Střípky a události ze Svatého Hostýna v roce 2022

 

Poslední dva dny roku 2022

zažill Svatý Hostýn velké množství poutníků a turistů. Počasí bylo nadprůměrně teplé a větrné, sníh nebyl. Jinak bylo všechno v provozu, lidé si mohli dát jídlo a nápoje ve všech restauracích a většina stánků byla otevřena. Návtěvníci si prohlíželi zdejší památky a pamětihodnosti i když na obvyklých cestách a cestičkách bylo blátivo.
Hlavním objektem je samozřejmě svátečně vyzdobená bazilika Nanebevzetí Panny Marie, ve které dominuje betlém doplněný Herodovým palácem. Mnozí využili jejíí atmosféry k zamyšlení a meditaci sami nad sebou a taky nad smyslem Vánoc, připomínkou narození našeho Spasitele. Letošní novinkou je venkovní betlém o kterém se píše dále na těchto stránkách.
Spojovacím můstkem do nového roku 2023 byly pobožnosti tradičně sloužené v posledních hodinách roku starého. Už před jejich zahájením duchovními ve 22:30 (22:30 modlitba růžence, 23:00 eucharistická adorace, 23:45 hymnus Te Deum) byla možno se přidat ke společnému zpěvu nejznámějších vánočních koled. O půlnoci začala pontifikální mše sv. za účasti 20 kněží ve zcela zaplněné bazilice. Celebroval o. biskup Josef Nuzík a přenos byl realizován TV Noe.

Pan Roman Sehnal pořídil pěkné fotografie na přelomu roku a jelikož v poutních domech nebylo místo (podobně jako v Betlémě) tak přenocoval ve vlastním stanu u rybníčka vedle Ovčárny, píše, že to mělo své kouzlo

 

Matice svatohostýnská, z.s. hledá brigádníky

k zajištění obsluhy parkoviště na vrcholu Hostýna a vjezdu na něj motorovými vozidly. Požadovaná činnost bude zahrnovat taky víkendy a svátky.

Informace na tel. č. 607832207.

 

Srdečně zveme poutníky k osobní účasti na tradiční půlnoční mši sv. na Silvestra. Méně zdatní se mohou vyvézt a odvézt mimořádnými linkovými autobusy. Pro ty nemohoucí je určeno živé vysílání TV Noe

 

 

O. Ladislav nafotil vánoční interiér baziliky, taky její zdobení a stavění betléma

Přání o. biskupa Josefa Nuzíka, PF 2023 Matice svatohostýnské a přání předsedy výboru MSH

 

První venkovní betlém pro Hostýn vyrobili školáci

 

 

Bohoslužby ve vánočním oktávu

Praktické informace k přelomu roku 2022/2023

 

Foto pana Petra Janka z nočního výšlapu, 18. prosince
Foto p. Jarmila Svačinová

 

Členské příspěvky členů MSH v roce 2023

Informujeme členy a důvěrníky Matice svatohostýnské o výši členských příspěvků v roce 2023. Podle platných dokumentů to bude minimálně 100 Kč pro seniory a nevýdělečně činné a 250 Kč pro výdělečně činné.
Dobročinnosti se samozřejmě nebráníme, s povděkem přijmeme jakoukoliv částku. Děkujeme.
Matice svatohostýnská

 

Jakub Jan Ryba, Česká mše vánoční v kostele v Bystřici pod Hostýnem

Výstava 222 betlémů bude od 26. do 27. prosince 2022 ve Frýdku-Místku

 

 

Předvánoční pozvání od předsedy výboru matice a jeho výzva k zapůjčení starých textů a not

Vážení členové Matice svatohostýnské, milí poutníci,
pokud ještě letos zavítáte na naše mariánské poutní místo v adventní nebo vánoční době, čeká vás na podestě schodů před bazilikou milé překvapení. Na základě podnětu Hospodářské správy svatohostýnské a výboru Matice svatohostýnské vytvořili studenti Střední nábytkářské a obchodní školy v Bystřici pod Hostýnem pro Svatý Hostýn dřevěný betlém. Materiál k výrobě dřevěného betlému byl dodán Arcibiskupskými lesy Olomouc.
V pátek 9. prosince 2022 v 15:00 je plánováno žehnání tohoto betlému společně s dřevěnými lavicemi uvnitř baziliky olomouckým biskupem Mons. Mgr. Josefem Nuzíkem a rektorem baziliky P. ThLic. Mgr.Ladislavem Noskem SJ.
Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a realizaci dřevěného betléma na Svatém Hostýně. Pán Bůh zaplať.
Mořic Jurečka

Tato výzva vznikla na zádladě podnětu z Pouti Matice svatohostýnské a setkání s důvěrníky:

Vážení členové Matice svatohostýnské, milí důvěrníci,
jménem výboru MSH se na vás obracím s prosbou. Naši předkové napsali a zhudebnili mnoho duchovních, mariánských i lidových písní o Svatém Hostýnu. Rádi bychom do budoucna vydali za odborné hudební spolupráce a korektury Zpěvník písní svatohostýnských.
Pokud vlastníte nebo máte doma nějaké texty a notové záznamy ať už duchovních, mariánských nebo lidových písní vážících se ke Svatému Hostýnu, prosím zapůjčete nám je, pošlete jej poštou nebo předejte na recepci MSH. Po zdokumentování je vám zpět bezpečně vrátíme.
Srdečně děkujeme za vaši pomoc a spolupráci při tvorbě hodnotného díla, které bychom chtěli předat těm, kteří přijdou po nás.
Mořic Jurečka

 

Vánoce zvládneme i bez pečení

 

