Listy svatohostýnské

číslo 4
prosinec
2013
ročník XVII

OBSAH
Duchovní slovo - radostné očekávání
Zhodnocení poutní sezony 2013
Co nás čeká v roce 2014
Plány duchovní správy na rok 2014
Co psaly Hlasy svatohostýnské před 100 lety (rok 2013)
XV. svatohubertská pouť
Umí farnost otevřít své dveře i na internetu?
Vzpomínka na silvestrovské poutě na Svatý Hostýn
Matice svatohostýnská na východním Slovensku
Nastává doba, kdy se začnou instalovat betlémy
Z vašich dopisů
Tip na dárek, a to nejen k Vánocům
V roce 2014 budou volby do nového výboru MSH
Stručně z jednání výboru MSH
Setkání členů výboru MSH s olomouckým arcibiskupem
Kronika
Bude vás zajímat
Mše svaté na Svatém Hostýně v zimním období
Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně
Provozně praktické informace
Autobusová doprava na Svatý Hostýn o Vánocích a na přelomu roku
Svatohostýnské muzeum uzavřeno
Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Duchovní slovo

Radostné očekávání
Milí mariánští ctitelé a čtenáři Listů svatohostýnských!
Vstoupili jsme do doby adventní, do doby tichého, ale radostného očekávání, do doby duchovní přípravy na příchod našeho Spasitele. Děti se těší na vánoční stromeček a dárky od “Ježíška“, my dospělí bychom se měli snažit připravit svá srdce na přijetí Ježíše do našeho života.
Adventní doba nám připomíná dlouhou dobu čekání lidstva na Spasitele, slíbeného Bohem po pádu v ráji. Bůh ale nenechával lidstvo v jeho duchovní bídě zbytečně. Bylo třeba lidstvo připravit, aby zneužitím své svobody nezničilo i tuto druhou šanci.
Hříchem Adama a Evy bylo celé lidstvo uvrženo do duchovní bídy. Svým hříchem se zřekli přátelství s Bohem, ztratili tak účast na Božím životě a co sami neměli, nemohli předat svým dětem. Vtáhli tak do celých dějin utrpení a smrt. Jejich rozum se oslabil a vůle se naklonila ke zlému. Většina lidí se vzdálila Bohu a náhradu za ztracené štěstí hledala v upnutí svého života k nějaké modle (majetek, sláva rozkoše…). Většina lidí tak směřovala k věčnému zavržení. Je bolestné, že se toto nepochopení Boží lásky nese dějinami až do dnešní doby.
Bůh, který je láska, ale nechce nechat lidstvo v jeho bídě a připravuje jeho záchranu. Oslovuje Abraháma, který žije v pohanském prostředí, a činí z něho praotce víry a otce izraelského národa. V tomto národě si Bůh vyvolil prostou a chudou dívku Marii, uchránil ji od dědičného hříchu, a připravil si ji tak k nesmírně vznešenému poslání. Má být matkou Mesiáše, který ale nebude jen moudrým a zbožným králem, ale bude Božím Synem, bude Bohočlověkem, a proto také bude centrálním prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Na úžasné Boží vyvolení Maria odpovídá svým poslušným: “Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“ (Lk 1,38)
Po návštěvě u Alžběty a dalších zkouškách, kterými si museli projít Panna Maria a sv. Josef, jdou tito manželé z rozkazu císaře do Betléma, kde zakusí nepřijetí a musí se uchýlit do malé a studené stáje, kde se v tichu noci narodil náš Spasitel. Jásá nebe a také jistě sv. Josef a Panna Maria, ale také ti, kdo uvěřili Božím znamením – chudí pastýři a nakonec mudrci z východu.
Najděme si v adventu a o Vánocích čas, abychom rozjímali o těchto událostech, abychom zahlédli Boží lásku, která hledá a chce obohatit každého člověka, chce obohatit mne a dát mému životu smysl a hodnotu věčnou.
Vyprošuji vám i vašim rodinám pravou adventní a vánoční radost.
Dovoluji si vás takto pozdravit místo P. Jana Chromečka, SJ, který na prosbu řeholních sester a se souhlasem otce provinciála odešel sloužit do charitního domu v Žernůvce, kde bude vypomáhat do konce března příštího roku. Děkujeme mu za mnohaletou službu Duchovního slova a doufáme, že se jí po návratu opět ujme.
AVE MARIA !
P. Jiří Šolc, SJ, rektor baziliky na Svatém Hostýně

