova • autobus poutníků z Olšan u Prostějova • Salesiáni a žáci Dona Bosca děkují Panně Marii za přímluvu a pomoc při uchování víry!
10. 6. • Pouť dětí z Hovězí (vlakem i na kole)
11. 6. • Pouť dětí z Lidečka a z Horní Lidče • tři autobusy poutníků z Hroznové Lhoty
12. 6. • Pouť dětí ze Základní školy Police
13. 6. • Pouť farnosti Staré Město u Uherského Hradiště
14. 6. • Farníci z Kvasic, Zlámanky a Těšnovic • dva autobusy poutníků z Vlkoše u Přerova, Bochoře a Říkovic
16. 6. • Autobus poutníků z Trojanovic a Frenštátu pod Radhoštěm • farní pouť z Uherského Brodu • poutníci ze Slovenskej Lupči • farní pouť dětí a rodin po prvním svatém přijímání z Vizovic
19. 6. • Autobus poutníků ze Strážnice
21. 6. • Pouť prvokomunikantů z Nového Veselí • autobus poutníků ze Starého Jičína a Bernartic nad Odrou
22. 6. • Poutníci z farnosti Slavičín
23. 6. • Dvě stovky poutníků z Kelče • farní pouť z Hluku
24. 6. • Pouť dětí po prvním svatém přijímání a jejich příbuzných z farnosti Hroznová Lhota
28. 6. • Poutníci z Míškovic a Machové • padesát poutníků z Uherského Brodu
29. 6. • Třicet poutníků z Poděbrad
30. 6. • Pouť farnosti Žeranovice

Červenec 2013
2. 7. • Farní pouť z Nového Hrozenkova • “Pěší poutník“ Mons. Jan Peňáz se 104 pěšími poutníky ze Svatého Kopečku u Olomouce a dalšími 160 poutníky směřujícími na Velehrad • pouť farností Zahnašovice a Blazice
3. 7. • Pouť farníků ze Staré Vsi nad Ondřejnicí • pouť bosých karmelitánů ze Slaného a členů hnutí Světlo • Život
5. 7. • Pouť salesiánů a jejich spolupracovníků z Fryštáku
6. 7. • Velehradští poutníci ze Sušice na Šumavě
9. 7. • Autobus poutníků z Beňova a Prus • dva autobusy poutníků z Vidče a Zubří • tři autobusy pouti nemocných z Halenkova
11. 7. • Tři autobusy poutníků z Kunovic a Míkovic
13. 7. • Pouť farností Kašava a Lukov • autobus poutníků z Mařatic • pouť farnosti Horní Štěpánov
14. 7. • Pouť farností Hněvotín, Těšetice, Drahanovice a Slatinice
16. 7. • Pouť farnosti Valašské Klobouky
17. 7. • Pouť z Moravské Třebové
19. 7. • Tři autobusy poutníků z Nivnice a Korytné
20. 7. • Pouť farnosti Všemina
21. 7. • Autobus salesiánských poutníků z Ostravy • dva autobusy poutníků z farností Malenovice a Lhota u Malenovic
24. 7. • Poutní zájezd z Kuželova a z Velké nad Veličkou
27. 7. • Padesát poutníků z Vacenovic • padesát poutníků z Milotic • padesát poutníků z Halenkovic • tři stovky poutníků z Dolních Bojanovic • duchovní obnova mladých rodin z Brna a okolí • poutníci ze slovenské Žiliny • pěší pouť z Lidečka

Srpen 2013
1. 8. • Farní pouť 140 poutníků z farnosti Újezdec u Luhačovic
4. 8. • Autobus poutníků z Nahošovic
5. 8. • Poutníci z Moravské Třebové
7. 8. • Autobus poutníků ze Žďárné a Boskovic
10. 8. • Pěší pouť 60 osob z Brumova-Bylnice a okolí
11. 8. • Autobus poutníků ze Sazovic, Míškovic a Mysločovic
13. 8. • Dva autobusy poutníků z Nedašova
16. 8. • Autobus poutníků z Kudlovic
17. 8. • Poutníci z Velké Polomi
19. 8. • Tři autobusy poutníků z Kozlovic
22. 8. • Poutníci z Vlkoše u Přerova, Říkovic a Věžek • dva autobusy poutníků ze Všeminy
26. 8. • Stovka poutníků z Buchlovic a ze Zlechova
27. 8. • Poutní zájezd z Metylovic
28. 8. • Padesát poutníků z Velehradu a Tupes
29. 8. • Poutníci z Vlčnova a z Uherského Brodu • autobus poutníků z Břestu, Kyselovic a Žalkovic • senioři z Loučky • autobus poutníků z Hulína, Pravčic a Záhlinic • studenti (prima) z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
30. 8. • Poutníci ze Starého Hrozenkova a Komni
31. 8. • Autobus poutníků z farnosti Rataje u Kroměříže • sedmdesát poutníků z farností Holešov, Rymice a Třebětice • 180 poutníků, z toho 104 pěších, z farností Štípa a Hvozdná
• stovka poutníků z farnosti Velký Ořechov