Druhá várka nových lavic v bazilice

"Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli vidět, na co vy hledíte, ale neviděli." Tato slova z desáté kapitoly Lukášova evangelia, která se četla 30. listopadu, se mi, milí čtenáři, připomněla o den později, kdy mistři a žáci Střední školy nábytkářské a obchodní z Bytřice pod Hostýnem dovezli do baziliky další čtyři lavice, které nahradily zbývající část dosavadních. Tím byl ukončen provizorní půlroční mezistav, ve kterém vedle sebe koexistovaly dva velmi odlišné lavicové sety.
Během jara by pak měla přibýt ještě pátá řada. Že se i v případě druhé várky jedná o krásný profesionální produkt, se lze přesvědčit ve fotogalerii.
Po svátcích by se také mělo vyzkoušet, jak dalece je konstrukčně realizovatelné rozšíření klekátek tak, aby se v lavicích o něco lépe klečelo. Esteticky skloubit pohodlné sezení s dostatkem prostoru pro komfortní vzpřímené klečení nebylo při použití tvaru bočnic, který byl schválen již před několika lety, úplně jednoduché a uvidí se, zda a jak dalece se dá věc dodatečně doladit.
Velký dík patří každopádně po Pánu Bohu a výrobcích i sponzorovi, ing. Radomíru Lapčíkovi. Srdečné Pán Bůh odplať!
P. Ladislav Nosek SJ

 

Podzimní pohledy ze Svatého Hostýna, foto o. Ladislav

 

Příští rok bude výročí 100 let od plné elektrifikace Svatého Hostýna

.V roce 2011 byl revitalizován transformátor, převádějící vysoké napětí 22kV na napětí nízké, které se rozvádí kabely do celého areálu.

Svatý Hostýn zažil už v roce 1912 (korunovace sochy Panny Marie) elektrické osvětlení v tehdejším chrámu, ale zdrojem elektrické energie byla dotažená lokomobila a dynamo. Tehdejší noviny psaly:
Na Svatém Hostýně tehdy nebylo zavedeno elektrické vedení, které při takto veliké události bylo potřebné už i pouze z důvodů bezpečnostních. Proto firma z Prostějova ochotně zapůjčila parní stroj i s obsluhou a další firmy z Kroměříže ostatní potřebná zařízení k výrobě, rozvodu a konečnému osvětlení celého prostranství.
Zřízení tohoto osvětlení a samotné dopravení lokomobily na Hostýn bylo největším problémem, který za tehdejších podmínek bylo nutno zdolat. Nakonec 45 centový stroj vytáhlo po rozmoklých cestách do kopce deset tažných
volů.
Námaha, vynaložená na zajištění elektrické energie přinesla za odměnu do té doby nevídanou krásu osvětlení chrámu i celého Hostýna. V chrámu kromě žárovek okolo milostné sochy byla jedna lampa oblouková, venku bylo pět lamp obloukových. Žárovkami osvětlen byl také hotel i s verandou a ostatní budovy slavnostní. Za zvláštní zmínku stojí zdaleka viditelný veliký světelný kříž, který zářil nad kopulí kostela.

 

Babí léto pokračovalo až do poloviny listopadu

Foto Mořic Jurečka

 

Provoz veřejných WC

WC v samostatném objektu pod Poutním domem č.1 (za prodejními stánky napravo od schodiště). Od poloviny listopadu jsou opatřeny novými vstupními dveřmi, které se otevřou po vhození desetikorunové mince do automatu vedle dveří.
V restauracích jsou WC zdarma pro ty, kteří si objednali jidlo nebo nápoje. Pro ostatní jsou za poplatek.
Další WC vedle bazilky v pravém ambitu (naproti zateplenému zimnímu vchodu do baziliky) jsou přístupné po dobu otevření baziliky a jsou zdarma. Další WC pod prvním zastavením Jurkovičovy křížové cesty jsou taky bez poplatku a to 24 hod. denně 

 

Stavba nové přístupové komunikace k poutním domům, stav ke dni 12. listopadu

 

Babí léto na přelomu října a listopadu

Dušičkové ráno a veřer a současně babí léto s inverzí, foto p. Janek a o. Ladislav
Západy slunce si pohrávají s výhledy ze Svatého Hostýna, foto o. Ladislav

 

Dušičky

Památku všech věrných zemřelých slavíme v první listopadové dny.
Také na Svatém Hostýně vzpomínáme na všechny mariánské poutníky, kteří již doputovali a předešli nás na věčnost. Doputovali k nebeskému Otci a k Panně Marii do nebeské baziliky.
Dušičková pouť na Svatém Hostýně bývá v sobotu a v neděli v polovině října, kdy můžeme počítat ještě s příznivým počasím na svaté hoře.
V dnešních kalendářích označení "Dušičky" již sotva najdete. Památka zamřelých se slaví jako vzpomínková slavnost a jako projev vděčnosti a úcty k těm, kteří nás opustili. Křesťanská víra a láska vidí dál, za hrob, do věčnosti. Při pohledu na vzkříšeného Pána Ježíše vyznáváme vzkříšení těla a život věčný. Z blaženosti věčného života se radují v nebi všichni svatí. Připojujeme se k jejich radosti a oslavujeme jejich vítězství o slavnosti Všech svatých.
Jak jsme však na tom my, poutníci v slzavém údolí?
V každém katolickém Katechismu najdeme otázku: Které jsou poslední věci člověka? Odpověď je jasná. Není to pouze hrob a nejasný konec existence. Poslední věci člověka jsou: smrt, soud a odměna, nebo zasloužený trest. Jsou to skutečnosti, o kterých je víc než užitečné, aby se o nich rozjímalo, ale my se v duchu přesuneme do baziliky na Svatém Hostýně k oltáři sv. Šebestiána, mučedníka. Tam je na stěně namalován zvláštní výjev. Je tam kříž a na něm Spasitel. Kolem něho jsou lidské postavy obklopené plameny ohně. Dušičkový obraz.
Jak jsme vlastně přišli k tomu výrazu "dušičky"?
V podstatě je to projev soucitné lásky a výzva ke skutkům milosrdenství. Před Boží spravedlností je třeba vyrovnat dluhy do posledního haléře a Božská dobrota dovoluje, abychom my zde na zemi zaplatili za ty, kdo na věčnosti již nové zásluhy získat nemohou. Je to projev víry a lásky, když modlitbami a úkony pokání nabíráme z pokladnice Kristových zásluh a nabízíme je Boží spravedlnosti. Je to i projev soucitu. Víme, že v očistci trpí duše bolestí nad tím, že vlastní vinou se zbavily blaženého spojení se svým Bohem. Tato bolest je tak silná, že je možno ji přirovnat k bolesti těla, které hoří v ohni. Vzpomeňte na příběh boháče a Lazara, jak o něm vypráví Ježíš v evangeliu (Lk 16,19-31). Zavrženému boháči nebylo možno uprostřed plamenů podat ani kapku vody, o kterou žádal.
V očistci je to jinak. Plnomocné odpustky získané a věnované duši v očistci vysvobozují tuto duši z očistcových trestů. Duše odchází do nebe, aby se radovala bez konce a nad to se bude přimlouvat i za nás: "Je spasitelné modlit se a obětovat za zemřelé..."
P. Jan Chromeček, SJ, Listy svatohostýnské č.3/2003