Zhodnocení poutní sezony 2013

Jako každý rok probíhaly jednotlivé poutě, z nichž nejznámější a nejnavštěvovanější byly opět poutě hasičů, včelařů, orlů nebo myslivců. V letošním roce byla organizována nová pouť, a to pouť muzikantů, při které se sešlo nebývalé množství dechových kapel ze širokého okolí. Podle sdělení hlavního organizátora muselo být dokonce několik kapel odřeknuto s tím, že “se na ně dostane“ v příštím roce. Závěrečné vystoupení všech zúčastněných muzikantů na venkovním podiu bylo strhující podívanou pro přítomné poutníky a návštěvníky Svatého Hostýna.
Ještě bych se chtěla zmínit o velmi krásné a hodnotné výstavě ze sbírek hasičských předmětů (od roku 1951 až do současnosti), která probíhala v den hasičské pouti v muzeu. Výstavu navštívili téměř všichni přítomní hasiči a poutníci.
Před zahájením každé poutní sezony je nutná dokonalá příprava. Od každoročního jarního úklidu, na který bylo v letošním roce vlivem nepříznivých klimatických podmínek velmi málo času, až po přípravu vstupenek na rozhlednu, do svatohostýnského muzea nebo lístků na parkování a proškolení odpovědných pracovníků. Dále se zajišťuje proškolení průvodců pro projekt “Otevřené brány“, což je průvodcovská služba na Svatém Hostýně pro ty návštěvníky, kteří se zajímají o historii našeho poutního místa.
S udržováním areálu Svatého Hostýna nám každým rokem pomáhá Valašská nadace a některé farnosti, zejména farníci z Francovy Lhoty, Brumova-Bylnice, Nedašova a SOU Valašské Klobouky. V dubnu nám pomáhali s úklidem polámaných a pokácených stromů po jarní vichřici. Začátkem listopadu proběhla velká brigáda, která nám pomohla se zpracováním dřeva a hrabáním velkého množství listí v areálu Svatého Hostýna. Žáci SOU v oboru zedník a zednické práce pracovali na ošetření kamenného zdiva a schodů, na kterých nalezli vyrytý letopočet 1910. Všem zúčastněným za to patří poděkování.
V průběhu prázdnin proběhla jako každým rokem letní škola barokní hudby, která vyvrcholila závěrečným koncertem v předvečer hlavní poutě v bazilice 17. srpna. Uskutečnil se již druhý ročník “společného malování” a malířský kurz tzv. “Školy vidění” pod vedením švýcarské malířky Doris Windlin, který byl zakončen vernisáží obrazů na salaši v Držkové.
Jak je již na Svatém Hostýně zvykem, v průběhu roku probíhaly stavební práce na zvelebení jednotlivých objektů. Průběžně probíhá příprava na dokončení rekonstrukce třetího podlaží poutního domu č. 3, kde je před dokončením stavební řízení. Práce by měly být zahájeny počátkem roku 2014. Dále je před dokončením stavební řízení na opravu kamenné zídky a zpevněné plochy kolem rozhledny, kde je v současné době havarijní stav opěrné zídky ze severozápadní strany rozhledny. Investiční prostředky ve výši 3,3 mil. Kč si vyžádá oprava krovu na poutním domě č. 1. Střecha na tomto poutním domě byla poslední, která nebyla doposud opravena. Práce probíhaly od poloviny srpna a byly dokončeny 15. listopadu. Nová střecha by měla sloužit minimálně stejnou dobu jako střecha původní. Ve stejném období proběhla také rekonstrukce kuchyně v objektu restaurace Ovčárna, kde byly provedeny stavební úpravy dle požadavků zástupců hygienické stanice. V průběhu měsíce září došlo k havárii v objektu vodojemu “Leopoldovy studny“, kde došlo k zaplavení čerpací stanice z důvodu zborcení odtokového potrubí. Byla provedena výstavba nového potrubí přes stávající lesní komunikaci. Zároveň byla dokončena oprava hráze rybníku u Ovčárny. Mimo tyto práce se prováděla běžná údržba jednotlivých objektů, a to zejména vnitřní malby, opravy zařizovacích předmětů, elektroinstalace nebo ústředního topení. Po skončení poutní sezony probíhají v říjnu a listopadu exerciční cvičení a duchovní setkání společenství věřících .
Dagmar Fojtů, vedoucí hospodářské správy MSH

Co nás čeká v roce 2014

Výbor Matice svatohostýnské si na svém posledním zasedání v měsíci listopadu stanovil priority budování na Svatém Hostýně v následujícím roce. I když se může na první pohled zdát, že ani není pomalu co vylepšovat, při detailnějším pohledu si musíme přiznat, že zdaleka nemáme ještě všechno hotové.
Na příští rok jsme tedy stanovili tyto tři priority. V prvé řadě musíme dokončit úpravu rozhledny. Zvláště nutná je oprava kamenné zídky kolem celé rozhledny a zároveň vybudování ochranného oplocení. I přístupový chodník k rozhledně je třeba zrekonstruovat. Na to budeme potřebovat částku asi jeden milion korun.
Před zahájením poutní sezony dokončíme rekonstrukci pokojů ve druhém poschodí poutního domu číslo 3. Moderní pokoje se sociálním zázemím jsou dnes při ubytování opravdu velmi žádány mnoha poutníky. Původně jsme předpokládali, že využijeme na tuto opravu dotaci, která by měla ze dvou třetin hradit přestavbu pokojů. Prvním kolem výběrového řízení na získání prostředků z Evropské unie jsme prošli, ale v dalším schvalování jsme byli z dalšího řízení vyřazeni. Nejsme totiž vlastníky nemovitosti, a to nám zabraňuje přijetí dotace. Projekt za tři miliony budeme tedy realizovat z vlastních zdrojů s pravděpodobnou podporou Arcibiskupství olomouckého ve formě půjčky.
Letitým problémem na Svatém Hostýně je dopravní obslužnost. Ve spolupráci s firmou Obceservis připravujeme postupný plán, který povede ke zlepšení dostupnosti našeho poutního místa, hlavně pro motorizovaného poutníka. V prvé řadě rozšíříme parkoviště pro osobní vozy pod točnou. Podle projektové dokumentace, kterou před dvěma lety připravila firma Rapos, chceme vybudovat příjezdovou cestu z točny autobusů k poutnímu domu číslo 3. Aby doprava dobře fungovala, musíme vypracovat podrobný provozní řád, kterým se bude činnost na Svatém Hostýně řídit. Rozpočet na tento rozsáhlý projekt zatím zpracován nemáme. Akce to bude jistě finančně velmi náročná. Budeme rádi, když alespoň část tohoto třetího úkolu zvládneme během příštího roku.
Věřím, že s pomocí Boží všechny plány zvládneme a Svatý Hostýn zase o trochu zvelebíme.
Lubomír Vývoda, předseda Matice svatohostýnské