Září 2013
1. 9. • Pouť salesiánů a jejich dobrovolníků (100 farníků se čtyřmi kněžími) z farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně
3. 9. • Čtyři autobusy poutníků z Frýdku-Místku • salesiánská pouť z Ostravy
4. 9. • Pouť studentů 1. ročníku Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
5. 9. • Krátká návštěva prezidenta České republiky Miloše Zemana na Svatém Hostýně
6. 9. • Tři autobusy poutníků z Vřesovic a okolí
7. 9. • Dva autobusy poutníků z Valašských Klobouk
8. 9. • Poutníci z Prakšic a Pašovic
11. 9. • Autobus poutníků ze Slušovic • dva autobusy poutníků z Dolního Němčí

Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů na Svatém Hostýně
(jpa)

Bude vás zajímat

Nepřehlédněte
V příštím roce 2014 ukončí svoji práci členové výboru Matice svatohostýnské a revizní komise, kteří byli zvoleni do funkcí před třemi lety. Na valné hromadě 4. května 2014 se uskuteční volba nových členů. Protože práce ve výboru je opravdu náročná a těžká, je třeba, aby se každý kandidát zamyslel, zda bude schopen po celé volební období pracovat dobrovolně a bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu za práci, kterou pro Matici svatohostýnskou vykoná.
Každý kandidát do výboru by měl být alespoň dva roky členem Matice svatohostýnské a za tuto dobu poznat a mít jasno, co by mohl sám vylepšit, udělat a tím také přispět ke zvelebení Svatého Hostýna.
Je nutné přiložit vyjádření duchovního správce z farnosti. S každým přihlášeným bude všechno potřebné projednáno osobně. Ve vánočním čísle Listů svatohostýnských bude upřesněno datum, do kdy, jakým způsobem a kde se bude třeba přihlásit.
Těšíme se na všechny, kteří mají dobré nové nápady, jsou ochotni je přinést do výboru a revizní komise a tam pracovat.
Marie Loučková

Mše svaté na Svatém Hostýně v zimním období
(od 21. října 2013 do 27. dubna 2014)
ve všední dny: 7.00, 9.15
v sobotu: 7.15, 9.15, 11.00
v neděle: 7.15, 9.15, 11.00, 14.15
Každou neděli ve 13.00 hod.
je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně
Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.15 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme v úterý 31. prosince.
Mše svaté: 7.15, 9.15, 11.00 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší svatou ve 22.30 hod.
je modlitba růžence, ve 23 hod. adorace a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.

Pouť Matice svatohostýnské

Letošní tradiční pouť členů Matice svatohostýnské se konala v neděli 8. září. Mši svatou sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Po bohoslužbě následovalo v sále muzea setkání s důvěrníky. Jménem výboru Matice svatohostýnské jim za jejich obětavou práci poděkovala Marie Loučková, která také vyslovila dík kněžím ve farnostech, kteří s důvěrníky spolupracují. Otec arcibiskup Jan Graubner jako protektor Matice svatohostýnské předal svatohostýnskou medaili spolu s pamětním listem dvěma zasloužilým důvěrníkům – Marii Fatěnové z Břeclavi a Václavu Hrabovskému z Oznice – kteří ocenění nemohli ze zdravotních důvodů převzít na letošní valné hromadě.
Josef Pala

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Emilie Fryzelková, Vlachovice 88 let
Stanislav Nikl, Vracov, 66 let
Marie Černotová, Vracov, 56 let
Karel Šobáň, Hradčovice, 76 let
Marie Chvílová, Lhotka, 73 let
Cyril Holba, Brumov, 84 let
Marie Víceníková, Nivnice, 75 let
Anna Žalčíková, Cetechovice, 89 let
Marie Tykalová, Vlčnov, 85 let
Marie Zemková, Vlčnov, 85 let
Marie Zábranová, Vlčnov, 84 let
Marie Strnadová, Vacenovice, 84 let
Růžena Ingrová, Vacenovice, 81 let
Anna Vlková, Hlohovec, 64 let
Bedřich Halata, Metylovice, 85 let
Marie Janůjová, Hostětín, 88 let
Marie Šustková, Biskupice, 83 let
Josef Vymětalík, Vítonice, 76 let
Jiří Žídek, Chabičov, 77 let
Antonín Gazda, Radějov, 86 let
Jan Matějíček, Březová, 86 let
Marie Pavková, Vnorovy, 79 let
Marie Ulmanová, Spytihněv, 87 let
Anna Ušelová, Lípa, 85 let
Anežka Vichorcová, Jarošov, 73 let
František Táborský, Kajlovec, 72 let
František Menšík, Bzenec, 79 let
Josef Bartošík, Boršice, 67 let
Marie Běláková, Mirošov, 87 let
Marie Oškerová, Slušovice, 85 let
Marie Nezdařilová, Střílky, 77 let
Božena Maděrová, Staré Město, 79 let
Františka Škrobánková, Žimrovice, 89 let
Anastazie Petrášová, Sudoměřice, 88 let
Štěpánka Radolcová, Holešov, 82 let
Julie Bonaventurová, Trnava, 77 let
Ludmila Štětařová, Klenovice na Hané, 84 let
Josef Látal, Němčice nad Hanou, 67 let
Marie Dominiková, Ostrožská Lhota, 81 let
Božena Zamazalová, Malhotice, 86 let
Ludmila Baroňová, Dolní Němčí, 86 let
Anděla Žáková, Holešov, 95 let
Jaroslava Zátopková, Kopřivnice, 88 let
Ladislav Foukal, Praha-Kobylisy, 78 let
Marie Lišková, Francova Lhota, 80 let
Mons. Josef Šindar, Žernůvka u Tišnova, 80 let