 

Snímky z podzimní hřebenové procházky po Hostýnských vrších pořídil o. Ladislav

 

Podzimní pohled na baziliku a na Varhany v bazilice
Vzpomínka na padlé vojíny v první světové válce proběhla na závěr dušičkové pouti u památníku prvního odboje za druhým zastavením křížové cesty
Dva snímky z brigády zaměřené na úklid Svatého Hostýna

 

Nové židle v bazilice

Po výměně osvětlení a dodávce první várky nových lavic doznal interiér svatohostýnské baziliky 10. října další dobře viditelné změny, a sice výměny židlí v hlavní lodi a v presbytáři. Právě v souvislosti s obměnou lavic bylo třeba pokročit od dávné neurčité myšlenky ke skutku.
Materiál je stejný, jako u lavic, tedy masivní dub s čalouněným sedadlem. Zhotovitelem je polský výrobce Woodica. U svých výrobků má už přinejmenším několik týdnů uvedenu slevu 30 procent, tudíž je otázka, jak moc se jedná o cenu akční a zda není ve skutečnosti trvalá, ale v porovnání s cenami jiných výrobců akční opravdu je. Předpokládám, že změnu uvítají díky područkovému designu zvláště starší poutníci. Několik fotografií je zde, ale pravdou je, že není nad osobní vyzkoušení
P. Ladislav Nosek SJ

 

Pátek 14. října Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn

 

Deštivé záři pozastavilo stavební práce na stavbě nové přístupové cesty

 

Napoleonští vojáci v čele s císařem byli učastníky nedělní mše sv. v bazilice

 

Záznam přímého přenosu mše sv. z Baziliky Nanebevzetí Panny Marie (neděle 11. září)

 

Pracovní brigáda bude v pátek a v sobotu 7. a 8. října 2022

 

Netradiční pozdrav ze Svatého Hostýna
Snímek z benefičního koncertu, sobota 10. září

 

Benefićní koncert pro zlepšení dopravní infrastruktury na Svatém Hostýně

V sobotu 10. září 2022 se v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně konal benefiční koncert pořádaný Maticí svatohostýnskou pod záštitou Arcibiskupství olomouckého. Návštěvníkům koncertu a divákům televize Noe připravili všichni účinkující krásný umělecký a duchovní zážitek.
Na začátku koncertu vystoupili mladí talentovaní hudebníci skupiny RB:ORCH a Radek Blahuš, kteří zahráli skladby Jiřího Pavlici a severských autorů. Velmi dojemné bylo jejich společné vystoupení s nejmladšími účinkujícími sourozenci Všetečkovými ze Slovenska, kteří zazpívali Hallelujah od L. Cohena.
Skupina Porta Benefica s Mariánem Jurečkou zahrála krásné klasické skladby W. A. Mozarta, G. F. Handela a P. I. Čajkovského, ale i skladby E. Morricone, J. Pavlici a dalších v unikátním nástrojovém obsazení. Při zpěvu sólistky písně Ave Maria se mnohým posluchačům tvořila husí kůže.
Na závěr všechny okouzlil svým uměním vynikající houslista Pavel Šporcl. Jeho virtuózní variace pro sólové housle na naši hymnu Kde domov můj byly skvělou tečkou na závěr koncertu.
Celým večerem provázel hřejivým a vtipným slovem P. Marián Pospěcha.
Jménem výboru Matice svatohostýnské velmi děkuji všem dárcům za jejich štědrost a finanční podporu, která pomůže spolufinancovat stavbu cesty.
Dále moc děkuji manželům Denkovým za organizaci koncertu a materiální podporu benefice včetně výborného občerstvení. Velké díky patří rektorovi Baziliky Nanebevzetí Panny Marie P. Ladislavu Noskovi, členům Matice svatohostýnské a všem dobrovolným pomocníkům.
Ing. Vít Gorej, člen výboru Matice svatohostýnské

Záznam Benefičního koncertu pro zlepšení dopravní infrastruktury na Svatém Hostýně

Fotografie pana Františka Ingra z Benefičního koncertu (dvě galérie)

Fotografie z koncertu

Benefiční koncert podpoří zlepšení dopravy na Svatém Hostýně

Benefiční koncert bude možno sledovat živě na TV Noe nebo přímo na Svatém Hostýně, kde se předpokládá, že se všichni zájemci nevejdou do baziliky. Některé prostory budou ozvučněny s využitím audiovizuální techniky. Zvláštní veřejná doprava (mimo pravidelnou autobusovou linku podle jízdního řádu) zajišťována nebude. Změna podmínek pro výjezd, požadavek policie z 8. září: platí standardní podmínky. Na Hostýně bude zajištěno parkování ve větším rozsahu než obvykle. V případě nutnosti i na louce.