Plány duchovní správy na rok 2014

Po loňském roce plném hektických příprav na 100. výročí korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské byl letošní rok co se týká stavebních aktivit podstatně klidnější. Probíhá dlouhodobá obnova Köhlerovy mozaiky na 1. zastavení Jurkovičovy křížové cesty, která bude dokončena až v roce 2015. Díky Bohu, je již zvládnutá technologie obnovy, která byla asi nejnáročnější na celém díle, a práce zdárně pokračují. Je to nesmírně náročná, takřka hodinářská práce, při které musí restaurátor, pan Pařík se svojí manželkou, s velikou trpělivostí a precizností nanášet glazury na vypálený keramický střep a pak ještě čekat, aby se povedl následný výpal glazur a třeba několikadenní práce nebyla zmařena. Na tu akci máme zažádáno o dotaci na Ministerstvu kultury ČR. Jestli uspějeme, se dozvíme až v dubnu 2014.
Dále bude pokračovat restaurování soklu baziliky, který započal letos a v příštím roce by měl být dokončen. Letos jsme chtěli dokončit terénní úpravy před venkovním podiem, včetně přístupového chodníku a vysazení stromků. Nepodařilo se však ještě vyřídit stavební povolení, takže musíme tuto akci realizovat až v příštím roce. Tyto práce bychom chtěli spojit s terénní úpravou nad prodejními stánky, kde se projevila půdní eroze.
Také jsme na podzim začali s opravou spárování kamenů Jurkovičovy křížové cesty tak, aby spárami nemohla zatékat voda a devastovat další mozaikové obrazy. Stihli jsme udělat tři zastavení a na dalších budeme pokračovat v příštím roce, kdy by také mělo být dokončeno restaurování nedávno objevených fresek v rotundě 14. zastavení křížové cesty.
Petr Janek, technický administrátor na Svatém Hostýně

Co psaly Hlasy svatohostýnské před 100 lety (rok 1913)

Každé číslo Hlasů Svatohostýnských ukončené rubrikou “Zprávy ze sv. Hostýna“ seznamuje čtenáře nejen s nejdůležitějšími událostmi uplynulého měsíce, ale také s povětrnostními podmínkami na Hostýně. Tyto zprávy zaznamenával P. Rozkošný, svými spolubratry nazýván “pateropočasí”, protože se mimo jiné věnoval sledování počasí, měřením teplot, vody a sněhu. Díky němu se dovídáme, že srpen 1913 byl velmi deštivý, napršelo 20 cm vody, průměrná teplota byla 13 °C. Nejchladnější byl 15. srpen, teplota pouze 9 °C. Po tomto deštivém konci léta následovalo příjemné září. Na velkou podzimní pouť – svátek narození Panny Marie, i když se na Velehradě konal sjezd mariánských družin, připutovalo na Hostýn veliké množství poutníků, hlavně ze Slovácka. Dokonce až od Trenčína přišli uherští Slováci, kteří přenocovali ve Vizovicích a v Kašavě potom poobědvali.
Sdružení Omladina pořádala jako každoročně 12. října dušičkovou slavnost. Byla to vzpomínka nejen na zemřelé členy, ale i na ty, kteří se museli rozloučit se svým domovem a nastoupit vojenskou službu. Mládež tímto shromážděním dokazuje, že jako členové jedné rodiny mají stejný cíl i ideály, že pamatují na sebe ve všech životních situacích. Účast, i vzhledem k nepříznivému počasí, byla veliká. Sešlo se kolem tisíce mladých lidí. Někteří přicházeli už v sobotu, ze vzdálenějších míst až v neděli. Obdiv všech si zasloužily družičky ze Žeranovic, které, ač byly v neděli ráno pouhé 3 °C, připutovaly prokřehlé zimou v bílých šatech se závoji. Rovněž i mladí Orlové a Orlice z Rackové přišli v krojích. V neděli začaly slavnosti o půl sedmé ráno, následovaly mše svaté za zemřelé členy Omladiny, za vojíny, ve druhém kázání vzpomněl dominikán P. Skácel na chlapce, kteří před svým nástupem na vojenskou službu nabrali sílu na duchovních cvičeních. Také připomněl mladým, že mohou hojně využívat prostředků, které církev nabízí – modlitby a svátosti, aby se tak mohli stát nadějí národa a jeho lepší budoucností. Milovali svou vlast a svým životem dokazovali, že jsou dobrými katolíky.
P. Zimmerhackel doplňuje Historii Hostýna P. Vídenského, a to z pamětní neboli zápisné knihy, která sloužila v sakristii poutníkům k různým poznámkám a zprávám. Zápisky první knihy začínají rokem 1845, posvěcením opraveného chrámu, uvádí jména světitele a ostatních hodnostářů, uvádí počet 40 tisíc poutníků přítomných této slavnosti a pokračuje až do příchodu stálé duchovní správy (1887). Je zajímavé, že ačkoliv většina poutníků a návštěvníků Hostýna mluvila pouze česky (moravsky), zápisy jsou téměř všecky psané německy. Až potom v pozdějších letech se lid zřejmě stal národně uvědomělejším, protože poznámky jsou už psány česky.
Na svátek sv. Barbory (4. prosince) na svých pochůzkách po Hostýně popisuje P. Rozkošný viditelnost z rozhledny: Bylo jasno, slunce vycházelo za “Holým vrchem“ a stín rozhledny sahal až k Rychlovu. V pozadí vystupoval zasněžený Praděd, za Karpatami bylo vidět Lysou horu, Radhošť, za Javorníky vyčnívaly Vysoké Tatry. Na jihu byla mlha, takže nebylo jasně vidět Vizovické hory ani Buchlov. Vál teplý jihovýchodní vítr a bylo 5 °C.
V prosinci téměř každodenně padal sníh. Jesličky byly nově upraveny a vylepšeny. Stáj byla důmyslně osvětlená a umělé vodopády stékaly do nového rybníčku. Na Boží hod vánoční se už kolem půl čtvrté ráno otevíral kostel. Ačkoliv byla spousta sněhu, v úplné tmě sem tam probleskovalo světlo z luceren poutníků přicházejících většinou od Slavkova a Chvalčova. Jako pastýři spěchali k Betlému, tak i hostýnští poutníci, zvláště děti, pospíchali k hostýnským jesličkám. V chrámu hořelo asi 130 svící, varhaník od pěti hodin hrál nepřetržitě až do půl jedenácté. Ani pouhé 3 °C nevadily asi 300 návštěvníkům, kteří se nenechali odradit zimou a vroucně se modlili nebo zpívali. (V předešlém roce 1912 bylo poutníků mnohem víc, protože počasí o Vánocích bylo mírné a místo sněhu kvetly sedmikrásky.)
Koncem roku pak přišly opravdové chumelenice. Napadlo přes půl metru sněhu, závěje byly až jeden a půl metru.
Hostýnský cestář upravoval cesty a odhazoval sníh na schodišti. Kdykoliv napadlo více sněhu, vytáhl svůj “malý pluh“ – kus dřeva vpředu zašpičatělého a táhl ho z kopce dolů. Vzniklou rýhu pak chodci ušlapali, takže i při větší nadílce sněhu byl “chodníček“ schůdný. Na Silvestra po požehnání bylo slavné Te Deum na poděkování za všechna dobrodiní uplynulého roku. Večer byl velký mráz – 10 °C.
Podle Hlasů Svatohostýnských sestavila Olga Kozlová