 

Pouť členů Matice svatohostýnské byla v neděli 4. září, následovalo setkání s důvěrníky a o. biskupem Nuzíkem

Dvě fotogalérie z neděle 4. září, pořízené panem Františkem Ingrem

Důvěrníkům byla představena putovní ikona, která je určena k návštěvám rodin

 

 

Akce v Senátu PČR

31. srpna 2022 byla v předsálí zasedacího sálu Senátu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze péčí senátorky Šárky Jelínkové zahájena komorní čtrnáctidenní výstava s názvem "Dílo, které prošlo ohněm".
Připomíná a touto formou děkuje za svatohostýnské dílo moravského umělce Jano Koehlera (1873–1941), autora keramických obrazů Jurkovičovy křížové cesty na Svatém Hostýně, a za čtrnáctiletou trpělivou a unikátní restaurátoskou práci akademických sochařů manželů Passionarie a Vojtěcha Paříkových, kteří toto velké dílo obnovili (a vzhledem k jednomu nově objevenému defektu, vypouklině na mozaice jednoho ze zastavení, ještě chvíli obnovovat budou).
Zároveň připomíná jejich světově unikátní převedení nejznámější litografie Jano Koehlera, obrazu svatých Cyrila a Metoděje, do keramické podoby, kteréžto dílo je k vidění od září 2021 na zadní zdi svatohostýnské baziliky. (Pro zajímavost připomeňme, že tento obraz z r. 1912 vyšel před 2. světovou válkou ve formě poštovní známky v počtu 36 milionů kusů).
Otevření výstavy se zúčastnil i pan Jiří Koehler, vnuk Jano Koehlera, a Ondřej Sovík, režisér oceněného filmu Jano Koehler (2016), který pojednává právě o Jano Koehlerovi a restaurování jeho svatohostýnského díla. Svatý Hostýn zastoupili P. Ladislav Nosek, SJ, kterému se ještě předtím podařilo popřát otci arcibiskupovi Janu Graubnerovi jménem Panny Marie Svatohostýnské k narozeninám (otec Jan zdraví zpět přátele Svatého Hostýna), a technický administrátor Petr Janek, který se organizačně spolupodílel na přípravě výstavy i na celém restaurátorském díle manželů Paříkových.
Otázkou je, kdo bude Jurkovičovu-Koehlerovu křížovou cestu restaurovat příště, protože, jak rovněž zaznělo, dost možná už napříště nebude nikdo, kdo by byl s těmito uměleckými technikami prakticky obeznámen a kdo by si na jejich obnovu, i přes manžely Paříkovými zanechané manuály s popisem prací, troufl. Snad Panna Maria Svatohostýnská dokáže jednou opět pomoci i zde.

Fotografie

P. Ladislav Nosek SJ

 

Tradiční muklovská pouť byla v sobotu 3. září za pěkného počasí - pietní akt u památníku III. odboje následoval po mši sv. celebrované P. Miroslavem Heroldem SJ

Čtení před muklovskou poutí

Arcidiecézní pouť rodin na Svatém Hostýně 27. srpna 2022 ... Pontifikální mše sv. v rámci této poutě

Na Hostýně byla obnovována srdce mladých dospělých - foto Vojtěch Hlávka

 

Co je nového na pařezu mezi osmým a devátým zastavením na Jurkovičově křížové cestě?
Pohled do zaplněné baziliky na pouti rodin rybím okem fotografa Vojtěcha Hlávky
I na Hostýně najdeme nějakou tu kešku, která je součástí geocachingu
V úterý 16. srpna byl kontrolní den na stavbě nové silnice a na následném jednání výboru Matice svatohostýnské byla taky příprava Benefičního koncertu na podporu této stavby
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, pondělí 15. srpna, konec mše sv. s o. biskupem Posádem

 

Zpravodajské Noeviny - orelská pouť (od 5:40 min)

Fotografie - Orelská pouť - neděle 21. srpna   Orelská pouť - sobota 20. srpna

Video z orelské pouti

Muzikantská pouť byla v neděli 7. srpna (kamera a střih Rostislav Králík)

První víkend v srpnu 2022 se konaly dvě profesní poutě

 

Svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů

Zpravodajské Noeviny - Pouť kuchařů a cukrářů
Svatovavřinecká pouť kuchařů a cukrářů a oslava 20. výročí založení pobočky Severní Morava a Slezsko
Svätá omša zo Svatého Hostýna 6. 8. 2022 (záznam přímého přenosu TV Lux)
Dvě galerie snímků ze Svatovavřinecké pouti kuchařů a cukrářů
Tato pouť slovem

 

V Jurkovičově sále byla výstavka prací žáků ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem

 

 

Nová přístupová cesta k poutním domům na konci července 2022

Prázdninová jitřní vycházka od baziliky ke hřbitovu

V srpnu 2022 se objeví na Hostýně i závodní sportovci (Zpravodaj BpH)

 

Nad Slavkovem pod přírodní rezervací Stráň se nachází kaplička
V bystřickém ateliéru sochaře Jana Kozla je rozpracovaná socha arcibiskupa Stojana určená pro Svatý Hostýn

V bazilice jsou vystaveny práce dětí, které se zúčastnily letošní literární a kreslířské soutěže Matice svatohostýnské

Na text aktuální i pro dnešní dobu upozornil P. Ladislav Nosek SJ. Text byl v Hlasech svatohostýnských a to v únorovém čísle 1948. A pak přišel Vítězný únor
P. František (člen výboru Matice svatohostýnské) přijíždí mezi své farníky ve Vsetíně
Pozdní odpoledne na Svatém Hostýně.
Na Poutním domě č.1 je pozvánka na Benefiční koncert, který se bude konat 10. září.
Nové lavice v bazilice
Poutník (jinak to šefredaktor Listů svatohostýnských) doputoval na Prašivou
V pátek 1. července k večeru došli poutníci Moravské compostely na Svatý Hostýn a v sobotu dopoledne přímo od oltáře pokračovali na Velehrad

 

Na pouti kuchařů a cukrářů 6. srpna se bude podávat bigos

Noční eucharistické procesí v pátek 5. srpna

Na recepci Poutního domu č.3 jsou k dispozici Svatohostýnské kalendáře 2023 za cenu 60 Kč

Na počátku prázdnin 2022 bylo na Hostýně velice rušno

Taková noc a den se dá na Svatém Hostýně prožít, časosběrný dokument p. Ivo Žurka,svatojánští broučci nejsou místní

Pouť kněží za vlastní posvěcení, úterý 21.června (tři fotogalérie)

Fotografie ze závěru průvodu Božího Těla, sobota 18.června

 

Nové kostelní lavice na Svatém Hostýně

V pondělí 13.června byly do kostela přivezeny první čtyři lavice (z celkových osmi nebo deseti) vyrobené ve Střední škole nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Dokončení zakázky (nejdřívější možné) je plánováno na prosinec tohoto roku, dovýroba páté řady na termín ještě o něco pozdější.
Text a fotografie P. Ladislav Nosek
Fotografie z výroby a z instalace

 

Na Hostýně bude dřevěný betlém v životní velikosti. Vyrobí ho bystřičtí studenti

Výstava dřevěných obrázků ve Svatohostýnském muzeu v Jurkovičově sále

Poslední setkání výboru s o. arcibiskupem Janem ve funkci protektora matice se uskutečnilo 8. června

Poutní ruch před bazilikou v době konání Poutě zdravotníků 11. června. Pouť lékařů, sester a zdravotníků byla v sobotu 11. června
Jako jeden z bodů programu Pouti zdravotníků byla i vernisáž výstavy Zdravotníci, děkujeme vám
Diskuze v rámci kontrolního dne 7. června na stavbě nové cesty 
Beseda o Matici svatohostýnské v Malenovicích u Zlína v pondělí 6. června
Jdeme na pouť

Matice svatohostýnská měla své zastoupení na Katholikentag ve Stuttgartu ve dnech 25. - 29. května

Vedle našeho stánku na Katholikentag besedoval i německý kanclléř Olaf Scholz

Videoreportáž z včelařské pouti 2022, autorem je p. Rostislav Králík

Národní pouť včelařů na Hostýně, věřící se loučili s arcibiskupem Graubnerem

Práce spojené s výměnou osvětlení v bazilice byly ukončeny (foto P. L. Nosek S.J.)

Pozdně barokní kostelík v Rychtářově na Vyškovsku, kde byla beseda o Matici svatohostýnské v neděli 22. května. Pohodové nedělní dopoledne na Vyškovsku
Před zahájením mše sv. a společná fotografie po mši sv. na včelařské pouti
Do kupole baziliky bylo 18. května zavěšeno nové centrální svítidlo
Stavba silnice pokračuje (polovina května)
12. května zasedala redakční rada Listů svatohostýnských a načrtla podobu letního čísla 2022, které bude na Svatém Hostýně v polovině června

V Moravskoslezském kraji zvou opět na Otevřené chrámy

Putujme bez hranic po stopách slovanského dědictví, poutní výlety s tajenkou pro všechny generace

Noční eucharistické procesí - pátek 13. května

V neděli 8. května se uskutečnila Národní pouť Mary’s Meals

Zástupci výborů moravských poutních matic se setkali v neděli 8. května na Svatém Kopečku u Olomouce
Mše sv. před zahájením Volební valné hromady Matice svatohostýnské
Sobota 30. dubna 2022 - hasičská pouť, 130 zaregistrovaných sborů, 2000 uniforem

Hasiči vzpomínají na poslední předkovidovou pouť v r. 2019
P. Nosek nejen v bazilice, ale i na celodenní brigádě s farníky z Francovy Lhoty a Jablůnky
Jarní pozdrav z konce dubna od Michaely Vrané
Nová cesta pod poutními domy s napojením na autobusovou točnu jak jsme ji znali doposud
Farníci z pražské farnosti Matky Boží před Týnem se svým duchovním správcem P. Vladimírem Kelnarem, který od 19.4. do 21.4. koncelebroval ranní mše sv., byli na několikadenním poutním výletě na Svatém Hostýně odkud vyjížděli na prohlídky památek v okolí.

 

Matice svatohostýnská, z.s.

přijme brigádnice na občasnou výpomoc při úklidu pokojů v poutních domech na Svatém Hostýně. Vykonávané práce jsou vhodné pro aktívní důchodkyně nebo maminky na mateřské dovolené.
Zájemkyně hlaste se na kontaktech Matice svatohostýnské, tel. 573381693 nebo e-mail matice@hostyn.cz

 

Samoobslužná restaurace v Poutním domě č.3 má nového provozovatele a je v provozu od Bílé soboty. Její interiéry byly zrekonstruovány a strop byl uveden do původního stavu ve stylu Dušana Jurkoviče. Kuchyň je nově vybavena a změnil a urychlil se výdej jídel a nápojů.
Recepce v Poutním domě č.3 byla zmodernizována
Bohoslužba na Bílou sobotu - těsně před slavným Gloria.
Součástí bohoslužby na Bílou sobotu bylo taky žehnání křestní vody.
Na Bílou sobotu byla možnost celodenní adorace u Božího hrobu
Z velkopátečních obřadů na Svatém Hostýně
Velký pátek a Bílá sobota na Svatém Hostýně

Velikonoční přání všem poutníkům a návštěvníkům Svatého Hostýna a přání podepsané olom. biskupy

Hlavní papírový leták pro poutníky a turisty pro sezonu 2022

 

Snímek z 15. dubna zobrazuje příjezd na vrchol Hostýna přes dolní úsek stavby nové cesty

 

Současná situace s příjezdem na Svatý Hostýn

 

Aktuální upozornění (6. 12. 2022):
Platí od soboty 10. prosince.
Na Svatý Hosýn se jezdí automobily přes revitalizovanou autobusovou točnu. Vnímejte nové dopravní značení a jezděte podle Platných pokynů pro vjezd motorových vozidel.
Na této točně bude i zastávka pro výstup a nástup do linkového autobusu z Bystřice pod. Hostýnem. Je možno využít i nově vzniklých parkovacích ploch.