XV. svatohubertská pouť

Za příjemného podzimního počasí se sešly v sobotu 19. října na Svatém Hostýně tisíce poutníků z řad myslivců, lesáků a ostatních přátel lesa a myslivosti, aby společně oslavili svátek svého patrona – svatého Huberta.
Již po patnácté je na schodišti u baziliky Nanebevzetí Panny Marie přivítali ukázkami lovecké hudby a loveckých signálů Trubači OMS Přerov, které letos posílil dětský trubačský soubor Parůžek. Poté se poutníci vydali eucharistickým průvodem k obrázku sv. Huberta ke společné modlitbě. Po ní se průvod odebral do baziliky, kde byla otcem arcibiskupem Janem Graubnerem sloužena mše svatá doprovázena Trubači OMS Přerov a smíšeným komorním sborem Collegium Vocale z Olomouce.
Pro všechny poutníky byl jako tradičně připraven i doprovodný program. Po skončení mše svaté proběhly na venkovním podiu ukázky různých plemen loveckých psů s odborným výkladem a na louce se potom členové Českého svazu ochránců přírody z Hošťálkové představili ukázkami sokolnického řemesla i práce s handicapovanými živočichy.
Díky lukostřeleckému oddílu 3D Mrlínek si děti i dospělí mohli v průběhu celého dne vyzkoušet na louce svoje umění v lovecké 3D lukostřelbě, kdy se nestřílí pouze na kruhové papírové terče, ale i na terče skutečných zvířat. Poutníci si zároveň mohli prohlédnout výstavy umělecké činnosti myslivců. Pro doplnění šatníku či jiných zásob před nastávající loveckou sezonou posloužily určitě řadě účastníků pouti stánky prodejců mysliveckého zboží. Gurmáni si zase mohli v hostýnských restauracích pochutnat na zvěřinových specialitách.
Na závěr poutního dne se v bazilice uskutečnil koncert duchovní hudby v provedení již zmiňovaného komorního smíšeného sboru Collegium Vocale z Olomouce.
Josef Dostál

Umí farnost otevřít své dveře i na internetu?

Redakce Katolického týdeníku vybrala osm poutních míst z České republiky a požádala Ignáce Muchu z Pastoračního střediska pražského arcibiskupství o odborný komentář a o určení vítězného webu.
Vítězný web získalo naše poutní místo Svatý Hostýn za netradiční a skvělé propojení s webkamerou, u které mohou být lidé ve spojení s krásným místem a s děním v poutním kostele.
Na tomto ocenění má nepochybně zásluhu autor webu Ing. Ivo Buráň z Ostravy, člen výboru Matice svatohostýnské a redakční rady Listů svatohostýnských.
František Ulrich

Vzpomínka na silvestrovské poutě na Svatý Hostýn

Bylo to někdy v sedmdesátých letech minulého století. S kamarádkou jsme se dověděly, že farníci ze sousední trnavské farnosti pojedou na Silvestra autobusem na Svatý Hostýn. Myšlenka nás upoutala. Jak lépe strávit poslední den roku a začít nový rok než mší svatou? Jenže to vyžadovalo noční pěší hodinovou cestu do Trnavy i zpět přes kopec polní cestou. Auta v našich rodinách nebyla. Touha být u Panny Marie však byla mocnější. Mnohdy, když napadl sníh nebo přimrzlo a bylo náledí, to byla opravdu oběť.
Když jsem se vdala do Vizovic a děti byly malé, prožívali jsme Silvestr v kruhu rodiny, avšak duchovně ve spojení se Svatým Hostýnem. Jakmile trochu povyrostly, zase jsem hledala cestu jak se dostat na Silvestra, kdy je omezené a zrušené vlakové spojení, na Svatý Hostýn. Chtěla jsem v klidu užít poslední hodiny starého roku u Panny Marie, poděkovat za přijaté milosti a také kříže, vyprosit pro sebe i ostatní Boží požehnání pro nastávající nový rok. Jezdila jsem navečer. Musela jsem ale šlapat z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn pěšky. Někdy jsem jezdila s kamarádkou, jindy sama.
Jednou jsem také jela obvyklým spojem sama. V Hulíně jsem však zjistila, že přípoj do Bystřice je zrušen. Bylo nás překvapených více. Tehdejší režim těmto akcím nepřál a tak si vždy našel řešení – zrušil spoj. Čekat přes tři hodiny na noční spoj jsem nechtěla a vrátit se domů teprve ne. Už jsem ani neměla ten den zpáteční spojení. Dodala jsem si odvahy a šla stopovat. Říkala jsem si, že jestli mne chce Panna Maria mít u sebe, tak to zařídí. Projelo kolem několik aut, ale žádné silvestrovské stopařce nezastavilo. Po hodině a půl, kdy jsem byla již dosti prochladlá, zastavilo auto. Řidič prozradil, že mne míjel, když jel do Kroměříže a řekl si, že jestli tam budu stát při zpáteční cestě, tak mne určitě vezme. Tak se i stalo. V Bystřici pod Hostýnem mne vysadil. Zavezl by mne až na kopec, ale neměl povolení k výjezdu a pokutu nechtěl riskovat. Pak jsem v pohodě došlapala k bazilice. Samozřejmě, že jsem doma neprozradila, jak jsem cestovala…
Je zajímavé, že i když v současné době přibývá příležitostí jak slavit Silvestr, přesto je bazilika na Svatém Hostýně v této noční hodině v návštěvnosti a atmosféře nepřekonatelná. Za dobu, co sem jezdím, se tu již vystřídalo velké množství věřících. A je zde znát předávání víry mladé generaci, která v bazilice nikdy neschází, přitahuje ji Panna Maria.
Marie Bačová

Matice svatohostýnská na východním Slovensku

Ve dnech 21. a 22. října 2013 jsme se zástupci CCR Východní Morava, Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž, obce Horní Lideč a Matice svatohostýnské zúčastnili jednání ve Spišské Kapitule a v Košicích Miniveletrhu poutních míst Via Cassoviensis, který se konal poprvé. Byli jsme pozvaní ředitelem Sdružení Feman (Slovensko-európska kultúrna spoločnosť), který rovněž vede informační centrum Európský dóm Spišská Kapitula. Na tomto jednání jsme si nastavili mantinely, kde by se mohla v příštích letech ubírat naše případná další spolupráce a propagace jednak poutnictví a jednak i jednotlivých lokalit – jako nábožensky i turisticky významných míst za účelem zvýšení jejich návštěvnosti.
Veletrh se konal v prostorách kláštera sv. Karola Boromejského, kde se sešlo přes dvacet vystavovatelů ze Slovenska, ČR, Maďarska a Ukrajiny a prezentovalo tam své objekty (v našem případě poutní místo Svatý Hostýn) jednak na stáncích s propagačními materiály a jednak přednáškami pro odbornou i laickou veřejnost. Překvapil nás velký zájem veřejnosti, duchovních, novinářů a taky televizních štábů o tento veletrh.
První hmatatelný výstup z této akce je, že dojde k informačnímu propojení včelařských poutí ve Spišské Kapitule a květnové pouti včelařů na Svatém Hostýně.
Ivo Buráň

Nastává doba, kdy se začnou instalovat betlémy

Bude to taky na Svatém Hostýně, kde v bazilice (na levé straně v uzavřeném bočním vchodu) a nověji i pod oltářem sv. Josefa se vždy na Štědrý den rozzáří betlém. Ve výboru Matice svatohostýnské jsme se ale zamýšleli i nad tím, že by se dala využít malá “umělá jeskyň“ pod 11. zastavením Jurkovičovy křížové cesty. Je to polootevřený venkovní prostor o půdorysném rozměru 3 x 3 metry a o výšce cca 3,5 m (viz foto). Do tohoto prostoru by se určitě vešla Svatá rodina s jesličkami a Ježíškem, nějaká ovečka a taky oslík s volkem. Další řešení by mohlo být, že figurky by nebyly v životní velikosti, ale byly by menší. Pak by jich tam mohlo být i více. Prostor by se musel zabezpečit proti vandalismu a taky osvětlit.
A dotaz na závěr: Dokáže nějaký betlémář poradit jak na to, anebo dokonce někde existuje vhodný betlém, který by se uplatnil na Svatém Hostýně v popsaném prostředí? Určitě se to nepodaří letos, ale může to být námět třeba na příští rok.
Ivo Buráň

Z vašich dopisů

Pochválený buď Ježiš Kristus!
Srdečne zdravím z ďalekého Hondurasu! Keď pred niekoľkými rokmi som prišiel do Holešova ako ľudový misionár konať dielo ľudových misií na pozvanie pána dekana Františka Cincialy, ešte som netušil, že raz sa tam vrátim ako misionár pôsobiaci teraz na zámorských misiách v Strednej Amerike na Hondurase. Boh má svoje plány a my sme povolaní ich objaviť. Pani Marie Loučková, ktorá je okrem iného členkou Matice Svatohostýnske, a s ktorou som sa spoznal pri mojej prvej návšteve farnosti Holešov nám ochotne podarovala, pri mojej poslednej návšteve Holešova, svaté ružence z jubilejného roku Svatohostýnskeho. Touto cestou chcem osobne jej ale taktiež celému spoločenstvu poďakovať nielen za štedrosť ale hlavne za spoluevanjelizáciu, ktorá je tak veľmi potrebná. Modlitba je pilierom osobného života, ale taktiež pilierom ohlasovania radostnej zvesti. A skrze Máriu chceme privádzať ľudí k Bohu. Naši veriaci veľmi radi nosia na krku ruženec či škapuliar alebo nejaký krížik. Stále keď prichádzajú prosiť tak mi povedia: “Otče, chcem aby ma Pán Boh ochraňoval“. A ja na to je to veľmi dobré ale nestačí nostiť ruženec, musíš sa vedieť aj modliť a potom snažiť sa žiť tak, ako kresťania. Je pekné vidieť radosť na tvari tých ľudí ale ešte krajšie je vedieť, že v nich samých upevňujeme nádej a dvôveru voči Bohu. S prianím Božieho požehnania
P. Stanislav Bindas, CM – misionár

Svatý Hostýn byl místem mého dětství. Nyní žiji v Americe. Jistě vás zaujalo, že někdo i tak daleko se nejen drží své víry, ve které byl vychován, ale také vzpomíná na místa svého dětství. Někdy začátkem příštího roku se se ženou chceme vrátit do vlasti natrvalo a přejeme si, aby nám Pán Bůh dopřál ještě nějaká léta nejen spolu, ale také v rodné vlasti… Těším se velmi na Svatý Hostýn, že tam budu zase chodit, a doufám, že se také zúčastním nějakých exercicií, na které jsem chodil zde, a bude pro mne zajímavé porovnat ta zdejší duchovní cvičení s těmi v mé vlasti. Mám prosbu. Prosím, pomodlete se za nás, za mne i za moji ženu, ať se nám návrat podaří brzy, a já se mohu znovu těšit ze Svatého Hostýnka, jak říkávala moje máma. Zdraví vás
Jaroslav Mayer z daleké Ameriky

Tip na dárek, a to nejen k Vánocům

Vraťme se do Jubilejního roku 2012, kdy se na Svatém Hostýně slavilo 100. výročí od korunovace sochy Panny Marie s Ježíškem – symbolu tohoto poutního místa.
Publikace obsahuje tři DVD, které nás svým zpracováním z televize Noe vtáhnou nejen do přípravy a průběhu oslav Jubilejního roku 2012 na Svatém Hostýně, ale taky i do atmosféry roku 1912, atmosféry korunovace ještě v době mocnářství. Taky nás seznámí s kořeny úcty k Panně Marii a s tím, jak korunovace soch a obrazů započaly a pak probíhaly ve světě, v Evropě a v zemích Koruny české. Jedná se o celkem 230 minut filmů a videoklipů ve formátech HDV a Full HD.
Tato ojedinělá výpravná publikace čtvercového formátu o 74 stranách, jejíž historická část je v secesním stylu, obsahuje taky celostránkové fotografie z jubilea a reprodukce propagačních plakátů. Je stále ještě k dispozici k osobnímu odběru na Svatém Hostýně na recepci poutního domu č. 3. Cena celého kompletu (kniha a tři DVD) byla s ohledem na jeho náročnost stanovena na 250 Kč. Samostatná DVD nejsou k dispozici. Publikaci je taky možno objednat k dodání poštou na kontaktu Matice svatohostýnské.
Ivo Buráň

V roce 2014 budou volby do nového výboru MSH

V příštím roce budeme volit nové vedení Matice svatohostýnské. V roce 2014 ukončí svou práci členové výboru a revizní komise, kteří byli zvoleni do funkcí na valné hromadě konané 1. května 2011. Dnes připomínáme zájemcům, kteří chtějí v novém volebním období pracovat ve výboru nebo revizní komisi, aby se od 1. ledna do 31. března 2014 přihlašovali v kanceláři Matice svatohostýnské osobně, písemně, telefonicky na číslo 573 381 693 a nebo e-mailové adrese: matice@hostyn.cz
Všechno potřebné projednáme s každým přihlášeným osobně. Je nutné přiložit písemné vyjádření duchovního správce z farnosti. Každý kandidát musí vědět, čím a jak chce přispět k zvelebení Svatého Hostýna. Práce ve výboru je náročná, těžká, bez nároku na finanční odměnu. Těšíme se na pracovníky s novými nápady a silami.
Marie Loučková

Stručně z jednání výboru MSH

4. října 2013
– Řešení vlhkosti v kuchyni restaurace Ovčárna – seznámení s realizací
– Oprava střechy poutního domu č. 1 – zvýšení ceny za realizaci, posunutí termínu dokončení
– Pokračování projektu Zlínského kraje “Evropská kulturní stezka sv. Cyrila Metoděje“
– Řešení dopravní obslužnosti Svatého Hostýna – informace o proběhlých jednáních
– Myšlenka obnovení světelného kříže na Svatém Hostýně
8. listopadu 2013
– Závěry jednání o povolenkách k výjezdu na Svatý Hostýn – změny od 1. 1. 2014
– Stav žádosti o dotaci na rekonstrukci pokojů ve druhém poschodí poutního domu č. 3
– Možnosti financování vybudování světelného kříže – příprava studie
– Schválení odměn zaměstnancům Matice svatohostýnské za rok 2013
– Zkvalitnění služeb v restauracích na Svatém Hostýně
– Návrh na péči o hrob architekta Josefa Fanty (1856–1954), autora korunek sochy Panny Marie Svatohostýnské
– Návrh priorit úkolů pro rok 2014
Václav Lednický, zapisovatel MSH

Setkání členů výboru MSH s olomouckým arcibiskupem

Na Svatém Hostýně zasedal 12. listopadu rozšířený výbor Matice svatohostýnské, který společně s olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem projednal aktuální záležitosti týkající se Svatého Hostýna.
Výbor MSH upřesnil zadání studie dopravní dostupnosti Svatého Hostýna a vydávání povolenek k vjezdu na poutní místo. Jednání byli přítomni i zástupci firmy, která bude studii zpracovávat. Ještě do konce roku dojde k projednání úvodních změn na zastupitelstvu obce Chvalčov, aby některé změny (zejména v povolování vjezdu poutních autobusů) vstoupily v platnost od začátku roku 2014. V průběhu dalšího jednání se hovořilo o možnostech obnovení světelného kříže, kde se čeká na základní architektonické posouzení a na příslib financování. Další část byla věnována připravovaným velkým opravám a možnostem jejich financování.
Ivo Buráň

Kronika

ZÁŘÍ 2013
12. 9. • Autobus poutníků z Ludgeřovic a Markvartic • výroční mše svatá poutníků z Uherského Hradiště za oběti neštěstí v podniku MESIT
13. 9. • Adaptační kurz pro nové pracovníky v Arcidiecézní charitě Olomouc • pouť Charity Valašské Meziříčí (pět autobusů)
14. 9. • Poutníci z Jarošova • dva autobusy poutníků z Luhačovic a Pozlovic • poutníci z Libhoště • autobus poutníků z Blanska • autobus poutníků z Březců, Štěpánova, Žerotína a okolí • stovka poutníků z Jimramova, Dalečova a Sulkovce
17. 9. • Autobus poutníků z Vnorov • autobus poutníků z Prusinovic
18. 9. • Poutníci z Lazan
19. 9. • Dva autobusy poutníků z Kněždubu a Tvarožné Lhoty
21. 9. • Františkánská pouť pod patronací Sekulárního františkánského řádu • poutní zájezd z Napajedel • dvě stovky poutníků z Bílovic a Březolup • autobus poutníků z ostravsko-opavské diecéze
22. 9. • Poutníci z Rohatce • poutníci z Texasu (USA)
23. 9. • 160 poutníků z Olomouce a okolí
24. 9. • Společná pouť farností Usetín, Krásensko a Studnice • poutníci z farností Lidečko, Horní Lideč, Střelná, Francova Lhota a Študlov • poutní zájezd z farností Němčice na Hané, Pavlovice u Kojetína a Vrchoslavice
26. 9. • Autobus poutníků z Trnavy
27. 9. • Farní pouť z Belej nad Cirochou (arcidiecéze košická) • Svatý Hostýn navštívil arcibiskup Erwin Josef Ender, apoštolský nuncius v České republice v letech 2001 až 2003
28. 9. • Autobus poutníků z Ostravy-Pustkovce • Mons. Jan Peňáz s pěšími poutníky z Velehradu
ŘÍJEN 2013
2. 10. • Čtyři autobusy poutníků z farností Valašské Meziříčí a Lešná
5. 10. • Farní pouť ze Zborovic, Litenčic a Hoštic • první společná pouť vdov a vdovců, mši svatou pro ně sloužil Mons. Josef Nuzík, generální vikář olomoucký • dva autobusy poutníků ze Zlína a Štípy • farní pouť z Tvarožné u Brna a Blažovic • pěší pouť z Břestu
6. 10. • Pouť z farností Pohořelice u Napajedel
12. 10. • Dušičková pouť s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem • pouť z farnosti Rychvald • autobus poutníků z Lanžhota • farní pouť z Ivanky ze Slovenska • autobus poutníků z Kuželova • poutníci z Orlové, Dolní Lutyně, Veřovic a Bohumína
13. 10. • Poutníci z Vlčnova • autobus poutníků ze Závišic, Rybího a okolí • poutníci ze Slavičína
19. 10. • Svatohubertská pouť s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem
20. 10. • Autobus poutníků z farnosti Drahotuše
28. 10. • Autobus poutníků z farnosti Konice
Na konci října odešel P. Jan Chromeček, SJ, na prosbu řeholních sester a se souhlasem jezuitského provinciála do charitního domu v Žernůvce, kde bude vypomáhat do konce března 2014.
LISTOPAD 2013
8. 11. • Nebývale pěkný a teplý den těsně před svatým Martinem, který je charakteristický i tím, že “přijíždí na bílém koni“; odpolední teplota se pohybovala okolo 14 stupních Celsia při téměř bezmračné azurově modré obloze.
24. 11. • Svatý Martin konečně přijel na Svatý Hostýn na “bílém koni“.