Upozornění k datu 25. 11. 2022:

Nová komunikace a točna byla opatřena téměř v celé délce, po které budou jezdit motorová vozidla, asfaltovým povrchem. Není ale zatím průjezdná.

Upozornění k datu 15. 11. 2022:
V nejbližších dnech bude nová komunikace a točna opatřována základním povrchem, který na dva dny znemožní vjezd jakýchkoliv automobilů na vrchol Svatého Hostýna. To se dotkne i kritického místa pod prodejními stánky, kde náhradní příjezdová trasa protíná schodiště. Platí to i pro odjezd případně zaparkovaných vozidel. Proto v tyto dny neplánujte svůj příjezd nebo zásobování. Autobusem se dostanete na současnou náhradní výstupní a nástupní stanici a pak dále je nutno jít pěšky.
S ohledem na aktuální předpověď počasí tyto kritické dny mohou být už ve čtvrtek 17. a v pátek 18. listopadu, anebo tak, jak bylo oznámeno původně, tj. ve dnech 21. a 22. listopadu 2022 (pondělí, úterý).

Upozornění k datu 17. 10. 2022:
Autobusová točna, jakou jsme ji dříve znali v rámci příjezdu na vrchol Hostýna, bude zatím až do skončení prací, tedy zřejmě přinejmenším do konce listopadu, neprůjezdná. Automobil zaparkujte na parkovišti u hřbitova a na Svatý Hostýn jděte pěšky nebo pro výjezd využijte linkový autobus.

 

Stavba nové silnice k poutním domům ve svahu pod nimi, zahrnující rekonstrukci autobusové točny byla zahájena 15. března 2022 a má být ukončena v polovině prosince 2022.
Platné pokyny pro vjezd motorových vozidel.
Návštěvníci poutního místa v motorových vozidlech musejí být připraveni na to, že stavební činnost je může omezit.
Pro příjezd na vrchol Hostýna je v rámci stavby červeně vyznačena objízdná nouzová trasa pro osobní automobily. Uplatní se tehdy, nebude-li možno použít modře značenou trasu po obvodu dřívější autobusové točny. Tato trasa je taky určena chodcům a pro ty, kteří přijeli nebo odjíždějí linkovým autobusem. Trasa nově budované silnice je naznačena zeleně.
Respektujte dopravní značení a pokyny dopravní služby. Při průjezdu dbejte zvýšené opatrnosti a buďte ohleduplní k sobě navzájem. Parkovat lze pouze na vyhrazených místech.
Upozorňujeme taky na to, že byla přemístěna konečná a nástupní zastávka autobusové linky na Svatý Hostýn. Zastávka je cca o 30 m níže na spodním parkovišti pod dřívější autobusovou točnou.
Organizátoři poutí a poutních zájezdů - dohodněte se na podmínkách výjezdu a parkování předem s vedoucím hospodářské správy nebo na recepci Matice svatohostýnské.

Informace pro nejbližší dny
Od úterý 19. dubna je možný průjezd po modře značené trase po obvodu bývalé autobusové točny.
V případě, bude-li si to stavba vyžadovat tak bude možný průjezd menších automobilů jen po červeně značené objízdné trase.
Sobota a neděle - průjezd modře značenou trasou.

 

 

Květnonedělní presbytář v bazilice na Svatém Hostýně

Květná neděle fotografie

Posílení autobusové dopravy na Svatý Hostýn o Velkonocích
Celý jízdní řád o Velikonocích

 

Předvelikonoční setkání s důvěrníky Matice svatohostýnské bylo 8. dubna 2022

 

Bohoslužby a obřady ve Svatém týdnu a o Velikonocích, 10. -  18. dubna 2022

Květná neděle  - mše sv. dle rozpisu: 7:15, 9:30 svěcení ratolestí s průvodem, 11:15 a 14:45
Pondělí až středa - mše sv. dle rozpisu: 7:15 a 9:30
Zelený čtvrtek:
17:00, večerní mše sv.na památku večeře Páně
Velký pátek: 15:00, velkopáteční obřady, pašije, uctívání sv. Kříže a sv. přijímání
Bílá sobota:
večerní obřady již náležejí ke Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
a začínají ve 20:00
Neděle, Boží hod velikonoční
- mše sv. dle rozpisu: 7:15, 9:30, 11:15 a 14:45
Pondělí velikonoční: - mše sv. dle rozpisu: 7:15, 9:30 a 11:15

Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a na Bílou sobotu nebudou dopolední mše sv.
Velký pátek je dnem přísného půstu od masa a půst újmy.

 

Z bystřického zpravodaje - Obec Rajnochovice vyhlásila sbírku na obnovu Chaty Tesák

Soutěž Matice svatohostýnské pro děti a mládež v roce 2022

 

Současný stav (3. dubna) trasy nové silnice na vrchol Hostýna
Skupina brněnských studentů, připravujících se na biřmování a křest, absolvovala od pátku do neděle 3. dubna duchovní obnovu
První veliká pouť jako v předkovidových časech
Závěr Železného poutníka 2022 na Svatém Hostýně
April nás zde opravdu doběhl, ledová hora a dodávka elektřiny z agregátu

 

Svolaná brigáda na sazení stromků se nakonec k vůli nevhodnému počasí neuskutečnila

 

Dne 26. března 2022 přijeli brigádníci z farnosti Francova Lhota a Jablůnka

na brigádu na Svatý Hostýn. Tradiční odklízení starého listí z Jurkovičovy křížové cesty posílil svou účastí rektor baziliky P. Ladislav Nosek, protože řada brigádníků za 20 let prořídla.
Svatý Hostýn je důstojným moravským poutním místem a potřebuje každou pomoc. Skláníme se před celodenní rektorovou prací s otázkou, co bude s Hostýnem až tito naši služebníci boží nebudou mít sílu? Kde budeme chodit pro duchovní pomoc?
Aby to bylo v nedohlednu, pomáhejme jim co nejintenzivněji. Přihlásit na brigády se můžete na kontaktech Duchovní správy nebo Matice svatohostýnské.
Kliš Josef

Fotogalérie

 

1000 korun moravských, Svatý Hostýn má svoji bankovku

V roce 2021 spatřila světlo světa oficiálně vydána pamětní bankovka s motivem Svatého Hostýna.
„Bylo vydáno 600 kusů pamětní bankovky. Vytištěna je na bankovkovém ceninovém papíře. Tento papír obsahuje vodotisk a ochranná vlákna reagující na infračervené světlo,“ uvedl Martin Herzán z Česko-rakouského mírového hnutí Karla I., které bankovku vydalo. Bankovka má dále hologram, který pod určitým úhlem světla vytváří barevný obrazec zeměkoule.
Měla by se jednat o první bankovku na světě, na které se objevuje i císař František Josef I. a jeho synovec a poslední český král Karel I., kterého papež v roce 2004 prohlásil za blahoslaveného.
Císař František Josef I. Svatý Hostýn osobně navštívil v roce 1897. Mimo jiné zde také položil základní kámen dnešní kaple Svatého Kříže s rozhlednou. „V roce 1908 na Svatém Hostýně postavili svému císaři i pomník k výročí 60 let panování,“ řekl Herzán.
Jakub Omelka

 

Na Hostýn jednodušeji. Začala stavba nové přístupové cesty

Jednodušší přístup k bazilice na Svatém Hostýně umožní nová přístupová cesta, která by tam měla vzniknout ještě do konce letošního roku. Úprav se dočká také stávající autobusová točna, k níž přibude parkoviště pro šest autobusů.
Slavnostního zahájení stavby se ve středu 23. března zúčastnili olomoucký arcibiskup Jan Graubner, zástupci investora akce Matice svatohostýnské a také představitelé Zlínského kraje – hejtman Radim Holiš a jeho náměstci Radek Doležel a Lubomír Traub.
„Jsme historicky první Rada Zlínského kraje, která osobně jednala s Maticí svatohostýnskou a hledala možnost, jak plánované projekty na poutním místě podpořit, toto je první z nich. Přislíbili jsme se podílet částkou 10 milionů korun. Svatý Hostýn je pro řadu lidí nejen z našeho kraje důležitým místem, kam chodí načerpat sílu, víru i naději. Velmi nám proto záleží na dalším zvelebování celého areálu, aby se zde návštěvníci cítili příjemně,“ uvedl hejtman Radim Holiš.
Nová přístupová cesta povede od točny autobusů po jižním svahu nad krajskou silnicí až po zpevněnou plochu u poutního domu číslo tři. Lidé tak nebudou muset k bazilice stoupat pouze po schodišti, ale budou moct využít i snadnější trasu po nově vybudované cestě.
Z původní cesty bude pěší zóna
Celkové náklady jsou vyčísleny na 30 milionů korun. Současná příjezdová cesta pro auta, která vede zleva, podél části křížové cesty, se v budoucnu promění v pěší zónu.
V dalších letech je na Svatém Hostýně plánováno rozšíření parkoviště pod autobusovou točnou, vybudování odstavné plochy pro auta návštěvníků ubytovaných v poutních domech či nové informační centrum.
Kroměřížský deník, Dominik Pohludka

Fotogalérie

Repotrér Mafra píše o významu zahajované stavby na Svatém Hostýně 

Pozvánka na Slavnostní zahájení stavby na Svatém Hostýně ve středu 23. března

Zlínský deník přináší snímky z prosluněné neděle na Svatém Hostýně

Jednání výboru Matice svatohostýnské (11.3.) se zabývalo uprchlíky z Ukrajiny s ohledem na měnící se podmínky pro jejich možný pobyt v poutních domech na Svatém Hostýně

 

Snímek ze Senátní konference v Praze o arcibiskupovi A. C. Stojanovi, kde se angažovala i Matice svatohostýnská
Tak ještě poměrně nedávno chodili muži ze Zlína na Svatojosefskou pouť
Na Svatém Hostýně byly ve spolupráci s charitou krátkodobě ubytovány děti z Ukrajiny

 

Lyžařské areály ve Zlínském kraji mají výborné podmínky pro zimní sporty

Především výše položená střediska mají stále dostatek sněhu. Slunečné počasí a jarní prázdniny na jihu Moravy přispívají tento týden k vysoké návštěvnosti zimních areálů, řekli jejich zástupci. Některá střediska přesto v nejbližších dnech plánují konec sezony. V horských oblastech regionu lze stále vyrazit také na běžky.
Zaplněné jsou tento týden sjezdovky také ve středisku Troják u Rajnochovic na Kroměřížsku. „Máme 30 až 70 centimetrů sněhu, podmínky jsou stále dobré. Sjezdovka je kompaktní, nikde nejsou žádné fleky,“ uvedl provozovatel Jakub Juračka. Každé ráno podle něj na Troják přijíždí pět autobusů s asi 150 školáky, kteří v areálu absolvují lyžařské kurzy, po poledni k jeho dobré návštěvnosti přispívá veřejnost. „Jsou brněnské prázdniny, takže tento týden vypadá rozumně. Jsme spokojení,“ doplnil Juračka. Zimní sezonu středisko ukončí v neděli.
Náš region, 10. března

 