Zpracováno podle záznamů v knize celebrantů na Svatém Hostýně
(jpa)

Bude vás zajímat

Mše svaté na Svatém Hostýně v zimním období
(do 27. dubna 2014)
ve všední dny: 7.00, 9.15
v sobotu: 7.15, 9.15, 11.00
v neděle: 7.15, 9.15, 11.00, 14.15
Každou neděli ve 13.00 hod. je svátostné požehnání.
Denně modlitba růžence v 18.45 hod.

Vánoční bohoslužby na Svatém Hostýně
Mše svaté na Štědrý den: 7.15, 9.15 a také v 15.30 hod.
V NOCI MŠE SVATÁ NENÍ!
Se starým občanským rokem se na Svatém Hostýně rozloučíme v úterý 31. prosince 2013.
Mše svaté: 7.15, 9.15, 11.00 a ve 24.00 hod. Před půlnoční mší svatou ve 22.30 hod. je modlitba růžence, ve 23 hod. adorace a ve 23.45 hod. Te Deum a sv. požehnání.

Provozně praktické informace

Ve dnech 23. až 25. prosince se v poutních domech nebude ubytovávat. Recepce zajišťující ubytování nebude v tyto dny v provozu. Nebude rovněž možnost odpovídat na telefonické dotazy. Informace o bohoslužbách, jízdní řády a počasí hledejte na www.hostyn.cz
Provozní doba v restauracích na Svatém Hostýně:
Poutní dům Poutní dům Ovčárna
číslo 2 číslo 3
23. 12. 2013 pondělí 9 – 16 zavřeno 10 – 14
24. 12. 2013 úterý, Štědrý den 8 – 15 zavřeno 8 – 14
25. až 30. 12. 2013 středa až pondělí 8 – 17 7 – 16 8 – 14 *
31. 12. 2013 úterý, Silvestr 8 – 24 7 – 16 * 8 – 2 **
1. 1. 2014 středa, Nový rok 8 – 16 7 – 16 8 – 18
2. 1. 2014 čtvrtek 8 – 15 zavřeno 10 – 16
* dle návštěvníků i déle
** do 2 hod. 1. ledna 2014
V tyto dny budou v provozu i některé stánky zajišťující občerstvení. Zde bude jejich provoz ovlivněn množstvím poutníků a počasím.

Autobusová doprava na Svatý Hostýn o Vánocích a na přelomu roku
Na odpolední mši svatou na Štědrý den (15.30 hod.) se dostanete pravidelnými spoji z Bystřice pod Hostýnem.
O spojích o dalších vánočních svátcích se informujte na internetu.
Poslední den v roce (sv. Silvestra) pojedou spoje podle jízdního řádu a navíc budou přidány zvláštní posilové spoje.
Dle sdělení autodopravce zahájí mimořádné autobusy výjezdy na Svatý Hostýn 31. prosince v 19.30 hod. v návaznosti na příjezdy vlaků na nádraží ČD v Bystřici pod Hostýnem.
Rovněž po půlnoční mši svaté odvezou mimořádné autobusy poutníky na nádraží ČD v Bystřici pod Hostýnem.

Svatohostýnské muzeum uzavřeno
Muzeum na Svatém Hostýně bude až do dubna 2014 uzavřeno pro individuální návštěvníky. Hromadné návštěvy deseti a více osob je možno dohodnout alespoň týden předem na telefonním kontaktu Matice svatohostýnské.

Zemřelí členové Matice svatohostýnské

Marie Pavlasová, Ostrožská Lhota, 74 let
Františka Doleželová, Domaželice, 83 let
Ludmila Trunečková, Nezamyslice, 69 let
Marie Machová, Ostrožská Nová Ves, 81 let
Marie Botková, Ostrožská Nová Ves, 88 let
Marie Skybová, Želechovice nad Dřevnicí, 81 let
František Šimíček, Valašské Meziříčí, 89 let
Ludmila Baroňová, Dolní Němčí, 86 let
Lenhartová Blažena, Nedakonice, 78 let
Ludmila Blahová, Vacenovice, 79 let
Anastasie Miklíková, Mysločovice, 88 let
Stanislava Manová, Starý Jičín, 83 let
Jozef Belanský, Studénka, 77 let
Marie Kotková, Radějov, 91 let
Marie Matúšová, Veřovice, 80 let
Jaroslav Hýbl, Kosov, 82 let
Františka Máčalová, Slopné, 80 let
Marie Tihelková, Pavlovice, 87 let
Ludmila Hubíková, Lechotice, 80 let
Zemková Anna, Vlčnov 146, 88 let