Rybníček pod Ovčárnou je v první třetině března dobře zásoben vodou
V nadmořské výšce 700 m se jaro prosazuje jen velice těžce

 

Jarní dovolená (prázdniny) se sněhem nebo i bez něho na Svatém Hostýně

Jarní prázdniny začínají od 7. února a končí 20. března 2022. Termíny jsou stanoveny různě podle okresů. Na Svatém Hostýně jsme schopni ubytovat taky rodiny s dětmi ve zdravém prostředí Hostýnských vrchů. Děti nebo mladí mohou přijet taky s babičkou a dědou.
O aktuální situaci a podmínkách pro ubytování se dočtete na vládním covidovém portálu a Matice svatohostýnská garantuje, že jako ubytovatel v poutních domech plní podmínky provozovatele. Navíc jsou zde příznivé ceny a přátelské prostředí.
Zhodnoťte svou situaci, dlouhodobou předpověď počasí, ubytujte se jako celá rodina a zrekreujte se prostředím na Svatém Hostýně s využitím genia loci místa pod ochranným pláštěm Panny Marie Svatohostýnské. A taky s možnostmi výletů, pěších i na běžkách a třeba i do blízkých lyžařských areálů v Hostýnských vrších. Dny se prodlužují a noci se krátí.
Blízké lyžařské areály: Rusava, Tesák, Troják - Alpy to nejsou, co je ale doma, to se počítá.
Další informace hledejte na našich internetových stránkách, na kontaktech Matice svatotostýnské nebo přímo rezervací pobytu na stránkách.

 

Tři sdělení

V době nastávající poutní sezony je nutno počítat s omezením zejména pohybu a způsobech parkování motorových vozidel na vrcholu Svatého Hostýna. Budou si to vyžadovat potřeby spojené s rekonstrukcí autobusové točny a výstavbou nové příjezdové komunikace k poutním domům. Počet míst pro parkování autobusů bude omezen. Staveništěm projíždějte s velkou opatrností. Parkujte jen na vyhrazených místech a dbejte pokynů obslužného personálu, jste na soukromých pozemcích Matice svatohostýnské.

Na Svatý Hostýn je zákaz vjezdu motorových vozidel
Vozidlo zanechte na parkovišti u hřbitova v Bystřici p. H. nebo si zde v parkovacím automatu zakupte povolení k výjezdu, vjezdu a parkování na pozemcích Matice svatohostýnské. Cena je 100 Kč. Počet povolenek je omezen na 50 dopoledne a 50 odpoledne. Žádáme návštěvníky, aby na Hostýně parkovali jen na vyhrazených místech a dbali pokynů zaměstnanců Matice svatohostýnské. Autobusy hlaste předem na adrese - matice@hostyn.cz. Obdržíte povolenku jejíž cena je 250 Kč.

Možnost pořádání výstav v Jurkovičově sále
V našem muzeu v Jurkovičově sále je prostor na konání tematických výstav. V době poutní sezony navštěvují rádi toto muzeum poutníci i turisté. Máte-li zajímavou expozici vystavte ji i u nás na Svatém Hostýně. Podrobnosti můžete projednat s p. Josefem Kuželem, vedoucím hospodářské správy - kontakt

 

 

Společenský život v obci, ke které patříme, se pomalu rozebíhá, ale masopustní Vodění medvěda nebude

 

Pan Alois Tkadlec z Francovy Lhoty

zorganizoval skupinu přátel a těm se podařilo v minulém roce zdokumentovat sponzory jednotlivých schodů vedoucích od vodní kaple až k bazilice podle vytesaných nápisů přímo na schodech. Některé nápisy jsou už více jak 100 let staré. Určitě to připomene mnohé naše předky, kteří se obětavě angažovali ve zvelebování Svatého Hostýna, což bylo je a bude hlavní činností Matice svatohostýnské.
Výbor matice se určitě zamyslí nad tím, jak využít téměř úplný seznam dárců v dalším procesu zvelebování poutního místa Panny Marie Svatohostýnské. Určitě se pokusíme zajistit zvýraznění těch, kteří se připomenou a přihlásí ke jmenům vytesaným na schodech. Jsme si vědomi toho, že taky celý prostor dvou úrovní s možnostmi odběru památné vody je nutno zrevitalizovat a opětně obnovit možnost umytí a občerstvení nohou po dlouhé pěší pouti na Svatý Hostýn.
Seznam schodů a jejich sponzorů
I.B.

 

Chata na Tesáku, která je na hřebenové trase z Hostýna, lehla popelem ...

V polovině ledna zasedal výbor matice a Pohled do baziliky už bez vánoční výzdoby v presbytáři

 

V Chropyni 30. prosince 2021

Vážení a milí přátelé, srdečně Vás všechny zdravím a zároveň děkuji za pěkné blahopřání k mým devadesátinám. Hodně mne potěšilo a mile překvapilo. Vaše pozornost k přestárlému člověku je v dnešní době skoro až neuvěřitelná.
Proto ještě jednou všem velký dík. A také přání: Pod ochranou Matky Boží prožijte všechny dny v celém příštím roce ve zdraví, lásce a spokojenosti. Také i v radosti ze života a v obyčejném lidském štěstí.

Jarmila Přidalová, členka Matice svatohostýnské, společně s dcerou Jitkou

 

Zemřel hostýnský malíř Karel Bubílek

 

Z tohoto souboru staveb Dopravní obslužnosti Svatého Hostýna se od poloviny března začne realizovat stavba 1 a 2.
Ve svahu pod poutními domy č. 1 a 2 povede nová příjezdová komunikace do poutního areálu.
Trasa budoucího příjezdu na Hostýn - vpravo nahoře poutní domy, vlevo autobusová točna

 

Krátké info k modlitební akci, která proběhne ve čtvrtek od půlnoci rána do půlnoci večer 13. ledna

Nabízíme pronájem restaurace na Svatém Hostýně v Poutním domě č. 3 k provozování hostinské činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování